Procedūra : 2014/2075(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0101/2015

Pateikti tekstai :

A8-0101/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0118

PRANEŠIMAS     
PDF 831kWORD 781k
30.3.2015
PE 539.748v04-00 A8-0101/2015

dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

(2014/2075(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Ingeborg Gräßle

1.  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1.  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija

(2014/2075(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2014) 0510 – C8‑0140/2014)(2),

–       atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2014) 0607), ir į kartu pridedamus Komisijos tarnybų darbo dokumentus (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 11 d. Komisijos komunikatą „Komisijos 2013 m. rezultatų valdymo srityje apibendrinimas“ (COM(2014) 0342),

–       atsižvelgdamas į Komisijos metinę ataskaitą dėl Sąjungos finansų vertinimo pagal pasiektus rezultatus (COM(2014) 0383) ir prie jos pridedamus Komisijos tarnybų darbo dokumentus (SWD(2014)0200, SWD(2014)0201),

–       atsižvelgdamas į Komisijos 2013 m. atlikto vidaus audito metinę ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2014) 0615) ir pridėtą Komisijos tarnybų darbo dokumentą (SWD(2014) 0293),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2013 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą su institucijų atsakymais(3) ir į Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į įvairius Ombudsmenės sprendimus ir rekomendacijas dėl Komisijos, taip pat į tai, kaip institucijos, siekdamos užtikrinti piliečių interesus, įgyvendina šias rekomendacijas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–       atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 17 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Komisija įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05303/2015 – C8‑0053/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317, 318 ir 319 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(5),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(6), ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir kitų suinteresuotų komitetų nuomones (A8-0101/2015),

A.     kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį Komisija vykdo biudžetą ir vadovauja programoms ir kadangi taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317 straipsnį ji vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis savo atsakomybe, atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principus;

1.      patvirtina Komisijai, kad Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrasis biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalis, taip pat ... m. ... ... d. rezoliucijoje dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą(7);

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams ir Europos investicijų bankui, taip pat valstybių narių nacionaliniams parlamentams ir nacionalinėms bei regioninėms audito institucijoms ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2.  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2075(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrąjį biudžetą(8),

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2014) 0510 – C8‑0140/2014)(9),

–       atsižvelgdamas į Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas(10),

–       atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2014) 0607) ir į prie jos pridėtus Komisijos tarnybų darbo dokumentus (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–       atsižvelgdamas į Komisijos 2013 m. atlikto vidaus audito metinę ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2014) 0615) ir į prie jos pridėtą Komisijos tarnybų darbo dokumentą (SWD(2014)0293),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Įstaigos atsakymais(11),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(12),

–       atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 17 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad vykdomosios įstaigos įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05305/2015 – C8‑0048/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317, 318 ir 319 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(13),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(14), ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus(15), ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į 2004 m. rugsėjo 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus(16), ypač į jo 66 straipsnio pirmą ir antrą pastraipas,

–       atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 20 d. Komisijos sprendimą 2009/336/EB, kuriuo taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003 įsteigiama vykdomoji įstaiga „Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga“, kuriai pavedama administruoti Bendrijos veiksmus švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse(17),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2013/776/ES, kuriuo įsteigiama Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga ir panaikinamas Sprendimas 2009/336/EB(18),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir kitų suinteresuotų komitetų nuomones (A8-0101/2015),

A.     kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį Komisija vykdo biudžetą ir vadovauja programoms ir kadangi taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317 straipsnį ji vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis savo atsakomybe, atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principus;

1.      patvirtina Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos direktoriui, kad Įstaigos 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalis;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą, sprendimą dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija, ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama šių sprendimų dalis, Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos direktoriui, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3.  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos (buvusioji Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga) 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2075(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrąjį biudžetą(19),

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2014) 0510 – C8‑0140/2014)(20),

–       atsižvelgdamas į Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos (buvusioji Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga) 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas(21),

–       atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2014) 0607), ir kartu pridedamus Komisijos tarnybų darbo dokumentus (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–       atsižvelgdamas į Komisijos 2013 m. atlikto vidaus audito metinę ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2014) 0615) ir pridėtą Komisijos tarnybų darbo dokumentą (SWD(2014)0293),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos (buvusioji Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga) 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Įstaigos atsakymais(22),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą (23),

–       atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 17 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad vykdomosios įstaigos įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05305/2015 – C8‑0048/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317, 318 ir 319 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(24),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(25), ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus(26), ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į 2004 m. rugsėjo 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus(27), ypač į jo 66 straipsnio pirmą ir antrą pastraipas,

–       atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimą 2004/20/EB, kuriuo įsteigiama „Pažangios energetikos vykdomoji įstaiga“, kuriai taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003 pavedama administruoti Bendrijos veiksmus energetikos srityje(28),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2013/771/ES, kuriuo įsteigiama Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga ir panaikinami sprendimai 2004/20/EB ir 2007/372/EB(29),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir kitų suinteresuotų komitetų nuomones (A8-0101/2015),

A.     kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį Komisija vykdo biudžetą ir vadovauja programoms ir kadangi taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317 straipsnį ji vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis savo atsakomybe, atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principus;

1.      patvirtina Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos (buvusioji Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga) direktoriui, kad Įstaigos 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalis;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą, sprendimą dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija, ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama šių sprendimų dalis, Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos (buvusioji Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga) direktoriui, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui bei Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

4.  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos (buvusioji Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra) 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2075(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrąjį biudžetą(30),

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2014) 0510 – C8‑0140/2014)(31),

–       atsižvelgdamas į Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos (buvusioji Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra) 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas(32),

–       atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2014) 0607), ir į kartu pridedamus Komisijos tarnybų darbo dokumentus (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–       atsižvelgdamas į Komisijos 2013 m. atlikto vidaus audito metinę ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2014) 0615) ir pridėtą Komisijos tarnybų darbo dokumentą (SWD(2014)0293),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos (buvusioji Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra) 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Įstaigos atsakymais(33),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(34),

–       atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 17 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad vykdomosios įstaigos įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05305/2015 – C8‑0048/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317, 318 ir 319 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(35),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(36), ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus(37), ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į 2004 m. rugsėjo 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus(38), ypač į jo 66 straipsnio pirmą ir antrą pastraipas,

–       atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimą 2004/858/EB, įsteigiantį vykdomąją įstaigą „Visuomenės sveikatos programos vykdomoji įstaiga“, atsakingą už Bendrijos veiksmų visuomenės sveikatos srityje valdymą(39) taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2013/770/ES, kuriuo įsteigiama Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomoji įstaiga ir panaikinamas Sprendimas 2004/858/EB(40),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2014/927/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2013/770/ES, siekiant Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomąją įstaigą pertvarkyti į Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomąją įstaigą(41),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir kitų suinteresuotų komitetų nuomones (A8-0101/2015),

A.     kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį Komisija vykdo biudžetą ir vadovauja programoms ir kadangi taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317 straipsnį ji vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis savo atsakomybe, atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principus;

1.      patvirtina Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos (buvusioji Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra) direktoriui, kad Įstaigos 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalis;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą, sprendimą dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija, ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama šių sprendimų dalis, Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos (buvusioji Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra) direktoriui, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui bei Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

5.  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2075(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrąjį biudžetą(42),

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2014) 0510 – C8‑0140/2014)(43),

–       atsižvelgdamas į Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2014) 0607) ir kartu pridedamus Komisijos tarnybų darbo dokumentus (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–       atsižvelgdamas į Komisijos 2013 m. atlikto vidaus audito metinę ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2014) 0615) ir pridėtą Komisijos tarnybų darbo dokumentą (SWD(2014)0293),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Įstaigos atsakymais(44),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(45),

–       atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 17 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad vykdomosios įstaigos įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05305/2015 – C8‑0048/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317, 318 ir 319 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(46),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(47), ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus(48), ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į 2004 m. rugsėjo 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus(49), ypač į jo 66 straipsnio pirmą ir antrą pastraipas,

–       atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimą Nr. 2008/37/EB, kuriuo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003 įsteigiama Mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga, skirta specialiosios Bendrijos programos „Idėjos“ mažai tirtų sričių mokslinių tyrimų veiklai valdyti(50),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2013/779/ES, kuriuo įsteigiama Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga ir panaikinamas Sprendimas 2008/37/EB(51),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir kitų suinteresuotų komitetų nuomones (A8-0101/2015),

A.     kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį Komisija vykdo biudžetą ir vadovauja programoms ir kadangi taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317 straipsnį ji vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis savo atsakomybe, atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principus;

1.      patvirtina Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos direktoriui, kad Įstaigos 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalis;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą, sprendimą dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija, ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama šių sprendimų dalis, Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos direktoriui, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui bei Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

6.  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2075(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrąjį biudžetą(52),

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2014) 0510 – C8‑0140/2014)(53),

–       atsižvelgdamas į Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas(54),

–       atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2014) 0607) ir į pridedamus Komisijos tarnybų darbo dokumentus (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–       atsižvelgdamas į Komisijos 2013 m. atlikto vidaus audito metinę ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2014) 0615) ir pridedamą Komisijos tarnybų darbo dokumentą (SWD(2014)0293),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Įstaigos atsakymais(55),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(56),

–       atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 17 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad vykdomosios įstaigos įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05305/2015 – C8‑0048/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317, 318 ir 319 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(57),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(58), ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus(59), ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į 2004 m. rugsėjo 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus(60), ypač į jo 66 straipsnio pirmą ir antrą pastraipas,

–       atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimą Nr. 2008/46/EB, kuriuo įsteigiama Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga tam tikroms su moksliniais tyrimais susijusioms specialiųjų Bendrijos programų Žmonės , Pajėgumai ir Bendradarbiavimas sritims valdyti(61) pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2013/778/ES, kuriuo įsteigiama Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga ir panaikinamas Sprendimas 2008/46/EB(62),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir kitų suinteresuotų komitetų nuomones (A8-0101/2015),

A.     kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį Komisija vykdo biudžetą ir vadovauja programoms ir kadangi taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317 straipsnį ji vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis savo atsakomybe, atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principus;

1.      patvirtina Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos direktoriui, kad Įstaigos 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalis;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą, sprendimą dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija, ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama šių sprendimų dalis, Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos direktoriui, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

7.  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (buvusioji Transeuropinio transporto tinklo vykdomoji įstaiga) 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2075(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrąjį biudžetą(63),

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2014) 0510 – C8‑0140/2014)(64),

–       atsižvelgdamas į Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (buvusioji Transeuropinio transporto tinklo vykdomoji įstaiga) 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas(65),

–       atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2014) 0607) ir į kartu pridedamus Komisijos tarnybų darbo dokumentus (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–       atsižvelgdamas į Komisijos 2013 m. atlikto vidaus audito metinę ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2014) 0615) ir pridedamą Komisijos tarnybų darbo dokumentą (SWD(2014)0293),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (buvusioji Transeuropinio transporto tinklo vykdomoji įstaiga) 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Įstaigos atsakymais(66),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(67),

–       atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 17 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad vykdomosios įstaigos įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05305/2015 – C8‑0048/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317, 318 ir 319 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(68),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(69), ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus(70), ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į 2004 m. rugsėjo 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus(71), ypač į jo 66 straipsnio pirmą ir antrą pastraipas,

–       atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 26 d. Komisijos sprendimą Nr. 2007/60/EB dėl Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios įstaigos įsteigimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003(72),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2013/801/ES, kuriuo įsteigiama Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga ir panaikinamas Sprendimas 2007/60/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2008/593/EB(73),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir kitų suinteresuotų komitetų nuomones (A8-0101/2015),

A.     kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį Komisija vykdo biudžetą ir vadovauja programoms ir kadangi taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317 straipsnį ji vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis savo atsakomybe, atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principus;

1.      patvirtina Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (buvusioji Transeuropinio transporto tinklo vykdomoji įstaiga) direktoriui, kad Įstaigos 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalis;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą, sprendimą dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija, ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama šių sprendimų dalis, Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (buvusioji Transeuropinio transporto tinklo vykdomoji įstaiga) direktoriui, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui bei Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

8.  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl sąskaitų, susijusių su Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto vykdymu, uždarymo, III skirsnis – Komisija

(2014/2075(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrąjį biudžetą(74),

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2014) 0510 – C8‑0140/2014)(75),

–       atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2014) 0607) ir į kartu pridedamus Komisijos tarnybų darbo dokumentus (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 11 d. Komisijos komunikatą „Komisijos 2013 m. rezultatų valdymo srityje apibendrinamoji ataskaita“ (COM(2014) 0342),

–       atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl Sąjungos finansų vertinimo pagal pasiektus rezultatus (COM(2014) 0383) ir prie jos pridedamus Komisijos tarnybų darbo dokumentus (SWD(2014)0200, SWD(2014)0201),

–       atsižvelgdamas į Komisijos 2013 m. atlikto vidaus audito metinę ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2014) 0615) ir pridedamą Komisijos tarnybų darbo dokumentą (SWD(2014)0293),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2013 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą su institucijų atsakymais(76) ir į Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(77),

–       atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 17 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Komisija įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05303/2015 – C8‑0053/2015),

–       atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 17 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad vykdomosios įstaigos įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05305/2015 – C8‑0048/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317, 318 ir 319 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(78),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(79), ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus(80), ypač į jo 14 straipsnio 2 ir 3 dalis,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir kitų suinteresuotų komitetų nuomones (A8-0101/2015),

1.      pritaria Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto sąskaitų uždarymui;

2.      išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalis;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos investicijų bankui, taip pat valstybių narių parlamentams ir nacionalinėms bei regioninėms audito institucijoms ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

9.  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimų dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalį

(2014/2075(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija,

–       atsižvelgdamas į savo sprendimus dėl vykdomųjų įstaigų 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir kitų suinteresuotų komitetų nuomones (A8-0101/2015),

A.     kadangi, 20-ąjį kartą iš eilės Audito Rūmai negalėjo pateikti teigiamo patikinimo pareiškimo dėl finansinėse ataskaitose nurodytų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo, o tai kelia grėsmę Sąjungos išlaidų ir politikos teisėtumui;

B.     kadangi ribotų išteklių aplinkybėmis reikėtų labiau paisyti poreikio laikytis biudžetinės drausmės ir veiksmingai bei rezultatyviai naudoti lėšas;

C.     kadangi Komisijai tenka pagrindinė atsakomybė už Sąjungos biudžeto vykdymą, o valstybės narės turi iš tiesų lojaliai bendradarbiauti su Komisija siekiant užtikrinti, kad asignavimai būtų naudojami pagal patikimo finansų valdymo principus; kadangi visų pirma tais atvejais, kai taikomas pasidalijamojo valdymo principas, valstybėms narėms tenka ypatinga atsakomybė Sąjungos biudžeto vykdymo srityje;

D.     kadangi būtina, kad pagal pasidalijamojo valdymo principą valdant lėšas valstybių narių pateikiami duomenys dėl pajamų ir išlaidų pagal pasidalijamojo valdymo principą būtų teisingi ir tikslūs; kadangi būtina, kad valstybės narės suprastų savo atsakomybę už Sąjungos lėšų valdymą, kai taikomas pasidalijamojo valdymo principas;

E.     kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 318 straipsnyje numatytas tarpinstitucinis dialogas suteikia galimybę skatinti naują Komisijos vidaus veiklos efektyvumo kultūrą;

Pasidalijamasis valdymas. Komisijos ir valstybių narių valdymo trūkumai

Išlygos žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje

1.      negali politiniu aspektu užtikrinti, kad Komisijoje ir valstybėse narėse įdiegtos kontrolės procedūros suteikia būtinas garantijas dėl žemės ūkio ir kaimo plėtros sričių visų pagrindinių operacijų teisėtumo ir tvarkingumo, kaip galima spręsti pagal Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI) GD generalinio direktoriaus metinėje veiklos ataskaitoje, pateiktoje 2014 m. kovo 31 d., įrašytas išlygas;

–       ABB02 – Rinkos priemonės: rizika, susijusi su 198,3 mln. EUR; septynios pagalbos schemos devyniose valstybėse narėse su 11 punktų išlyga: Lenkija – 77,6 mln. EUR, Ispanija – 54 mln. EUR, Prancūzija – 32,4 mln. EUR, Nyderlandai – 16,4 mln. EUR, Jungtinė Karalystė – 8,5 mln. EUR, Italija – 5 mln. EUR, Čekijos Respublika – 2 mln. EUR, Austrija – 1,9 mln. EUR, Švedija – 0,5 mln. EUR;

–       ABB03 – Tiesioginės išmokos: rizika, susijusi su 652 mln. EUR; 20 mokėjimo agentūrų 6 valstybėse narėse: Ispanija (15 iš 17 mokėjimo agentūrų) – 153 mln. EUR, Prancūzija – 203,4 mln. EUR, Jungtinė Karalystė PRA Anglija – 118 mln. EUR, Graikija – 117,8 mln. EUR, Vengrija – 36,6 mln. EUR, Portugalija – 28 mln. EUR;

–       ABB 04 – Kaimo plėtros išlaidos: rizika, susijusi su 599 mln. EUR; 31 mokėjimo agentūra 19 valstybių narių: Belgija, Bulgarija (56,8 mln. EUR), Kipras, Vokietija (Bavarija, Brandenburgas), Danija, Ispanija (Andalūzija, Astūrija, Kastilija-La Manča, Kastilija ir Leonas, FOGGA Galisija, Madridas), Suomija, Prancūzija (ODARC, ASP (70,3 mln. EUR), Jungtinė Karalystė (SGRPID Škotija, RPA Anglija), Graikija, Airija, Italija (AGEA (52,6 mln. EUR), AGREA Emilija-Romanija, OPR Lombardija, OPPAB Bolcanas, ARCEA Kalabrija), Liuksemburgas, Nyderlandai, Lenkija (56,7 mln. EUR), Portugalija (51,7 mln. EUR), Rumunija (138,9 mln. EUR) ir Švedija;

–       ABB 05: rizika, susijusi su 2,6 mln. EUR – IPARD išlaidos Turkijai;

Išlygos regioninės politikos srityje

2.      negali politiniu aspektu užtikrinti, kad Komisijoje ir valstybėse narėse įdiegtos kontrolės procedūros suteiktų būtinas garantijas dėl regionų politikos visų pagrindinių operacijų teisėtumo ir tvarkingumo, kaip galima spręsti pagal 2014 m. kovo 31 d. pateiktoje Regioninės ir miestų politikos (REGIO) GD generalinio direktoriaus metinėje veiklos ataskaitoje įrašytas išlygas; pažymi, kad dėl iš dalies patikimos valdymo ir kontrolės sistemos 73 programoms iš 322 programų taikomos išlygos (palyginti su 85 programomis iš 317 veiksmų programų 2012 m.); pažymi, kad šioms 2007–2013 m. laikotarpio programoms, kurioms taikomos išlygos, skirti tarpiniai mokėjimai sudaro 6 035,5 mln. EUR; pažymi, kad Komisija apskaičiavo, jog su rizika susijusi suma yra 440,2 mln. EUR;

3.      pripažįsta, kad šios išlygos, rodančios valstybių narių kontrolės sistemų trūkumus, taip pat yra veiksminga priemonė, kuria Komisija naudojasi siekdama užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi spartesnių veiksmų šiems trūkumams pašalinti ir taip būtų apsaugotas Sąjungos biudžetas;

Išlygos užimtumo ir socialinių reikalų srityje

4.      negali politiniu aspektu užtikrinti, kad Komisijoje ir valstybėse narėse įdiegtos kontrolės procedūros suteiktų būtinas garantijas dėl užimtumo ir socialinių reikalų srities visų pagrindinių operacijų teisėtumo ir tvarkingumo, kaip galima spręsti pagal Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties (EMPL) GD generalinio direktoriaus metinėje veiklos ataskaitoje, pateiktoje 2014 m. kovo 31 d., įrašytas išlygas; pažymi, kad metinėje veiklos ataskaitoje pateikta išlyga, susijusi su 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu atliktais mokėjimais, ir 2013 m. rizika yra susijusi su 123,2 mln. EUR; pažymi, kad šios išlygos apėmė 36 programas iš 118 Europos socialinio fondo (ESF) veiksmų programų (palyginti su 27 programomis iš 117 veiksmų programų 2012 m.);

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas

Sąskaitos ir pajamų teisėtumas ir tvarkingumas – teigiama nuomonė         

5.      palankiai vertina tai, kad Sąjungos 2013 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose visais pagrindiniais aspektais teisingai pateikta Sąjungos finansinė būklė 2013 m. gruodžio 31 d., ir su pasitenkinimu pažymi, kad 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinėse ataskaitose nurodytos pajamos visais esminiais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

Išlyga dėl bendromis nacionalinėmis pajamomis (BNP) pagrįstų įnašų

6.      pateikia išlygą dėl valstybių narių BNP įnašams apskaičiuoti taikomo metodo, nes aptikta trūkumų(81), susijusių su Komisijos atliekamu duomenų tikrinimu(82); primena, jog Audito Rūmai padarė išvadą, kad Komisijos atliekamas BNP duomenų tikrinimas nebuvo pakankamai struktūrizuotas ir tikslingas;

Įsipareigojimų teisėtumas ir tvarkingumas – teigiama nuomonė

7.      su pasitenkinimu pažymi, kad 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėse ataskaitose nurodyti įsipareigojimai visais esminiais aspektais yra teisėti ir tvarkingi;

Mokėjimų teisėtumas ir tvarkingumas – neigiama nuomonė

8.      mano, jog nepriimtina, kad dvidešimti metai iš eilės daroma esminių klaidų vykdant mokėjimus;

9.      supranta, kad Audito Rūmai savo neigiamą nuomonę grindžia tuo, kad priežiūros ir kontrolės sistemos yra tik iš dalies veiksmingos ir kad dėl šios priežasties labiausiai tikėtinas mokėjimų klaidų lygis yra 4,7 proc.;

10.    primena, kad 2012 finansiniais metais buvo nustatytas labiausiai tikėtinas mokėjimų klaidų lygis buvo 4,8 proc., 2011 finansiniais metais – 3,9 proc., 2010 finansiniais metais – 3,7 proc., 2009 finansiniais metais – 3,3 proc., 2008 finansiniais metais – 5,2 proc., o 2007 finansiniais metais – 6,9 proc., taigi ankstesnės 2007–2013 m. daugiametės finansinės programos laikotarpiu vidutinis klaidų lygis buvo apie 4,6 proc.; todėl pažymi, kad Audito Rūmų metinėse ataskaitose pastebima klaidų lygio stabilizacija 2013 m. ties vidutiniu 2007–2013 m. daugiametės finansinės programos lygiu; vis dėlto tai rodo nuolatinio ir neigiamai vertinamo klaidų lygio didėjimo tendenciją nuo 2009 m.;

11.    atkreipia dėmesį į tai, kad remiantis Audito Rūmų 2013 m. metine ataskaita įvertintas pasidalijamojo valdymo sričių klaidų lygis siekia 5,2 proc.; pažymi, kad visų kitų veiklos išlaidų (kurias Komisija daugiausia valdo tiesiogiai) įvertintas klaidų lygis siekia 3,7 proc.; pabrėžia, kad abu šie klaidų lygiai viršija 2 proc. reikšmingumo ribą; pabrėžia, kad pasidalijamojo valdymo sričių klaidų lygis gerokai didesnis negu visų kitų veiklos išlaidų klaidų lygis;

12.    pažymi, kad REGIO GD generalinis direktorius metinėje ataskaitoje, pateiktoje 2014 m. kovo 31 d., nurodė, kad 2013 m. dėl iš dalies patikimos valdymo ir kontrolės sistemos 73 programoms iš 322 programų taikomos išlygos, o tai reiškia programų, kurioms taikomos išlygos, dalies sumažėjimą palyginti su 2012 m. (85 iš 317 veiksmų programų); pažymi, kad įvertinta su rizika susijusi suma siekia 1 135,3 mln. EUR ir kad minėtosios išlygos ir atitinkama suma susijusios su dviem programavimo laikotarpiais – 2007–2013 m. ir 2000–2006 m.;

13.    atkreipia dėmesį į tai, kad Mokslinių tyrimų ir inovacijų (RTD) GD generalinis direktorius 2014 m. kovo 31 d. paskelbtoje metinėje ataskaitoje pareiškė vieną išlygą dėl Mokslinių tyrimų septintosios bendrosios programos (BP7) ir kad įvertintas poveikis 2013 m. siekia nuo 105,5 mln. iki 109,5 mln. EUR;

14.    atkreipia dėmesį į tai, kad Jūrų reikalų ir žuvininkystės (MARE) GD generalinis direktorius 2014 m. kovo 31 d. paskelbtoje metinėje ataskaitoje pareiškė vieną išlygą dėl Europos žuvininkystės fondo ir kad su rizika susijusi suma 2013 m. siekia 10,77 mln. EUR;

15.    atkreipia dėmesį į būtinybę nuolat gerinti valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemas siekiant užtikrinti geresnį Sąjungos lėšų finansinį valdymą ir klaidų lygio atitinkamuose politikos sektoriuose sumažinimą 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu;

Finansinės pataisos ir lėšų susigrąžinimas

16.    pažymi, kad finansinių pataisų, kurios įregistruotos kaip įvykdytos 2013 m., sumažėjo nuo 3,7 mlrd. EUR 2012 m. iki 2,5 mlrd. EUR 2013 m., ir primena, kad didelės 2012 m. finansinės pataisos iš esmės buvo susijusios su viena 1,8 mlrd. EUR pataisa Ispanijoje, kuria buvo pataisytos struktūrinių fondų išlaidos 2000–2006 m. laikotarpiu; pažymi, kad Komisija 2013 m. įvykdė finansines pataisas ir susigrąžinimus, kurių vertė siekė 3 362 mln. EUR, o tai sudaro 2,3 proc. mokėjimų iš Sąjungos biudžeto;

17.    pažymi, kad finansinių pataisų, kurios įgyvendinamos programų likučių išmokėjimo metu, sankaupos kartais yra sudaromos dirbtinai ir kad jos nėra reikšmingos, nes pasirodo praėjus daugybei metų po to, kai buvo atliktos; prašo Komisiją išnagrinėti, ar 2012 m. metodologijos pokytis, kai buvo pereita nuo pavirtintų pataisų prie taikomų pataisų, yra pats tinkamiausias norint atspindėti tikrąją kontrolės ir valdymo sistemų padėtį tam tikrų finansinių metų metu;

18.    pažymi, kad atitinkamas 2013 m. įvykdytų finansinių pataisų sumažėjimas 34 proc. (nuo 3,7 mlrd. EUR iki 2,5 mlrd. EUR) iš dalies buvo kompensuotas 2013 m. susigrąžintų lėšų padidėjimu 27 proc. (nuo 0,7 mlrd. EUR iki 0,9 mlrd. EUR);

19.    apgailestauja, kad dėl Sąjungos finansinių interesų apsaugos teisės aktų, susijusių procedūrų sudėtingumo ir daugelį sričių apimančios kontrolės lygmenų skaičiaus klaidos gali būti ištaisomos tik po kelerių metų nuo tada, kai jos padaromos;

20.    pažymi, kad finansinių pataisų ir susigrąžintų lėšų 2009–2013 m. laikotarpiu vidutinė suma buvo 2,7 mlrd. EUR, t. y. 2,1 proc. vidutinės mokėjimų iš Sąjungos biudžeto sumos tuo laikotarpiu; pažymi, kad, Komisijos nuomone, minėtą tendenciją galima paaiškinti 2000–2006 m. programavimo laikotarpio pabaiga(83); ypač atkreipia dėmesį į tai, kad sanglaudos politikos srityje keturi penktadaliai 2007–2013 m. laikotarpiu atliktų pataisų yra susijusios su ankstesnių laikotarpių veiklos programomis(84); primena, kad valstybės narės turi teisę nustatytas netinkamas finansuoti išlaidas pakeisti teisėtomis ir tvarkingomis išlaidomis pagal struktūriniams fondams taikomą teisinę sistemą;

21.    primena, kad Komisija ir valstybės narės įpareigotos naudotis taisomosiomis priemonėmis siekdamos apsaugoti Sąjungos biudžetą neveiksmingų kontrolės sistemų ar netvarkingų išlaidų atvejais; atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija ir valstybės narės naudojasi tokiomis taisomosiomis priemonėmis, ir pažymi, kad tuo atveju, jei tokios taisomosios priemonės nebūtų pritaikytos 2013 m. Audito Rūmų audituotiems mokėjimams, bendras įvertintas klaidų lygis siektų 6,3 proc., o ne 4,7 proc.; pabrėžia, jog Audito Rūmai laikėsi nuomonės, kad daugeliu klaidų paveiktų operacijų, ypač pasidalijamojo valdymo srityse, atveju valdžios institucijos turėjo pakankamai informacijos, kad nustatytų ir ištaisytų klaidas; atsižvelgdamas į tai prašo, kad Audito Rūmai savo būsimose metinėse ataskaitose klaidų lygį vertintų remdamiesi prielaida, kad pasinaudota visomis taisomosiomis priemonėmis;

22.    be to, apgailestauja dėl to, kad tos priemonės vis dar daro gana ribotą finansinį poveikį Sąjungos biudžetui, nes daugiau kaip 40 proc. 2013 m. atliktų finansinių pataisų nepriskiriamos asignuotosioms įplaukoms(85), bet gali būti naudojamos tų pačių valstybių narių, dėl kurių buvo atliktos šios pataisos, sanglaudos politikos srityje, taigi mažinamas prevencinis finansinių pataisų poveikis;

23.    pažymi, kad maždaug 28 proc. 2013 m. atliktų finansinių pataisų sudarė Sąjungos atitinkamai programai ir valstybei narei skiriamo finansavimo sanglaudos politikos srityje grynasis sumažinimas;

24.    susirūpinęs pažymi, kad minėtas Komisijos 2014 m. rugsėjo 29 d. komunikatas nepateikia patikimos informacijos apie valstybių narių atliktus panaikinimus, susigrąžintas ir dar nesusigrąžintas struktūrinių fondų lėšas, nes Komisija teigia, kad dėl tam tikrų trūkumų, susijusių su valstybių narių pateiktais duomenimis, ji turėjo taikyti apdairų požiūrį, skirtą užtikrinti, kad sumos nėra perdėtos(86);

25.    prašo Komisijos ir valstybių narių nustatyti patikimas procedūras, skirtas taisomųjų priemonių terminams, pobūdžiui ir kiekiui patvirtinti ir, kiek įmanoma, pateikti informacijai, apimančiai metus, kuriais buvo atliktas mokėjimas, metus, kuriais buvo nustatyta susijusi klaida, ir metus, kuriais, kaip nurodyta finansinių ataskaitų aiškinamuosiuose raštuose, buvo susigrąžintos lėšos ar atliktos finansinės pataisos, atsižvelgiant į daugiametį visos procedūros pobūdį; mano, jog taip pat labai svarbu, kad būtų pateikiama išsami informacija apie susigrąžintas lėšas ir finansines pataisas ir kad duomenys apie asignavimų panaikinimą ir pažeidimų nagrinėjimo procedūras atitinkamais metais būtų visiškai skaidrūs;

Apibendrinamoji ataskaita ir metinės veiklos ataskaitos

26.    atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos generaliniai direktoriai iš viso pateikė 17 kiekybiškai įvertintų išlygų, susijusių su išlaidomis; pažymi, kad dėl mažesnio kiekybiškai įvertintų išlygų skaičiaus 2013 m. (21 – 2012 m.) nesumažėjo su rizika susijusi suma ir kad didžiausia bendra su rizika susijusi suma, kurią Komisija paskelbė savo apibendrinamojoje ataskaitoje(87) yra mažesnė nei 4 179 mln. EUR, o tai sudaro 2,8 proc. visų apmokėtų išlaidų;

27.    ragina Komisiją toliau patikslinti su rizika susijusios sumos apskaičiavimą(88), paaiškinant įvertintą taisomųjų mechanizmų poveikį šiai sumai, ir savo apibendrinamojoje ataskaitoje pateikti tinkamą patikinimo pareiškimą, pagrįstą generalinių direktorių metinėmis veiklos ataskaitomis;

28.    primena, kad Komisijos naudojami suvestiniai duomenys yra susiję su Komisijos ir valstybių narių naudojamais taisomaisiais mechanizmais (finansinės pataisos ir lėšų susigrąžinimai), taikomais keleri metai po lėšų išmokėjimo (ypač 1994–1999 m. ir 2000–2006 m. laikotarpiais), ir pažymi, kad šį kartą nei Audito Rūmai, nei Komisija nenurodė tikslaus klaidų lygio;

Našta biudžetui

29.    yra susirūpinęs dėl to, jog iš ataskaitų galima spręsti, kad dėl nepriimtinos Tarybos pozicijos derybų dėl metinio Sąjungos biudžeto metu ir nepaisant didelio mokėjimų lygio 2013 m. toliau didėjo neįvykdyti finansiniai įsipareigojimai (vertinama, kad 1b išlaidų kategorijoje, visų pirma regioninės politikos srityje, neįvykdytų įsipareigojimų lygis 2013 m. pabaigoje siekė 23,4 mlrd. EUR, palyginti su 5 mlrd. EUR 2010 m. pabaigoje, 11 mlrd. EUR 2011 m. pabaigoje ir 16 mlrd. EUR 2012 m. pabaigoje) ir kiti įsipareigojimai; pažymi, kad metų pabaigoje jie buvo 322 mlrd. EUR(89), ir 2014 m. šis skaičius, ko gero, padidės;

30.    pabrėžia, kad 2013 m. pabaigoje neįvykdyti įsipareigojimai sudarė 322 mlrd. EUR ir buvo numatoma, kad ši suma išaugs 2014 m.; mano, kad tai prieštarauja patikimo finansų valdymo principui, kaip numatyta SESV 310 straipsnyje, todėl kyla abejonių dėl ES biudžeto teisėtumo;

31.    pabrėžia, kad šie „kabantys“ finansiniai įsipareigojimai yra itin svarbūs, nes pirmą kartą nustatyta, kad mokėjimų viršutinės ribos daugelį metų iš esmės išliks stabilios(90);

32.    pažymi, kad ekonomikos krizės sąlygomis trūksta finansinių išteklių; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad didelei daliai biudžeto didžiausia išlaidų riba pagal DFP išlaidų kategorijas yra padalyta į metinius asignavimus pagal valstybes nares; atkreipia dėmesį į tai, kad būdas, kuriuo valstybės narės panaudoja lėšas, dažnai tampa pagrindiniu politikos tikslu (pagal principą „naudok arba prarasi“)(91); todėl ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti pereiti nuo išlaidų prie rezultatų kultūros, sutelkiant dėmesį į pasiektus rezultatus ir vadovaujantis veiksmingumo, rezultatyvumo ir ekonomiškumo principais;

33.    atkreipia dėmesį į tai, kad bendra išankstinio finansavimo suma 2013 m. pabaigoje siekė 79,4 mlrd. EUR, ir primygtinai teigia, kad dėl ilgų išankstinio finansavimo laikotarpių gali padidėti klaidų ar lėšų praradimo rizika; pabrėžia, kad ši rizika ypač pasireiškia pagal 4 biudžeto išlaidų kategoriją (ES kaip pasaulinio masto veikėja), pagal kurią vykdant tipišką operaciją praeina ketveri metai nuo įsipareigojimų prisiėmimo iki tol, kol Komisija užregistruoja galutinę susijusių išlaidų sumą;

34.    ragina Komisiją dar kartą parengti ir paskelbti ilgalaikę grynųjų pinigų srautų prognozę, kurioje būtų numatyti būsimi mokėjimų poreikiai, siekiant užtikrinti, kad iš patvirtintų metinių biudžetų būtų galima padengti reikiamus mokėjimus; prašo Komisijos prireikus pateikti esamų taisyklių pakeitimus, jei pagal metinius biudžetus neįmanoma užtikrinti pakankamų asignavimų lygio, kuris atitiktų reikiamą mokėjimų lygį;

35.    pakartoja, jog būtina dėti pastangas siekiant ieškoti ilgalaikių sprendimų, kad Komisija vėl galėtų kontroliuoti savo biudžetą; pažymi, kad visų pirma būtina labiau pabrėžti atskaitomybę ir dėmesį sutelkti į veiklos bei lėšų panaudojimo rezultatus; šiuo tikslu pabrėžia, kad Parlamentas turi atlikti aktyvesnį vaidmenį išlaidų ir veiklos tikrinimo procese;

Finansinės priemonės

36.    pastebi, kad iki 2013 m. pabaigos pagal 176 Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Europos socialinio fondo (ESF) veiklos programas (VP) 25 valstybėse narėse buvo įdiegta 941 finansų inžinerijos priemonė (FIP); yra ypač susirūpinęs, kad tik 47 proc. iš 14,3 mlrd. EUR (6,7 mlrd. EUR), sumokėtų FIP, iš tikrųjų buvo išmokėta galutiniams naudos gavėjams, nors šis skaičius yra didesnis palyginus su 4,7 mlrd. EUR, išmokėtų iki 2012 m. pabaigos; pastebi, kad 47 proc. vidutinis lėšų išmokėjimo lygis 2013 m. pabaigoje neatskleidžia tam tikrų skirtumų tarp fondų ir valstybių narių; pažymi, kad vidutinis lėšų išmokėjimo lygis apima visus 900 fondų: ir tuos, kurie buvo įsteigti 2008 m., ir tuos, kurie buvo naujai įsteigti 2013 m. ir kurių įgyvendinimo etapas tik prasidėjo; mano, kad kai kurių fondų rodikliai mažesni už vidurkį, o kitų fondų lėšų panaudojimo lygis jau siekia 100 proc. ir jie tapo pakartotinai investuojančiais atnaujinamaisiais fondais;

37.    atkreipia dėmesį į tai, kad 14 finansų inžinerijos priemonių buvo įdiegtos valstybėse narėse naudojant kaimo plėtros fondo lėšas; atkreipia dėmesį į tai, kad iki 2013 m. pabaigos iš Sąjungos biudžeto bankams Rumunijoje, Bulgarijoje, Graikijoje, Italijoje ir Lietuvoje buvo išmokėta 443,77 mln. EUR; yra susirūpinęs dėl to, kad iš šios sumos nė vienas euras nepasiekė galutinių paramos gavėjų; atkreipia dėmesį į tai, kad šešioms finansų inžinerijos priemonėms, įdiegtoms naudojant Europos žuvininkystės fondo lėšas, finansuoti bankams Graikijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, Estijoje, Latvijoje ir Nyderlanduose buvo išmokėta 72,37 mln. EUR; pažymi, kad tik Latvijoje visos gautos sumos buvo išmokėtos galutiniams paramos gavėjams, Rumunijoje galutiniams paramos gavėjams buvo išmokėta tik 28 proc. lėšų, Bulgarijoje – 77 proc., Estijoje – 91 proc., o Graikijoje ir Nyderlanduose nė kiek(92);

38.    taip pat apgailestauja dėl to, kad šios priemonės yra sudėtingos ir už jas tiksliai sunku atsiskaityti, todėl taip pat nelengva atlikti viešąją kontrolę; ragina Komisiją užtikrinti didesnį skaidrumą ir reguliariai teikti ataskaitas apie sverto poveikį, nuostolius ir riziką, kaip antai investicijų burbulus; primygtinai ragina Komisiją pagal kiekvieną finansų inžinerijos priemonę pateikti finansuojamų projektų skaičių ir pasiektus rezultatus ir aiškiai nurodyti, kiek Sąjungos biudžeto lėšų panaudota šiems FIP projektams bendrai finansuoti, taip pat pateikti išsamią FIP sąnaudų ir naudos analizę palyginti su labiau tiesioginėmis projektų finansavimo formomis;

39.    palankiai vertina tai, kad per metinius peržiūros posėdžius finansinių priemonių įgyvendinimo klausimas sistemingai įtraukiamas į darbotvarkę, analizuojami trūkumai ir siūlomi taisomieji veiksmai; su pasitenkinimu pripažįsta, kad kitu 2014–2020 m. laikotarpiu šios srities trūkumai buvo pataisyti, t. y. mokėjimai bus pervedami finansines priemones valdantiems fondams tik tuomet, kai faktinis išmokėjimo galutiniams paramos gavėjams lygis pasieks tam tikrą procentinę dalį;

40.    rekomenduoja, kad, turint mintyje naštą mokėjimams skirtam biudžetui ir tai, kad pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (toliau – Finansinis reglamentas) 140 straipsnio 7 dalį reikalaujama vengti su finansinėmis priemonėmis susijusių perteklinių likučių, Komisija užtikrintų, kad įnašai iš Sąjungos biudžeto tokioms priemonėms finansuoti būtų nustatomi pagal realius pinigų srautus;

41.    yra itin susirūpinęs dėl kelių Audito Rūmų išvadų dėl regioninių investicinių priemonių dotacijų derinimo su finansų įstaigų paskolomis, siekiant remti Sąjungos išorės politiką, veiksmingumo(93);

42.    pažymi, kad nors šios priemonės buvo nustatytos tinkamai, dėl Komisijos valdymo trūkumų jų derinimas nedavė tiek naudos, kiek galėjo duoti; prašo Komisijos atlikti mokėjimą tik tuomet, kai paramos gavėjui lėšos iš tiesų reikalingos, ir pagerinti Sąjungos dotacijų įgyvendinimo stebėseną;

Komisijos ir valstybių narių atsakomybė taikant pasidalijamąjį valdymą

43.    pabrėžia, kad pagal SESV 317 straipsnį Komisijai tenka galutinė atsakomybė už Sąjungos biudžeto vykdymą; pabrėžia, kad tuomet, kai Komisija vykdo biudžetą taikydama pasidalijamąjį valdymą, biudžeto vykdymo užduotys pagal Finansinio reglamento 59 straipsnį pavedamos valstybėms narėms ir jos prisiima politinę ir finansinę atsakomybę; taigi pakartoja, kad valstybės narės turi veikti griežtai laikydamosi patikimo finansų valdymo principo ir nedaryti neigiamo poveikio savo atsakomybei valdant Sąjungos lėšas;

44.    atkreipia dėmesį į Komisijos 2014 m. spalio 28 d. komunikatą „Tarpinstitucinės darbo grupės rekomendacijų dėl nacionalinių pareiškimų įvedimo ir naudojimo priėmimas“ (COM(2014) 0688); pabrėžia, kad pareiškimų teikimas nėra privalomas ir todėl palankiai vertina tai, kad keturios valstybės narės – Danija, Nyderlandai, Švedija ir Jungtinė Karalystė – nusprendė juos teikti; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad skiriasi šių pareiškimų forma, apimtis, išsamumas ir ataskaitinis laikotarpis, ir pažymi, kad dėl to iš jų mažai naudos;

45.    atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis pakartotiniais Audito Rūmų pareiškimais, keturių minėtųjų valstybių narių pateikti nacionaliniai valdymo pareiškimai itin menkai pasitarnauja Audito Rūmams atliekant auditą ir negali būti laikomi patikimu informacijos šaltiniu norint pateikti patikinimo pareiškimą;

46.    atkreipia dėmesį į Komisijos 2014 m. spalio 28 d. komunikatą „Tarpinstitucinės darbo grupės rekomendacijų dėl nacionalinių pareiškimų įvedimo ir naudojimo priėmimas“ (COM(2014) 0688); apgailestauja dėl to, kad nepadaryta esminės pažangos siekiant pagerinti finansų valdymą, dėl kurio, priėmus neteisingus sprendimus politiniu ir valdymo lygmenimis, galėtų būti nuolat prarandami Sąjungos pinigai; ragina parengti sankcijų, taikomų, jei valstybės narės pateikia neteisingą informaciją apie programą ir neteisingus pareiškimus, sistemą;

47.    atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją ir Tarybą imtis konkrečių ir tikslingų veiksmų siekiant užtikrinti reikiamą pažangą patikimo finansų valdymo srityje, įskaitant aktyvesnį nacionalinių pareiškimų priemonės naudojimą, nes ši priemonė praktiškai nereikalauja daug papildomų pastangų (kaip pranešama, šiuo tikslu reikia mažiau nei vieno etato per metus vienoje valstybėje narėje), tuo pat metu pažymi, kad itin svarbu, jog valstybės narės, pateikdamos oficialų dokumentą, prisiimtų politinę atsakomybę už Sąjungos lėšų naudojimą; ragina Komisiją ir valstybes nares skelbti ne tik nacionalinius pareiškimus, bet taip pat metines suvestines ir valdymo pareiškimus siekiant suteikti daugiau informacijos apie finansų valdymą ir pasiekti konkrečios pažangos šioje srityje; primygtinai ragina Komisiją pateikti rekomendaciją Parlamentui ir Tarybai siekiant skatinti naudoti nacionalinius pareiškimus laikantis tarpinstitucinės darbo grupės rekomendacijų dėl nacionalinių pareiškimų įvedimo ir naudojimo;

Valstybių narių pateiktų duomenų patikimumas

48.    pažymi, kad taikant pasidalijamąjį valdymą valstybių narių vykdomų pirmojo lygio patikrų patikimumo stoka kenkia Komisijos tarnybų rengiamų metinių veiklos ataskaitų ir Komisijos tvirtinamos apibendrinamosios ataskaitos patikimumui, nes jos iš dalies yra pagrįstos nacionalinių valdžios institucijų vykdomų patikrų rezultatais; primena anksčiau išsakytą savo reikalavimą, kad Komisija įvertintų ir, prireikus, koreguotų valstybių narių duomenis siekiant parengti patikimas ir objektyvias metinės veiklos ataskaitas;

49.    prašo, kad generaliniai direktoriai savo metinėse veiklos ataskaitose išsamiai praneštų apie klaidų lygį, kurį nurodė valstybės narės, ir, prireikus, apie Komisijos atliktas pataisas veiksmų programų lygmeniu;

Valstybės narės, kurių rezultatai blogiausi

50.    palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai kartu su savo 2013 m. metine ataskaita, kurioje iš dalies atsižvelgta į Parlamento rezoliucijoje dėl 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo išsakytą prašymą pateikti su konkrečia šalimi susijusią informaciją, kai taikomas pasidalijamasis valdymas, paskelbė savo audito, susijusio su taikant pasidalijamojo valdymo principą valdomomis lėšomis žemės ūkio ir sanglaudos srityse 2009–2013 m. laikotarpiu, rezultatų apžvalgą;

51.    pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų pateiktais duomenimis apie Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo (pagrindiniai duomenys įtraukti į Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD ir Regioninės ir miestų politikos GD 2013 m. metines veiklos ataskaitas) lėšų, susijusių su rizika, sumas ir procentinę dalį, didžiausias klaidų lygis nustatytas Slovakijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Ispanijoje;

52.    pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų pateiktais duomenimis apie Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Europos žemės ūkio fondų regionų plėtrai (pagrindiniai duomenys įtraukti į Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD 2013 m. metinę veiklos ataskaitą) lėšų, susijusių su rizika, sumas ir procentinę dalį, didžiausias klaidų lygis nustatytas Rumunijoje, Bulgarijoje ir Portugalijoje;

53.    ragina Audito Rūmus parengti savo konkrečioms šalims pritaikytą ataskaitų rengimo metodą, kurį taikant būtų atsižvelgiama ne vien tik į su rizika susijusias sumas, bet taip pat į valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemas ir Komisijos ir valstybių narių taikomus taisomuosius mechanizmus tam, kad būtų galima tinkamai įvertinti valdymo raidą valstybėse narėse, kurių rezultatai blogiausi, ir rekomenduoti geriausius galimus sprendimus;

Interesų konfliktai

54.    apgailestauja dėl to, kad kai kuriose valstybėse narėse teisės aktai, susiję su parlamento, vyriausybės ir vietos tarybų narių interesų konfliktais, yra netikslūs ir nepakankami; ragina Komisiją atidžiai išnagrinėti dabartinę padėtį ir prireikus pateikti rekomendacijas arba netgi teisiškai privalomus sprendimus; mano, kad tokie patys reikalavimai turėtų būti taikomi kandidatams į Komisijos narius ir Komisijos nariams;

Įplaukos. BNP pagrįsti nuosavi ištekliai

55.    pažymi, jog Audito Rūmai, atlikdami auditą (žr. 2013 m. metinės ataskaitos 2.27 punktą), nustatė, kad Komisijai apskaičiuojant valstybių narių įnašus ir jų mokėjimus, kurių dauguma pagrįsti 2013 m. prognozuojamais bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) duomenimis, esminių klaidų nepadaryta;

56.    prašo Komisijos užtikrinti, kad Eurostato ir valstybių narių duomenys būtų identiški, kadangi BNP rodiklis itin svarbus ne tik Sąjungos įplaukų, bet ir išlaidų aspektu;

57.    primena Audito Rūmų 2012 m. metinėje ataskaitoje pateiktą kritiką dėl Komisijos atliekamo BNP duomenų tikrinimo veiksmingumo stokos (žr. 2012 m. metinės ataskaitos 2.41 punktą); pabrėžia, kad dėl ilgą laiką taikomų bendrųjų išlygų ir pernelyg ilgos BNP duomenų, naudojamų nuosaviems ištekliams nustatyti, tikrinimo ciklo trukmės gali rastis biudžeto neapibrėžtumas, kaip buvo pabrėžta valstybių narių diskusijose dėl 2014 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 6 projekto(94);

58.    apgailestauja dėl to, kad kai kurios valstybės narės, nepaisant to, kad žinojo apie statistikos metodikos BNP pagrįstam įnašui apskaičiuoti pokyčius, taikomus nuo 2014 m. pavasario, nenumatė, kad dėl šių pokyčių padidės jų įnašas į biudžetą;

59.    apgailestauja dėl to, kad Komisija, nepaisant to, kad nuo 2013 m. pavasario žinojo, jog BNP pagrįstam įnašui apskaičiuoti taikomos statistikos metodikos pokyčiai galėtų labai padidinti tam tikrų valstybių narių įnašą į biudžetą, primygtinai siekė, kad šis klausimas būtų sprendžiamas kaip grynai techninio pobūdžio problema(95);

60.    primena, jog Audito Rūmai savo nuomonėje Nr. 7/2014(96) pateikė išvadą, kad Komisijos pasiūlymas leisti atidėti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) balansų mokėjimus ir juos koreguoti išskirtinėmis aplinkybėmis gali padidinti nuosavų išteklių sistemos sudėtingumą ir valstybių narių biudžeto neapibrėžtumą;

61.    ypač atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos pasiūlyme, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (COM(2014) 0704), svarstomas tik termino, iki kurio valstybės narės turi skirti išteklius tuo atveju, kai gauna dideles sumas dėl teigiamo PVM ir BNP balanso ir korekcijų, atidėjimas, ir pažymi, kad, jei valstybės narės turi didelį neigiamą PVM ir BNP balansą ir korekcijas, būtų galima Komisiją įpareigoti parengti taisomąjį biudžetą, skirtą papildomoms įplaukoms surinkti;

62.    apgailestauja, kad Taryba, nepaisydama Komisijos pasiūlytos visuotinės nuosavų išteklių sistemos reformos, kurią palankiai įvertino Parlamentas(97) ir kuria siekiama užtikrinti didesnį nuosavų išteklių sistemos teisingumą, suprantamumą, skaidrumą ir veiksmingumą bei sumažinti nacionalinius įnašus, iki šiol nepadarė jokios pažangos nuosavų išteklių sistemos reformos klausimu, remdamasi minėtaisiais pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų;

Taikytinos priemonės

63.    ragina Komisiją:

–       sutrumpinti BNP duomenų, naudojamų nuosaviems ištekliams apskaičiuoti, tikrinimo ciklo trukmę iki ne daugiau kaip ketverių metų, jei reikia, pradedant taikyti pažeidimų nagrinėjimo procedūras ir (arba) arba nustatant griežtą išlygų panaikinimo atidėjimą;

–       apriboti bendrųjų išlygų taikymą išimtiniams atvejams, susijusiems su didele rizika, kad nėra apsaugoti Sąjungos finansiniai interesai, t. y., kai valstybė narė tikrinimo ciklo metu ar nereguliariai atlieka esminę peržiūrą;

–       parengti veiksmų planą siekiant ištaisyti trūkumus, kuriuos Audito Rūmai nurodė Specialiojoje ataskaitoje Nr. 11/2013, ir pranešti apie jį Parlamentui ir Audito Rūmams iki 2015 m. birželio mėn. pabaigos;

–       nustatyti ir atidžiai stebėti išsamų veiksmų planą, kuriame nustatyti aiškūs tikslai problemoms, susijusioms su Graikijos nacionalinių finansinių ataskaitų rengimu, spręsti;

–       pateikti pasiūlymo (COM(2014) 0704) dalinį pakeitimą tam, kad Komisija būtų įgaliota atidėti sumų, kurios susidaro vadinamųjų neigiamų likučių ir korekcijų atvejais, kompensavimą;

64.    pažymi, kad Audito Rūmai savo Specialiojoje ataskaitoje Nr. 2/2014 „Ar tinkamai valdomi preferenciniai prekybos susitarimai?“ nustatė kontrolės strategijos ir rizikos valdymo trūkumų Vokietijoje, Prancūzijoje ir Jungtinėje Karalystėje, dėl kurių Sąjungos biudžetas gali patirti nuostolių; pažymi, kad šiuos trūkumus patvirtino minėtose trijose valstybėse narėse nustatyta potencialiai prarastų įplaukų suma; pažymi, jog ekstrapoliuodami 2009 m. imtyje nustatytas klaidas, Audito Rūmai įvertino, kad šiose valstybėse narėse dėl senaties taikymo netinkamų muitų suma siekė 655 mln. EUR; pažymi, kad tai sudaro apie 6 proc. bendros importo muitų sumos, tais metais surinktos penkiose atrinktose valstybėse narėse (167 mln. EUR Vokietijos, 176 mln. EUR Prancūzijos ir 312 mln. EUR Jungtinės Karalystės atveju);

Žemės ūkis

Žemės ūkis. Demografiniai ir su paramos gavėjų struktūra susiję iššūkiai

65.    pabrėžia, kad demografiniai pokyčiai bendrai žemės ūkio politikai (BŽŪP) daro didesnę įtaką nei bet kuriai kitai Sąjungos politikai, nes beveik trečdalis iš 12 mln. Sąjungos ūkininkų, kuriems skiriama daugiau kaip 45 proc. Sąjungos biudžeto lėšų, yra vyresni nei 65 metų ir tik 6 proc. – jaunesni nei 35 metų(98); atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina vykdant BŽŪP reformą pradėtas įgyvendinti programas, kuriomis siekiama remti jaunus ūkininkus;

66.    apgailestauja dėl to, kad priemonėmis, kurių ėmėsi Komisija žemės ūkio politikos srityje, iki šiol nepavyko ištaisyti demografinės pusiausvyros sutrikimo, ir dėl šios priežasties ragina Komisiją persvarstyti paramą žemės ūkiui iš biudžeto;

67.    pabrėžia, kad mažiau kaip 2 proc. Sąjungos ūkininkų gauna 31 proc. BŽŪP tiesioginių išmokų; atkreipia dėmesį į tai, kad BŽŪP visų pirma turėtų būti orientuota į smulkius ūkininkus, ir mano, kad dėl dabartinės praktikos daromas tolesnis neigiamas poveikis BŽŪP politiniam priimtinumui;

68.    primena, jog Europos Parlamentas ir Taryba, siekdami užtikrinti, kad BŽŪP būtų teisingesnė, nustatė(99), kad sumažinami 150 000 EUR sumą viršijantys mokėjimai, ir numatė galimybę taikyti viršutines tiesioginių išmokų ribas; taigi prašo Audito Rūmų rengiant kitas metines ataskaitas patikrinti šios priemonės veiksmingumą ir rezultatyvumą;

69.    atkreipia dėmesį į tai, kad Čekijos Respublikoje, po to Slovakijoje, Vengrijoje, Vokietijoje ir Bulgarijoje tebėra skirtingiausios žemės ūkio sistemos(100); ragina Komisiją ir valstybes nares geriau suderinti jų paramos gavėjų struktūrą ir reikalauja, kad Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI) GD generalinis direktorius kasmet kartu su savo metine veiklos ataskaita pateiktų orientacinius duomenis apie BŽŪP tiesioginės pagalbos išmokų gamintojams paskirstymą pagal valstybes nares ir paramos gavėjų kategorijas;

Žemės ūkis. Pirmojo ramsčio klaidų lygis

70.    apgailestauja, kad vykdant Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) mokėjimus 2013 m. padaryta esminių klaidų ir Audito Rūmų apskaičiuotas labiausiai tikėtinas klaidų lygis yra 3,6 proc. (3,8 proc. 2012 m.)(101) ir kad iš penkių kontrolės sistemų, tikrintų dėl išlaidoms priskirtų mokėjimų, dvi pripažintos neveiksmingomis, dvi – iš dalies veiksmingomis ir viena – veiksminga;

71.    pabrėžia, kad 33 klaidų iš 101 Audito Rūmų nustatytos kiekybiškai įvertinamos klaidos atvejais nacionalinės valdžios institucijos turėjo pakankamai informacijos ir galėjo bent iš dalies tų klaidų išvengti, jas nustatyti ir pataisyti ir tuomet, jei visa ši informacija būtų buvusi panaudota tinkamai, labiausiai tikėtinas klaidų lygis šioje srityje būtų buvęs 1,1 proc. mažesnis ir gana artimas nustatytai 2 proc. reikšmingumo ribai; pabrėžia, kad valstybėms narėms tenka svarbi atsakomybė tinkamai ir teisėtai vykdyti Sąjungos biudžetą tuo atveju, kai jos yra atsakingos už Sąjungos lėšų valdymą;

Kompleksinė parama

72.    pažymi, kad Audito Rūmų auditas apėmė kompleksinės paramos reikalavimų patikrinimą ir kad atvejai, kai nebuvo laikomasi kompleksinės paramos reikalavimų, buvo laikomi klaidomis, jei buvo įrodyta, jog tais metais, kai ūkininkas teikė paraišką paramai gauti, pažeidimas jau egzistavo; pabrėžia, kad Audito Rūmai nustatydami klaidų lygį taip pat atsižvelgė į trūkumus kompleksinės paramos srityje, ir pažymi, kad, Komisijos nuomone, kompleksinė parama nėra susijusi su teise gauti išmokas, bet yra susijusi tik su administracinėmis sankcijomis;

Klaidų lygis, nustatytas taikant rinkos priemones

73.    yra susirūpinęs dėl to, kad, kaip apskaičiavo Komisija, su žemės ūkio rinkų priemonėmis susijusių klaidų lygis yra 7,44 proc.; apgailestauja dėl to, kad 2013 m. tai antras pagal dydį klaidų lygis politikos srityje;

74.    pabrėžia, kad išlygos, kurias Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI) GD generalinis direktorius pateikė savo 2013 m. metinėje veiklos ataskaitoje, patvirtina nerimą keliančią rinkos priemonių padėtį, nes jos susijusios su septyniomis pagalbos schemomis devyniose valstybėse narėse, ypač vaisių ir daržovių, vynuogynų restruktūrizavimo, investicijų į vyno gamybą, paukštienos eksporto grąžinamųjų išmokų sektoriuose ir vykdant pieno vartojimo skatinimo mokyklose programą;

75.    atkreipia dėmesį į tai, kad daugelis mažesnių programų, pvz., vaisių ir pieno vartojimo skatinimo mokyklose programos, nėra patogios įgyvendinti, iš dalies dėl susijusios biurokratijos, todėl jų lėšų įsisavinimas ir įgyvendinimas yra nepakankami;

76.    apgailestauja dėl didelių kontrolės procedūrų, taikomų suteikiant pripažinimą vaisių ir daržovių gamintojų grupėms(102) Lenkijoje, Austrijoje, Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje, trūkumų, nurodytų Audito Rūmų 2013 m. metinėje ataskaitoje ir patvirtintų Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI) GD generalinio direktoriaus, kuris savo 2013 m. metinėje veiklos ataskaitoje pateikė išlygą, pagrįstą savo vertinimu, kad maždaug 25 proc. visų išlaidų pagal šią priemonę, t. y. 102,7 mln. EUR, yra susiję su rizika;

77.    ypač apgailestauja dėl Komisijos nustatytų trūkumų, susijusių su vynuogynų restruktūrizavimo priemone Ispanijoje, dėl kurios buvo pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI) GD generalinio direktoriaus išlyga, nes pataisytų klaidų lygis buvo 33 proc. ir 54 mln. EUR suma buvo susijusi su rizika, ir priemone „Paukštienos eksportas Prancūzijoje“, nes pataisytų klaidų lygis buvo 69,6 proc. ir 29,3 mln. EUR suma buvo susijusi su rizika;

Valstybių narių duomenų apie tiesiogines išmokas patikimumas

78.    palankiai vertina tai, kad Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI) GD atliko individualų kiekvienos mokėjimo agentūros vertinimą, pagrįstą visa turima informacija, įskaitant Audito Rūmų audito išvadas, nes klaidų lygis, apie kurį pranešė valstybės narės, pateikdamos savo tikrinimų statistikos duomenis, neapima visų likutinio klaidų lygio komponentų ir ne visada yra patikimas;

79.    pakartoja Audito Rūmų tvirtinimus(103), kad, sprendžiant pagal šio naujo metodo rezultatus, remiantis valstybių narių tikrinimų statistikos duomenimis, mokėjimo agentūrų direktorių pareiškimais ir sertifikavimo įstaigų atliktu darbu, galima gauti tik ribotą patikinimą;

80.    pažymi, jog nepaisant to, kad beveik visos tiesiogines išmokas tvarkančios mokėjimo agentūros buvo sertifikavimo institucijų akredituotos ir patvirtintos, ir nepaisant to, kad 79 patikinimo pareiškimams iš 82 mokėjimo agentūrų pateiktų patikinimo pareiškimų sertifikavimo įstaigos 2013 m. pateikė besąlyginę nuomonę, taip patvirtindamos mokėjimo agentūrų direktorių pateiktų patikinimo pareiškimų tikslumą, Komisija, nurodydama didesnį klaidų lygį, turėjo patikslinti 42 iš 68 mokėjimo agentūrų, kurių likutinis klaidų lygis viršijo 2 proc., nurodytą klaidų lygį;

81.    pažymi, kad 5 mokėjimų agentūros, kurių klaidų lygis didžiausias, buvo:

1.        RPA, Jungtinė Karalystė

5,66 % (valstybės narės praneštas klaidų lygis: 0,67 %)

2.        OKEPE, Graikija

5,17 % (valstybės narės praneštas klaidų lygis: 0,83 %)

2.        AVGA, Ispanija

4,71 % (valstybės narės praneštas klaidų lygis: 1,93 %)

4.        IFAP, Portugalija

4,37 % (valstybės narės praneštas klaidų lygis: 0,82 %)

5.        PIAA, Rumunija

4,27 % (valstybės narės praneštas klaidų lygis: 1,77 %)

82.    apgailestauja dėl to, kad pagal dabartinę teisinę sistemą nenumatyta sankcijų už neteisingus ar melagingus(104) mokėjimo agentūrų pranešimus;

83.    ragina, kad Sąjungos pareigūnai atidžiau prižiūrėtų, stebėtų ir labiau koordinuotų nacionalines mokėjimo agentūras atitinkamose valstybėse narėse, visų pirma tas mokėjimo agentūras, kurios per pastaruosius trejus metus nuolat buvo nepakankamai veiksmingos, siekiant, kad būtų galima įveikti nacionalinių mokėjimo agentūrų patiriamas problemas ir užtikrinti veiksmingesnį mokėjimų administravimą;

IAKS ir ŽSIS

84.    pritaria Komisijos ir Audito Rūmų nuomonei, kad apskritai Integruotai administravimo ir kontrolės sistemai (IAKS) tenka vienas iš svarbiausių vaidmenų siekiant išvengti ir mažinti klaidų ūkininkų paraiškose, ir nurodo, kad tinkamas šios sistemos veikimas turėtų užtikrinti, jog vykdant tiesiogines žemės ūkio išmokas nebūtų daroma esminių klaidų;

85.    apgailestauja dėl to, kad nuolat nustatoma trūkumų pašalinant reikalavimų neatitinkančią žemę iš žemės sklypų identifikavimo sistemos (ŽSIS) ir vykdant administracinį ūkininkų paraiškų tvarkymą ir dėl to labai padidinamas esminių klaidų, kurių vis dar daroma vykdant EŽŪGF mokėjimus, lygis;

86.    dar kartą pabrėžia ŽSIS nustatytų trūkumų horizontalųjį aspektą; pažymi, kad nuo 2007 m. Audito Rūmai išnagrinėjo 38 mokėjimo agentūrų IAKS visose 28 valstybėse narėse, ir labai apgailestauja, kad tik 7 kontrolės sistemos įvertintos kaip veiksmingos, 22 – kaip iš dalies veiksmingos, o 9 – kaip neveiksmingos; ragina Komisiją užtikrinti, kad biudžetui kylanti finansinė rizika būtų kompensuojama grynosiomis finansinėmis pataisomis;

Procedūros, skirtos užtikrinti netinkamai paskirtų išmokų susigrąžinimą

87.    yra susirūpinęs dėl to, kad Audito Rūmai pranešė(105), jog Airijoje apie sumas, prarastas dėl pažeidimų ar aplaidumo, susijusių su 2008 ir ankstesnių metų mokėjimų prašymais, skolininkams buvo pranešta gerokai pavėlavus ir kelerius metus nebuvo taikoma jokia susigrąžinimo ar išieškojimo procedūra;

88.    nurodo, kad iki 2012 m. pabaigos iš 6,7 mln. EUR skolos, susijusios su šių mokėjimų prašymų pateikimo metais, 2,3 mln. EUR buvo padengta iš Sąjungos biudžeto taikant 50/50 taisyklę, nepaisant Audito Rūmų nustatytų atidėliojimų, susijusių su pranešimo procedūra, ir būgštavimų, kad šios Sąjungos biudžeto lėšos bus galutinai prarastos;

89.    taip pat yra susirūpinęs dėl Audito Rūmų išvadų dėl to, kad Italijos valdžios institucijos nenurodė, ar skolų priežastis buvo pažeidimai ar administracinės klaidos, dėl kurių galėtų tekti padengti išlaidas iš Sąjungos biudžeto; prašo Komisijos iki metų pabaigos iš esmės išnagrinėti šią padėtį ir pateikti išsamią analizę;

90.    pažymi, kad, remiantis Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI) GD 2013 m. metinėje veiklos ataskaitoje(106) pateiktais duomenimis, valstybės narės, kurių rezultatai netinkamai paskirtų išmokų susigrąžinimo aspektu blogiausi, yra Bulgarija, iš kurios netinkamai paskirtų išmokų susigrąžinta 4 proc., Graikija – 21 proc., Prancūzija – 25 proc., Slovėnija – 25 proc., Slovakija – 27 proc. ir Vengrija – 33 proc.; reiškia susirūpinimą dėl nerimą keliančio mažo susigrąžinimo lygio tam tikrose srityse ir prašo Komisijos pateikti ataskaitą, kurioje butų nurodytos susijusios priežastys ir galimybės pagerinti padėtį;

Sąskaitų patvirtinimo procedūra

91.    atkreipia dėmesį į tai, kad 2013 m. Komisija priėmė keturis sprendimus dėl atitikties, pagal kuriuos buvo atliktos 1 116,8 mln. EUR vertės finansinės pataisos (861,9 mln. EUR suma, susijusi su EŽŪGF, ir 236,2 mln. EUR suma, susijusi su Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kurios sudaro maždaug 2 proc. Sąjungos 2013 m. žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skirto biudžeto (1,4 proc. 2008–2012 m. laikotarpiu));

92.    pažymi, kad ši suma negali būti lyginama su Audito Rūmų nustatytu labiausiai tikėtinu klaidų lygiu, nes Komisijos atitikties auditai yra sisteminio pobūdžio, juos atliekant netikrinamas vykdytų operacijų tvarkingumas, jie apima su keleriais biudžetiniais metais susijusias išlaidas, lemia 65 proc. operacijų taikomą finansinį koregavimą nustatant fiksuoto dydžio sumą ir todėl nėra tinkami metiniam klaidų lygiui apskaičiuoti(107);

93.    pabrėžia, kad, remiantis Audito Rūmų išvadomis(108), 2013 m. vidutinio finansinių pataisų lygio padidėjimą, palyginti su 2008–2012 m. laikotarpiu, iš esmės galima paaiškinti tuo, kad neišspręstų audito bylų sumažėjo nuo 553 audito bylų 2012 m. pabaigoje iki 516 bylų 2013 m. pabaigoje ir kad pagal šias išspręstas bylas, susijusias su finansiniai metais iki 2010 m., atliktų finansinių pataisų vertė siekė 881 mln. EUR (79 proc. visos sumos);

94.    yra susirūpinęs dėl to, kad pagal šiuo metu galiojančias nuostatas(109) neužtikrinamas taikinimo institucijos, kuri gali dalyvauti vykdant atitikties patvirtinimo procedūrą, nepriklausomumas;

Kaimo plėtros, aplinkos, žuvininkystės ir sveikatos sritys

95.    pažymi, kad 2013 m. vykdant mokėjimus kaimo plėtros, aplinkos, žuvininkystės ir sveikatos srityse padaryta esminių klaidų, bet labiausiai tikėtinas klaidų lygis sumažėjo iki 6,7 proc. palyginti su 7,9 proc. 2012 m., o septynios iš 13 priežiūros ir kontrolės sistemų, tikrintų dėl išlaidoms priskirtų mokėjimų valstybėse narėse, buvo įvertintos kaip iš dalies veiksmingos ir 6 – kaip neveiksmingos;

96.    pritaria Audito Rūmų nuomonei, kad labiausiai tikėtiną klaidų lygį būtų buvę galima sumažinti iki 2 proc., jei nacionalinės valdžios institucijos būtų panaudojusios visą turimą informaciją klaidoms išvengti, joms aptikti ir jas ištaisyti; pabrėžia, kad valstybėms narėms tenka svarbi atsakomybė tinkamai ir teisėtai vykdyti Sąjungos biudžetą tuo atveju, kai jos yra atsakingos už Sąjungos lėšų valdymą;

97.    apgailestauja dėl to, kad Audito Rūmų apskaičiuotas vidutinis klaidų lygis kaimo plėtros srityje per pastaruosius trejus metus buvo 8,2 proc., o 2013 m. – 7,9 proc.(110); labai apgailestauja, kad 2013 m. tai didžiausias klaidų lygis politikos srityje;

98.    atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų nustatytų klaidų atsirado daugiausia todėl, kad paramos gavėjai nesilaikė finansavimo tinkamumo reikalavimų, netinkamai buvo taikomos viešųjų pirkimų taisyklės ir buvo nesilaikoma agrarinės aplinkosaugos įsipareigojimų;

99.    yra susirūpinęs dėl to, kad Audito Rūmai nustatė, jog dėl įtariamo privačių paramos gavėjų tyčinio pažeidimo aštuntadaliu padidėjo klaidų lygio rodiklis kaimo plėtros srityje, ir apgailestauja, kad dėl konkrečios kaimo plėtros priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės produktų vertės didinimas“ labiausiai padidėjo klaidų lygis, susijęs su privačiomis investicijomis(111), į kurį atsižvelgdami Audito Rūmai išreiškė didžiulį susirūpinimą priemonės efektyvumu ir veiksmingumu siekiant politikos tikslų;

100.  pritaria Audito Rūmų nuomonei(112), kad padarytos klaidos iš dalies atsirado dėl taisyklių sudėtingumo ir didžiulės pagalbos schemų pagal 2007–2013 m. programas įvairovės; iš viso 46 kaimo plėtros priemonės, kurių kiekvienai nustatytos atskiros taisyklės ir reikalavimai;

101.  pripažįsta, kad Komisija vis dažniau sustabdo ir nutraukia mokėjimus ir taip užtikrina, kad tais atvejais, kai nustatoma trūkumų, būtų sistemingai taikomos taisomosios priemonės;

102.  palankiai vertina Komisijos persvarstytą metodą likutiniam klaidų lygiui apskaičiuoti, pagal kurį atsižvelgiama į visus susijusius auditus ir informaciją, siekiant pakoreguoti valstybių narių praneštą klaidų lygį;

103.  apgailestauja dėl to, kad valstybių narių pateikti duomenys apie jų atliktų tikrinimų rezultatus nėra patikimi; atkreipia dėmesį į tai, kad sertifikavimo įstaigos pateikė sąlyginę nuomonę, kurioje teigiama, kad tik devynių agentūrų iš 74 mokėjimo agentūrų klaidų lygis viršijo 2 proc.(113), nors Komisija pateikė sąlyginę nuomonę dėl 31 agentūros 24 valstybėse narėse(114);

104.  apgailestauja dėl kai kurių valstybių narių taisomųjų veiksmų kokybės ir dėl to, kad nėra sistemingo metodo, skirto klaidų priežastims visose valstybėse narėse pašalinti; pabrėžia, kad trūksta prevencinių veiksmų plačiai paplitusiems trūkumams Sąjungos lygmeniu išvengti;

105.  pripažįsta, kad 4 300 000 EUR lėšos, numatytos pagal 17 04 skyrių „Maisto ir pašarų sauga, gyvūnų sveikata, gyvūnų gerovė ir augalų sveikata“, nepakankamai panaudotos dėl šių pagrindinių veiksnių: 900 000 EUR sumos, susijusios su įvairioms programoms numatytomis asignuotosiomis įplaukomis, kurios gali būtų panaudotos 2014 m., ir 2 000 000 EUR sumos, susijusios su neatidėliotinos pagalbos fondu; pažymi, kad atsižvelgiant į pastarąją sumą 50 proc. arba 1 000 000 EUR suma buvo perkelta į 2014 m. (siekiant kovoti su mėlynojo liežuvio liga Vokietijoje) ir panaudota tais metais;

Su žemės ūkiu ir kaimo plėtra susiję prašymai Komisijai, valstybėms narėms ir Audito Rūmams

106.  prašo Audito Rūmų apskaičiuoti atskirus klaidų lygius rinkos priemonėms ir tiesioginėms išmokoms pagal BŽŪP pirmąjį ramstį;

107.  rekomenduoja, kad Komisija aktyviai stebėtų, kaip taikomi taisomieji veiksmai, susiję su kontrolės sistemos, taikomos vaisių ir daržovių gamintojų grupėms Lenkijoje, Austrijoje, Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje teikiamai Sąjungos pagalbai, trūkumais;

108.  ragina Komisiją pademonstruoti Sąjungos žemės ūkio rinkos priemonių pridėtinę vertę, turint mintyje galimų nuostolių, darančių poveikį Sąjungos biudžetui, riziką, ir prašo Komisijos apsvarstyti galimybę jas panaikinti, jei ši rizika būtų pernelyg didelė; prašo Komisijos ataskaitoje, parengtoje po to, kai bus suteiktas Komisijos 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas, nurodyti veiksmus, kurių ėmėsi Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), atsižvelgdama į vykdyto audito dėl paukštienos eksporto grąžinamosios išmokos Prancūzijoje rezultatus;

109.  prašo Komisijos parengti pasiūlymus siekiant numatyti sankcijas už suklastotas arba neteisingas mokėjimo agentūrų ataskaitas, kurie apimtų būtent šiuos tris aspektus: patikrų statistiką, mokėjimo agentūrų pareiškimus ir sertifikavimo įstaigų atliktą darbą; prašo Komisijai suteikti įgaliojimą atšaukti mokėjimo agentūrų akreditavimą sunkiais klaidingo faktų pateikimo atvejais;

110.  ragina Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI) GD generalinį direktorių apsvarstyti išlygų, pagrįstų ŽSIS trūkumais, kai šie trūkumai yra aiškiai horizontalaus pobūdžio, atidėjimo metai po metų realią pridėtinę vertę;

111.  prašo Komisijos ir valstybių narių imtis reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai naudojama integruota administravimo ir kontrolės sistema (IAKS), ir ypač užtikrinti, kad valstybės narės tinkamai įvertintų ir užregistruotų žemės ūkio paskirties sklypų dydį ir tinkamumą ir nedelsiant imtųsi taisomųjų veiksmų, kai nustatyta sisteminių IAKS klaidų;

112.  ragina Komisiją atkreipti dėmesį į Airijoje ir Italijoje nustatytus faktus, apie kuriuos Audito Rūmai pranešė savo 2013 m. metinės ataskaitos 3.24 ir 3.25 punktuose, susijusius su pažeidimais susigrąžinant netinkamai paskirtas išmokas, imtis būtinų taisomųjų veiksmų ir iki 2015 m. birželio mėn. apie juos pranešti Parlamentui;

113.  ragina Komisiją imtis veiksmų tam, kad atliekant sąskaitų patvirtinimo procedūrą būtų dar labiau sumažintas neišnagrinėtų audito bylų skaičius siekiant, kad visi iki 2012 m. atlikti auditai iki 2015 m. pabaigos būtų užbaigti;

114.  visų pirma prašo, kad taikinimo institucijos narių teisė dalyvauti sąskaitų patvirtinimo procedūroje būtų suteikta ribotam laikotarpiui ir pirmą kartą būtų suteikiama trejiems metams su galimybe pratęsti ne ilgiau kaip vieneriems metams; be to, prašo nagrinėjant tas bylas vengti bet kokių galimų interesų konfliktų ir į taikinimo institucijos sudėtį neįtraukti tų valstybių narių, kurios yra tiesiogiai susijusios su finansinėmis pataisomis, atstovų;

115.  prašo Komisijos išsamiai pranešti Parlamentui apie tai, kaip apribojamos BŽŪP tiesioginės išmokos, duomenis pateikiant pagal kiekvieną valstybę narę;

116.  ragina numatyti BŽŪP, kurioje būtų mažiau biurokratinių kliūčių, kad būtų galima sumažinti klaidų lygį; todėl palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą nustatyti, kad vienas pagrindinių kitų penkerių metų prioritetinių uždavinių būtų supaprastinimo ir subsidiarumo užtikrinimas; ragina, kad kraštutiniais atvejais būtų panaikintas mokėjimo agentūrų, kurios yra nuolat nepakankamai veiksmingos, akreditavimas;

117.  ragina Komisiją tinkamu laiku pristatyti išsamų planą, kaip per penkerius ateinančius metus 25 proc. sumažinti biurokratiją BŽŪP srityje;

118.  prašo Audito Rūmus įvertinti kaimo plėtros politikos sritį viename atskirame savo metinės ataskaitos skyriuje arba bent apskaičiuoti atskirus klaidų, padaromų kaimo plėtros politikos srityje, žuvininkystės politikos srityje ir įgyvendinant programą LIFE+, lygius;

119.  rekomenduoja, kad Komisija užtikrintų, jog valstybių narių kaimo plėtros srities veiksmų planai apimtų visus regionus ir priemones, priskiriamas jų veiklos aprėpčiai, ypač investicines priemonės, ir juose būtų atsižvelgta į Komisijos ir Audito Rūmų audito išvadas;

120.  teiraujasi Komisijos apie tolesnius veiksmus, kurių imtasi dėl įtariamų tyčinių pažeidimų, apie kuriuos Audito Rūmai pranešė OLAF, ypač susijusių su kaimo plėtros priemone „Žemės ūkio ir miškininkystės produktų vertės didinimas“, ir prašo tolesnių veiksmų ataskaitoje, pateikiamoje po to, kai bus suteiktas patvirtinimas dėl Komisijos 2013 m. biudžeto įvykdymo, išsamiai peržiūrėti šios priemonės struktūrą, atsižvelgiant į kritines Audito Rūmų pastabas dėl jos veiksmingumo ir rezultatyvumo;

121.  ragina Komisiją atidžiai stebėti kaimo plėtros programų įgyvendinimą ir savo atitikties auditų metu atsižvelgti į taikomas taisykles, įskaitant tam tikrais atvejais į nacionaliniu lygmeniu patvirtintas taisykles, siekiant sumažinti 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu nustatytų trūkumų ir klaidų pasikartojimo riziką;

Žuvininkystė

122.  konstatuoja, kad Jūrų reikalų ir žuvininkystės (MARE) GD pateikė išlygą dėl su kai kurių valstybių narių deklaruotomis išlaidomis susijusio 2 proc. viršijančio klaidų lygio ir kad, kalbant apie vieną valstybę narę, pranešimas vertinamas kaip nepatikimas ir nepateikta ataskaita; apgailestauja, kad šios valstybės narės atžvilgiu susidarė tokia padėtis; tačiau konstatuoja, kad padėtis pagerėjo, kai Komisija šiai valstybei narei pateikė nurodymus;

123.  apgailestauja dėl to, kad, neatsižvelgiant į šias pastabas, Audito Rūmai tiksliau neišdėstė savo audito konkrečiose žuvininkystės ir jūrų reikalų srityse rezultatų, ir siekdamas skaidrumo ragina sudaryti sąlygas susipažinti su šia informacija;

124.  ypač atkreipia dėmesį į tai, kad 92,31 proc. MARE GD atliktų mokėjimų buvo įvykdyti laiku; tačiau susirūpinęs pažymi, kad vėluojančių mokėjimų skaičius išaugo, palygini su ankstesniais finansiniais metais; su džiaugsmu konstatuoja, kad sumažėjo 2013 m. sumokėtų delspinigių ir todėl skatina MARE GD laikytis atitinkamose taisyklėse nustatytų mokėjimo terminų;

Regioninė politika, transportas ir energetika

„Europa 2020“

125.  pabrėžia, kad iš visos šiai politikos grupei 2013 m. tenkančios mokėjimų sumos (45 311 mln. EUR) 96 proc. (43 494 mln. EUR) skiriami regioninei politikai, kuri daugiausia įgyvendinama naudojant ERPF ir Sanglaudos fondo (SF) lėšas, 1 059 mln. EUR skiriama judumui ir transportui, o 758 mln. EUR – energetikai;

126.  pripažįsta lemiamą Sąjungos regioninės politikos vaidmenį siekiant mažinti regionų skirtumus, skatinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą tarp valstybių narių regionų ir tarp valstybių narių; pripažįsta, kad ši politika – tai pagrindinė Sąjungos masto ilgalaikių investicijų į realiąją ekonomiką politika, kuri 2013 m. sudarė 29 proc. visų Sąjungos biudžeto išlaidų ir yra įtvirtinta augimo ir darbo vietų kūrimo Sąjungoje priemonė, kuria padedama siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų;

127.  pripažįsta svarbią transporto ir energetikos politikos svarbą siekiant ES piliečiams ir įmonėms sukurti saugias, tvarias ir konkurencingas transporto ir energijos sistemas bei paslaugas ir atkreipia dėmesį į šių politikos sričių indėlį siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų;

128.  palankiai vertina tai, kad Komisija, atlikdama baigiamąjį vertinimą, įvertina regionų politikos veiksmingumą, efektyvumą, nuoseklumą ir Europos pridėtinę vertę; tikisi reguliariai gauti atnaujintą Komisijos vertinimo informaciją;

129.  pabrėžia, jog Komisija turėtų užtikrinti, kad iš valstybių narių ji gautų nuoseklią ir patikimą informaciją apie ERPF lėšų panaudojimą; mano, kad šioje informacijoje turėtų būti nurodyta veiksmų programų įgyvendinimo pažanga ne tik finansiniu, bet ir veiksmingumo aspektu(115);

130.  atkreipia dėmesį į sanglaudos politikos valdymo sistemos daugiametį pobūdį ir pabrėžia, kad galutinis pažeidimų, susijusių su šios politikos įgyvendinimu, įvertinimas bus galimas tik užbaigus programavimo laikotarpį;

Klaidos

131.  pažymi, kad Audito Rūmai auditavo 180 operacijų ir 102 iš jų (57 proc.) aptikta klaidų; pažymi, jog Audito Rūmai 95 proc. įsitikinę, kad klaidų lygis tiriamojoje visumoje yra nuo 3,7 proc. iki 10,1 proc. (tai atitinkamai apatinė ir viršutinė klaidų ribos), ir jie apskaičiavo, remdamiesi 40 klaidų kiekybiniu įvertinimu, kad labiausiai tikėtinas klaidų lygis yra 6,9 proc. (2012 m.: 6,8 proc.);

132.  pabrėžia, kad galutinių paramos gavėjų padarytų 17 klaidų, kurių atliktas kiekybinis įvertinimas, atvejais nacionalinės valdžios institucijos turėjo pakankamai informacijos ir, prieš deklaruodamos išlaidas Komisijai, galėjo klaidų išvengti, jas nustatyti ir pataisyti; pažymi, kad jei visa ši informacija būtų buvusi panaudota klaidoms taisyti, labiausiai tikėtinas šio skyriaus klaidų lygis būtų buvęs 3 procentiniais punktais mažesnis; pabrėžia, kad valstybėms narėms tenka svarbi atsakomybė tinkamai ir teisėtai vykdyti Sąjungos biudžetą tuo atveju, kai jos yra atsakingos už Sąjungos lėšų valdymą;

133.  atkreipia dėmesį į tai, kad ERPF ir SF išlaidų pagrindinė atitikties rizika yra susijusi su: viešųjų pirkimų klaidomis (39 proc.), netinkamais finansuoti projektais ir (arba) veikla ar paramos gavėjais (22 proc.), į išlaidų deklaracijas įtrauktomis reikalavimų neatitinkančiomis išlaidomis (21 proc.) ir valstybės pagalbos taisyklių nesilaikymu;

Valstybių narių ataskaitų patikimumas

134.  pažymi, kad valstybių narių valdžios institucijos pateikė 322 nacionalinio audito nuomones dėl savo veiklos programų ir kad audito nuomonėse 209 atvejų (65 proc.) nurodytas klaidų lygis mažesnis nei 2 proc.; pažymi, kad, Komisijai patikrinus duomenis, ji galėjo patvirtinti tik 78 nacionalinio audito nuomonėse nurodytą valstybių narių klaidų lygį; pažymi, kad Komisija turėjo pataisyti 244 audito nuomones(116); prašo Komisijos ateityje išsamiai pranešti apie visus Regioninės ir miestų politikos (REGIO) GD atliktus klaidų lygio pakeitimus;

135.  pažymi, kad, Komisijos nuomone, Slovakijos ataskaitose visi nacionalinių auditų nustatyti klaidų lygiai yra nepatikimi, Vengrijoje ataskaitose nepatikimi nurodyti 10 klaidų lygių iš 15, Bulgarijos ataskaitose du klaidų lygiai iš septynių ir Belgijos ataskaitose vienas klaidų lygis iš keturių; prašo Komisijos parodyti, ar dėl siekiant apsaugoti Sąjungos biudžetą taikomų fiksuoto dydžio pataisų (25 proc. vienai programai ir 10 proc. devynioms programoms Slovakijoje, dviem – Bulgarijoje ir Italijoje ir vienai – Belgijoje(117)) padėtis pagerėjo ir kaip pagerėjo;

136.  pabrėžia, kad itin nepatikimi buvo pranešimai apie klaidas, susijusias su šiomis veiksmų programomis:

Valstybė narė

Programa

Pavadinimas

Sprendime nurodyta suma, mln. EUR

Valstybių narių metinėse kontrolės ataskaitose nurodytas klaidų lygis

Komisijos nustatytas klaidų lygis / fiksuoto dydžio pataisa

BE

2007BE162PO001

Briuselis, Regionų konkurencingumas

56,93

6,23 %

10 %

BG

2007BG161PO002

Techninė pagalba

1 466,43

4,10 %

10 %

DE

2007DE162PO006

ERPF, Brėmenas

142,01

0,31 %

5 %

DE

2007DE161PO003

ERPF, Meklenburgas – Vakarų Pomeranija

1 252,42

0,81 %

5 %

DE

2007DE162PO005

ERPF, Hesenas

263,45

0,04 %

5 %

ETB

2007CB063PO052

INTERREG IV, Italija / Austrija

60,07

2,77 %

10 %

ETB

2007CG163PO030

Slovakija / Čekijos Respublika

92,74

0,96 %

10 %

ETB

2007CB163PO019

Meklenburgas / Vakarų Pamarys – Lenkija

132,81

0,02 %

5 %

HU

2007HU161PO001

Ekonominė plėtra

2 858,82

0,71 %

5 %

HU

2007HU161PO007

Transportas

5 684,24

0,54 %

5 %

HU

2007HU161PO003

Vakarų Panonas

463,75

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO004

Pietų Alfeldas

748,71

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO005

Vidurio Uždunojė

507,92

130 %

5 %

HU

2007HU161PO006

Šiaurės Vengrija

903,72

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO009

Šiaurės Alfeldas

975,07

1,30 %

5%

HU

2007HU161PO011

Pietų Uždunojė

705,14

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO001

Vidurio Vengrija

1 467,20

0,10 %

5 %

IT

2007IT161PO007

Pietinių Italijos regionų (Mezzogiorno) plėtra

579,04

0,63 %

10 %

IT

2007IT161PO008

Kalabrija

1 499,12

2,45 %

10 %

SL

2007SL161PO001

Regionų vystymosi potencialas

1 783,29

2,80 %

5 %

SL

2007SL161PO002

Infrastruktūra

1 562,06

2,80 %

5 %

SK

2007SK161PO006

Konkurencingumas ir ekonomikos augimas

968,25

0 %

25 %

SK

2007SK161PO005

Sveikata

250,00

1,79 %

25 %

SK

2007SK161PO001

Informacinė visuomenė

843,60

1,79 %

10 %

SK

2007SK16UPO001

Moksliniai tyrimai ir plėtra

1 209,42

1,30 %

10 %

SK

2007SK161PO002

Aplinka

1 820,00

0,33 %

10 %

SK

2007SK161PO004

Transportas

3 160,15

0,74 %

10 %

SK

2007SK161PO003

Regioninė veiklos programa

1 554,50

0,32 %

10 %

SK

2007SK161PO007

Techninė pagalba

97,60

1,79 %

10 %

SK

2007SK162PO001

Bratislava

95,21

1,79 %

10 %

UK

2007UK162PO001

Žemutinė ir Aukštutinė Škotija

375,96

5,98 %

8,42 %

UK

2007UK161PO002

Vakarų Velsas ir Slėniai

1 250,38

036 %

5 %

UK

2007UK162PO012

Rytų Velsas

72,45

0,36 %

5 %

137.  prašo Komisijos ateityje pranešti apie kiekvienos programos klaidų lygius, apie kuriuos pranešė valstybės narės ir kuriuos Komisija metinėje veiklos ataskaitoje pripažino ir (arba) koregavo;

138.  atkreipia dėmesį į tai, jog Komisija, remdamasi savo vertinimu, mano, kad 40 nacionalinių audito institucijų, įpareigotų atlikti 90 proc. ERPF / SF lėšų 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu auditus, darbas iš esmės yra patikimas;

Valdymo ir kontrolės sistemos (VKS)

139.  primygtinai ragina Komisiją valstybėms narėms teikti tolesnes gaires ir techninę pagalbą; prašo Komisijos ir valstybių narių ypatingą dėmesį skirti procedūrų, įskaitant naudos gavėjams skirtas procedūras, supaprastinimui, nes tai gali būti naudinga tiek auditui, tiek klaidų lygio mažinimui, taip pat tai gali didinti valdymo ir kontrolės sistemų veiksmingumą;

140.  palankiai vertina pažangą, padarytą nuo 2011 m. valdant lėšas Austrijoje, Čekijos Respublikoje ir Rumunijoje; yra susirūpinęs dėl to, kad blogėja ERPF valdymas Slovakijoje, Ispanijoje, Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje(118);

141.  visiškai pritaria Komisijos mokėjimų nutraukimo ir sustabdymo politikai;

142.  yra susipažinęs su 2014–2020 m. programavimo laikotarpio naujos reguliavimo sistemos nuostatomis, pagal kurias nustatyta, kad tuo atveju, kai po sąskaitų pateikimo Komisija arba Audito Rūmai nustato didelių trūkumų, kaip nustatyta Komisijos deleguotajame Reglamente (ES) Nr. 480/2014(119), atliekamos atitinkamų programų grynosios finansinės pataisos; ragina Komisiją laiku prieš Komisijos 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą pateikti šių atvejų sąrašą;

143.  palankiai vertina 2014–2020 m. programavimo laikotarpio reglamentavimo sistemoje numatytas sustiprintas kontrolės ir audito procedūras, visų pirma tai, kad prieš patvirtinant programų metines finansines ataskaitas ir valdymo institucijoms pateikiant valdymo pareiškimus Komisijai turi būti atliekami valdymo patikrinimai ir kontrolė; pažymi, kad Komisijos taisymo galimybės dar pagerėjo iš valstybių narių atėmus galimybę pakartotinai panaudoti lėšas, taigi tuomet atliekamos grynosios finansinės pataisos; palankiai vertina tai, kad įsteigtas kompetencijos centras administraciniams pajėgumams stiprinti naudojantis Europos struktūriniais ir investicijų fondais; pritaria tam, kad vis daugiau orientuojamasi į rezultatus ir į teminius aspektus sanglaudos politikos srityje, nes tai turėtų padėti užtikrinti, jog dėmesys bus telkiamas ne į lėšų įsisavinimo kriterijus, bet į kokybišką lėšų naudojimą ir didelę bendrai finansuojamų operacijų papildomą naudą;

144.  primena savo rezoliucijos, pridėtos prie sprendimo dėl Komisijos 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo, 165 straipsnį, kuriame Parlamentas paprašė suderinti viešųjų pirkimų klaidų pasidalijamojo valdymo srityje traktavimą; palankiai vertina Komisijos suderinimą, kurį ji atliko savo 2013 m. gruodžio 20 d. sprendime C(2013)9527 dėl gairių, pagal kurias Komisija nustato išlaidų, kurias Sąjunga finansuoja pagal pasidalijamąjį valdymą, kai nesilaikoma viešųjų pirkimų taisyklių, finansines pataisas, nustatymo ir patvirtinimo; atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/24/ES(120) valstybės narės turi įgyvendinti iki 2016 m. balandžio 18 d.; mano, kad tai lems didelius pokyčius vykdant viešųjų pirkimų procedūras ir gali prireikti toliau keisti metodiką;

145.  pažymi, kad Audito Rūmų metodika turi būti nuosekli ir taikoma visoms valdymo sritims; mano, kad tolesnis derinimas galėtų lemti Audito Rūmų neteisėto sandorio taikant tiesioginį valdymą ir neteisėto sandorio taikant pasidalijamąjį valdymą apibrėžčių nenuoseklumą;

Finansinės pataisos

146.  pažymi, kad 2013 m. Komisija nusprendė dėl 912 371 222 EUR vertės valstybių narių veiksmų programų finansinių pataisų, iš kurių 239,50 mln. EUR susiję su Čekijos Respublika, 147,21 mln. EUR su Vengrija ir 95,47 mln. EUR su Graikija;

147.  ragina Komisiją atlikti valstybių narių pasiūlytų projektų progresyvius įgyvendinimo rezultatų vertinimus jų įgyvendinimo metu ir juos įgyvendinus, kiek tai susiję su finansavimu iš struktūrinių fondų, siekiant padidinti projektų veiksmingumą ir sugriežtinti viešųjų lėšų naudojimo kontrolę, kad taip būtų galima nustatyti piktnaudžiavimo ir sukčiavimo atvejus, pasitaikančius įgyvendinant projektus;

148.  ragina Komisiją sukurti nacionalinių audito institucijų tarpusavio keitimosi informacija sistemą, kad būtų galima palyginti apskaitos įrašus, susijusius su sandoriais tarp dviejų ar keleto valstybių narių, siekiant kovoti su tarptautiniu sukčiavimu naudojantis struktūriniais fondais ir, atsižvelgiant į naujus susitarimus, taikomus pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą, Europos struktūriniais ir investicijų fondais (Europos socialiniu fondu (ESF), Sanglaudos fondu (SF), Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu (EJRŽF)) siekiant užtikrinti horizontalų požiūrį į Sąjungos finansinių interesų apsaugą;

149.  be to, pažymi, kad 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu šešioms valstybėms narėms (Čekijos Respublika, Graikija, Ispanija, Vengrija, Lenkija ir Rumunija) buvo atlikta 75 proc. (tai sudarė 1 342 mln. EUR) patvirtintų ERPF/SF ir ESF finansinių pataisų;

Įsipareigojimų panaikinimas

150.  apgailestauja, kad 2013 m. turėjo būti panaikinti 397,8 mln. EUR įsipareigojimai, 296,7 mln. EUR susiję vien tik su Čekijos Respublika; mano, kad įsipareigojimų panaikinimas prieštarauja patikimo finansų valdymo principui; reiškia susirūpinimą dėl nuolatinio kai kurių regionų nesugebėjimo panaudoti turimas lėšas ir ragina Komisiją nustatyti problemas, kurios lemia tokią padėtį šiuose regionuose; taip pat ragina Komisiją parengti ir pateikti išsamų regionų, kurių lėšų panaudojimo lygis itin mažas, gebėjimų panaudoti lėšas didinimo planą;

151.  atkreipia dėmesį į tai, kad tinkamumo finansuoti laikotarpis naujame reglamente 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui numatytas tam, kad būtų nustatytas laikotarpis, per kurį reikia investuoti, ir paskatinti programų institucijas laiku investuoti į darbo vietų kūrimą ir augimą Sąjungoje ir taip sumažinti nepanaudojimo riziką per tam tikrą tinkamumo finansuoti laikotarpį, taigi ir įsipareigojimų panaikinimo riziką;

Finansų inžinerijos priemonės

152.  pažymi, kad valstybių narių valdymo institucijos pranešė, jog 2013 m. pabaigoje 25 valstybėse narėse iš viso veikė 941 finansų inžinerijos priemonė (FIP): 91 proc. iš jų buvo finansų inžinerijos priemonės įmonėms, 6 proc. – miesto plėtros projektai ir 3 proc. – lėšos, skirtos energijos vartojimo efektyvumo ir (arba) atsinaujinančių energijos išteklių srityje; atkreipia dėmesį į tai, kad bendra veiksmų programų (VP) įnašų, išmokėtų finansų inžinerijos priemonėms įgyvendinti, suma buvo 14 278,20 mln. EUR, įskaitant 9 597,62 mln. EUR iš struktūrinių fondų; pažymi, kad likus vos dvejiems metams iki veiksmų programų užbaigimo galutiniams paramos gavėjams išmokėti tik 47 proc. veiksmų programų įnašų arba 6 678,20 mln. EUR;

153.  yra susirūpinęs dėl Komisijos 2013 m. konsoliduotoje metinėje ataskaitoje dėl finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006(121) 67 straipsnio 2 dalies j punktą pateiktų išvadų, kad valstybių narių valdymo institucijos nepateikė visos informacijos apie FIP įgyvendinimą ir kad sprendžiant pagal tam tikrus duomenis esama informacijos apie finansų inžinerijos priemones Vengrijoje ir Italijoje netikslumų;

Graikija

154.  yra susirūpinęs dėl prioritetinių projektų įgyvendinimo Graikijoje taikant darbo grupės valdymą; pažymi, kad reikia paspartinti 48 prioritetinių projektų įgyvendinimą; pažymi, kad, Komisijos nuomone, pagrindinės problemos yra: a) vėlavimai projektų brandinimo etapu, b) licencijavimo vėlavimai, c) sutarčių nutraukimas dėl rangovų likvidumo stokos ir d) ilgas apeliacinių skundų laikotarpis sutarčių skyrimo procedūros metu; todėl ragina Komisiją 2013 m. tolesnių veiksmų ataskaitoje pateikti atnaujintą informaciją apie prioritetinius projektus;

Trasimeno ežeras (it. Lago Trasimeno)

155.  pažymi, kad 2014 m. gruodžio mėn. buvo surengta OLAF faktų nustatymo misija siekiant ištirti galimus pažeidimus, susijusius su Sąjungos parama, skirta dviračių takui aplink Trasimeno ežerą Italijoje įrengti; ragina Komisiją ir toliau informuoti Parlamentą, pateikiant ataskaitą, kokių tolesnių veiksmų buvo imtasi atsižvelgiant į 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą;

Sąjungos lėšomis finansuojamų infrastruktūros projektų privatizavimas

156.  pažymi, kad Sąjunga skyrė 1,1 mln. EUR vandens paskirstymo tinklui Skorkove (CZ) modernizuoti; yra susirūpinęs dėl to, kad vietos valdžios institucijos vandens paskirstymo sistemą leido eksploatuoti įmonei, kuri jau valdo vietos nuotekų sistemą; pažymi, kad pastaroji taip pat buvo bendrai finansuojama skiriant 1,4 mln. EUR Sąjungos lėšų ir kad geriamojo vandens tiekimo kaina padidėjo 45 proc.; mano, kad geriamasis vanduo – tai viešoji gėrybė ir kad visiems piliečiams turi būti suteikta galimybė naudotis aukštos kokybės geriamuoju vandeniu už pagrįstą kainą;

157.  ragina Komisiją informuoti Parlamentą apie visus atvejus, kai projektai, kurių įgyvendinimas bent 30 proc. buvo finansuojamas Sąjungos lėšomis, vėliau buvo privatizuoti;

Taikytinos priemonės

158.  ragina Komisiją laiku prieš vykdant 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą pateikti išsamią ataskaitą apie 2013 m. padarytą valdymo ir kontrolės sistemų, kurios laikomos iš dalies veiksmingomis, pažangą(122);

159.  ragina Komisiją, atsižvelgiant į Audito Rūmų rekomendaciją, atlikti 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu vykdytų pirmojo lygmens patikrų vertinimą pagal Finansinio reglamento 32 straipsnio 5 dalį; ragina Komisiją valstybių narių sertifikavimo įstaigų perduotos informacijos patikimumo vertinimą pridėti prie Regioninės ir miestų politikos (REGIO) GD metinės veiklos ataskaitos; teigiamai vertina vertinimus, atliktus nuo 2010 m. vykdant didelės rizikos programų tikslinius auditus pagal audito tyrimą „Patikinimo trūkumų naikinimas“;

160.  ragina Audito Rūmus pateikti Parlamentui išsamią ataskaitą dėl klaidų lygio raidos (duomenis suskirstant pagal metus, sektoriaus politiką ir valstybes nares) visu buvusios daugiametės finansinės programos laikotarpiu (2007–2013 m.);

161.  ragina Komisiją reikalauti, kad audito institucijos tvirtintų duomenų apie kiekvienai veiksmų programai atliktas finansines pataisas, kuriuos pateikia tvirtinančiosios institucijos, tikslumą; mano, kad ši išsami informacija turėtų būti skelbiama Regioninės ir miestų politikos (REGIO) GD metinės veiklos ataskaitos priede;

162.  ragina Komisiją savo metinėje veiklos ataskaitoje metodiškai atskleisti priežastis, dėl kurių nenustatoma išlygų (arba nustatomos mažesnį finansinį poveikį turinčios išlygos) tais atvejais, kai tai daroma dėl išimčių, taikomų Komisijos gairėms arba patvirtintoms audito strategijoms;

163.  pritaria Audito Rūmų rekomendacijai, kad Komisija turėtų reikalauti, jog valstybės narės savo valdymo pareiškimuose (pagal Finansinio reglamento 59 straipsnio 5 dalies a punktą) pateiktų aiškų patvirtinimą dėl valdymo ir tvirtinančiųjų institucijų atliekamų pirmojo lygmens patikrų veiksmingumo;

164.  ragina Komisiją prašyti nacionalinių valdžios institucijų pateikti grįžtamąją informaciją apie tai, ar buvo pasiekti nustatyti projektų tikslai ERPF/SF ir ESF srityje; mano, kad tai reikėtų daryti tokiu būdu, kad užregistruotas datas būtų galima palyginti Sąjungos lygmeniu; mano, kad piliečiams, kurie suinteresuoti įgyvendinti projekto tikslus, reikėtų suteikti galimybę įvertinti jau užbaigtą projektą;

165.  ragina Komisiją paaiškinti finansų inžinerijos priemonės netikslumus ir Regioninės ir miestų politikos (REGIO) GD 2014 m. metinėje veiklos ataskaitoje išsamiai įvertinti rezultatus;

166.  pripažįsta Komisijos pastangas pereiti prie rezultatų vertinimo kultūros; todėl prašo Komisijos (Regioninės ir miestų politikos GD) į savo valdymo planą ir metinę veiklos ataskaitą įtraukti savo darbo, susijusio su sanglaudos politikos efektyvumo, veiksmingumo ir poveikio didinimu, vertinimą; prašo Komisijos tikrinti ne tik biudžeto vykdymo metodą, bet ir veiklą atsižvelgiant į tikslus ir geriau pasinaudoti vertinimais, taip pat remti valstybes nares ir jų valdymo institucijas, kad būtų kuo labiau pagerinta jų vertinimo ataskaitų kokybė; atsižvelgdamas į tai pabrėžia poreikį ateityje apsvarstyti ir vertinti projektų rezultatus, investicijų grąžą ir tikrąją papildomą naudą ekonomikai, užimtumui ir regionų vystymuisi;

Užimtumas ir socialiniai reikalai

„Europa 2020“

167.  pabrėžia, kad ESF lėšos itin padeda siekti užimtumo ir socialinės politikos tikslų; pažymi, kad ataskaitiniais metais šiems tikslams buvo skirta 14,1 mlrd. EUR asignavimų mokėjimams, 98 proc. šios sumos skirta iš ESF; nepaisant to, mano, kad turi būti atliktas fondo veiklos rezultatų vertinimas siekiant įvertinti ne tik fondo lėšų panaudojimo lygį, bet ir jo realius pajėgumus prisidėti prie darbo vietų kūrimo bei bedarbių grąžinimo į darbo rinką; prašo atlikti išsamią fondo veiklos rezultatų analizę, kuria būtų remiamasi atliekant Parlamento politinį ESF vertinimą, ir pateikti ją iki metų pabaigos;

168.  palankiai vertina tai, kad šiuos tikslus įgyvendinti padėjo ne tik ESF lėšomis finansuojami projektai, bet ir konkrečios tam tikroms šalims skirtos rekomendacijos, įtrauktos į metinę bendrą užimtumo ataskaitą, kuri parengta kaip Europos semestro proceso dalis;

169.  pabrėžia, kad pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006 ESF lėšos negali būti naudojamos siekiant perkelti darbo vietas iš vienos valstybės narės į kitą; primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares atlikti tinkamas patikras siekiant užtikrinti, kad Sąjungos lėšos nebūtų tokiu būdu netinkamai naudojamos;

170.  pažymi, kad valstybėms narėms ketinant įsisavinti Sąjungos lėšas reikėtų stengtis siekti pagal ESF remiamų rezultatų ir tikslų ir neturėtų būti daroma žala nuosekliam veiksmingos kontrolės taikymui, nes, ypač artėjant tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigai, dėl to gali būti nenustatytas taisyklių pažeidimas ir taip finansuojami projektai, kurie yra per brangūs, vangiai įgyvendinami arba neturintys realių galimybių pasiekti numatytų rezultatų;

171.  pabrėžia, kad itin skubiai reikia spręsti jaunimo nedarbo klausimą; palankiai vertina tai, kad daugiau kaip 12,4 mlrd. EUR iš ESF ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšų skirta kovai su jaunimo nedarbu nauju programavimo laikotarpiu; ragina Komisiją remti valstybes nares panaudojant Sąjungos lėšas ir užtikrinti, kad šie pinigai būtų leidžiami nurodytam tikslui pasiekti; ragina Komisiją sukurti 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui skirtą sistemą, kuri suteiktų galimybę pranešti apie pažangą, padarytą siekiant į darbo rinką integruoti nepalankioje padėtyje esančius asmenis arba asmenų grupes (pvz., jaunimą, pagyvenusius asmenis, ilgalaikius bedarbius, romus);

Romai

172.  atkreipia dėmesį į tai, kad romų integracijai skirtos lėšos ne visada buvo naudojamos šiuo tikslu; yra susirūpinęs dėl to, kad daugelis romų patiria diskriminaciją ir socialinę atskirtį, gyvena labai prastomis socialinėmis ir ekonominėmis sąlygomis; taip pat yra itin susirūpinęs dėl informacijos, kad, remiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2012 m. atliktos apklausos duomenimis(123), 90 proc. romų namų ūkių vidutinės pajamos buvo žemiau nacionalinės skurdo ribos ir kad vidutiniškai 45 proc. romų gyvena itin skurdžiomis būsto sąlygomis;

173.  ragina Komisiją remti veiksmingą romų integracijos nacionalinių strategijų įgyvendinimą vietos ir regioniniu lygmenimis ir užtikrinti, kad biudžeto išlaidomis būtų siekiama integravimo politikos krypčių tikslų;

Klaidos

174.  nurodo, kad Audito Rūmai auditavo 182 operacijų ir 50 iš jų (27 proc.) nustatė klaidų; pažymi, kad labiausiai tikėtinas klaidų lygis, kurį Audito Rūmai apskaičiavo, remdamiesi atliktu kiekybiniu 30 klaidų įvertinimu, yra 3,1 proc. (2012 m. 3,2 proc.); pabrėžia, kad 13 galutinių paramos gavėjų padarytų kiekybiškai įvertinamų klaidų atvejų nacionalinės valdžios institucijos turėjo pakankamai informacijos ir, prieš deklaruodamos išlaidas Komisijai, tų klaidų galėjo išvengti, jas nustatyti ir pataisyti; mano, kad jei visa ši informacija būtų buvusi panaudota klaidoms ištaisyti, šiam skyriui apskaičiuotas labiausiai tikėtinas klaidų lygis būtų buvęs 1,3 procentinio punkto mažesnis; pabrėžia, kad valstybėms narėms tenka svarbi atsakomybė tinkamai ir teisėtai vykdyti Sąjungos biudžetą tuo atveju, kai jos yra atsakingos už Sąjungos lėšų valdymą;

175.  pažymi, kad Audito Rūmų metinėje ataskaitoje pateikiamas šiek tiek sumažėjęs apskaičiuotas klaidų lygis užimtumo ir socialinių reikalų srityje, kuris 2013 m. siekė 3,1 proc., palyginti su 3,2 proc. ankstesniais metais; pažymi, kad šis klaidų lygis iki šiol buvo antras pagal mažumą atsižvelgiant į visas politikos sritis ir kad Parlamentas tikisi, jog per kitus kelerius metus klaidų lygis bus dar labiau sumažintas;

176.  pažymi, kad šioje politikos srityje nustatytos klaidos, kaip ir ankstesniais metais, yra susijusios su finansavimo reikalavimų neatitinkančiomis išlaidomis (93 proc. klaidų susiję su pridėtinių išlaidų padidinimu, pernelyg didelių personalo išlaidų deklaravimu ir neteisingai apskaičiuotomis išlaidomis) ir viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymu (7 proc.);

177.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų rekomendaciją, kad Komisija turėtų stebėti valstybes nares dėl trūkumų, nustatytų per Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD vykdomą rizika grindžiamą teminį valdymo patikrinimų auditą, ir palankiai vertina naujas gaires, kurias parengė Komisija siekdama 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu dar labiau sustiprinti valdymo patikrinimų patikimumą; pažymi, kad šios gairės, kuriose atsižvelgiama į ankstesniu programavimo laikotarpiu įgytą patirtį, pateiktos valstybėms narėms ir bus paskelbtos 2015 m. pirmoje pusėje; pabrėžia, jog labai svarbu, kad valstybių narių valdžios institucijos, prieš prašydamos kompensacijos iš Komisijos, naudotųsi joms prieinama informacija siekdamos nustatyti ir ištaisyti klaidas, nes taip būtų labai sumažintas klaidų lygis užimtumo ir socialinių reikalų srityje;

178.  skatina Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD siekti savo su ESF susijusio tikslo ir pereiti nuo būtinybės taisyti klaidas prie padėties, kai klaidų išvengiama, ir remia šio GD pastangas padėti valstybėms narėms, kuriose nustatytas didžiausias ESF srities klaidų lygis, gerinti jų sistemas naudojantis geriausia turima patirtimi; atsižvelgdamas į tai pažymi, kad Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD administraciniai pajėgumai ir organizacija turėtų atitikti jo veiklą ir uždavinius valstybių narių atžvilgiu;

Valstybių narių ataskaitų patikimumas

179.  apgailestauja, kad pagrindinis klaidų šaltinis išliko klaidingos nacionalinių valdymo ir kontrolės sistemų pirmojo lygmens patikros; yra ypač susirūpinęs dėl to, kad tais atvejais, kai valstybės narės naudoja Sąjungos lėšas, jos yra mažiau skrupulingos, palyginti su atvejais, kai naudoja nacionalinio biudžeto lėšas, nors joms tenka svarbi atsakomybė tinkamai ir teisėtai vykdyti Sąjungos biudžetą tuo atveju, kai jos yra atsakingos už Sąjungos lėšų valdymą; pažymi, kad konkrečių sisteminių trūkumų nustatyta šiose programose: Lenkija, Ispanija (Kastilija ir Leonas), Rumunija, Portugalija, Italija (Sicilija), Vokietija (federacija), Vokietija (Tiuringija), Čekijos Respublika ir Vengrija; be to, pažymi, kad Komisijos atliktų teminių auditų metu nustatyta trūkumų, susijusių su Airijos (investavimo į žmogiškuosius išteklius kapitalas), Slovakijos (švietimas) ir Ispanijos (Valensijos autonominė sritis) veiklos programų valdymo ir kontrolės sistemomis;

180.  pažymi, kad Komisija, persvarstydama valstybių narių metinėse kontrolės ataskaitose (MKA) nurodytus klaidų lygius, klaidų lygį padidino daugiau kaip 2 proc. šioms veiksmų programoms (VP):

Valstybė narė

Veiksmų programos numeris

 

2013 m. tarpiniai mokėjimai, EUR

Valstybės narės MKA nurodytas klaidų lygis

Komisijos korekcija

Skirtumas

IT

2007IT052PO009

Bolcanas

934 530

4,95%

7,11 %

2,16 %

CZ

2007CZ052PO001

VP „Praha Adapabilita“

 

3,58%

6,45 %

2,87 %

SK

2007SK05UPO002

Užimtumo ir soc. įtraukties VP

86 718 231

1,65%

4,66 %

3,01 %

UK

2007UK052PO002

Žemutinė ir Aukštutinė Škotija

74 251 497

1,95%

10,59 %

8,64 %

IT

2007IT052PO001

Abrucai

 

0,2%

15,9 %

15,88 %

ES

2007ES052PO011

La Riocha

 

0,38%

37,76 %

37,38 %

Be to, Komisija manė, kad metinės kontrolės ataskaitos yra visiškai nepatikimos toliau nurodytų veiksmų programų atvejais, todėl reikėjo atlikti fiksuoto dydžio pataisą:

Valstybė narė

Veiksmų programos numeris

 

2013 m. tarpiniai mokėjimai, EUR

Valstybės narės MKA nurodytas klaidų lygis

Komisijos fiksuoto dydžio pataisa

Skirtumas

LU

2007LU052PO001

ESF veiklos programa

4 285 659

0,46%

2,0 %

1,54 %

IT

2007IT051PO001

Kampanija

77 486 332

0,38%

2,0 %

1,62 %

BE

2007BE052PO001

Vokiečių kalbinė bendruomenė

 

0,0%

2,0 %

2 %

ES

2007ES052PO002

Kastilija ir Leonas

10 607 012

0,0%

2,0 %

2,0 %

BE

2007BE052PO003

Federacinė valstybė

 

3,66%

5,0 %

1,34 %

IT

2007IT051PO007

Švietimo VP

78 589 393

0,4%

5,0 %

4,6 %

BE

2007BE052PO005

Flandrija

118 201 220

1,61%

10,0 %

8,39 %

UK

2007UK051PO002

Vakarų Velsas ir Slėniai

149 600 091

0,36%

10,0 %

9,64 %

UK

2007UK052PO001

Rytų Velsas

9 476 602

0,36%

10,0 %

9,64 %

IT

2007IT052PO012

Toskana

61.978.561

1,11

25 %

23,89 %

IT

2007IT052PO016

Sardinija

23.478.530

0,13

25 %

24,87 %

181.  atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina konkrečius rizikos mažinimo veiksmus, kurių ėmėsi Komisija, įskaitant prevencines ir taisomąsias priemones ir rizika grindžiamus auditus, kuriuos atlieka Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD;

182.  palankiai vertina tai, kad Komisija 2013 m. tęsia griežtą mokėjimų nutraukimo ir sustabdymo politiką; šiomis aplinkybėmis mano, jog verta paminėti, kad Komisija 2013 m. įgyvendino finansines pataisas, kurios sudarė 842 mln. EUR, iš kurių 153 mln. EUR 1994–1999 m., 472 mln. EUR 2000–2006 m. ir 217 mln. EUR 2007–2013 m. laikotarpiu; per tris programavimo laikotarpius didžiausios finansinės pataisos atliktos šiose valstybėse narėse:

Valstybė narė

Priimta bendra finansinė pataisa / finansinė pataisa, dėl kurios priimtas sprendimas (mln. EUR)

Bendra įgyvendinta finansinė pataisa (mln. EUR)

Italija

497,7

497,7

Rumunija

312,1

299,1

Ispanija

1 070,1

1 064,3

183.  be to, pažymi, kad EMPL generalinio direktorato metinėje veiklos ataskaitoje pateikta išlyga, susijusi su 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu atliktais mokėjimais dėl 2013 m. su rizika susijusios 123,2 mln. EUR sumos; pažymi, kad ši išlyga taikoma 36 veiksmų programoms iš 118 ESF veiksmų programų (palyginti su 27 veiksmų programoms iš 117 veiksmų programų 2012 m.):

2007-2013 m. programavimo laikotarpis

Valstybė

narė

Veiksmų programos numeris

Pavadinimas

Išlyga

BELGIJA

2007BE051PO001

VP „Convergence Hainaut“

visapusiška

2007BE052PO002

VP „Troika Wallonie-Bruxelles“

visapusiška

2007BE052PO003

VP „Federal“

susijusi su reputacija

2007BE052PO004

VP „Bruxelles-Capitale: Emploi et cohésion sociale“

susijusi su reputacija

2007BE052PO005

VP „Vlanderen“

visapusiška

 

ČEKIJOS RESPUBLIKA

2007CZ052PO001

VP „Praha Adaptabilita“

susijusi su reputacija

2007CZ05UPO001

VP „Lidské zdroje a zaměstnanost“

dalinė, susijusi su reputacija

PRANCŪZIJA

2007FR052PO001

Nacionalinė veiksmų programa FSE

dalinė

VOKIETIJA

2007DE051PO002

Meklenburgas-Pomeranija

visapusiška

2007DE052PO003

Berlynas

visapusiška

AIRIJA

2007IE052PO001

Investavimo į žmogiškuosius išteklius kapitalas

dalinė, susijusi su reputacija

ITALIJA

2007IT051PO001

Kampanija

visapusiška

2007IT051PO007

VP „PON Istruzione“

visapusiška

2007IT052PO001

Abrucai

dalinė, susijusi su reputacija

2007IT052PO009

Bolcanas

visapusiška

2007IT052PO012

Toskana

visapusiška

2007IT052PO016

Sardinija

visapusiška

LENKIJA

2007PL051PO001

VP „Operacyjny Kapitał Ludzki“

dalinė

RUMUNIJA

2007RO051PO001

Žmogiškųjų išteklių vystymasis

visapusiška

SLOVAKIJA

2007SK05UPO001

Švietimo VP

dalinė

2007SK05UPO002

Užimtumo ir socialinės įtraukties VP

dalinė, susijusi su reputacija

ISPANIJA

2007ES051PO003

Estremadūra

dalinė

2007ES051PO005

Andalūzija

visapusiška

2007ES052PO003

VP „Comunidad Valenciana“

susijusi su reputacija

2007ES052PO004

Aragonas

visapusiška

2007ES052PO005

Balearai

visapusiška

2007ES052PO007

Katalonija

susijusi su reputacija

2007ES052PO008

Madridas

dalinė, susijusi su reputacija

2007ES052PO011

La Riocha

susijusi su reputacija

2007ES05UPO001

VP „Adaptabilidad Y Empleo“

dalinė

2007ES05UPO002

VP „Lucha contra la discriminacion“

dalinė

2007ES05UPO003

Techninė pagalba

dalinė

JUNGTINĖ

KARALYSTĖ

2007UK051PO002

Vakarų Velsas ir Slėniai

visapusiška

2007UK052PO001

Rytų Velsas

visapusiška

2007UK052PO002

Žemutinė ir Aukštutinė Škotija

visapusiška

2007UK052PO003

Šiaurės Airija

dalinė

2000–2006 m. programavimo laikotarpis

Valstybė

narė

Veiksmų programos numeris

Pavadinimas

Išlyga

PRANCŪZIJA

1999FR053DO001

3 nacionalinis tikslas

susijusi su reputacija

2000FR162DO021

Šiaurė-Pa de Kalė

ITALIJA

1999IT161PO006

Kalabrija

ŠVEDIJA

1999SE161DO001

VP „Norbotten & Vasterbotten“

JUNGTINĖ

KARALYSTĖ

1999GB161DO005

Škotijos aukštumos ir salos

2000GB162DO013

Vakarų Škotija

184.  pabrėžia, kad dėl 2 159,4 mln. EUR 2007–2013 m. laikotarpio veiksmų programų tarpinių mokėjimų pateikta išlygų; pažymi, jog Komisija apskaičiavo, kad 2013 mln. su rizika susijusi suma yra 123,3 mln. EUR;

185.  pritaria Audito Rūmų prašymui, kad Komisija savo metinėje veiklos ataskaitoje metodiškai atskleistų priežastis, dėl kurių nenustatoma išlygų (arba nustatomos mažesnį finansinį poveikį turinčios išlygos) tais atvejais, kai tai daroma dėl išimčių, taikomų Komisijos gairėms arba patvirtintoms audito strategijoms;

186.  vis dar yra susirūpinęs dėl Ispanijos ir Italijos valdymo ir kontrolės sistemų sisteminių trūkumų, kurie dėl decentralizuotų ir perduotų valstybinių struktūrų dar padidėja;

187.  prašo Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties (EMPL) generalinį direktoratą į savo metinę veiklos ataskaitą įtraukti lentelę su duomenimis apie nacionalines metines kontrolės ataskaitas, kuri pateikiama atsakyme į biudžeto įvykdymo patvirtinimo klausimyno klausimą Nr. 19;

188.  ragina Komisiją užtikrinti, kad už struktūrinių fondų valdymą atsakingos nacionalinės institucijos spręstų darbuotojų išlaidų, kurios yra didesnės Sąjungos projektų nei nacionaliniu lygmeniu finansuojamų projektų atveju, klausimą;

189.  atkreipia deramą dėmesį į Audito Rūmų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą, ypač į jos aspektus, susijusius su užimtumu ir socialiniais reikalais, tačiau apgailestauja dėl to, kad šioje srityje tik ribotai minimas lyčių lygybės aspektas, taip pat šių metų specialiosiose Audito Rūmų ataskaitose nepakankamai dėmesio skiriama užimtumui, socialiniam solidarumui ir lyčių lygybei;

190.  pakartoja reikalavimą toliau plėtoti su lytimi susijusius rodiklius ir duomenis, kad būtų galima vertinti bendrąjį Sąjungos biudžetą lyčių aspektu ir stebėti, kaip stengiamasi sudaryti biudžetą atsižvelgiant į lyčių aspektą;

Įsipareigojimų panaikinimas

191.  yra susirūpinęs dėl to, kad iki 2014 m. pabaigos šešiose valstybėse narėse (BE, CZ, DE, ES, IT ir UK) gali reikėti panaikinti 129 mln. EUR įsipareigojimų;

Mikrofinansų priemonė „Progress“

192.  pažymi, kad Sąjunga skyrė 100 mln. EUR mikrofinansų priemonei „Progress“ įgyvendinti; primena, jog Europos investicijų fondas, kuris Komisijos ir Europos investicijų banko įgaliotas įgyvendinti mikrofinansų priemonę „Progress“, pranešė, kad 52 mikrokreditų teikėjai 20 valstybių narių pasirašė susitarimus pagal mikrofinansų priemonę „Progress“ ir smulkiesiems verslininkams jau suteikė 31 895 mikrokreditus, kurių vertė 260,78 mln. EUR; šiomis aplinkybėmis yra susirūpinęs dėl to, kad rengiant finansines priemones nepakankamai dėmesio skiriama demokratinės atskaitomybės klausimui;

Taikytinos priemonės

193.  ragina Komisiją, tvirtinant naujojo programavimo laikotarpio veiksmų programas, užtikrinti, kad valstybės narės būtų apsvarsčiusios visas pagal 2014–2020 m. Europos struktūrinių ir investicijų fondų reglamentus leidžiamas supaprastinimo galimybes;

194.  ragina Komisiją savo ataskaitoje dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu, pranešti apie pažangą, padarytą administruojant minėtas veiksmų programas, kurioms pateiktos išlygos, ir apie nustatytų trūkumų taisymą;

195.  primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad už struktūrinių fondų valdymą atsakingos valstybių narių institucijos išnagrinėtų didesnių su Sąjungos projektais susijusių personalo išlaidų nustatymo (palyginti su projektais, kurie yra finansuojami nacionalinėmis lėšomis) klausimą;

196.  prašo Komisiją daryti spaudimą valstybėms narėms ir raginti jas įgyvendinti romų strategiją ir užtikrinti romų klausimui spręsti skirtų Sąjungos lėšų panaudojimą;

197.  ragina Komisiją daryti spaudimą valstybėms narėms ir primygtinai raginti jas aktyviai ir konkrečiai kovoti su nedarbu, ypač jaunimo nedarbu;

Išorės santykiai

Našta biudžetui

198.    palankiai vertina tai, kad vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą didesnis dėmesys skiriamas rezultatyvumo didinimui siekiant, kad naudojantis Sąjungos mokesčių mokėtojų pinigais būtų pasiekti geriausi įmanomi rezultatai; todėl skatina Komisiją dukart labiau stengtis pagerinti vertinimo ciklo grįžtamąjį ryšį siekiant, kad praeityje įgyta patirtis ir vertinimo rekomendacijos dar geriau praverstų užtikrinant geresnį su Sąjungos parama susijusių sprendimų priėmimą, programavimą ir šios paramos teikimą ateityje;

199.    yra rimtai susirūpinęs dėl to, kad 2013 m. biudžete numatytų ir Komisijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinio direktorato (DEVCO GD) administruojamų mokėjimų asignavimų trūkumas siekė 293 mln. EUR ir kad, vėlai patvirtinus būtinus papildomus asignavimus, lėšos perkeliamos į kitus metus, todėl bus juntamas dar didesnis spaudimas atsižvelgiant į tai, kad 2014 m. jau numatyta mažai mokėjimų asignavimų;

200.  susirūpinęs pažymi, kad didėja neatitiktis tarp, viena vertus, Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų, ambicingų politinių programų bei naujų priemonių (pvz., laikotarpio po 2015 m. vystymosi darbotvarkė ir 2014–2020 m. išorės finansavimo priemonės) ir, kita vertus, negebėjimo vykdyti pasaulinio lygmens partneriams ir kitoms įstaigoms, ypač turint omenyje humanitarinę pagalbą, duotus tarptautinius Sąjungos įsipareigojimus, kadangi neturima pakankamai mokėjimų asignavimų;

201.    mano, kad dėl tokios padėties gresia ne tik didelė politinė ir su reputacija susijusi rizika Sąjungos, kaip pasaulinio lygmens paramos teikėjos, patikimumui, bet dėl finansų trūkumo šalių partnerių biudžetuose gali kilti pavojus ir jų fiskaliniam stabilumui; baiminasi, kad minėta neatitiktis gali labai išryškėti 2015 m., kai metų pabaigoje bendras oficialios paramos vystymuisi (OPV) lygis bus daug mažesnis už numatytą bendrą planinį rodiklį (0,7 proc. Sąjungos BNP);

202.  pabrėžia, kad 2013 m. – tai antri metai iš eilės, kai humanitarinė pagalba iš Sąjungos biudžeto viršija 1,3 mlrd. EUR (įsipareigojimai), nes būta daugybės humanitarinių krizių, kurios žmonėms sukėlė itin daug kančių; apgailestauja dėl mokėjimų asignavimo trūkumo poveikio šiais krizių metais Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos (ECHO) GD veiklai, nes ji galėjo būti vykdoma tik keičiant mokėjimų tvarkaraščius, todėl metų pabaigoje perkelta 160 mln. EUR su neįvykdytais mokėjimais susijusi suma; ragina Tarybą laikytis su Parlamentu susitarto mokėjimų plano;

203.    apgailestauja dėl reputacijai jau padarytos žalos taikant šias ad hoc priemones ir atkreipia dėmesį į paradoksą – pasaulyje pastaraisiais metais padaugėjo humanitarinių krizių ir Sąjunga imasi vis daugiau veiksmų siekdama efektyviai reaguoti į staigias krizes (pvz., 2013 m. gegužės mėn. atidarytas Reagavimo į nelaimes koordinavimo centras), bet trūksta mokėjimų asignavimų; yra labai sunerimęs, kad ši padėtis gali pablogėti, jei nebus užtikrintas atitinkamas biudžeto lėšų papildymas;

Klaidų lygis

204.  pažymi, kad Audito Rūmų nustatytas labiausiai tikėtinas klaidų lygis yra 2,6 proc. ir kad likutinis klaidų lygis, kaip nustatyta antruoju tyrimu, kurį atliko Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas, yra 3,35 proc.; apgailestauja, kad Audito Rūmų tikrintos Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinio direktorato sistemos yra įvertintos kaip iš dalies veiksmingos;

205.  pažymi, kad dėl priemonių pobūdžio ir mokėjimo sąlygų teikiant paramą biudžetui ir Sąjungos įnašus į tarptautinių organizacijų vykdomus daugelio rėmėjų projektus ribojamas klaidų vykdant operacijas rizikos mastas;

206.  prašo Komisijos pateikti ataskaitą dėl paramos biudžetui pridėtinės vertės ir, konkrečiai, dėl to, kaip parama biudžetui padėjo besivystančioms šalims siekti Tūkstantmečio vystymosi tikslų; atsižvelgdamas į tai prašo atlikti tyrimą dėl priemonių, kurių imtasi siekiant išvengti dalies finansavimo iššvaistymo dėl korupcijos ir sukčiavimo, ir dėl finansų valdymo sistemų veiksmingumo šiuo požiūriu;

207.  pritaria Audito Rūmų kritikai dėl vadinamojo sąlyginio metodo kelių paramos teikėjų finansuojamų projektų atveju ir prašo Komisijos išnagrinėti galimybę savo sąskaitose pateikti bendrą šių projektų analizę, o ne apsiriboti svarstymais, ar sutelkta suma apima pakankamai tinkamų finansuoti išlaidų, kad jos padengtų visą Sąjungos įnašą;

208.  ragina Audito Rūmus atskirai skaičiuoti klaidų lygį išorės santykių srityje išlaidoms, neįtrauktoms į paramą biudžetui ar skiriamoms įnašams į tarptautinių organizacijų vykdomus kelių rėmėjų projektus padengti;

Metinės veiklos ataskaitos

209.  apgailestauja dėl to, kad devynių operacijų, susijusių su pasirengimo narystei nacionaline programa, atveju Komisija panaudojo apskaitos procedūrą, kad patvirtintų 150 mln. EUR sumas, grindžiamas sąmatomis, o ne patirtomis, apmokėtomis ir patvirtintomis išlaidomis, kurios pagrįstos patvirtinamaisiais dokumentais; pabrėžia, kad ši sisteminga Plėtros GD praktika neatitinka Finansinio reglamento 88 straipsnio ir reglamento taikymo taisyklių 100 straipsnio nuostatų; pabrėžia, kad ši ilgalaikė procedūra daugelį metų turėjo poveikį Plėtros generalinio direktorato patikinimo pareiškimams ir jį tebeturi, o tai reiškia, kad 2013 m. 20 proc. visų to GD išlaidų buvo pagrįsta sąmatomis; palankiai vertina tai, kad 2014 m. Komisija nustatė sistemą ir ją nedelsiant įgyvendino, siekdama užtikrinti, kad išankstinio finansavimo tvirtinimas ateityje būtų atliekamas remiantis tinkamai patirtomis ir praneštomis išlaidomis; pripažįsta, jog Komisija nuolat nurodė, kad Plėtros GD oficialiai nepripažino ir nepatvirtino jokių išlaidų pagal sąskaitų patvirtinimo procedūrą, todėl naudos gavėjui negalėjo būti išsiųstas pranešimas apie patvirtinimą;

210.  primena, kad Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi GD generalinis direktorius savo patikinimo pareiškime(124) nurodė, kad įdiegtos kontrolės procedūros suteikia pakankamai garantijų dėl atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo; vis dėlto mano, jog šiam teiginiui prieštarauja faktas, kad generalinis direktorius pateikė bendrą išlygą dėl 2 proc. viršijančio klaidų lygio, nes tai rodo, kad kontrolės procedūros nepadėjo išvengti esminių klaidų, jų aptikti ir jas ištaisyti;

211.  ragina Komisiją paaiškinti galiojančius Komisijos generalinio sekretoriato nurodymus taip, kad tuo atveju, kai finansinis poveikis viršija esminio poveikio visam biudžetui, už kurį atsakingas GD, ribą, būtų galima pateikti neigiamą nuomonę;

212.  prašo Komisijos apsvarstyti galimybę pradėti taikyti sankcijų mechanizmą tyčinio neteisingo patikinimo pareiškimo, kurį leidimus suteikiantis pareigūnas pateikia metinėje veiklos ataskaitoje, kaip nurodyta Finansinio reglamento 66 straipsnio 9 dalyje, atveju;

Tarptautinė prekyba

213.  prašo Komisijos perskirstyti žmogiškuosius išteklius ir juos perkelti iš kitų generalinių direktoratų į Prekybos GD siekiant užtikrinti, kad Prekybos GD veiksmingai, efektyviai ir laiku ir neapleidžiant kitų svarbių Komisijai priskirtų užduočių galėtų patenkinti ES piliečių ir Parlamento pagrįstą reikalavimą užtikrinti daugiau skaidrumo ir didesnę galimybę pasinaudoti informacija apie vykstančias Sąjungos prekybos derybas ir būsimą ratifikavimo procesą, ypač Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo, išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo ir prekybos paslaugomis susitarimo klausimais;

214.  atkreipia dėmesį į būtinybę užtikrinti tinkamą Sąjungos makrofinansinės paramos kontrolę ir auditą;

215.  pažymi, jog Audito Rūmai pastebėjo, kad, nors ir būta teigiamų pokyčių, taikant bendrąją lengvatų sistemą (BLS) dar nesugebėta pasiekti visų jai iškeltų tikslų; taip pat pažymi, kad ši sistema galioja tik trumpą laiką;

216.  pažymi, kad prekybos susitarimų vertinimas ir priežiūra nėra tik biudžeto klausimas, bet yra taip pat svarbūs, kai siekiama užtikrinti, kad partneriai laikytųsi prisiimtų įsipareigojimų žmogaus teisių, darbo ir aplinkos apsaugos standartų srityse;

217.   prašo užtikrinti pakankamą įvairių veiksmų, kuriais remiamas Sąjungos mažųjų ir vidutinių įmonių perėjimas į tarptautinį lygmenį ir jų patekimas į trečiųjų šalių rinkas, kontrolę; primena, kad būtina įvertinti Sąjungos verslo centrų, nacionalinių verslo centrų ir prekybos rūmų trečiosiose šalyse, ypač Azijoje, koordinavimo efektyvumą ir ieškoti būdų, kaip jį pagerinti.

Haitis

218.    sutinka su Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 13/2014 „ES parama atkūrimui po žemės drebėjimo Haityje“ pateiktomis rekomendacijomis, ypač dėl bendros DEVCO GD ir ECHO GD strategijos parengimo siekiant, kad būtų užtikrintas veiksmingesnis jų atitinkamų veiklų susiejimas ir sąveika, ir ragina Komisiją šių rekomendacijų laikytis vykdant visas savo dabartines ir būsimas operacijas po nelaimės ar esant pažeidžiamumo situacijai; ragina Komisiją informuoti teisėkūros institucijas apie visus biudžeto ar teisinius apribojimus, kurie trukdė veiksmingai teikti Sąjungos paramą atkūrimui Haityje po žemės drebėjimo;

Derinimas

219.    susirūpinęs pažymi, kad derinimas energetikos sektoriuje visų pirma naudojamas dideliems projektams ir mažiau vietiniams energetikos sprendimams; ragina Sąjungą susilaikyti nuo požiūrio „iš viršaus į apačią“ plėtojimo vystant energetikos infrastruktūrą ir siekiant iki 2030 m. visiems suteikti galimybę naudotis energija, atsižvelgiant į tai, kad didelės apimties infrastruktūra gali neatitikti šalies ekonominės ir socialinės struktūros ir nesuteikti galimybių naudotis energija neturtingiems asmenims, kuriems mažesni, decentralizuoti ir tinklais nesujungti energijos ištekliai dažnai yra tinkamesni ir veiksmingesni;

Bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP)

220.  palankiai vertina Komisijos pažangą akredituojant visas BUSP misijas remiantis vadinamuoju šešių ramsčiu vertinimo principu ir jos prognozę, kad netrukus bus užtikrinta keturių didžiausių misijų atitiktis reikalavimams; pabrėžia, kad Komisija turi akredituoti visas misijas atsižvelgdama į Audito Rūmų rekomendacijas;

221.  yra labai susirūpinęs dėl rimtų įtarimų korupcija Europos Sąjungos teisinės valstybės misijai Kosove (EULEX KOSOVO), kurie, jeigu bus patvirtinti, privers suabejoti Sąjungos reputacija ir jos teikiamos pagalbos šalims, įgyvendinančioms reformas teisinės valstybės srityje, sąžiningumu; taip pat yra ypač susirūpinęs dėl to, kaip į šiuos įtarimus korupcija buvo reaguojama, ir dėl Europos išorės veiksmų tarnybos neskubaus atsako; pažymi, kad pradėtas EULEX KOSOVO tyrimas; tikisi, kad kaip įmanoma greičiau bus informuotas apie tyrimo rezultatus, ir pabrėžia, kad būtina laikytis visiško korupcijos netoleravimo politikos ir kad reikės pasimokyti iš praeities;

222.  apgailestauja dėl to, kad labai vėluojama įsigyti būtiną bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijų įrangą ir paslaugas, ir dėl atitinkamai misijos veiklai daromo neigiamo poveikio; primena, kad Audito Rūmai savo Specialiojoje ataskaitoje Nr. 18/2012 „Su teisine valstybe susijusi Europos Sąjungos pagalba Kosovui“ pasmerkė šį neveiksmingumą ir padarė išvadą, kad Finansiniame reglamente nustatytos viešųjų pirkimų taisyklės nėra pritaikytos BSGP misijoms, kurias vykdant kartais būtina reaguoti greitai ir lanksčiai; primygtinai ragina Komisiją apsvarstyti atitinkamų taisyklių persvarstymą;

Išorės pagalbos valdymo ataskaita (IPVA)

223.  pažymi, kad dauguma Sąjungos delegacijų neatitiko pagrindiniams veiklos rezultatų vertinimo rodikliams (PVRR) Komisijos nustatytų kriterijų(125), įtrauktų į 119 išorės pagalbos valdymo ataskaitų, susijusių su finansų planavimu ir išteklių paskirstymu, finansų valdymu ir auditu;

224.  pažymi, kad, atsižvelgiant į Komisijos nustatytus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, geriausių rezultatų pasiekusios Sąjungos delegacijos yra delegacijos Nepale ir Namibijoje, nes iš 26 pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių jos atitiko 23 rodikliams Komisijos nustatytus kriterijus; apgailestauja dėl to, kad blogiausių rezultatų pasiekusi delegacija yra Sąjungos delegacija Libijoje, kuri atitiko tik trijų iš 26 pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (PVRR) kriterijus, ne geresnių rezultatų – atitiko tik keturis kriterijus – pasiekė delegacija Centrinės Afrikos Respublikoje;

225.  apgailestauja, kad delegacijos, kurias prižiūri Plėtros (ENLARGE) GD, būtent delegacijos Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Juodkalnijoje, buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Turkijoje, Kosove ir Serbijoje, išorės pagalbos valdymo ataskaitose pateikia nedaug tinkamų duomenų ir informacijos;

226.  apgailestauja, kad Sąjungos delegacijų tarnybų veiksmų rezultatai, apimtis ar poveikis nėra tinkamai įvertinami atsižvelgiant į nustatytus PVRR ir kad rodikliai nesuteikia pakankamai aiškumo apie delegacijų kiekį ir ypač apie jų veiklos rezultatus, taip pat neaišku, ar suinteresuotosios šalys yra patenkintos Sąjungos delegacijų šiose šalyse teikiamomis paslaugomis;

227.  prašo Komisijos:

–       pristatyti Parlamentui priemones, kurių buvo imtasi siekiant pagerinti Sąjungos delegacijų, ypač delegacijų, kurių rezultatai blogiausi, finansų planavimo ir išteklių paskirstymo, finansinio administravimo ir audito rezultatus;

–       kasmet geriau dokumentais pagrįsti išvadas, kurias ji padarė atsižvelgdama į išorės pagalbos valdymo ataskaitą (IPVA) ir į pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (PVRR), ir šias išvadas kartu su išorės pagalbos valdymo ataskaitomis pateikti Parlamentui;

–       įtraukti balansą su delegacijos apskaitos duomenimis į išorės pagalbos valdymo ataskaitą (IPVA);

–       gerinti išorės pagalbos valdymo ataskaitoje pateikiamų duomenų kokybę ir išsamumą, taip pat ataskaitų aktualumą, ypač atsižvelgiant į Plėtros (ENLARGE) GD prižiūrimas delegacijas; taip pat

       išorės pagalbą teikti su sąlyga, kad dedama pastangų kovojant su korupcija;

Organizacija „International Management Group“ (IMG)

228.  atkreipia dėmesį į tai, kad plinta neteisėtai paviešinta OLAF galutinės ataskaitos dėl IMG versija; prašo Komisijos ir OLAF priežiūros komiteto ištirti, kodėl ir kaip buvo neteisėtai paviešinta OLAF ataskaita ir kas tai padarė, nors IMG vis dar nepranešta apie ataskaitos turinį;

229.  pažymi, kad IMG nuo jos įsteigimo 1994 m. pagal bendro valdymo principą tiesiogiai arba netiesiogiai iš Komisijos gavo daugiau nei 130 mln. EUR; pažymi, kad dėl Komisijos mokėjimų nutraukimo IMG kreipėsi į teismą ir kad dėl šios organizacijos statuso kyla teisinių ginčų; primygtinai ragina Komisiją priimti aiškų sprendimą šiuo klausimu ir prašo Komisijos informuoti Parlamentą apie tolesnius veiksmus, kurių imtasi po 2011 m. pradėto OLAF tyrimo; ragina Komisiją pateikti Parlamentui sąrašą, kuriame būtų išvardytos visos organizacijos, įmonės, kitos įstaigos arba asmenys, su kuriais Komisija sudarė sutartis neskelbdama kvietimo teikti paraiškas, ir būtų nurodytas jų teisinis statusas;

Ukraina

230.  pažymi, kad 2013 m. dvišalės pagalbos Ukrainai, kuri finansuojama iš Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės (EKPP) biudžeto, mokėjimai sudarė 152,8 mln. EUR; pažymi, kad 42,5 proc. šių mokėjimų (64,9 mln. EUR) yra susiję su sutartimis, kurias tiesiogiai valdo Sąjungos delegacija Ukrainoje; pažymi, kad likę 57,5 proc. (87,9 mln. EUR) buvo išmokėti kaip parama biudžetui;

231.  pabrėžia, kad paramos biudžetui mokėjimai priklauso nuo to, ar siekiama bendrai sutartų rezultatų ir kriterijų; pažymi, kad pagalbą gaunančios šalies vyriausybė, pasirašydama dvišalio finansavimo susitarimą, įsipareigoja siekti šių rezultatų ir kriterijų ir, jei rezultatai ir kriterijai nepasiekti, išmokos nemokamos;

232.  supranta, kad šiuo metu Ukraina yra atsidūrusi itin sunkioje padėtyje, tačiau laikosi nuomonės, kad, nepaisant to, privaloma laikytis sąlygų, pagal kurias teikiama parama biudžetui, ir ypač kovoti su plačiai šalyje paplitusia korupcija;

233.  todėl ragina Komisiją ir Sąjungos delegaciją Ukrainoje būti itin budrioms išmokant lėšas ir užtikrinti, kad šios lėšos būtų investuojamos į projektus, kuriems jos skirtos;

Pagalbos teikimo administracinės išlaidos

234.  yra susirūpinęs dėl Audito Rūmų apskaičiuotų didelių administracinių išlaidų, patirtų teikiant pagalbą Vidurinei Azijai; prašo Komisijos informuoti Parlamentą apie išorės pagalbos teikimo administracines išlaidas, jei jos viršija 10 proc. numatyto biudžeto;

Galimas Sąjungos humanitarinės pagalbos ir paramos vystymuisi lėšų pasisavinimas

235.  pažymi, kad OLAF parengė ataskaitą dėl humanitarinės pagalbos, suteiktos Vakarų Sacharos Tindufo pabėgėlių stovyklai Alžyre (OF 2003/526); ragina Komisiją pateikti paaiškinimą dėl priemonių, kurių buvo imtasi reaguojant į šios ataskaitos išvadas; pažymi, kad Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro tyrimo ataskaitoje(126) nurodoma, jog toks ilgas pabėgėlių neregistravimo laikotarpis (t. y. beveik 30 metų nuo jų atvykimo) – tai normų neatitinkantis ir vienintelis atvejis Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro istorijoje; primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad Alžyro ar Vakarų Sacharos piliečiams, kurie OLAF ataskaitoje apkaltinami neteisėta veika, nebebūtų suteikta prieiga prie Sąjungos mokesčių mokėtojų finansuojamos pagalbos; ragina Komisiją iš naujo įvertinti Sąjungos pagalbą ir ją suderinti su realiais atitinkamų gyventojų poreikiais ir užtikrinti, kad būtų paisoma pabėgėlių interesų ir poreikių, nes pabėgėliai yra labiausiai pažeidžiami padarius bet kokius pažeidimus;

236.  yra sunerimęs dėl sukčiavimo darbo užmokesčiu Ganos viešajame sektoriuje atvejo, kai nei Pasaulio bankas, nei Jungtinė Karalystė, kurie buvo projekto partneriai, neinformavo Komisijos apie rimtus jiems susirūpinimą keliančius klausimus dėl kontrolės trūkumų ir jų keliamos apskaitos klaidų ir sukčiavimo rizikos;

Moksliniai tyrimai ir kita vidaus politika

„Europa 2020“

237.  pabrėžia, kad Septintoji bendroji programa (BP7) buvo pagrindinė Komisijos finansuojama programa; pažymi, kad pasirašyti 809 dotacijos susitarimai, susiję su 10 345 dalyviais, o Sąjungos įnašo bendra suma pagal tuos susitarimus sudaro 3 439 mln. EUR; pažymi, kad įgyvendinant BP7 prisidedama prie Sąjungos pastangų investuoti į tvarų konkurencingumą, tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad Sąjungai apskritai vis dar reikia padaryti labai daug siekiant tikslo bent 3 proc. BVP panaudoti moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai; pažymi, kad padaryta tam tikra pažanga siekiant laikytis pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (bendrosios išlaidos moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai (MTTP), MTTP skiriamų viešųjų išlaidų dalis, iniciatyvos „Inovacijų Sąjunga“ įgyvendinimo pažanga, mažoms ir vidutinėms įmonėms skiriamos Sąjungos finansinės paramos dalis, trumpesnis dotacijų skyrimo laikotarpis);

Klaidos

238.  pažymi, kad Audito Rūmai auditavo 150 operacijų: 89 operacijos buvo susijusios su moksliniais tyrimais (86 – su Septintąja bendrąja programa (BP7) ir trys – su Šeštąja bendrąja programa (BP6)), 25 operacijos buvo susijusios su Mokymosi visą gyvenimą programa ir programa „Veiklus jaunimas“ ir 36 operacijos – su kitomis programomis; apgailestauja, kad Audito Rūmų apskaičiuotas labiausiai tikėtinas klaidų lygis yra 4,6 proc. (2012 m. – 3,9 proc.);

239.  pažymi, kad šios politikos srities išlaidos buvo skiriamos labai įvairiems politikos tikslams, kaip antai moksliniai tyrimai ir inovacija, švietimas, saugumas, migracija ir priemonės finansinės krizės padariniams šalinti; atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija moksliniams tyrimams išleido daugiau kaip 50 proc. (5 771 mln. EUR) turimos sumos; pažymi, kad 45 proc. Komisijos mokslinių tyrimų biudžeto įvykdė generaliniam direktoratui nepriklausančios įstaigos (pvz., agentūros, bendrosios įmonės); atkreipia dėmesį į tai, kad beveik 90 proc. išlaidų sudarė dotacijos projektuose dalyvaujantiems paramos gavėjams ir kad 2013 m. Komisija sudarė 809 dotacijų susitarimus;

240.  pažymi, kad pagrindinę riziką sąskaitų tvarkingumui ir toliau kelia tai, kad paramos gavėjai į savo išlaidų deklaracijas įtraukia netinkamas finansuoti ar nepatvirtintas išlaidas, kurių Komisijos ar valstybių narių kontrolės sistemos neaptinka ir neištaiso;

241.  apgailestauja dėl to, kad 35 proc. įvertinto klaidų lygio sąlygojo neteisingai apskaičiuotos arba netinkamos finansuoti personalo išlaidos; pažymi, kad tai apima ne faktinių, o į biudžetą įtrauktų personalo išlaidų deklaravimą ir laiko, kuris nebuvo skirtas projektams, įtraukimą į apskaitą;

242.  apgailestauja dėl to, kad 23 proc. numatomo klaidų lygio sąlygojo netiesioginės netinkamos finansuoti išlaidos, 25 proc. – kitos netinkamos finansuoti tiesioginės išlaidos (PVM, kelionės, t. t.) ir 17 proc. – viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymas;

243.  pažymi, kad rizika ir (arba) klaidų lygis, susiję su pirmą kartą teikiančiaisiais paraiškas, ypač MVĮ, yra iš esmės nežinomas; ragina Komisiją nedaryti kliūčių veiksmams, kuriais šie dalyviai skatinami dalyvauti programoje, sistemingai didinant kontrolės arba jiems tenkančios administracinės naštos lygį;

Valdymo ir kontrolės sistemos

244.  stebisi tuo, kad devyniose iš 32 nepriklausomų auditorių patvirtintų išlaidų deklaracijų Audito Rūmai nustatė reikšmingą klaidų lygį; mano, kad toks klaidų lygis yra nepriimtinas, nes auditoriai dirba savo profesinės kompetencijos srityje;

245.  ragina Komisiją didinti auditorių informuotumą, reikalingą jų vaidmeniui atlikti;

246.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija 2013 m. atliko 500 ex post auditų ir atitinkamus išlaidų susigrąžinimo ir taisomuosius veiksmus, taip pat rizikos veiksniais pagrįstas ex ante patikras;

247.  remia Audito Rūmų rekomendaciją, kurią pripažino Komisija, kad kontrolė šioje politikos srityje būtų labiau grindžiama rizikos vertinimu, t. y. labiau būtų tikrinami didelės rizikos grupei priskiriami naudos gavėjai (pvz., mažiau Sąjungos finansavimo patirties turintys subjektai) ir būtų sumažinta patikrų našta mažesnės rizikos grupei priskiriamiems naudos gavėjams;

248.  primena, kad reikia pasiekti tinkamą mažesnės administracinės naštos ir veiksmingos finansų kontrolės pusiausvyrą;

249.  palankiai vertina tai, kad 2014 m. 94 proc. dotacijų susitarimų atvejų dotacijos skyrimo laikotarpis sutrumpėjo nuo 249 iki 209 dienų;

250.  palankiai vertina tai, kad Komisija toliau tęsė savo komunikacijos kampaniją, remdamasi dokumentu, kuriame išvardijama 10 dažniausiai pasitaikančių klaidų priežasčių ir kuris 2012 m. buvo išplatintas visiems programos dalyviams;

251.  pažymi, kad iki 2013 m. pabaigos susigrąžinta 29,6 mln. EUR nepagrįstai deklaruotų sumų, o likusios grąžintinos sumos padidėjo nuo 12 mln. EUR 2012 m. pabaigoje iki beveik 17 mln. EUR;

252.  pažymi, kad projektuose dalyvaujantys subjektai (ITER organizacija ir vietos agentūros, įskaitant Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę (F4E)) pripažino, jog dabartinis tvarkaraštis ir biudžetas nėra realūs, ir tai patvirtino keli per pastaruosius dvejus metus (2013–2014 m.) atlikti nepriklausomi vertinimai; pageidauja gauti patikslinto tvarkaraščio ir biudžeto, kurie 2015 m. birželio mėn. bus pateikti ITER Tarybai, kopiją; reiškia susirūpinimą dėl reguliariai vėluojamos įgyvendinti ITER programos – dėl to kyla abejonių dėl jos efektyvumo ir veiksmingumo; reiškia didelį susirūpinimą dėl papildomų išlaidų, kurios turėjo poveikį programos išlaidų veiksmingumui ir dėl kurių iškilo grėsmė kitoms Sąjungos programoms, visų pirma mokslinių tyrimų politikos srityje;

253.  palankiai vertina tai, kad Išorės sienų fondas padėjo skatinti finansinį solidarumą; nepaisant to, kritikuoja tai, kad buvo ribota papildoma Sąjungos pridėtinė vertė ir kad dėl atsakingų institucijų vykdomos stebėsenos trūkumų ir didelių trūkumų Komisijos ir valstybių narių atliktuose baigiamuosiuose vertinimuose nebuvo galima nustatyti bendro rezultato;

GALILEO

254.  atkreipia dėmesį į Komisijos atsakymus dėl pažangos, padarytos įgyvendinant GALILEO projektą: 2011 m. ir 2012 m. sėkmingai paleisti keturi GALILEO projekto tinkamumo patvirtinimo orbitoje (IOV) palydovai, 2014 m. sėkmingai baigtas GALILEO projekto tinkamumo patvirtinimo orbitoje etapas, sėkmingai patvirtinti sistemos koncepcija, veiklos tikslai ir sistemos veikimo pagrindai, pradiniams veiksmams parengta antžeminė infrastruktūra, apimanti daug antžeminių stočių visame pasaulyje, sėkmingai įrodytas GALILEO IOV palydovų tinkamumas paieškos ir gelbėjimo operacijoms, 2014 m. rugpjūčio 22 d. du palydovai (Nr. 5 ir 6) paleisti į netinkamą orbitą, o nuo 2014 m. gruodžio mėn. šie palydovai palaipsniui perkeliami į tinkamesnę orbitą, siekiant sudaryti galimybę juos kiek įmanoma geriau naudoti, ir toliau bandoma palydovų navigacijos naudingoji apkrova; tikisi, kad bus informuojamas apie papildomas išlaidas, susijusias su šiomis iš anksto nenumatytomis priemonėmis;

255.    pažymi, kad 2013 m. Audito Rūmai auditavo aštuonias transporto sektoriaus operacijas ir nustatė, kad vykdant penkias operacijas buvo padaryta viena arba daugiau klaidų; atkreipia dėmesį į 2013 m. padidėjusį operacijų, kurias atliekant pasitaikė klaidų, procentą (62 proc.), palyginti su 2012 m. (49 proc.), ir yra susirūpinęs dėl to, kad, kaip ir ankstesniais metais, tikrintuose TEN-T projektuose Audito Rūmai nustatė keletą klaidų, susijusių su Sąjungos ir nacionalinių viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymu; atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip ir ankstesniais 2012 m., 2013 m. Mobilumo ir transporto GD nenustatė išlygos, susijusios su viešųjų pirkimų srities klaidomis; todėl primygtinai ragina Komisiją imtis būtinų priemonių, kad ateityje tokių klaidų būtų išvengta; pažymi, kad labai svarbu išplėsti Komisijos dotacijų gavėjų, lėšų skyrimo ir finansavimo ex ante ir ex post kontrolę siekiant išvengti netinkamo Bendrijos paskirtų išteklių naudojimo ir užtikrinti veiklos rezultatų tikrinimą; pabrėžia, kad net jei 2007–2013 m. finansavimo laikotarpis formaliai baigėsi, sanglaudos srities finansavimui taikomas N+2 principas, t. y. iki šių metų pabaigos vis dar vykdoma daug projektų;

256.  ragina Komisiją, siekiant skaidrumo, paskelbti lengvai prieinamą metinį bendrai Sąjungos finansuojamų transporto projektų sąrašą ir nurodyti tikslią kiekvienam konkrečiam projektui skiriamą finansavimo sumą: pažymi, kad šiame projektų sąraše turi būti nurodyti visi Sąjungos finansavimo šaltiniai, kaip antai TEN-T, programa „Horizontas 2020“, sanglaudos ir regioniniai fondai;

257.  primygtinai ragina Komisiją kiekvienais metais pranešti, kaip atsižvelgiama į pastabas dėl atitinkamų biudžeto eilučių;

258.  primena, kad transporto srities projektai 2007–2013 m. laikotarpiu buvo finansuojami ir 2014–2020 m. laikotarpiu bus finansuojami iš įvairių šaltinių, įskaitant Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP), Sanglaudos fondą ir Europos regioninės plėtros fondą; ragina Komisiją siekti didesnės įvairių finansavimo šaltinių sąveikos siekiant ieškoti efektyvesnio Sąjungos lėšų skyrimo;

Aplinka ir visuomenės sveikata

259.  yra patenkintas bendru lėšų, numatytų pagal biudžeto išlaidų kategorijas, skirtas aplinkai, klimato politikai, visuomenės sveikatai ir maisto saugai, panaudojimu 2013 m.; dar kartą primena, kad šioms politikos priemonėms skirta tik mažiau nei 0,5 proc. Sąjungos biudžeto lėšų, tuo pačiu metu atsižvelgia į aiškią Sąjungos pridėtinę vertę šiose srityse ir Sąjungos piliečių paramą Sąjungos aplinkos, klimato, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos kryptims; apgailestauja, kad ši procentinė dalis sumažėjo iki 0,5 proc., palyginti su 0,8 proc. 2012 m.;

260.  atkreipia dėmesį į tai, kaip Audito Rūmų 2013 finansinių metų metinėje ataskaitoje pristatytos aplinkos ir sveikatos politikos sritys; yra susirūpinęs dėl to, kad abi šios politikos sritys vėl pateikiamos skyriuje, kuris taip pat skirtas kaimo plėtrai ir žuvininkystei; pakartoja, kad kritikuoja šią politikos sričių struktūrą, ir ragina Audito Rūmus persvarstyti savo požiūrį rengiant kitą metinę ataskaitą; atsižvelgdamas į tai, nurodo Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 12/2014 „Ar įgyvendinant ES biologinės įvairovės strategiją iki 2020 m. ERPF veiksmingai finansuoja projektus, tiesiogiai skatinančius bioįvairovę?“, kurioje pabrėžiama, kad Komisija turi ir toliau išsamiai fiksuoti tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su biologine įvairove, įskaitant tinklą „Natura 2000“; primygtinai ragina valstybes nares pateikiant tikslius duomenis sudaryti palankesnes sąlygas šiam procesui;

261.  pripažįsta, kad Audito Rūmai valstybėse narėse labai sistemingai atlieka atsitiktinius patikrinimus ir remdamiesi jais nustato klaidų lygį; pažymi, kad Audito Rūmai nenurodo, kuriose valstybėse narėse arba kuriose srityse kyla didžiausios problemos; todėl pabrėžia, kad reikalinga aiški atskaitomybės grandinė ir kad dėl to labai didelę svarbą teikia valstybių narių kontrolės sistemų kokybei;

262.  mano, kad pažanga, padaryta įgyvendinant 14 bandomųjų projektų ir šešis parengiamuosius veiksmus, kurie iš viso sudarė 5 983 607 EUR, yra patenkinama; skatina Komisiją ir toliau įgyvendinti bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus laikantis Parlamento pasiūlymo;

263.  pažymi, kad Sveikatos ir vartotojų reikalų GD 2013 m. buvo atsakingas už 233 928 461 EUR panaudojimą pagal biudžeto eilutes, skirtas visuomenės sveikatai, iš kurių 98,1 proc. buvo paskirta patenkinamai; žino, kad maždaug 77 proc. šio biudžeto lėšų tiesiogiai paskiriami trims decentralizuotoms agentūroms (Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui, Europos maisto saugos tarnybai (EFSA) ir Europos vaistų agentūrai (EMA)) ir kad visi asignavimai buvo 100 proc. panaudoti, išskyrus EMA ir EFSA atvejus, ir kad šis nepakankamas EMA ir EFSA įsipareigojimų asignavimų įvykdymas atitinka 2012 m. vykdymo rezultatą;

Kultūra

264.  džiaugiasi tuo, kad 2013 m. 2007–2013 m. laikotarpio programų, ypač Mokymosi visą gyvenimą programos, programų „Kultūra“, „Media“ ir „Veiklus jaunimas“ biudžeto įvykdymo lygis buvo 100 proc.; prašo stiprinti ir didinti biudžetą vykdant 2014–2020 m. švietimo ir kultūros programas; yra ypač sunerimęs, kad dėl patvirtintų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų neatitikimo metų pabaigoje pritrūko mokėjimų (pavyzdžiui, programos „Erasmus+“ atveju trūko 202 mln. EUR) ir tai turėjo didelių neigiamų padarinių kitais metais; labai nerimauja ir apgailestauja dėl to, kad įgyvendinant naujas programas, ypač „Erasmus+“ ir „Kūrybiška Europa“, gali susiklostyti panaši padėtis, o tai savo ruožtu lemtų pavojingą Sąjungos patikimumo praradimą ir sumažintų piliečių pasitikėjimą Sąjungos institucijomis ir tai gali turėti pražūtingų pasekmių programų dalyviams;

265.  palankiai vertina tai, kad nuo 1987 m., kai buvo pradėta įgyvendinti programa „Erasmus“, joje dalyvavo daugiau negu 3 mln. studentų; atkreipia dėmesį į tai, kad nuo jos pradžios ši pavyzdinė Sąjungos programa, kuria buvo prisidedama prie Europos integracijos ir bendro Europos pilietiškumo supratimo ir bendrumo pojūčio didinimo, buvo nuolatos sėkmingai įgyvendinama;

266.  yra susirūpinęs tuo, kad, kaip pranešama specialiojoje 2013 m. „Eurobarometro“ ataskaitoje Nr. 399 dėl prieigos prie kultūros galimybių ir dalyvavimo kultūrinėje veikloje, Europos mastu viešieji biudžetai, skirti kultūros paveldo apsaugai ir propagavimui, labai mažinami, taip pat mažėja dalyvavimas tradicinėje kultūrinėje veikloje; todėl mano, kad turi būti sustiprintos naujos Europos kultūros darbotvarkei remti skirtos Sąjungos priemonės, pvz., programos „Kūrybiška Europa“ ir „Horizontas 2020“ arba kultūros platforma „Europeana“;

Taikytinos priemonės

267.  atkreipia dėmesį į tai, kad Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato generalinis direktorius generalinio direktorato metinėje veiklos ataskaitoje pateikė bendrą išlygą dėl BP7 išlaidų deklaracijų tikslumo (3 664 mln. EUR), nors jis tikisi, kad vadinamasis grynasis klaidų finansinis poveikis, pagrįstas 1 552 užbaigtų projektų duomenimis, bus maždaug 2,09 proc., t. y. netoli nustatytos reikšmingumo ribos; mano, kad dėl tokių išlygų sąvoka „patikimas finansų valdymas“ netenka prasmės; todėl ragina generalinį direktorių ateityje pateikti konkretesnes ir tikslingesnes išlygas;

268.  ragina Komisiją informaciją apie vidutinę prieštaravimų procedūrų trukmę pateikti laiku, prieš pradedant šios politikos srities lėšų susigrąžinimo procedūrą ir prieš rengiant tolesnių veiksmų ataskaitą po to, kai Komisijai bus suteiktas patvirtinimas dėl 2013 m. biudžeto įvykdymo;

269.  apgailestauja dėl to, kad Komisija vis dar nepateikė naudos gavėjų, suskirstytų pagal šalį, sąrašo; tikisi, kad Komisijos tolesnių veiksmų ataskaitoje po to, kai Komisijai bus suteiktas patvirtinimas dėl 2013 m. biudžeto įvykdymo, toks atsakymas bus pateiktas;

270.  palankiai vertina tai, kad Komisija galiausiai suteikė pranešėjai galimybę susipažinti su audito ataskaita dėl dviejų Turkijoje 2012 m. ir 2013 m. vykdytų programų (Mokymosi visą gyvenimą programa – 6,9 mln. EUR, programa „Veiklus jaunimas“ – 1,65 mln. EUR) veiklos išlaidų; pažymi, kad ataskaita buvo perduota pagal Pagrindų susitarimą; yra susirūpinęs dėl svarbių nustatytų trūkumų, bet palankiai vertina priemones, kurių ėmėsi Turkijos valdžios institucijos siekdamos pagerinti padėtį; prašo Komisijos įvertinti, ar reikės taikyti kokias nors finansines pataisas;

271.  ragina Komisiją papildomą informaciją apie Informacinių ir ryšių technologijų politikos rėmimo programos išlaidas pateikti laiku, prieš rengiant tolesnių veiksmų ataskaitą po to, kai Komisijai bus suteiktas patvirtinimas dėl 2013 m. biudžeto įvykdymo; pažymi, kad šios programos rizikingų mokėjimų suma 2013 m. galėjo siekti 3,4 mln. EUR, taigi likutinis klaidų lygis būtų 2,8 proc.; pažymi, kad nepaisant šių aplinkybių Ryšių tinklų, turinio ir technologijų (CONNECT) generalinio direktorato generalinis direktorius nepateikė išlygos;

272.  ragina Komisiją laiku, prieš vykdant 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, teikti išsamias ataskaitas dėl Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato politikos nukreipimo tinkamesne kryptimi – tai tapo reikalinga po to, kai dviejų trečdalių BP7 veiklos išlaidų valdymas buvo perduotas Komisijai nepriklausančioms įstaigoms;

273.  ragina Komisiją laiku, prieš vykdant 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, pateikti apžvalgą, kurioje būtų nurodyta tyrėjams ir MVĮ skirtų programų BP7 ir „Horizontas 2020“ politikos pažanga;

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)

274.  teigiamai vertina vykstančias OLAF ir OLAF priežiūros komiteto diskusijas dėl darbo susitarimų peržiūros ir ragina juos pasiekti bendrą ir patenkinamą susitarimą; atkreipia dėmesį į OLAF pastangas įgyvendinti darbo susitarimus; pabrėžia, kad turint mintyje tarnybos išteklių apribojimą šios pastangos neturėtų būti neproporcingos;

275.  nurodo, kad pagal 2013 m. spalio 1 d. įsigaliojusį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013(127) OLAF įpareigojamas užtikrinti nepriklausomą Priežiūros komiteto sekretoriato veiklą (Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 40 konstatuojamoji dalis); šiuo metu neturi informacijos apie priemones, kurių imtasi siekiant įgyvendinti šią teisinę prievolę; ragina Komisiją nedelsiant imtis veiksmų siekiant ištaisyti susidariusią padėtį;

276.  ragina OLAF, prieš keičiant instrukcijas darbuotojams dėl tyrimo procedūrų ir prieš nustatant tyrimo politikos prioritetus, laiku konsultuotis su Priežiūros komitetu;

277.  apgailestauja dėl to, kad OLAF ne visada įgyvendina OLAF priežiūros komiteto rekomendacijas ir kartais net nepateikia pagrindimo; ragina generalinį direktorių gerinti šios srities bendradarbiavimą;

278.  primena, kad 2012 m. sausio 31 d. OLAF pradėjo 423 tyrimus; yra susirūpinęs dėl tokios procedūros teisėtumo; ragina OLAF priežiūros komitetą įvertinti per labai trumpą laikotarpį pradėtų 423 tyrimų teisėtumą ir tų tyrimų rezultatus; be to, prašo OLAF priežiūros komitetą įvertinti tyrimų trukmės statistinius duomenis, išanalizuoti, kaip veikia bylų valdymo sistema, ir apie tai informuoti Parlamentą;

279.   ragina OLAF priežiūros komitetą taip pat įvertinti tyrimų trukmės statistinius duomenis, išanalizuoti, kaip veikia bylų valdymo sistema, ir apie tai pranešti Parlamento kompetentingam komitetui;

280.  prašo OLAF savo metinėje ataskaitoje pateikti išsamesnių statistikos duomenų apie tai, kaip dažnai pradedami ir užbaigiami tyrimai;

281.  prašo OLAF Parlamentui pateikti daugiau informacijos apie bylų atrankos procedūros praktinius aspektus, proceso trukmę ir su juo susijusias vidaus gaires;

Administravimas

282.  atkreipia dėmesį į tai, kad per pastaruosius ketverius metus (2011–2014 m.) pagal visas atrankos procedūras, kurias pradėjo Europos personalo atrankos tarnyba, gautos 336 145 paraiškos, kad vidutinė vienos paraiškos tvarkymo kaina gali būti įvertinta 238 EUR ir kad baigus procedūras į rezervo sąrašą įrašoma mažiau nei 10 proc. tokių kandidatų; reikalauja, kad Sąjungos mokesčių mokėtojų pinigai būtų taupomi mažinant biurokratizmą ir pratęsiant sudarytų rezervo sąrašų galiojimą bent iki dvejų metų; reikalauja, kad Komisija pateiktų ataskaitą šiuo klausimu iki 2015 m. birželio mėn.;

283.  prašo Komisijos pateikti Parlamentui informaciją apie didžiausias pensijas, sumokėtas Komisijos pareigūnams 2013 m.;

284.  yra susirūpinęs dėl Audito Rūmų išvadų, kuriose nurodoma, kad retai taikomos nuostatos dėl blogai dirbančių darbuotojų klausimo sprendimo; ragina Komisiją visapusiškai taikyti Tarnybos nuostatus;

285.  prašo suteikti informacijos apie etatų plane nenumatytus darbuotojus ir apie personalo išlaidas, kurios finansuojamos pagal kitas išlaidų kategorijas (ne pagal išlaidų kategoriją „Administravimas“); apgailestauja, kad biudžeto valdymo institucijai neteikiama konsoliduota informacija apie bendrą tokių darbuotojų skaičių arba apie susijusias Komisijos personalo išlaidas;

286.  primena, kad Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 723/2004 1 priedo A dalyje nustatyti du nauji pareigų lygiai – AD 13 ir AD 14, kurie gali būti suteikti vadovų atsakomybės neturintiems darbuotojams (anksčiau tokių darbuotojų pareigų lygis buvo apribotas A 4 lygiu (lygiavertis AD 12)); ragina Komisiją atnaujinti 2011 m. karjeros lygiavertiškumo ataskaitą ir 2013 m. personalo išlaidų, susijusių su AD 13 ir AD 14 lygio nevadovaujančiais darbuotojais, ataskaitą;

287.  prašo Komisijos suteikti informacijos apie visų darbuotojams skirtų socialinių, sporto ir kultūros priemonių finansavimą, taip pat informacijos apie šių priemonių naudą atsižvelgiant į veiklos rezultatus ir iš kitų šalių atvykusių asmenų bei jų šeimų integraciją;

288.  prašo Komisijos vykdant tolesnius veiksmus, susijusius su 2013 m. Komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimu, pranešti apie lankstaus darbo grafiko taikymą;

289.  yra susirūpinęs dėl to, kad itin pagausėjo aukšto rango pareigūnų, kurių pareigų lygis AD 13–AD 16; mano, kad kyla pavojus Sąjungos reputacijai, nes sunku paaiškinti, kad į tokius didelius atlyginimus nėra įtraukiamas viršvalandinis darbas;

290.  pažymi, kad užmokesčio, mokamo Sąjungos institucijų tarnautojams, ir užmokesčio, kurį gauna nacionalinių administracijų tarnautojai, skirtumas vis dar labai didelis, dėl to, be kita ko, trūksta darbuotojų judumo tarp Sąjungos ir nacionalinio lygmens institucijų; ragina Komisiją atlikti išsamų šio skirtumo priežasčių tyrimą ir parengti ilgalaikę strategiją siekiant šį skirtumą sumažinti, ypatingą dėmesį skiriant įvairioms išmokoms (šeimos, ekspatriacijos, įsikūrimo ir persikėlimo), kasmetinėms atostogoms, šventinėms dienoms, kelionių dienoms ir viršvalandžių kompensavimui;

291.  atkreipia dėmesį į Komisijos generalinio sekretoriato paskelbtą pranešimą, kuriame nurodoma, kad atsakymai į Parlamento klausimus neturi viršyti 20 eilučių; ragina Komisijos narius prisiimti savo politinę atsakomybę ir nebeleisti generaliniam sekretoriatui riboti jų atsakymų apimties;

292.  reiškia susirūpinimą dėl informatorių apsaugos ir ragina Komisiją užtikrinti, kad jų teisės būtų visapusiškai gerbiamos;

293.  pažymi, kad 2013 m. nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) Aplinkos GD skyrė beveik 9 mln. EUR, Sveikatos ir vartotojų reikalų GD – beveik 4 mln. EUR, o Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD –5,7 mln. EUR; atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos užduotys nuolat paskiriamos užsakomųjų darbų įstaigoms; prašo Komisijos pateikti Parlamentui duomenis apie lėšų, skiriamų šioms NVO, Sąjungos pridėtinę vertę;

294.  ragina Komisiją Komisijos nariams, kurie savo pareigas ėjo ne ilgiau kaip dvejus metus, išmokas pasibaigus kadencijai mokėti tik tokį laikotarpį, kuris neviršija jų, kaip Komisijos narių, kadencijos trukmės;

295.  mano, kad krizės laikotarpiu ir apskritai mažinant biudžetą Sąjungos institucijų darbuotojų išvažiuojamųjų seminarų (angl. away days) išlaidos turėtų būti sumažintos ir, kiek įmanoma, jie turėtų vykti pačiose institucijų būstinėse, nes jų sukuriama pridėtinė vertė nepateisina tokių didelių išlaidų;

296.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad Komisijoje yra nepakankamai atsakingas pareigas einančių moterų; prašo Komisijos pradėti įgyvendinti lygių galimybių planą, ypač atsižvelgiant į vadovaujamąsias pareigas, siekiant kuo greičiau pašalinti šį pusiausvyros sutrikimą;

Sąjungos biudžeto vykdymo rezultatai

297.  apgailestauja dėl to, kad, nepaisant tam tikros Audito Rūmų nurodytos pažangos(128), ketvirtasis finansų įvertinimo pranešimas, numatytas SESV 318 straipsnyje, vis dar nėra veiksmingas įnašas vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo veiklą, nors pagal SESV jis turėtų būti vienas iš įrodymų, kai kiekvienais metais Parlamentas suteikia patvirtinimą, kad Komisija įvykdė biudžetą; reiškia susirūpinimą dėl to, kad per mažai dėmesio skiriama veiklos rezultatams ir tai yra pagrindinė Sąjungos biudžeto problema;

298.  pažymi, kad savo 2013 m. ataskaitoje Audito Rūmai daro išvadą, kad valstybės narės, atrinkdamos projektus, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, visų pirma atsižvelgė į būtinybę panaudoti turimas Sąjungos lėšas, o ne į jų tikėtinus veiklos rezultatus; prašo, kad siekiant pakeisti šia paskatą ir pereiti prie gerų veiklos rezultatų praktikos, būtų sušaukta nepriklausoma aukšto lygio darbo grupė (įskaitant akademinio pasaulio atstovus) Sąjungos biudžeto veiksmingumo klausimu ir kad ji pateiktų rekomendacijų, kaip struktūriškai pereiti nuo paskatos panaudoti lėšas prie gerų rezultatų skatinimo, atsižvelgiant į Sąjungos pridėtinės vertės vertinimą ir laikantis taisyklių; mano, kad šios aukšto lygio darbo grupės išvados turėtų būti paskelbtos laiku, dar prieš dabartinės DFP laikotarpio vidurio peržiūrą ir sudaryti naujo DFP programavimo laikotarpio pagrindą;

299.  primena savo reikalavimą, kad Komisijos generaliniai direktoratai savo valdymo planuose nustatytų ribotą paprastų tikslų, atitinkančių Audito Rūmų reikalavimus tinkamumo, palyginamumo ir patikimumo požiūriu ir suderintų su pagrindiniais strategijos „Europa 2020“ tikslais, skaičių, kad atsiskaitytų už savo pasiekimus metinės veiklos ataskaitos skyriuje „Politikos rezultatai“, ir kad Komisija, remdamasi šiais dokumentais, patvirtintų Sąjungos finansų įvertinimo pranešimą, numatytą SESV 318 straipsnyje;

300.  reikalauja, kad Komisija į kitus SESV 318 straipsnyje numatytus įvertinimo pranešimus įtrauktų ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo pagal 315 mlrd. EUR investicijų planą, kurį Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker paskelbė per 2014 m. lapkričio 26 d. Parlamento plenarinį posėdį, efektyvumo, veiksmingumo ir rezultatų analizę;

301.  reikalauja, kad į kitą įvertinimo pranešimą, numatytą SESV 318 straipsnyje, Komisija įtrauktų efektyvumo, veiksmingumo ir rezultatų, pasiektų įgyvendinant 120 mlrd. EUR vertės ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo planą, kurį Europos Vadovų Taryba patvirtino per savo 2012 m. birželio 28–29 d. posėdį, analizę, atliktą bendradarbiaujant su Europos investicijų banku;

302.  primygtinai reikalauja, kad numatant Komisijos, kuriai pirmininkauja Jean-Claude Juncker, vidaus organizacinę struktūrą būtų atsižvelgta į tai, kad Sąjungos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategija nėra pagrįsta kiekvieno generalinio direktorato atskirai vykdoma veikla, bet apima septynias daugelį sričių apimančias pavyzdines iniciatyvas, kurias kaskart įgyvendina keli generaliniai direktoratai; pabrėžia, kad dėl būtino Komisijos vidaus padalinių koordinavimo ir bendradarbiavimo neturėtų rastis naujų formų biurokratizmo;

303.  ragina Komisiją savo biudžetą valdyti tokiu būdu, kad nesidubliuotų nei teminė politika, nei jos įvairių GD, turinčių panašią arba beveik tokią pačią kompetenciją, veikla;

304.  mano, kad poveikio tvarumui vertinimo tyrimų koncepcija / idėja turi būti taikoma visų rūšių finansinės pagalbos, ne tik Komisijos, bet ir visų Sąjungos institucijų, įstaigų ir agentūrų išlaidų atžvilgiu; mano, kad neturėtų būti leidžiama turėti jokių išlaidų, kurios atitinka poveikio vertinimo tyrimus ir (arba) analizes;

305.  prašo Komisijos iki 2015 m. rugsėjo mėn. pateikti Parlamento kompetentingam komitetui išsamią savo veiklos ataskaitą, kad būtų paskatintas plačiosios visuomenės atliekamas informavimas;

Vykdomosios įstaigos

306.  apgailestauja, kad remiantis audito ataskaita dėl Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos metinių finansinių ataskaitų(129) ši vykdomoji įstaiga neatlieka tinkamų ex ante patikrų, susijusių su patalpų mokesčiais, kurių sąskaitas faktūras pateikė pastatų valdytojas, dėl to 2013 m. buvo nepagrįstai sumokėtas 113 513 mln. EUR dydžio PVM, kurio vykdomoji įstaiga dar nesusigrąžino; pažymi, kad vykdomoji įstaiga neturėjo daugelio atitinkamų sutarčių, sąskaitų faktūrų ir kvitų; atkreipia dėmesį į didelį perkėlimų lygį pagal II antraštinę dalį (27 proc., tai atitinka 666 119 EUR), dėl kurio kyla abejonių dėl patikimo šios vykdomosios įstaigos finansų valdymo;

Tabako kontrabanda

307.  primena, kad Parlamentas rezoliucijoje, pridėtoje prie sprendimo dėl Komisijos 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo, prašė įvertinti galiojančius susitarimus su keturiais tabako koncernais („Philip Morris International Corporation Inc.“ (PMI), „Japan Tobacco International“, „British American Tobacco“ ir „Imperial Tobacco Corporation“); pažymi, kad uždarame klausyme šiuo klausimu Komisija įsipareigojo iki 2015 m. gegužės mėn. pateikti patirties, įgytos įgyvendinant susitarimą su PMI, kuris greitai baigs galioti, vertinimą.

10.2.2015

Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

(2014/2075(DEC))

Nuomonės referentė: Anneli Jäätteenmäki

PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  palankiai vertina tai, kad 2013 finansiniais metais 4 išlaidų kategorijoje labai sumažėjo reikšmingų klaidų lygis; pritaria visoms Audito Rūmų metinėje ataskaitoje pateiktoms rekomendacijoms dėl 4 išlaidų kategorijos; ir toliau yra susirūpinęs, kad patvirtintų išlaidų klaidų lygis vis dar yra reikšmingas; visgi pažymi, kad nepaisant to, kad didėja išlaidos, kurias patiriant padaroma daugiausia klaidų, bendras reikšmingų klaidų, kalbant apie visą Sąjungos biudžetą, lygis sumažėjo;

2.  ragina veiksmingai panaudoti visas susitarimuose su trečiosiomis šalimis numatytas priemones, siekiant kovoti su sukčiavimu ir Sąjungos finansiniams interesams daroma žala, ir, jeigu reikia, nustatyti veiksmingesnes priemones;

3.  ragina sukurti veiksmingus mechanizmus, kuriuos taikant būtų atliekamas Sąjungos ir trečiųjų šalių susitarimų ex post ir ex ante poveikio vertinimas;

4.  yra susirūpinęs dėl Audito Rūmų išvados, kad Komisija patvirtino didžiules Pasirengimo narystei pagalbos priemonės išlaidas neturėdama patvirtinamųjų dokumentų; pritaria Audito Rūmų rekomendacijai, kad siekiant ateityje tokių klaidų išvengti, Komisija ir Plėtros GD turi užtikrinti, kad būtų įdiegta nauja išlaidų tvirtinimo sistema, pagal kurią patvirtinimai būtų vykdomi patirtų išlaidų pagrindu – tokia bendra praktika jau vadovaujasi kitos institucijos;

5.  pažymi, kad Audito Rūmai atliko Vystymosi ir bendradarbiavimo GD – EuropeAid sistemų auditą ir jas įvertino tik kaip iš dalies veiksmingas; ragina Vystymosi ir bendradarbiavimo GD – EuropeAid pagerinti savo sistemų kokybę atsižvelgiant į Audito Rūmų rekomendacijas; visgi pažymi, kad Vystymosi ir bendradarbiavimo GD – EuropeAid reikšmingų klaidų lygis yra mažesnis nei 2012 m.;

6.  palankiai vertina Komisijos pažangą akredituojant visas BUSP misijas remiantis vadinamuoju šešių ramsčiu vertinimo principu ir jos prognozę, kad netrukus bus užtikrinta keturių didžiausių misijų atitiktis reikalavimams; pabrėžia, kad Komisija turi akredituoti visas misijas atsižvelgdama į Audito Rūmų rekomendacijas;

7.  yra labai susirūpinęs dėl rimtų įtarimų korupcija Europos Sąjungos teisinės valstybės misijai Kosove (EULEX KOSOVO), kurie, jeigu bus patvirtinti, privers suabejoti Europos Sąjungos reputacijos ir jos teikiamos pagalbos šalims, įgyvendinančioms reformas teisinės valstybės srityje, sąžiningumu, ir taip pat yra ypač susirūpinęs dėl to, kaip į šiuos įtarimus korupcija buvo reaguojama, ir dėl Europos išorės veiksmų tarnybos neskubaus atsako; pažymi, kad pradėtas misijos EULEX tyrimas; tikisi, kad kaip įmanoma greičiau bus informuotas apie tyrimo rezultatus, ir pabrėžia, kad būtina laikytis visiško korupcijos netoleravimo politikos ir kad reikės pasimokyti iš praeities;

8.  apgailestauja dėl to, kad labai vėluojama įsigyti būtiną BSGP misijų įrangą ir paslaugas, ir dėl atitinkamai misijos veiklai daromo neigiamo poveikio; primena, kad Audito Rūmai savo 2012 m. specialiojoje ataskaitoje dėl ES paramos Kosovui pasmerkė šį neveiksmingumą ir padarė išvadą, kad Finansiniame reglamente nustatytos viešųjų pirkimų taisyklės nėra pritaikytos BSGP misijoms, kurias vykdant kartais būtina reaguoti greitai ir lanksčiai; primygtinai ragina Komisiją apsvarstyti atitinkamų taisyklių peržiūrą;

9.  laikosi nuomonės, kad Komisija turėtų pagal Finansinio reglamento 210 straipsnį numatytais deleguotaisiais aktais nustatyti konkrečias viešųjų pirkimų taisykles, taikytinas krizių valdymo priemonėms pagal BSGP, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos greitai ir lanksčiai vykdyti operacijas; primena, kad Finansinio reglamento 190 straipsnio 4 dalyje jau numatyta nuostata, leidžianti nukrypti nuo išorės veiksmų srityje humanitarinei pagalbai taikomų viešųjų pirkimų taisyklių.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

9.2.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

4

8

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Angel Dzhambazki, Mariya Gabriel, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Igor Šoltes

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Beatrix von Storch

22.1.2015

Vystymosi komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

(2014/2075(DEC))

Nuomonės referentė: Linda McAvan

PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.   palankiai vertina tai, kad vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą didesnis dėmesys skiriamas rezultatyvumo didinimui siekiant, kad naudojantis Sąjungos mokesčių mokėtojų pinigais būtų pasiekti geriausi įmanomi rezultatai; todėl skatina Komisiją dukart labiau stengtis pagerinti vertinimo ciklo grįžtamąjį ryšį siekiant, kad praeityje įgyta patirtis ir vertinimo rekomendacijos dar geriau praverstų užtikrinant geresnį su Sąjungos parama susijusių sprendimų priėmimą, programavimą ir šios paramos teikimą ateityje;

2.   yra rimtai susirūpinęs, kad 2013 m. biudžete numatytų ir Komisijos Vystymosi ir bendradarbiavimo generalinio direktorato (DEVCO GD) administruojamų mokėjimų asignavimų trūkumas siekė 293 mln. EUR ir kad, vėlai patvirtinus būtinus papildomus asignavimus, lėšos perkeliamos į kitus metus, todėl bus juntamas dar didesnis spaudimas atsižvelgiant į tai, kad 2014 m. jau numatyta mažai mokėjimų asignavimų;

3.   susirūpinęs pažymi, kad didėja neatitiktis tarp, viena vertus, Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų, ambicingų politinių programų bei naujų priemonių (pvz., laikotarpio po 2015 m. vystymosi darbotvarkė ir 2014–2020 m. išorės finansavimo priemonės) ir, kita vertus, negebėjimo vykdyti pasaulinio lygmens partneriams ir kitoms įstaigoms, ypač turint omenyje humanitarinę pagalbą, duotus tarptautinius Sąjungos įsipareigojimus, kadangi neturima pakankamai mokėjimų kreditų;

4.   pažymi, kad dėl tokios situacijos gresia ne tik didelė politinė ir su reputacija susijusi rizika Sąjungos, kaip pasaulinio lygmens paramos teikėjos, patikimumui, bet dėl finansų trūkumo šalių partnerių biudžetuose gali kilti pavojus ir jų fiskaliniam stabilumui; baiminasi, kad minėta neatitiktis gali labai išryškėti 2015 m., kai metų pabaigoje bendras oficialios paramos vystymuisi (OPV) lygis bus daug mažesnis už numatytą bendrą planinį rodiklį (0,7 proc. Sąjungos BNP);

5.   pabrėžia, kad 2013 m. – tai antri metai iš eilės, kai humanitarinė pagalba iš Sąjungos biudžeto viršija 1,3 mlrd. EUR (įsipareigojimai), nes būta daugybės humanitarinių krizių, kurios žmonėms sukėlė daug kančių; apgailestauja dėl mokėjimų asignavimo trūkumo poveikio šiais krizių metais Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD (ECHO) veiklai, nes ji galėjo būti vykdoma tik keičiant mokėjimų tvarkaraščius, todėl metų pabaigoje perkelta 160 mln. EUR su neįvykdytais mokėjimais susijusi suma; ragina Tarybą laikytis su Parlamentu susitarto mokėjimų plano;

6.   apgailestauja dėl reputacijai jau padarytos žalos taikant šias ad-hoc priemones ir atkreipia dėmesį į paradoksą – pasaulyje pastaraisiais metais padaugėjo humanitarinių krizių ir Sąjunga imasi vis daugiau veiksmų siekdama efektyviai reaguoti į staigias krizes (pvz., 2013 m. atidarytas Reagavimo į nelaimes koordinavimo centras), bet trūksta mokėjimų asignavimų; yra labai sunerimęs, kad ši situacija gali pablogėti 2014 m., jei nebus užtikrintas atitinkamas biudžeto lėšų papildymas;

7.   pažymi, kad Europos Audito Rūmai apskaičiavo, kad sumažintas labiausiai tikėtinas klaidų lygis su išorės veiksmais susijusių mokėjimų srityje (nuo 3,3 proc. 2012 m. iki 2,6 proc. 2013 m.); visgi apgailestauja, kad šis rodiklis vis dar viršija reikšmingumo ribą, todėl Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinio direktorato (EuropeAid) generalinis direktorius numato išlygą ir todėl klaidoms, susijusioms su mokėjimais išorės veiksmų srityje, Parlamentas ir toliau skiria itin didelį dėmesį, o Komisija į jas reaguoja nedelsiant imdamasi veiksmų;

8.   tikisi pamatyti pirmuosius rezultatus, kurių davė 2013 m. gegužės mėn. priimtas DEVCO GD veiksmų planas, kuriuo siekiama pagerinti šio direktorato kontrolės sistemų taikymą; ragina DEVCO GD visų pirma pagerinti su vykdomaisiais raštais sumoms išieškoti susijusį administravimą (2013 m. pabaigoje vis dar trūko 310 mln. EUR iš bendros išieškotinos 550 mln. EUR sumos);

9.   su pasitenkinimu pažymi, kad ECHO GD likutinis klaidų lygis keletą metų iš eilės yra mažesnis už reikšmingumo ribą (1,55 proc. 2013 m.);

10. sutinka su Europos Audito Rūmų Specialiojoje ataskaitoje „ES parama atkūrimui po žemės drebėjimo Haityje“(130) pateiktomis rekomendacijomis, ypač dėl bendros DEVCO GD ir ECHO GD strategijos parengimo siekiant, kad būtų užtikrintas veiksmingas jų atitinkamų veiklų susiejimas ir sąveika, ir ragina Komisiją šių rekomendacijų laikytis vykdant visas savo dabartines ir būsimas operacijas po nelaimės ar esant pažeidžiamumo situacijai; ragina Komisiją informuoti kitas teisėkūros institucijas apie visus biudžeto ar teisinius apribojimus, kurie trukdė veiksmingai teikti ES paramą atkūrimui Haityje po žemės drebėjimo;

11. pažymi, kad 2013 m. toliau buvo skatinama naudoti inovatyvias finansines priemones, visų pirma dotacijų ir paskolų derinimo priemonę, o ES įnašas visoms regioninėms derinimo priemonėms siekė beveik 400 mln. EUR(131), iš kurių 55 proc. buvo skirti energetikos sektoriui, t. y. 52 investiciniams projektams, kurių bendra vertė – 7,2 mlrd. EUR;

12. susirūpinęs pažymi, kad derinimas energetikos sektoriuje visų pirma naudojamas dideliems projektams ir mažiau vietiniams energetikos sprendimams; ragina Sąjungą susilaikyti nuo požiūrio „iš viršaus į apačią“ plėtojimo vystant energetikos infrastruktūrą iki 2030 m. visiems suteikti galimybę naudotis energija, atsižvelgiant į tai, kad didelės apimties infrastruktūra gali neatitikti šalies ekonominės ir socialinės struktūros ir nesuteikti galimybių naudotis energija neturtingiems asmenims, kuriems mažesni, decentralizuoti ir tinklais nesujungti energijos ištekliai dažnai yra tinkamesni ir veiksmingesni;

13. pabrėžia, kad Europos Audito Rūmų Specialiojoje ataskaitoje Nr. 16 (2014) dėl derinimo daroma išvada, jog beveik pusės tikrintų projektų atveju buvo nepakankamai įrodymų, kad būtų galima daryti išvadą, kad paskolos buvo pagrįstos, nes daugeliu šių atveju būta įrodymų, kad investicijos būtų buvusios atliktos ir be Sąjungos įnašo; be to, pabrėžia, kad derinimas gali sukelti skolų burbulą kai kuriose trečiojo pasaulio šalyse, kurios turi ribotas pajamas savo skoloms tvarkyti, būtent į pietus nuo Sacharos esančio Afrikos regiono šalyse ir Karibų regione; taigi ragina Europos Komisiją, atsižvelgdamas į tai, kad nurodė savo pageidavimus per ateinančius metus gerokai plačiau naudoti derinimą, įgyvendinti Europos Audito Rūmų Specialiojoje ataskaitoje dėl derinimo pateiktas rekomendacijas ir įvertinti paskolų ir dotacijų derinimo sistemą, ypač kalbant apie vystymą ir finansinį papildomumą, skaidrumą ir atskaitomybę;

14. primena, jog Sąjungos derinimas jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti pretekstas mažinti oficialią paramą vystymuisi; palankiai vertina Parlamento dalyvavimą ES išorės bendradarbiavimo derinimo platformos veikloje; naudojantis šia platforma teikiamos rekomendacijos ir gairės siekiant dar labiau padidinti ES paramos, teikiamos pagal tarptautiniu lygiu susitartus pagalbos veiksmingumo darbotvarkės tikslus vykdant derinimo operacijas, efektyvumą, ypač atsižvelgiant į pagrindinius savarankiškumo, atitikties, suderinimo ir abipusio atskaitingumo principus; ypač rekomenduoja, atsižvelgiant į tai, kad derinimas teikia galimybę remti didelių Sąjungos įmonių, veikiančių užsienyje, veiklą (taip nutolstant nuo vystymo tikslų), Parlamentą apie pasiūlymus dėl projektų, finansuojamų taikant derinimo priemones, tinkamai informuoti prieš vykdomosioms taryboms priimant sprendimus; primena, kad vykdant projektus, finansuojamus taikant derinimo priemones, iš tiesų turėtų būti padedama sumažinti skurdą ir paisoma vystymosi veiksmingumo principų; ragina Komisiją derinimo priemones taikyti tik tuomet, kai matoma papildoma nauda, kaip pažymėjo Europos Audito Rūmai(132);

15. pažymi, kad 2013 m. parama biudžetui ir toliau buvo svarbi paramos rūšis įgyvendinant Sąjungos vystymosi politiką ir sudarė 27,3 proc. visų įsipareigojimų; palankiai vertina tai, kad sukurtas Paramos biudžetui valdymo komitetas, ir tai, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. taikoma nauja paramos biudžetui politika(133), nes atrodo, kad tai 2013 m. teigiamai veikė DEVCO GD paramos biudžetui operacijų užtikrinimą;

16. yra susirūpinęs, kad 2013 m. audito sistemos veiksmingumo srityje nebuvo pasiektas nei vienas pagrindinis veiklos rodiklis; su susirūpinimu pažymi, kad Komisijos užsakytų finansinių auditų, kuriais gaunama besąlyginė išorės auditorių nuomonė, procentinė dalis sumažėjo nuo 53 proc. 2012 m. iki 44 proc. 2013 m.; ragina DEVCO GD imtis visų būtinų priemonių ir pagerinti savo audito sistemų kokybę ir veiksmingumą, ypač kalbant apie duomenų užkodavimą ir audito planų įgyvendinimą;

17. ragina DEVCO sumažinti didelį praėjus daugiau nei šešiems mėnesiams po pradinio termino neįvykdytų kritiškų ir labai svarbių rekomendacijų, kurias pateikė Vidaus audito tarnyba, Vidaus audito skyrius ir Europos Audito Rūmai, skaičių(134) ir užtikrinti, kad šis skaičius iki 2014 m. pabaigos būtų mažesnis už 15 proc. planinį rodiklį;

18. tikisi pamatyti išsamius darbo krūvio vertinimo būstinėse, atliekamo siekiant įgyvendinti personalo mažinimo 2014–2017 m. laikotarpiu politiką, rezultatus; yra susirūpinęs, kad personalo trūkumas ir pareigybių panaikinimas buvo ne kartą įvardijami kaip pagrindiniai veiksniai, dėl kurių delegacijose nepasiekti pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai(135), ir kad personalo išteklių paskirstymas ir judumas išlieka mažiausiai efektyviu vidaus kontrolės standartu(136); ragina Komisiją užtikrinti, kad dėl numatyto personalo sumažinimo nebus patiriama neigiamo poveikio kalbant apie vykdant operacijas padaromas klaidas, pasitikėjimo riziką, mokėjimo laikotarpių ilgį, lankomų projektų skaičių ir personalo pasitenkinimo lygį;

19. yra susirūpinęs dėl poveikio, kurį daro DEVCO GD nurodytas bendras tikslas mažinti administruojamų sutarčių skaičių, nes to rezultatas – mažesnis skaičius didesnės apimties veiksmų, ir akivaizdu, kad nepalankioje padėtyje atsidurs mažesnės ir vietinės nevyriausybinės organizacijos, kurios dėl savo specializacijos lygio ir vietos lygmens patirties gali turėti svarbių lyginamųjų pranašumų; mano, kad tai trumparegiška ir gali neigiamai paveikti Sąjungos vystymosi politikos veiksmingumą, nes mažės projektus įgyvendinančių partnerių įvairovė ir specializacija.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

21.1.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostas Chrysogonos, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Seb Dance, Louis-Joseph Manscour

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Rosa D’Amato

23.1.2015

Tarptautinės prekybos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

(2014/2075(DEC))

Nuomonės referentas: Reimer Böge

PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.   yra susirūpinęs dėl Audito Rūmų išvados, kad visuose 2013 finansinių metų mokėjimuose, išskyrus susijusiuose su pačios Sąjungos administracija, klaidų lygis buvo reikšmingas;

2.   apgailestauja, kad 29 proc. audituotų operacijų, susijusių su Sąjungos išorės santykiais, pagalba ir plėtra, pasitaikė klaidų ir kad nė viena iš rastų klaidų nebuvo nustatyta Komisijai vykdant tikrinimus; vis dėlto džiaugiasi, kad labiausiai tikėtinas klaidų lygis buvo sumažintas nuo 3,3 proc. 2012 m. iki 2,6 proc. 2013 m., bet pabrėžia, jog vis dar yra, ką gerinti;

3.   pažymi, kad procedūrų nesilaikymas, reikalavimų neatitinkančios išlaidos ir nevykdymas sudarė 86 proc. labiausiai tikėtinų klaidų Sąjungos išorės santykių, pagalbos ir plėtros srityse;

4.   atkreipia dėmesį į būtinybę užtikrinti tinkamą Sąjungos makrofinansinės paramos kontrolę ir auditą;

5.   apgailestauja, kad Komisija netinkamai įvertino visą lengvatinių prekybos susitarimų ekonominį poveikį; primygtinai rekomenduoja Komisijai vadovautis Audito Rūmų rekomendacijomis ir pašalinti trūkumus, įskaitant ex ante ir ex post vertinimų trūkumus, muitinių tikrinimų, kuriuos atlieka Audito Rūmų rinkinyje atrinktos valstybės narės, trūkumus ir tikrinimo, ar valstybės narės gerina savo rizikos valdymo sistemų ir kontrolės strategijų veiksmingumą, siekdamos sumažinti prarandamas Sąjungos biudžeto lėšas, trūkumus; ragina, kad atliekant vertinimus būtų ypač užtikrinamas jų skaidrumas ir lengvas suprantamumas;

6.   pažymi, jog Audito Rūmai pastebėjo, kad, nors ir būta teigiamų pokyčių, taikant bendrąją lengvatų sistemą (BLS) dar nesugebėta pasiekti visų jai iškeltų tikslų; taip pat pažymi, kad ši sistema galioja tik trumpą laiką;

7.   pabrėžia, kad atsižvelgiant į pagalbos prekybai strategiją Sąjungos lėšos turi būti naudojamos veiksmingai ir laikantis galiojančių taisyklių ir reglamentavimo bei vadovaujantis siekiu užtikrinti geresnę naudos gavėjų integraciją į taisyklėmis pagrįstą pasaulinę prekybos sistemą;

8.   pažymi, kad prekybos susitarimų vertinimas ir priežiūra nėra tik biudžeto klausimas, bet yra taip pat svarbūs, kai siekiama, kad partneriai laikytųsi prisiimtų įsipareigojimų žmogaus teisių, darbo ir aplinkos apsaugos standartų srityse;

9.   prašo užtikrinti pakankamą įvairių veiksmų, kuriais remiamas Sąjungos mažųjų ir vidutinių įmonių perėjimas į tarptautinį lygmenį ir jų patekimas į trečiųjų šalių rinkas, kontrolę; primena, kad būtina įvertinti Sąjungos verslo centrų, nacionalinių verslo centrų ir prekybos rūmų trečiosiose šalyse koordinavimo efektyvumą ir ieškoti būdų, kaip jį pagerinti.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

22.1.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

6

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Victor Boștinaru, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

30.1.2015

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

(2014/2075(DEC))

Nuomonės referentė: Marian Harkin

PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje matomas šiek tiek sumažėjęs apskaičiuotas klaidų lygis užimtumo ir socialinių reikalų srityje, kuris 2013 m. siekė 3,1 proc., palyginti su 3,2 proc. ankstesniais metais; pažymi, kad šis klaidų lygis iki šiol buvo antras pagal mažumą atsižvelgiant į visas politikos sritis ir kad Parlamentas tikisi, jog per kitus kelerius metus klaidų lygis bus dar labiau sumažintas;

2.  pabrėžia Europos socialinio fondo (ESF) svarbą, nes šis fondas – tai pagrindinė politikos priemonė, padedanti įgyvendinti užimtumo ir socialinę politiką; pažymi, kad 2013 m. ESF išlaidos sudarė apie 98 proc. šios politikos srities išlaidų;

3.  pabrėžia tai, kad pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006(137) ESF lėšos negali būti naudojamos siekiant perkelti darbo vietas iš vienos valstybės narės į kitą; primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares atlikti tinkamas patikras ir užtikrinti, kad Sąjungos lėšos nebūtų tokiu būdu netinkamai naudojamos;

4.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabas dėl pagrindinės šios politikos srities išlaidų tvarkingumui kylančios rizikos, pvz., susijusios su nematerialiu investicijų į žmogiškąjį kapitalą pobūdžiu, veiklos įvairove ir daugelio dažnai smulkių partnerių dalyvavimu įgyvendinant projektus; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina konkrečius rizikos mažinimo veiksmus, kurių ėmėsi Komisija, įskaitant prevencines ir taisomąsias priemones ir rizika grindžiamus auditus, kuriuos atlieka Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD; teigiamai vertina valstybių narių atliekamą supaprastintą išlaidų apmokėjimą, dėl kurio sumažinama naudos gavėjams tenkanti administracinė našta ir valstybės narės daro mažiau klaidų; prašo Komisijos paraginti valstybes nares netaikyti griežtesnių taisyklių ESF projektams nei nacionaliniu lygmeniu finansuojamiems projektams taikomos taisyklės;

5.  ragina Komisiją užtikrinti, kad už struktūrinių fondų valdymą atsakingos nacionalinės institucijos spręstų darbuotojų išlaidų, kurios yra didesnės Sąjungos projektų nei nacionaliniu lygmeniu finansuojamų projektų atveju, klausimą;

6.  pažymi, kad valstybėms narėms ketinant įsisavinti Sąjungos lėšas reikėtų stengtis siekti pagal ESF remiamų rezultatų ir tikslų ir neturėtų būti daroma žala nuosekliam veiksmingos kontrolės taikymui, nes, ypač artėjant tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigai, dėl to gali būti nenustatytas taisyklių pažeidimas ir taip finansuojami projektai, kurie yra per brangūs, vangiai įgyvendinami arba neturintys realių galimybių pasiekti numatytų rezultatų;

7.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų rekomendaciją, kad Komisija turėtų stebėti valstybes nares dėl trūkumų, nustatytų per Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD vykdomą rizika grindžiamą teminį valdymo patikrinimų auditą, ir palankiai vertina naujas gaires, kurias parengė Komisija siekdama 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu dar labiau sustiprinti valdymo patikrinimų patikimumą; šios gairės, kuriose atsižvelgiama į ankstesniu programavimo laikotarpiu įgytą patirtį, pateiktos valstybėms narėms ir bus paskelbtos 2015 m. pirmoje pusėje; pabrėžia, jog labai svarbu, kad valstybių narių valdžios institucijos, prieš prašydamos kompensacijos iš Komisijos, naudotųsi joms prieinama informacija siekdamos nustatyti ir ištaisyti klaidas, nes taip būtų labai sumažintas klaidų lygis užimtumo ir socialinių reikalų srityje;

8.  skatina Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD siekti savo su ESF susijusio tikslo ir netaisyti padėties, kai klaidų buvo išvengta, ir remia šio GD pastangas padėti valstybėms narėms, kuriose nustatytas didžiausias ESF srities klaidų lygis, gerinti jų sistemas naudojantis geriausia turima praktika; atsižvelgdamas į tai pažymi, kad Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD administraciniai pajėgumai ir organizacija turėtų atitikti jo veiklą ir uždavinius valstybių narių atžvilgiu.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

29.1.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

46

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

2.2.2015

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

(2014/2075(DEC))

Nuomonės referentas: Giovanni La Via

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  norėtų pakartoti, kad pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) Parlamentas, patikrinęs SESV 318 straipsnyje nurodytas ataskaitas, finansinę ataskaitą ir įvertinimo pranešimą, Audito Rūmų metinę ataskaitą kartu su audituojamų institucijų atsakymais, patikinimo pareiškimą ir kiekvieną atitinkamą Audito Rūmų specialiąją ataskaitą, patvirtina Komisijai, kad biudžetas įvykdytas;

2.  yra patenkintas bendru lėšų, numatytų pagal biudžeto eilutes, skirtas aplinkai, klimato politikai, visuomenės sveikatai ir maisto saugai, panaudojimu 2013 m.; dar kartą primena, kad šioms politikos priemonėms skirta tik mažiau nei 0,5 proc. Sąjungos biudžeto lėšų, tuo pačiu metu atsižvelgia į aiškią Sąjungos pridėtinę vertę šiose srityse ir Sąjungos piliečių paramą Sąjungos aplinkos, klimato, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos kryptims; apgailestauja, kad ši procentinė dalis sumažėjo iki 0,5 proc., palyginti su 0,8 proc. 2012 m.;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kaip Audito Rūmų 2013 finansinių metų metinėje ataskaitoje pristatytos aplinkos ir sveikatos politikos sritys; yra susirūpinęs dėl to, kad abi šios politikos sritys vėl pateikiamos skyriuje, kuris taip pat skirtas kaimo plėtrai ir žuvininkystei; pakartoja, kad kritikuoja šią politikos sričių struktūrą, ir ragina Audito Rūmus persvarstyti savo požiūrį rengiant kitą metinę ataskaitą; atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos regioninės plėtros fondo, kurioje pabrėžiama, kad Komisija turi ir toliau išsamiai fiksuoti tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su biologine įvairove, įskaitant tinklą „Natura 2000“; primygtinai ragina valstybes nares pateikiant tikslius duomenis sudaryti palankesnes sąlygas šiam procesui;

4.  atsižvelgdamas į tai mano, jog paminėtina, kad 2013 m. Audito Rūmų ataskaitoje antras pagal dydį klaidų lygis nustatytas skyriuje dėl kaimo plėtros, aplinkos, žuvininkystės ir sveikatos – 6,7 proc., palyginti su 4,7 proc. vidurkiu; pabrėžia, kad šis klaidų lygis nustatytas atsižvelgiant į visas politikos sritis, kurias aprėpia šis skyrius; mano, kad verta paminėti, jog dauguma klaidų gali būti siejamos su tinkamumo reikalavimų nesilaikymu, ypač atsižvelgiant į žemės ūkio ir aplinkosaugos įsipareigojimus; pažymi, kad Audito Rūmai ir Komisija laikosi skirtingų požiūrių dėl būdo, kuriuo turėtų būti apskaičiuojamos klaidos; atkreipia dėmesį į tai, jog Komisija mano, kad Audito Rūmų pateiktą metinį reprezentatyvųjį klaidų lygį reikėtų vertinti atsižvelgiant į daugiametį grynųjų finansinių pataisų ir susigrąžintų lėšų pobūdį;

5.  pripažįsta, kad Audito Rūmai valstybėse narėse labai sistemingai atlieka atsitiktinius patikrinimus ir remdamiesi jais nustato klaidų lygį; pažymi, kad Audito Rūmai nenurodo, kuriose valstybėse narėse arba kuriose srityse kyla didžiausios problemos; todėl pabrėžia, kad reikalinga aiški atskaitomybės grandinė ir kad dėl to labai didelę svarbą teikia valstybių narių kontrolės sistemų kokybei;

6.  pastebi, kad Audito Rūmai nepateikė jokių pastabų dėl visuomenės sveikatos, maisto saugos, aplinkos ir klimato politikos valdymo;

Aplinka ir klimato politika

7.  pabrėžia, kad Aplinkos generaliniam direktoratui buvo skirta 422 788 882 EUR įsipareigojimų asignavimų ir kad iš jų 99,95 proc. buvo įgyvendinti; pažymi, jog palankiai vertina tai, kad iš turėtų 330 403 116 EUR mokėjimų asignavimų panaudota 95,24 proc.; be to, pažymi, kad aplinkos finansinės priemonės (LIFE+) administracinės išlaidos įvykdytos per du biudžeto vykdymo laikotarpius (atliekant automatinius perkėlimus į kitus metus) ir, jei neatsižvelgiama į šias administracines išlaidas, mokėjimų panaudojimo lygis siekia 99,62 proc.;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad Klimato politikos GD įsipareigojimų asignavimų (skirta 35 994 690 EUR) įgyvendinimo lygis padidėjo iki 99,55 proc., o mokėjimų asignavimų (skirta 29 636 914 EUR) panaudojimo lygis – iki 92,04 proc.; supranta, kad aukštesnio biudžeto įvykdymo lygio nebuvo galima pasiekti iš dalies dėl nepateiktos sąskaitos faktūros, kuri turėjo būti pateikta 2013 m.; kita vertus, pažymi, kad LIFE+ administracinės išlaidos įvykdytos per du biudžeto vykdymo laikotarpius (atliekant automatinius perkėlimus į kitus metus) ir, jei neatsižvelgiama į šias administracines išlaidas, mokėjimų panaudojimo lygis siekia 97,89 proc.;

9.  palankiai vertina tai, kaip apskritai įvykdytas LIFE+ veiklos biudžetas: 2013 m. įvykdyta 99,96 proc. įsipareigojimų asignavimų ir panaudota 99,99 proc. mokėjimų asignavimų; pažymi, kad 2013 m. 282 900 000 EUR skirta paraiškų dėl projektų valstybėse narėse teikimo konkursui, 18 000 000 EUR panaudota nevyriausybinių organizacijų, kurios aktyviai veikia aplinkos apsaugos ir gerinimo Sąjungos lygmeniu srityje ir kurios dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Sąjungos politiką ir teisės aktus, veiklai remti ir 45 800 000 EUR panaudota priemonėms, kuriomis siekiama remti Komisijos vaidmenį inicijuojant politikos ir teisės aktų rengimą ir šio rengimo stebėseną; pažymi, kad 20 300 000 EUR suma panaudota administracinei paramai;

10. pripažįsta, kad 2 700 000 EUR suma skirta kaip įnašai į tarptautines konvencijas, protokolus ir susitarimus, nes Sąjunga yra juos pasirašiusi šalis, arba Sąjungos dalyvavimo rengiant būsimus tarptautinius susitarimus veiksmams;

11. mano, kad pažanga, padaryta įgyvendinant 14 bandomųjų projektų ir šešis parengiamuosius veiksmus, kurie iš viso sudarė 5 983 607 EUR, yra patenkinama; skatina Komisiją ir toliau įgyvendinti bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus laikantis Parlamento pasiūlymo;

Visuomenės sveikata

12. pažymi, kad Sveikatos ir vartotojų reikalų GD 2013 m. buvo atsakingas už 233 928 461 EUR panaudojimą pagal biudžeto eilutes, skirtas visuomenės sveikatai, iš kurių 98,1 proc. buvo paskirta patenkinamai; žino, kad maždaug 77 proc. šio biudžeto lėšų tiesiogiai paskiriami trims decentralizuotoms agentūroms (Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui, Europos maisto saugos tarnybai (EFSA) ir Europos vaistų agentūrai (EMA)) ir kad visi asignavimai buvo 100 proc. panaudoti, išskyrus EMA ir EFSA atvejus, ir kad šis nepakankamas EMA ir EFSA įsipareigojimų asignavimų įvykdymas atitinka 2012 m. vykdymo rezultatą;

13. taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis yra 98,0 proc.;

14. pažymi, kad pagal Sveikatos programą (2003–2007 m.) Komisija pasirašė daug dotacijos susitarimų, kurių trukmė – 36 mėn., ir kad leidus pratęsti kai kurių iš jų terminus paskutiniai galutiniai mokėjimai atlikti 2013 m.;

15. pažymi, kad Visuomenės sveikatos programos (2008–2013 m.) įgyvendinimo lygis taip pat labai geras (99,7 proc. tiek įsipareigojimų, tiek mokėjimų asignavimų) ir kad likę nepanaudoti asignavimai iš esmės susiję su asignuotosiomis įplaukomis, kurios vis dar gali būti panaudotos 2014 m.;

16. yra patenkintas tuo, kad visų šešių bandomųjų projektų ir trijų parengiamųjų veiksmų, už kuriuos atsakingas Sveikatos ir vartotojų reikalų GD, įgyvendinimo srityje padaryta didelė pažanga ir panaudoti visi susiję įsipareigojimų asignavimai;

Maisto sauga, gyvūnų sveikata ir gerovė ir augalų sveikata

17. pripažįsta, kad lėšų, skiriamų maisto saugai, gyvūnų sveikatai ir gerovei ir augalų sveikatai, panaudojimo lygis siekia 98,4 proc. ir kad šis panaudojimo lygis jau ne vienus metus nuolat auga; be to, pažymi, jog apskaičiuojant šį augimą atsižvelgta į tai, kad vykdant bendrąjį perkėlimą įsipareigojimų asignavimų suma sumažinta 13 000 000 EUR, nes gyvūnų ir augalų sveikatos padėtis buvo palanki;

18. pažymi, kad kaip ir ankstesniais metais Sąjungos įnašas į tuberkuliozės programas buvo nepaprastai svarbus ir kad, kita vertus, Sąjungos įnašas į mėlynojo liežuvio ligos programas ir toliau buvo mažas;

19. pripažįsta, kad 4 300 000 EUR lėšos, numatytos pagal 17 04 skyrių „Maisto ir pašarų sauga, gyvūnų sveikata, gyvūnų gerovė ir augalų sveikata“, nepakankamai panaudotos dėl šių pagrindinių veiksnių: 900 000 EUR sumos, susijusios su įvairioms programoms numatytomis asignuotosiomis įplaukomis, kurios gali būtų panaudotos 2014 m., ir 2 000 000 EUR sumos, susijusios su neatidėliotinos pagalbos fondu; pažymi, kad atsižvelgiant į pastarąją sumą 50 proc. arba 1 000 000 EUR suma buvo perkelta į 2014 m. (siekiant kovoti su mėlynojo liežuvio liga Vokietijoje) ir panaudota tais metais;

20. pripažįsta, kad, atsižvelgiant į 2013 m. mokėjimų asignavimus, panaudojimo lygis pagal skyrių „Maisto ir pašarų sauga, gyvūnų sveikata, gyvūnų gerovė ir augalų sveikata“ yra 99,9 proc., o tai vėl sudaro didesnį lygį nei 2012 m. (97,7 proc.) ir 2011 m. (98,1 proc.);

21. pažymi, kad vykdant bendrąjį perkėlimą 2013 m., atsižvelgiant į palankią gyvūnų ir augalų sveikatos padėtį, 7 500 000 EUR mokėjimų buvo sugrąžinti neatidėliotinos pagalbos fondui (5 500 000 EUR) ir kitoms veterinarinėms programoms (2 000 000 EUR);

22. remdamasis turimais duomenimis ir biudžeto vykdymo ataskaita, laikosi nuomonės, kad Komisijai gali būti patvirtinta, jog 2013 finansinių metų biudžetas, susijęs su išlaidomis aplinkos ir klimato politikos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos srityse, įvykdytas.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

29.1.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

51

10

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

25.2.2015

Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

(2014/2075(DEC))

Nuomonės referentas: Georgi Pirinski

PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  palankiai vertina aukštą 2013 m. judumo ir transporto politikos srities įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygį (98,03 proc.) ir gana aukštą 2013 m. mokėjimų asignavimų panaudojimo lygį (94,58 proc.), tačiau apgailestauja dėl mokėjimų asignavimų panaudojimo lygio sumažėjimo 0,99 proc., palyginti su 2012 m. (95,57 proc.); be to, pažymi, kad dar nesumokėta 1 633 mln. EUR 2013 m. mokėjimų asignavimų ir (arba) jie vis dar nėra panaikinti, ir yra susirūpinęs dėl to, kad tai didžiausia viso 2007–2013 m. laikotarpio neįvykdytų įsipareigojimų, kurie 2013 m. pabaigoje iš viso sudarė 4 001 mln. EUR, suma; atkreipia dėmesį į tai, kad 2013 m. yra paskutinieji 2007–2013 m. daugiametės finansinės programos (DFP) metai, taigi reikia panaudoti visus likusius DFP numatytus įsipareigojimų asignavimus;

2.  palankiai vertina tai, kad transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) programos, programos „Marco Polo“, kurią valdo Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga (EACI), ir bendrųjų įmonių (SESAR ir Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės (KEV BĮ)), už kurias atsakingas Mobilumo ir transporto GD, 2013 m. likutinis klaidų lygis buvo mažesnis nei 2 proc.; vis dėlto apgailestauja, kad likutinis klaidų lygis pagal Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą vykdant mokslinius tyrimus transporto sektoriuje 2013 m. išliko didesnis nei 2 proc. (2,82 proc.); pažymi, kad pagrindinės klaidų, susijusių su mokslinių tyrimų programomis, priežastys yra pagrindiniuose teisės aktuose nustatytų finansavimo tinkamumo taisyklių sudėtingumas ir pajėgumų vykdyti visapusišką visų naudos gavėjų, kurių yra tūkstančiai, paraiškų ex ante kontrolę trūkumas; tikisi, kad esminis supaprastinimas, kuris buvo pasiūlytas vykdant programą „Horizontas 2020“, padės pastebimai sumažinti klaidas;

3.   pažymi, kad 2013 m. Audito Rūmai auditavo aštuonias transporto sektoriaus operacijas ir nustatė, kad vykdant penkias operacijas buvo padaryta viena arba daugiau klaidų; atkreipia dėmesį į 2013 m. padidėjusį operacijų, kurias atliekant pasitaikė klaidų, procentą (62 proc.), palyginti su 2012 m. (49 proc.), ir yra susirūpinęs dėl to, kad, kaip ir ankstesniais metais, tikrintuose TEN-T projektuose Audito Rūmai nustatė keletą klaidų, susijusių su Sąjungos ir nacionalinių viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymu; atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip ir ankstesniais 2012 m., 2013 m. Mobilumo ir transporto GD nepateikė išlygos, susijusios su viešųjų pirkimų srities klaidomis; todėl primygtinai ragina Komisiją imtis būtinų priemonių, kad ateityje tokių klaidų būtų išvengta; pažymi, kad labai svarbu išplėsti Komisijos subsidijų gavėjų, lėšų skyrimo ir finansavimo ex-ante ir ex post kontrolę siekiant išvengti netinkamo Bendrijos paskirtų išteklių naudojimo ir užtikrinti veiklos rezultatų tikrinimą; pabrėžia, kad net jei 2007–2013 m. finansavimo laikotarpis formaliai baigėsi, sanglaudos srities finansavimui taikomas N+2 principas, t. y. iki šių metų pabaigos vis dar vykdoma daug projektų;

4.  ragina Komisiją, siekiant skaidrumo, paskelbti lengvai prieinamą metinį bendrai Sąjungos finansuojamų transporto projektų sąrašą ir nurodyti tikslų kiekvienam konkrečiam projektui skiriamą finansavimą: pažymi, kad šiame projektų sąraše turi būti nurodyti visi Sąjungos finansavimo šaltiniai, kaip antai TEN-T, programa „Horizontas 2020“, sanglaudos ir regioniniai fondai;

5.  ragina Komisiją kiekvienais metais pranešti, kaip atsižvelgiama į pastabas dėl atitinkamų biudžeto eilučių;

6.  palankiai vertina tai, kad, kaip ir tikėtasi, sumažintos išlaidos, tam tikrų Europos infrastruktūros tinklų priemonės dalių ir programos „Horizontas 2020“ su energetika ir transportu susijusių mokslinių tyrimų valdymą Komisijai pavedus naujai Inovacijų ir tinklų programų vykdomajai įstaigai (INEA – buvusi TEN-T įstaiga); vis dėlto prašo toliau gerinti įstaigos administracinius gebėjimus, kad ji galėtų efektyviai ir veiksmingai valdyti 2014–2020 m. DFP transporto sektoriui skirtą didesnį biudžetą ir transporto projektus, vykdomus pagal naują Investicijų planą Europai;

7.  primena, kad transporto srities projektai 2007–2013 m. laikotarpiu buvo finansuojami ir 2014–2020 m. laikotarpiu bus finansuojami iš įvairių šaltinių, įskaitant Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP), Sanglaudos fondą ir Europos regioninės plėtros fondą; ragina Komisiją siekti daugiau įvairių finansavimo šaltinių sąveikos siekiant ieškoti efektyvesnio Sąjungos lėšų skyrimo;

8.  siūlo, kad Parlamentas patvirtintų Komisijai, jog tų sektorių, už kuriuos atsakingas Transporto ir turizmo komitetas, Europos Sąjungos bendrasis 2013 finansinių metų biudžetas yra įvykdytas.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

24.2.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

21.1.2015

Regioninės plėtros komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

(2014/2075(DEC))

Nuomonės referentė: Iskra Mihaylova

PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pažymi, kad Audito Rūmai padarė išvadą, jog regioninė politika tebėra viena iš politikos sričių, kuriose klaidų tikimybė ypač didelė, ir, palyginti su 2012 m., 2013 m. šioje srityje nepastebėta didelio skirtumo, nes labiausiai tikėtinas klaidų lygis 2013 m. siekia 6,9 proc. (6,8 proc. 2012 m.); pažymi, kad tai liudija sistemos stabilumą ir smarkiai pagerėjusią padėtį 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, palyginti su 2000–2006 m. programavimo laikotarpiu; primygtinai ragina Komisiją toliau griežtai taikyti kontrolės nuostatas; primena, kad svarbu imtis prevencinių priemonių ir supaprastinimo siekiant sumažinti klaidas; visgi pabrėžia, kad esama aiškaus skirtumo tarp klaidų ir sukčiavimo ir kad sukčiavimas apima 0,2 proc. bendrojo Sąjungos biudžeto lėšų;

2.  pažymi, jog Audito Rūmai nustatė, kad padaryta reikšmingų klaidų viešųjų pirkimų srityje (39 proc. numatomo klaidų lygio), dažnai nesilaikoma valstybės pagalbos taisyklių (17 proc. numatomo klaidų lygio), taip pat daroma klaidų taikant projektų (22 proc. numatomo klaidų lygio) ir išlaidų (21 proc. numatomo klaidų lygio) tinkamumo finansuoti nustatymo taisykles; yra susirūpinęs dėl mažo išmokų taikant finansų inžinerijos priemones galutiniams gavėjams rodiklio 2013 m.; nurodo, kad Komisija turėtų įvertinti finansavimo ir finansinių priemonių įgyvendinimo srityse pasiektą pažangą, kartu su valstybėmis narėmis imtis tinkamų veiksmų, kad būtų galima pagerinti lėšų įsisavinimo lygį, ir pranešti Parlamentui apie tokio vertinimo ir priemonių taikymo rezultatus;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija ir Audito Rūmai laikosi skirtingo požiūrio į klaidų lygio skaičiavimą toms operacijomis, kurioms Komisija taikė nustatyto dydžio pataisas; dar kartą ragina standartizuoti metodiką, įskaitant klaidų lygio skaičiavimo ir audito darbo metodiką, kad būtų išvengta prieštaringų faktų nustatymo, tačiau kartu pripažįsta Komisijos šioje srityje dedamas pastangas;

4.  pažymi, kad Komisija ėmėsi taisomųjų veiksmų sustabdydama ir nutraukdama mokėjimus; primena, kad Komisija, vis dažniau stabdydama ir nutraukdama mokėjimus, gali trukdyti sklandžiai įgyvendinti projektus ir kad taip gali būti sukliudyta pasiekti sanglaudos politikos tikslus, kadangi laikotarpis, per kurį Sąjungos lėšos turi būti tinkamai įsisavintos, būtų trumpas; prašo Komisijos informuoti Parlamentą apie realų mokėjimų sustabdymo ir nutraukimo poveikį mažinant pažeidimus ir klaidas ir išsamiai įvertinti laikui bėgant įgyvendintų taisomųjų priemonių poveikį politinių tikslų siekimo pažangai atsižvelgiant į šiuo klausimu taikomą sąnaudų ir naudos santykiu grindžiamą požiūrį;

5.  primygtinai ragina, kad atvejais, kai nesama įrodymų apie sukčiavimą, bet nustatomi rimti valdymo ir kontrolės sistemų trūkumai, Komisija mokėjimų nutraukimą ar sustabdymą taikytų tik kaip kraštutinę priemonę tuomet, kai išnaudojamos visos kitos galimybės, nes dėl mokėjimų sustabdymo gali atsirasti rimtų pasekmių atitinkamoms programoms ir krizės smarkiai paveiktiems regionams, taip pat sanglaudos politikos tikslų siekiui apskritai; vis dėlto prašo Komisijos prieš priimant sprendimą dėl mokėjimų sustabdymo atlikti vertinimą, kiek juo iš tiesų bus prisidedama prie klaidų lygio sumažinimo ir kaip tai tuo pat metu paveiks atitinkamą regioną ar šalį, siekiant, be kita ko, išvengti, kad regionai, patiriantys socialinių ir ekonominių sunkumų, nebūtų suvaržomi;

6.  pažymi, kad 80 proc. finansavimo administruojama taikant pasidalijamąjį valdymą valstybių narių lygmeniu; primena, kad Audito Rūmai nustatė, jog trečdalio patikrintų sandorių atveju tam tikras nustatytas klaidas buvo galima ištaisyti anksčiau, nes valstybės narės turėjo pakankamai informacijos, kad nustatytų tas klaidas prieš deklaruodamos išlaidas Komisijai;

7.  atkreipia dėmesį į sanglaudos politikos valdymo sistemos daugiametį pobūdį ir pabrėžia, kad galutinis pažeidimų, susijusių su šia politikos sritimi, įvertinimas bus galimas tik užbaigus programavimo laikotarpį;

8.  palankiai vertina 2014–2020 m. programavimo laikotarpio reglamentavimo sistemoje numatytas sustiprintas kontrolės ir audito procedūras, visų pirma tai, kad prieš patvirtinant programų metines finansines ataskaitas ir valdymo institucijoms pateikiant valdymo pareiškimus Komisijai turi būti atliekami valdymo patikrinimai ir kontrolė; pažymi, kad Komisijos taisymo galimybės dar pagerėjo iš valstybių narių atėmus galimybę pakartotinai panaudoti lėšas, taigi tuomet atliekamos grynosios finansinės pataisos; palankiai vertina tai, kad įsteigtas kompetencijos centras administraciniams pajėgumams stiprinti naudojantis Europos struktūriniais ir investicijų fondais; pritaria tam, kad vis daugiau orientuojamasi į rezultatus ir į teminius aspektus sanglaudos politikos srityje, nes tai turėtų padėti užtikrinti, jog dėmesys bus telkiamas ne į lėšų įsisavinimo kriterijus, bet į kokybišką lėšų naudojimą ir didelę bendrai finansuojamų operacijų papildomą naudą;

9.  prašo Komisijos ir valstybių narių ypatingą dėmesį skirti procedūrų, įskaitant naudos gavėjams skirtas procedūras, supaprastinimui, nes tai gali būti naudinga tiek auditui, tiek klaidų lygio mažinimui, taip pat tai gali didinti valdymo ir kontrolės sistemos veiksmingumą; mano, kad tiek valstybės narės, tiek Komisija turėtų laiku įgyvendinti tikslines priemones siekiant sustiprinti administracinius ir institucinius gebėjimus ir, be kita ko, teikti veiksmingas gaires, organizuoti mokymus ir keisti gerąja patirtimi, taip pat nustatyti kvalifikuoto ir kompetentingo personalo išlaikymo planus ir teikti pagalbą vykdant audito procedūras; prašo Komisijos pranešti Parlamentui apie konkrečius pasiektus rezultatus, pasiektus kompetencijos centrui ėmusis veiklos, įkūrus bendrą ekspertų mainų sistemą ir įgyvendinant kompetencijos centro kartu su kompetentingomis Komisijos tarnybomis parengtą viešųjų pirkimų iniciatyvą ir veiksmų planą; pabrėžia, kad svarbu, jog visos valstybės narės greitai ir veiksmingai perkeltų Viešųjų pirkimų direktyvas į nacionalinę teisę;

10. pripažįsta Komisijos pastangas pereiti prie rezultatų vertinimo kultūros; todėl prašo Komisijos (Regioninės ir miestų politikos GD) į savo valdymo planą ir metinę veiklos ataskaitą traukti savo darbo, susijusio su sanglaudos politikos efektyvumo, veiksmingumo ir poveikio didinimu, vertinimą; prašo Komisijos tikrinti ne tik biudžeto vykdymo metodą, bet ir veiklą atsižvelgiant į tikslus ir geriau pasinaudoti vertinimais, taip pat remti valstybes nares ir jų valdymo institucijas, kad būtų kuo labiau pagerinta vertinimo ataskaitų kokybė; ryšium su tuo pabrėžia poreikį ateityje apsvarstyti ir vertinti projektų rezultatus, investicijų grąžą ir tikrąją papildomą naudą ekonomikai, užimtumui ir regionų vystymuisi.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

20.1.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Enrique Calvet Chambon, Iliana Iotova, James Nicholson, Claudia Schmidt, Davor Škrlec, Marco Zullo, Milan Zver

23.1.2015

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

(2014/2075(DEC))

Nuomonės referentas: Peter Jahr

PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.      pažymi, kad Audito Rūmai padarė išvadą, jog testuotų žemės ūkio politikos srities operacijų dalies klaidų lygis padidėjo, palyginti su 2012 m., ir priešingai – atvejų, kai klaidų neaptikta, sumažėjo; pažymi, kad 2013 m. klaidų lygis turbūt sieks 3,26 proc. (palyginti su 2,9 proc. 2012 m.); primena, kad klaidos dažnai yra administracinio pobūdžio ir nebūtinai reiškia, kad lėšos dingo, buvo prarastos ar iššvaistytos arba kad būta sukčiavimo; mano, kad pagrindinis klaidų nustatymo tikslas turėtų būti klaidų ištaisymas numatant terminus ir paramą siekiant, kad trūkumai būtų pašalinti;

2.      pabrėžia, kad esama reikšmingo klaidų rūšių skirtumo ir reikėtų skirti dideles klaidas, pvz., permokas ir (arba) nepriemokas ar sukčiavimą, ir nedideles bei korektūros klaidas; pažymi, kad pagrindinės klaidų lygio priežastys yra paraiškų pagalbai gauti klaidos, bloga patikrų vietoje kokybė ir nepakankama Žemės sklypų identifikavimo sistemos kokybė bei nepakankamas jos atnaujinimas, o nacionalinės administracijos klaidos ir (arba) neatitiktis sudaro kelis itin pavienius atvejus;

3.      pažymi, kad 70 proc. 2013 m. nustatytų finansinių pataisų susiję su keturiomis šalimis, būtent, Graikija, Jungtine Karalyste, Lenkija ir Prancūzija;

4.      pabrėžia, kad informacijos apie bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) tiesiogines išmokas, kurią teikia valstybės narės, patikimumui dažnai didelę žalą daro tai, kad ji pranešama netinkamai; pažymi, kad Komisija 43 atvejais iš 67 turėjo padidinti valstybių narių kontrolės statistikoje nurodytus mokėjimo agentūrų klaidų lygius;

5.      ragina kitus atitinkamus komitetus, kaip antai Regioninės plėtros komitetą ar Vystymosi komitetą ir pan., taip pat parengti išsamią nuomonę dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo; pabrėžia, kad tik taikant tinkamą biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą galima sumažinti klaidų lygio priežasčių mastą;

6.      pripažįsta, kad BŽŪP atveju taikoma ši sistema: Komisija skiria grynąsias finansines pataisas valstybėms narėms siekdama, kad būtų susigrąžintos visos lėšos, panaudotos netinkamoms finansuoti išlaidoms, ir taip sumažinta neteisėtų mokėjimų rizika;

7.      pripažįsta, kad Komisija vis dažniau sustabdo ir nutraukia mokėjimus ir taip užtikrina, kad tais atvejais, kai nustatoma trūkumų, būtų sistemingai taikomos taisomosios priemonės;

8.      mano, kad mokėjimus reikėtų nutraukti ar sustabdyti tik tuomet, kai esama rimtų trūkumų, ir kad nedideles klaidas reikėtų reguliariai taisyti, kad būtų išvengta sunkumų;

9.      pabrėžia, kad taikant naują vaisių, daržovių ir pieno vartojimo skatinimo mokyklose programą Sąjungos lėšos turi būti naudojamos veiksmingai ir tikslingai ir kad kartu taip pat turėtų būti užtikrinta, kad organizacinė ir administracinė dalyvaujančių mokyklų našta būtų minimali;

10.    atkreipia dėmesį į tai, kad daugelis mažesnių programų, pvz., vaisių ir pieno vartojimo mokyklose programos, nėra patogios įgyvendinti, iš dalies dėl susijusios biurokratijos, todėl jų lėšų įsisavinimas ir įgyvendinimas yra nepakankami;

11.    pabrėžia, kad dėl nelankstumo kai kurios programos susilaukė mažesnio susidomėjimo, ir siūlo Komisijai iš naujo įvertinti šias programas, kad būtų galima sumažinti su jomis susijusią biurokratiją;

12.    pažymi, kad mažos programos, pavyzdžiui, pieno vartojimo mokyklose programa, nuolat pasižymi dideliu klaidų lygiu; ragina supaprastinti šias programas, nes vykdant mažiau biurokratiškas programas klaidų lygis yra mažesnis;

13.    ragina numatyti BŽŪP, kurioje būtų mažiau biurokratinių kliūčių, kad būtų galima sumažinti klaidų lygį; todėl palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą nustatyti, kad vienas pagrindinių kitų penkerių metų prioritetinių uždavinių būtų supaprastinimo ir subsidiarumo užtikrinimas; ragina, kad ypatingais atvejais būtų panaikintas mokėjimo agentūrų, kurios yra nuolat nepakankamai veiksmingos, akreditavimas;

14.    ragina Komisiją tinkamu laiku pristatyti išsamų planą, kaip per penkerius ateinančius metus 25 proc. sumažinti biurokratiją BŽŪP srityje;

15.    ragina, kad Sąjungos pareigūnai papildomai prižiūrėtų, stebėtų ir labiau koordinuotų nacionalines mokėjimo agentūras atitinkamose valstybėse narėse, visų pirma tas mokėjimo agentūras, kurios per pastaruosius trejus metus nuolat buvo nepakankamai veiksmingos, siekiant, kad būtų galima įveikti nacionalinių mokėjimo agentūrų patiriamas problemas ir užtikrinti veiksmingesnį mokėjimų administravimą;

16.    atkreipia dėmesį į žemės ūkio politikos valdymo sistemos daugiametį pobūdį ir pabrėžia, kad galutinį pažeidimų, susijusių su šios politikos įgyvendinimu, vertinimą bus galima atlikti tik programavimo laikotarpio pabaigoje;

17.    pažymi, kad Komisijos nurodytas klaidų lygis kai kuriose srityse labai skiriasi nuo Europos Audito Rūmų nustatyto klaidų lygio; prašo, kad Komisija pateiktų paaiškinimą šiuo klausimu; pabrėžia būtinybę nustatyti Audito Rūmų ir Komisijos bendrą klaidų lygio apskaičiavimo metodiką siekiant užtikrinti geresnį palyginamumą;

18.    pritaria naujoms 2014–2020 m. finansinio laikotarpio taisyklėms, įskaitant tokias priemones, kaip audito ir tvirtinančiųjų institucijų paskyrimas, audito institucijų akreditavimas, sąskaitų tikrinimas auditu ir pripažinimas, finansinės pataisos ir grynosios finansinės pataisos, proporcinga kontrolė, ex ante sąlygos, kuriomis siekiama toliau mažinti klaidų lygį; taip pat džiaugiasi, kad nustatytas didelių trūkumų apibrėžimas ir tikėtinas padidėjęs pasikartojančių trūkumų pataisų lygis;

19.    palankiai vertina neseniai paskelbtą Komisijos komunikatą, kuriame apibrėžiamas požiūris į grynųjų finansinių pataisų taikymą žemės ūkio politikos srityse kitu programavimo laikotarpiu; kviečia taikyti šiuos finansinių pataisų lygio nustatymo ir nustatyto dydžio pataisų taikymo kriterijus.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

21.1.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

7

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Fredrick Federley, Michela Giuffrida, Norbert Lins, Susanne Melior, Ramón Luis Valcárcel

25.2.2015

Žuvininkystės komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl 2013 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

(2014/2075(DEC))

Nuomonės referentas: Alain Cadec

PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų; taip pat atkreipia dėmesį į Audito Rūmų 2013 finansinių metų metinę ataskaitą; atkreipia dėmesį į Jūrų reikalų ir žuvininkystės GD (MARE GD) 2013 m. metinę veiklos ataskaitą;

2. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų nuomones dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo; konstatuoja, kad Audito Rūmų nuomonė dėl mokėjimų asignavimų, su kuriais susijęs bendrasis klaidų lygis buvo 4,7 proc., yra neigiama;

3. pažymi, kad Audito Rūmai atkreipė dėmesį į tai, kad kaimo plėtros, aplinkos, žuvininkystės ir sveikatos srityse vykdytų mokėjimų bendrasis klaidų lygis aukštas – 6,7 proc.; tačiau pažymi, kad klaidų lygis mažėja, palyginti su ankstesniais finansiniais metais (7,9 proc.); pažymi, kad regioninė politika, transportas ir energetika yra sritys, kurios labiausiai didina Audito Rūmų nustatytą bendrąjį klaidų lygį, todėl primygtinai ragina Komisiją nustatyti šio reiškinio priežastis ir taikyti taisomuosius veiksmus;

4. konstatuoja, kad MARE GD pateikė išlygą dėl su kai kurių valstybių narių deklaruotomis išlaidomis susijusio 2 proc. viršijančio klaidų lygio ir kad, kalbant apie vieną valstybę narę, pranešimas vertinamas kaip nepatikimas ir nepateikta ataskaita; apgailestauja, kad šios valstybės narės atžvilgiu susidarė tokia padėtis; tačiau konstatuoja, kad padėtis pagerėjo, kai Komisija šiai valstybei narei pateikė nurodymus;

5.   yra įsitikinęs, kad valstybės narės, atsižvelgdamos į visus Komisijai perduodamų duomenų trūkumus, patobulins savo ataskaitų teikimo priemones ir kanalus; rekomenduoja Komisijai naudoti griežtesnes spaudimo priemones, kad valstybės narės teiktų patikimus duomenis;

6. apgailestauja, kad, neatsižvelgiant į šias pastabas, Audito Rūmai tiksliau neišdėstė savo audito konkrečiose žuvininkystės ir jūrų reikalų srityse rezultatų, ir siekdamas skaidrumo ragina sudaryti sąlygas susipažinti su šia informacija;

7.  teigiamai vertina MARE GD labai aukštą įsipareigojimų (99,79 proc.) ir mokėjimų (99,08 proc. 11 antraštinės dalies) asignavimų įgyvendinimo lygį;

8.   ypač atkreipia dėmesį į tai, kad 92,31 proc. MARE GD atliktų mokėjimų buvo įvykdyti laiku; tačiau susirūpinęs pažymi, kad vėluojančių mokėjimų skaičius išaugo, palygini su ankstesniais finansiniais metais; su džiaugsmu konstatuoja, kad sumažėjo 2013 m. sumokėtų delspinigių ir todėl skatina MARE GD laikytis atitinkamose taisyklėse nustatytų mokėjimo terminų;

9. kaip ir ankstesniais metais dar kartą primygtinai prašo, kad Audito Rūmai pateiktų konkrečius ir atskirus žuvininkystės ir jūrų reikalų srities klaidų lygius; mano, kad speciali MARE GD pritaikyta imtis turi būti pakankamai didelė siekiant užtikrinti, kad auditai būtų tinkamai reprezentatyvūs ir būtų nustatomas patikimas klaidų lygis;

10.    remdamasis turima informacija, siūlo patvirtinti, kad Komisija įvykdė biudžetą, atsižvelgiant į jos 2013 finansinių metų išlaidas jūrų reikalų ir žuvininkystės srityse.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

24.2.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

3

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ole Christensen, Sylvie Goddyn

26.1.2015

Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

(2014/2075(DEC))

Nuomonės referentas: Fernando Maura Barandiarán

PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2013 m. pagrindinis Švietimo ir kultūros GD ir Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) prioritetas buvo pasirengti naujų 2014–2020 m. laikotarpio programų „Erasmus+“ ir „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimui;

2.  džiaugiasi tuo, kad 2013 m. 2007–2013 m. laikotarpio programų, ypač Mokymosi visą gyvenimą programos, programų „Kultūra“, „Media“ ir „Veiklus jaunimas“ biudžeto įvykdymo lygis buvo 100 proc.; prašo stiprinti ir didinti biudžetą vykdant 2014–2020 m. švietimo ir kultūros programas; yra ypač sunerimęs, kad dėl patvirtintų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų neatitikimo metų pabaigoje pritrūko mokėjimų (pavyzdžiui, programos „Erasmus+“ atveju trūko 202 mln. EUR) ir tai turėjo didelių neigiamų padarinių kitais metais; labai nerimauja ir apgailestauja dėl to, kad įgyvendinant naujas programas, ypač „Erasmus+“ ir „Kūrybiška Europa“, gali susiklostyti panaši padėtis, o tai savo ruožtu lemtų pavojingą Sąjungos patikimumo praradimą ir sumažintų piliečių pasitikėjimą Sąjungos institucijomis ir tai gali turėti pražūtingų pasekmių programų dalyviams;

3.  remia 2014–2020 m. DFP laikotarpio vidurio peržiūrą, nes tai priemonė nutraukti nepriimtiną padėtį, kai programoms, kurios jau buvo patvirtintos ir dėl to yra įgyvendinamos, kyla pavojus, nes trūksta išteklių ir Sąjunga nemoka lėšų;

4.  palankiai vertina tai, kad nuo 1987 m., kai buvo pradėta įgyvendinti programa „Erasmus“, joje dalyvavo daugiau negu 3 mln. studentų; atkreipia dėmesį į tai, kad nuo jos pradžios ši pavyzdinė Sąjungos programa, kuria buvo prisidedama prie Europos integracijos ir bendro Europos pilietiškumo supratimo ir bendrumo pojūčio didinimo, buvo nuolatos sėkmingai įgyvendinama;

5.  yra susirūpinęs tuo, kad, kaip pranešama specialiojoje 2013 m. „Eurobarometro“ ataskaitoje Nr. 399 dėl prieigos prie kultūros galimybių ir dalyvavimo kultūrinėje veikloje, Europos mastu viešieji biudžetai, skirti kultūros paveldo apsaugai ir propagavimui, labai mažinami, taip pat mažėja dalyvavimas tradicinėje kultūrinėje veikloje; todėl mano, kad turi būti sustiprintos naujos Europos kultūros darbotvarkei remti skirtos Sąjungos priemonės, pvz., programos „Kūrybiška Europa“ ir „Horizontas 2020“ arba kultūros platforma „Europeana“;

6.  su pasitenkinimu pažymi, kad EACEA dar labiau supaprastino savo atrankos procedūras ir kad 96 proc. savo mokėjimų ji įvykdė per sutartyse numatytą laiką, bet apgailestauja dėl to, kad pats galutinių ataskaitų tvarkymas paprastai pernelyg ištęsiamas; primena, kad vėluojant mokėjimams daromas tiesioginis poveikis paramos gavėjų teisėms, taigi kyla pavojus kultūrinėms asociacijoms ir projektams, kūrybiškumui ir kultūrinei pilietinės visuomenės įvairovei; ragina EACEA toliau tobulinti savo kontrolės sistemas, tačiau nekenkti paramos gavėjams;

7.  primena, kad 2013 m. Komunikacijos GD surengė keletą renginių, susijusių su Europos piliečių metais (2013 m.); pažymi, kad tuo pačiu metu reikėjo skubiai pasirengti 2014 m. Europos pilietiškumo srities biudžeto mažinimui; pabrėžia, kad programa „Europa piliečiams“ yra išskirtinė ir tiesioginė Sąjungos ir jos piliečių sąsaja siekiant remti veiksmus, peticijas ir pilietines teises; mano, kad dabartinis finansavimo lygis yra pernelyg mažas ir pabrėžia, kad programa turėtų būti įgyvendinama atsižvelgiant į jos turinį, pagal ją turėtų būti imamasi daugiau iniciatyvų, padedančių puoselėti Europos pilietiškumo vertybes; griežtai nepritaria programos „Europa piliečiams“ (2014–2020 m.) biudžeto mažinimui arba su šia programa susijusių mokėjimų vėlavimui;

8.  palankiai vertina teigiamą pažangą stiprinant 2013 m. Europos kaimynystės politikos, įskaitant Rytų partnerystę ir Viduržemio jūros sąjungą, kultūros aspektą; pabrėžia Tbilisio pareiškimo, pirmosios Rytų partnerystės ministrų konferencijos kultūros klausimais dokumento, svarbą; šiame pareiškime raginama bendrai įsipareigoti remti kultūrą kaip ekonomikos augimo ir stabilumo regione skatinimo veiksnį; ragina toliau įgyvendinti Rytų partnerystės kultūros programą ir toliau skatinti dialogą kultūros politikos klausimais vykdant Viduržemio jūros regiono programos dalį, skirtą žiniasklaidai ir kultūros potencialui vystymosi srityje.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

20.1.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Therese Comodini Cachia, Marc Joulaud, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin, Liadh Ní Riada, Michel Reimon, Monika Smolková

6.2.2015

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

(2014/2075(DEC))

Nuomonės referentė: Sylvie Guillaume

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.       atkreipia dėmesį į Audito Rūmų išvadą, kad Europos Sąjungos konsoliduotose finansinėse ataskaitose Sąjungos finansinė būklė 2013 m. gruodžio 31 d. visais reikšmingais aspektais pateikta teisingai, tačiau kad tikrintos priežiūros ir kontrolės sistemos yra tik iš dalies veiksmingos užtikrinant finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumą ir tvarkingumą; taip pat atkreipia dėmesį į Audito Rūmų išvadą, kad visose su veiklos išlaidomis susijusiose politikos grupėse padaryta reikšmingų klaidų: finansinėse ataskaitose nurodytų apmokėtų išlaidų nustatytas klaidų lygis pakito nuo 4,8 iki 4,7 proc. 2013 m.;

2.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų išvadą, kad vykdant mokėjimus, susijusius su moksliniais tyrimais ir kita vidaus politika, padaryta reikšmingų klaidų; pageidauja, kad Audito Rūmų metinėje ataskaitoje būtų pateikiama išsami informacija apie išlaidas, susijusias su laisvės, saugumo ir teisingumo erdve;

3.  palankiai vertina tai, kad Komisijos tarnybų 2013 metų pabaigoje apskaičiuotas likutinis klaidų lygis teisingumo ir vidaus reikalų srityje yra mažesnis nei 2 proc.; tačiau pabrėžia, kad reikėtų būti visada pasiryžus toliau mažinti biudžeto klaidų lygį;

4.  palankiai vertina Audito Rūmų rekomendaciją Nr. 2, kurioje nurodoma, kad Komisija turėtų savo kontrolę labiau grįsti rizikos vertinimu, t. y. daugiau tikrinti didelės rizikos grupei priskiriamus naudos gavėjus (pvz., mažiau ES finansavimo patirties turinčius subjektus) ir sumažinti patikrų naštą mažesnės rizikos grupei priskiriamiems naudos gavėjams;

5.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų išvadas, pateiktas specialiojoje ataskaitoje Nr. 3/2014 „Komisijos vykdyto antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) kūrimo pamokos“, kurioje Audito Rūmai išnagrinėjo priežastis, kodėl Komisija pateikė SIS II daugiau nei šešeriais metais vėliau, negu iš pradžių planuota, ir kodėl išlaidos buvo kur kas didesnės, negu iš pradžių apskaičiuota; pabrėžia, jog siekiant užtikrinti, kad didelės apimties projektų biudžetas būtų sudaromas apdairiai ir būtų tikroviškas, reikėtų laikytis rekomendacijų;

6.  palankiai vertina tai, kad Išorės sienų fondas padėjo skatinti finansinį solidarumą; nepaisant to, apgailestauja, kad buvo ribota papildoma ES pridėtinė vertė ir kad dėl atsakingų institucijų vykdomos stebėsenos trūkumų ir didelių trūkumų Komisijos ir valstybių narių atliktuose ex post vertinimuose nebuvo galima nustatyti bendro rezultato.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

5.2.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

46

8

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

21.1.2015

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis. Komisija ir vykdomosios įstaigos

(2014/2075(DEC))

Nuomonės referentė: Iratxe García Pérez

PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi, atsižvelgiant į nuolatinį Komisijos, Tarybos ir Parlamento dalyvavimą, Sąjungos biudžeto procedūra suteikia galimybę planuoti ir vertinti pažangą siekiant lyčių lygybės Sąjungoje;

B.  kadangi biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą turėtų būti pagrįstas aiškia metodika, kurią taikant būtų nustatomi su lytimi susiję bendrojo Sąjungos biudžeto klausimai ir, kai galima, su tuo susijusių išteklių skyrimas, taip pat būtų vertinama, ar taikant politikos priemones bus padidinta, ar sumažinta esama moterų ir vyrų nelygybė;

1.  pabrėžia, kad pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo moterų ir vyrų lygybė yra pagrindinis Sąjungos principas, taip pat 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategijos tikslas ir kad lyčių klausimai turėtų būti integruoti į visas politikos sritis; todėl ragina visapusiškai taikyti biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą principą, o tai apimtų Audito Rūmų atliekamą bendrojo Sąjungos biudžeto vertinimą lyčių aspektu;

2.  atkreipia deramą dėmesį į Audito Rūmų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą, ypač į jos aspektus, susijusius su užimtumu ir socialiniais reikalais, tačiau apgailestauja, kad šioje srityje tik ribotai minimas lyčių lygybės aspektas, taip pat šių metų specialiosiose Audito Rūmų ataskaitose nepakankamai dėmesio skiriama užimtumui, socialiniam solidarumui ir lyčių lygybei;

3.  pažymi, kad nepakankamai dėmesio skiriama programoms, kuriomis siekiama skatinti sudaryti darbo galimybes moterims ir jas gerinti;

4.  pakartoja reikalavimą toliau plėtoti su lytimi susijusius rodiklius ir duomenis, kad būtų galima vertinti bendrąjį Sąjungos biudžetą lyčių aspektu ir stebėti, kaip stengiamasi sudaryti biudžetą atsižvelgiant į lyčių aspektą;

5.  prašo Komisijos, konsultuojantis su Audito Rūmais, vykdant tolesnius veiksmus, susijusius su 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu, išaiškinti, kaip biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą ir atitinkamų rodiklių bei duomenų naudojimas galėtų būti užtikrinami per būsimas biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

20.1.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Rosa D’Amato

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

24.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Iris Hoffmann, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Markus Pieper, Julia Pitera

(1)

OL L 66, 2013 3 8.

(2)

OL C 403, 2014 11 13, p. 1.

(3)

OL C 398, 2014 11 12, p. 1.

(4)

OL C 403, 2014 11 13, p. 128.

(5)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(6)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(7)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2015)0000.

(8)

OL L 66, 2013 3 8.

(9)

OL C 403, 2014 11 13, p. 1.

(10)

OL C 408, 2014 11 15, p. 39.

(11)

OL C 442, 2014 12 10, p. 67.

(12)

OL C 403, 2014 11 13, p. 128.

(13)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(14)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(15)

OL L 11, 2003 1 16, p. 1.

(16)

OL L 297, 2004 9 22, p. 6.

(17)

OL L 101, 2009 4 21, p. 26.

(18)

OL L 343, 2013 12 19, p. 46.

(19)

OL L 66, 2013 3 8.

(20)

OL C 403, 2014 11 13, p. 1.

(21)

OL C 408, 2014 11 15, p. 6.

(22)

OL C 442, 2014 12 10, p. 74.

(23)

OL C 403, 2014 11 13, p. 128.

(24)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(25)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(26)

OL L 11, 2003 1 16, p. 1.

(27)

OL L 297, 2004 9 22, p. 6.

(28)

OL L 5, 2004 1 9, p. 85.

(29)

OL L 341, 2013 12 18, p. 73.

(30)

OL L 66, 2013 3 8.

(31)

OL C 403, 2014 11 13, p. 1.

(32)

OL C 408, 2014 11 15, p. 5.

(33)

OL C 442, 2014 12 10, p. 83.

(34)

OL C 403, 2014 11 13, p. 128.

(35)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(36)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(37)

OL L 11, 2003 1 16, p. 1.

(38)

OL L 297, 2004 9 22, p. 6.

(39)

OL L 369, 2004 12 16, p. 73.

(40)

OL L 341, 2013 12 18, p. 69.

(41)

OL L 363, 2014 12 18, p. 183.

(42)

OL L 66, 2013 3 8.

(43)

OL C 403, 2014 11 13, p. 1.

(44)

OJ C 442, 2014 12 10, p. 240.

(45)

OL C 403, 2014 11 13, p. 128.

(46)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(47)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(48)

OL L 11, 2003 1 16, p. 1.

(49)

OL L 297, 2004 9 22, p. 6.

(50)

OL L 9, 2008 1 12, p. 15.

(51)

OL L 346, 2013 12 20, p. 58.

(52)

OL L 66, 2013 3 8.

(53)

OL C 403, 2014 11 13, p. 1.

(54)

OL C 408, 2014 11 15, p. 40.

(55)

OL C 442, 2014 12 10, p. 351.

(56)

OL C 403, 2014 11 13, p. 128.

(57)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(58)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(59)

OL L 11, 2003 1 16, p. 1.

(60)

OL L 297, 2004 9 22, p. 6.

(61)

OL L 11, 2008 1 15, p. 9.

(62)

OL L 346, 2013 12 20, p. 54.

(63)

OL L 66, 2013 3 8.

(64)

OL C 403, 2014 11 13, p. 1.

(65)

OL C 408 2014 11 15, p. 41.

(66)

OL C 442 2014 12 10, p. 358.

(67)

OL C 403, 2014 11 13, p. 128.

(68)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(69)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(70)

OL L 11, 2003 1 16, p. 1.

(71)

OL L 297, 2004 9 22, p. 6.

(72)

OL L 32, 2007 2 6, p. 88.

(73)

OL L 352, 2013 12 24, p. 65.

(74)

OL L 66, 2013 3 8.

(75)

OL C 403, 2014 11 13, p. 1.

(76)

OL C 398, 2014 11 12, p. 1.

(77)

OL C 403, 2014 11 13, p. 128.

(78)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(79)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(80)

OL L 11, 2003 1 16, p. 1.

(81)

   Žr. Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 11/2013, 93 – 97 punktus.

(82)

   Žr. Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas vykdant Komisijos 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, I dalį (2014/2140(DEC)).

(83)

   Žr. Komunikatą dėl ES biudžeto apsaugos iki 2013 m. pabaigos, COM (2014) 618, p. 11.

(84)

   Žr. Audito Rūmų 2013 m. metinę ataskaitą, 1.14 punktą.

(85)

   Žr. Komisijos komunikatą COM(2014) 0618, 5.2 lentelę: sanglaudos srities įsipareigojimų panaikinimas (775 mln. EUR), kaimo plėtros srities susigrąžintos lėšos (129 mln. EUR) ir finansinės pataisos, atliktos panaikinant įsipareigojimus / išskaičiuojant sumą per užbaigimo procedūrą arba sanglaudos politikos srityje (494 mln. EUR), arba kitose, ne žemės ūkio ir sanglaudos politikos srityse (1 mln. EUR).

(86)

   Žr. Komisijos komunikatą COM(2014) 0618, 7.2 lentelė.

(87)

   Komisijos 2014 m. birželio 11 d. komunikatas „Komisijos 2013 m. rezultatų valdymo srityje apibendrinamoji ataskaita“ COM(2014) 0342, p. 14: visų 2013 m. išlaidų (ES ir EPF biudžetas) didžiausia bendra su rizika susijusi suma.

(88)

   Apibendrinamosios ataskaitos I priede „rizikos sumos“ paaiškinamos kaip trupmeninė dalis operacijų, kurios pritaikius visas neatitikties rizikai sumažinti skirtas kontrolės priemones (taisomąsias priemones) yra įvertintos kaip nevisiškai atitinkančios taikomus teisės aktus ir sutartinius reikalavimus.

(89)

   Iš 322 mlrd. EUR 222 mlrd. EUR sudaro neįvykdyti biudžetiniai įsipareigojimai ir 99 mlrd. EUR yra susiję su balansiniais įsipareigojimais, kurių neapima neįvykdyti įsipareigojimai.

(90)

   Audito Rūmų pirmininko Vítoro Manuelio da Silva Caldeira Audito Rūmų metinių ataskaitų pristatymas CONT komiteto 2014 m. lapkričio 5 d. posėdyje.

(91)

   Ten pat.

(92)

   Informaciją pateikė Komisijos pirmininko pavaduotoja Kristalina Georgieva vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą.

(93)

   Žr. Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 16/2014.

(94)

   Žr. Audito Rūmų 2013 m. metinės ataskaitos 2.11 punktą ir Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 11/2013 (2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas) „Kaip gauti tikslius bendrųjų nacionalinių pajamų (BNPj) duomenis: perėjus prie labiau struktūrizuoto ir tikslingesnio metodo padidėtų Komisijos tikrinimo veiksmingumas“.

(95)

   Jaceko Dominiko pareiškimas dėl valstybių narių bendrųjų nacionalinių pajamų peržiūros, pranešimas spaudai, Briuselis, 2014 m. spalio 27 d., paskutinis sakinys.

(96)

   Nuomonė Nr. 7/2014 dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL C 459, 2014 12 19, p.1).

(97)

   Priimti tekstai, P7_TA(2013)0078.

(98)

   Žr. Audito Rūmų padėties apžvalgą „Geriausias ES pinigų panaudojimas: rizikų, kylančių ES biudžeto finansų valdymui, apžvalga“, 2014, p. 67.

(99)

   2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).

(100)

  2014 m. gruodžio 8 d. Komisijos nario P. Hogano pateikti orientaciniai duomenys apie pagalbos lėšų, išmokėtų kaip tiesioginės pagalbos išmokos gamintojams pagal Tarybos reglamentą (EB) 1782/2003 ir Tarybos reglamentą (EB) 73/2009, paskirstymą pagal apimtį.

(101)

  Klaidų labai padažnėjo: nuo 41 proc. 2012 m. iki 61 proc. 2013 m.

(102)

  Pagal 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1), tam tikruose regionuose pereinamojo laikotarpio parama gali būti teikiama skatinti gamintojams, norintiems įgyti gamintojų organizacijos (GO) statusą, kad galėtų sudaryti gamintojų grupes; šį finansavimą iš dalies gali kompensuoti ES ir jis nutraukiamas, kai gamintojų grupei pripažįstamas gamintojų organizacijos statusas.

(103)

  Žr. Audito Rūmų 2013 m. metinę ataskaitą, 43 punktą.

(104)

  Žr. Komisijos atsakymą į klausimą raštu Nr. 11, 2014 m. gruodžio 1 d. CONT komitete vykęs Komisijos nario Philo Hogano klausymas.

(105)

  Žr. Audito Rūmų 2013 m. metinės ataskaitos 3.23 punktą ir tolesnius punktus.

(106)

  Žr. Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI) GD 2013 m. metinės veiklos ataskaitos 51 lentelę: „Nauji atvejai, atskleisti nuo 2007 m.“.

(107)

  Žr. Audito Rūmų 2013 m. metinės ataskaitos 4.25 punktą.

(108)

  Žr. Audito Rūmų 2013 m. metinės ataskaitos 4.27 punktą.

(109)

  Žr. atsakymą į klausimą raštu Nr. 29, 2014 m. gruodžio 1 d. CONT komitete vykęs Komisijos nario Philo HOGANO klausymas.

(110)

  Žr. Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 23/2014 dėl kaimo plėtros išlaidų, p. 10: 8,2 proc. yra trejų metų vidurkis, mažiausias klaidų lygis buvo 6,1 proc., o didžiausias – 10,3 proc. 2011 m. vidurkis buvo 8,4 proc., 2012 m. – 8,3 proc. ir 2013 m. – 7,9 proc.

(111)

  Žr. Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 23/2014 22–24 punktus.

(112)

  Audito Rūmų narės Rasos Budbergytės pareiškimas per Biudžeto kontrolės (CONT) komitete 2014 m. gruodžio 1 d. vykusį Komisijos nario Philo Hogano klausymą.

(113)

   Žr. atsakymą į klausimą raštu Nr. 12, 2014 m. gruodžio 1 d. CONT komitete vykęs Komisijos nario Philo HOGANO klausymas.

(114)

  Žr. Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI) GD 2013 m. metinės veiklos ataskaitos 2.1.24 lentelę.

(115)

  Žr. Audito rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 20/2014 68 punktą.

(116)

  Žr. REGIO GD 2013 m. metinės veiklos ataskaitos priedą, p. 41.

(117)

  Žr. REGIO GD 2013 m. metinės veiklos ataskaitos priedą, p. 42.

(118)

  Žr. REGIO GD 2013 m. metinės veiklos ataskaitos priedą, p. 43.

(119)

  2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos (OL L 138, 2014 5 13, p. 5).

(120)

  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

(121)

  2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL L 210, 2006 7 31, p. 25).

(122)

  Apgailestauja, kad šios 73 valdymo ir kontrolės sistemos valstybėse narėse buvo įvertintos geriausiu atveju kaip iš dalies patikimos (pažymėtos oranžine spalva tarp pažymėtų žalia, geltona, oranžine, raudona spalva): Vorarlbergas (AT), Viena (AT), Štirija (AT), Tirolis (AT), Briuselis (BE), regioninė plėtra (BG), aplinka (BG), verslas ir inovacijos (CZ), Šiaurės rytų ROP NUTSII (CZ), Silezijos ROP NUTS II (CZ), integruota veiksmų programa (CZ), Tiūringija (DE), Meklenburgas-Vakarų Pomeranija, Saksonija-Anhaltas (DE), Brėmenas (DE), Šiaurės Reinas Vestfalija (DE), EK ENV (EE), Attica (EL), Vakarų Graikija (EL), Makedonija ir Trakija (EL), Tesalija - žemyninė Graikijos dalis - Epyras (EL), Kreta ir Egėjo jūros salos (EL), Mursija (ES), Melilja (ES), Seuta (ES), Astūrija (ES), Galisija (ES), Estremadūra (ES), Kastilija ir La Manča (ES), Andalūzija (ES), Sanglaudos fondas (ES), Kantabrija (ES), Baskų regionas (ES), Navara (ES), Madridas (ES), La Riocha (ES), Katalonija (ES), Balearų salos (ES), Aragonas (ES), Kastilija ir Leonas (ES), Valensijos regionas (ES), Kanarų salos (ES), mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų veikla, skirta verslui (ES), ekonomikos augimas (HU), aplinka ir energetika (HU), Vakarų Panonas (HU), Pietų Alfeldas (HU), Vidurio Uždunojė (HU), Šiaurės Vengrija (HU), transportas (HU), Šiaurės Alfeldas (HU), Pietų Uždunojė (HU), Centrinė Vengrija (HU), Adrijos jūra (Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (angl. IPA), Meklenburgas-Vakarų Pomeranija/Brandenburgas – Lenkija (Europos teritorinis bendradarbiavimas (ETB)), Flandrijos-Nyderlandų pasienio regionas (ETB), tinklai ir judumas (IT), moksliniai tyrimai (IT), saugumas (IT), Kalabrija (IT), Apulija (IT), Sicilija (IT), Bazilikata (IT), Sardinija (IT), infrastruktūra ir aplinka (PL), Rytų Lenkijos vystymasis (PL), informacinė visuomenė (SK), aplinka (SK), regioninė VP (SK), transportas (SK), sveikata (SK), konkurencingumas ir ekonomikos augimas (SK), techninė pagalba (SK), moksliniai tyrimai ir plėtra (SK).

(123)

       Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, „Romų padėtis 11 ES valstybių narių“, Liuksemburgas, 2012 m.

(124)

  Žr. Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinio direktorato 2013 m. metinę veiklos ataskaitą, p. 197.

(125)

  a.    PVRR     20 „Ex ante netinkamos finansuoti sumos“.

b.    PVRR 1  „Finansinių prognozių įvykdymas: Mokėjimai“.

c.    PVRR 2  „Finansinių prognozių įvykdymas: Sutartys“.

d.    PVRR 4  „Neįvykdytų įsipareigojimų lėšų įsisavinimo gebėjimas“

e.    PVRR 18                „Projektų, aplankytų išorės pagalbos valdymo ataskaitos laikotarpiu, procentinė dalis“

f.     PVRR 21                “Metinio audito plano įgyvendinimas: N metai (2013)“

g.    PVRR 22                “Metinio audito plano įgyvendinimas: N metai -1 (2012)“

h.    PVRR 23                “Metinio audito plano įgyvendinimas: N metai -2 (2011)“

i.     PVRR 26                „Auditu nustatytų netinkamų finansuoti sumų susigrąžinimas ar pagrindimas“.

(126)

          Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro generalinio inspektoriaus biuras, tyrimo ataskaita INQ/04/005, Ženeva, 2005 m. gegužės 12 d.

(127)

  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

(128)

  Žr. Audito Rūmų 2013 m. metinę ataskaitą, 10.24 punktą.

(129)

  Žr. Audito Rūmų ataskaitą dėl Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (buvusios Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios agentūros) 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais (OL C 442, 2014 12 10, p. 358), 11–13 punktai.

(130)

Specialioji ataskaita Nr. 13/2014: ES parama atkūrimui po žemės drebėjimo Haityje

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_13/QJAB14013LTC.pdf

(131)

 Šiuo metu taikomos ES derinimo priemonės yra šios: Kaimynystės investicinė priemonė, Vidurinės Azijos investicinė priemonė, Lotynų Amerikos investicinė priemonė, Azijos investicinė priemonė, Ramiojo vandenyno šalių investicinė priemonė, Karibų jūros regiono investicinė priemonė, Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių investicijų ir partnerystės programa, ES ir Afrikos infrastruktūros patikos fondas ir Pasaulinis energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos fondas. Vykdant pasaulinę JT vadovaujamą iniciatyvą „Energija visiems“, prie kurios ES prisidėjo 2013 m., labai svarbus yra derinimo komponentas.

(132)

 Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 16/2014 „Regioninių investicinių priemonių dotacijų derinimo su finansinių institucijų paskolomis, siekiant remti ES išorės politiką, veiksmingumas“.

(133)

 Paramos biudžetui gairės, Europos Komisija, 2012 m. rugsėjo mėn. http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-budget-support-guidelines-201209_en_2.pdf

(134)

DEVCO GD 2013 m. metinė veiklos ataskaita, p. 114.

(135)

Žr., pvz., DEVCO GD 2013 m. metinės veiklos ataskaitos priedų 633–636 psl.

(136)

DEVCO GD 2013 m. metinė veiklos ataskaita, p. 185.

(137)

2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL L 2010, 2006 7 31, p. 25).

Teisinis pranešimas