Postopek : 2014/2128(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0099/2015

Predložena besedila :

A8-0099/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.45
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0154

POROČILO     
PDF 187kWORD 99k
30.3.2015
PE 539.729v03-00 A8-0099/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2013

(2014/2128(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2013

(2014/2128(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice(5), zlasti člena 33,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0099/2015),

1.      podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2013

(2014/2128(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(8),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(9) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(11), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice(12), zlasti člena 33,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(13),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0099/2015),

1.      ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.      odobri zaključni račun Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2013;

3.      naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2013

(2014/2128(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0099/2015),

A.     ker je iz računovodskih izkazov Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (v nadaljevanju: agencija) razvidno, da je njen končni proračun v proračunskem letu 2013 znašal 61.345.072 EUR; ker celotni proračun agencije izvira iz proračuna Unije,

B.     ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij,

C.     ker je glavna naloga agencije operativno upravljanje druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II), vizumskega informacijskega sistema (VIS) in EURODAC;

1.      na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je Komisija agenciji 22. maja 2013 podelila finančno samostojnost, zato revizija za proračunsko leto 2013 zajema obdobje od 22. maja 2013 do 31. decembra 2013; prav tako ugotavlja, da je Računsko sodišče leta 2013 prvič opravilo revizijo računovodskih izkazov agencije;

Pripombe o zanesljivosti računovodskih izkazov

2.      z zaskrbljenostjo ugotavlja, da poročilo Računskega sodišča poudarja težave, povezane z vrednotenjem sistemov SIS II, VIS in EURODAC v računovodskih izkazih agencije; ugotavlja tudi, da vrednotenje sicer ni bilo bistveno napačno navedeno, a je bilo to vprašanje po mnenju Računskega sodišča izjemno pomembno, zato je posebej opozorilo nanj; ugotavlja, da je operativno upravljanje teh sistemov osrednja naloga agencije in da jih je Komisija s transakcijo brez izmenjave maja 2013 predala agenciji; prav tako ugotavlja, da so se ti sistemi brez zanesljivih in popolnih informacij o celotnih stroških razvoja v računovodskih izkazih agencije evidentirali v čisti knjigovodski vrednosti skladno s poslovnimi knjigami Komisije in posodabljali ob koncu leta; je zaskrbljen, ker se te vrednosti nanašajo predvsem na strojno opremo in standardne komponente programske opreme in ne vključujejo stroškov razvoja programske opreme;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.      ugotavlja, da je bila Komisija v skladu z Uredbo (EU) št. 1077/2011(15) pristojna za ustanovitev in začetek delovanja agencije, dokler ni slednja pridobila finančne samostojnosti; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je zamuda pri dokončni vzpostavitvi računovodskega sistema agencije vplivala na načrtovanje njenih plačil in pripravo začasnega zaključnega računa;

4.      ugotavlja, da Računsko sodišče ni moglo opraviti natančnejše analize posameznih proračunskih vrstic, saj je proračun izvrševala Komisija;

5.      na podlagi končnega zaključnega računa agencije ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna za sredstva za prevzem obveznosti znašala 96 %, za sredstva za plačila pa 67 %;

6.      je seznanjen s tem, da morajo v skladu z Uredbo (EU) št. 1077/2011 države, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter ukrepov, povezanih z EURODAC, prispevati v proračun agencije; ugotavlja tudi, da so pridružene schengenske države leta 2013 sicer uporabljale sistem, ki ga upravlja agencija, vendar pogajanja Komisije še zmeraj potekajo; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti, kakšno je trenutno stanje pogajanj;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

7.      ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 98,95 % in da je stopnja izvrševanja plačil znašala 28,94 %;

8.      ugotavlja, da visoka stopnja odobrenih sredstev, prenesenih v leto 2014, prihaja predvsem iz sredstev za naslova II in III in jo gre pripisati dejstvu, da ima agencija na področju svojih glavnih dejavnosti sklenjene številne večletne pogodbe;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

9.      ugotavlja, da Računsko sodišče v poročilu za leto 2012 na osnovi vzorčnih transakcij in drugih revizijskih ugotovitev ni imelo pripomb glede postopkov javnih naročil v agenciji;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov

10.    je zelo zaskrbljen, ker agencija ni odgovorila na vprašalnik organa za podelitev razrešnice glede vprašanj o navzkrižju interesov; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o sprejetih politikah glede preprečevanja in obvladovanja navzkrižja interesov; poziva agencijo, naj do konca decembra 2015 objavi življenjepise in izjave o interesih izvršnega direktorja, upravnega odbora in nacionalnih strokovnjakov, ki so člani svetovalnih odborov;

Notranje kontrole

11.    je seznanjen s tem, da je projekt izvajanja standardov notranje kontrole v agenciji ob koncu leta 2013 še potekal in da jih je upravni odbor potrdil junija 2014;

12.    na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da agencija nima zavarovanih opredmetenih osnovnih sredstev, razen prostorov v Talinu, za katere obstaja požarno zavarovanje za več nevarnosti; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o rezultatih popravljalnih ukrepov, ki jih je sprejela v zvezi s tem;

Notranja revizija

13.    je seznanjen s tem, da je začel oktobra 2013 delovati oddelek agencije za notranjo revizijo;

14.    ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo za glavne upravne postopke agencije opravila predhodno oceno tveganja, da bi pripravila načrte za notranje revizije v prihodnosti; poudarja, da je služba za notranjo revizijo odkrila številna področja z morebitnim visokim tveganjem in jih vključila v revizijske dejavnosti za leto 2014, med drugim neprekinjenost poslovanja, javna naročila, vodenje in upravljanje objektov; je seznanjen s tem, da je agencija začela izvajati ukrepe, katerih cilj je zmanjšati odkrita tveganja;

Uspešnost

15.    je seznanjen s tem, da je sedež agencije v Talinu (46 zasedenih delovnih mest), njene operativne dejavnosti pa se izvajajo v Strasbourgu (79 zasedenih delovnih mest), z neprekinjenostjo poslovanja pa se ukvarjajo v kraju Sankt Johann im Pongau v Avstriji; je seznanjen z mnenjem Računskega sodišča, da bi se uspešnost poslovodenja izboljšala, upravni stroški pa zmanjšali, če bi bili vsi zaposleni na eni lokaciji; zato poziva Komisijo, naj v svojem ocenjevalnem poročilu, ki mora biti pripravljeno v skladu s členom 31 uredbe o ustanovitvi agencije, navede prednosti in slabosti treh lokacij, zlasti glede pričakovanih proračunskih prihrankov, mnenja o praktičnih ureditvah in stroške, povezane z morebitno centralizacijo dejavnosti;

16.    je seznanjen s tem, da so v času revizije Računskega sodišča med agencijo in državo članico gostiteljico potekala pogajanja o sporazumu o sedežu, s katerim bi razrešili pogoje, pod katerimi delujejo agencija in njeno osebje; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice do konca decembra 2015 obvesti, kakšno je trenutno stanje pogajanj;

17.    je seznanjen, da je agencija začela z delom decembra 2012, finančno neodvisna pa je postala šele maja 2013; poziva agencijo, naj čim prej z Estonijo sklene sporazum o sedežu, ki bi pojasnil pogoje za delo agencije in njenih zaposlenih;

o

o   o

18.    sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne ... 2015(16) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

6.2.2015

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2013

(2014/2128(DEC))

Pripravljavka mnenja: Sylvie Guillaume

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.      pozdravlja ugotovitve Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (agencija) v vseh pomembnih vidikih odražajo finančni položaj na dan 31. decembra 2013 ter poslovne dogodke in denarne tokove za proračunsko leto, ki se je takrat končalo, in da so transakcije, povezane z računovodskimi izkazi agencije za proračunsko leto 2013, z vseh pomembnih vidikov zakonite in pravilne;

2.      poudarja, da se je agencija finančno osamosvojila leta 2013 in da poteka vzpostavitev njenih postopkov; ker je Komisija izvajala del celotnega letnega proračuna agencije in ker se njuni proračunski strukturi razlikujeta, za proračunsko leto 2013 ni bilo mogoče opraviti bolj poglobljene analize proračuna;

3.      je seznanjen, da je Računsko sodišče, ne da bi spremenilo mnenje o zanesljivosti zaključnega računa agencije, usmerilo pozornost na pomanjkanje zanesljivih in popolnih podatkov o stroških celotnega razvoja schengenskega informacijskega sistema (SIS II), vizumskega informacijskega sistema (VIS) in sistema Eurodac; ugotavlja, da so bili ti stroški zabeleženi v zaključnem računu agencije v neto računovodski vrednosti v skladu s poslovnimi knjigami Komisije in to po prenosu operativnega upravljanja teh sistemov s Komisije na agencijo maja 2013; je seznanjen, da so bili stroški posodobljeni ob koncu proračunskega leta;

4.      je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča, da so potrebne izboljšave v okviru notranjih kontrol in upravljanja proračuna;

5.      v splošnem meni, da bi se morala agencija v skladu s proračunskim načelom enoletnosti bolj osredotočiti na načelo dobrega finančnega poslovodenja, in sicer gospodarnost, uspešnost in učinkovitost pri porabi sredstev za izvajanje svojih pristojnosti.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

5.2.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

48

5

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 442, 10.12.2014, str. 326.

(2)

UL C 442, 10.12.2014, str. 326.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 286, 1.11.2011, str. 1.

(6)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(8)

UL C 442, 10.12.2014, str. 326.

(9)

UL C 442, 10.12.2014, str. 326.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(12)

UL L 286, 1.11.2011, str. 1.

(13)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(14)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(15)

Glej člen 32.

(16)

Na ta dan sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2015)0000.

Pravno obvestilo