Postup : 2014/2128(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0099/2015

Predkladané texty :

A8-0099/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.45
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0154

SPRÁVA     
PDF 196kWORD 106k
30.3.2015
PE 539.729v03-00 A8-0099/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013

(2014/2128(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013

(2014/2128(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti(5), a najmä na jeho článok 33,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0099/2015),

1.      udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013

(2014/2128(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti(12), a najmä na jeho článok 33,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0099/2015),

1.      konštatuje, že konečná účtovná závierka Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013 sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013

(2014/2128(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0099/2015),

A.     keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „agentúra“) na rozpočtový rok 2013 sumu 61 345 072 EUR; keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie;

B.     keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.     keďže základným poslaním agentúry je plnenie úloh operačného riadenia týkajúcich sa Schengenského informačného systému (SIS II), vízového informačného systému (VIS) a systému Eurodac;

1.      berie na vedomie informáciu zo správy Dvora audítorov, že vzhľadom na to, že Komisia udelila finančnú autonómiu agentúre 22. mája 2013, auditované obdobie za rozpočtový rok 2013 trvá od 22. mája 2013 do 31. decembra 2013; ďalej konštatuje, že 2013 bol prvým rokom, keď Dvor audítorov uskutočnil audit finančných výkazov agentúry;

Pripomienky k spoľahlivosti účtovnej závierky

2.      so znepokojením konštatuje, že správa Dvora audítorov zdôrazňuje otázky týkajúce sa ocenenia systémov SIS II, VIS a Eurodac v účtoch agentúry; ďalej konštatuje, že hoci toto ocenenie nebolo podstatne skreslené, Dvor audítorov považoval tieto otázky za zásadné a upriamil na ne pozornosť; konštatuje, že prevádzkové riadenie týchto systémov je hlavnou úlohou agentúry a že systémy boli agentúre prevedené od Komisie v máji 2013 nevýmennou transakciou; ďalej konštatuje, že vzhľadom na absenciu spoľahlivých a úplných informácií, pokiaľ ide o celkové náklady na vývoj týchto systémov, bola hodnota systémov uvedená v účtovnej závierke agentúry ako ich čistá účtovná hodnota podľa účtov Komisie a aktualizovaná na konci roka; je znepokojený, že tieto hodnoty sa týkajú najmä hardvéru a štandardne dostupných softvérových komponentov a nezahŕňajú náklady na vývoj softvéru;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.      konštatuje, že podľa nariadenia (EÚ) č. 1077/2011(15) bola Komisia zodpovedná za založenie a počiatočné fungovanie agentúry, kým agentúre nebola udelená finančná nezávislosť; so znepokojením konštatuje, že oneskorenie pri dokončovaní účtovného systému agentúry ovplyvnilo plánovanie jej platieb a jej prípravu predbežnej účtovnej závierky;

4.      konštatuje, že Dvor audítorov nemohol vykonať podrobnejšiu analýzu podľa rozpočtových hláv, pretože rozpočet vykonáva Komisia;

5.      berie na vedomie z konečnej ročnej účtovnej závierky agentúry, že miera plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov bola 96 % a platobných rozpočtových prostriedkov 67 %;

6.      konštatuje, že v súlade s nariadením (EÚ) č. 1077/2011 musia krajiny pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a opatrení súvisiacich so systémom Eurodac prispievať do rozpočtu agentúry; ďalej konštatuje, že hoci krajiny pridružené k Schengenskému dohovoru využívali v roku 2013 systémy spravované agentúrou, rokovania Komisie stále prebiehali; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o aktuálnej situácii, pokiaľ ide o rokovania;

Záväzky a prenosy

7.      konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo celkovú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,95 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 28,94 %;

8.      konštatuje, že vysoká úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2014 pochádza najmä z prostriedkov v hlave II a III a je spôsobená tým, že agentúra má niekoľko viacročných zmlúv týkajúcich sa jej kľúčových činností;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

9.      konštatuje, že za rok 2012 neboli v správe Dvora audítorov v súvislosti s vybranými operáciami ani inými zisteniami z auditov uvedené žiadne pripomienky týkajúce sa postupov verejného obstarávania agentúry;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie

10.    vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že agentúra neodpovedala na dotazník orgánu udeľujúceho absolutórium týkajúci sa otázok konfliktov záujmov; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o zavedených politikách týkajúcich sa predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia; naliehavo vyzýva agentúru, aby do konca decembra 2015 uverejnila životopisy a vyhlásenia o záujmoch výkonného riaditeľa, členov správnej rady a národných expertov, ktorí zasadajú v poradných grémiách;

Vnútorné kontroly

11.    berie na vedomie, že projekt implementácie noriem vnútornej kontroly agentúry prebiehal na konci roka 2013 a že normy vnútornej kontroly boli schválené správnou radou v júni 2014;

12.    berie na vedomie informáciu zo správy Dvora audítorov, že agentúra nemá poistenie dlhodobého hmotného majetku, s výnimkou poistenia pred požiarom s viacerými rizikami, ktoré sa týka priestorov jej sídla v Tallinne; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch nápravných opatrení prijatých v tejto veci;

Vnútorný audit

13.    berie na vedomie, že oddelenie vnútorného auditu agentúry začalo pôsobiť v októbri 2013;

14.    berie na vedomie, že Útvar pre vnútorný audit Komisie (IAS) vykonal predbežné hodnotenie rizika hlavných administratívnych procesov agentúry s cieľom pripraviť plány budúcich vnútorných auditov; konštatuje, že IAS identifikoval niekoľko oblastí potenciálneho vysokého rizika, ktoré boli zahrnuté do audítorských činností na rok 2014, a to vrátane kontinuity činností, verejného obstarávania, riadenia, správy zariadení a ďalších; berie na vedomie, že agentúra začala vykonávať opatrenia zamerané na zmiernenie zistených rizík;

Výkonnosť

15.    berie na vedomie, že sídlo agentúry je umiestnené v Tallinne (46 obsadených pracovných miest), pričom jej operačné činnosti sa vykonávajú v Štrasburgu (79 obsadených pracovných miest) a miestom zabezpečenia kontinuity činností je Sankt Johann im Pongau (Rakúsko); berie na vedomie názor Dvora audítorov, že účinnosť riadenia by sa zvýšila a administratívne náklady by sa znížili, ak by boli všetci zamestnanci sústredení na jednom mieste; vyzýva preto Komisiu, aby do svojej hodnotiacej správy, ktorá sa má vypracovať v súlade s článkom 31 nariadenia o zriadení agentúry, zahrnula výhody a nevýhody existencie troch rôznych pracovísk, a to najmä očakávané rozpočtové úspory, úvahy o praktickom usporiadaní a náklady v súvislosti s potenciálnou centralizáciou jej činností;

16.    berie na vedomie, že v čase auditu Dvora audítorov prebiehali rokovania medzi agentúrou a hostiteľským členským štátom s cieľom dosiahnuť dohodu o sídle, ktorá by objasnila podmienky budúcej činnosti agentúry a jej zamestnancov; vyzýva agentúru, aby do konca decembra 2015 informovala orgán udeľujúci absolutórium o aktuálnej situácii, pokiaľ ide o tieto rokovania;

17.    uznáva, že agentúra začala vyvíjať činnosť v decembri 2012 a finančnú nezávislosť získala až v máji 2013; vyzýva agentúru, aby s Estónskom čo najskôr uzavrela dohodu o sídle s cieľom objasniť podmienky, na základe ktorých funguje agentúra a jej zamestnanci;

o

o   o

18.    pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015(16) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

6.2.2015

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013

(2014/2128(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sylvie Guillaume

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta závery Dvora audítorov, ktorý sa domnieva, že ročná účtovná závierka Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jej finančnú situáciu k 31. decembru 2013, ako aj výsledky jej operácií a tok hotovosti za príslušný rozpočtový rok, pričom uvádza, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou agentúry eu-LISA sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne;

2.  zdôrazňuje, že eu-LISA sa stala finančne nezávislou v roku 2013 a že ešte stále stanovuje svoje postupy; poznamenáva, že v dôsledku skutočnosti, že časť celkového ročného rozpočtu agentúry eu-LISA plnila Komisia, a z dôvodu rozdielov medzi rozpočtovými štruktúrami Komisie a agentúry nebolo možné za rok 2013 vykonať podrobnejšiu analýzu podľa rozpočtových hláv;

3.  berie na vedomie, že Dvor audítorov bez toho, aby spochybnil vierohodnosť vedenia účtov agentúry eu-LISA, upriamuje pozornosť na skutočnosť, že vzhľadom na chýbajúce spoľahlivé a úplné údaje o celkových nákladoch na vývoj Schengenského informačného systému (SIS II), vízového informačného systému (VIS) a systému Eurodac boli tieto náklady zaznamenané v účtovnej závierke agentúry eu-LISA v čistej účtovnej hodnote na základe účtovných kníh Komisie, a to po tom, čo sa prevádzkové riadenie týchto systémov prenieslo v máji 2013 z Komisie na agentúru eu-LISA; na konci rozpočtového roka sa tieto záznamy aktualizovali;

4.  berie na vedomie poznámky Dvora audítorov, v ktorých sú uvedené zlepšenia potrebné v oblasti vnútorných kontrol a rozpočtového hospodárenia;

5.  vo všeobecnosti sa domnieva, že v súlade so zásadou ročnej platnosti rozpočtu by eu-LISA mala venovať väčšiu pozornosť zásade riadneho finančného hospodárenia, t. j. využívaniu pridelených rozpočtových prostriedkov pri plnení svojich úloh hospodárnym, efektívnym a účinným spôsobom.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

5.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

48

5

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

20

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 326.

(2)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 326.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1.

(6)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 326.

(9)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 326.

(10)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1.

(13)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Pozri článok 32.

(16)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA-PROV(2015)0000.

Právne oznámenie