Procedure : 2014/2075(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0101/2015

Indgivne tekster :

A8-0101/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0118

BETÆNKNING     
PDF 810kWORD 520k
30.3.2015
PE 539.748v01-00 A8-0101/2015

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne

(2014/2075(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ingeborg Gräßle

1.  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 2.  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 3.  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 4.  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 5.  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 6.  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 7.  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 8.  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 9.  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

1.  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen

(2014/2075(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013(1),

–       der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–       der henviser til Kommissionens beretning om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2012 (COM(2014)0607) og de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0285 og SWD(2014)0286),

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. juni 2014 med titlen "Sammenfatning af Kommissionens resultater på forvaltningsområdet i 2013" (COM(2014)0342),

–       der henviser til Kommissionens årsrapport om evalueringen af Unionens finanser på grundlag af de resultater, der er opnået (COM(2014)0383), og til de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0200, SWD(2014)0201),

–       der henviser til Kommissionens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2013 (COM(2014)0615), og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0293),

–       der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013, med institutionernes svar(3), og til Revisionsrettens særberetninger,

–       der henviser til Ombudsmandens forskellige afgørelser og henstillinger vedrørende Kommissionen og til institutionernes gennemførelse af disse henstillinger i borgernes interesse,

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring (4) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05303/2015 – C8-0053/2015),

–       der henviser til artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(6), særlig artikel 62, 164, 165 og 166,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 93 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A8-0101/2015),

A.     der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union skal gennemføre budgettet og forvalte programmer, og at dette skal ske på eget ansvar i henhold til artikel 317 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i samarbejde med medlemsstaterne og i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning;

1.      meddeler Kommissionen decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne, samt sin beslutning af … om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge for 2013 til Kommissionen(7);

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten og Den Europæiske Investeringsbank samt til medlemsstaternes nationale parlamenter og nationale og regionale revisionsretter og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1)

     EUT L 66 af 8.3.2013.

(2)

     EUT C 403 af 13.11.2014, s. 1.

(3)

     EUT C 398 af 12.11.2014, s. 1.

(4)

     EUT C 403 af 13.11.2014, s. 128.

(5)

     EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(6)

     EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(7)

     Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2015)0000.


2.  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2013

(2014/2075(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013(1),

–       der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–       der henviser til årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2013(3),

–       der henviser til Kommissionens beretning om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2012 (COM(2014)0607) og de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0285 og SWD(2014)0286),

–       der henviser til Kommissionens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2013 (COM(2014)0615), og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0293),

–       der henviser til Revisionsrettens årsberetning for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2013, med organets svar(4),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(5) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til forvaltningsorganerne for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–       der henviser til artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(7), særlig artikel 62, 164, 165 og 166,

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(8), særlig artikel 14, stk. 3,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 af 21. september 2004 om standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(9), særlig artikel 66, stk. 1 og 2,

–       der henviser til Kommissionens afgørelse 2009/336/EF af 20. april 2009 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003(10),

–       der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/776/EU af 18. december 2013 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur samt om ophævelse af afgørelse 2009/336/EF(11),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 93 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A8-0101/2015),

A.     der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union skal gennemføre budgettet og forvalte programmer, og at dette skal ske på eget ansvar i henhold til artikel 317 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i samarbejde med medlemsstaterne og i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning;

1.      meddeler direktøren for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur decharge for gennemførelsen af forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen, og beslutningen, der udgør en integrerende del af disse afgørelser, til direktøren for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1)

     EUT L 66 af 8.3.2013.

(2)

     EUT C 403 af 13.11.2014, s. 1.

(3)

   EUT C 408 af 15.11.2014, s. 39.

(4)

   EUT C 442 af 10.12.2014, s. 67.

(5)

   EUT C 403 af 13.11.2014, s. 128.

(6)

   EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)

   EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(8)

   EUT L 11 af 16.1.2003, s. 1.

(9)

   EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6.

(10)

   EUT L 101 af 21.4.2009, s. 26.

(11)

   EUT L 343 af 19.12.2013, s. 46.


3.  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (tidligere Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation) for regnskabsåret 2013

(2014/2075(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013(1),

–       der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–       der henviser til årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (tidligere Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation) for regnskabsåret 2013(3),

–       der henviser til Kommissionens beretning om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2012 (COM(2014)0607) og de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0285 og SWD(2014)0286),

–       der henviser til Kommissionens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2013 (COM(2014)0615), og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0293),

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (tidligere Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation) for regnskabsåret 2013, med organets svar(4),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(5) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til forvaltningsorganerne for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–       der henviser til artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(7), særlig artikel 62, 164, 165 og 166,

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(8), særlig artikel 14, stk. 3,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 af 21. september 2004 om standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(9), særlig artikel 66, stk. 1 og 2,

–       der henviser til Kommissionens afgørelse 2004/20/EF af 23. december 2003 om oprettelse af et forvaltningsorgan benævnt "Forvaltningsorganet for Intelligent Energi" til forvaltning af Fællesskabets energipolitiske indsats i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003(10),

–       der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/771/EU af 17. december 2013 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder samt om ophævelse af afgørelse 2004/20/EF og 2007/372/EF(11),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 93 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A8-0101/2015),

A.     der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union skal gennemføre budgettet og forvalte programmer, og at dette skal ske på eget ansvar i henhold til artikel 317 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i samarbejde med medlemsstaterne og i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning;

1.      meddeler direktøren for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (tidligere Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation) decharge for gennemførelsen af forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen, og beslutningen, der udgør en integrerende del af disse afgørelser, til direktøren for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (tidligere Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation), Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1)

   EUT L 66 af 8.3.2013.

(2)

   EUT C 403 af 13.11.2014, s. 1.

(3)

   EUT C 408 af 15.11.2014, s. 6.

(4)

   EUT C 442 af 10.12.2014, s. 74.

(5)

   EUT C 403 af 13.11.2014, s. 128.

(6)

   EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)

   EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(8)

   EUT L 11 af 16.1.2003, s. 1.

(9)

   EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6.

(10)

   EUT L 5 af 9.1.2004, s. 85.

(11)

   EUT L 341 af 18.12.2013, s. 73.


4.  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (tidligere Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere) for regnskabsåret 2013

(2014/2075(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013(1),

–       der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–       der henviser til årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (tidligere Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere) for regnskabsåret 2013(3),

–       der henviser til Kommissionens beretning om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2012 (COM(2014)0607) og de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0285 og SWD(2014)0286),

–       der henviser til Kommissionens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2013 (COM(2014)0615), og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0293),

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (tidligere Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere) for regnskabsåret 2013, med organets svar(4),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(5) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til forvaltningsorganerne for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–       der henviser til artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(7), særlig artikel 62, 164, 165 og 166,

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(8), særlig artikel 14, stk. 3,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 af 21. september 2004 om standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(9), særlig artikel 66, stk. 1 og 2,

–       der henviser til Kommissionens afgørelse 2004/858/EF af 15. december 2004 om oprettelse af et forvaltningsorgan benævnt "Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet" til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for folkesundhed i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003(10),

–       der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/770/EU af 17. december 2003 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer samt om ophævelse af afgørelse 2004/858/EF(11),

–       der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/927/EU af 17. december 2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/770/EU med henblik på omdannelse af "Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer" til "Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer"(12),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 93 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A8-0101/2015),

A.     der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union skal gennemføre budgettet og forvalte programmer, og at dette skal ske på eget ansvar i henhold til artikel 317 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i samarbejde med medlemsstaterne og i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning;

1.      meddeler direktøren for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (tidligere Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere) decharge for gennemførelsen af forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen, og beslutningen, der udgør en integrerende del af disse afgørelser, til direktøren for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (tidligere Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer), Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1)

   EUT L 66 af 8.3.2013.

(2)

   EUT C 403 af 13.11.2014, s. 1.

(3)

   EUT C 408 af 15.11.2014, s. 5.

(4)

   EUT C 442 af 10.12.2014, s. 83.

(5)

   EUT C 403 af 13.11.2014, s. 128.

(6)

   EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)

   EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(8)

   EUT L 11 af 16.1.2003, s. 1.

(9)

   EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6.

(10)

   EUT L 369 af 16.12.2004, s. 73.

(11)

   EUT L 341 af 18.12.2013, s. 69.

(12)

   EUT L 363 af 18.12.2014, s. 183.


5.  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2013

(2014/2075(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013(1),

–       der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Kommissionens beretning om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2012 (COM(2014)0607) og de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0285 og SWD(2014)0286),

–       der henviser til Kommissionens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2013 (COM(2014)0615), og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0293),

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2013, med organets svar(3),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til forvaltningsorganerne for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–       der henviser til artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(6), særlig artikel 62, 164, 165 og 166,

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(7), særlig artikel 14, stk. 3,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 af 21. september 2004 om standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(8), særlig artikel 66, stk. 1 og 2,

–       der henviser til Kommissionens afgørelse 2008/37/EF af 14. december 2007 om oprettelse af et forvaltningsorgan for Det Europæiske Forskningsråd til forvaltning af Fællesskabets særprogram "Idéer" inden for frontlinjeforskning i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003(9),

–       der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/779/EU af 17. december 2013 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd samt om ophævelse af afgørelse 2008/37/EF(10),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 93 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A8-0101/2015),

A.     der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union skal gennemføre budgettet og forvalte programmer, og at dette skal ske på eget ansvar i henhold til artikel 317 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i samarbejde med medlemsstaterne og i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning;

1.      meddeler direktøren for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd decharge for gennemførelsen af forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen, og beslutningen, der udgør en integrerende del af disse afgørelser, til direktøren for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1)

   EUT L 66 af 8.3.2013.

(2)

   EUT C 403 af 13.11.2014, s. 1.

(3)

   EUT C 442 af 10.12.2014, s. 240.

(4)

   EUT C 403 af 13.11.2014, s. 128.

(5)

   EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(6)

   EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(7)

   EUT L 11 af 16.1.2003, s. 1.

(8)

   EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6.

(9)

   EUT L 9 af 12.1.2008, s. 15.

(10)

   EUT L 346 af 20.12.2013, s. 58.


6.  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2013

(2014/2075(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013(1),

–       der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2013(3),

–       der henviser til Kommissionens beretning om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2012 (COM(2014)0607) og de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0285 og SWD(2014)0286),

–       der henviser til Kommissionens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2013 (COM(2014)0615), og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0293),

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2013, med organets svar(4),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(5) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til forvaltningsorganerne for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–       der henviser til artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(7), særlig artikel 62, 164, 165 og 166,

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(8), særlig artikel 14, stk. 3,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 af 21. september 2004 om standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(9), særlig artikel 66, stk. 1 og 2,

–       der henviser til Kommissionens afgørelse 2008/46/EF af 14. december 2007 om oprettelse af et forvaltningsorgan for forskning til forvaltning af visse områder af Fællesskabets særprogrammer "Mennesker", "Kapacitet" og "Samarbejde" inden for forskning i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003(10),

–       der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/778/EU af 13. december 2013 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Forskning samt om ophævelse af afgørelse 2008/46/EF(11),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 93 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A8-0101/2015),

A.     der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union skal gennemføre budgettet og forvalte programmer, og at dette skal ske på eget ansvar i henhold til artikel 317 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i samarbejde med medlemsstaterne og i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning;

1.      meddeler direktøren for Forvaltningsorganet for Forskning decharge for gennemførelsen af forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen, og beslutningen, der udgør en integrerende del af disse afgørelser, til direktøren for Forvaltningsorganet for Forskning, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1)

   EUT L 66 af 8.3.2013.

(2)

   EUT C 403 af 13.11.2014, s. 1.

(3)

   EUT C 408 af 15.11.2014, s. 40.

(4)

   EUT C 442 af 10.12.2014, s. 351.

(5)

   EUT C 403 af 13.11.2014, s. 128.

(6)

   EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)

   EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(8)

   EUT L 11 af 16.1.2003, s. 1.

(9)

   EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6.

(10)

   EUT L 11 af 15.1.2008, s. 9.

(11)

   EUT L 346 af 20.12.2013, s. 54.


7.  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (tidligere Forvaltningsorganet for det Transeuropæiske Transportnet) for regnskabsåret 2013

(2014/2075(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013(1),

–       der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–       der henviser til årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (tidligere Forvaltningsorganet for det Transeuropæiske Transportnet) for regnskabsåret 2013(3),

–       der henviser til Kommissionens beretning om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2012 (COM(2014)0607) og de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0285 og SWD(2014)0286),

–       der henviser til Kommissionens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2013 (COM(2014)0615), og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0293),

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (tidligere Forvaltningsorganet for det Transeuropæiske Transportnet) for regnskabsåret 2013, med organets svar(4),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(5) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til forvaltningsorganerne for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–       der henviser til artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(7), særlig artikel 62, 164, 165 og 166,

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(8), særlig artikel 14, stk. 3,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 af 21. september 2004 om standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(9), særlig artikel 66, stk. 1 og 2,

–       der henviser til Kommissionens afgørelse 2007/60/EF af 26. oktober 2006 om oprettelse af "Det transeuropæiske netværks forvaltningsorgan" under anvendelse af Rådet s forordning (EF) nr. 58/2003(10),

–       der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/801/EU af 23. december 2013 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk samt om ophævelse af afgørelse 2007/60/EF som ændret ved afgørelse 2008/593/EF(11),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 93 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A8-0101/2015),

A.     der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union skal gennemføre budgettet og forvalte programmer, og at dette skal ske på eget ansvar i henhold til artikel 317 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i samarbejde med medlemsstaterne og i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning;

1.      meddeler direktøren for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (tidligere Forvaltningsorganet for det Transeuropæiske Transportnet) decharge for gennemførelsen af forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen, og beslutningen, der udgør en integrerende del af disse afgørelser, til direktøren for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (tidligere Forvaltningsorganet for det Transeuropæiske Transportnet), Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1)

   EUT L 66 af 8.3.2013.

(2)

   EUT C 403 af 13.11.2014, s. 1.

(3)

   EUT C 408 af 15.11.2014, s. 41.

(4)

   EUT C 442 af 10.12.2014, s. 358.

(5)

   EUT C 403 af 13.11.2014, s. 128.

(6)

   EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)

   EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(8)

   EUT L 11 af 16.1.2003, s. 1.

(9)

   EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6.

(10)

   EUT L 32 af 6.2.2007, s. 88.

(11)

   EUT L 352 af 24.12.2013, s. 65.


8.  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen

(2014/2075(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013(1),

–       der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–       der henviser til Kommissionens beretning om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2012 (COM(2014)0607) og de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0285 og SWD(2014)0286),

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. juni 2014 med titlen "Sammenfatning af Kommissionens resultater på forvaltningsområdet i 2013" (COM(2014)0342),

–       der henviser til Kommissionens årsrapport om evalueringen af Unionens finanser på grundlag af de resultater, der er opnået (COM(2014)0383), og til de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0200, SWD(2014)0201),

–       der henviser til Kommissionens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2013 (COM(2014)0615), og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0293),

–       der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013, med institutionernes svar(3), og til Revisionsrettens særberetninger,

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05303/2015 – C8-0053/2015),

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til forvaltningsorganerne for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–       der henviser til artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(6), særlig artikel 62, 164, 165 og 166,

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(7), særlig artikel 14, stk. 2 og 3,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 93 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A8-0101/2015),

1.      godkender afslutningen af regnskaberne for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten og Den Europæiske Investeringsbank samt til medlemsstaternes nationale parlamenter og nationale og regionale revisionsretter og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1)

   EUT L 66 af 8.3.2013.

(2)

   EUT C 403 af 13.11.2014, s. 1.

(3)

   EUT C 398 af 12.11.2014, s. 1.

(4)

   EUT C 403 af 13.11.2014, s. 128.

(5)

   EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(6)

   EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(7)

   EUT L 11 af 16.1.2003, s. 1.


9.  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne

(2014/2075(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen,

–       der henviser til sine afgørelser om decharge for gennemførelsen af budgettet for forvaltningsorganerne for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 93 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A8-0101/2015),

A.     der henviser til, at Revisionsretten for 20. gang i træk har været ude af stand til at afgive en positiv revisionserklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for årsregnskabet, hvilket risikerer at undergrave legitimiteten af Unionens udgifter og politikker;

B.     der henviser til, at der i en situation, hvor ressourcerne er knappe, bør lægges øget vægt på nødvendigheden af at overholde budgetdisciplinen og anvende de finansielle midler effektivt;

C.     der henviser til, at Kommissionen har det endelige ansvar for gennemførelsen af Unionens budget, men at medlemsstaterne er forpligtede til at samarbejde oprigtigt med Kommissionen om at sikre, at bevillingerne anvendes i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning; der henviser til, at medlemsstaterne, navnlig i forbindelse med delt forvaltning af midler, har et særligt ansvar for gennemførelsen af Unionens budget;

D.     der henviser til, at det i forbindelse med delt forvaltning er absolut nødvendigt, at de data, medlemsstaterne indsender om både indtægter og udgifter under delt forvaltning, er retvisende og nøjagtige; der henviser til, at det er afgørende, at medlemsstaterne forstår deres eget ansvar for forvaltningen af Unionens midler under delt forvaltning;

E.     der henviser til, at den interinstitutionelle dialog, der er fastsat i artikel 318 i TEUF, giver mulighed for at anspore til en ny, resultatorienteret kultur i Kommissionen;

Delt forvaltning: Mangler i Kommissionens og medlemsstaternes forvaltning

Forbehold vedrørende landbrug og udvikling af landdistrikter

1.      kan ikke politisk sikre, at de kontrolprocedurer, der er indført i Kommissionen og i medlemsstaterne, giver de nødvendige garantier for alle de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed inden for landbrug og udvikling af landdistrikter, hvilket fremgår af følgende forbehold fra generaldirektøren for GD AGRI i generaldirektoratets årlige aktivitetsrapport af 31. marts 2014:

–       ABB02 - Markedsforanstaltninger: 198,3 mio. EUR risikobehæftet; syv støtteordninger i ni medlemsstater med 11 elementer, for hvilke der er taget forbehold; Polen 77,6 mio. EUR, Spanien 54 mio. EUR, Frankrig 32,4 mio. EUR, Nederlandene 16,4 mio. EUR, Det Forenede Kongerige 8,5 mio. EUR, Italien 5 mio. EUR, Den Tjekkiske Republik 2 mio. EUR, Østrig 1,9 mio. EUR, Sverige 0,5 mio. EUR

–       ABB 03 - Direkte betalinger: 652 mio. EUR risikobehæftet; 20 betalingsorganer, der dækker seks berørte medlemsstater: Spanien (15 ud af 17 betalingsorganer) 153 mio. EUR, Frankrig 203,4 mio. EUR, UK PRA England 118 mio. EUR, Grækenland 117,8 mio. EUR, Ungarn 36,6 mio. EUR, Portugal 28 mio. EUR

–       ABB 04 - Udgifter til udvikling af landdistrikter: 599 mio. EUR risikobehæftet; 31 betalingsorganer, der dækker 19 berørte medlemsstater: Belgien, Bulgarien (56,8 mio. EUR), Cypern, Tyskland (Bayern, Brandenburg), Danmark, Spanien (Andalusien, Asturias, Castilla la Mancha, Castilla y Léon, FOGGA Galicia, Madrid), Finland, Frankrig (ODARC, ASP (70,3 mio. EUR)), Det Forenede Kongerige (SGRPID Skotland, RPA England), Grækenland, Irland, Italien (AGEA 52,6 mio. EUR), AGREA Emilia-Romagna, OPR Lombardiet, OPPAB Bolzano, ARCEA Calabrien), Luxembourg, Nederlandene, Polen (56,7 mio. EUR), Portugal (51,7 mio. EUR), Rumænien (138,9 mio. EUR) og Sverige

–       ABB 05: 2,6 mio. risikobehæftet - IPARD-udgifter vedrørende Tyrkiet;

Forbehold vedrørende regionalpolitikken

2.      kan ikke politisk sikre, at de kontrolprocedurer, der er indført i Kommissionen og i medlemsstaterne, giver de nødvendige garantier for alle de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed inden for regionalpolitikken, hvilket fremgår af de forbehold, generaldirektøren for GD REGIO har taget i generaldirektoratets årlige aktivitetsrapport af 31. marts 2014: bemærker, at der er taget forbehold over for 73 ud af 322 programmer som følge af forvaltnings- og kontrolsystemer, der kun er delvis pålidelige (i sammenligning med 85 ud af 317 operationelle programmer i 2012); bemærker, at de midlertidige betalinger til disse programmer fra 2007-2013, for hvilke der er taget forbehold, udgør 6 035,5 mio. EUR; bemærker, at Kommissionen har anslået det risikobehæftede beløb til 440,2 mio. EUR;

3.      anerkender, at skønt disse forbehold er tegn på mangler i medlemsstaternes kontrolsystemer, er de også et effektivt redskab, som Kommissionen benytter til at fremskynde handling fra medlemsstaternes side for at afhjælpe manglerne og dermed beskytte Unionens budget;

Forbehold vedrørende beskæftigelse og sociale anliggender

4.      kan ikke politisk sikre, at de kontrolprocedurer, der er indført i Kommissionen og i medlemsstaterne, giver de nødvendige garantier for alle de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed inden for beskæftigelse og sociale anliggender, hvilket fremgår af de forbehold, generaldirektøren for GD EMPL har taget i generaldirektoratets årlige aktivitetsrapport af 31. marts 2014: bemærker, at den årlige aktivitetsrapport indeholder et forbehold vedrørende betalinger for programmeringsperioden 2007-2013 for et risikobehæftet beløb på 123,3 mio. EUR i 2013; bemærker, at disse forbehold omfattede 36 ud af Den Europæiske Socialfonds (ESF's) 118 operationelle programmer (i sammenligning med 27 ud af 117 operationelle programmer i 2012);

Revisionsrettens revisionserklæring

Regnskaber og lovligheden og den formelle rigtighed af indtægter – blank erklæring        

5.      glæder sig over, at Unionens årsregnskab for regnskabsåret 2013 i alt væsentligt giver et retvisende billede af dens finansielle stilling pr. 31. december 2013, og bemærker med tilfredshed, at de indtægter, der ligger til grund for regnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2013, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

Forbehold vedrørende BNI-bidrag

6.      tager forbehold over for den måde, hvorpå medlemsstaternes BNI-bidrag er beregnet, på grund af manglerne(1) ved Kommissionens kontrol af data(2); minder om, at Revisionsretten konkluderer, at Kommissionens kontrol af BNI-data ikke var tilstrækkeligt struktureret og fokuseret;Lovligheden og den formelle rigtighed af forpligtelser – blank erklæring

7.      bemærker med tilfredshed, at de forpligtelser, der ligger til grund for regnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2013, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

Lovligheden og den formelle rigtighed af betalinger – afkræftende erklæring

8.      finder det uacceptabelt, at betalingerne fortsat, for tyvende år i træk, er væsentligt fejlbehæftede;

9.      konstaterer, at Revisionsretten baserer sin negative erklæring på det forhold, at overvågnings- og kontrolsystemerne kun er delvist effektive, og at betalingerne derfor er fejlbehæftede med en mest sandsynlig fejlprocent på 4,7 %;

10.    minder om, at den mest sandsynlige fejlprocent i regnskabsåret 2012 blev anslået til 4,8 %, i regnskabsåret 2011 til 3,9 %, i regnskabsåret 2010 til 3,7 %, i regnskabsåret 2009 til 3,3 %, i regnskabsåret 2008 til 5,2 % og i regnskabsåret 2007 til 6,9 %, således at det gennemsnitlige niveau var omkring 4,6 % i den periode, der var omfattet af den tidligere flerårige finansielle ramme (FFR) for 2007-2013; noterer sig, at Revisionsrettens årsberetninger således viser en stabilisering af fejlprocenten i 2013 på samme niveau som gennemsnittet for FFR 2007-2013, hvilket ikke desto mindre viser en konstant stigende og negativ tendens siden 2009;

11.    påpeger, at områderne under delt forvaltning ifølge Revisionsrettens årsberetning for 2013 har en anslået fejlprocent på 5,2 %; bemærker, at den anslåede fejlprocent for alle de andre aktionsudgifter (der hovedsagelig forvaltes af Kommissionen) er 3,7 %; fremhæver, at begge fejlfrekvenser er over væsentlighedstærsklen på 2 %; fremhæver, at områder under delt forvaltning har en fejlprocent, der er betydeligt højere end den, der vedrører alle andre aktionsudgifter;

12.    bemærker, at generaldirektøren for GD REGIO i den årlige aktivitetsrapport af 31. marts 2014 som følge af forvaltnings- og kontrolsystemer, der kun er delvis pålidelige, har taget forbehold over for 73 ud af 322 programmer i 2013, hvilket er en mindre andel end i 2012 (85 ud af 317 operationelle programmer); bemærker, at det anslåede risikobehæftede beløb er 1 135,3 mio. EUR, og at disse forbehold og det tilhørende beløb vedrører de to programmeringsperioder 2007-2013 og 2000-2006;

13.    noterer sig, at generaldirektøren for GD RTD har taget ét forbehold vedrørende det syvende forskningsrammeprogram (FP7) i den årlige aktivitetsrapport af 31. marts 2014, og at den anslåede virkning i 2013 ligger mellem 105,5 mio. EUR og 109,5 mio. EUR;

14.    bemærker, at generaldirektøren for GD MARE har taget ét forbehold vedrørende Den Europæiske Fiskerifond i den årlige aktivitetsrapport af 31. marts 2014, og at det risikobehæftede beløb i 2013 var på 10,77 mio. EUR;

15.    gør opmærksom på behovet for hele tiden at forbedre forvaltnings- og kontrolsystemerne i medlemsstaterne for at garantere bedre økonomisk forvaltning af Unionens midler og et fald i fejlprocenten i de respektive politiksektorer i løbet af programmeringsperioden 2014-2020;

Finansielle korrektioner og inddrivelser

16.    bemærker, at de finansielle korrektioner, der blev rapporteret gennemført i 2013, faldt fra 3,7 mia. EUR i 2012 til 2,5 mia. EUR i 2013, og minder om, at de høje finansielle korrektioner i 2012 primært skyldtes én enkelt korrektion på 1,8 mia. EUR i Spanien med henblik på at rette op på strukturfondsudgifter for perioden 2000-2006; bemærker, at Kommissionen i 2013 gennemførte finansielle korrektioner og inddrivelser for i alt 3 362 mio. EUR, hvilket svarede til 2,3 % af betalingerne fra Unionens budget;

17.    påpeger, at akkumuleringen af gennemførte finansielle korrektioner på det tidspunkt, hvor programmernes saldi gøres op, nogle gange er kunstig, og at de er uden betydning, eftersom de dukker op flere år, efter at de er blevet gennemført; opfordrer Kommissionen til at undersøge, om den metodologiske ændring, hvor man gik fra bekræftede korrektioner til gennemførte korrektioner, som fandt sted i 2012, er den bedst egnede til at afspejle de faktiske forvaltnings- og kontrolsystemer i et givent regnskabsår;

18.    bemærker, at det deraf følgende fald på 34 % i de finansielle korrektioner, der blev gennemført i 2013 (fra 3,7 mia. EUR til 2,5 mia. EUR) blev delvist kompenseret af en stigning på 27 % i gennemførte inddrivelser i 2013 (fra 0,7 mia. EUR til 0,9 mia. EUR);

19.    beklager, at fejl først kan rettes flere år efter, at de er sket, på grund af de retlige rammer for beskyttelsen af Unionens finansielle interesser, de pågældende procedurers kompleksitet og de mange kontrolniveauer, der findes på mange områder;

20.    peger på, at den gennemsnitlige sum af finansielle korrektioner og inddrivelser, der blev gennemført i perioden 2009-2013, var 2,7 mia. EUR, hvilket svarer til 2,1 % af den gennemsnitlige sum af betalinger fra Unionens budget i samme periode; bemærker, at ovennævnte tendens ifølge Kommissionen kan forklares med afslutningen af programmeringsperioden 2000-2006(3); bemærker navnlig for så vidt angår samhørighedspolitikken, at fire femtedele af de korrektioner, der blev lavet i perioden 2007-2013, vedrørte operationelle programmer i tidligere perioder(4); minder om, at medlemsstaterne har ret til at erstatte opdagede ikke-støtteberettigede udgifter med lovlige og formelt rigtige udgifter under den retlige ramme, som er gældende for strukturfondene;

21.    minder Kommissionen og medlemsstaterne om, at de har pligt til at træffe korrigerende foranstaltninger for at beskytte Unionens budget i tilfælde af ineffektive kontrolsystemer og regelstridige udgifter; påpeger, at Kommissionen og medlemsstaterne anvender sådanne korrigerende foranstaltninger, og bemærker, at hvis der ikke havde været anvendt sådanne korrigerende foranstaltninger i forbindelse med de 2013-betalinger, som Revisionsretten har revideret, ville den samlede anslåede fejlforekomst have været 6,3 % i stedet for 4,7 %; fremhæver, at Revisionsretten fandt, at myndighederne i forbindelse med en række fejlbehæftede transaktioner, navnlig inden for områder under delt forvaltning, havde tilstrækkelige oplysninger til rådighed, til at de kunne have opdaget og korrigeret fejlene; kræver derfor, at Revisionsretten i sine fremtidige årsberetninger beregner fejlfrekvensen i tilfælde af, at alle korrigerende foranstaltninger var blevet truffet;

22.    beklager desuden det forhold, at disse foranstaltninger stadig har en begrænset økonomisk indvirkning på Unionens budget, eftersom over 40 % af de finansielle korrektioner, der blev gennemført i 2013, ikke betragtes som formålsbestemte indtægter(5), men kan anvendes af de samme medlemsstater, som har forårsaget disse korrektioner inden for samhørighedspolitikken, hvilket undergraver den præventive effekt af finansielle korrektioner;

23.    bemærker, at ca. 28 % af de finansielle korrektioner, der blev gennemført i 2013, medførte en nettoreduktion af EU-finansieringen til det pågældende program og den pågældende medlemsstat inden for samhørighedspolitikken;

24.    bemærker med bekymring, at ovennævnte meddelelse fra Kommissionen af 29. september 2014 ikke nødvendigvis giver pålidelige oplysninger om medlemsstaternes tilbagetrækninger, inddrivelser og udestående inddrivelser af strukturfondsmidler, idet Kommissionen anfører, at den på grund af visse svagheder i medlemsstaternes tal har måttet vælge en forsigtig tilgang, for at sikre at ovenstående beløb ikke er for højt sat(6);

25.    anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at indføre forsvarlige procedurer med henblik på at verificere tidspunktet for, årsagen til og beløbet for korrigerende foranstaltninger og på at tilvejebringe oplysninger, der så vidt muligt afstemmer det år, hvor betalingen bliver foretaget, med det år, hvor den pågældende fejl opdages, og det år, hvor inddrivelser eller finansielle korrektioner anføres i noterne til regnskabet, således at der tages hensyn til hele procedurens flerårighed; finder det ligeledes afgørende, at der fremlægges fuldstændige oplysninger om inddrivelser og finansielle korrektioner, og at der er fuld gennemsigtighed i data vedrørende frigørelse af midler og traktatbrudsprocedurer for det relevante år;

Den sammenfattende rapport og de årlige aktivitetsrapporter

26.    noterer sig, at Kommissionens generaldirektører tog i alt 17 kvantificerede forbehold i forbindelse med udgifter; peger på, at det lavere antal kvantificerede forbehold i 2013 (21 i 2012) ikke havde den virkning, at det mindskede størrelsen af det risikobehæftede beløb, og at det maksimale samlede risikobehæftede beløb, som Kommissionen anførte i sin sammenfattende rapport(7), ligger under 4 179 mio. EUR, hvilket svarer til 2,8 % af alle de udbetalte udgifter;

27.    anmoder Kommissionen om at gøre yderligere rede for beregningen af det risikobehæftede beløb ved at forklare den anslåede virkning af korrektionsmekanismerne på dette tal og i sin sammenfattende rapport afgive en ordentlig "forvaltningserklæring" på grundlag af generaldirektørernes årlige aktivitetsrapporter;

28.    minder om, at de kumulative tal, Kommissionen anvender, gælder for korrektionsmekanismer, som Kommissionen og medlemsstaterne har indført flere år efter udbetalingen af midlerne (især i perioderne 1994-1999 og 2000-2006), og bemærker, at hverken Revisionsretten eller Kommissionen på det tidspunkt fremlagde præcise fejlprocenter;

Presset på budgettet

29.    er bekymret over, at regnskaberne på grund af Rådets uacceptable holdning under forhandlingerne om Unionens årsbudget og på trods at det høje niveau af betalinger viser, at de uindfriede finansielle forpligtelser (under udgiftsområde 1b, hovedsagelig regionalpolitikken, niveauet af uindfriede forpligtelser ved udgangen af 2013 anslås til 23,4 mia. EUR, efter at have ligget på 5 mia. EUR ved udgangen af 2010, 11 mia. EUR ved udgangen af 2011 og 16 mia. EUR ved udgangen af 2012) og anden gæld fortsatte med at vokse i 2013; bemærker, at de ved årets udgang beløb sig til 322(8) mia. EUR, og at dette beløb sandsynligvis vil blive større i 2014;

30.    påpeger, at de uindfriede forpligtelser ved udgangen af 2013 udgjorde 322 mia. EUR, og at dette beløb forventedes af stige i løbet af 2014; mener, at dette er i modstrid med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning som fastsat i artikel 310 i TEUF og dermed sætter spørgsmålstegn ved budgettets lovlighed;

31.    understreger, at disse "overhængende" finansielle forpligtelser er et særligt bekymrende problem fordi betalingslofterne for første gang er fastsat til at skulle forblive mere eller mindre stabile i faste priser i en årrække(9);

32.    påpeger, at de økonomiske ressourcer er knappe i en tid med økonomisk krise; bemærker imidlertid, at det maksimale udgiftsniveau under udgiftsområderne i FFR for store dele af budgettets vedkommende er delt op i årlige bevillinger pr. medlemsstat; bemærker, at måden, hvorpå midlerne absorberes af medlemsstaterne, ofte bliver det vigtigste politikmål ("use it or lose it"); opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme et skift fra en udgiftsorienteret til en resultatorienteret kultur, der fokuserer på de opnåede resultater med udgangspunkt i principperne om produktivitet, effektivitet og sparsommelighed;

33.    påpeger, at bruttosummen af forfinansieringer androg 79,4 mia. EUR ved udgangen af 2013, og insisterer på, at meget lange forfinansieringsperioder kan medføre en øget risiko for fejl eller tab; understreger, at denne risiko i særlig høj grad gør sig gældende for udgiftsområde 4 i budgettet (EU som global aktør), hvor der for en typisk aktion går fire år fra indgåelsen af forpligtelsen til Kommissionens registrering af de endelige udgifter;

34.    opfordrer indtrængende Kommissionen til igen at udarbejde og offentliggøre et "langsigtet likviditetsoverslag", der viser de fremtidige betalingsbehov, med henblik på at sikre, at de godkendte årlige budgetter kan dække de nødvendige betalinger; kræver, at Kommissionen om nødvendigt forelægger ændringer til de eksisterende forordninger, i tilfælde af at de årlige budgetter ikke kan tilvejebringe tilstrækkelige bevillinger til at matche det fornødne niveau af betalinger;

35.    gentager, at det er nødvendigt at arbejde på at finde langsigtede løsninger, som gør det muligt for Kommissionen igen at få kontrol med sit budget; bemærker, at der især er behov for et øget fokus på ansvarlighed samt på præstationer og resultater af udgifter; fremhæver i denne forbindelse, at Parlamentet er nødt til at spille en større rolle i kontrollen med udgifter og resultater;

Finansielle instrumenter

36.    bemærker at, der ved udgangen af 2013 var oprettet 941 finansieringstekniske instrumenter under 176 operationelle programmer (OP'er) under Den Europæiske Regionale Udviklingsfond (ERUF) og Den Europæiske Sociale Udviklingsfond (ESF) i 25 medlemsstater; er navnlig bekymret over, at kun 47 % af de 14,3 mia. EUR (6,7 mia. EUR), der var blevet betalt til de finansieringstekniske instrumenter, rent faktisk var blevet udbetalt til de endelige støttemodtagere, selv om dette tal er udtryk for en stigning i sammenligning med de 4,7 mia. EUR, der var udbetalt ved udgangen af 2012; bemærker, at den gennemsnitlige udbetalingsrate på 47 % ved udgangen af 2013 dækker over en vis variation mellem fondene og medlemsstaterne; bemærker, at den gennemsnitlige udbetalingsrate dækker alle 900 fonde: dem, der blev oprettet i 2008, såvel som de nye, der blev oprettet i 2013, og hvis gennemførelse først var ved at begynde; tager med i betragtning, at skønt nogle fonde præsterer utilfredsstillende resultater, er der andre, som allerede har opnået 100 % absorption, og som nu reinvesterer revolverende fonde;

37.    bemærker, at der er oprettet 14 finansieringstekniske instrumenter i medlemsstaterne under Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne; bemærker, at der er udbetalt 443,77 mio. EUR til banker i Rumænien, Bulgarien, Grækenland, Italien og Litauen fra Unionens budget frem til udgangen af 2013; udtrykker bekymring over, at ikke en eneste euro af dette beløb er nået frem til de endelige støttemodtagere; bemærker, at der fra seks finansieringstekniske instrumenter, som er oprettet under Den Europæiske Fiskerifond, blev udbetalt 72,37 mio. EUR til banker i Grækenland, Rumænien, Bulgarien, Estland, Letland og Nederlandene; bemærker, at det kun er i Letland, at de disponible beløb er blevet udbetalt fuldt ud til de endelige støttemodtagere, mens der i Rumænien kun er udbetalt 28 % til de endelige støttemodtagere, 77 % i Bulgarien, 91 % i Estland og slet intet i Nederlandene og Grækenland(10);

38.    beklager desuden, at disse instrumenter er komplekse og vanskelige at gøre regnskab for på korrekt vis, hvilket også gør den offentlige kontrol mere besværlig; opfordrer Kommissionen til at sørge for større gennemsigtighed og til regelmæssigt at rapportere om løftestangseffekter, tab og risici såsom investeringsbobler; opfordrer indtrængende Kommissionen til at give et fuldstændigt overblik over antallet af projekter, der finansieres under hvert af de finansieringstekniske instrumenter, og de opnåede resultater, til klart at angive, i hvilket omfang Unionens budgetbevillinger er blevet anvendt til at samfinansiere disse projekter under de finansieringstekniske instrumenter, samt til at fremlægge en omfattende cost-benefit-analyse af de finansieringstekniske instrumenter sammenlignet med mere direkte typer af projektfinansiering;

39.    glæder sig over, at gennemførelsen af de finansielle instrumenter systematisk er blevet medtaget på dagsordenen under de årlige revisionsmøder, og at manglerne er blevet analyseret og afhjælpende foranstaltninger foreslået; anerkender med tilfredshed, at manglerne på dette område for den kommende periode 2014-2020 er blevet korrigeret (dvs. betalinger bliver kun overført til de fonde, der forvalter finansielle instrumenter, når de faktiske udbetalinger til de endelige støttemodtagere har nået en vis procentdel);

40.    henstiller, at Kommissionen – i betragtning af presset på budgettet for betalinger og den omstændighed, at artikel 140, stk. 7, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (finansforordningen) kræver, at for store saldi vedrørende finansielle instrumenter bør undgås – sikrer, at bidrag fra Unionens budget til sådanne instrumenter afspejler det reelle cash flow-behov;

41.    er særdeles bekymret over nogle af Revisionsrettens konklusioner om effektiviteten af at blande tilskud, der ydes under regionale investeringsfaciliteter, med lån fra finansieringsinstitutter for at støtte Unionens eksterne politikker(11);

42.    påpeger, at skønt faciliteterne blev udformet korrekt, blev de mulige fordele ved blanding ikke realiseret fuldt ud på grund af mangler ved Kommissionens forvaltning; anmoder Kommissionen om kun at udbetale midler, når støttemodtageren rent faktisk har brug for dem, og om at forbedre sin overvågning af gennemførelsen af Unionens tilskud;

Kommissionens og medlemsstaternes ansvar ved delt forvaltning

43.    fremhæver, at Kommissionen i henhold til artikel 317 i TEUF bærer det endelige ansvar for gennemførelsen af Unionens budget; påpeger, at mens det er Kommissionen, der gennemfører budgettet ved delt forvaltning, er gennemførelsesopgaverne delegeret til medlemsstaterne i medfør af artikel 59 i finansforordningen og kræver dermed deres politiske og finansielle ansvar; understreger derfor, at medlemsstaterne bør handle i streng overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og ikke bør undergrave deres eget ansvar for forvaltningen af Unionens midler;

44.    noterer sig Kommissionens meddelelse af 28. oktober 2014 om vedtagelsen af den interinstitutionelle arbejdsgruppes anbefalinger om indførelsen og anvendelsen af nationale erklæringer (COM(2014)0688); påpeger, at fremlæggelsen heraf er frivillig, og glæder sig derfor over, at fire medlemsstater – Danmark, Nederlandene, Sverige og Det Forenede Kongerige – har besluttet at fremlægge dem; beklager imidlertid, at disse erklæringer er forskellige med hensyn til udformning, omfang, bredde og rapporteringsperiode, og bemærker, at de som følge heraf ikke er særlig anvendelige;

45.    gør opmærksom på, at de nationale forvaltningserklæringer, som de fire ovennævnte medlemsstater har fremsendt, ifølge adskillige udsagn fra Revisionsretten har meget begrænset værdi i Revisionsrettens revisionsproces og ikke kan betragtes som en pålidelig kilde til information i forbindelse med udstedelsen af revisionserklæringen;

46.    noterer sig Kommissionens meddelelse af 28. oktober 2014 om vedtagelsen af den interinstitutionelle arbejdsgruppes anbefalinger om indførelsen og anvendelsen af nationale erklæringer (COM(2014)0688); beklager, at der ikke er sket væsentlige fremskridt med hensyn til at forbedre den finansielle styring, hvilket kan føre til et fortsat tab af Unionens midler som følge af forkerte beslutninger på politisk og forvaltningsmæssigt niveau; kræver en sanktionsordning for det tilfælde, at medlemsstater indsender ukorrekte programoplysninger og erklæringer;

47.    opfordrer derfor Kommissionen og Rådet til at tage konkrete og meningsfulde skridt for at muliggøre de nødvendige fremskridt med hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning, herunder den øgede anvendelse af instrumentet nationale erklæringer, som i praksis ikke kræver nogen stor ekstra indsats (angiveligt under én fuldtidsækvivalent om året pr. medlemsstat), og bemærker samtidig, at det er af stor betydning, at medlemsstaterne gennem et offentligt dokument tager politisk ansvar for anvendelsen af Unionens midler; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til ikke blot at offentliggøre de nationale erklæringer, men også de årlige sammendrag og forvaltningserklæringerne, for at give mere indsigt i og opnå en reel forbedring af den økonomiske forvaltning; opfordrer indtrængende Kommissionen til at afgive en henstilling til Parlamentet og Rådet om at fremme anvendelsen af nationale erklæringer i overensstemmelse med anbefalingerne fra den interinstitutionelle arbejdsgruppe om indførelsen og anvendelsen af nationale erklæringer;

Pålideligheden af de data, som medlemsstaterne indsender

48.    bemærker, at den manglende pålidelighed af kontrollen på første niveau, som udføres af medlemsstaterne, undergraver troværdigheden af de årlige aktivitetsrapporter, som Kommissionens tjenestegrene udarbejder, og den sammenfattende rapport, der vedtages af Kommissionen, idet de delvis er baseret på resultaterne af de kontroller, de nationale myndigheder gennemfører; gentager sit tidligere krav om, at Kommissionen evaluerer, og om nødvendigt korrigerer, medlemsstaternes data for at tilvejebringe pålidelige og objektive årlige aktivitetsrapporter;

49.    anmoder om, at generaldirektørerne i deres årlige aktivitetsrapporter redegør detaljeret for de fejlprocenter, medlemsstaterne har underrettet dem om, samt for de korrektioner, Kommissionen i givet fald har foretaget på operationelt programniveau;

De medlemsstater, der præsterer dårligst

50.    ser med tilfredshed på den oversigt over Revisionsrettens revisionsresultater for midler under delt forvaltning inden for landbrugs- og samhørighedspolitikken 2007-2013, som blev offentliggjort sammen med Revisionsrettens årsberetning for 2013, og som delvis imødekommer Parlamentets anmodning, der blev fremsat i dechargebeslutningen fra 2012, om landespecifikke oplysninger vedrørende delt forvaltning;

51.    gør opmærksom på, at Slovakiet, Det Forenede Kongerige og Spanien har de højeste fejlprocenter ifølge de tal, Revisionsretten har fremlagt vedrørende beløbene for og procentdelen af risikobehæftede midler for så vidt angår Den Europæiske Regionale Udviklingsfond, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden (kildedata, der indgår i de årlige aktivitetsrapporter 2013 for GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Inklusion og GD for Regionalpolitik og Bypolitik);

52.    gør opmærksom på, at Rumænien, Bulgarien og Portugal har de højeste fejlprocenter ifølge de tal, Revisionsretten har fremlagt vedrørende beløbene for og procentdelen af risikobehæftede midler for så vidt angår Den Europæiske Garantifond for Landbruget og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (kildedata, der indgår i den årlige aktivitetsrapport 2013 for GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikterne);

53.    anmoder Revisionsretten om at udvikle sin egen landespecifikke rapporteringsmetode, der ikke bare tager de risikobehæftede beløb i betragtning, men også medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer, såvel som de korrektionsmekanismer, Kommissionen og medlemsstaterne anvender til at vurdere, hvordan forvaltningen udvikler sig i de medlemsstater, der præsterer dårligst, og anbefale de bedst mulige løsninger;

Interessekonflikter

54.    beklager, at lovgivningen vedrørende interessekonflikter hos medlemmer af parlamentet, regeringen og lokalrådene er vag og utilstrækkelig i nogle medlemsstater; opfordrer Kommissionen til nøje at undersøge den aktuelle situation og om nødvendigt fremkomme med henstillinger eller sågar retligt bindende løsninger, hvis der er behov for sådanne; mener, at det samme bør være gældende for kandidatmedlemmer og medlemmer af Kommissionen;

Indtægter: BNI-baserede egne indtægter

55.    bemærker, at der i Revisionsrettens revision (jf. årsberetningen for 2013, pkt. 2.27) ikke blev fundet væsentlige fejl i Kommissionens beregning af medlemsstaternes bidrag og deres betalinger, som for størstedelens vedkommende er baseret på prognoser for data vedrørende bruttonationalindkomsten (BNI) for 2013;

56.    kræver, at Kommissionen sikrer, at Eurostats og medlemsstaternes data er identiske, idet BNI-indikatoren udgør det centrale benchmark, ikke bare for EU's indtægter, men også for dets udgifter;

57.    minder om den kritik, Revisionsretten fremsatte i sin årsberetning for 2012 vedrørende den manglende effektivitet af Kommissionens kontrol af BNI-data (jf. årsberetningen for 2012, pkt. 2.41); understreger, at vedvarende brug af generelle forbehold og den alt for lange varighed af kontrolcyklussen for BNI-data, der anvendes i forbindelse med egne indtægter, kan føre til budgetmæssig usikkerhed, som det er fremgået af drøftelserne mellem medlemsstaterne om forslag til ændringsbudget nr. 6 til det almindelige budget 2014(12);

58.    beklager, at nogle medlemsstater ikke har forudset, at det vil medføre en stigning i deres budgetbidrag, til trods for at de siden foråret 2014 har været bekendt med ændringerne i den statistiske metode til udregning af BNI-bidrag;

59.    beklager, at Kommissionen insisterede på at behandle dette dossier, som om det blot var rent teknisk, til trods for at den siden foråret 2013 har været bekendt med, at ændringerne i den statistiske metode til udregning af BNI-bidrag ville medføre en stor stigning i nogle medlemsstaters bidrag;

60.    minder om, at Revisionsretten i sin udtalelse nr. 7/2014(13) konkluderede, at Kommissionens forslag om at give mulighed for under særlige omstændigheder at udsætte betalingerne af moms- og BNI-saldiene og justeringerne heraf kan gøre ordningen for egne indtægter mere kompleks og øge den budgetmæssige usikkerhed i medlemsstaterne;

61.    påpeger navnlig, at Kommissionens forslag om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (COM (2014)0704) kun giver medlemsstaterne mulighed for at udskyde fristen for overdragelse af midlerne, hvis positive moms- og BNI-saldi og justeringer giver anledning til betydelige beløb, og bemærker, at Kommissionen, hvis medlemsstaterne har store negative moms- og BNI-saldi og justeringer, kan blive tvunget til at opkræve supplerende indtægter via et ændringsbudget;

62.    beklager, at Rådet endnu ikke har været i stand til at gøre fremskridt med hensyn til reformen af ordningen for egne indtægter på grundlag af disse lovgivningsmæssige forslag, til trods for at Kommissionen foreslog en overordnet reform af ordningen for egne indtægter, som blev hilst velkommen af Parlamentet(14), og som sigtede mod at gøre ordningen for egne indtægter mere retfærdig, mere forståelig, mere gennemsigtig og mere effektiv og at mindske de nationale bidrag;

Foranstaltninger, der skal træffes

63.    opfordrer indtrængende Kommissionen til at:

–       afkorte varigheden af dens kontrolcyklus for BNI-data, der anvendes i forbindelse med egne indtægter, til maksimalt fire år, hvis det er nødvendigt i forbindelse med iværksættelsen af en traktatbrudsprocedure og/eller med pålæggelsen af strenge frister for ophævelse af forbeholdene

–       begrænse brugen af generelle forbehold til særlige tilfælde, hvor der er betydelig risiko for, at Unionens finansielle interesser ikke er beskyttet, dvs. når en medlemsstat foretager større revisioner under kontrolcyklussen eller med ujævne mellemrum

–       udarbejde en handlingsplan for at afhjælpe de mangler, Revisionsretten afslørede i sin særberetning nr. 11/2013, og aflægge rapport herom til Parlamentet og Revisionsretten senest i slutningen af juni 2015

–       iværksætte og nøje overvåge en detaljeret handlingsplan med klare mål for at tackle problemerne med udarbejdelsen af Grækenlands nationalregnskaber

–       fremlægge en ændring af forslaget (COM (2014)0704) med henblik på at give Kommissionen beføjelse til at udsætte godtgørelsen af beløbene i tilfælde af negative saldi og justeringer;

64.    gør opmærksom på de svagheder, Revisionsretten fandt i særberetning 02/2014 "Forvaltes præferencehandelsordningerne hensigtsmæssigt?", i kontrolstrategien og risikostyringen i Tyskland, Frankrig og Det Forende Kongerige, som har ført til potentielle tab for Unionens budget; bemærker, at disse svagheder blev bekræftet af beløbene for potentielt mistede indtægter i disse tre medlemsstater; bemærker, at Revisionsretten ved at ekstrapolere de fejl, der blev fundet i stikprøven for 2009, har skønnet, at det beløb i told, som risikerer at gå tabt i disse medlemsstater som følge af forældelse, er 655 mio. EUR; bemærker, at dette svarer til omkring 6 % af den samlede sum af importtold, der blev opkrævet i de fem udvalgte medlemsstater det år, heraf 167 mio. EUR for Tysklands vedkommende, 176 mio. EUR for Frankrigs vedkommende og 312 mio. EUR for Det Forenede Kongeriges vedkommende;

Landbrug

Landbrug: udfordringer i forbindelse med demografi og støttemodtagerstruktur

65.    påpeger, at demografiske ændringer påvirker den fælles landbrugspolitik mere end nogen anden EU-politik, idet næsten en tredjedel af de 12 millioner EU-landbrugere, som deler mere end 45 % af Unionens budget, er over 65 år, og kun 6 % er under 35 år(15); glæder sig over programmet til fremme af unge landbrugere, der derfor er fremlagt inden for rammerne af reformen af den fælles landbrugspolitik;

66.    beklager, at de foranstaltninger, Kommissionen har iværksat inden for landbrugspolitikken, indtil videre ikke har været i stand til rette op på den geografiske ubalance, og opfordrer Kommissionen til at genoverveje budgetstøtten på landbrugsområdet i lyset af dette;

67.    fremhæver, at mindre end 2 % af Unionens landbrugere modtager 31 % af de direkte betalinger under den fælles landbrugspolitik; påpeger, at den fælles landbrugspolitik navnlig bør rettes mod små landbrugere, og mener, at den nuværende praksis yderligere undergraver den politiske accept af den fælles landbrugspolitik;

68.    minder om, at Parlamentet og Rådet for at gøre den fælles landbrugspolitik mere retfærdig indførte(16) en reduktion af betalinger over 150 000 EUR og et muligt loft over direkte betalinger; kræver derfor, at Revisionsretten reviderer produktiviteten og effektiviteten af denne foranstaltning med henblik på sine kommende årsberetninger;

69.    påpeger, at Tjekkiet efterfulgt af Slovakiet, Ungarn, Tyskland og Bulgarien har de mest ulige landbrugssystemer(17); opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sørge for en bedre balance i deres støttemodtagerstruktur og kræver, at generaldirektøren for GD AGRI hvert år i sin årlige aktivitetsrapport vedlægger vejledende tal for fordelingen af den direkte støtte under den fælles landbrugspolitik til producenter, opdelt på medlemsstater og kategorier af støttemodtagere;

Landbrug: fejlprocent under den første søjle

70.    beklager, at betalingerne fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) ikke var uden væsentlig fejlforekomst i 2013, idet Revisionsretten anslog den mest sandsynlige fejlprocent til at være 3,6 % (3,8 % i 2012)(18), og at to ud af de fem undersøgte kontrolsystemer vedrørende de udgiftsførte betalinger blev anset for at være ineffektive, to delvis effektive, og kun ét blev anset for at være effektivt;

71.    fremhæver, at de nationale myndigheder i forbindelse med 33 ud af de 101 kvantificerbare fejl, som Revisionsretten fandt, havde tilstrækkelige oplysninger til at forhindre, opdage og korrigere disse fejl, i det mindste delvist, og at den mest sandsynlige fejlprocent for dette område ville have været 1,1 % lavere og dermed forholdsvis tæt på væsentlighedstærsklen på 2 %, såfremt alle disse oplysninger var blevet anvendt korrekt; understreger, at medlemsstaterne har et stort ansvar for at sikre en korrekt og lovlig gennemførelse af Unionens budget, når de er ansvarlige for forvaltningen af Unionens midler;

Krydsoverensstemmelse

72.    bemærker, at Revisionsrettens revision også omfattede krydsoverensstemmelseskravene, og at tilfælde, hvor krydsoverensstemmelseskravene ikke blev overholdt, blev behandlet som fejl, hvis det kunne påvises, at overtrædelsen skete i det år, hvor landbrugeren ansøgte om støtte; påpeger, at Revisionsretten medtager mangler inden for området krydsoverensstemmelse i deres beregning af fejlprocenten, men bemærker, at krydsoverensstemmelse efter Kommissionens opfattelse ikke vedrører berettigelsen til betalinger, men kun udløser administrative sanktioner;

Fejlprocenter i markedsforanstaltninger

73.    er bekymret over, at fejlprocenten for så vidt angår markedsforanstaltninger på landbrugsområdet ligger på 7,44 % ifølge Kommissionens egen beregning; beklager dybt, at dette er den næsthøjeste fejlprocent inden for et politikområde i 2013;

74.    understreger, at de forbehold, der blev taget af generaldirektøren for GD AGRI i generaldirektoratets årlige aktivitetsrapport for 2013, bekræfter den alarmerende situation med hensyn til markedsforanstaltninger, idet der er identificeret syv støtteordninger i ni medlemsstater, navnlig frugt- og grøntsektoren, omstrukturering af vinavl, investeringer i vinsektoren, eksportrestitutioner for fjerkræ samt skolemælksordningen;

75.    henleder opmærksomheden på, at mange mindre programmer som f.eks. skolefrugt- og skolemælksordningen ikke er brugervenlige, til dels på grund af bureaukratiet i forbindelse hermed, og at deres absorption og gennemførelse derfor er suboptimal;

76.    beklager dybt de væsentlige mangler i de kontrolprocedurer, der anvendes i forbindelse med anerkendelse af producentsammenslutninger(19) for frugt og grønt i Polen, Østrig, Nederlandene og Det Forenede Kongerige, som Revisionsretten afslørede i sin årsberetning for 2013, og som bekræftes af generaldirektøren for GD AGRI, der i generaldirektoratets årlige aktivitetsrapport har taget et forbehold på grundlag af, at generaldirektoratet har anslået, at 25 % af de samlede udgifter under denne foranstaltning er risikobehæftet, dvs. 102,7 mio. EUR;

77.    beklager især de mangler, Kommissionen har fundet i forbindelse med foranstaltningen til omstrukturering af vinavl i Spanien, som begrundede det forbehold, generaldirektøren for GD AGRI har taget på grundlag af en korrigeret fejlprocent på 33 % og et risikobehæftet beløb på 54 mio. EUR og foranstaltningen "fjerkræeksport i Frankrig" på grundlag af en korrigeret fejlprocent på 69,6 % og et risikobehæftet beløb på 29,3 mio. EUR;

Pålideligheden af medlemsstaternes data i forbindelse med direkte betalinger

78.    bifalder, at GD AGRI, eftersom de fejlprocenter, medlemsstaterne meddeler i deres kontrolstatistikker, ikke altid dækker alle restfejlforekomstens komponenter og ikke altid er pålidelige, gennemførte en individuel vurdering af hvert enkelt betalingsorgan på grundlag af alle til rådighed værende oplysninger, herunder konklusionerne fra Revisionsrettens revisioner;

79.    fastholder Revisionsrettens påstand(20) om, at resultaterne af denne nye tilgang viser, at medlemsstaternes kontrolstatistikker, erklæringerne fra betalingsorganernes direktører og godkendelsesorganernes arbejde kun giver en begrænset sikkerhed;

80.    påpeger, at Kommissionen var nødt til at opjustere de fejlprocenter, som 42 ud af 68 betalingsorganer med en restfejlprocent på over 2 % havde oplyst, til trods for at næsten alle betalingsorganerne for de direkte betalinger var akkrediteret og godkendt af godkendelsesmyndighederne, og til trods for at 79 ud af de 82 forvaltningserklæringer, som betalingsorganerne afleverede, modtog en blank revisionspåtegning fra godkendelsesorganerne i 2013, hvilket bekræftede rigtigheden af de forvaltningserklæringer, som betalingsorganernes direktører fremlagde;

81.    gør opmærksom på, at de fem betalingsorganer med den højeste fejlprocent var:

1.        Det Forenede Kongerige, RPA

5,66 % (medlemsstatens indberetning: 0,67 %)

2.        Grækenland, OKEPE

5,17 % (medlemsstatens indberetning: 0,83 %)

2.        Spanien, AVGA

4,71 % (medlemsstatens indberetning: 1,93 %)

4.        Portugal, IFAP

4,37 % (medlemsstatens indberetning: 0,82 %)

5.        Rumænien, PIAA

4,27 % (medlemsstatens indberetning: 1,77 %)

82.    beklager, at den nuværende retlige ramme ikke fastsætter sanktioner for ukorrekt eller svigagtig indberetning(21) fra betalingsorganernes side;

83.    opfordrer EU-tjenestemændene til at øge tilsynet og overvåge og koordinere tættere med de nationale betalingsorganer i de respektive medlemsstater med henblik på at rette op på de mangler, som de oplever, navnlig for så vidt angår de betalingsorganer, der konstant har præsteret utilfredsstillende resultater i de sidste tre år, for at gøre forvaltningen af betalinger mere effektiv;

Det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (IFKS) og markidentifikationssystemet (LPIS)

84.    er enig i det synspunkt, som Kommissionen og Revisionsretten har givet udtryk for, at det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (IFKS) samlet set spiller en central rolle med hensyn til at forhindre og reducere fejlene i landbrugernes anmeldelser, og påpeger, at dets korrekte funktion burde have sikret, at de direkte betalinger på landbrugsområdet var uden væsentlig fejlforekomst:

85.    beklager dybt, at vedvarende svagheder med hensyn til at få udelukket ikke-støtteberettigede arealer fra markidentifikationssystemet og i den administrative behandling af anmeldelser bidrager væsentligt til de fejl, der stadig er i EGFL-betalingerne;

86.    fremhæver endnu en gang den horisontale dimension af de mangler, der er fundet i markidentifikationssystemet; bemærker, at Revisionsretten siden 2007 har undersøgt IFKS i 38 betalingsorganer i alle 28 medlemsstater, og beklager dybt, at kun syv af kontrolsystemerne blev vurderet som effektive, 22 blev anset for at være delvist effektive, og ni kontrolsystemer blev anset for at være ineffektive; opfordrer Kommissionen til at sikre, at de finansielle risici for budgettet er dækket af finansielle nettokorrektioner;

Procedurer, som skal sikre inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb

87.    er bekymret over det forhold, som Revisionsretten(22) har rapporteret, at beløb, der var tabt på grund af uregelmæssigheder eller forsømmelser, som vedrører ansøgninger fra 2008 eller tidligere, først var blevet meddelt debitorerne i Irland med stor forsinkelse, og at der ikke var gennemført inddrivelses- eller fuldbyrdelsesprocedurer i flere år;

88.    anfører, at Unionen frem til udgangen af 2012 afholdt 2,3 mio. EUR ud af de 6,7 mio. EUR i udestående fordringer, der vedrører disse ansøgningsår i henhold til 50/50-reglen på trods af den forsinkelse, Revisionsretten har konstateret i underretningsproceduren, og frygter, at midlerne er definitivt tabt for Unionens budget;

89.    er ligeledes bekymret over Revisionsrettens konklusioner om, at de italienske myndigheder ikke registrerede, om udestående fordringer skyldtes uregelmæssigheder eller administrative fejl, hvilket potentielt vil kunne føre til, at der afholdes uretmæssige udgifter over Unionens budget; anmoder Kommissionen om at foretage en detaljeret analyse af denne situation og rapportere tilbage inden årets udgang;

90.    bemærker, at de medlemsstater, der har præsteret dårligst med hensyn til inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb ifølge de data, der fremlægges i GD AGRI's årlige aktivitetsrapport for 2013(23), er Bulgarien med en inddrivelsesrate på 4 %, 21 % i Grækenland, 25 % i Frankrig, 25 % i Slovenien, 27 % i Slovakiet og 33 % i Ungarn; er bekymret over de lave inddrivelsesniveauer på visse områder og anmoder om en rapport fra Kommissionen om årsagerne dertil og mulighederne for at opnå forbedringer;

Regnskabsafslutningsproceduren

91.    bemærker, at Kommissionen traf fire overensstemmelsesafgørelser i 2013, som førte til korrektioner på 1 116,8 mio. EUR (861,9 mio. EUR vedrørende EGFL og 236,2 mio. EUR vedrørende Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)), hvilket svarer til omkring 2 % af Unionens budget for 2013 til landbrug og udvikling af landdistrikterne (1,4 % i perioden 2008-2012);

92.    påpeger, at dette beløb ikke kan sammenlignes med den mest sandsynlige fejlprocent, som Revisionsretten fastsætter, eftersom Kommissionens overensstemmelsesrevisioner er systembaserede, ikke kontrollerer de underliggende transaktioners formelle rigtighed, omfatter udgifter, der vedrører flere regnskabsår, samt fører til finansielle korrektioner, der for 65 procents vedkommende er faste korrektioner, og dermed ikke gør det muligt at beregne en årlig fejlprocent(24);

93.    understreger, at stigningen i 2013 i det gennemsnitlige niveau af finansielle korrektioner i sammenligning med perioden 2008-2012 ifølge Revisionsretten(25) hovedsagelig kan forklares med reduktionen af puklen af uafsluttede revisionssager fra 553 ved udgangen af 2012 til 516 ved udgangen af 2013, og at afslutningen af disse sager, som vedrørte regnskabsårene før 2010, medførte finansielle korrektioner på 881 mio. EUR (79 % af totalen);

94.    er bekymret over, at uafhængigheden af det forligsorgan, som kan inddrages i den efterprøvende regnskabsafslutning, ikke er sikret af de bestemmelser, der gælder for øjeblikket(26);

Udvikling af landdistrikterne, miljø, fiskeri og sundhed

95.    bemærker, at betalingerne inden for udvikling af landdistrikterne, miljø, fiskeri og sundhed ikke var uden væsentlig fejlforekomst i 2013, med en reduktion af den mest sandsynlige fejlprocent til 6,7 % mod 7,9 % i 2012, og at syv ud af de 13 undersøgte overvågnings- og kontrolsystemer vedrørende de udgiftsførte betalinger blev vurderet til at være delvis effektive og seks ineffektive;

96.    er enig i den holdning, Revisionsretten giver udtryk for, at den mest sandsynlige fejlprocent ville have været reduceret til 2 %, hvis de nationale myndigheder havde benyttet alle de oplysninger, de havde til rådighed, til at forhindre, opdage og korrigere fejl; understreger, at medlemsstaterne har et stort ansvar med hensyn til at sikre en korrekt og lovlig gennemførelse af Unionens budget, når de er ansvarlige for forvaltningen af Unionens midler;

97.    beklager dybt, at den mest sandsynlige fejlprocent, beregnet af Revisionsretten for udvikling af landdistrikterne, som man har haft i de sidste tre år, var 8,2 %, og at den i 2013 var 7,9 %(27); udtrykker sin stærke beklagelse over, at dette er den højeste fejlprocent inden for et politikområde i 2013;

98.    bemærker, at de fejl, Revisionsretten har fundet, hovedsagelig opstod, fordi støttemodtagerne ikke overholdt støtteberettigelseskravene, reglerne for offentlige indkøb ikke blev anvendt korrekt, og landbrugets miljøforpligtelser ikke blev overholdt;

99.    er bekymret over, at Revisionsretten har konstateret, at private støttemodtageres formodet bevidste overtrædelser bidrog til en ottendedel af fejlprocenten inden for udvikling af landdistrikterne, og beklager dybt, at den særlige foranstaltning til udvikling af landdistrikterne "forøgelse af værdien af landbrugs- og skovbrugsprodukter" tegnede sig for det væsentligste bidrag til fejlprocenten for private investeringer(28), hvilket førte til, at Revisionsretten gav udtryk for alvorlig bekymring vedrørende foranstaltningens effektivitet med hensyn til at nå sine politikmål;

100.  er enig i det synspunkt, Revisionsretten har fremsat(29), at fejlene til dels skyldtes reglernes kompleksitet og mangfoldigheden af støtteordninger under 2007-2013-programmerne: 46 foranstaltninger i alt til udvikling af landdistrikterne, hver med sine egne regler og krav;

101.  anerkender det stigende omfang af suspensioner og afbrydelser af betalinger fra Kommissionens side, som sikrer, at der systematisk gennemføres korrigerende foranstaltninger i de tilfælde, hvor der er konstateret mangler;

102.  bifalder Kommissionens ændrede tilgang til beregning af restfejlprocenten, som tager alle relevante revisioner og oplysninger i betragtning med henblik på at justere den fejlprocent, som medlemsstaterne har indberettet;

103.  beklager dybt, at de data, medlemsstaterne fremsender vedrørende resultaterne af deres kontroller, ikke er pålidelige; bemærker, at godkendelsesmyndighederne kun afgav en erklæring med forbehold, hvori der var angivet en fejlprocent på over 2 %, til ni ud af 74 betalingsorganer(30), hvorimod Kommissionen afgav en erklæring med forbehold til 31 betalingsorganer i 24 medlemsstater(31);

104.  beklager den manglende kvalitet af nogle medlemsstaters afhjælpende foranstaltninger og fraværet af en systematisk tilgang til at udrydde årsagerne til fejl i alle medlemsstaterne; understreger, at der mangler en forebyggende indsats mod udbredte svagheder på EU-plan;

105.  erkender, at hovedfaktorerne bag underudnyttelsen af bevillingerne på 4 300 000 EUR i kapitel 17 04 Fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed er de 900 000 EUR, som vedrører formålsbestemte indtægter for forskellige programmer, der kan anvendes i 2014, og 2 000 000 EUR, som vedrører beredskabsfonden; bemærker, at der fra sidstnævnte beløb blev fremført 50 % eller 1 000 000 EUR til 2014), som blev gennemført i det pågældende år (til behandling af bluetonguesygdommen i Tyskland);

Anmodninger til Kommissionen, medlemsstaterne og Revisionsretten vedrørende landbrug og udvikling af landdistrikterne

106.  anmoder Revisionsretten om at beregne separate fejlprocenter for markedsforanstaltninger og direkte betalinger under den fælles landbrugspolitiks første søjle;

107.  henstiller, at Kommissionen aktivt overvåger gennemførelsen af afhjælpende foranstaltninger vedrørende manglerne i det kontrolsystem, der gælder for EU-støtte til producentsammenslutninger for frugt og grønt i Polen, Østrig, Nederlandene og Det Forenede Kongerige;

108.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at anskueliggøre EU-merværdien af landbrugsmarkedsforanstaltningerne i betragtning af risikoen for potentielle tab, der kan ramme Unionens budget, og anmoder Kommissionen om at overveje at afskaffe dem, hvis denne risiko er for høj; anmoder Kommissionen om i sin beretning om opfølgningen på decharge til Kommissionen for 2013 at rapportere om de foranstaltninger, som Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) har truffet i lyset af revisionsbesøget vedrørende eksportrestitutioner for fjerkræ i Frankrig;

109.  anmoder Kommissionen om at udarbejde forslag med sigte på at sanktionere svigagtige eller ukorrekte indberetninger fra betalingsorganernes side, som skal omfatte følgende tre dimensioner: kontrolstatistikker, betalingsorganernes erklæringer og det arbejde, der udføres af godkendelsesorganerne; anmoder om, at Kommissionen tillægges beføjelse til at trække godkendelsen af betalingsorganet tilbage i tilfælde af alvorlige vildledende oplysninger;

110.  opfordrer indtrængende generaldirektøren for GD AGRI til at overveje den reelle merværdi af år efter år at udskyde forbehold med begrundelse i manglerne ved markidentifikationssystemet, når disse mangler har en tydelig horisontal dimension;

111.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at IFKS udnyttes fuldt ud, og navnlig sikre, at landbrugsparcellernes støtteberettigelse og størrelse vurderes og registreres korrekt af medlemsstaterne, og at medlemsstaterne omgående træffer korrigerende foranstaltninger, hvis det opdages, at IFKS er ramt af systemiske fejl;

112.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at kaste lys over de forhold, som Revisionsretten rapporterer om Irland og Italien i pkt. 3.24 og 3.25 i sin årsberetning for 2013, vedrørende uregelmæssigheder med hensyn til inddrivelsen af uretmæssigt udbetalte beløb, træffe de nødvendige korrigerende foranstaltninger og rapportere herom til Parlamentet senest i juni 2015;

113.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage skridt til yderligere at nedbringe puklen af uafsluttede revisionssager i regnskabsafslutningsproceduren, således at alle revisioner, der er udført før 2012, kan afsluttes inden udgangen af 2015;

114.  anmoder navnlig om, at mandatet for medlemmerne af det forligsorgan, der er involveret i regnskabsafslutningsproceduren, begrænses tidsmæssigt til en periode på i første omgang tre år, der eventuelt kan forlænges med højst et år; anmoder endvidere om, at mulige interessekonflikter i forbindelse med behandlingen af disse sager undgås, og at medlemsstaterne ikke er repræsenteret i forligsorganet, når de er direkte berørt af finansielle korrektioner;

115.  anmoder Kommissionen om at rapportere til Parlamentet om gennemførelsen af loftet for de direkte betalinger under den fælles landbrugspolitik i detaljer og for hver enkelt medlemsstat;

116.  kræver en mindre bureaukratisk fælles landbrugspolitik for at reducere fejlprocenterne; glæder sig derfor over den forpligtelse, Kommissionen har påtaget sig, med hensyn til at gøre forenkling og subsidiaritet til en af hovedprioriteterne i de næste fem år; anmoder om, at betalingsorganer, som konstant præsterer utilfredsstillende resultater, i ekstreme tilfælde fratages deres akkreditering;

117.  opfordrer Kommissionen til rettidigt at forelægge en detaljeret plan for at mindske bureaukratiet inden for den fælles landbrugspolitik med 25 % inden for de næste fem år;

118.  anmoder Revisionsretten om at undersøge politikområdet udvikling af landdistrikterne i et særskilt kapitel i årsberetningen eller som minimum at beregne særskilte fejlprocenter for politikområdet udvikling af landdistrikterne, fiskeripolitikken og LIFE+-programmet;

119.  henstiller, at Kommissionen sikrer, at medlemsstaternes handlingsplaner vedrørende udvikling af landdistrikterne er fuldstændige og omfatter alle regioner og foranstaltninger inden for deres dækningsområde, navnlig investeringsforanstaltninger, og tager højde for Kommissionens og Revisionsrettens revision;

120.  spørger til Kommissionens opfølgning i betragtning af de tilfælde af formodet bevidste overtrædelser, som Revisionsretten har indberettet til OLAF, især hvad angår foranstaltningen til udvikling af landdistrikterne "forøgelse af værdien af landbrugs- og skovbrugsprodukter", og anmoder Kommissionen om i sin beretning om opfølgning af decharge til Kommissionen for 2013 at foretage en fuldstændig evaluering af denne foranstaltnings udformning i lyset af de kritiske bemærkninger, Revisionsretten har fremsat vedrørende dens effektivitet;

121.  opfordrer indtrængende Kommissionen til nøje at overvåge gennemførelsen af programmerne for udvikling af landdistrikterne og i sine overensstemmelsesrevisioner at tage højde for de gældende regler, herunder hvor det er relevant, dem der er vedtaget på nationalt plan, for at mindske risikoen for at gentage de svagheder og fejl, man stødte på i programmeringsperioden 2007-2013;

Fiskeri

122.  bemærker det forbehold, som GD MARE har fremsat om en fejlprocent på over 2 % i forbindelse med nogle medlemsstaters oplyste udgifter, én rapport, der vurderes som upålidelig, og én manglende rapport; beklager dybt situationen for så vidt angår den pågældende medlemsstat; konstaterer imidlertid, at situationen er forbedret efter Kommissionens henstillinger til denne medlemsstat;

123.  beklager, at Revisionsretten ud over disse bemærkninger ikke har redegjort mere detaljeret for resultatet af sine revisioner for det særlige område fiskeri og maritime anliggender, og opfordrer til, at oplysningerne bekendtgøres af hensyn til gennemsigtigheden;

124.  noterer sig, at 92,31 % af de betalinger, som gennemføres af GD MARE, gennemføres til tiden; bemærker imidlertid med bekymring, at antallet af forsinkede betalinger er steget i forhold til det foregående regnskabsår; bemærker med tilfredshed, at der i 2013 betaltes mindre i morarenter, og opfordrer derfor GD MARE til at overholde sine betalingsfrister i overensstemmelse med de relevante bestemmelser;

Regionalpolitik, transport og energi

Europa 2020

125.  fremhæver, at under dette politikområde (45 311 mio. EUR) gik 96 % (43 494 mio. EUR) af de samlede betalinger i 2013 til regionalpolitikken, der primært implementeres gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden, 1 059 mio. EUR til mobilitet og transport og 758 mio. EUR til energi;

126.  anerkender den afgørende rolle, som Unionens regionalpolitik spiller med hensyn til at mindske de regionale forskelle, fremme økonomisk, social og territorial samhørighed mellem regionerne i medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne; anerkender, at denne politik er den vigtigste langsigtede EU-politik til investering i realøkonomien, som repræsenterer 29 % af Unionens samlede budgetudgifter i 2013 og er et veletableret redskab til at skabe vækst og beskæftigelse i Unionen, hvilket støtter opfyldelsen af Europa 2020-strategiens mål;

127.  anerkender den vigtige rolle, som transport- og energipolitikker spiller med hensyn til at etablere sikre, bæredygtige og konkurrencedygtige transport- og energisystemer og ‑ydelser for Unionens borgere og virksomheder, og understreger disse politikkers bidrag til gennemførelse af Europa 2020-strategiens mål;

128.  glæder sig over, at Kommissionen evaluerer regionalpolitikkens effektivitet, produktivitet, sammenhæng og europæiske merværdi gennem den efterfølgende revision; forventer at modtage regelmæssige ajourføringer af Kommissionens evaluering;

129.  understreger, at Kommissionen bør sikre, at den modtager ensartede og pålidelige oplysninger fra medlemsstaterne om anvendelsen af EFRU-midler; mener, at disse oplysninger bør vise fremskridtene i de operationelle programmer, ikke kun i finansiel henseende, men også med hensyn til resultater(32);

130.  henleder opmærksomheden på flerårigheden af samhørighedspolitikkens forvaltningssystem og understreger, at den endelige evaluering af uregelmæssigheder i forbindelse med gennemførelsen af politikkerne først vil være mulig ved afslutningen af programmeringsperioden;

Fejl

131.  bemærker, at der var fejl i 102 (57 %) af de 180 transaktioner, der er blevet revideret af Revisionsretten; noterer sig, at Revisionsretten er 95 % sikker på, at fejlprocenten i populationen ligger mellem 3,7 % og 10,1 % (henholdsvis minimum og maksimum), og at den på grundlag af de 40 fejl, den har kvantificeret, anslår den mest sandsynlige fejlprocent til at være 6,9 % (2012: 6,8 %);

132.  fremhæver, at myndighederne i 17 tilfælde af kvantificerbare fejl begået af støttemodtagere havde tilstrækkelige oplysninger til at forhindre, opdage og korrigere disse fejl, inden de anmeldte udgifterne over for Kommissionen; bemærker, at hvis alle disse oplysninger var blevet brugt til at korrigere fejl, ville den mest sandsynlige fejlprocent, der er anslået for dette kapitel, have været tre procentpoint lavere; understreger, at medlemsstaterne har et stort ansvar for at sikre en korrekt og lovlig gennemførelse af Unionens budget, når de er ansvarlige for forvaltningen af Unionens midler;

133.  gør opmærksom på, at de største risici i forbindelse med overholdelsen af EFRU og Samhørighedsfonden vedrører: fejl i forbindelse med offentlige udbud (39 %), ikke-støtteberettigede projekter/aktiviteter eller støttemodtagere (22 %), ikke-støtteberettigede udgifter medtaget i omkostningsanmeldelser (21 %) samt manglende overholdelse af reglerne om statsstøtte;

Pålideligheden af medlemsstaternes indberetninger

134.  bemærker, at medlemsstaternes myndigheder fremsendte 322 nationale revisionserklæringer vedrørende deres operationelle programmer, og at disse erklæringer i 209 tilfælde (65 %) angav en fejlforekomst på under 2 %; noterer sig, at Kommissionen, da den kontrollerede oplysningerne, kun kunne bekræfte medlemsstaternes indberetning af fejlprocenterne i 78 nationale revisionserklæringer; noterer sig, at Kommissionen var nødt til at korrigere 244 revisionserklæringer(33); anmoder Kommissionen om fremover at redegøre for alle detaljer vedrørende ændringer af fejlprocenter, som GD REGIO foretager;

135.  konstaterer, at Kommissionen fandt, at alle nationalt reviderede fejlprocenter i indberetningerne fra Slovakiet var upålidelige, 10 ud af 15 fejlprocenter i indberetningerne fra Ungarn, to ud af syv i indberetningerne fra Bulgarien og en ud af fire i indberetningerne fra Belgien; anmoder Kommissionen om at anskueliggøre, hvorvidt og hvordan de faste korrektioner, der blev pålagt for at beskytte Unionens budget (25 % i ét program og 10 % i ni programmer i Slovakiet, to i Bulgarien og Italien og ét i Belgien), rettede op på situationen;

136.  understreger, at indberetningen af fejl i følgende operationelle programmer var særligt upålidelig:

Medlems-stat

Program

Titel

Fastlagt beløb i mio. EUR

MS' fejlprocent i årlige kontrol-rapporter

KOM's fejl-procent/ faste korrektion

BE

2007BE162PO001

Bruxelles, regional konkurrenceevne

56,93

6,23 %

10 %

BG

2007BG161PO002

Teknisk bistand

1 466,43

4,10 %

10 %

DE

2007DE162PO006

EFRU Bremen

142,01

0,31 %

5 %

DE

2007DE161PO003

EFRU Mecklenburg-Vorpommern

1 252,42

0,81 %

5 %

DE

2007DE162PO005

EFRU Hessen

263,45

0,04 %

5 %

ETC

2007CB063PO052

Interreg IV Italien/Østrig

60,07

2,77 %

10 %

ETC

2007CG163PO030

Slovenien/Den Tjekkiske Republik

92,74

0,96 %

10 %

ETC

2007CB163PO019

Mecklenburg-Vorpommern/Polen

132,81

0,02 %

5 %

HU

2007HU161PO001

Økonomisk udvikling

2 858,82

0,71 %

5 %

HU

2007HU161PO007

Transport

5 684,24

0,54 %

5 %

HU

2007HU161PO003

Nyugat-Pannónia

463,75

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO004

Dél-Alföld

748,71

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO005

Közép-Dunántúl

507,92

130 %

5 %

HU

2007HU161PO006

Észak-Magyaroszág

903,72

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO009

Észak-Alföld

975,07

1,30 %

5%

HU

2007HU161PO011

Dunántúl

705,14

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO001

Közép-Magyarország

1 467,20

0,10 %

5 %

IT

2007IT161PO007

Udvikling Mezzogiorno

579,04

0,63 %

10 %

IT

2007IT161PO008

Calabrien

1 499,12

2,45 %

10 %

SL

2007SL161PO001

Regionalt udviklingspotentiale

1 783,29

2,80 %

5 %

SL

2007SL161PO002

Infrastruktur

1 562,06

2,80 %

5 %

SK

2007SK161PO006

Konkurrenceevne og økonomisk vækst

968,25

0 %

25 %

SK

2007SK161PO005

Sundhed

250,00

1,79 %

25 %

SK

2007SK161PO001

Informationssamfundet

843,60

1,79 %

10 %

SK

2007SK16UPO001

Forskning & udvikling

1 209,42

1,30 %

10 %

SK

2007SK161PO002

Miljø

1 820,00

0,33 %

10 %

SK

2007SK161PO004

Transport

3 160,15

0,74 %

10 %

SK

2007SK161PO003

Regionalt OP

1 554,50

0,32 %

10 %

SK

2007SK161PO007

Teknisk bistand

97,60

1,79 %

10 %

SK

2007SK162PO001

Bratislava

95,21

1,79 %

10 %

UK

2007UK162PO001

Lavlandet & højlandet i Skotland

375,96

5,98 %

8,42 %

UK

2007UK161PO002

Det vestlige Wales & dalene

1 250,38

036 %

5 %

UK

2007UK162PO012

Det østlige Wales

72,45

0,36 %

5 %

137.  anmoder Kommissionen om fremover i sin årlige aktivitetsrapport at rapportere fejlprocenterne pr. program som indberettet af medlemsstaterne og accepteret/justeret af Kommissionen;

138.  tager til efterretning, at Kommissionen på grundlag af sin egen vurdering fandt, at det arbejde, der var udført af 40 nationale revisionsmyndigheder, som stod for revisionen af 90 % af bevillingerne fra EFRU og Samhørighedsfonden i programmeringsperioden 2007-2013, generelt set var pålideligt;

Forvaltnings- og kontrolsystemer

139.  opfordrer Kommissionen til at yde mere rådgivning og teknisk bistand til medlemsstaterne; anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at være særligt opmærksomme på at forenkle procedurerne, herunder dem for støttemodtagere, hvilket kan have fordele både med hensyn til revision og faldende fejlprocenter og samtidig øge forvaltnings- og kontrolsystemernes effektivitet;

140.  glæder sig over, at der siden 2011 er sket en forbedring med hensyn til forvaltningen af midlerne i Østrig, Tjekkiet og Rumænien; er bekymret over den forringede forvaltning af EFRU i Slovakiet, Spanien, Nederlandene og Det Forenede Kongerige(34);

141.  støtter fuldt ud Kommissionens politik med afbrydelse og suspension af betalingerne;

142.  er bekendt med bestemmelserne i den nye retlige ramme for programmeringsperioden 2014-2020, der fastsætter, at alvorlige mangler som defineret i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014(35), der opdages af Kommissionen eller Revisionsretten, efter at årsregnskabet er afleveret, vil medføre finansielle nettokorrektioner for de pågældende programmer; kræver, at Kommissionen fremlægger en liste over disse tilfælde i god tid før Kommissionens dechargeprocedure for 2014;

143.  glæder sig over de forbedrede kontrol-. og revisionsprocedurer, der er fastsat i den retlige ramme for programmeringsperioden 2014-2020 og navnlig med hensyn til forvaltningskontrollen, inden forvaltningsmyndighedernes attestering af årsregnskaberne for de enkelte programmer og deres indgivelse af forvaltningserklæringer til Kommissionen; bemærker, at Kommissionens muligheder for at træffe korrigerende foranstaltninger blev yderligere forbedret, da man fjernede medlemsstaters mulighed for at genanvende midler, hvilket har resulteret i finansielle nettokorrektioner; glæder sig over oprettelsen af et kompetencecenter for opbygning af administrativ kapacitet i forbindelse med europæiske struktur- og investeringsfonde; støtter den øgede resultatorientering og samhørighedspolitikkens tematiske fokusering, som bør sikre et skift væk fra fondenes udnyttelseskriterier hen imod udgifternes kvalitet og en høj merværdi af de medfinansierede aktioner;

144.  minder om pkt. 165 i sin beslutning, der ledsagede dechargeafgørelsen til Kommissionen for 2012, hvori Parlamentet anmodede om en harmonisering af behandlingen af fejl i forbindelse med offentlige udbud under delt forvaltning; glæder sig over den harmonisering, Kommissionen har foretaget i sin afgørelse C(2013)9527 af 20. december 2013 om opstilling og vedtagelse af retningslinjerne for fastlæggelse af finansielle korrektioner, som Kommissionen skal foretage, for så vidt angår udgifter, der finansieres af Unionen under delt forvaltning, for manglende overholdelse af reglerne for offentlige udbud; gør opmærksom på, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU(36) skal gennemføres af medlemsstaterne frem til den 18. april 2016; mener, at dette vil medføre betydelige ændringer i udbudsprocedurerne og muligvis vil nødvendiggøre yderligere metodologiske ændringer;

145.  tager til efterretning, at Revisionsrettens metodologi skal være konsekvent og anvendes inden for alle forvaltningsområder; forstår, at en yderligere tilpasning muligvis kan føre til uoverensstemmelser mellem Revisionsrettens definitioner af en ulovlig transaktion inden for direkte og delt forvaltning;

Finansielle korrektioner

146.  bemærker, at Kommissionen i 2013 traf afgørelse om finansielle korrektioner til et samlet beløb på 912 371 222 EUR i forbindelse med medlemsstaternes operationelle programmer, hvoraf 239,50 mio. EUR pålagdes Tjekkiet, 147,21 mio. EUR pålagdes Ungarn, og 95,47 mio. EUR pålagdes Grækenland;

147.  opfordrer Kommissionen til at foretage løbende resultatvurderinger under og efter gennemførelsen af projekter, som er foreslået af medlemsstaterne i forbindelse med strukturfondene med henblik på at øge projekternes effektivitet og øge kontrollen med anvendelsen af offentlige midler, således at den kan afsløre eventuelt misbrug eller svig i forbindelse med gennemførelsen af projekterne;

148.  opfordrer Kommissionen til at etablere en mekanisme til udveksling af oplysninger mellem de nationale kontrolmyndigheder, der muliggør krydsrevisioner af transaktioner mellem to eller flere medlemsstater, for at bekæmpe grænseoverskridende svig i forbindelse med strukturfondene og - med tanke på de nye bestemmelser og den flerårige finansramme 2014-2020 - ESI-fondene (Den Europæiske Socialfond - ESF, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling - EFRU, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne - ELFUL, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond - EHFF) og sikre en tværgående tilgang til beskyttelsen af Unionens finansielle interesser;

149.  bemærker endvidere, at seks medlemsstater (Tjekkiet, Grækenland, Spanien, Ungarn, Polen og Rumænien) i programmeringsperioden 2007-2013 var ansvarlige for 75 % (svarende til 1 342 mio. EUR) af de bekræftede finansielle korrektioner under EFRU/Samhørighedsfonden og ESF;

Frigørelser

150.  beklager, at det i 2013 var nødvendigt at frigøre 397,8 mio. EUR, heraf 296,7 mio. fra Tjekkiet alene; mener, at frigørelser er i modstrid med forsvarlig økonomisk forvaltning; er bekymret over den fortsat manglende evne i visse regioner til at udnytte de bevilgede midler og opfordrer Kommissionen til at finde frem til de problemer, der er årsag til denne situation i de pågældende regioner; opfodrer desuden Kommissionen til at udarbejde og forelægge en detaljeret plan for forbedring af absorptionsevnen i de regioner, hvor den er særlig lav;

151.  påpeger, at fastsættelsen af en støtteberettigelsesperiode blev indført i den nye forordning for programmeringsperioden 2014-2020 for at fastsætte en tidsramme, inden for hvilken de nødvendige investeringer skulle foretages, og for at tilskynde programmyndighederne til at foretage rettidige investeringer med henblik på vækst og beskæftigelse i Unionen, idet dette vil mindske risikoen for, at midlerne ikke bliver brugt inden for den fastsatte støtteberettigelsesperiode og dermed for frigørelser;

Finansieringstekniske instrumenter

152.  noterer sig, at medlemsstaternes forvaltningsmyndigheder indberettede, at der ved udgangen af 2013 var i alt 941 finansieringstekniske instrumenter i brug i 25 medlemsstater: 91 % udgør finansieringstekniske instrumenter til virksomheder, 6 % til byudviklingsprojekter og 3 % til midler til energieffektivitet/vedvarende energi; bemærker, at den samlede værdi af operationelle programmers (OP'ers) bidrag til de finansieringstekniske instrumenter beløb sig til 14 278,20 mio. EUR, heraf 9 597,62 mio. EUR i strukturfondsmidler; bemærker, at kun 47 % af OP-bidragene, eller 6 678,20 mio. EUR, er udbetalt til de endelige støttemodtagere blot to år før, programmerne afsluttes;

153.  er bekymret over, at Kommissionen i sin konsoliderede årsberetning for 2013 om gennemførelsen af de finansieringstekniske instrumenter – i henhold til artikel 67, stk. 2, litra j), i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006(37) – konkluderede, at forvaltningsmyndighederne i medlemsstaterne ikke gav det fulde billede af gennemførelsen af de finansieringstekniske instrumenter, og at nogle data viste "unøjagtigheder" i forhold til dataene for de finansieringstekniske instrumenter i Ungarn og Italien;

Grækenland

154.  er bekymret over gennemførelsen af de prioriterede projekter i Grækenland, der forvaltes af taskforcen; konstaterer, at det er nødvendigt at fremskynde 48 prioriterede projekter; noterer sig, at hovedproblemerne ifølge Kommissionen er: a) forsinkelser i modningsfasen, b) forsinkelser med hensyn til licensgivning, c) ophævelse af kontrakter på grund af kontrahenternes manglende likviditet og d) langvarige ankesager i forbindelse med procedurerne for tildeling; opfordrer derfor Kommissionen til at komme med en opdatering vedrørende de prioriterede projekter i opfølgningsberetningen for 2013;

Lago Trasimeno

155.  noterer sig, at OLAF i december 2014 gennemførte en undersøgelsesmission for at drøfte mulige fejl eller forsømmelser i forbindelse med EU-finansieringen af cykelstier rundt om Lago Trasimeno i Italien; opfordrer Kommissionen til at orientere Parlamentet om den videre udvikling i beretningen om opfølgning af decharge 2013;

Privatisering af infrastrukturprojekter, der finansieres med EU-midler

156.  bemærker, at Unionen har finansieret moderniseringen af et vanddistributionsnet i Skorkov (CZ) med et beløb på 1,1 mio. EUR; er bekymret over, at de kommunale myndigheder har bortforpagtet anvendelsen af vanddistributionssystemet til en virksomhed, der allerede forvalter det lokale kloaknet; bemærker, at sidstnævnte også blev samfinansieret med 1,4 mio. EUR fra EU's fonde, og at prisen for levering af drikkevand er steget med 45 %; mener, at drikkevand er et offentligt gode, og at alle borgere skal have adgang til drikkevand af høj kvalitet til en rimelig pris;

157.  opfordrer Kommissionen til at underrette Parlamentet om alle tilfælde, hvor projekter med en EU-andel på mindst 30 % efterfølgende er blevet privatiseret;

Foranstaltninger, der skal træffes

158.  kræver, at Kommissionen redegør detaljeret for, hvilke fremskridt der er gjort med hensyn til de forvaltnings- og kontrolsystemer, der i 2013 blev anset for at være delvis effektive, i god tid før dechargeproceduren for 2014(38);

159.  opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med Revisionsrettens anbefaling at foretage en vurdering af de "kontroller på første niveau", som blev gennemført i programmeringsperioden 2007-2013 i henhold til artikel 32, stk. 5, i finansforordningen; opfordrer Kommissionen til desuden at foretage en vurdering af pålideligheden af de oplysninger, som godkendelsesorganerne i medlemsstaterne har fremsendt til GD REGIO's årlige aktivitetsrapport; glæder sig over de vurderinger, der er gennemført siden 2010 ved hjælp af målrettede revisioner af højrisikoprogrammer inden for rammerne af revisionsundersøgelsen "Bridging the assurance gap";

160.  opfordrer Revisionsretten til at forelægge Parlamentet en detaljeret rapport om udviklingen i fejlprocenten (for hvert år, hver enkelt sektorpolitik og for hver medlemsstat) i hele perioden for den foregående flerårige finansielle ramme (2007-2013);

161.  opfordrer Kommissionen til at anmode revisionsmyndighederne om at attestere rigtigheden af de data for finansielle korrektioner, der indberettes af godkendelsesmyndighederne for hvert OP; mener, at disse detaljerede oplysninger bør offentliggøres i bilaget til GD REGIO's årlige aktivitetsrapport;

162.  opfordrer Kommissionen til i sin årlige aktivitetsrapport konsekvent at redegøre for sine grunde til ikke at tage forbehold (eller til at tage forbehold med en mindre finansiel effekt) i de tilfælde, hvor dette skyldes afvigelser fra Kommissionens gældende vejledning eller fra godkendte revisionsstrategier;

163.  støtter Revisionsrettens anbefaling om, at Kommissionen bør anmode medlemsstaterne om, at de i deres forvaltningserklæringer (jf. finansforordningens artikel 59, stk. 5, litra a), medtager en eksplicit bekræftelse af, at de "kontroller på første niveau", som forvaltnings- og attesteringsmyndighederne gennemfører, er effektive;

164.  opfordrer Kommissionen til at anmode de nationale myndigheder om at give feedback på, hvorvidt de fastlagte projektmål inden for EFRU/Samhørighedsfonden og ESF er blevet opfyldt; mener, at dette bør gøres på en sådan måde, at de registrerede data er sammenlignelige på EU-plan; mener, at borgere, der er berørt af opfyldelsen af projektmålene, bør have mulighed for at vurdere projektet, når det er gennemført;

165.  opfordrer Kommissionen til at gøre nærmere rede for "unøjagtighederne" i de finansieringstekniske instrumenter og vurdere resultaterne i detaljer i GD REGIO's årlige aktivitetsrapport for 2014;

166.  anerkender Kommissionens bestræbelser på at gå over til en resultatorienteret kultur; anmoder derfor Kommissionen (GD REGIO) om i sin forvaltningsplan og årlige aktivitetsrapport at medtage en vurdering af sit arbejde med hensyn til at øge samhørighedspolitikkens produktivitet, effektivitet og virkning; anmoder Kommissionen om ud over budgetgennemførelsestilgangen at kontrollere resultaterne i forhold til mål og at anvende evalueringerne bedre, samt om at støtte medlemsstaterne og deres forvaltningsmyndigheder med hensyn til at opnå den bedst mulige kvalitet i deres evalueringsrapporter; fremhæver i denne forbindelse behovet for fremover at tænke over og vurdere projektresultaterne, udbyttet af investeringerne og den reelle merværdi for økonomien, beskæftigelsen og regionaludviklingen;

Beskæftigelse og sociale anliggender

Europa 2020

167.  fremhæver, at ESF-midlerne bidrager markant til opfyldelsen af målene for beskæftigelses- og socialpolitikken; bemærker, at der i rapporteringsåret til dette formål blev stillet lån til rådighed for betalinger til en værdi af 14,1 mia. EUR, heraf 98 % via ESF; mener imidlertid, at det er nødvendigt at foretage en vurdering af fondens resultater, ikke så meget for at måle absorptionsniveauet for fonden, men snarere hvor effektiv den er med hensyn til at skabe jobs og få arbejdsløse tilbage på arbejdsmarkedet; anmoder om, at der inden årets udgang forelægges en detaljeret analyse af de opnåede resultater, som Parlamentets politiske vurdering af ESF kan baseres på;

168.  glæder sig over, at ikke bare de ESF-finansierede projekter, men også udarbejdelsen af de landespecifikke henstillinger i den årlige fælles beskæftigelsesrapport, der udarbejdes som led i det europæiske semester, har bidraget til opfyldelsen af disse mål;

169.  understreger, at midler fra Den Europæiske Socialfond ifølge Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 ikke må bruges til udflytning af arbejdspladser fra en medlemsstat til en anden; insisterer på, at Kommissionen og medlemsstaterne gennemfører en ordentlig kontrol for at sikre, at denne form for misbrug af Unionens midler ikke finder sted;

170.  bemærker, at medlemsstaternes intention om at absorbere EU-midler bør tilstræbe opnåelse af resultater og opfyldelse af målsætninger, der støttes af ESF, og ikke må forhindre en konsekvent gennemførelse af effektive kontrolforanstaltninger, der især ved støtteberettigelsesperiodens afslutning kan føre til, at man ikke opdager, at regler bliver tilsidesat, og at man følgelig finansierer projekter, der er for dyre, er dårligt gennemført eller ikke kan forventes at sikre det ønskede resultat;

171.  understreger, at nedbringelsen af ungdomsarbejdsløsheden er særligt presserende; glæder sig over, at der er øremærket over 12,4 mia. EUR fra ESF og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed i den nye programmeringsperiode; opfordrer Kommissionen til at bistå medlemsstaterne med at gennemføre EU-midlerne og sikre sig, at disse penge anvendes til det formål, de er bestemt til; opfordrer Kommissionen til at etablere et system for programmeringsperioden 2014-2020, som gør det muligt at rapportere om, hvilke fremskridt der er gjort med hensyn til at integrere dårligt stillede personer eller grupper (dvs. unge, ældre, langtidsledige, romaer) på arbejdsmarkedet;

Romaer

172.  påpeger, at de midler, der er til rådighed til integration af romaer, ikke altid er blevet brugt til dette formål; er bekymret over, at mange romaer oplever diskrimination og social udstødelse og lever under meget ringe socioøkonomiske forhold; er også særligt bekymret over oplysningerne om, at gennemsnitsindkomsten i 90 % af romahusstandene ifølge en undersøgelse, der blev gennemført af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder(39) i 2012, lå under den nationale fattigdomsgrænse, og at gennemsnitligt omkring 45 % af romaerne boede under meget usle boligforhold;

173.  opfordrer Kommissionen til at støtte en effektiv gennemførelse af de nationale strategier for romaernes integration på lokalt og regionalt plan og sikre, at budgetudgifterne er rettet mod målene i de centrale politikker;

Fejl

174.  bemærker, at der var fejl i 50 (27 %) af de 182 transaktioner, der er blevet revideret af Revisionsretten; bemærker, at Revisionsretten på grundlag af de 30 fejl, den har kvantificeret, anslår den mest sandsynlige fejlprocent til at være 3,1 % (3,2 % in 2012); bemærker, at de nationale myndigheder i 13 tilfælde af kvantificerbare fejl begået af støttemodtagere havde tilstrækkelige oplysninger til at forhindre, opdage og korrigere disse fejl, inden de anmeldte udgifterne over for Kommissionen; mener, at hvis alle disse oplysninger var blevet brugt til at korrigere fejl, ville den mest sandsynlige fejlprocent, der er anslået for dette kapitel, have været 1,3 procentpoint lavere; understreger, at medlemsstaterne har et stort ansvar for at sikre en korrekt og lovlig gennemførelse af Unionens budget, når de er ansvarlige for forvaltningen af Unionens midler;

175.  bemærker, at der ifølge Revisionsrettens årsberetning er sket et lille fald i den anslåede fejlprocent for området beskæftigelse og sociale anliggender, der lå på 3,1 % i 2013 mod 3,2 % året før; bemærker, at denne fejlprocent dog var den næstlaveste blandt alle politikområder, og at Parlamentet forventer, at fejlprocenten nedbringes yderligere i løbet af de kommende år;

176.  bemærker, at fejlene inden for dette politikområde i lighed med tidligere år drejede sig om ikke-støtteberettigede udgifter (93 % vedrørende for høje indirekte omkostninger, for meget anmeldt i personaleomkostninger samt ukorrekt beregnede omkostninger) og manglende overholdelse af reglerne for offentlige udbud (7 %);

177.  noterer sig Revisionsrettens anbefaling af, at Kommissionen sammen med medlemsstaterne bør følge op på de svagheder, der er konstateret vedrørende DG EMPL's risikobaserede tematiske revision af forvaltningskontrollerne, og glæder sig over de nye retningslinjer, Kommissionen har udarbejdet for yderligere at styrke forvaltningskontrollernes pålidelighed i programmeringsperioden 2014-2020; bemærker, at disse retningslinjer, som er baseret på erfaringerne fra tidligere programmeringsperioder, er blevet forelagt medlemsstaterne og vil blive offentliggjort i første halvår 2015; understreger, at det er meget vigtigt, at myndighederne i medlemsstaterne anvender de oplysninger, de har adgang til, så de kan opdage og korrigere fejl, inden de anmoder om refusion fra Kommissionen, da det vil kunne nedbringe fejlfrekvensen på området for beskæftigelse og sociale anliggender væsentligt;

178.  tilskynder GD EMPL til at forfølge sit mål for ESF om i højere grad at gå fra en situation, hvor det er nødvendigt at korrigere fejl, til en situation, hvor man undgår fejl, og støtter GD EMPL's bestræbelser på at hjælpe de medlemsstater med de højeste fejlprocenter for ESF med at forbedre deres systemer gennem anvendelse af bedste praksis; bemærker i denne forbindelse, at GD EMPL's administrative kapacitet og organisation bør svare til det arbejde og ansvar, som generaldirektoratet har i forhold til medlemsstaterne;

Pålideligheden af medlemsstaternes indberetninger

179.  beklager, at fejlagtige "kontroller på første niveau" i de nationale forvaltnings- og kontrolsystemer stadig var en hovedkilde til fejl; er dybt bekymret over, at medlemsstater synes at være mindre omhyggelige med anvendelsen af EU-midler sammenlignet med, hvordan de anvender deres nationale budgetter, selvom de har et stort ansvar for at sikre en korrekt og lovlig gennemførelse af Unionens budget, når de er ansvarlige for forvaltningen af Unionens midler; bemærker, at følgende programmer viste sig at have særlige systemiske svagheder: Polen, Spanien (Castilla y Leon), Rumænien, Portugal, Italien (Sicilien), Tyskland (Bund), Tyskland (Thüringen), Tjekkiet og Ungarn; bemærker derudover, at Kommissionens tematiske revisioner afslørede svagheder i forvaltnings- og kontrolsystemerne i de operationelle programmer for Irland (menneskelig investeringskapital), Slovakiet (uddannelse) og Spanien (Comunidad Valenciana);

180.  påpeger, at Kommissionen i forbindelse med gennemgangen af de fejlprocenter, medlemsstaterne har indberettet i deres årlige kontrolrapporter, har forhøjet fejlprocenten med mere end 2 % for følgende operationelle programmer (OP'er):

Medlems-stat

OP nummer

 

Midlertidige betalinger 2013 EUR

MS' fejl-procent i den årlige kontrol-rapport

KOM's korrektion

Forskel

IT

2007IT052PO009

Bolzano

934 530

4,95%

7,11 %

2,16 %

CZ

2007CZ052PO001

Prag Adapabilita

 

3,58%

6,45 %

2,87 %

SK

2007SK05UPO002

OP beskæftigelse & soc. inklusion

86 718 231

1,65%

4,66 %

3,01 %

UK

2007UK052PO002

Lavlandet & højlandet i Skotland

74 251 497

1,95%

10,59 %

8,64 %

IT

2007IT052PO001

Abruzzi

 

0,2%

15,9 %

15,88 %

ES

2007ES052PO011

Rioja

 

0,38%

37,76 %

37,38 %

Derudover anså Kommissionen de årlige kontrolrapporter for følgende OP'er for at være fuldstændigt utroværdige, hvilket udløste en fast korrektion:

Medlems-stat

OP nummer

 

Midlertidige betalinger 2013 EUR

MS' fejl-procent i den årlige kontrol-rapport

KOM's faste korrektion

Forskel

LU

2007LU052PO001

Operationelt program ESF

4 285 659

0,46%

2,0 %

1,54 %

IT

2007IT051PO001

Campanien

77 486 332

0,38%

2,0 %

1,62 %

BE

2007BE052PO001

Den tysktalende befolknings-gruppe

 

0,0%

2,0 %

2 %

ES

2007ES052PO002

Castilla y León

10 607 012

0,0%

2,0 %

2,0 %

BE

2007BE052PO003

Den føderale stat

 

3,66%

5,0 %

1,34 %

IT

2007IT051PO007

OP uddannelse

78 589 393

0,4%

5,0 %

4,6 %

BE

2007BE052PO005

Flandern

118 201 220

1,61%

10,0 %

8,39 %

UK

2007UK051PO002

Det vestlige Wales og dalene

149 600 091

0,36%

10,0 %

9,64 %

UK

2007UK052PO001

Det østlige Wales

9 476 602

0,36%

10,0 %

9,64 %

IT

2007IT052PO012

Toscana

61 978 561

1,11

25 %

23,89 %

IT

2007IT052PO016

Sardinien

23 478 530

0,13

25 %

24,87 %

181.  glæder sig i denne forbindelse over, at Kommissionen har truffet konkrete afhjælpende foranstaltninger, herunder både forebyggende og korrigerende foranstaltninger, og over de risikobaserede revisioner, som GD EMPL har gennemført;

182.  bifalder, at Kommissionen fortsatte sin strikse politik med afbrydelse og suspension af betalingerne i 2013; finder det i denne sammenhæng bemærkelsesværdigt, at Kommissionen gennemførte finansielle korrektioner i 2013, der beløb sig til 842 mio. EUR, heraf 153 mio. EUR for 1994-1999, 472 mio. EUR for 2000-2006 og 217 mio. EUR for 2007-2013; bemærker, at følgende medlemsstater i løbet af de tre programmeringsperioder havde den højeste finansielle korrektion:

Medlemsstat

Kumulativ accepteret/besluttet finansiel korrektion (EUR mio.)

Kumulativ gennemført finansiel korrektion (EUR mio.)

Italien

497,7

497,7

Rumænien

312,1

299,1

Spanien

1 070,1

1 064,3

183.  bemærker endvidere, at den årlige aktivitetsrapport fra GD EMPL indeholder et forbehold vedrørende betalinger for programmeringsperioden 2007-2013 for et risikobehæftet beløb på 123,3 mio. EUR i 2013; bemærker, at dette forbehold omfattede 36 ud af ESF's 118 operationelle programmer (i sammenligning med 27 ud af 117 operationelle programmer i 2012);

Programmeringsperioden 2007-2013

Medlems-

stat

OP nummer

Navn

Forbehold

BELGIEN

2007BE051PO001

Konvergens Hainaut

Fuldstændigt

2007BE052PO002

Trojka Wallonien-Bruxelles

Fuldstændigt

2007BE052PO003

Føderalt

Omdømmemæssigt

2007BE052PO004

Bruxelles-hovedstaden: beskæftigelse og social samhørighed

Omdømmemæssigt

2007BE052PO005

Flandern

Fuldstændigt

TJEKKIET

2007CZ052PO001

Prag Adaptabilita

Omdømmemæssigt

2007CZ05UPO001

Menneskelige ressourcer og beskæftigelse

Delvist omdømmemæssigt

FRANKRIG

2007FR052PO001

Nationalt operationelt program FSE

Delvist

Tyskland

2007DE051PO002

Mecklenburg-Vorpommern

Fuldstændigt

2007DE052PO003

Berlin

Fuldstændigt

IRLAND

2007IE052PO001

Investering i menneskelig kapital

Delvist omdømmemæssigt

ITALIEN

2007IT051PO001

Campanien

Fuldstændigt

2007IT051PO007

OP uddannelse

Fuldstændigt

2007IT052PO001

Abruzzo

Delvist omdømmemæssigt

2007IT052PO009

Bolzano

Fuldstændigt

2007IT052PO012

Toscana

Fuldstændigt

2007IT052PO016

Sardinien

Fuldstændigt

POLEN

2007PL051PO001

OP menneskelig kapital

Delvist

RUMÆNIEN

2007RO051PO001

Udvikling af menneskelige ressourcer

Fuldstændigt

SLOVAKIET

2007SK05UPO001

OP uddannelse

Delvist

2007SK05UPO002

OP beskæftigelse og social inklusion

Delvist omdømmemæssigt

SPANIEN

2007ES051PO003

Extremadura

Delvist

2007ES051PO005

Andalusien

Fuldstændigt

2007ES052PO003

Valencia Kommune

Omdømmemæssigt

2007ES052PO004

Aragonien

Fuldstændigt

2007ES052PO005

Balearerne

Fuldstændigt

2007ES052PO007

Catalonien

Omdømmemæssigt

2007ES052PO008

Madrid

Delvist omdømmemæssigt

2007ES052PO011

Rioja

Omdømmemæssigt

2007ES05UPO001

Tilpasningsevne og beskæftigelse

Delvist

2007ES05UPO002

Bekæmpelse af diskrimination

Delvist

2007ES05UPO003

Teknisk bistand

Delvist

DET FORENEDE

KONGERIGE

2007UK051PO002

Det vestlige Wales og dalene

Fuldstændigt

2007UK052PO001

Det østlige Wales

Fuldstændigt

2007UK052PO002

Lavlandet & højlandet i Skotland

Fuldstændigt

2007UK052PO003

Nordirland

Delvist

Programmeringsperioden 2000-2006

Medlems-

stat

OP nummer

Navn

Forbehold

FRANKRIG

1999FR053DO001

Mål 3 nationalt

Omdømme-mæssigt

2000FR162DO021

Nord-Pas-de-Calais

ITALIEN

1999IT161PO006

Calabrien

SVERIGE

1999SE161DO001

Norbotten & Västerbotten

DET FORENEDE

KONGERIGE

1999GB161DO005

Højlandet og øerne i Skotland

2000GB162DO013

Det vestlige Skotland

184.  fremhæver, at de midlertidige betalinger til OP'er i 2007-2013 til en værdi af 2 159,4 mio. EUR er omfattet af forbeholdene; bemærker, at Kommissionen har anslået det risikobehæftede beløb i 2013 til 123,3 mio. EUR;

185.  støtter Revisionsretten, når den anmoder Kommissionen om i sin årlige aktivitetsrapport konsekvent at redegøre for sine grunde til ikke at tage forbehold (eller til at tage forbehold med en mindre finansiel effekt) i de tilfælde, hvor dette skyldes afvigelser fra Kommissionens gældende vejledning eller fra godkendte revisionsstrategier;

186.  er fortsat bekymret over systemiske svagheder i spanske og italienske forvaltnings- og kontrolsystemer, som forværres af decentraliserede og delegerede statsstrukturer;

187.  anmoder GD EMPL om at medtage den tabel over de nationale årlige kontrolrapporter, som det har fremlagt som svar på spørgsmål 19 i dechargespørgsmålene, i sin årlige aktivitetsrapport;

188.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at de nationale myndigheder, der er ansvarlige for at forvalte strukturfondene, bestræber sig på at løse problemet med, at der opkræves højere personaleomkostninger for EU-projekter end for nationalt finansierede projekter;

189.  noterer sig behørigt Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet, især med hensyn til beskæftigelse og sociale anliggender, men beklager de begrænsede henvisninger til ligestilling på dette område samt det utilstrækkelige fokus på beskæftigelse, social solidaritet og ligestilling i dette års særberetninger fra Revisionsretten;

190.  gentager sit krav om en videreudvikling af kønsspecifikke indikatorer og data, således at det bliver muligt at evaluere Unionens almindelige budget ud fra et kønsperspektiv og overvåge kønsbudgetteringsindsatsen;

Frigørelser

191.  er bekymret over, at det kan blive nødvendigt at frigøre 129 mio. EUR ved udgangen af 2014 i seks medlemsstater (Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Spanien, Italien og Det Forenede Kongerige);

Mikrofinansieringsfaciliteten Progress

192.  konstaterer, at Unionen har bidraget med 100 mio. EUR til mikrofinansieringsfaciliteten Progress; minder om, at Den Europæiske Investeringsfond, som implementerer mikrofinansieringsfaciliteten Progress på vegne af Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank indberettede, at 52 udbydere af mikrokredit i 20 medlemsstater havde underskrevet aftaler under mikrofinansieringsfaciliteten Progress, og at 31 895 mikrolån til en værdi af 260,78 mio. EUR allerede var blevet udbetalt til mikroiværksættere; er i denne forbindelse bekymret over, at der ikke lægges tilstrækkelig vægt på spørgsmålet om demokratisk ansvarlighed, når der oprettes finansieringsinstrumenter;

Foranstaltninger, der skal træffes

193.  opfordrer Kommissionen til, når den godkender OP'erne til den nye programmeringsperiode, at sikre sig, at medlemsstaterne har overvejet alle de forenklingsmuligheder, der findes i forordningerne om de europæiske struktur- og investeringsfonde for 2014-2020;

194.  opfordrer Kommissionen til i sin opfølgende beretning om decharge 2013 at rapportere om, hvilke fremskridt der er gjort med hensyn til at administrere ovennævnte OP'er under forbehold og afhjælpe de afslørede svagheder;

195.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at medlemsstaternes myndigheder med ansvar for forvaltning af strukturfonde tager hånd om problemet med højere personaleomkostninger i forbindelse med Unionens projekter end i forbindelse med projekter finansieret med nationale midler;

196.  opfordrer Kommissionen til at lægge pres på medlemsstaterne og indtrængende opfordre dem til at gennemføre romastrategien og sikre gennemførelsen af de EU-midler, der er målrettet mod romaerne;

197.  opfordrer Kommissionen til at lægge pres på medlemsstaterne og indtrængende opfordre dem til aktivt og konkret at bekæmpe arbejdsløshed, navnlig ungdomsarbejdsløshed;

Eksterne forbindelser

Presset på budgettet

198.  glæder sig over dechargeprocessens øgede fokus på at forbedre resultaterne for at opnå de bedst mulige resultater for EU-skatteydernes penge; opfordrer Kommissionen til i denne forbindelse at forstærke sin indsats for at forbedre tilbagemeldingsprocessen i evalueringscyklussen, således at de indhøstede erfaringer fra fortidens praksis og evalueringsanbefalinger i endnu højere grad bidrager til bedre beslutningstagning, programmering og gennemførelse af Unionens bistand i fremtiden;

199.  er alvorligt bekymret over, at der blandt de af 2013-budgettets betalingsbevillinger, som blev forvaltet af Kommissionens Generaldirektorat for Udvikling og Samarbejde (GD DEVCO), manglede 293 mio. EUR i betalingsbevillinger, og at datoen for godkendelse af de nødvendige yderligere midler medførte en overførsel til det efterfølgende år og dermed lagde mere pres på de allerede beskedne betalingsbevillinger for 2014;

200.  bemærker med bekymring den voksende forskel mellem på den ene side Unionens internationale forpligtelser, dens ambitiøse politiske rammer og nye instrumenter (såsom udviklingsdagsordenen for perioden efter 2015 og de eksterne finansieringsinstrumenter for perioden 2014-2020) og på den anden side Unionens manglende evne til at opfylde de forpligtelser, som den har indgået over for sine globale partnere og andre organer, navnlig med hensyn til humanitær bistand, som følge af manglende betalingsbevillinger;

201.  mener, at denne situation ikke kun fører til en høj politisk og anseelsesmæssig risiko for Unionens troværdighed som verdens primære donor, men også kan bringe den finanspolitiske stabilitet i partnerlandene i fare ved at efterlade finansielle huller i deres budgetter; frygter, at denne forskel kan blive meget tydelig i 2015, hvor det generelle niveau for officiel udviklingsbistand (ODA) langt fra vil komme op på det samlede mål på 0,7 % af Unionens BNI ved årets udgang;

202.  fremhæver, at 2013 var det andet år i træk, hvor den humanitære bistand via Unionens budget oversteg 1,3 mia. EUR i forpligtelser som følge af et stort antal humanitære kriser, der medførte enorme menneskelige lidelser; beklager den indvirkning, som manglende betalingsbevillinger i dette kriseår havde på GD ECHO's aktiviteter, der kun kunne opretholdes via omstrukturering af betalingscykler, som medførte en fremførsel af 160 mia. EUR i betalingsrestancer ved årets udgang; opfordrer Rådet til at overholde den betalingsplan, som der blev opnået enighed om med Parlamentet;

203.  beklager den forringede anseelse, der allerede er opstået som følge af disse ad hoc-foranstaltninger, og påpeger paradokset mellem på den ene side stigningen i humanitære kriser på verdensplan i de seneste år og de operationelle foranstaltninger, som Unionen har truffet for effektivt at håndtere pludseligt opståede kriser (som f.eks. åbningen af katastrofeberedskabskoordineringscentret i maj 2013), og på den anden side de manglende betalingsbevillinger; er stærkt foruroliget over, at denne situation kan blive forværret, hvis der ikke sikres en tilstrækkelig styrkelse af budgettet;

Fejlforekomster

204.  bemærker, at Revisionsrettens mest sandsynlige fejlprocent er 2,6 %, og at restfejlforekomsten som fastslået i den anden undersøgelse, der blev gennemført af EuropeAid, er anslået til at være 3,35 %; beklager, at de systemer, Revisionsretten har undersøgt hos EuropeAid, vurderes at være delvis effektive;

205.  bemærker, at instrumenternes karakter og betalingsbetingelserne inden for budgetstøtte samt Unionens bidrag til multidonorprojekter, der gennemføres af internationale organisationer, begrænser omfanget af fejlmuligheder i transaktionerne;

206.  anmoder Kommissionen om at forelægge en rapport om merværdien af budgetstøtte og i særdeleshed om, hvordan budgetstøtte har hjulpet udviklingslande med at opfylde 2015-målene; kræver i denne forbindelse en undersøgelse af de foranstaltninger, der er truffet for at undgå, at en del af finansieringen går til spilde som følge af korruption og svig, samt af effektiviteten af de finansielle forvaltningssystemer i denne henseende;

207.  deler Revisionsrettens kritik af den teoretiske tilgang (den såkaldte "notional approach") i forbindelse med multidonorprojekter og anmoder Kommissionen om at undersøge muligheden for i sit regnskab at fremlægge en analyse af disse projekter som helhed, i stedet for kun at undersøge, om puljens beløb omfatter tilstrækkelige støtteberettigede udgifter til at kunne dække Unionens bidrag;

208.  anmoder Revisionsretten om at beregne en særskilt fejlprocent under eksterne forbindelser for udgifter, der ikke indgår i budgetstøtten eller i bidragene til multidonorprojekter, der gennemføres af internationale organisationer;

De årlige aktivitetsrapporter

209.  beklager, at Kommissionen i forbindelse med ni transaktioner, der vedrører det nationale førtiltrædelsesprogram, har anvendt en regnskabsprocedure til at afregne beløb på grundlag af skøn, snarere end af afholdte, betalte og godkendte omkostninger, der forelå bilag for; understreger, at denne systematiske praksis i GD for Udvidelse ikke er i overensstemmelse med artikel 88 i finansforordningen og artikel 100 i dens gennemførelsesbestemmelser; påpeger, at denne mangeårige procedure i mange år har påvirket og stadig påvirker revisionserklæringerne fra GD for Udvidelse, hvilket betyder, at 20 % af alle generaldirektoratets udgifter i 2013 var baseret på skøn; glæder sig over, at Kommissionen i 2014 etablerede og straks gennemførte et system med henblik på at sikre, at afslutningen af forfinansiering fremover foregår på grundlag af behørigt afholdte og anmeldte udgifter; anerkender, at Kommissionen til stadighed har påpeget, at ingen udgifter er blevet officielt valideret og godkendt af GD for Udvidelse under proceduren for afslutning af regnskaberne, og at det derfor ikke kunne antages, at der var sendt meddelelse til modtageren om accept;

210.  minder om, at EuropeAid's generaldirektør i sin erklæring om sikkerhed(40) anførte, at de kontrolprocedurer, der er indført, giver de nødvendige garantier for alle de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed; mener imidlertid, at denne erklæring modsiges af det forhold, at han tog et altomfattende forbehold om, at fejlprocenten var over 2 %, hvilket viser, at kontrolprocedurerne ikke er egnede til at forhindre, opdage og korrigere væsentlige fejl;

211.  anmoder Kommissionen om at præcisere de stående instrukser fra Kommissionens generalsekretariat, således at det bliver muligt at afgive en negativ erklæring, når de finansielle virkninger overskrider væsentlighedstærsklen for hele det budget, som et GD er ansvarligt for;

212.  anmoder Kommissionen om at overveje at indføre en sanktionsmekanisme i tilfælde af, at en anvisningsberettiget afgiver en bevidst regelstridig erklæring om sikkerhed i den årlige aktivitetsrapport, der er omhandlet i artikel 66, stk. 9, i finansforordningen;

International handel

213.  anmoder Kommissionen om at omfordele personaleressourcer fra andre generaldirektorater til GD for Handel for at sikre, at dette GD er i stand til at opfylde EU-borgernes og Parlamentets berettigede krav om øget gennemsigtighed og øget adgang til oplysninger i forbindelse med Unionens igangværende handelsforhandlinger og den forestående ratifikationsproces, navnlig hvad angår TTIP, CETA og TISA, på effektiv og rettidig vis uden at være tvunget til at forsømme andre vigtige opgaver, som Kommissionen har fået pålagt;

214.  henleder opmærksomheden på, at det er nødvendigt at sikre passende kontroller og revisioner af Unionens makrofinansielle bistand;

215.  konstaterer, at Revisionsretten har bemærket, at selv om der også har været positive resultater, har systemet af generelle toldpræferencer (GSP) endnu ikke været i stand til fuldt ud at opfylde de opstillede mål; bemærker også, at systemet kun har fungeret i meget kort tid;

216.  understreger, at evalueringen af og kontrollen med handelsaftaler ikke kun er et budgetmæssigt spørgsmål, men at disse også er væsentlige med hensyn til at sikre, at partnerne lever op til de tilsagn, de har givet vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljøstandarder;

217.  anmoder om, at der sikres tilstrækkelige kontroller af de forskellige aktiviteter til fremme af internationalisering af Unionens små og mellemstore virksomheder samt deres adgang til markeder i tredjelande; gentager, at det er nødvendigt at evaluere effektivitetsniveauet og undersøge, hvordan samordningen mellem Unionens erhvervscentre, nationale erhvervscentre og handelskamre i tredjelande, navnlig i Asien, kan forbedres;

Haiti

218.  er enig i anbefalingerne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning "EU's støtte til rehabilitering efter jordskælvet i Haiti", navnlig om vedtagelsen af en fælles DEVCO-ECHO-strategi for at sikre en mere effektiv sammenhæng og synergi mellem deres respektive aktiviteter og opfordrer indtrængende Kommissionen til at gennemføre disse anbefalinger i alle dens igangværende og fremtidige aktiviteter i kølvandet på katastrofer eller i skrøbelige situationer; anmoder Kommissionen om at orientere lovgiverne om enhver budget- eller lovgivningsmæssig hindring, som har forhindret en effektiv gennemførelse af Unionens støtte til rehabilitering i Haiti efter jordskælvet;

Blanding

219.  noterer sig med bekymring, at anvendelsen af blanding i energisektoren primært er fokuseret på store projekter med mindre fokus på lokale energiløsninger; opfordrer indtrængende Unionen til at undlade at udvikle en top-down-tilgang til udvikling af energiinfrastruktur for at sikre universel adgang til energi senest i 2030, i betragtning af at store infrastrukturer muligvis ikke passer til et lands økonomiske og sociale struktur og ikke giver adgang til energi for de fattige, for hvem mindre, decentrale energikilder og energikilder uden for nettet som regel er mere hensigtsmæssige og effektive;

Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)

220.  glæder sig over Kommissionens fremskridt med hensyn til at akkreditere alle FUSP-missioner i overensstemmelse med en vurdering på grundlag af "de seks søjler" og dens forventning om, at fire af de største missioner snart vil opfylde kravene; understreger, at det er nødvendigt, at Kommissionen akkrediterer alle missioner i overensstemmelse med Revisionsrettens anbefaling;

221.  er dybt bekymret over de alvorlige korruptionsanklager mod EULEX Kosovo, som –– hvis de bekræftes – vil så tvivl om integriteten af Unionens omdømme og den bistand, den yder til lande, der gennemfører reformer på retsstatsområdet; er også særligt bekymret over den måde, hvorpå anklagerne er blevet håndteret, og over den langsommelige reaktion fra EU-Udenrigstjenestens side; noterer sig den undersøgelse, der er iværksat for at undersøge forholdene i EULEX Kosovo; forventer at blive underrettet om undersøgelsesresultaterne så hurtigt som muligt og understreger, at der skal være en nultolerancepolitik, når det drejer sig om korruption, og at man er nødt til at gøre brug af indhøstede erfaringer;

222.  beklager de betydelige forsinkelser med indkøb af vigtigt materiel og tjenesteydelser til missioner under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) og den deraf følgende negative indvirkning på missionernes funktionsevne; minder om, at Revisionsretten i sin særberetning nr. 18/2012 "Den Europæiske Unions bistand til Kosovo på retsstatsområdet" har fordømt denne ineffektivitet og konkluderet, at de udbudsregler, der er fastsat i finansforordningen, ikke er udformet med henblik på FSFP-missioner, hvor der nogle gange er behov for en hurtig og fleksibel reaktion; opfordrer indtrængende Kommissionen til at overveje en ændring af de pågældende regler;

Rapporter om forvaltning af bistanden til tredjelande (External Assistance Management Reports, EAMR)

223.  bemærker, at hovedparten af EU-delegationerne ikke nåede de benchmarks, som Kommissionen havde opstillet for de centrale resultatindikatorer (KPI'er)(41), og som indgik i de 119 rapporter om forvaltning af bistanden til tredjelande vedrørende finansiel planlægning og ressourcefordeling, finansiel forvaltning og revision;

224.  noterer sig, at på baggrund af de centrale resultatindikatorer, som Kommissionen har opstillet, er de EU-delegationer, der har klaret sig bedst, dem i Nepal og Namibia, idet de nåede Kommissionens benchmarks for 23 ud af de 26 centrale resultatindikatorer; beklager, at den EU-delegation, der har klaret sig dårligst, er den i Libyen, som kun nåede benchmarkene for tre af de 26 centrale resultatindikatorer, efterfulgt af den lige så ringe præsterende delegation i Den Centralafrikanske Republik, der kun nåede fire benchmarks;

225.  beklager, at de delegationer, som GD ENLARG har det overordnede ansvar for, dvs. delegationerne i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Makedonien, Tyrkiet, Kosovo og Serbien, leverer meget få brugbare data og oplysninger i rapporterne om forvaltning af bistanden til tredjelande;

226.  beklager, at resultater, output og effekter af de aktioner, som EU-delegationernes tjenestegrene står i spidsen for, ikke måles tilstrækkeligt inden for rammerne af de eksisterende KPI'er, og at indikatorerne giver meget begrænset klarhed med hensyn til kvantiteten og navnlig delegationernes præstationer samt graden af interessenternes tilfredshed med de tjenesteydelser, EU-delegationerne leverer i disse lande;

227.  anmoder Kommissionen om:

–       over for Parlamentet at redegøre for, hvilke foranstaltninger der er truffet for at forbedre EU-delegationernes præstationer inden for finansiel planlægning og ressourcefordeling, finansiel forvaltning og revision, navnlig for så vidt angår de delegationer, der klarer sig dårligst

–       hvert år bedre at dokumentere de konklusioner, den har uddraget af rapporterne om forvaltning af bistanden til tredjelande og af KPI'erne, og sende disse konklusioner og EAMR-rapporterne til Parlamentet

–       indføje en balance med delegationens regnskabsdata i EAMR-rapporten

–       at forbedre kvaliteten og fuldstændigheden af de data, der leveres i EAMR-rapporten, og ligeledes rapporternes relevans, navnlig for så vidt angår de delegationer, som GD ENLARG har det overordnede ansvar for, samt

       at gøre bistanden til tredjelande betinget af, at der gøres en indsats for at bekæmpe korruption;

Den Internationale Styringsgruppe (IMG)

228.  noterer sig, at en lækket udgave af OLAF’s endelige rapport om IMG er blevet rundsendt; anmoder Kommissionen og OLAF's Overvågningsudvalg om at undersøge, hvorfor og hvordan OLAF's rapport blev lækket, og af hvem, mens IMG stadig ikke er orienteret om rapportens indhold;

229.  bemærker, at IMG direkte eller indirekte under delt forvaltning har modtaget over 130 mio. EUR fra Kommissionen, siden den blev oprettet i 1994; bemærker, at IMG på grund af Kommissionens afbrydelse af betalingerne har bragt sagen for retten, og at denne organisations status er genstand for en retstvist; opfordrer indtrængende Kommissionen til at træffe en klar afgørelse i denne henseende, og anmoder Kommissionen om at orientere Parlamentet om, hvilken opfølgning der har været på den OLAF-undersøgelse, der blev indledt i 2011; opfordrer indtrængende Kommissionen til at forsyne Parlamentet med en liste over alle de organisationer, virksomheder, andre organer eller personer – med en præcisering af deres juridiske status – der har fået kontrakter fra Kommissionen uden en forslagsindkaldelse;

Ukraine

230.  bemærker, at betalingerne af bilateral bistand til Ukraine i 2013, som blev finansieret over budgettet for det europæiske naboskabsinstrument (ENPI), beløb sig til 152,8 mio. EUR; bemærker, at 42,5 % af disse betalinger (64,9 mio. EUR) er knyttet til kontrakter, der forvaltes direkte af EU-delegationen i Ukraine; bemærker, at de resterende 57,5 % (87,9 mio. EUR) blev udbetalt i form af budgetstøtte;

231.  understreger, at udbetaling af budgetstøtte er betinget af, at der nås resultater og benchmarks, som er aftalt i fælleskab; bemærker, at modtagerlandets regering forpligter sig på disse resultater og benchmarks ved at undertegne en bilateral finansieringsaftale, og hvis resultaterne og benchmarkene ikke nås, udbetales betalingerne ikke;

232.  har forståelse for, at Ukraine i øjeblikket befinder sig i en særligt vanskelig situation, men fastholder, at dette ikke må være en undskyldning for ikke at opfylde de betingelser, som budgetstøtten er givet under, og især ikke for at undlade at gøre noget ved den udbredte korruption i landet;

233.  opfordrer derfor Kommissionen og EU-delegationen i Ukraine til at være særligt opmærksomme, når de udbetaler midler, og sikre sig, at midlerne investeres i de projekter, de var beregnet til;

Administrationsomkostningerne ved levering af bistand

234.  er bekymret over de høje administrationsomkostninger ved levering af bistand til Centralasien, som Revisionsretten har regnet sig frem til; anmoder Kommissionen om at underrette Parlamentet om administrationsomkostningerne ved levering af bistand til tredjelande, hvis de overstiger 10 % af det forventede budget;

Mulig svindel med Unionens midler til humanitær bistand og udviklingsbistand

235.  noterer sig, at OLAF har udarbejdet en rapport om den humanitære bistand til den vestsaharanske flygtningelejr i Tindouf i Algeriet (OF 2003/526); opfordrer Kommissionen til at redegøre for de foranstaltninger, der er truffet som opfølgning på denne rapports konklusioner; bemærker, at den manglende registrering af en flygtningebefolkning over så lang en periode (dvs. næsten 30 år efter ankomsten) ifølge en undersøgelsesrapport fra UNHCR(42) udgør "en unormal og enestående situation i UNHCR's historie"; opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at algeriske eller vestsaharanske personer, der belastes af OLAF's rapport, ikke længere har adgang til bistand, der finansieres af Unionens skatteydere; opfordrer Kommissionen til igen at evaluere og tilpasse Unionens bistand til de faktiske behov hos den berørte befolkning og sikre, at flygtningenes interesser og behov ikke skades, idet de er mest sårbare over for eventuelle uregelmæssigheder;

236.  er bekymret over sagen om svig i forbindelse med lønudbetalinger til offentligt ansatte i Ghana, hvor hverken Verdensbanken eller Det Forenede Kongerige som projektpartner gjorde Kommissionen opmærksom på de alvorlige bekymringer, de havde, om svagheder i kontrollen og den risiko for regnskabsmæssige fejl og svig, som disse svagheder udgjorde;

Forskning og andre interne politikker

Europa 2020

237.  understreger, at det syvende rammeprogram (RP7) var det vigtigste program, der blev finansieret af Kommissionen; bemærker, at der blev underskrevet 809 tilskudsaftaler, der omfatter 10 345 deltagere, til et samlet beløb på 3 439 mio. EUR i EU-tilskud; bemærker, at RP7 bidrager til Unionens bestræbelser på at investere i en bæredygtig konkurrenceevne, men påpeger, at Unionen som helhed stadig er langt fra målet om, at mindst 3 % af BNP anvendes til F&U; bemærker, at der blev gjort visse fremskridt med hensyn til at opfylde de centrale resultatindikatorer (bruttoudgifter til forskning og udvikling (F&U), andelen af offentlige udgifter til F&U, fremskridt med hensyn til gennemførelsen af "Innovation i EU", andelen af Unionens finansielle bidrag til små og mellemstore virksomheder, forkortelse af den tid, der går, før støtten bevilges);

Fejl

238.  bemærker, at Revisionsretten har revideret 150 transaktioner, nemlig 89 transaktioner relateret til forskning (86 til det syvende rammeprogram (RP7) og tre til det sjette rammeprogram (RP6)), 25 transaktioner til programmerne "Livslang læring" og "Unge på vej" og 36 transaktioner til andre programmer; beklager, at Revisionsretten har anslået den mest sandsynlige fejlprocent til at være 4,9 % (2012: 3,9 %);

239.  bemærker, at udgifterne i denne politikgruppe dækkede en bred vifte af politikmål, for eksempel vedrørende forskning og innovation, uddannelse, sikkerhed, migration og foranstaltninger til afbødning af virkningerne af den finansielle krise; bemærker, at Kommissionen har anvendt over 50 % (5 771 mio. EUR) af det disponible beløb til forskning; bemærker, at 45 % af Kommissionens forskningsbudget er blevet gennemført af organer (dvs. agenturer og fællesforetagender) uden for generaldirektoratet; bemærker, at næsten 90 % af udgifterne var i form af tilskud til støttemodtagere, der deltog i projekter, og at Kommissionen i 2013 indgik 809 tilskudsaftaler;

240.  noterer sig, at den væsentligste risiko med hensyn til formel rigtighed stadig var, at støttemodtagerne i deres omkostningsanmeldelser medtager ikke-støtteberettigede eller ikke-dokumenterede omkostninger, som ikke opdages og korrigeres af Kommissionens eller medlemsstaternes kontrolsystemer;

241.  beklager, at ukorrekt beregnede eller ikke-støtteberettigede personaleomkostninger tegner sig for 35 % af den anslåede fejlprocent; bemærker, at disse indbefatter anmeldelse af budgetterede i stedet for faktiske personaleomkostninger og anmeldelse af omkostninger for tid, som ikke er brugt på projekterne;

242.  beklager, at 23 % af den anslåede fejlprocent skyldes indirekte ikke-støtteberettigede omkostninger, 25 % skyldes andre ikke-støtteberettigede direkte omkostninger (moms, rejser osv.), og 17 % skyldes manglende overholdelse af reglerne om offentlige udbud;

243.  bemærker, at førstegangsansøgere, navnlig SMV’er, har en stort set ukendt risiko/fejl-profil; opfordrer Kommissionen til ikke at undergrave bestræbelserne på at tilskynde disse deltagere til at deltage i programmerne ved systematisk at øge omfanget af kontrol og administrative byrder for dem;

Forvaltnings- og kontrolsystemer

244.  er forbløffet over, at Revisionsretten fandt en betydelig fejlforekomst i ni ud af 32 omkostningsanmeldelser, der var attesteret af uafhængige revisorer; finder en sådan fejlforekomst uacceptabel, eftersom revisorerne arbejder inden for deres faglige ekspertiseområde;

245.  opfordrer Kommissionen til at øge revisorernes bevidsthed om, at de skal udfylde deres rolle;

246.  noterer sig, at Kommissionen i 2013 gennemførte 500 efterfølgende revisioner med tilhørende inddrivelses- og korrektionsforanstaltninger, og risikobaserede forudgående kontroller;

247.  støtter Revisionsrettens anbefaling, som Kommissionen har accepteret, om at den bør gøre kontrollerne inden for denne politikgruppe mere risikobaserede ved at fokusere på støttemodtagere med høj risiko (for eksempel enheder, der har mindre erfaring med EU-støtte) og reducere den byrde, som kontrollen udgør for modtagere med lavere risiko;

248.  gentager, at det er nødvendigt at finde den rette balance mellem lavere administrative byrder og en effektiv finansiel kontrol;

249.  glæder sig over, at den tid, der går, før støtten bevilges, er nedbragt i 2014 fra 249 dage til 209 dage for så vidt angår 94 % af tilskudsaftalerne;

250.  glæder sig over, at Kommissionen har fortsat sin oplysningskampagne baseret på et dokument, der oplister de 10 mest almindelige årsager til fejl, som blev distribueret til alle programdeltagere i 2012;

251.  bemærker at, der ved udgangen af 2013 var inddrevet 29,6 mio. EUR i uretmæssigt anmeldte beløb, men at de udestående beløb, der skulle inddrives, samtidig var steget fra 12 mio. EUR ved udgangen af 2012 til næsten 17 mio. EUR;

252.  bemærker, at projektinteressenterne (organisationen ITER og de nationale organer – herunder Fusion for Europe) har erkendt, at den nuværende plan og det nuværende budget ikke er realistiske, som det er bekræftet i flere uafhængige vurderinger i løbet af de seneste to år (2013-2014); anmoder om at modtage en kopi af den ændrede plan og det ændrede budget, der vil blive forelagt ITER-Rådet i juni 2015; er bekymret over de jævnlige forsinkelser i ITER-programmet, som skaber tvivl om dets effektivitet; er dybt bekymret over de meromkostninger, som har haft indvirkning på programmets omkostningseffektivitet og bragt andre EU-programmer i fare, hovedsageligt dem under politikområdet forskning;

253.  glæder sig over, at Fonden for de Ydre Grænser har bidraget til at skabe finansiel solidaritet; kritiserer imidlertid, at den yderligere EU-merværdi har været begrænset, og at det samlede resultat ikke har kunnet måles på grund af svagheder ved de ansvarlige myndigheders overvågning og alvorlige mangler i de efterfølgende evalueringer, som Kommissionen og medlemsstaterne har gennemført;

Galileo

254.  bemærker Kommissionens svar vedrørende de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af Galileo-projektet: fire Galileo valideringssatellitter (In-Orbit Validation (IOV) satellitter) blev opsendt med positivt udfald i 2011 og 2012, Galileo In-Orbit Validation-fasen blev afsluttet med succes i 2014, man fik bekræftet systemets udformning, resultatmålene og baselinescenariet for drift af systemet, infrastrukturen på jorden – med mange jordstationer i hele verden – er færdiggjort til de første operationer, Galileos eftersøgnings- og redningsberedskab for IOV-satellitterne blev demonstreret med succes, opsendelsen af to satellitter (nr. 5 og 6) den 22. august 2014 resulterede i, at disse satellitter blev sendt ind i et forkert kredsløb, og siden december 2014 er satellitterne gradvis blevet flyttet til et mere gunstigt kredsløb, således at det bliver muligt at udnytte dem bedst muligt, og afprøvningen af satellitternes navigationsnyttelast er i gang; forventer at blive underrettet om ekstraomkostningerne til disse uforudsete foranstaltninger;

255.bemærker, at Revisionsretten i 2013 reviderede otte transaktioner i transportsektoren og konstaterede, at fem af dem var behæftet med en eller flere fejl; henleder opmærksomheden på stigningen i procentdelen af behæftede transaktioner i 2013 (62 %) sammenlignet med 2012 (49 %) og er bekymret over, at Revisionsretten har fundet frem til flere fejl i relation til manglende overholdelse af EU-reglerne og de nationale regler for offentlige udbud i forbindelse med de undersøgte TEN-T-projekter; noterer sig, at GD MOVE, i lighed med det foregående år 2012, igen i 2013 ikke tog forbehold vedrørende fejl i offentlige udbud; insisterer derfor på, at Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger for at udelukke sådanne fejl i fremtiden; bemærker, at det er af største vigtighed at udvide den forudgående og efterfølgende kontrol af modtagerne af tilskud og finansiering fra Kommissionen for at undgå misbrug af EU's tildeling af midler og sikre, at resultaterne kontrolleres; understreger, at selv om finansieringsperioden 2007-2013 formelt er overstået, finder N+2-princippet anvendelse på samhørighedsfinansiering, hvilket betyder, at mange projekter stadig er under opbygning indtil udgangen af i år;

256.opfordrer Kommissionen til for gennemsigtighedens skyld at offentliggøre en lettilgængelig årlig liste over transportprojekter, der medfinansieres af Unionen, herunder det præcise finansieringsbeløb for hvert enkelt projekt; bemærker, at denne liste over projekter skal omfatte alle EU-finansieringskilder, såsom TEN-T, Horisont 2020, Samhørighedsfonden og regionalfondene;

257.opfordrer indtrængende Kommissionen til hvert år at indberette, hvordan der er taget hensyn til anmærkningerne i de respektive budgetposter;

258.minder om, at transportprojekterne i perioden 2007-2013 og 2014-2020 er blevet og vil blive finansieret fra forskellige kilder, herunder Connecting Europe-faciliteten, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling; anmoder Kommissionen om at tilstræbe større synergi mellem forskellige finansieringskilder for at tilstræbe en mere effektiv tildeling af EU-midler;

Miljø og folkesundhed

259.  er tilfreds med den overordnede gennemførelse af de budgetposter, der vedrører miljø, klimaindsats, folkesundhed og fødevaresikkerhed i 2013; minder igen om, at der kun er afsat under 0,5 % af Unionens budget til disse politikinstrumenter, i betragtning af den klare EU-merværdi inden for disse områder og støtten fra Unionens borgere til Unionens miljø- og klimapolitikker såvel som til politikkerne for folkesundhed og fødevaresikkerhed; beklager, at denne procentdel er faldet til 0,5 % fra 0,8 % i 2012;

260.  bemærker præsentationen af politikområderne miljø og sundhedspolitik i Revisionsrettens årsberetning for regnskabsåret 2013; er bekymret over, at begge politikområder på ny findes i det kapitel, som også omhandler udvikling af landdistrikter og fiskeri; gentager sin kritik af sammensætningen af politikområder og opfordrer indtrængende Revisionsretten til at ændre sin fremgangsmåde i den næste årsberetning; henviser i denne forbindelse til Revisionsrettens særberetning nr. 12/2014 "Er EFRU effektiv med hensyn til at finansiere projekter under EU’s biodiversitetsstrategi 2020, der direkte fremmer biodiversitet?", hvori det understreges, at Kommissionen er nødt til at føre et nøjagtigt regnskab over direkte og indirekte udgifter til biodiversitet, herunder Natura 2000; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme denne proces ved at levere nøjagtige data;

261.  anerkender, at Revisionsretten foretager stikprøvekontroller i medlemsstaterne meget systematisk og udregner fejlforekomsten på grundlag heraf; noterer sig, at Revisionsretten ikke oplyser, i hvilke medlemsstater eller på hvilke områder de største problemer opstår; fremhæver derfor behovet for en klar ansvarskæde og lægger i denne forbindelse stor vægt på kvaliteten af kontrolsystemerne i medlemsstaterne;

262.  anser fremskridtet med gennemførelsen af 14 pilotprojekter og seks forberedende foranstaltninger, der samlet beløb sig til 5 983 607 EUR, for at være tilfredsstillende; opfordrer Kommissionen til at fortsætte gennemførelsen af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger som foreslået af Parlamentet;

263.  bemærker, at GD SANCO var ansvarligt for at gennemføre bevillinger for 233 928 461 EUR på budgetposter til folkesundhed i 2013, hvoraf der på tilfredsstillende vis er indgået forpligtelser for 98,1 %; er klar over, at omkring 77 % af dette budget overføres direkte til tre decentrale organer (Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), og at alle bevillinger blev gennemført 100 %, undtagen for EMA og EFSA, og at denne underudnyttelse af EMA's og EFSA's forpligtelsesbevillinger svarer til resultatet i 2012;

Kultur

264.  glæder sig over, at budgetgennemførelsesgraden i 2013 for programmerne for 2007-2013, navnlig programmerne for livslang læring, kultur, medier og aktive unge var på 100 %; anmoder om, at budgettet inden for rammerne af uddannelses- og kulturprogrammerne for perioden 2014-2020 styrkes og forhøjes; er navnlig bekymret over, at misforholdet mellem de vedtagne forpligtelses- og betalingsbevillinger ved udgangen af året førte til manglende betalinger (som f.eks. resulterede i et underskud på 202 mio. EUR for Erasmus+-programmet), hvilket havde alvorlige negative konsekvenser året efter; er stærkt bekymret over og beklager desuden, at en tilsvarende situation kan opstå i forbindelse med de nye programmer, navnlig Erasmus+ og Et Kreativt Europa, som igen kan forårsage et farligt tab af troværdighed for Unionen og undergrave borgernes tillid til EU-institutionerne og have katastrofale følger for deltagerne i programmerne;

265.  glæder sig over, at Erasmus-programmet siden lanceringen i 1987 har nået og overskredet det opstillede benchmark på 3 millioner studerende; bemærker den vedvarende succes, dette EU-flagskibsprogram – der har bidraget til den europæiske integration og den stigende bevidsthed om og tilhørsforhold til et fælles EU-borgerskab – har haft siden starten;

266.  finder det foruroligende, at den særlige Eurobarometerundersøgelse 399 om adgang til og deltagelse i kulturaktiviteter fra 2013 viser et mærkbart fald på europæisk plan i de offentlige budgetter til beskyttelse og fremme af kulturarven, og at dette også er tilfældet for deltagelsen i traditionelle kulturaktiviteter; mener derfor, at man bør styrke de nye EU-instrumenter til fremme af den europæiske kulturdagsorden, såsom programmerne Et Kreativt Europa og Horisont 2020 eller kulturplatformen Europeana;

Foranstaltninger, der skal træffes

267.  er overrasket over, at generaldirektøren for Generaldirektoratet for Forskning og Innovation har taget et generelt forbehold angående nøjagtigheden af omkostningsanmeldelserne (3 664 mio. EUR) vedrørende RP7 i generaldirektoratets årlige aktivitetsrapport, selv om han selv forventer, at "den finansielle nettoeffekt" baseret på 1552 afsluttede projekter ligger omkring 2,09 %, hvilket er tæt på væsentlighedstærsklen; mener, at sådanne forbehold gør begrebet "forsvarlig økonomisk forvaltning" meningsløst; opfordrer derfor generaldirektøren til fremover at anvende forbehold på en mere konkret og målrettet facon;

268.  opfordrer Kommissionen til inden dens opfølgende beretning om decharge til Kommissionen for 2013 at fremlægge oplysninger om den gennemsnitlige varighed af de kontradiktoriske procedurer, der går forud for inddrivelse, inden for denne politikgruppe;

269.  beklager, at Kommissionen endnu ikke har fremsendt listen over støttemodtagere opdelt på lande; forventer at få svaret i Kommissionens opfølgende beretning om decharge 2013;

270.  glæder sig over, at Kommissionen endelig har givet ordføreren adgang til revisionsberetningen om aktionsomkostningerne for to programmer (Livslang læring, 6,9 mio. EUR og Unge på vej, 1,65 mio. EUR), der blev gennemført i Tyrkiet i 2012 og 2013; bemærker, at beretningen blev fremsendt under rammeaftalen; er bekymret over de væsentlige svagheder, der blev fundet, men bifalder de foranstaltninger, som de tyrkiske myndigheder traf for at rette op på situationen; anmoder Kommissionen om at vurdere, om det er nødvendigt at pålægge finansielle korrektioner;

271.  opfordrer Kommissionen til inden dens opfølgende beretning om decharge 2013 at fremlægge yderligere oplysninger om udgifterne til støtteprogrammet for IKT-politik; bemærker, at summen af risikobehæftede betalinger under dette program kan være helt oppe på 3,4 mio. EUR i 2013, hvilket vil resultere i en restfejlprocent på 2,8 %; noterer sig, at generaldirektøren for Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi ikke har taget noget forbehold trods disse omstændigheder;

272.  opfordrer Kommissionen til i god tid før dechargeproceduren for 2014 at redegøre indgående for den øgede "politikorientering" i Generaldirektoratet for Forskning og Innovation, som blev foranlediget af, at forvaltningen af to tredjedele af aktionsomkostningerne for RP7 blev outsourcet til organer uden for Kommissionen;

273.  anmoder Kommissionen om i god tid før dechargeproceduren for 2014 at fremlægge en oversigt over de politiske fremskridt mellem RP7 og Horisont 2020 for forskere og SMV'er;

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

274.  bifalder de løbende samtaler mellem OLAF og dets Overvågningsudvalg (OLAF-SC) om deres samarbejdsordninger, og opfordrer disse organer til at nå frem til en gensidig og tilfredsstillende overenskomst; tager OLAF's indsats for at realisere samarbejdsordningerne til efterretning; understreger, at denne indsats ikke bør være uforholdsmæssigt stor i betragtning af de knappe ressourcer, kontoret råder over;

275.  gør opmærksom på, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013(43), som har været i kraft siden den 1. oktober 2013, pålægger OLAF at garantere, at OLAF-SC's sekretariat kan fungere uafhængigt (betragtning 40 i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013); er på nuværende tidspunkt ikke bekendt med, at der er truffet foranstaltninger for at gennemføre denne retlige forpligtelse; opfordrer indtrængende Kommissionen til omgående at tage skridt til at rette op på situationen;

276.  opfordrer OLAF til at høre OLAF-SC i tide, inden det ændrer medarbejdernes instrukser om undersøgelsesprocedurer, og inden det fastlægger prioriteringerne for undersøgelsespolitikken;

277.  beklager, at OLAF ikke nødvendigvis gennemfører OLAF-SC's henstillinger, sommetider endda uden at give nogen begrundelse; opfordrer generaldirektøren til at forbedre sit samarbejde i denne henseende;

278.  minder om, at OLAF indledte 423 undersøgelser den 31. januar 2012; er betænkelig ved, om en sådan procedure er lovlig; opfordrer OLAF-SC til at vurdere lovligheden af, at der indledes 423 undersøgelser med ét slag, samt resultaterne af disse undersøgelser; anmoder desuden OLAF-SC om at vurdere statistikkerne over undersøgelsernes varighed, analysere, hvordan sagsstyringssystemet fungerer, og rapportere tilbage til Parlamentet;

279.  opfordrer OLAF-SC til også at vurdere statistikkerne over undersøgelsernes varighed, analysere, hvordan sagsstyringssystemet fungerer, og rapportere tilbage til Parlamentets kompetente udvalg;

280.  anmoder OLAF om i sin årsberetning at fremlægge mere detaljerede statistikker over frekvensen af åbning og afslutning af undersøgelser;

281.  anmoder OLAF om at give Parlamentet flere oplysninger om de praktiske aspekter af proceduren for udvælgelse af sager samt længden af og interne retningslinjer for processen;

Administration

282.  gør opmærksom på, at der i løbet af de seneste fire år (2011-2014) er modtaget 336 145 ansøgninger til alle de udvælgelsesprocedurer, som Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor har iværksat, at den gennemsnitlige udgift til behandlingen af én ansøgning kan anslås til 238 EUR, og at mindre end 10 % af disse kandidater i sidste ende opføres på en reserveliste; kræver, at der spares på EU-skatteydernes penge, ved at der skæres ned på bureaukratiet, og reservelisternes gyldighed forlænges til mindst to år; kræver, at Kommissionen aflægger rapport om dette spørgsmål senest i juni 2015;

283.  anmoder Kommissionen om at give Parlamentet oplysninger om de højeste pensioner, der er udbetalt i 2013 til tjenestemænd i Kommissionen;

284.  er bekymret over, at Revisionsretten har fundet, at bestemmelserne om håndtering af sager om dårligt præsterende medarbejdere sjældent finder anvendelse; opfordrer Kommissionen til at anvende personalevedtægten fuldt ud;

285.  anmoder om oplysninger om ansatte uden for stillingsfortegnelsen og personaleomkostninger, der finansieres under andre udgiftsområder end "administration"; beklager, at budgetmyndigheden ikke forelægges nogen oplysninger om det samlede antal af sådanne medarbejdere eller om de dertil knyttede personaleomkostninger i Kommissionen;

286.  minder om, at Rådets forordning (EC, Euratom) nr. 723/2004(44) i bilag 1.A indførte to nye lønklasser, AD13 og AD14, som er tilgængelige for medarbejdere uden ledelsesansvar, der tidligere var begrænset til A4 (hvilket svarer til AD12); opfordrer Kommissionen til at ajourføre rapporten fra 2011 om ækvivalens mellem den gamle og den nye karrierestruktur og redegøre for de personaleomkostninger, der i 2013 blev genereret af AD13- og AD14-medarbejdere uden ledelsesansvar;

287.  anmoder Kommissionen om at fremlægge oplysninger om finansieringen af alle sociale, sportslige og kulturelle foranstaltninger for dens personale, herunder fordelene ved sådanne foranstaltninger for udlændinges og deres familiers resultater og integration;

288.  anmoder Kommissionen om i forbindelse med opfølgningen af decharge til Kommissionen for 2013 at rapportere om anvendelsen af flekstid;

289.  er bekymret over den betydelige stigning i antallet af højt placerede tjenestemænd i lønramme AD13-AD16; ser en risiko for Unionens omdømme heri, da det er vanskeligt at forklare, at overtid ikke betragtes som inkluderet i så høje lønninger;

290.  bemærker, at forskellene i lønniveauet for tjenestemænd ved EU-institutionerne og for dem, der arbejder for de nationale forvaltninger, fortsat er meget høje, hvilket bl.a. kan føre til manglende mobilitet mellem ansatte på EU-plan og nationalt plan; opfordrer Kommissionen til at foretage en dybtgående undersøgelse af årsagerne til disse forskelle og til at udvikle en langsigtet strategi med henblik på at reducere dem, hvori der lægges særlig vægt på de forskellige tillæg (familietillæg, udlandstillæg, bosættelsesgodtgørelser), årlig ferie, fridage, rejsedage og kompensation for overtid;

291.  minder om meddelelsen fra Kommissionens generalsekretariat om begrænsning af svarene på parlamentariske forespørgsler, hvori der fastsættes en begrænsning på 20 linjer; opfordrer kommissærerne til at være tro mod deres politiske ansvar og ikke længere lade sig begrænse af generalsekretariatet i deres besvarelser;

292.  udtrykker bekymring for beskyttelsen af whistleblowere og opfordrer Kommissionen til at være opmærksom på, at der sikres fuld respekt for deres rettigheder;

293.  påpeger, at ikke-statslige organisationer (NGO'er) i 2013 modtog næsten 9 mio. EUR fra GD for Miljø, næsten 4 mio. EUR fra GD for Sundhed og Forbrugere og 5,7 mio. EUR fra GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Inklusion; noterer sig en permanent eksternalisering af Kommissionens opgaver; anmoder Kommissionen om over for Parlamentet at redegøre for EU-merværdien af de midler, der kanaliseres gennem disse NGO'er;

294.  opfordrer Kommissionen til kun at yde overgangsgodtgørelse til kommissærer, der har beklædt deres post i mindre end to år, i en periode, der ikke overstiger længden af deres embedsperiode som kommissær;

295.  mener, at udgifterne til "away days" for EU-institutionernes ansatte bør nedbringes i krisetider med budgetnedskæringer generelt, og at disse dage så vidt muligt bør gennemføres på institutionernes hjemsteder, eftersom den merværdi, der opnås ved dem, ikke berettiger så høje udgifter;

296.  er bekymret over manglen på kvinder i beslutningstagende stillinger i Kommissionen; anmoder Kommissionen om at iværksætte en plan for lige muligheder med henblik på hurtigst muligt at få rettet op på denne ubalance, navnlig på ledelsesplan;

Opnåelse af resultater ved hjælp af Unionens budget

297.  beklager, at den fjerde evalueringsrapport, jf. artikel 318 i TEUF, trods visse fremskridt rapporteret af Revisionsretten(45), endnu ikke udgør et brugbart bidrag til dechargeproceduren, skønt den ifølge TEUF bør udgøre en del af dokumentationen, når Parlamentet hvert år meddeler Kommissionen decharge for gennemførelsen af budgettet; mener, at det manglende fokus på resultater er et stort problem for Unionens budget;

298.  noterer sig, at Revisionsretten i sin beretning for 2013 konkluderer, at medlemsstaterne, når der udvælges projekter under delt forvaltning, hovedsageligt har fokuseret på at anvende alle de disponible EU-midler og ikke på projekternes forventede resultater; anmoder om, at der – for at vende denne impuls og skifte i retning af en kultur med gode resultater – nedsættes en uafhængig gruppe på højt plan (der omfatter akademikere) om EU-budgettets resultater, der skal komme med anbefalinger til en strukturel omlægning af fokus fra udgifter til gode resultater baseret på en vurdering af EU-merværdi, samtidig med at reglerne overholdes; er af den opfattelse, at konklusionerne fra denne gruppe på højt plan bør foreligge i god tid inden midtvejsevalueringen af den nuværende FFR og udgøre grundlaget for den nye FFR-programmeringsperiode;

299.  gentager sit krav til Kommissionens generaldirektorater om, at de i deres forvaltningsplaner fastsætter et begrænset antal enkle mål, som opfylder Revisionsrettens krav med hensyn til relevans, sammenlignelighed og pålidelighed og er knyttet til hovedmålene i Europa 2020-strategien, at de rapporterer om deres resultater i den årlige aktivitetsrapport i et kapitel med titlen "Politikresultater", og at Kommissionen på dette grundlag vedtager evalueringsrapporten om Unionens finanser, som fastsat i artikel 318 i TEUF;

300.  kræver, at Kommissionen i de næste evalueringsrapporter, jf. artikel 318 i TEUF, inkluderer en analyse af effektiviteten af og af de resultater i form af vækst og arbejdspladser, der er opnået ved hjælp af den investeringsplan på 315 mia. EUR, som Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, bebudede den 26. november 2014 på Parlamentets plenarmøde;

301.  kræver, at Kommissionen i den næste evalueringsrapport, jf. artikel 318 i TEUF, inkluderer en analyse udarbejdet i fælleskab med Den Europæiske Investeringsbank af effektiviteten og resultaterne af vækst- og jobplanen til 120 mia. EUR, som Det Europæiske Råd vedtog på sit møde den 28.-29. juni 2012;

302.  insisterer på, at den interne organisering af den Kommission, som Jean-Claude Juncker er formand for, bør tage højde for, at Unionens vækst- og jobstrategi ikke er baseret på aktiviteter, som er ledet af det enkelte GD, men omfatter syv tværgående flagskibsinitiativer, der hver gang gennemføres af flere generaldirektorater; insisterer på, at den koordination og det samarbejde, der derfor er behov for i Kommissionen, ikke må skabe nye typer af bureaukrati;

303.  opfordrer Kommissionen til at forvalte sit budget på en sådan måde, at der ikke forekommer overlapninger og dobbeltarbejde inden for de tematiske politikområder mellem de forskellige generaldirektorater med lignende eller næsten identiske kompetencer;

304.  mener, at konceptet/idéen om bæredygtighedsvurderinger skal anvendes på alle former for finansiel støtte, ikke kun på Kommissionens udgifter, men i alle Unionens institutioner, organer og agenturer; mener, at udgifter, som ikke er i overensstemmelse med en konsekvensundersøgelse/analyse, ikke bør tillades og godkendes;

305.  kræver, at Kommissionen forelægger en omfattende rapport for Parlamentets kompetente udvalg inden september 2015 om dens indsats for at fremme whistleblowing i offentligheden;

Forvaltningsorganer

306.  beklager, at Forvaltningsorganet for det Transeuropæiske Transportnet ifølge revisionsberetningen om årsregnskabet ikke foretager en tilfredsstillende forudgående kontrol af udgifterne til dets lokaler, som bliver faktureret af ejendomsadministratoren, hvilket har ført til, at forvaltningsorganet uretmæssigt har betalt 113 513 EUR i moms, som ikke er blevet inddrevet i 2013; bemærker, at organet ikke lå inde med hovedparten af de underliggende kontrakter, fakturaer og kvitteringer; gør opmærksom på den høje fremførselsrate for afsnit II (27 % svarende til 666 119 EUR), hvilket skaber tvivl om dette forvaltningsorgans forsvarlige økonomiske forvaltning;

Tobakssmugling

307.  minder om, at Parlamentet i beslutningen, der ledsagede Kommissionens decharge for 2012, anmodede om en vurdering af de eksisterende aftaler med de fire tobakskoncerner (Philip Morris International Corporation Inc. (PMI), Japan Tobacco International Corporation, British American Tobacco Corporation og Imperial Tobacco Corporation); noterer sig, at Kommissionen under den lukkede høring om dette spørgsmål forpligtede sig til senest i maj 2015 at fremlægge en vurdering af de erfaringer, der er gjort med hensyn til aftalen med PMI, som snart udløber;

10.2.2015

UDTALELSE fra Udenrigsudvalget

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne

(2014/2075(DEC))

Ordfører for udtalelse: Anneli Jäätteenmäki

FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over det betydelige fald i væsentlige fejl i udgiftsområde 4 for regnskabsåret 2013; støtter alle anbefalinger om udgiftsområde 4, som Den Europæiske Revisionsret har fremsat i sin årsberetning; er stadig bekymret over, at de godkendte udgifter fortsat er væsentligt fejlbehæftede; bemærker dog, at til trods for stigningerne i de udgifter, der er mest fejlbehæftede, er det samlede antal af væsentlige fejl faldet generelt i hele Unionens budget;

2.  kræver, at der gøres effektiv brug af alle de foranstaltninger, der er til rådighed i aftaler med tredjelande, for at behandle spørgsmål om svig med og skade påført Unionens finansielle interesser og om nødvendigt for at indføre mere effektive foranstaltninger;

3.  kræver, at der etableres effektive mekanismer til at foretage efterfølgende og forudgående konsekvensanalyser af aftaler mellem Unionen og tredjelande;

4.  er bekymret over Revisionsrettens konstatering af, at Kommissionen godkendte adskillige IPA-udgifter uden dokumentation; er enig i Revisionsrettens anbefaling om, at Kommissionen og GD ELARG skal sikre, at der er indført et nyt system for afregning af udgifter for at undgå sådanne fejl i fremtiden, hvorved afregningen vil blive foretaget på grundlag af afholdte udgifter, hvilket allerede er generel praksis i andre institutioner;

5.  noterer sig Revisionsrettens revision af EuropaAid's systemer, og at den betragter dem som kun delvis effektive; opfordrer indtrængende EuropeAid til at forbedre kvaliteten af dens systemer i overensstemmelse med Revisionsrettens anbefalinger; bemærker dog, at forekomsten af væsentlige fejl for EuropeAid er lavere end i 2012;

6.  glæder sig over Kommissionens fremskridt med at godkende alle FUSP-missioner i overensstemmelse med vurderingen af de seks søjler og dens forventning om, at fire af de største missioner snart vil opfylde kravene; understreger behovet for, at Kommissionen godkender alle missioner i overensstemmelse med Revisionsrettens anbefaling;

7.  er dybt bekymret over beskyldningerne om korruption mod EULEX Kosovo, hvilket, hvis det bekræftes, vil sætte spørgsmålstegn ved Den Europæiske Unions samlede anseelse og bistand, som den yder til lande, der gennemfører reformer for så vidt angår retsstatsprincippet, og er særlig bekymret over måden, hvorpå beskyldningerne om korruption blev behandlet og den langsomme reaktion fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil; noterer sig den undersøgelse, der er iværksat for at undersøge forholdene i EULEX; forventer at blive orienteret snarest muligt om resultaterne, og understreger, at der skal være en nultolerancepolitik i korruptionsspørgsmål, og at der skal gøres brug af de opnåede erfaringer;

8.  beklager de betydelige forsinkelser med at indkøbe vigtigt udstyr og vigtige tjenester for missioner under FSFP og den deraf følgende negative indvirkning på missionernes gennemførelse; minder om, at Revisionsretten i sin særberetning fra 2012 om EU's bistand til Kosovo fordømte denne ineffektivitet og konkluderede, at finansforordningens regler for offentlige indkøb ikke er udformet til FSFP-missioner, hvor der nogle gange er brug for hurtige og fleksible svar; opfordrer indtrængende Kommissionen til at overveje en revision af de relevante regler;

9.  mener, at Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 210 i finansforordningen bør indføre særlige regler for offentlige indkøb for krisestyringsforanstaltninger under FSFP for at fremme en hurtig og fleksibel gennemførelse af operationerne; minder om, at det i artikel 190, stk. 4, i finansforordningen foreskrives, at humanitær bistand er undtaget fra reglerne for offentlige indkøb i forbindelse med foranstaltninger udadtil.

(1)

   Se Revisionsrettens særberetning nr. 11/2013, pkt. 93-97.

(2)

   Se Revisionsrettens særberetninger I forbindelse med decharge for 2013 til Kommissionen, DEL I (2014/2140(DEC))

(3)

   Se Kommissionens meddelelse om beskyttelse af Den Europæiske Unions budget indtil udgangen af 2013, COM(2014)0618, s. 11.

(4)

   Revisionsrettens årsberetning for 2013, pkt. 1.14.

(5)

   Kommissionens meddelelse COM(2014)0618, tabel 5.2: tilbagetrækninger inden for samhørighedspolitikken (775 mio. EUR), inddrivelser i forbindelse med udvikling af landdistrikter (129 mio. EUR) og finansielle korrektioner gennemført ved frigørelse/fradrag ved afslutning inden for samhørighedspolitikken (494 mio. EUR) eller inden for andre politikområder end landbrugs- og samhørighedspolitikken (1 mio. EUR).

(6)

   Se Kommissionens meddelelse COM(2014)0618, tabel 7.2.

(7)

   Kommissionens meddelelse af 11.6.2014 "Sammenfatning af Kommissionens resultater på forvaltningsområdet i 2012" (COM(2013)0334), s. 14: maksimumbeløbet for risikoen for de samlede udgifter i 2013 (EU- og EUF-budgettet).

(8)

   Ud af de 322 mia. EUR udgør 222 mia. EUR uindfriede budgetmæssige forpligtelser, mens 99 mia. EUR vedrører passiver på balancen, som ikke er dækket af uindfriede forpligtelser.

(9)

   Forelæggelsen af Revisionsrettens årsberetning ved dens formand, Vítor Manuel da Silva Caldeira, på CONT-mødet den 5. november 2014.

(10)

   Oplysninger leveret af næstformand i Kommissionen, Kristalina Georgieva, i forbindelse med dechargeproceduren.

(11)

   Se Revisionsrettens særberetning nr. 16/2014.

(12)

   Revisionsrettens årsberetning for 2013, pkt. 2.11 og Revisionsrettens særberetning nr. 11/2013 (2013 Decharge) "Sikring af rigtige data vedrørende bruttonationalindkomsten (BNI): En mere struktureret og bedre fokuseret tilgang ville forbedre effektiviteten af Kommissionens kontrol".

(13)

   Udtalelse nr. 7/2014 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT C 459 af 19.12.2014, s. 1).

(14)

   Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0078.

(15)

   Revisionsrettens horisontale analyse "Optimal anvendelse af EU's midler: en horisontal analyse af risiciene i relation til den økonomiske forvaltning af EU-budgettet", 2014, s. 67.

(16)

   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om bestemmelser for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets Forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608).

(17)

   Vejledende tal for fordelingen af støtten efter størrelsesordenen af støtten, modtaget i forbindelse med direkte støtte udbetalt til producenterne i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009, videreformidlet af kommissær Hogan den 8. december 2014.

(18)

   Frekvensen steg temmelig væsentligt: fra 41 % i 2012 til 61 % i 2013.

(19)

   I overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1) kan der i visse regioner ydes overgangsstøtte for at tilskynde producenter, der ønsker at opnå status som producentorganisation (PO) til at danne producentsammenslutninger. Denne finansiering kan godtgøres delvist af EU og ophører, når producentsammenslutningen er anerkendt som en producentorganisation.

(20)

  Se Revisionsrettens årsberetning for 2013, pkt. 43.

(21)

  Kommissionens svar på skriftligt spørgsmål nr. 11, CONT-udvalgets høring af kommissær Phil Hogan den 1. december 2014.

(22)

  Se Revisionsrettens årsberetning for 2013, pkt. 3.23 og frem.

(23)

  GD AGRI's årlige aktivitetsrapport for 2013, bilag 10, tabel 51: "nye sager, der er åbne siden 2007".

(24)

  Se Revisionsrettens årsberetning 2013, pkt. 4.25.

(25)

  Se Revisionsrettens årsberetning 2013, pkt. 4.27.

(26)

  Jf. svaret på skriftligt spørgsmål nr. 29, CONT-udvalgets høring af kommissær Phil Hogan den 1. december 2014.

(27)

  Jf. Revisionsrettens særberetning nr. 23/2014 "Errors in rural development spending", s. 10: de 8,2 % er et gennemsnit for de tre år med et minimum på 6,1 % og et maksimum på 10,3 %. Gennemsnittet er beregnet på grundlag af 8,4 % i 2011, 8,3 % i 2012 og 7,9 % i 2013.

(28)

  Jf. Revisionsrettens særberetning nr. 23/2014, s. 22-24.

(29)

  Udtalelse fra Rasa Budbergyte, medlem af Revisionsretten, CONT-udvalgets høring af kommissær Phil Hogan den 1. december 2014.

(30)

   Jf. svaret på skriftligt spørgsmål nr. 12, CONT-udvalgets høring af kommissær Phil Hogan den 1. december 2014.

(31)

  Se GD AGRI's årlige aktivitetsrapport for 2013, tabel 2.1.24.

(32)

  Jf. Revisionsrettens særberetning nr. 20/2014, punkt 68.

(33)

  GD REGIO's årlige aktivitetsrapport for 2013, bilaget, s. 41.

(34)

  Jf. GD REGIO's årlige aktivitetsrapport for 2013, bilaget, s. 43.

(35)

  Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. 480/2014 af 3. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EUT L 138 af 13.5.2014, s. 5).

(36)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

(37)

  Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25).

(38)

  Beklager, at følgende 73 forvaltnings- og kontrolsystemer i medlemsstaterne blev anset for at være i bedste fald delvis effektive (markeret med orange på en farveskala, der indeholder grøn, gul, orange og rød): Vorarlberg (AT), Wien (AT), Steiermark (AT), Tirol (AT), Bruxelles (BE), regional udvikling (BG), miljø (BG), erhvervsliv og innovation (CZ), ROP NUTSII nordøst (CZ), ROP NUTS II Schlesien (CZ), integreret OP (CZ), Thüringen (DE), Mecklenburg-Vorpommern (DE), Sachsen-Anhalt (DE), Bremen (DE), Nordrhein-Westfalen (DE), EF ENV (EE), Attica (EL), Vestgrækenland (EL), Makedonien-Thrakien (EL), Thessalien-det kontinentale Grækenland-Epirus (EL), Kreta og De Ægæiske Øer (EL), Murcia (ES), Melilla (ES), Ceuta (ES), Asturias (ES), Galicien (ES), Extremadura (ES), Castalia La Mancha (ES), Andalusien (ES), Samhørigshedsfonden (ES), Cantabrien (ES), den baskiske region (ES), Navarra (ES), Madrid (ES), Rioja (ES), Catalonien (ES), Balearerne (ES), Aragonien (ES), Castalia y Leon (ES), Valencia-regionen (ES), De Kanariske Øer (ES), forskning, udvikling og innovation for erhvervslivet (ES), økonomisk udvikling (HU), Nyugat-Pannónia (HU), Dél-Alföld (HU), Közép-Dunántúl (HU), Észak-Magyaroszág (HU), tran sport (HU), Észak-Alföld (HU), Dunántúl (HU), Közép-Magyarország (HU), Adriaterhavet (instrumentet til førtiltrædelsesbistand – IPA), Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg Polen (europæisk territorialt samarbejde – ETC), grænseregionen mellem Flandern og Nederlandene (ETC), netværk og mobilitet (IT), forskning (IT), sikkerhed (IT), Calabrien (IT), Puglien (IT), Sicilien (IT), Basilicata (IT), Sardinien (IT), infrastruktur og miljø (PL), udvikling af det østlige Polen (PL), informationssamfundet (SK), miljø (SK), regional OP (SK), transport (SK), sundhed (SK), konkurrenceevne og økonomisk vækst (SK), teknisk bistand (SK), forskning og udvikling (SK).

(39)

       Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Romaernes situation i 11 EU-medlemsstater, Luxembourg 2012.

(40)

  Se EuropeAid's årlige aktivitetsrapport for 2013, s. 197.

(41)

  a.    KPI        "20 forudgående ikke-støtteberettigede beløb"

b.    KPI 1     "gennemførelse af finansielle prognoser: betalinger"

c.    KPI 2     "gennemførelse af finansielle prognoser: kontrakter"

d.    KPI 4     "RAL absorptionskapacitet, uindfriede forpligtelser"

e.    KPI 18   "procentdel af projekter besøgt i EAMR-perioden"

f.     KPI 21   "gennemførelse af den årlige revisionsplan: år n (2013)"

g.    KPI 22   "gennemførelse af den årlige revisionsplan: år n - 1 (2012)"

h.    KPI 23   "gennemførelse af den årlige revisionsplan: år n - 2 (2011)"

                      i.             KPI 26   "inddrivelse af eller begrundelse for ikke-støtteberettigede beløb i revisionen".

(42)

          UNHCR Inspector General's Office, Inquiry Report INQ/04/005, Genève, den 12. maj 2005.

(43)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

(44)

  Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 af 22.marts 2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EUT L 124 af 27.4.2004, s.1).

(45)

  Jf. Revisionsrettens årsberetning for 2013, pkt. 10.24.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

9.2.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

4

8

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Angel Dzhambazki, Mariya Gabriel, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Igor Šoltes

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Beatrix von Storch

22.1.2015

UDTALELSE fra Udviklingsudvalget

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne

(2014/2075(DEC))

Ordfører for udtalelse: Linda McAvan

FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.   glæder sig over den øgede fokus på dechargeprocessen med at forbedre resultaterne for at nå de bedst mulige resultater af EU-skatteydernes penge; opfordrer Kommissionen til i denne forbindelse at fordoble sin indsats for at forbedre tilbagemeldingen af evalueringerne, for at de opnåede erfaringer fra bedste praksis og evalueringens anbefalinger i endnu højere grad bidrager til bedre beslutningstagning, programmering og gennemførelse af Unionens bistand i fremtiden;

2.   er alvorligt bekymret over, at der blandt de af 2013-budgettets betalingsbevillinger, som blev forvaltet af Kommissionens Generaldirektorat for Udvikling og Samarbejde (GD DEVCO), manglede 293 mio. EUR i betalingsbevillinger, og at datoen for godkendelse af de nødvendige yderligere midler medførte en overførsel til det efterfølgende år og dermed lagde mere pres på de allerede beskedne betalingsbevillinger for 2014;

3.   bemærker med bekymring den stigende forskel mellem på den ene side Unionens internationale forpligtelser, dens ambitiøse politiske rammer og nye instrumenter (post-2015 Development Agenda og de eksterne finansieringsinstrumenter for perioden 2014-2020) og på den anden side Unionens manglende evne til at opfylde de forpligtelser, som den har indgået over for sine globale partnere og andre organer navnlig med hensyn til humanitær bistand som følge af de manglende betalingsbevillinger;

4.   mener, at denne situation ikke kun fører til en høj politisk og anseelsesmæssig risiko for Unionens troværdighed som verdens primære donor, men også kan bringe den finanspolitiske stabilitet i partnerlandene i fare ved at efterlade finansielle huller i deres budgetter; frygter, at denne forskel kan blive meget tydelig i 2015, når det generelle niveau for officiel udviklingsbistand (ODA) langt fra vil komme op på det samlede mål på 0,7 % af Unionens BNI ved årets udgang;

5.   understreger, at 2013 var det andet år i træk, hvor den humanitære bistand via Unionens budget oversteg 1,3 mia. EUR i forpligtelser som følge af et stort antal humanitære kriser, der medførte enorm menneskelig lidelse; beklager den indvirkning, som manglende betalingsbevillinger i dette kriseår havde på GD ECHO's aktiviteter, som kun kunne opretholdes via omstrukturering af betalingscykler, der medførte en fremførsel på 160 mia. EUR i betalingsrestancer ved årets udgang; opfordrer Rådet til at overholde den betalingsplan, som der blev opnået enighed om med Parlamentet;

6.   beklager den forringede anseelse, som allerede er opstået som følge af disse ad hoc-foranstaltninger, og påpeger paradokset på den ene side mellem stigningen i humanitære kriser på verdensplan i de seneste år og de operationelle foranstaltninger, som Unionen har truffet for effektivt at håndtere pludseligt opståede kriser (som f.eks. åbningen af katastrofeberedskabskoordineringscentret i maj 2013), og på den anden side de manglende betalingsbevillinger; er foruroliget over, at denne situation kan forværres i 2014, hvis der ikke sikres en tilstrækkelig forhøjelse af budgettet;

7.   noterer sig en forbedring i den mest sandsynlige fejlprocent, som Den Europæiske Revisionsret har anslået for betalinger inden for foranstaltninger udadtil (fra 3,3 % i 2012 til 2,6 % i 2013); beklager ikke desto mindre, at dette tal stadig ligger over væsentlighedstærsklen, hvilket medfører et forbehold fra generaldirektøren for EuropeAid og bevirker, at forekomsten af fejl med betalinger inden for foranstaltninger udadtil er et spørgsmål, som stadig fortjener den største opmærksomhed fra Parlamentets side og en øjeblikkelig opfølgning fra Kommissionens side;

8.   ser frem til at modtage de første resultater af GD DEVCO's handlingsplan, der vedtoges i maj 2013 for at forbedre gennemførelsen af dets kontrolsystemer; opfordrer indtrængende GD DEVCO til navnlig at fremskynde forvaltningen af dets indtægtsordrer (hvor der stadig resterer 310 mio. EUR ved udgangen af 2013 ud af et samlet beløb på 550 mio. EUR, der skal inddrives);

9.   bemærker med tilfredshed, at GD ECHO's restfejlfrekvens er forblevet under væsentlighedstærsklen i flere på hinanden følgende år (1,55 % i 2013);

10. er enig med anbefalingerne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning om EU's støtte til rehabilitering efter jordskælvet i Haiti(1), navnlig om vedtagelsen af en fælles DEVCO-ECHO-strategi for at sikre en mere effektiv sammenhæng og synergi mellem deres respektive aktiviteter og opfordrer indtrængende Kommissionen til at gennemføre disse anbefalinger i alle dens igangværende og fremtidige aktiviteter i situationer efter katastrofer eller skrøbelige situationer; opfordrer Kommissionen til at orientere medlovgiverne om enhver budget- eller lovgivningsmæssige hindring, som forhindrede en effektiv gennemførelse af EU's støtte til rehabilitering i Haiti efter jordskælvet;

11. bemærker, at anvendelsen af innovative finansielle instrumenter, navnlig blandingen af tilskud og lån yderligere i 2013 blev fremmet med et EU-bidrag på næsten 400 mio. EUR i samtlige regionale blandingsfaciliteter(2), hvoraf 55 % blev afsat til energisektoren, navnlig til 52 investeringsprojekter med en samlet værdi på 7,2 mia. EUR;

12. noterer sig med bekymring, at anvendelsen af blanding i energisektoren primært fokuserer på store projekter med mindre fokus på lokale energiløsninger; opfordrer indtrængende Unionen til at afstå fra at udvikle en top-down-tilgang for udvikling af energiinfrastruktur med henblik på at sikre adgang til energi for alle senest i 2030 på baggrund af, at store infrastrukturer eventuelt ikke passer til landets økonomiske og sociale struktur og ikke giver adgang til energi for fattige, for hvilke mindre decentrale energikilder og energikilder uden for nettet som regel er mere hensigtsmæssige og effektive;

13. påpeger, at der i Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 16/2014 om anvendelse af blanding konkluderes, at der i næsten halvdelen af de undersøgte projekter ikke var tilstrækkelig dokumentation for at konkludere, at tilskuddene var berettiget, mens det i en række af disse tilfælde tydede på, at investeringen ville være blevet foretaget uden Unionens bidrag; påpeger herudover, at risiko med blanding førte til en gældsboble i nogle lande i den tredje verden med begrænsede indtægter til at opfylde rente- og afdragsforpligtelsen, navnlig i Afrika syd for Sahara og Caribien; opfordrer indtrængende Kommissionen til derfor i denne forbindelse, hvor den har tilkendegivet sine ønsker om betydeligt at udvide anvendelsen af blanding i de kommende år, at gennemføre de anbefalinger, som er fremsat i Den Europæiske Revisionsrets særberetning om anvendelse af blanding og til at vurdere mekanismen til blanding af lån og tilskud, navnlig med hensyn til udvikling og finansiel additionalitet, gennemsigtighed og ansvarlighed;

14. minder om, at Unionens blandingsaktiviteter under ingen omstændigheder bør være et påskud til at reducere ODA; glæder sig over, at Parlamentet deltog i EU-platformen for blanding i eksternt samarbejde (EUBEC) for at komme med henstillinger og vejledning med henblik på yderligere at øge effektiviteten af den bistand, der ydes af Unionen via blandingsoperationer i overensstemmelse med internationalt vedtagne mål i dagsordenen om bistandseffektivitet, navnlig de vigtige principper om ejerskab, tilpasning, harmonisering, resultater og gensidigt ansvar; henstiller navnlig til i denne forbindelse, hvor blanding er en mulighed for at støtte aktiviteterne i store EU-virksomheder, der er aktive uden for Unionen (og dermed afviger fra udviklingsmålene), at Parlamentet behørigt bør informeres om projektforslag, der finansieres ved hjælp af blandingsfaciliteter, inden de administrative udvalg træffer afgørelse herom; minder om, at projekter, der finansieres via blandingsinstrumenter, reelt bør bidrage til fattigdomsreduktion og overholde principperne for udviklingseffektivitet; opfordrer Kommissionen til kun at bruge blanding, når dens merværdi kan påvises som fremhævet af Retten(3);

15. bemærker, at budgetstøtte i 2013 stadig var en vigtig bistandsform for at gennemføre Unionens udviklingspolitik med 27,3 % af de samlede forpligtelser; glæder sig over, at oprettelsen af styregruppen for budgetstøtte og anvendelsen af den nye politik for budgetstøtte(4) fra den 1. januar 2013 lader til at bidrage positivt til sikkerheden for GD DEVCO's budgetstøttetransaktioner i 2013;

16. er bekymret over, at ingen af nøgleresultatindikatorerne inden for "revisionssystemets effektivitet" blev opfyldt i 2013; noterer sig med bekymring, at procentdelen af finansielle revisioner, som blev bestilt af Kommissionen, og som modtog en blank revisionspåtegning fra de eksterne revisorer, faldt fra 53 % i 2012 til 44 % i 2013; opfordrer GD DEVCO til at træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at forbedre kvaliteten og effektiviteten af dets revisionssystemer, navnlig med hensyn til dataindkodning og gennemførelsen af revisionsplaner;

17. opfordrer indtrængende GD DEVCO til at reducere det høje antal af kritiske og meget betydelige anbefalinger fra den interne revisionstjeneste, den interne revisionskapacitet og Den Europæiske Revisionsret, som stadig resterede mere end seks måneder efter udløbet af den oprindelige frist(5), og reducere dette tal til et niveau under målet på 15 % inden udgangen af 2014;

18. ser frem til at modtage detaljerede resultater af vurderingen af arbejdsbyrden i hovedsæderne for at gennemføre politikken for personalenedskæringer i perioden 2014-2017; er bekymret over, at mangel på personale og nedskæring af stillinger gentagne gange blev nævnt som hovedfaktorer bag den manglende opfyldelse af nøgleresultatindikatorer i delegationerne(6), og at personalefordelingen og -mobiliteten fortsat blev anset for at være den mindst effektive interne kontrolstandard(7); opfordrer Kommissionen til at sikre, at de pålagte personalenedskæringer ikke vil have en negativ indvirkning på forekomsten af fejl i transaktioner, risiko for de overførte midler, længden af betalingsfrister, antallet af besøgte projekter og niveauet for medarbejdertilfredshed;

19. er bekymret over indvirkningen af GD DEVCO's erklærede samlede mål om at reducere antallet af forvaltede kontrakter, som medfører et mindre antal af aktiviteter i stor målestok og klart stiller mindre og lokale ikke-statslige organisationer ringere, som kan have en betydelig komparativ fordel som følge af deres specialiseringsgrad og lokale ekspertise; mener, at dette er kortsigtet og risikerer at indvirke negativt på effektiviteten af Unionens udviklingspolitik ved at reducere mangfoldigheden og specialiseringen blandt partnere, der er ansvarlige for gennemførelsen.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

21.1.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostas Chrysogonos, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Seb Dance, Louis-Joseph Manscour

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Rosa D’Amato

23.1.2015

UDTALELSE fra Udvalget om International Handel

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne

(2014/2075(DEC))

Ordfører for udtalelse: Reimer Böge

FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.   er bekymret over Revisionsrettens konklusion om, at alle betalinger i løbet af regnskabsåret 2013 med undtagelse af Unionens egen administration var kendetegnet ved en væsentlig fejlforekomst;

2.   beklager, at 29 % af de reviderede transaktioner i forbindelse med Unionens eksterne forbindelser, bistand og udvidelse var fejlbehæftede, og at ingen af de fejl, som blev fundet, var blevet konstateret ved Kommissionens kontroller; er dog tilfreds med, at den mest sandsynlige fejlprocent blev reduceret fra 3,3 % i 2012 til 2,6 % i 2013, men understreger, at der stadig er plads til forbedringer;

3.   påpeger, at manglende overholdelse af procedurer, udgifternes manglende støtteberettigelse og manglende resultater udgjorde 86 % af den mest sandsynlige fejlprocent inden for Unionens eksterne forbindelser, bistand og udvidelse;

4.   henleder opmærksomheden på at sikre hensigtsmæssige kontroller og revisioner af Unionens makrofinansielle bistand;

5.   beklager, at Kommissionen ikke har vurderet de økonomiske virkninger af præferentielle handelsaftaler på tilstrækkelig vis; henstiller kraftigt til Kommissionen, at den efterkommer Revisionsrettens anbefalinger og adresserer manglerne, herunder i forudgående og efterfølgende evalueringer, kortlægger svaghederne i den toldkontrol, der foretages af de myndigheder, der er udvalgt i Revisionsrettens stikprøver, og kontrollerer, at medlemsstaterne gør deres risikoforvaltningssystemer og kontrolstrategi mere effektive for at reducere tabene for Unionens budget; insisterer på, at disse evalueringer både skal være baseret på gennemsigtighed og være letforståelige;

6.   påpeger, at Revisionsretten bemærkede, at selv om der også har været positive resultater, har GSP endnu ikke været i stand til fuldt ud at nå de opstillede mål; bemærker også, at systemet kun har fungeret i meget kort tid;

7.   understreger, at Unionens midler i forbindelse med "Bistand for handel"-strategien skal anvendes effektivt og i overensstemmelse med gældende bestemmelser og forordninger samt med målsætningerne om at sikre, at støttemodtagerne i højere grad integreres i et regelbaseret verdenshandelssystem;

8.    understreger, at evalueringen af og kontrollen med handelsaftaler ikke kun er et budgetmæssigt spørgsmål, men at disse også er væsentlige, hvis man ønsker at fastholde partnerne i forhold til de forpligtelser, de har indgået med hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljøstandarder;

9.   anmoder om, at der sikres tilstrækkelige kontroller af de forskellige aktiviteter til fremme af internationalisering af Unionens små og mellemstore virksomheder samt deres adgang til markeder i tredjelande; minder om behovet for at evaluere effektivitetsniveauet og undersøge mulighederne for at forbedre samordningen mellem Unionens erhvervscentre, nationale erhvervscentre og handelskamre i tredjelande;

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

22.1.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

6

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Victor Boștinaru, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

30.1.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af EU's almindelige budget for regnskabsåret 2013, sektion III - Kommissionen og agenturerne

(2014/2075(DEC))

Ordfører for udtalelse: Marian Harkin

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bemærker, at der ifølge Revisionsrettens beretning er sket et lille fald i den forventede fejlfrekvens for området beskæftigelse og sociale anliggender, der lå på 3,1 % i 2013 mod 3,2 % året før; bemærker, at denne fejlprocent dog var den næstlaveste blandt alle politikområder, og at Parlamentet forventer, at fejlprocenten nedbringes yderligere i løbet af de kommende år;

2.  påpeger Den Europæiske Socialfonds (ESF) betydning som et væsentligt politisk redskab til at gennemføre politikken for beskæftigelse og sociale anliggender; bemærker, at ESF-udgifterne tegnede sig for ca. 98 % af udgifterne på dette politikområde i 2013;

3.  understreger, at midler fra Den Europæiske Socialfond ifølge Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006(8) ikke må bruges til udflytning af arbejdspladser fra en medlemsstat til en anden; insisterer på, at Kommissionen og medlemslandene iværksætter en effektiv kontrol, som sikrer, at denne form for misbrug af EU-midlerne ikke finder sted;

4.  noterer sig Revisionsrettens bemærkninger om, at de væsentligste risici vedrørende udgifternes formelle rigtighed på dette politikområde udspringer af, at investeringerne i menneskelig kapital er immaterielle, at der medfinansieres meget forskellige aktiviteter, og at et meget stort antal - ofte små - partnere er involveret i gennemførelsen af projekterne; glæder sig i denne forbindelse over, at Kommissionen har truffet specifikke foranstaltninger for at mindske de påpegede risici, herunder både forebyggende og korrigerende foranstaltninger og de risikobaserede revisioner, som GD EMPL har gennemført; glæder sig over anvendelsen af forenklede omkostningsordninger, som reducerer modtagernes administrative byrde og medlemsstaternes risiko for at begå fejl, og henstiller, at Kommissionen tilskynder medlemsstaterne til ikke at anvende strengere bestemmelser for ESF-projekter end for nationalt finansierede projekter;

5.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at de nationale myndigheder, der er ansvarlige for at forvalte strukturfondene, bestræber sig på at løse problemet med, at der opkræves højere personaleomkostninger for EU-projekter end for nationalt finansierede projekter;

6.  bemærker, at medlemsstaternes hensigt om at absorbere EU-midler bør fokusere på at opnå resultater og opfylde målsætninger, der støttes af ESF, og ikke bør forhindre en konsekvent gennemførelse af effektive kontrolforanstaltninger, der især ved støtteberettigelsesperiodens afslutning kan føre til, at man ikke opdager, at regler bliver tilsidesat, og at man følgelig finansierer projekter, der er for dyre, er dårligt gennemført eller ikke kan forventes at sikre det ønskede resultat;

7.  noterer sig Revisionsrettens bemærkning om, at Kommissionen sammen med medlemsstaterne bør følge op på de svagheder, der er konstateret vedrørende DG EMPL's risikobaserede tematiske revision af forvaltningskontrollerne, og glæder sig over Kommissionens nye retningslinjer, der har til formål yderligere at styrke forvaltningskontrollernes pålidelighed i programmeringsperioden 2014-2020; disse retningslinjer, som er baseret på erfaringerne fra tidligere programmeringsperioder, er blevet forelagt for medlemsstaterne og vil blive offentliggjort i andet halvår 2015; understreger, at det er meget vigtigt, at myndighederne i medlemsstaterne anvender de oplysninger, de har adgang til, så de kan opdage og korrigere fejl, inden de anmoder om refusion fra Kommissionen, da det vil kunne nedbringe fejlfrekvensen på området for beskæftigelse og sociale anliggender væsentligt;

8.  opfordrer GD EMPL til at forfølge sit mål vedrørende ESF om i højere grad at gå fra en situation, hvor det er nødvendigt at korrigere fejl, til en situation, hvor man undgår fejl, og støtter GD EMPL's bestræbelser på at hjælpe medlemsstaterne med de højeste fejlprocenter for ESF med at forbedre deres systemer ved hjælp af bedste praksis; bemærker i denne forbindelse, at GD EMPL's administrative kapacitet og opbygning bør svare til det arbejde og ansvar, som generaldirektoratet har i forhold til medlemsstaterne.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

29.1.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

2.2.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne

(2014/2075(DEC))

Ordfører for udtalelse: Giovanni La Via

FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  gentager, at Parlamentet i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal meddele Kommissionen decharge for gennemførelsen af budgettet efter behandlingen af regnskaberne, finansieringsoversigten og evalueringsrapporten, som er omtalt i artikel 318 i TEUF, Revisionsrettens årsberetning sammen med svarene fra de reviderede institutioner, Revisionsrettens revisionserklæring og relevante særberetninger;

2.   udtrykker tilfredshed med den samlede gennemførelse for de budgetposter, der vedrører miljø, klimaindsats, folkesundhed og fødevaresikkerhed i 2013; minder igen om, at mindre end 0,5 % af Unionens budget er afsat til de pågældende politikinstrumenter, samtidig med at der tages hensyn til den klare EU-merværdi inden for disse områder og støtten fra Unionens borgere til Unionens miljø- og klimapolitikker såvel som til politikkerne for folkesundhed og fødevaresikkerhed; beklager, at denne procentdel er faldet til 0,5 % fra 0,8 % i 2012;

3.   noterer sig præsentationen af politikområderne miljø og sundhedspolitik i Revisionsrettens årsberetning for regnskabsåret 2013; er bekymret over, at begge politikområder på ny findes i det kapitel, som også omhandler udvikling af landdistrikter og fiskeri; gentager sin kritik af sammensætningen af politikområder og opfordrer indtrængende Revisionsretten til at ændre sin fremgangsmåde i den næste årsberetning; henviser i den forbindelse til Revisionsrettens beretning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, hvori den understreger behovet for, at Kommissionen opretholder en præcis registrering af direkte og indirekte udgifter til biodiversitet, herunder Natura 2000; opfordrer medlemsstaterne til at fremme denne proces ved at levere nøjagtige data;

4.     mener, at det i denne forbindelse er bemærkelsesværdigt, at kapitlet om udvikling af landdistrikter, miljø, fiskeri og sundhed fremstår med den næsthøjeste fejlprocent i Revisionsrettens beretning for 2013 med 6,7 % mod 4,7 % i gennemsnit; fremhæver, at denne fejlprocent vedrører samtlige politikområder, der er indeholdt i kapitlet; finder det bemærkelsesværdigt, at de fleste af fejlene kan tilskrives tilsidesættelse af kvalifikationskrav, navnlig med hensyn til forpligtelserne til at drive miljøvenligt landbrug; bemærker, at Revisionsretten og Kommissionen har en forskellig holdning til måden, hvorpå fejlene bør beregnes; bemærker, at Kommissionen mener, at Revisionsrettens årlige repræsentative fejlprocent bør ses i lyset af de finansielle nettokorrektioners og inddrivelsernes flerårige karakter;

5.      erkender, at Revisionsretten foretager stikprøvekontrol i medlemsstaterne meget systematisk og udregner fejlfrekvensen på grundlag heraf; bemærker, at Revisionsretten ikke oplyser, i hvilke medlemsstater eller på hvilke områder de største problemer opstår; understreger derfor behovet for en klar ansvarskæde og lægger i denne forbindelse stor vægt på kvaliteten af kontrolsystemerne i medlemsstaterne;

6.  bemærker, at Revisionsretten ikke havde nogen bemærkninger til forvaltningen af politikkerne for "folkesundhed", "fødevaresikkerhed", "miljø og klimaindsats";

Miljø og klimaindsats

7.  understreger, at 422 788 882 EUR er blevet stillet til rådighed for Generaldirektoratet for Miljø i forpligtelsesbevillinger, og at 99,95 % er blevet gennemført; bemærker, at det er tilfredsstillende med hensyn til betalingsbevillinger, at 95,24 % af de disponible bevillinger på 330 403 116 EUR er blevet anvendt; bemærker endvidere, at LIFE +'s administrative udgifter afholdes over to budgetår (ved hjælp af automatiske fremførsler), og at betalingsgennemførelsen kommer op på 99,62 %, hvis disse administrative udgifter ikke medregnes;

8.  bemærker, at GD CLIMA har øget sin gennemførelsesgrad til 99,55 % af 35 994 690 EUR i forpligtelsesbevillinger og 92,04 % af 29 636 914 EUR i betalingsbevillinger; er klar over, at en højere gennemførelsesgrad ikke kunne nås delvist som følge af manglende indsendelse af en faktura, som var forventet i 2013; bemærker derimod, at LIFE +'s administrative udgifter afholdes over to budgetår (ved hjælp af automatiske fremførsler), og at hvis de administrative udgifter ikke medregnes, kommer betalingsgennemførelsen op på 97,89 %;

9.  er tilfreds med den generelle gennemførelse af LIFE+'s aktionsbudget, som var på 99,96 % for forpligtelsesbevillinger og 99,99 % for betalingsbevillinger i 2013; bemærker, at der i 2013 blev afsat 282 900 000 EUR til en indkaldelse af forslag til projekter i medlemsstater, 18 000 000 EUR til støttede operationelle aktiviteter i ikkestatslige organisationer, der er aktive inden for miljøbeskyttelse og -forbedring på EU-plan, og som deltager i udformningen og gennemførelsen af Unionens politik og lovgivning, og at 45 800 000 EUR blev anvendt til foranstaltninger til støtte for Kommissionens rolle som igangsætter og overvåger af gennemførelsen af politikken og lovgivningen; bemærker, at 20 300 000 EUR blev anvendt til administrativ bistand;

10. anerkender, at der er blevet afsat 2 700 000 EUR som bidrag til internationale konventioner, protokoller og aftaler, som Unionen deltager i, eller til det forberedende arbejde med fremtidige internationale aftaler, hvori Unionen er involveret;

11. anser fremskridtet med gennemførelsen af 14 pilotprojekter og seks forberedende foranstaltninger, der samlet beløb sig til 5 983 607 EUR, for tilfredsstillende; opfordrer Kommissionen til at fortsætte gennemførelsen af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger som foreslået af Parlamentet;

Folkesundhed

12. bemærker, at GD SANCO var ansvarlig for at gennemføre bevillinger for 233 928 461 EUR i budgetposter for folkesundhed i 2013, hvoraf der på tilfredsstillende vis er indgået forpligtelser for 98,1 %; er klar over, at omkring 77 % af dette budget overføres til tre decentrale organer (Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), og at alle bevillinger blev gennemført 100 % undtagen for EMA og EFSA, og at denne underudnyttelse af EMA's og EFSA's forpligtelsesbevillinger svarer til resultatet i 2012;

13. noterer sig også, at gennemførelsesniveauet for betalingsbevillinger er på 98,0 %;

14. bemærker, at Kommissionen under sundhedsprogrammet 2003-2007 har underskrevet mange tilskudsaftaler af 36 måneders varighed, og da nogle af dem blev forlænget, blev de endelige betalinger gennemført i 2013;

15. bemærker, at gennemførelsesniveauet i folkesundhedsprogrammet 2008-2013 også er ret godt (99,7 % både for forpligtelses- og betalingsbevillinger), og at de resterende ikke-anvendte bevillinger primært vedrører formålsbestemte indtægter, der stadig kan anvendes i 2014;

16. er tilfreds med, at der gøres gode fremskridt med gennemførelsen af alle seks pilotprojekter og tre forberedende foranstaltninger, som GD SANCO har ansvaret for, og at alle forpligtelsesbevillinger er blevet brugt;

Fødevaresikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed

17. anerkender, at gennemførelsesgraden for fødevaresikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed er på 98,4 %, og at denne gennemførelsesgrad konstant har været stigende i løbet af årene; bemærker endvidere, at denne stigning tager hensyn til en nedgang i forpligtelsesbevillinger på 13 000 000 EUR under opsamlingsoverførslen som følge af en gunstig dyresundhedssituation;

18. bemærker, at Unionens bidrag til tuberkuloseprogrammer ligesom i det foregående år var det største, og at Unionens bidrag til bluetongueprogrammer derimod stadig var lavt;

19. erkender, at hovedfaktorerne bag underudnyttelsen af bevillingerne på 4 300 000 EUR i kapitel 17 04 Fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed er de 900 000 EUR, som vedrører formålsbestemte indtægter for forskellige programmer, der kan anvendes i 2014, og 2 000 000 EUR, som vedrører beredskabsfonden; bemærker, at der fra sidstnævnte beløb blev fremført 50 % eller 1 000 000 EUR til 2014 (til behandling af bluetonguesygdommen i Tyskland), som blev gennemført i det pågældende år;

20. erkender, at gennemførelsesgraderne for betalingsbevillinger i 2013 for budgettets kapitel om fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed er på 99,9 %, hvilket udgør en yderligere stigning sammenlignet med 2012 (97,7 %) og 2011 (98,1 %);

21. bemærker, at der i forbindelse med opsamlingsoverførslen i 2013 blev tilbageført 7 500 000 EUR i betalingsbevillinger til beredskabsfonden (5 500 000 EUR) og andre veterinærprogrammer (2 000 000 EUR) som følge af en gunstig dyresundhed- og plantesundhedssituation;

22. mener på grundlag af de foreliggende oplysninger og beretningen om gennemførelsen, at Kommissionen kan meddeles decharge for gennemførelsen af budgettet for så vidt angår udgifterne inden for områderne miljø- og klimapolitik, folkesundhed og fødevaresikkerhed i regnskabsåret 2013.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

29.1.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

51

10

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

25.2.2015

UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne

(2014/2075(DEC))

Ordfører for udtalelse: Georgi Pirinski

FORSLAG

Transport og Turismeudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over den høje udnyttelsesgrad for forpligtelsesbevillinger til mobilitet og transportpolitikken i 2013 (98,03 %) og den betydeligt høje udnyttelsesgrad for betalingsbevillingerne i 2013 (94,58 %), men beklager faldet på 0,99 % i forhold til 2012 (95,57 %); bemærker endvidere, at 1 633 mio. EUR endnu ikke er blevet betalt og/eller frigjort fra betalingsbevillingerne for 2013, og er bekymret over, at dette udgør det største beløb for uindfriede forpligtelser for hele perioden 2007-2013, som samlet kom op på 4 001 mio. EUR ved udgangen af 2013; minder om, at 2013 er det sidste år i den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2007-2013, og at der derfor skal indgås forpligtelser for alle de forpligtelsesbevillinger, der er fastsat i FFR;

2.  glæder sig over, at restfejlforekomsten i 2013 er på under 2 % for TEN-T-programmet, Marco Polo-programmet, som forvaltes af Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI) og de fællesforetagender, som GD MOVE er ansvarligt for (SESAR og fællesforetagendet for brændselsceller og brint (BCB)); beklager dog, at restfejlforekomsten for RP7 for forskning i transportsektoren stadig er over 2 % i 2013 (2,82 %); bemærker, at hovedårsagerne til fejl i forskningsprogrammer er berettigelsesreglernes kompleksitet i basisretsakterne og manglende kapacitet til at foretage en fuldstændig forudgående kontrol af alle støttemodtagernes krav, som kan opgøres i tusinder; forventer, at de radikale forenklinger, som er blevet foreslået i Horisont 2020, vil bidrage til et væsentligt mindre antal fejl;

3.   bemærker, at Revisionsretten i 2013 reviderede otte transaktioner i transportsektoren og konstaterede, at fem af dem var behæftet med en eller flere fejl; henleder opmærksomheden på stigningen i procentandelen af behæftede transaktioner i 2013 (62 %) sammenlignet med 2012 (49 %) og er bekymret over, at Retten har fundet frem til flere fejl i relation til manglende overholdelse af EU-reglerne og de nationale regler for offentlige indkøb i forbindelse med de undersøgte TEN-T-projekter; noterer sig, at GD MOVE i lighed med det foregående år 2012 på ny i 2013 ikke tog forbehold i forbindelse med fejl i offentlige indkøb; insisterer derfor på, at Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger for at udelukke sådanne fejl i fremtiden; noterer sig, at det er af største vigtighed at udvide den forudgående og efterfølgende kontrol af modtagerne af tilskud og finansiering fra Kommissionen for at undgå misbrug af EU's tildeling af ressourcer og sikre, at resultaterne kontrolleres; understreger, at selv om finansieringsperioden 2007-2013 formelt er overstået, finder N+2-princippet anvendelse på samhørighedsfinansiering, hvilket betyder, at mange projekter stadig er under opbygning indtil årets udgang;

4.  opfordrer Kommissionen til for gennemskuelighedens skyld at offentliggøre en lettilgængelig liste over transportprojekter, der medfinansieres af Unionen, herunder det præcise finansieringsbeløb for hvert enkelt projekt; noterer sig, at listen over projekter skal omfatte alle EU-finansieringskilder, såsom TEN-T, Horisont 2020, Samhørighedsfonden og regionalfondene;

5.  opfordrer indtrængende Kommissionen til hvert år at indberette, hvordan der er taget hensyn til bemærkningerne om de respektive budgetposter;

6.  glæder sig over de forventede udgiftsbesparelser fra Kommissionens delegering af forvaltningen af dele af Connecting Europe-faciliteten og dele af energi- og transportforskningen under Horisont 2020 til det nye Forvaltningsorgan for Innovation og Netværk (INEA - det tidligere TEN-T-agentur); anmoder imidlertid om en yderligere styrkelse af agenturets administrative kapacitet, for at det effektivt kan forvalte det forhøjede budget til transportsektoren i FFR for 2014-2020 og transportprojekterne under den nye investeringsplan for Europa;

7.  minder om, at transportprojekterne i perioden fra 2007-2013 og 2014-2020 er blevet og vil blive finansieret fra forskellige kilder, herunder Connecting Europe-faciliteten, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling; anmoder Kommissionen om at søge større synergi mellem forskellige finansieringskilder for at søge en mere effektiv tildeling af EU-midler;

8.   foreslår for så vidt angår de områder, der hører ind under Transport- og Turismeudvalget, at Parlamentet meddeler Kommissionen decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

24.2.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

l

0:

37

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

21.1.2015

UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne

(2014/2075(DEC))

Ordfører for udtalelse: Iskra Mihaylova

FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bemærker, at Revisionsretten (Retten) har konkluderet, at regionalpolitik er et af de politikområder, som er fejlbehæftet, og at der i 2013 sammenlignet med 2012 ikke kan observeres nogen stor forskel, da den mest sandsynlige fejlforekomst i 2013 var på 6,9 % (sammenlignet med 6,8 % i 2012); bemærker, at dette er et tegn på systemets stabilitet og de betydelige forbedringer i programmeringsperioden 2007-2013 sammenlignet med programmeringsperioden 2000-2006; opfordrer indtrængende Kommissionen til fortsat nøje at anvende kontrolforanstaltningerne; minder om betydningen af forebyggende foranstaltninger og forenkling for at reducere antallet af fejl; understreger dog, at der er en klar forskel mellem fejl og svig, og at svig udgør 0,2 % af Unionens samlede budget;

2.  bemærker, at Retten konstaterede alvorlige fejl inden for offentlige indkøb (39 % af den anslåede fejlforekomst), en høj hyppighed af manglende overholdelse af statsstøtteregler (17 % af den anslåede fejlprocent) samt fejl i anvendelsen af reglerne om projekternes støtteberettigelse (22 % af den anslåede fejlforekomst) og udgifterne (21 % af den anslåede fejlforekomst); er bekymret over de lave niveauer for udbetaling via finansieringstekniske instrumenter til endelige modtagere i 2013; mener, at Kommissionen bør vurdere de opnåede fremskridt inden for finansieringen og gennemførelsen af finansielle instrumenter og bør sammen med medlemsstaterne træffe passende foranstaltninger til at forbedre udnyttelsesgraderne og bør rapportere til Parlamentet om resultaterne af disse vurderinger og foranstaltninger;

3.  fremhæver Kommissionens og Revisionsrettens forskellige fremgangsmåder med hensyn til beregning af fejlforekomster i forbindelse med de transaktioner, som Kommissionen har anvendt faste korrektioner på; kræver på ny standardisering af metoden, herunder både af beregningen af fejlforekomster og revisionsarbejdet for at forebygge modstridende resultater, samtidig med at det anerkender Kommissionens indsats i denne forbindelse;

4.  bemærker de korrigerende foranstaltninger, som Kommissionen har truffet med hensyn til suspension og afbrydelse af betalinger; minder om, at det stigende niveau af suspensioner og afbrydelser, som Kommissionen har foretaget, kan hindre den gnidningsløse gennemførelse af projekter, idet de kan indvirke forstyrrende på samhørighedspolitikkens mål som følge af den korte tid, der kræves for den tilstrækkelige absorption af Unionens midler; anmoder om, at Kommissionen orienterer Parlamentet om det reelle bidrag, som afbrydelser og suspensioner af betalinger yder til at nedbringe uregelmæssigheder og fejl, og vurderer indvirkningen over tid af de korrigerende foranstaltninger på fremskridtet i retning af de politiske mål ved at gøre brug af en cost-benefit-strategi i denne forbindelse;

5.  opfordrer til i de tilfælde, hvor der ikke er nogen tegn på svig, men hvor der er blevet konstateret alvorlige mangler i forvaltnings- og kontrolsystemerne, at Kommissionen kun afbryder eller suspenderer betalinger som en sidste udvej, når alle andre muligheder er udtømt, idet suspendering af betalinger kan have alvorlige følger for de respektive programmer og regioner, som er alvorligt ramt af krisen, samt for opnåelsen af samhørighedspolitikkens mål som helhed; anmoder imidlertid om, at Kommissionen foretager en vurdering af, inden den træffer en afgørelse om suspension af betalinger, i hvilken grad den reelt skal bidrage til at reducere fejlforekomsten og samtidig, hvordan den vil indvirke på den respektive region og det respektive land for også at undgå pålægge byrder for regioner, som har socioøkonomiske vanskeligheder;

6.  bemærker, at 80 % af midlerne forvaltes under delt forvaltning på medlemsstatsniveau; minder om, at Retten konstaterede, at nogle af de konstaterede fejl i en tredjedel af de undersøgte transaktioner kunne være blevet korrigeret på forhånd, idet medlemsstaterne havde tilstrækkelig mange oplysninger til, at de kunne have opdaget dem, inden de anmeldte udgifterne over for Kommissionen;

7   henleder opmærksomheden på flerårigheden af samhørighedspolitikkens forvaltningssystem og understreger, at den endelige evaluering af uregelmæssigheder i forbindelse med gennemførelsen af politikker kun vil være mulig ved afslutningen af programmeringsperioden;

8.  glæder sig over de forbedrede kontrol-. og revisionsprocedurer, der er fastsat i den retlige ramme for programmeringsperioden 2014-2020 og navnlig med hensyn til forvaltningskontrollen, inden forvaltningsmyndighedernes attestering af årsregnskaber for de enkelte programmer og deres indgivelse af forvaltningserklæringer til Kommissionen; bemærker, at Kommissionens muligheder for at træffe korrigerende foranstaltninger er blevet yderligere forbedret, idet medlemsstater ikke kan genanvende midler, hvilket har resulteret i finansielle nettokorrektioner; glæder sig over oprettelsen af et kompetencecenter for opbygning af administrativ kapacitet med hensyn til europæiske struktur- og investeringsfonde; støtter den øgede resultatorientering og samhørighedspolitikkens tematiske fokusering, som bør sikre et skift væk fra fondenes udnyttelseskriterier hen imod udgifternes kvalitet og en høj merværdi af de medfinansierede aktioner;

9.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at være særlig opmærksom på at forenkle procedurerne, herunder dem for modtagere, som kan have fordele med hensyn til både revision og faldende fejlfrekvenser, samtidig med at forvaltningssystemernes effektivitet øges; mener, at både medlemsstaterne og Kommissionen bør gennemføre målrettede og rettidige foranstaltninger for at styrke den administrative og institutionelle kapacitet, herunder effektiv vejledning, uddannelse og udveksling af god praksis og ved at indføre ordninger til fastholdelse af kvalificerede og kompetente medarbejdere samt at bistå ved revisionsprocedurer; anmoder Kommissionen om at rapportere til Parlamentet om de konkrete resultater, der hidtil er nået, som følge af aktiviteterne i kompetencecentret, oprettelsen af en fælles ordning for udveksling af eksperter og gennemførelsen af initiativet vedrørende offentlige indkøb og handlingsplanen, der er udarbejdet af kompetencecentret i samarbejde med de kompetente tjenestegrene i Kommissionen; understreger betydningen af den hurtige og effektive gennemførelse af direktivet om offentlige indkøb i alle medlemsstater;

10. udtrykker tilfredshed med Kommissionens indsats med at gå over til en performancekultur; anmoder derfor Kommissionen (GD REGIO) til i sin forvaltningsplan og årlige aktivitetsrapport at medtage en vurdering af dens arbejde med hensyn til at øge samhørighedspolitikkens produktivitet, effektivitet og virkning; opfordrer Kommissionen til ud over tilgangen med budgetgennemførelsen til at kontrollere resultaterne i forhold til mål og at anvende evalueringerne bedre såvel som til at støtte medlemsstaterne og deres forvaltningsmyndigheder med at maksimere kvaliteten af deres evalueringsrapporter; understreger i denne forbindelse behovet for i fremtiden at tage hensyn til og vurdere projektresultaterne og den reelle merværdi for økonomien, beskæftigelsen og regionaludviklingen.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

20.1.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Enrique Calvet Chambon, Iliana Iotova, James Nicholson, Claudia Schmidt, Davor Škrlec, Marco Zullo, Milan Zver

23.1.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne

(2014/2075(DEC))

Ordfører for udtalelse: Peter Jahr

FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.      bemærker, at Revisionsretten har konkluderet, at andelen af kontrollerede transaktioner, som er fri for fejl, med hensyn til landbrugspolitikken er steget sammenlignet med 2012, mens antallet af sager, som var behæftet med fejl, derimod er faldet; bemærker, at den mest sandsynlige fejlprocent for 2013 er 3,26 % (sammenlignet med 2,9 % i 2012); minder om, at fejl ofte er af administrativ karakter og ikke nødvendigvis indebærer, at midlerne er forsvundet, gået tabt, eller at der har fundet svig sted; mener, at hovedmålsætningen for identifikation af fejl bør være at korrigere fejl ved at fastsætte frister og tilvejebringe støtte for at afhjælpe mangler;

2.      understreger, at der er en betydelig forskel mellem typen af fejl, og at der bør skelnes mellem væsentlige fejl såsom for meget udbetalte beløb/for lidt udbetalte beløb eller svig samt mindre fejl og skrive- og regnefejl; bemærker, at hovedårsagerne til fejlprocenten er fejl i støtteansøgninger, lav kvalitet af kontrollerne på stedet og utilstrækkelig kvalitet og ajourføring af markidentifikationssystemet, mens fejl og manglende overholdelse i den nationale forvaltning er isolerede tilfælde;

3.      påpeger, at 70 % af de finansielle korrektioner, som blev fundet i 2013, kan tilskrives fire lande, nemlig Grækenland, Frankrig, Polen og Det Forenede Kongerige;

4.      understreger, at pålideligheden af oplysninger om den fælles landbrugspolitiks direkte betalinger, som indberettes af medlemsstaterne, ofte er undergravet af ukorrekt indberetning; bemærker, at fejlprocenterne i medlemsstaternes kontrolstatistikker for 43 af 67 betalingsorganer blev opjusteret af Kommissionen;

5.      opfordrer andre relevante udvalg som f.eks. Regionaludviklingsudvalget eller Udviklingsudvalget, etc. til også at udarbejde en grundig udtalelse om decharge; understreger, at det kun er muligt at reducere årsagerne til fejlprocenter via en behørig dechargeprocedure;

6.      erkender, at der er indført en ordning for den fælles landbrugspolitik, hvor Kommissionen indfører finansielle nettokorrektioner for medlemsstater for at få tilbagebetalt ikke-støtteberettigede udgifter og dermed reducere risikoen for ikke-støtteberettigede betalinger;

7.      anerkender det stigende omfang af suspensioner og afbrydelser af betalinger fra Kommissionens side, hvilket sikrer, at der systematisk gennemføres korrigerende foranstaltninger i de tilfælde, hvor der er konstateret mangler;

8.      fastholder, at betalinger kun bør afbrydes eller suspenderes i tilfælde af alvorlige mangler, og at mindre fejl bør korrigeres løbende for at undgå en fastlåst situation;

9.      understreger, at Unionens midler i forbindelse med den nye skolefrugt-, grøntsag- og mælkeordning skal bruges effektivt og målrettet, samtidigt med at det også sikres, at de organisatoriske og administrative byrder for de deltagende skoler holdes på et minimum;

10.    henleder opmærksomheden på, at mange mindre programmer som f.eks. skolefrugt- og skolemælksordningen ikke er brugervenlige, delvist som følge af bureaukratiet i forbindelse hermed, og at deres absorption og gennemførelse derfor er suboptimal;

11.    understreger, at der har været mindre interesse for nogle programmer som følge af deres usmidige karakter, og foreslår, at Kommissionen revurderer disse programmer med henblik på at mindske det deraf følgende bureaukrati;

12.    bemærker, at små programmer som f.eks. skolemælksprogrammet konstant har høje fejlprocenter; kræver derfor, at disse programmer forenkles, idet mindre bureaukratiske programmer reducerer fejlprocenterne;

13.    kræver en mindre bureaukratisk fælles landbrugspolitik for at reducere fejlprocenterne; glæder sig derfor over det tilsagn, som Kommissionen har givet om at gøre forenkling og subsidiaritet til en af hovedprioriteterne i de næste fem år; anmoder om, at betalingsorganer, som konstant præsterer utilfredsstillende resultater, i eksterme tilfælde fratages deres akkreditering;

14.    opfordrer Kommissionen til rettidigt at forelægge en detaljeret plan for at mindske bureaukratiet inden for den fælles landbrugspolitik med 25 % inden for de næste fem år;

15.    opfordrer til EU-tjenestemænd til nøjere at føre tilsyn med og overvåge og mere nøjagtigt koordinere de nationale betalingsorganer i de respektive medlemsstater med henblik på at rette op på de mangler, som de oplever, navnlig i forbindelse med de betalingsorganer, som konstant har præsteret utilfredsstillende resultater i de sidste tre år, for at gøre forvaltningen af betalinger mere effektiv;

16.    henleder opmærksomheden på flerårigheden af samhørighedspolitikkens forvaltningssystem og understreger, at den endelige evaluering af uregelmæssigheder i forbindelse med gennemførelsen af politikkerne kun vil være mulig ved slutningen af programmeringsperioden;

17.    bemærker, at den fejlprocent, som Kommissionen har angivet, på nogle områder adskiller sig betydeligt fra den fejlprocent, som Den Europæiske Revisionsret har fundet frem til; anmoder Kommissionen om at redegøre for dette; fremhæver behovet for at udarbejde en fælles metode til beregning af fejlprocenter, som anvendes af Revisionsretten og Kommissionen for at sikre en større sammenlignelighed;

18.    glæder sig over de nye regler for finansieringsperioden 2014-2020, herunder foranstaltninger som f.eks. udpegning af revisionsmyndigheder og certificerende myndigheder, godkendelse af revisionsmyndigheder, revisorundersøgelser og godkendelse af regnskaber, finansielle korrektioner og finansielle nettokorrektioner, proportional kontrol, forudgående betingelser, som yderligere har til formål at bidrage til en reduktion af fejlforekomster; glæder sig også over definitionen af alvorlige mangler og det forventede forhøjede niveau af korrektioner for gentagne mangler;

19.    glæder sig over Kommissionens nylige meddelelse, der beskriver fremgangsmåden for anvendelse af finansielle nettokorrektioner inden for landbrugspolitikken i den næste programmeringsperiode; glæder sig over disse kriterier for fastsættelsen af niveauet af finansielle korrektioner, der skal anvendes, og anvendelsen af faste korrektioner.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

21.1.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

7

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Fredrick Federley, Michela Giuffrida, Norbert Lins, Susanne Melior, Ramón Luis Valcárcel

25.2.2015

UDTALELSE fra Fiskeriudvalget

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne

(2014/2075(DEC))

Ordfører for udtalelse: Alain Cadec

FORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. noterer sig Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten om årsregnskabet for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2013; noterer sig endvidere Revisionsrettens årsberetning for regnskabsåret 2013; noterer sig GD MARE's årlige aktivitetsrapport for 2013;

2. noterer sig udtalelserne fra Revisionsretten om, at de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet, er lovlige og formelt rigtige; noterer sig Revisionsrettens afkræftende erklæring om betalingsbevillingerne med en samlet fejlfrekvens på 4,7 %;

3. bemærker, at Revisionsretten påpegede en højere fejlfrekvens på 6,7 % for betalinger, der gennemførtes inden for områderne "udvikling af landdistrikter, miljø, fiskeri og sundhed"; konstaterer imidlertid, at denne fejlfrekvens er lavere i forhold til det tidligere regnskabsår (7,9 %); bemærker, at Revisionsretten fremhævede, at områderne "regionalpolitik, transport og energi" er dem, som bidrager mest til den samlede fejlfrekvens, og tilskynder derfor Kommissionen til at fastlægge årsagerne hertil og til at fremme korrigerende foranstaltninger;

4. konstaterer det forbehold, som GD MARE har fremsat om en fejlfrekvens på over 2 % i forbindelse med de oplyste udgifter fra visse medlemsstater, en rapport vurderet som upålidelig og en manglende rapport for én medlemsstat; beklager denne situation med hensyn til den pågældende medlemsstat; konstaterer imidlertid, at situationen er forbedret efter Kommissionens henstillinger til denne medlemsstat;

5.   er overbevist om, at medlemsstaterne vil forbedre deres indberetningsværktøjer og -kanaler som reaktion på eventuelle mangler i de oplysninger, som fremsendes til Kommissionen; henstiller, at Kommissionen lægger et større pres på medlemsstaterne med hensyn til at fremsende pålidelige oplysninger;

6.   beklager til trods for disse bemærkninger, at Revisionsretten ikke mere detaljeret har redegjort for resultatet af sine revisioner for det særlige område fiskeri og maritime anliggender, og opfordrer af gennemsigtighedsgrunde til, at oplysningerne bekendtgøres;

7.  glæder sig over, at GD MARE har en meget høj udnyttelsesgrad for sine forpligtelsesbevillinger (99,79 %) og for sine betalingsbevillinger (99,08 % for afsnit 11);

8.   noterer sig, at 92,31 % af de betalinger, som gennemføres af GD MARE, gennemføres til tiden; bemærker imidlertid med bekymring, at antallet af forsinkede betalinger er steget i forhold til det foregående regnskabsår; glæder sig over, at der i 2013 betaltes mindre i morarenter, og opfordrer derfor GD MARE til at opretholde betalingsfrister, der er i overensstemmelse med de forskriftsmæssige krav;

9. opfordrer – ligesom i forbindelse med tidligere regnskabsår – på ny Revisionsretten til at udarbejde en specifik og separat fejlfrekvens for fiskeri og maritime anliggender; mener, at den konkrete stikprøve for GD MARE bør være tilstrækkelig omfattende for at sikre, at revisionerne er tilstrækkeligt repræsentative, og med henblik på at fastsætte en pålidelig fejlfrekvens;

10.    foreslår på grundlag af de foreliggende oplysninger at meddele Kommissionen decharge for sine udgifter inden for maritime anliggender og fiskeri for regnskabsåret 2013.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

24.2.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

3

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ole Christensen, Sylvie Goddyn

26.1.2015

UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne

(2014/2075(DEC))

Ordfører for udtalelse: Fernando Maura Barandiarán

FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bemærker, at hovedprioriteten for GD for Uddannelse og Kultur (GD EAC) og Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) i 2013 bestod i at forberede gennemførelsen af programmerne Erasmus+ og Et Kreativt Europa, som var de nye programmer for perioden 2014-2020;

2.  glæder sig over, at budgetgennemførelsesgraden i 2013 for programmerne for 2007-2013, navnlig programmerne for livslang læring, kultur, medier og aktive unge var på 100 %; henstiller, at man styrker og øger budgettet inden for rammerne af uddannelses- og kulturprogrammerne for perioden 2014-2020; er navnlig bekymret over, at misforholdet mellem vedtagne forpligtelses- og betalingsbevillinger ved udgangen af året førte til manglende betalinger (som f.eks. resulterede i et underskud på 202 mio. EUR for Erasmus+-programmet) med alvorlige negative følger i de efterfølgende år; er navnlig bekymret over og beklager desuden, at en tilsvarende situation kan opstå i forbindelse med de nye programmer, navnlig Erasmus+ og Et Kreativt Europa, som igen kan forårsage et farligt tab af troværdighed for Unionen og underminere borgernes tillid til EU-institutionerne og have katastrofale følger for deltagerne i programmerne;

3.  tilslutter sig en midtvejsevaluering af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 som et middel til at gøre op med en uholdbar situation, hvor programmer, som allerede er godkendt, og som derfor gennemføres, bringes i fare på grund manglende ressourcer og manglende udbetaling af midler fra Unionen;

4.  glæder sig over, at Erasmus-programmet siden lanceringen i 1987 har nået og overskredet det opstillede benchmark på 3 millioner studerende; bemærker den vedvarende succes, dette EU-flagskibsprogram – der har bidraget til den europæiske integration og den stigende bevidsthed om og tilhørsforhold til et fælles EU-borgerskab – har haft siden starten;

5.  finder det foruroligende, at den særlige Eurobarometerundersøgelse 399 om adgang til og deltagelse i kultur fra 2013 viser et mærkbart fald på europæisk plan i de offentlige budgetter til beskyttelse og fremme af kulturarven, og at dette også er tilfældet for deltagelsen i traditionelle kulturelle aktiviteter; mener derfor, at man bør styrke de nye EU-instrumenter til fremme af den europæiske kulturdagsorden, såsom programmerne Et Kreativt Europa og Horisont 2020 eller den kulturelle platform Europeana;

6.  bemærker med tilfredshed, at EACEA yderligere har strømlinet sine udvælgelsesprocedurer, og at det gennemførte 96 % af sine betalinger i overensstemmelse med kontraktbestemmelserne, men beklager, at selve behandlingen af de endelige rapporter ofte forlænges unødigt; minder om, at enhver forsinkelse i betalingerne direkte påvirker modtagernes rettigheder og således udgør en trussel mod kulturelle foreninger og projekter, kreativiteten og det kulturelle civilsamfunds mangfoldighed; opfordrer EACEA til yderligere at forbedre sine kontrolsystemer, dog ikke på modtagernes bekostning;

7.  minder om, at GD for Kommunikation i 2013 organiserede flere aktiviteter i forbindelse med Borgernes Europaår 2013; bemærker samtidig, at der var et presserende behov for at forberede sig til nedskæringer i 2014-budgettet i forbindelse med det europæiske medborgerskab; fremhæver, at programmet "Europa for Borgerne" fungerer som en enestående og direkte forbindelse mellem Unionen og dens borgere for at støtte aktioner, andragender og borgerlige rettigheder; mener, at det nuværende finansieringsniveau er alt for lavt, og fremhæver, at programmet bliver gennemført med dets indhold og dermed bliver rigere på initiativer, der styrker værdierne i det europæiske medborgerskab; modsætter sig kraftigt enhver nedskæring af budgettet eller forsinkelse i betalingerne til programmet "Europa for Borgerne" 2014-2020;

8.  glæder sig over de positive fremskridt i retning af en styrkelse af den kulturelle dimension i den europæiske naboskabspolitik i 2013, herunder det østlige partnerskab og Middelhavsunionen; understreger betydningen af Tbilisierklæringen fra det østlige partnerskabs allerførste ministerkonference om kultur, som indeholder en opfordring til et fælles tilsagn om at støtte kulturen som en drivkraft for vækst og stabilitet i regionen; tilskynder til en videre gennemførelse af det østlige partnerskabs kulturprogram og yderligere fremme af dialogen om kulturpolitik inden for programmet Medier og Kultur for Udvikling i det sydlige Middelhavsområde.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

20.1.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Therese Comodini Cachia, Marc Joulaud, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin, Liadh Ní Riada, Michel Reimon, Monika Smolková

6.2.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne

(2014/2075(DEC))

Ordfører for udtalelse: Sylvie Guillaume

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.       noterer sig Revisionsrettens konklusion om, at EU's konsoliderede regnskaber i alt væsentligt giver et retvisende billede af EU's finansielle stilling pr. 31. december 2013, men at de undersøgte overvågnings- og kontrolsystemer kun til dels sikrer lovligheden og den formelle rigtighed af betalinger, der ligger til grund for regnskabet; noterer sig desuden Revisionsrettens konklusion om, at alle de politiske grupper, der dækker driftsudgifterne, er væsentlig fejlbehæftede, hvor den anslåede fejlfrekvens er steget fra 4,8 % til 4,7 % i 2013, for udgiftsførte betalinger, der ligger til grund for regnskabet;

2.  noterer sig Revisionsrettens konklusion om, at udbetalingerne til forskning og andre interne politikker er væsentligt fejlbehæftede; opfordrer Revisionsretten til i sin årsberetning at medtage detaljerede oplysninger om udgifterne til området med frihed, sikkerhed og retfærdighed;

3.  glæder sig over, at restfejlfrekvensen, som Kommissionens tjenestegrene har beregnet, ved udgangen af 2013 var mindre end 2 % for området retlige og indre anliggender; understreger imidlertid, at der altid bør være en vilje til yderligere at mindske fejlforekomster i budgettet;

4.  glæder sig derfor over Revisionsrettens anbefaling nr. 2, ifølge hvilken Kommissionen bør gøre sine kontrolaktiviteter mere risikobaserede ved at fokusere kontrollen på modtagere med høj risiko (for eksempel enheder med mindre erfaring med EU-støtte) og reducere den byrde, som kontrollen udgør for modtagere med lavere risiko;

5.  noterer sig konklusionerne i Revisionsrettens særberetning nr. 3/2014 med titlen "Erfaringer fra Kommissionens udvikling af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II)", hvori Revisionsretten har undersøgt årsagerne til, hvorfor Kommissionen leverede SIS II mere end seks år senere end oprindelig planlagt, og at systemet havde kostet langt mere end oprindelig anslået; understreger, at anbefalingerne bør følges for at sikre en forsigtig og realistisk budgettering i forbindelse med større projekter;

6.  glæder sig over, at Fonden for de Ydre Grænser havde bidraget til at fremme den finansielle solidaritet; beklager imidlertid, at den yderligere EU-merværdi har været begrænset, og at det samlede resultat ikke kunne måles på grund af svagheder ved de ansvarlige myndigheders overvågning og alvorlige mangler i Kommissionens og medlemsstaternes efterfølgende evalueringer.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

5.2.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

8

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

21.1.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, sektion III – Kommissionen og agenturerne

(2014/2075(DEC))

Ordfører for udtalelse: Iratxe García Pérez

FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at Unionens budgetbehandling med den løbende inddragelse af Kommissionen, Rådet og Parlamentet giver mulighed for planlægning og vurdering af fremskridt i retning af ligestilling mellem kønnene inden for EU;

B.  der henviser til, at kønsbudgettering bør baseres på en klar metode til identificering af ligestillingsspørgsmål inden for Unionens almindelige budget og, om muligt, de midler, der er afsat hertil, samt til evaluering af, hvorvidt politiske foranstaltninger vil styrke eller mindske de eksisterende uligheder mellem kvinder og mænd;

1.  understreger, at fremme af lighed mellem mænd og kvinder i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er et af Unionens grundlæggende principper såvel som målet for strategien for ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015, og at kønsspørgsmål bør integreres i alle politikområder; opfordrer derfor til en bred gennemførelse af kønsbudgetteringen, herunder Revisionsrettens vurdering af gennemførelsen af Unionens almindelige budget ud fra et kønsperspektiv;

2.  noterer sig Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet, især med hensyn til beskæftigelse og sociale anliggender; beklager dog de begrænsede henvisninger til ligestilling på dette område samt det utilstrækkelige fokus på beskæftigelse, social solidaritet og ligestilling i dette års særberetninger fra Revisionsretten;

3.  bemærker, at der ikke er tilstrækkelig fokus på programmer, der sigter på at fremme og forbedre beskæftigelsesmulighederne for kvinder;

4.  gentager sit krav om en videreudvikling af kønsspecifikke indikatorer og data med henblik på evaluering af Unionens almindelige budget ud fra et kønsperspektiv og overvågning af kønsbudgetteringsindsatsen;

5.  anmoder Kommissionen om i samråd med Revisionsretten at redegøre for, hvordan den som led i opfølgningen af dechargeproceduren for 2013 vil kunne sikre kønsbudgettering og brug af indikatorer og data i fremtidige dechargeprocedurer.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

20.1.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Rosa D’Amato

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

24.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Iris Hoffmann, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Markus Pieper, Julia Pitera

(1)

Særberetning nr. 13/2014: EU's støtte til rehabilitering efter jordskælvet i Haiti http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_13/QJAB14013DAC.pdf

(2)

 De nuværende EU-blandingsfaciliteter er: naboskabsinvesteringsfaciliteten (NIF), investeringsfaciliteten for Centralasien (IFCA), den latinamerikanske investeringsfacilitet (LAIF), den asiatiske Investeringsfacilitet (AIF), investeringsfaciliteten for Stillehavet (IFP), den caribiske investeringsfacilitet (CIF), Euro-Middelhavs-faciliteten for investeringer og partnerskab (FEMIP), EU's trustfond for infrastrukturer i Afrika (EU-AITF) og Den Globale Fond for Energieffektivitet og Vedvarende Energi (GEEREF). Initiativet Bæredygtig energi for alle er et globalt FN-ledet initiativ med en betydelig blandingskomponent, som EU bidrog til i 2013.

(3)

Den Europæiske Revisionsret, Effektiviteten af at blande tilskud, der ydes under regionale investeringsfaciliteter, og lån fra finansielle institutioner til at støtte EU's eksterne politikker, særberetning nr. 16, 2014.

(4)

 Budget support guidelines, Europa-Kommissionen, september 2012. http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-budget-support-guidelines-201209_en_2.pdf

(5)

GD DEVCO's årlige aktivitetsrapport 2013, side 114.

(6)

Se f.eks. GD DEVCO's årlige aktivitetsrapport 2013, bilag, side 633-636.

(7)

GD DEVCO's årlige aktivitetsrapport 2013, side 185.

(8)

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (EUT L 2010 af 31.7.2006, s. 25).

Juridisk meddelelse