Postup : 2014/2075(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0101/2015

Predkladané texty :

A8-0101/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0118

SPRÁVA     
PDF 824kWORD 775k
30.3.2015
PE 539.748v04-00 A8-0101/2015

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

(2014/2075(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle

1.  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1.  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia

(2014/2075(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013(1),

–       so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–       so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0607) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2014)0285 a SWD(2014)0286),

–       so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. júna 2014 s názvom Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia za rok 2013 (COM(2014)0342),

–       so zreteľom na výročnú správu Komisie o hodnotení financií Únie na základe dosiahnutých výsledkov (COM(2014)0383) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2014)0200 a SWD(2014)0201),

–       so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2013 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2014)0615) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2014)0293),

–       so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitúcií(3), a na osobitné správy Dvora audítorov,

–       so zreteľom na rozličné rozhodnutia a odporúčania ombudsmanky týkajúce sa Komisie spolu s plnením týchto odporúčaní inštitúciami v záujme občanov;

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov(4) a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčania Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória Komisii za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (05303/2015 – C8-0053/2015),

–       so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–       so zreteľom na článok 93 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov (A8-0101/2015),

A.     keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie tak činí v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť a v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.      udeľuje Komisii absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z … o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2013(7);

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov a Európskej investičnej banke, ako aj národným parlamentom a národným a regionálnym kontrolným orgánom členských štátov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2013

(2014/2075(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013(8),

–       so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(9),

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2013(10),

–       so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0607) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2014)0285 a SWD(2014)0286),

–       so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2013 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2014)0615) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2014)0293),

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(11),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov(12) a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 týkajúce sa udelenia absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–       so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(14), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(15), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva(16), stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry, a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–       so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2009/336/ES z 20. apríla 2009, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003(17),

–       so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/776/EÚ z 18. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru a zrušuje rozhodnutie 2009/336/ES(18),

–       so zreteľom na článok 93 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov (A8-0101/2015),

A.     keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie tak činí v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť a v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.      udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky (bývalý Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie) za rozpočtový rok 2013

(2014/2075(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013(19),

–       so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(20),

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky (bývalý Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie) za rozpočtový rok 2013(21),

–       so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0607) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2014)0285 a SWD(2014)0286),

–       so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2013 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2014)0615) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2014)0293),

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky (bývalý Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie) za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami orgánu(22),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov(23) a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 týkajúce sa udelenia absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–       so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(24),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(25), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(26), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva(27), stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry, a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–       so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2004/20/ES z 23. decembra 2003 o zriadení výkonného orgánu ako výkonnej správy pre inteligentnú energiu na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti energie na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003(28),

–       so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/771/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky a zrušujú rozhodnutia 2004/20/ES a 2007/372/ES(29),

–       so zreteľom na článok 93 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov (A8-0101/2015),

A.     keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie tak činí v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť a v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.      udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky (predtým Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie) absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky (bývalý Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie), Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

4.  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (bývalá Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov) za rozpočtový rok 2013

(2014/2075(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013(30),

–       so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(31),

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (bývalá Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov) za rozpočtový rok 2013(32),

–       so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0607) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2014)0285 a SWD(2014)0286),

–       so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2013 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2014)0615) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2014)0293),

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (bývalá Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov) za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(33),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov(34) a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 týkajúce sa udelenia absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–       so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(35),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(36), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(37), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva(38), stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry, a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–       so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2004/858/ES z 15. decembra 2004 zakladajúce výkonnú agentúru s názvom Výkonná agentúra pre program verejného zdravia, ktorá je poverená riadením akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia v súlade s nariadením Rady (ES) č. 58/2003(39),

–       so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/770/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny a zrušuje rozhodnutie 2004/858/ES(40),

–       so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/927/EÚ zo 17. decembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/770/EÚ s cieľom transformovať Výkonnú agentúru pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny na Výkonnú agentúru pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny(41),

–       so zreteľom na článok 93 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov (A8-0101/2015),

A.     keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie tak činí v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť a v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.      udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (predtým Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov) absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (bývalá Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov), Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

5.  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum za rozpočtový rok 2013

(2014/2075(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013(42),

–       so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(43),

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0607) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2014)0285 a SWD(2014)0286),

–       so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2013 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2014)0615) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2014)0293),

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(44),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov(45) a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 týkajúce sa udelenia absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–       so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(46),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(47), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(48), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva(49), stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry, a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–       so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2008/37/ES zo 14. decembra 2007, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum na riadenie špecifického programu Spoločenstva Idey v oblasti hraničného výskumu podľa nariadenia Rady (ES) č. 58/2003(50),

–       so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/779/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum a zrušuje rozhodnutie 2008/37/ES(51),

–       so zreteľom na článok 93 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov (A8-0101/2015),

A.     keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie tak činí v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť a v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.      udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

6.  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre výskum za rozpočtový rok 2013

(2014/2075(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013(52),

–       so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(53),

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre výskum za rozpočtový rok 2013(54),

–       so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0607) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2014)0285 a SWD(2014)0286),

–       so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2013 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2014)0615) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2014)0293),

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre výskum za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(55),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov(56) a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 týkajúce sa udelenia absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–       so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(57),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(58), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(59), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva(60), stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry, a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–       so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2008/46/ES zo 14. decembra 2007, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre výskum na riadenie niektorých oblastí špecifických programov Spoločenstva Ľudia, Kapacity a Spolupráca v oblasti výskumu podľa nariadenia Rady (ES) č. 58/2003(61),

–       so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/778/EÚ z 13. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre výskum a zrušuje rozhodnutie 2008/46/ES(62),

–       so zreteľom na článok 93 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov (A8-0101/2015),

A.     keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie tak činí v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť a v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.      udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre výskum absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre výskum, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

7.  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (bývalá Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť) za rozpočtový rok 2013

(2014/2075(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013(63),

–       so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(64),

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (bývalá Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť) za rozpočtový rok 2013(65),

–       so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0607) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2014)0285 a SWD(2014)0286),

–       so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2013 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2014)0615) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2014)0293),

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (bývalá Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť) za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(66),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov(67) a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 týkajúce sa udelenia absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–       so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(68),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(69), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(70), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva(71), stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry, a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–       so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2007/60/ES z 26. októbra 2006, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť podľa nariadenia Rady (ES) č. 58/2003(72),

–       so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/801/EÚ z 23. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre inovácie a siete a zrušuje rozhodnutie 2007/60/ES zmenené rozhodnutím 2008/593/ES(73),

–       so zreteľom na článok 93 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov (A8-0101/2015),

A.     keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie tak činí v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť a v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.      udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (predtým Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť) absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (bývalá Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť), Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

8.  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke týkajúcej sa plnenia všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia

(2014/2075(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013(74),

–       so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(75),

–       so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2012 (COM(2014)0607) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2014)0285 a SWD(2014)0286),

–       so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. júna 2014 s názvom Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia za rok 2013 (COM(2014)0342),

–       so zreteľom na výročnú správu Komisie o hodnotení financií Únie na základe dosiahnutých výsledkov (COM(2014)0383) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2014)0200 a SWD(2014)0201),

–       so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2013 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2014)0615) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2014)0293),

–       so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitúcií(76), a na osobitné správy Dvora audítorov,

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov(77) a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčania Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória Komisii za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (05303/2015 – C8-0053/2015),

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 týkajúce sa udelenia absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–       so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(78),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(79), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(80), a najmä na jeho článok 14 ods. 2 a 3,

–       so zreteľom na článok 93 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov (A8-0101/2015),

1.      schvaľuje účtovnú závierku týkajúcu sa všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov a Európskej investičnej banke, ako aj národným parlamentom a národným a regionálnym kontrolným orgánom členských štátov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

9.  NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

(2014/2075(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu výkonných agentúr za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 93 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov (A8-0101/2015),

A.     keďže Dvor audítorov nemohol už dvadsiaty raz za sebou vydať kladné vyhlásenie o vierohodnosti, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť platieb súvisiacich s účtovnou závierkou, čo môže oslabiť legitimitu výdavkov a politík Únie;

B.     keďže v situácii, keď sú zdroje obmedzené, by sa mal prikladať väčší význam potrebe dodržiavať rozpočtovú disciplínu a účinne a efektívne vynakladať finančné prostriedky;

C.     keďže Komisia má konečnú zodpovednosť za plnenie rozpočtu Únie, zatiaľ čo členské štáty sú povinné s Komisiou lojálne spolupracovať, aby sa zabezpečilo, že rozpočtové prostriedky sa využívajú v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia; keďže členské štáty, najmä v rámci zdieľaného hospodárenia s finančnými prostriedkami, sú osobitne zodpovedné za plnenie rozpočtu Únie;

D.     keďže v rámci zdieľaného hospodárenia s finančnými prostriedkami je veľmi dôležité, aby údaje členských štátov o príjmoch a výdavkoch v rámci zdieľaného hospodárenia s finančnými prostriedkami boli nestranné a presné; keďže je dôležité, aby členské štáty chápali vlastnú zodpovednosť za hospodárenie s finančnými prostriedkami Únie v rámci zdieľaného hospodárenia;

E.     keďže medziinštitucionálny dialóg zakotvený v článku 318 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) poskytuje príležitosť na stimulovanie novej kultúry zameranej na výkonnosť vnútri Komisie;

Zdieľané hospodárenie: nedostatky v hospodárení Komisie a členských štátov

Výhrady v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka

1.      nemôže politicky zaručiť, že kontrolné postupy zavedené v Komisii a členských štátoch poskytujú potrebné záruky v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou všetkých príslušných operácií v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, čo dokazujú výhrady uvedené generálnym riaditeľom GR AGRI vo výročnej správe o činnosti z 31. marca 2014;

–       ABB 02 – Trhové opatrenia: 198,3 miliónov EUR vystavených riziku; sedem programov pomoci v deviatich členských štátoch s 11 prvkami výhrady: Poľsko 77,6 mil. EUR, Španielsko 54 mil. EUR, Francúzsko 32,4 mil. EUR, Holandsko 16,4 mil. EUR, Spojené kráľovstvo 8,5 mil. EUR, Taliansko 5 mil. EUR, Česká republika 2 mil. EUR, Rakúsko 1,9 mil. EUR, Švédsko 0,5 mil. EUR;

–       ABB 03 – Priame platby: 652 miliónov EUR vystavených riziku; 20 platobných agentúr zahŕňajúcich 6 dotknutých členských štátov: Španielsko (15 zo 17 platobných agentúr) 153 mil. EUR, Francúzsko 203,4 mil. EUR, Spojené kráľovstvo PRA England 118 mil. EUR, Grécko 117,8 mil. EUR, Maďarsko 36,6 mil. EUR, Portugalsko 28 mil. EUR;

–       ABB 04 – Výdavky na rozvoj vidieka: 599 miliónov EUR vystavených riziku; 31 platobných agentúr zahŕňajúcich 19 dotknutých členských štátov: Belgicko, Bulharsko (56,8 mil. EUR), Cyprus, Nemecko (Bavorsko, Brandenbursko), Dánsko, Španielsko (Andalúzia, Astúria, Kastília-La Mancha, Kastília-León, FOGGA Galícia, Madrid), Fínsko, Francúzsko (ODARC, ASP (70,3 mil. EUR), Spojené kráľovstvo (SGRPID Škótsko, RPA Anglicko), Grécko, Írsko, Taliansko (AGEA (52,6 mil. EUR), AGREA Emilia-Romagna, OPR Lombardia, OPPAB Bolzano, ARCEA Kalábria), Luxembursko, Holandsko, Poľsko (56,7 mil. EUR), Portugalsko (51,7 mil. EUR), Rumunsko (138,9 mil. EUR) a Švédsko;

–       ABB 05: ohrozených 2,6 milióna EUR – výdavky IPARD na Turecko;

Výhrady v oblasti regionálnej politiky

2.      nemôže politicky zaručiť, že kontrolné postupy zavedené v Komisii a členských štátoch poskytujú potrebné záruky v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou všetkých príslušných operácií v oblasti regionálnej politiky, čo dokazujú výhrady uvedené generálnym riaditeľom GR REGIO vo výročnej správe o činnosti z 31. marca 2014; konštatuje, že voči 73 z 322 programov boli vznesené výhrady v dôsledku čiastočne spoľahlivých systémov riadenia a kontroly (v porovnaní s 85 z 317 OP v roku 2012); konštatuje, že priebežné platby pre uvedené programy na roky 2007 – 2013, ktorých sa týkajú výhrady, predstavujú sumu 6 035,5 milióna EUR; konštatuje, že Komisia odhaduje sumu vystavenú riziku na 440,2 milióna EUR;

3.      uznáva, že tieto výhrady síce poukazujú na nedostatky v systémoch kontroly členských štátov, ale zároveň sú účinným nástrojom, ktorý Komisia využíva na urýchlenie prijatia opatrení členskými štátmi v oblasti odstraňovania týchto nedostatkov, a tak chráni rozpočet Únie;

Výhrady v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí

4.      nemôže politicky zaručiť, že kontrolné postupy zavedené v Komisii a členských štátoch poskytujú potrebné záruky v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou všetkých príslušných operácií v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, čo dokazujú výhrady uvedené generálnym riaditeľom GR EMPL vo výročnej správe o činnosti z 31. marca 2014; konštatuje, že v jeho výročnej správe o činnosti sa uvádza výhrada k platbám vykonaným v roku 2013 v súvislosti s programovým obdobím 2007 – 2013 so sumou vystavenou riziku vo výške 123,2 milióna EUR; konštatuje, že tieto výhrady sa týkali 36 zo 118 operačných programov Európskeho sociálneho fondu (ESF) (v porovnaní s 27 zo 117 OP v roku 2012);

Vyhlásenie Dvora audítorov o vierohodnosti

Účtovná závierka a zákonnosť a riadnosť príjmov – stanoviská bez výhrad           

5.      víta skutočnosť, že ročná účtovná závierka Únie za rozpočtový rok 2013 verne a zo všetkých významných hľadísk vyjadruje finančnú situáciu Únie k 31. decembru 2013, a s uspokojením konštatuje, že príjmy súvisiace s účtovnou závierkou za rok končiaci sa 31. decembra 2013 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne;

Výhrada týkajúca sa príspevkov na základe hrubého národného dôchodku (HND)

6.      vznáša výhradu týkajúcu sa spôsobu, ktorým sa vypočítavali príspevky členských štátov na základe HND, a to z dôvodu nedostatkov(81), pokiaľ ide o overovanie údajov Komisiou(82); pripomína, že Dvor audítorov dospel k záveru, že overovanie údajov o HND Komisiou nebolo dostatočne štruktúrované a cielené;

Zákonnosť a riadnosť záväzkov – stanovisko bez výhrad

7.      s uspokojením konštatuje, že záväzky súvisiac e s účtovnou závierkou za rok končiaci sa 31. decembra 2013 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne;

Zákonnosť a riadnosť platieb – záporný výrok

8.      je presvedčený, že je neprijateľné, že v platbách sa už po dvadsiaty rok za sebou vyskytujú závažné chyby;

9.      chápe, že základom záporného výroku Dvora audítorov je záver, že systémy dohľadu a kontroly sú len čiastočne účinné, a že v dôsledku toho sa pri platbách vyskytujú chyby s najpravdepodobnejšou mierou 4,7 %;

10.    pripomína, že podľa odhadov bola najpravdepodobnejšia miera chybovosti platieb v rozpočtovom roku 2012 na úrovni 4,8 %, v rozpočtovom roku 2011 na úrovni 3,9 %, v rozpočtovom roku 2010 na úrovni 3,7 %, v rozpočtovom roku 2009 na úrovni 3,3%, v rozpočtovom roku 2008 na úrovni 5,2 % a v rozpočtovom roku 2007 na úrovni 6,9 %, teda priemerná úroveň za obdobie zahrnuté do predchádzajúceho viacročného finančného rámca (VFR) 2007 – 2013 je približne 4,6%; konštatuje, že vo výročných správach Dvora audítorov sa teda od roku 2009 ukazuje stabilizácia miery chybovosti za rok 2013 na úrovni priemeru VFR 2007 – 2013, ktorá napriek tomu vykazuje stabilný rastúci a negatívny trend;

11.    poukazuje na to, že podľa výročnej správy Dvora audítorov za rok 2013 oblasti zdieľaného hospodárenia vykazovali približnú mieru chybovosti 5,2 %; konštatuje, že vo všetkých ostatných prevádzkových výdavkoch (ktoré väčšinou priamo riadi Komisia) je odhadovaná miera chybovosti 3,7 %; zdôrazňuje, že obe miery chybovosti prekračujú prah významnosti vo výške 2 %; zdôrazňuje, že v oblastiach zdieľaného hospodárenia je miera chybovosti podstatne vyššia ako v prípade všetkých ostatných prevádzkových výdavkov;

12.    konštatuje, že generálny riaditeľ GR REGIO vo výročnej správe o činnosti z 31. marca 2014 vzniesol v dôsledku čiastočne spoľahlivých systémov riadenia a kontroly výhrady voči 73 z 322 programov z roku 2013, čo v porovnaní s rokom 2012 predstavuje menší podiel (85 z 317 OP); konštatuje, že odhadovaná suma vystavená riziku je 1 135,3 milióna EUR a že tieto výhrady a príslušná suma sa týkajú dvoch programových období 2007 – 2013 a 2000 – 2006;

13.    berie na vedomie, že generálny riaditeľ GR RTD vzniesol vo výročnej správe o činnosti z 31. marca 2014 jednu výhradu týkajúcu sa 7. rámcového programu pre výskum (RP7) a že odhadovaný vplyv za rok 2013 je od 105,5 milióna EUR do 109,5 milióna EUR;

14.    konštatuje, že generálny riaditeľ GR MARE vzniesol vo svojej výročnej správe o činnosti z 31. marca 2014 jednu výhradu týkajúcu sa Európskeho rybárskeho fondu, a že suma vystavená riziku za rok 2013 predstavuje 10,77 milióna EUR;

15.    upriamuje pozornosť na potrebu stáleho zlepšovania systémov riadenia a kontroly v členských štátoch v záujme zabezpečenia lepšieho finančného hospodárenia s finančnými prostriedkami Únie, a zníženia miery chybovosti v príslušných odvetviach politiky počas programového obdobia 2014 – 2020;

Finančné opravy a vymáhanie platieb

16.    konštatuje, že finančné opravy, ktoré sú vykázané ako zrealizované v roku 2013, poklesli z 3,7 miliardy EUR v roku 2012 na 2,5 miliardy EUR v roku 2013, a pripomína, že vysoká suma finančných opráv v roku 2012 bola spôsobená jedinou opravou vo výške 1,8 miliardy EUR v Španielsku, ktorou sa opravili výdavky štrukturálnych fondov v období rokov 2000 – 2006; konštatuje, že Komisia v roku 2013 zrealizovala finančné opravy a vymáhania vo výške 3 362 miliónov EUR, čo predstavuje 2,3 % platieb z rozpočtu Únie;

17.    konštatuje, že akumulácia opráv realizovaných v čase dokončenia programov predstavuje umelú akumuláciu v čase, ktorý nie je významný, pretože sa objavili niekoľko rokov potom, ako sa realizovali; vyzýva Európsku komisiu, aby analyzovala, či zmena metodiky z potvrdených opráv na realizované opravy, ktorá sa uskutočnila v roku 2012, je najvhodnejšou na vyjadrovanie reality systémov kontroly a riadenia v danom rozpočtovom období;

18.    konštatuje, že výsledný pokles finančných opráv zrealizovaných v roku 2013 o 34 % (z 3,7 miliardy EUR na 2,5 miliardy EUR) bol čiastočne kompenzovaný zvýšením zrealizovaných vymáhaní o 27 % v roku 2013 (z 0,7 miliardy EUR na 0,9 miliardy EUR);

19.    vyslovuje poľutovanie, že v dôsledku právneho rámca na ochranu finančných záujmov Únie, zložitosti súvisiacich postupov a množstva kontrolných mechanizmov zapojených v mnohých oblastiach sa chyby môžu opraviť až niekoľko rokov potom, ako k nim došlo;

20.    poukazuje na to, že priemerná suma finančných opráv a realizovaných vymáhaní v období 2009 – 2013 bola 2,7 miliardy EUR, čo predstavuje 2,1 % priemernej sumy platieb z rozpočtu Únie v uvedenom období, konštatuje, že podľa Komisie možno uvedený trend vysvetliť uzavretím programového obdobia 2000 – 2006(83); konštatuje najmä, že v prípade politiky súdržnosti sa štyri pätiny opráv uskutočnených v rokoch 2007 až 2013 týkajú operačných programov zo skorších období(84); pripomína, že členské štáty majú právo nahradiť zistené neoprávnené výdavky zákonnými a riadnymi výdavkami v rámci právneho rámca platného pre štrukturálne fondy;

21.    pripomína Komisií a členským štátom, že ich úlohou je prijať nápravné opatrenia na ochranu rozpočtu Únie v prípadoch neúčinných systémov kontroly alebo nepravidelných výdavkov; poukazuje na to, že Komisia a členské štáty využívajú tieto nápravné opatrenia a poznamenáva, že ak by sa tieto nápravné opatrenia neuplatnili na platby z roku 2013, ktoré kontroloval Dvor audítorov, celková predpokladaná miera chybovosti by bola 6,3 % namiesto 4,7 %; zdôrazňuje, že Dvor audítorov zistil, že v prípade viacerých operácií postihnutých chybou, najmä v oblastiach zdieľaného hospodárenia, mali orgány k dispozícii dostatok informácií na to, aby mohli zistiť a napraviť chyby; žiada, aby Dvor audítorov v budúcich výročných správach odhadoval mieru chybovosti v prípade prijatia všetkých nápravných opatrení;

22.    ďalej vyjadruje poľutovanie, že tieto opatrenia majú stále len obmedzený finančný vplyv na rozpočet Únie, pretože vyše 40 % finančných opráv realizovaných v roku 2013 sa nepovažuje za pripísané príjmy(85), ale môžu ich využiť tie isté členské štáty, ktoré tieto opravy v politike súdržnosti zapríčinili, čím oslabili preventívny účinok finančných opráv;

23.    konštatuje, že približne 28 % finančných opráv realizovaných v roku 2013 predstavovalo čisté zníženie finančných prostriedkov Únie na program a pre príslušný členský štát v oblasti politiky súdržnosti;

24.    so znepokojením konštatuje, že uvedené oznámenie Komisie z 29. septembra 2014 možno neposkytuje spoľahlivé informácie o zrušeniach prostriedkov, vrátených prostriedkov a pokračujúcich vymáhaniach realizovaných členskými štátmi v prípade štrukturálnych fondov, pretože Komisia uvádza, že musela zaujať opatrný prístup z dôvodu určitých nedostatkov v údajoch členských štátov, aby mohla zaručiť, že uvedené sumy nie sú nadhodnotené(86);

25.    žiada Komisiu a členské štáty, aby zaviedli riadne postupy na potvrdenie časového rozvrhu, pôvodu a sumy opravných opatrení a predkladali informácie, z ktorých možno čo najlepšie vidieť, v ktorom roku bola vykonaná príslušná platba, v ktorom roku sa zistila príslušná chyba a v ktorom roku sa vymáhania alebo finančné opravy uviedli v poznámkach k účtovnej závierke so zreteľom na viacročné trvanie celého postupu; pokladá ďalej za mimoriadne dôležité, aby sa poskytovali úplné informácie týkajúce sa vymáhaní a finančných opráv a zabezpečovala úplná transparentnosť, čo sa týka údajov o uvoľňovaní finančných prostriedkov a konaní o nesplnení povinnosti za príslušný rok;

Súhrnná správa a výročné správy o činnosti

26.    berie na vedomie, že generálni riaditelia Komisie vyjadrili spolu 17 vyčíslených výhrad k výdavkom; poukazuje na to, že nižší počet vyčíslených výhrad v roku 2013 (21 v roku 2012) nemal za následok zníženie sumy vystavenej riziku a že maximálna celková suma vystavená riziku, ktorú Komisia oznámila vo svojej súhrnnej správe(87), je nižšia než 4 179 miliónov EUR, čo zodpovedá 2,8 % všetkých vyplatených výdavkov;

27.    žiada Komisiu, aby podrobnejšie objasnila výpočet sumy vystavenej riziku(88) tým, že vysvetlí odhadovaný dosah nápravných mechanizmov na tento údaj, a aby vydávala v súhrnnej správe riadne „vyhlásenie o vierohodnosti“ na základe výročných správ o činnosti predkladaných generálnymi riaditeľmi;

28.    pripomína, že kumulatívne údaje použité Komisiou sa týkajú nápravných mechanizmov uplatňovaných Komisiou a členskými štátmi (finančné opravy a vymáhanie) niekoľko rokov po vyplatení prostriedkov (najmä v obdobiach 1994 – 1999 a 2000 – 2006), a upozorňuje, že v tomto období ani Dvor audítorov, ani Komisia neuvádzala presné chybovosti;

Tlak na rozpočet

29.    je znepokojený skutočnosťou, že z dôvodu neprijateľnej pozície Rady počas rokovaní o ročnom rozpočte Únie a napriek vysokej úrovni platieb účtovná závierka ukazuje, že nesplatené finančné záväzky (v kapitole 1b, najmä regionálna politika, sa výška nesplatených záväzkov na konci roka 2013 odhaduje na 23,4 miliardy EUR po 5 miliardách EUR na konci roka 2010, 11 miliárd EUR na konci roka 2011 a 16 miliárd EUR na konci roka 2012) a ostatné pasíva v roku 2013 ďalej rástli; konštatuje, že ku koncu roka predstavovali 322(89) miliárd EUR, pričom toto číslo sa v roku 2014 pravdepodobne zvýši;

30.    poukazuje na to, že na konci roka 2013 sa suma nesplatených záväzkov odhadovala na 322 miliárd EUR a v roku 2014 sa očakávalo jej zvýšenie; domnieva sa, že táto situácia je de facto v rozpore s článkom 310 ZFEÚ, ktorým sa upravuje riadne finančné hospodárenie, čo kladie otáznik nad zákonnosťou rozpočtu;

31.    zdôrazňuje, že tieto „previsujúce“ finančné záväzky sú mimoriadne znepokojujúce, pretože stropy platieb majú po prvýkrát zostať vo všeobecnosti stabilné v reálnom vyjadrení po viacero rokov(90);

32.    poukazuje na to, že v časoch hospodárskej krízy sú finančné zdroje nedostatočné; konštatuje však, že v prípade veľkej časti rozpočtu sa maximálna výška výdavkov v okruhoch VFR rozdeľuje do ročných prídelov pre jednotlivé členské štáty; všíma si, že spôsob, akým členské štáty čerpajú prostriedky, sa často stáva hlavným cieľom politiky (zásada „využi alebo strať“)(91); vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preto podporovali prechod od kultúry čerpania ku kultúre výkonnosti zameranej na výsledky dosahované na základe zásad efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti;

33.    zdôrazňuje, že hrubé sumy predbežného financovania dosiahli na konci roka 2013 výšku 79,4 miliardy EUR, a trvá na tom, že dlhé obdobia predbežného financovania môžu viesť k zvýšenému riziku chýb alebo straty; zdôrazňuje, že toto riziko je osobitne prítomné v okruhu 4 rozpočtu (EÚ ako globálny aktér), kde pri typickej operácii uplynú štyri roky od vzniku záväzku do momentu, keď Komisia zaznamená súvisiaci konečný výdavok;

34.    naliehavo vyzýva Komisiu, aby opätovne vypracovala a zverejnila dlhodobú prognózu peňažných tokov, v ktorej sa ukážu budúce požiadavky na platby, s cieľom zabezpečenia toho, že potrebné platby možno kryť zo schválených ročných rozpočtov; žiada, aby Komisia podľa potreby predložila úpravy existujúcich predpisov v prípade, keď ročné rozpočty nemôžu poskytnúť dostatok rozpočtových prostriedkov zodpovedajúcich potrebnej úrovni platieb;

35.    pripomína, že treba pracovať na hľadaní dlhodobých riešení, ktoré Komisii umožnia znovu získať kontrolu nad vlastným rozpočtom; konštatuje, že treba klásť väčší dôraz najmä na zodpovednosť a zamerať sa na výsledky výkonnosti a výdavkov; na tento účel zdôrazňuje, že treba, aby Parlament mal väčšiu úlohu pri kontrole výdavkov a výkonnosti;

Finančné nástroje

36.    všíma si, že ku koncu roka 2013 bolo zriadených 941 nástrojov finančného inžinierstva (NFI) v rámci 176 operačných programov (OP) Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskeho sociálneho fondu (ESF) v 25 členských štátoch; je osobitne znepokojený tým, že len 47 % zo 14,3 miliardy EUR (6,7 miliardy EUR), ktoré boli vyplatené NFI, bolo skutočne vyplatených konečným príjemcom, hoci toto číslo predstavuje zvýšenie v porovnaní so 4,7 miliardy EUR vyplatených do konca roka 2012; všíma si, že priemerná miera vyplatenia vo výške 47 % ku koncu roka 2013 maskuje určitú odchýlku medzi fondmi a členskými štátmi; konštatuje, že priemerná miera vyplatenia sa týka všetkých 900 fondov: fondov zriadených v roku 2008, ako aj nových fondov zriadených v roku 2013, v prípade ktorých sa realizácia ešte len začala; domnieva sa, že kým niektoré fondy nemajú dostatočné výsledky, iné dosiahli už 100 % čerpanie a v súčasnosti znovu investujú revolvingové fondy;

37.    konštatuje, že v členských štátoch bolo zriadených 14 NFI v rámci fondu pre rozvoj vidieka; všíma si, že do konca roka 2013 bola bankám v Rumunsku, Bulharsku, Grécku, Taliansku a Litve z rozpočtu Únie vyplatená suma 443,77 milióna EUR; vyjadruje znepokojenie nad tým, že z tejto sumy sa ani jedno euro nedostalo ku konečným príjemcom; všíma si, že v prípade šiestich NFI zriadených v rámci Európskeho rybárskeho fondu bolo bankám v Grécku, Rumunsku, Bulharsku, Estónsku, Lotyšsku a Holandsku vyplatených 72,37 milióna EUR; konštatuje, že len Lotyšsku boli dostupné sumy v plnej výške vyplatené konečným príjemcom, kým v Rumunsku bolo konečným príjemcom vyplatených len 28 % prostriedkov, v Bulharsku 77 %, v Estónsku 91 % a v Holandsku a Grécku sa nevyplatilo nič(92);

38.    ďalej vyjadruje poľutovanie nad tým, že tieto nástroje sú zložité a je ťažké ich správne účtovne vykázať, čo takisto sťažuje verejnú kontrolu; vyzýva Komisiu, aby bola transparentnejšia a pravidelne predkladala správy o pákovom efekte, stratách a rizikách, ako sú napríklad investičné bubliny; naliehavo vyzýva Komisiu, aby poskytla úplný prehľad o počte projektov financovaných v rámci každého nástroja finančného inžinierstva a dosiahnutých výsledkoch a aby jasne uviedla, koľko rozpočtových prostriedkov Únie sa použilo na spolufinancovanie týchto projektov NFI, a predložila komplexnú analýzu nákladov a výnosov nástroja NFI v porovnaní s priamejšími formami financovania projektu;

39.    víta skutočnosť, že počas stretnutí týkajúcich sa ročného prehľadu sa do programu systematicky zahŕňa vykonávanie finančných nástrojov, a že sa následne analyzujú nedostatky a navrhujú nápravné opatrenia; s uspokojením uznáva, že pre nasledujúce obdobie 2014 – 2020 boli v tejto oblasti odstránené nedostatky (t. j. platby budú prevedené iba do fondov, ktoré spravujú finančné nástroje v prípade, keď súčasné vyplatenie konečným príjemcom dosiahne určité percento);

40.    odporúča, vzhľadom na tlak na rozpočet v oblasti platieb a na skutočnosť, že v článku 140 ods. 7 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (nariadenie o rozpočtových pravidlách) sa stanovuje, že je potrebné zabrániť nadmerným zostatkom v prípade finančných nástrojov, aby Komisia zabezpečila, aby príspevky z rozpočtu Únie na takéto nástroje odrážali skutočné potreby peňažných tokov;

41.    je mimoriadne znepokojený aj niektorými zisteniami Dvora audítorov, pokiaľ ide o účinnosť kombinovania grantov z regionálnych investičných nástrojov s pôžičkami od finančných inštitúcií na podporu vonkajších politík Únie(93);

42.    poukazuje na to, že aj keď boli nástroje nastavené dobre, potenciálny prínos kombinovaného financovania sa nedosiahol v plnom rozsahu vzhľadom na riadiace nedostatky Komisie; žiada Komisiu, aby vyplácala prostriedky len vtedy, keď ich príjemca skutočne potrebuje, a aby zlepšila monitorovanie vykonávania grantov Únie;

Zodpovednosť Komisie a členských štátov v rámci zdieľaného hospodárenia

43.    zdôrazňuje, že konečnú zodpovednosť za plnenie rozpočtu Únie nesie podľa článku 317 ZFEÚ Európska komisia; zdôrazňuje, že ak Komisia plní rozpočet prostredníctvom zdieľaného hospodárenia, úlohy súvisiace s plnením rozpočtu sú delegované na členské štáty v súlade s článok 59 nariadenia o rozpočtových pravidlách, čím im vzniká politická a finančná zodpovednosť; pripomína preto, že členské štáty by mali konať výlučne v súlade s riadnym finančným hospodárením a nemali by oslabiť vlastnú zodpovednosť za hospodárenie s finančnými prostriedkami Únie;

44.    berie na vedomie oznámenie Komisie z 28. októbra 2014 o prijatí odporúčaní medziinštitucionálnej pracovnej skupiny na vypracovanie a používanie národných vyhlásení (COM(2014)0688); poukazuje na to, že ich predkladanie je dobrovoľné a preto s uspokojením víta skutočnosť, že štyri členské štáty, Dánsko, Holandsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo, sa rozhodli predložiť ich; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že vyhlásenia sa líšia formou, rozsahom, komplexnosťou a obdobím, ktorého sa týkajú, a konštatuje, že preto nie sú použiteľné;

45.    poukazuje na to, že podľa početných vyhlásení Dvora audítorov majú vyhlásenia o národnom hospodárení, ktoré poskytli štyri uvedené členské štáty, veľmi obmedzenú hodnotu v procese auditu Dvora audítorov, a nemožno ich považovať za spoľahlivý zdroj informácií na vydanie vyhlásenia o vierohodnosti;

46.    berie na vedomie oznámenie Komisie z 28. októbra 2014 o prijatí odporúčaní medziinštitucionálnej pracovnej skupiny na vypracovanie a používanie národných vyhlásení (COM(2014)0688); vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom výrazného pokroku k zlepšeniu finančného hospodárenia, čo by mohlo viesť k stálym stratám finančných prostriedkov Únie v dôsledku nesprávnych rozhodnutí na politickej a riadiacej úrovni; požaduje systém sankcií, ak členské štáty predložia nesprávne informácie o programoch a vyhlásenia;

47.    vyzýva preto aj Komisiu a Radu, aby prijali konkrétne a zmysluplné opatrenia s cieľom umožniť dosiahnutie potrebného pokroku v riadnom finančnom hospodárení vrátane väčšej miery využívania nástroja národných vyhlásení, ktorý v praxi nevyžaduje väčšie úsilie (údajne menej ako 1 plný pracovný úväzok ročne na členský štát), pričom konštatuje, že je veľmi dôležité, aby členské štáty prijali politickú zodpovednosť za využívanie fondov Únie na základe verejného dokumentu; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zverejnili nielen národné vyhlásenia, ale aj ročné zhrnutia a vyhlásenia o hospodárení v záujme získania väčšieho prehľadu a dosiahnutia skutočného zlepšenia v oblasti finančného hospodárenia; naliehavo vyzýva Komisiu, aby Rade a Európskemu parlamentu predložila odporúčanie na podporu využívania národných vyhlásení v súlade s odporúčaniami uvedenými v medziinštitucionálnej pracovnej skupine na vypracovanie a používanie národných vyhlásení;

Spoľahlivosť údajov oznamovaných členskými štátmi

48.    konštatuje, že nedostatočná spoľahlivosť kontrol prvého stupňa vykonávaných členskými štátmi v rámci zdieľaného hospodárenia podkopáva dôveryhodnosť výročných správ o činnosti vypracovaných útvarmi Komisie a súhrnnej správy, ktorú prijíma Komisia, pretože sú čiastočne založené na výsledkoch kontrol vykonávaných vnútroštátnymi orgánmi; pripomína svoju predchádzajúcu žiadosť, aby Komisia vyhodnotila a v prípade nevyhnutnosti opravila údaje členských štátov s cieľom vypracovať spoľahlivé a objektívne výročné správy o činnosti;

49.    žiada, aby generálni riaditelia vo výročných správach o činnosti podrobne uvádzali miery chybovosti oznámené členskými štátmi a opravy, ktoré urobila Komisia, a to podľa potreby na úrovni operačných programov;

Členské štáty s najhoršími výsledkami

50.    víta prehľad výsledkov auditu Dvora audítorov o fondoch spravovaných v rámci zdieľaného hospodárenia v oblasti poľnohospodárstva a súdržnosti za obdobie 2009 – 2013 uverejnený spolu s výročnou správou Dvora audítorov za rok 2013, ktoré čiastočne riešia požiadavku Parlamentu vyjadrenú v uznesení o absolutóriu za rok 2012 na informácie za jednotlivé krajiny v rámci zdieľaného hospodárenia;

51.    poukazuje na to, že podľa údajov, ktoré poskytol Dvor audítorov, pokiaľ ide o sumy a podiel prostriedkov vystavených riziku za Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond (zdrojové údaje uvedené vo výročných správach o činnosti GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie a GR pre regionálnu a mestskú politiku za rok 2013), najvyššie miery chybovosti majú Slovensko, Spojené kráľovstvo a Španielsko;

52.    poukazuje na to, že podľa údajov, ktoré poskytol Dvor audítorov, pokiaľ ide o sumy a podiel prostriedkov vystavených riziku za Európsky poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (zdrojové údaje uvedené vo výročnej správe o činnosti GR pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka za rok 2013), najvyššie miery chybovosti majú Rumunsko, Bulharsko a Portugalsko;

53.    žiada Dvor audítorov, aby vypracoval vlastnú metódu výkazníctva za jednotlivé krajiny vzhľadom nielen na sumy vystavené riziku, ale aj na systémy riadenia a kontroly členských štátov spolu s nápravnými mechanizmami, ktoré uplatňuje Komisia a členské štáty, s cieľom primerane zhodnotiť vývoj hospodárenia v členských štátoch s najhoršími výsledkami a odporučiť najlepšie možné riešenia;

Konflikty záujmov

54.    vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v niektorých členských štátoch sú právne predpisy týkajúce sa konfliktu záujmov členov parlamentu, členov vlády a členov miestnych rád nepresné a nedostatočné; vyzýva Komisiu, aby dôkladne preskúmala súčasnú situáciu a predložila odporúčania, či dokonca právne záväzné riešenia; domnieva sa, že to isté by mali platiť aj pre kandidátskych členov a členov Komisie;

Príjmy: vlastné zdroje založené na HND

55.    konštatuje, že audit Dvora audítorov (pozri výročnú správu za rok 2013, bod 2.27) nezistil žiadne významné chyby vo výpočte príspevkov členských štátov uskutočnenom Komisiou a ich platieb, ktoré väčšinou vychádzajú z prognózy údajov o hrubom národnom dôchodku (HND) na rok 2013;

56.    žiada, aby Komisia zabezpečila, aby údaje Eurostatu a členských štátov boli totožné, pretože ukazovateľ HND predstavuje referenčnú hodnotu nielen pre príjmy Únie, ale aj pre výdavky;

57.    pripomína kritiku Dvora audítorov uvedenú v jeho výročnej správe za rok 2012, pokiaľ ide o nedostatočnú účinnosť overovania údajov o HND Komisiou (pozri výročnú správu za rok 2012, bod 2.41); zdôrazňuje, že dlhodobejšie používanie všeobecných výhrad a neprimerane dlhé trvanie cyklu overovania údajov o HND používaných na účely vlastných zdrojov môže viesť k rozpočtovej neistote, ako vyplynulo z diskusií medzi členskými štátmi o návrhu opravného rozpočtu č. 6 k všeobecnému rozpočtu na rok 2014(94);

58.    vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že niektoré členské štáty nepočítali s tým, že to bude mať za následok zvýšenie ich príspevku do rozpočtu, hoci vedeli o zmenách v štatistickej metodike na výpočet príspevkov založených na HND od jari 2014;

59.    vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia trvala na tom, aby sa s týmto spisom nakladalo ako s čisto technickým spisom(95), hoci od jari 2013 vedela o tom, že zmeny v štatistickej metodike na výpočet príspevkov založených na HND budú mať za následok veľké zvýšenie príspevkov niektorých členských štátov;

60.    pripomína, že Dvor audítorov dospel vo svojom stanovisku č. 7/2014(96) k záveru, že návrh Komisie umožniť odklad platieb dane z pridanej hodnoty (DPH) a zostatkov a úprav HND v prípade výnimočných okolností môže zvýšiť zložitosť systému vlastných zdrojov a rozpočtovú neistotu členských štátov;

61.    poukazuje najmä na to, že návrh Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (COM (2014)0704), sa týka len predĺženia lehoty pre členské štáty na sprístupnenie zdrojov v prípade, že z kladných zostatkov DPH a HND a úprav vyplývajú významné sumy, a poznamenáva, že ak členské štáty majú veľké záporné zostatky DPH a HND a úpravy, Komisia by mohla mať povinnosť vybrať dodatočné príjmy prostredníctvom opravného rozpočtu;

62.    vyjadruje poľutovanie, že Rade sa nepodarilo na základe týchto legislatívnych návrhov doteraz dosiahnuť nijaký pokrok, pokiaľ ide o reformu systému vlastných zdrojov, a to aj napriek skutočnosti, že Komisia navrhla globálnu reformu systému vlastných zdrojov, ktorú uvítal Parlament(97) a ktorej cieľom bolo vytvoriť spravodlivejší, zrozumiteľnejší, transparentnejší a účinnejší systém vlastných zdrojov a znížiť národné príspevky;

Potrebné opatrenia

63.    vyzýva Komisiu, aby:

–       skrátila trvanie cyklu overovania údajov o HND na účely vlastných zdrojov najviac na štyri roky, podľa potreby, pri začatí konania vo veci porušenia právnych predpisov a/alebo uložení prísnej lehoty na zrušenie výhrad;

–       obmedzila používanie všeobecných výhrad na výnimočné prípady, keď existuje podstatné riziko, že finančné záujmy Únie nie sú chránené: t. j. keď členský štát vykonáva väčšiu revíziu počas cyklu overovania alebo v nepravidelných intervaloch;

–       navrhla akčný plán na odstránenie nedostatkov, ktoré zistil Dvor audítorov vo svojej osobitnej správe č. 11/2013, a podala o ňom správu Európskemu parlamentu a Dvoru audítorov do konca júna 2015;

–       zaviedla a pozorne monitorovala detailný akčný plán s jasnými cieľmi na riešenie problémov so zostavovaním národných účtov Grécka;

–       zaviedla zmenu návrhu (COM (2014)0704) tak, aby Komisia mala právomoc odložiť úhradu súm v prípade záporných zostatkov a úprav;

64.    poukazuje na nedostatky, ktoré zistil Dvor audítorov v osobitnej správe 2/2014 pod názvom Spravujú sa preferenčné obchodné režimy primerane? v kontrolnej stratégii a pri riadení rizika v Nemecku, Francúzsku a Spojenom kráľovstve, ktoré viedli k potenciálnym stratám v rozpočte Únie; konštatuje, že tieto nedostatky sa potvrdili výškou potenciálne stratených príjmov v týchto troch členských štátoch; všíma si, že Dvor audítorov extrapolovaním chýb zistených na vzorke z roku 2009 odhadol výšku cla splatného v týchto členských štátoch z dôvodu premlčania na 655 miliónov EUR; konštatuje, že to predstavuje asi 6 % hrubej sumy dovozného cla vyzbieranej v piatich vybraných členských štátoch v danom roku, čo predstavuje 167 miliónov EUR v prípade Nemecka, 176 miliónov EUR v prípade Francúzska a 312 miliónov EUR v prípade Spojeného kráľovstva;

Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo: problémy súvisiace s demografickou štruktúrou a zložením príjemcov

65.    poukazuje na to, že demografické zmeny ovplyvňujú spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) viac než ktorúkoľvek inú politiku Únie, pretože takmer jedna tretina z 12 miliónov poľnohospodárov Únie, ktorí využívajú viac ako 45 % jej rozpočtu, je staršia ako 65 rokov a len 6 % má menej ako 35 rokov(98); preto víta programy realizované v rámci reformy SPP, ktoré sa zameriavajú na pomoc mladým poľnohospodárom;

66.    vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že opatrenia, ktoré Komisia iniciovala v rámci poľnohospodárskej politiky, zatiaľ nedokázali napraviť demografickú nerovnováhu, a vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti znovu preskúmala rozpočtovú podporu pre poľnohospodárstvo;

67.    zdôrazňuje skutočnosť, že menej ako 2 % poľnohospodárov v Únii dostáva 31 % priamych platieb SPP; poukazuje na to, že SPP by sa mala zameriavať najmä na malých poľnohospodárov, a je presvedčený, že súčasná prax ďalej poškodzuje politickú akceptáciu SPP;

68.    pripomína, že Parlament a Rada v záujme spravodlivejšej SPP zaviedli(99) zníženie platieb nad 150 000 EUR a možné ohraničenie priamych platieb; preto žiada, aby Dvor audítorov vykonal v očakávaní nasledujúcich výročných správ audit účinnosti a efektívnosti tohto opatrenia;

69.    poukazuje na to, že Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Nemecko a Bulharsko majú najnevyrovnanejšie poľnohospodárske systémy(100); vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili rovnováhu svojej štruktúry príjemcov, a požaduje, aby generálny riaditeľ GR AGRI každoročne priložil k výročnej správe o činnosti orientačné údaje o rozdelení platieb priamej pomoci SPP výrobcom podľa členských štátov a kategórií príjemcov;

Poľnohospodárstvo: miera chybovosti v prvom pilieri

70.    vyjadruje poľutovanie nad tým, že platby z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2013 neboli bez významných chýb, pričom najpravdepodobnejšia miera chybovosti predstavuje podľa odhadov Dvora audítorov 3,6 % (3,8 % v roku 2012)(101) a že sa zistilo, že z piatich preskúmaných systémov kontroly, pokiaľ ide o platby zaúčtované do výdavkov, sú dva neúčinné, dva sú čiastočne účinné a len jeden sa považuje za účinný;

71.    zdôrazňuje, že v 33 z 101 vyčísliteľných chýb, ktoré Dvor audítorov zistil, mali orgány členských štátov dostatočné informácie na to, aby im aspoň čiastočne zabránili, odhalili ich a napravili, a že ak by všetky tieto informácie použili správne, najpravdepodobnejšia miera chybovosti v tejto oblasti by bola o 1,1 % nižšia, a teda relatívne blízko prahu významnosti 2 %; zdôrazňuje, že členské štáty majú dôležitú zodpovednosť za správne a zákonné plnenie rozpočtu Únie, ak zodpovedajú za hospodárenie s finančnými prostriedkami Únie;

Krížové plnenie

72.    poukazuje na to, že audit Dvora audítorov zahŕňa požiadavky na krížové plnenie a že prípady nesplnenia povinností krížového plnenia sa označili ako chybné, ak sa zistilo, že v roku, v ktorom poľnohospodár požiadal o podporu, už došlo k porušeniu; poukazuje na to, že Dvor audítorov zahŕňa nedostatky v oblasti krížového plnenia vo výpočte miery chybovosti, pričom konštatuje, že podľa názoru Komisie, krížové plnenie sa netýka oprávnenosti na platby, ale je len impulzom na administratívne postihy;

Miera chybovosti v trhových opatreniach

73.    je znepokojený skutočnosťou, že miera chybovosti v súvislosti s trhovými opatreniami v poľnohospodárstve predstavuje podľa výpočtov Komisie 7,44 %; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že je to druhá najvyššia miera chybovosti v oblasti politík za rok 2013;

74.    zdôrazňuje, že výhrady, ktoré generálny riaditeľ GR AGRI uviedol vo výročnej správe o činnosti za rok 2013, potvrdzujú znepokojujúci súčasný stav, pokiaľ ide o trhové opatrenia, pričom sa určilo sedem programov pomoci v deviatich členských štátoch, najmä v sektoroch ovocia a zeleniny, reštrukturalizácie vinohradov, investícií do vína, vývozných náhrad za hydinu a programu mlieka na školách;

75.    upriamuje pozornosť na skutočnosť, že mnohé menšie programy, ako je program na podporu konzumácie ovocia a mlieka v školách, nie sú jednoduché, čiastočne z dôvodu súvisiacej byrokracie, a ich prijatie a uskutočňovanie sú preto nedostatočné;

76.    vyjadruje poľutovanie nad výraznými nedostatkami v kontrolných postupoch uplatňovaných pri uznávaní skupín výrobcov(102) ovocia a zeleniny v Poľsku, Rakúsku, Holandsku a Spojenom kráľovstve, na ktoré upozornil Dvor audítorov vo výročnej správe za rok 2013 a ktoré potvrdil generálny riaditeľ GR AGRI. Ten vo výročnej správe o činnosti za rok 2013 uviedol výhradu založenú na odhade, že asi 25 % celkových výdavkov v rámci tohto opatrenia je vystavených riziku, a to vo výške 102,7 milióna EUR;

77.    vyjadruje poľutovanie najmä nad nedostatkami, ktoré zistila Komisia, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa „reštrukturalizácie vinohradov“ v Španielsku, ktoré bolo dôvodom na výhradu vyjadrenú generálnym riaditeľom GR AGRI na základe opravenej miery chybovosti na úrovni 33 % a sumy vystavenej riziku vo výške 54 miliónov EUR, a opatrenie vývoz hydiny vo Francúzsku na základe opravenej miery chybovosti na úrovni 69,6 % a sumy vystavenej riziku vo výške 29,3 milióna EUR;

Spoľahlivosť údajov členských štátov o priamych platbách

78.    víta skutočnosť, že miery chybovosti oznamované členskými štátmi v ich príslušných štatistikách sa síce nevzťahujú na všetky zložky miery zostatkovej miery chybovosti a nie sú vždy spoľahlivé, ale GR AGRI vykonalo jednotlivé posúdenia za každú platobnú agentúru, a to na základe všetkých dostupných informácií vrátane zistení z auditu Dvora audítorov;

79.    opäť zdôrazňuje tvrdenia Dvora audítorov(103), že výsledky tohto nového prístupu potvrdzujú, že zo štatistických údajov členských štátov o kontrolách, z vyhlásení riaditeľov platobných agentúr a z práce vykonanej certifikačnými orgánmi možno získať len obmedzenú vierohodnosť;

80.    poukazuje na to, že napriek tomu, že takmer všetky platobné agentúry pre priame platby boli akreditované a certifikované certifikačnými orgánmi, a napriek skutočnosti, že 79 z 82 vyhlásení o vierohodnosti platobných agentúr dostalo v roku 2013 od certifikačných orgánov bezvýhradné stanovisko, čím sa potvrdila správnosť vyhlásení o vierohodnosti predkladaných riaditeľmi platobných agentúr, Komisia musela revidovať miery chybovosti oznámené 42 zo 68 platobných agentúr, ktorých zostatková chybovosť bola nad 2 %, smerom nahor;

81.    upozorňuje, že päť platobných agentúr s najvyššou mierou chybovosti boli:

1.        Spojené kráľovstvo, RPA

5,66 % (oznámenie členského štátu (ČŠ): 0,67 %)

2.        Grécko, OKEPE

5,17 % (oznámenie ČŠ: 0,83 %)

2.        Španielsko, AVGA

4,71 % (oznámenie ČŠ: 1,93 %)

4.        Portugalsko, IFAP

4,37 % (oznámenie ČŠ: 0,82 %)

5.        Rumunsko, PIAA

4,27 % (oznámenie ČŠ: 1,77 %)

82.    vyjadruje poľutovanie nad tým, že súčasný legislatívny rámec neumožňuje sankcie za nepravdivé alebo nesprávne podávanie správ(104) platobnými agentúrami;

83.    vyzýva úradníkov Únie, aby zintenzívnili kontrolu a monitorovanie a zlepšili koordináciu vnútroštátnych platobných agentúr v príslušných členských štátoch s cieľom vyriešiť nedostatky, s ktorými sa stretávajú, najmä v prípade tých platobných agentúr, ktoré sa v uplynulých troch rokoch vyznačovali konštantne nízkou výkonnosťou, v záujme účinnejšieho riadenia platieb;

Integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS) a systém LPIS

84.    súhlasí s názorom Komisie a Dvora audítorov, že ako celok zohráva Integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS) kľúčovú úlohu pri predchádzaní chybám v žiadostiach poľnohospodárov a ich znižovaní, a poukazuje na to, že jeho riadne fungovanie malo zabezpečiť, aby sa v priamych platbách v poľnohospodárstve nevyskytovali významné chyby;

85.    vyjadruje však poľutovanie nad tým, že pretrvávajúce nedostatky v súvislosti s vylučovaním neoprávnenej pôdy zo systému identifikácie pozemkov (LPIS) a s administratívnym spracovaním žiadostí poľnohospodárov v podstatnej miere prispievajú k významnej chybovosti, ktorá ostáva v platbách z EPZF;

86.    opätovne zdôrazňuje horizontálny rozmer zistených nedostatkov v systéme LPIS; konštatuje, že Dvor audítorov od roku 2007 preskúmal systém IACS v 38 platobných agentúrach vo všetkých 28 členských štátoch, a vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že len sedem systémov kontroly sa vyhodnotilo ako účinný, 22 čiastočne účinný a deväť kontrolných systémov sa považuje za neúčinné; vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby sa finančné riziká pre rozpočet kryli z čistých finančných opráv;

Postupy na zabezpečenie spätného získania neoprávnených platieb

87.    je znepokojený skutočnosťou, o ktorej informoval Dvor audítorov(105), že dlžníci v Írsku boli upozornení na sumy stratené v dôsledku nezrovnalostí alebo nedbalosti, ktoré sa týkajú žiadostí za rok 2008 a predchádzajúce roky, so značným oneskorením a že tieto sumy nie sú predmetom žiadneho postupu spätného získania alebo vymáhania už niekoľko rokov;

88.    konštatuje, že do konca roka 2012 Únia zo sumy 6,7 milióna EUR dlhov súvisiacich so žiadosťami z uvedených rokov znášala sumu 2,3 milióna EUR podľa pravidla 50/50 napriek oneskoreniu, ktoré Dvor audítorov zistil v postupe oznamovania, a obáva sa, že finančné prostriedky sú pre rozpočet Únie definitívne stratené;

89.    je ďalej znepokojený zisteniami Dvora audítorov, pokiaľ ide o skutočnosť, že talianske orgány nezaznamenávali, či dlhy boli spôsobené nezrovnalosťami alebo administratívnymi chybami, ktoré by mohli potenciálne viesť k zaťaženiu rozpočtu Únie; žiada Komisiu, aby predložila správu o tejto situácii prostredníctvom podrobnej analýzy do konca toho roku;

90.    konštatuje, že podľa údajov výročnej správy o činnosti GR AGRI za rok 2013(106) majú spomedzi členských štátov v spätnom získavaní neoprávnených platieb najhoršie výsledky Bulharsko s mierou spätne získaných prostriedkov 4 %, Grécko s 21 %, Francúzsko s 25 %, Slovinsko s 25 %, Slovensko s 27 % a Maďarsko s 33 %; je znepokojený z alarmujúco nízkej miery spätného získavania v niektorých oblastiach a žiada od Komisie správu o príčinách a možnostiach na dosiahnutie zlepšenia;

Postup schvaľovania účtov

91.    konštatuje, že Komisia prijala v roku 2013 štyri rozhodnutia o súlade, výsledkom ktorých boli finančné opravy vo výške 1 116,8 mil. EUR (861,9 mil. EUR, ktoré sa týkajú EPZF a 236,2 mil. EUR v prípade Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), čo predstavuje približne 2 % rozpočtu Únie na rok 2013 pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (1,4 % v období 2008 – 2012);

92.    poukazuje na to, že túto sumu nemožno porovnávať s najpravdepodobnejšou mierou chybovosti podľa Dvora audítorov, pretože audity zhody Komisie sú založené na systémoch, nekontrolujú riadnosť príslušných operácií, zahŕňajú výdavky súvisiace s viacerými rozpočtovými rokmi, vedú k finančným opravám na 65 % na základe paušálnej sadzby a v dôsledku toho neumožňujú vypočítanie ročnej miery chybovosti(107);

93.    zdôrazňuje, že zvýšenie priemernej úrovne finančnej opravy v roku 2013 v porovnaní s obdobím rokov 2008 – 2012 sa podľa zistení Dvora audítorov(108) vysvetľuje najmä znížením počtu zostávajúcich otvorených audítorských spisov z 553 na konci roka 2012 na 516 na konci roka 2013 a že vyriešenie týchto spisov, ktoré sa týkajú rozpočtových rokov pred rokom 2010, viedlo k finančným opravám vo výške 881 mil. EUR (79 % celkovej sumy);

94.    vyjadruje znepokojenie nad tým, že nezávislosť zmierovacieho orgánu, ktorý môže byť zapojený do postupu overenia súladu, nie je v súčasnosti platnými ustanoveniami zaručená(109);

Rozvoj vidieka, životné prostredie, rybárstvo a zdravie

95.    konštatuje, že v platbách v oblasti rozvoja vidieka, životného prostredia, rybárstva a zdravia sa v roku 2013 vyskytli významné chyby, pričom došlo k zníženiu najpravdepodobnejšej miery chybovosti zo 7,9 % na 6,7 % v roku 2012, a že sedem z 13 preskúmaných systémov dohľadu a kontroly pre platby zaúčtované do výdavkov v členských štátoch sa vyhodnotilo ako čiastočne účinné a šesť ako neúčinné;

96.    súhlasí s názorom Dvora audítorov, že najpravdepodobnejšia miera chybovosti by sa znížila na 2 %, keby vnútroštátne orgány použili všetky informácie, ktoré mali k dispozícii na predchádzanie chybám, ich odhaľovanie a nápravu; zdôrazňuje, že členské štáty majú dôležitú zodpovednosť za správne a zákonné plnenie rozpočtu Únie, ak zodpovedajú za hospodárenie s finančnými prostriedkami Únie;

97.    vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že priemerná miera chybovosti, ktorú Dvor audítorov vypočítal v prípade rozvoja vidieka za posledné tri roky bola 8,2 % a v roku 2013 bola na úrovni 7,9 %(110); rozhodne odsudzuje, že je to najvyššia miera chybovosti v oblasti politiky za rok 2013;

98.    konštatuje, že chyby, ktoré zistil Dvor audítorov, sa vyskytli najmä preto, že príjemcovia nedodržali požiadavky oprávnenosti, pravidlá verejného obstarávania sa riadne neuplatňovali a agroekologické záväzky sa nedodržali;

99.    je znepokojený skutočnosťou, že Dvor audítorov zistil, že zrejme úmyselné porušenie zo strany súkromných príjemcov prispelo k jednej osmine miery chybovosti v oblasti rozvoja vidieka, a vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že osobitné opatrenie v oblasti rozvoja vidieka „pridávanie hodnoty poľnohospodárskym a lesníckym výrobkom“ najväčšou mierou prispelo k chybovosti v prípade súkromných investícií(111), v súvislosti s čím Dvor audítorov vyjadril vážne obavy, pokiaľ ide o účinnosť a efektívnosť opatrení pri dosahovaní cieľov politík;

100.  súhlasí s názorom Dvora audítorov(112), že chyby boli čiastočne spôsobené zložitosťou pravidiel a širokou škálou programov pomoci v rámci programov na obdobie 2007 – 2013: 46 opatrení na rozvoj vidieka, z ktorých každé má svoje vlastné pravidlá a požiadavky;

101.  berie na vedomie zvyšujúci sa počet prípadov pozastavenia a prerušenia platieb zo strany Komisie, čím sa zabezpečuje systematické vykonávanie nápravných opatrení v prípadoch, v ktorých sa zistia nedostatky;

102.  víta zrevidovaný prístup Komisie k výpočtu zostatkovej miery chybovosti pri zohľadnení všetkých príslušných auditov a informácií s cieľom upraviť mieru chybovosti ohlasovanú členskými štátmi;

103.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnou spoľahlivosťou údajov poskytnutých členskými štátmi o výsledkoch ich kontrol; konštatuje, že certifikačné orgány vydali stanovisko s výhradami, v ktorom uvádzajú mieru chybovosti nad 2 % iba v prípade deviatich zo 74 platobných agentúr(113), zatiaľ čo Komisia vydala stanovisko s výhradou v prípade 31 agentúr v 24 členských štátoch(114);

104.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom kvalitných nápravných opatrení zo strany niektorých členských štátov a nad neexistenciou systematického prístupu na odstraňovanie príčin chýb vo všetkých členských štátoch; zdôrazňuje, že nie sú zavedené dostatočné preventívne opatrenia proti mnohým nedostatkom na úrovni Únie;

105.  uznáva, že hlavným faktorom nedostatočného plnenia vo výške 4 300 000 EUR v kapitole 17 04 – Bezpečnosť potravín a krmív, zdravie zvierat, dobré životné podmienky zvierat a zdravie rastlín je suma 900 000 EUR týkajúca sa pripísaných príjmov na rôzne programy, ktorá môže byť využitá v roku 2014, a suma 2 000 000 EUR týkajúca sa pohotovostného fondu; konštatuje, že 50 % z druhej sumy, resp. 1 000 000 EUR, sa prenieslo do roku 2014 (na opatrenia proti katarálnej horúčke oviec v Nemecku) a použilo v uvedenom roku;

Žiadosti Komisii, členským štátom a Dvoru audítorov týkajúce sa poľnohospodárstva a rozvoja vidieka

106.  žiada Dvor audítorov, aby vypočítal oddelene miery chybovosti pre trhové opatrenia a priame platby v prvom pilieri SPP;

107.  odporúča Komisii, aby aktívne monitorovala uplatňovanie nápravných opatrení v súvislosti s nedostatkami systému kontroly, ktorý sa vzťahuje na pomoc Únie pre skupiny výrobcov ovocia a zeleniny v Poľsku, Rakúsku, Holandsku a Spojenom kráľovstve;

108.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby preukázala pridanú hodnotu Únie v trhových poľnohospodárskych opatreniach vzhľadom na riziko možných strát, ktoré majú vplyv na rozpočet Únie, a žiada ju, aby zvážila ich zrušenie, ak je toto riziko príliš vysoké; žiada Komisiu, aby v správe o nadväzných opatreniach po udelení absolutória Komisii za rok 2013 informovala o opatreniach Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) vzhľadom na audítorskú misiu týkajúcu sa vývozných náhrad pri vývoze hydiny vo Francúzsku;

109.  žiada Komisiu, aby vypracovala návrhy s cieľom sankcionovať nepravdivé alebo nesprávne podávanie správ platobnými agentúrami vrátane týchto troch aspektov: kontrolných štatistík, vyhlásení platobných agentúr a práce vykonanej certifikačnými orgánmi; požaduje, aby Komisia bola oprávnená zrušiť akreditáciu platobných agentúr v prípadoch vážnych prípadov poskytnutia skreslených informácií;

110.  naliehavo vyzýva generálneho riaditeľa GR AGRI, aby zvážil, či existuje nejaká skutočná pridaná hodnota v každoročnom zdržovaní výhrad odôvodnených nedostatkami v LPIS, pričom tieto nedostatky majú jasný horizontálny rozmer;

111.  žiada Komisiu a členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť využívanie úplného potenciálu systému IACS, a najmä zabezpečiť, aby členské štáty správne posudzovali a zaznamenávali oprávnenosť a veľkosť poľnohospodárskych plôch, a aby prijímali okamžité nápravné opatrenia v prípadoch, v ktorých sa ukáže, že IACS je ovplyvnený systémovými chybami;

112.  naliehavo žiada Komisiu, aby objasnila skutočnosti, na ktoré poukázal Dvor audítorov v prípade Írska a Talianska v bodoch 3.24 a 3.25 svojej výročnej správy za rok 2013, pokiaľ ide o nezrovnalosti pri vymáhaní neoprávnených platieb, aby prijala potrebné nápravné opatrenia a aby o nich Parlament informovala do júna 2015;

113.  nalieha na Komisiu, aby podnikla kroky na ďalšie zníženie nevybavených audítorských spisov v postupe schvaľovania účtov, aby bolo možné uzavrieť všetky audity vykonané pred rokom 2012 do konca roku 2015;

114.  žiada najmä, aby bol mandát členov zmierovacieho orgánu, ktorý sa zúčastňujú na postupe schvaľovania účtov, časovo obmedzený na trojročné obdobie s možnosťou predĺženia najviac o jeden rok; ďalej žiada, aby sa predchádzalo všetkým možným konfliktom záujmov pri riešení týchto spisov, a aby členské štáty neboli zastúpené v zmierovacom orgáne, keď sa ich finančné opravy priamo dotýkajú;

115.  žiada Komisiu, aby Parlamentu poskytla podrobnú správu o realizácii ohraničovania priamych platieb v rámci SPP pre jednotlivé členské štáty;

116.  požaduje menej byrokratickú SPP s cieľom znížiť miery chýb; víta preto záväzok Komisie určiť zjednodušenie a subsidiaritu za jednu z hlavných priorít v priebehu nasledujúcich piatich rokov; žiada, aby boli platobné agentúry s konštantne nízkou výkonnosťou v extrémnych prípadoch zbavené svojej akreditácie;

117.  vyzýva Komisiu, aby včas predložila podrobný plán na obmedzenie byrokracie v rámci SPP o 25 % v nasledujúcich piatich rokoch;

118.  žiada Dvor audítorov, aby preskúmal oblasti politiky rozvoja vidieka v jednej samostatnej kapitole výročnej správy, alebo aby aspoň osobitne vypočítala miery chybovosti pre politickú oblasť rozvoja vidieka, oblasť politiky rybárstva a program LIFE +;

119.  odporúča Komisii, aby zabezpečila, že akčné plány členských štátov v oblasti rozvoja vidieka sa doplnia o všetky regióny a opatrenia v rámci ich pôsobnosti, najmä investičné opatrenia, a aby zohľadnili audit Komisie a Dvora audítorov;

120.  žiada Komisiu, aby vysvetlila následné opatrenia v prípadoch pravdepodobného úmyselného porušenia, na ktoré Dvor audítorov upozornil OLAF, najmä pokiaľ ide o opatrenie v rámci rozvoja vidieka „pridávanie hodnoty poľnohospodárskym a lesníckym výrobkom“, a aby úplne zrevidovala návrh tohto opatrenia vzhľadom na kritické poznámky Dvora audítorov, pokiaľ ide o ich účinnosť a efektívnosť, v správe o následných opatreniach v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2013;

121.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby podrobne sledovala vykonávanie programov rozvoja vidieka a aby v auditoch zhody zohľadnila uplatniteľné pravidlá vrátane tých, ktoré boli prípadne prijaté na vnútroštátnej úrovni, s cieľom znížiť riziko opakovania sa nedostatkov a chýb, ktoré sa vyskytli počas programového obdobia 2007 – 2013;

Rybárstvo

122.  poukazuje na výhradu, ktorú GR MARE vznieslo v súvislosti s chybovosťou vyššou než 2 % v prípade výdavkov, ktoré nahlásili niektoré členské štáty, a v súvislosti so správou považovanou za nespoľahlivú a s nepredloženou správou jedného členského štátu; vyjadruje poľutovanie nad situáciou týkajúcou sa tohto členského štátu; konštatuje však, že situácia sa zlepšila v nadväznosti na pokyny, ktoré Komisia vydala pre tento členský štát;

123.  okrem uvedených poznámok vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov podrobnejšie neopísal výsledok svojich auditov v špecifických oblastiach rybárstva a námorných záležitostí, a v záujme transparentnosti požaduje zverejnenie týchto informácií;

124.  berie na vedomie, že 92,31 % platieb, ktoré vykonalo GR MARE, sa uskutočnilo načas; so znepokojením však poznamenáva, že podiel neskorých platieb sa v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom zvýšil; s potešením konštatuje, že úroky z omeškania vyplatené v roku 2013 sa znížili, a preto nabáda GR MARE, aby zachovávalo platobné lehoty v súlade s príslušnými predpismi;

Regionálna politika, doprava a energetika

EÚ 2020

125.  zdôrazňuje, že od celkovej výšky platieb v roku 2013 v rámci tejto politickej skupiny (45 311 miliónov EUR) je 96 % (43 494 miliónov EUR) vyčlenených na regionálnu politiku, ktorá sa vykonáva najmä prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF), 1 059 miliónov EUR je vyčlenených na mobilitu a dopravu a 758 miliónov EUR na energetiku;

126.  uznáva rozhodujúcu úlohu regionálnej politiky Únie pri zmenšovaní regionálnych rozdielov, podpore hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti medzi regiónmi členských štátov a medzi členskými štátmi; uznáva, že táto politika je hlavnou, dlhodobou investičnou politikou v rámci celej Únie v oblasti reálnej ekonomiky, ktorá tvorí 29 % celkových rozpočtových výdavkov Únie v roku 2013 a je zavedeným nástrojom na vytváranie rastu a zamestnanosti v Únii, ktoré podporujú dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020;

127.  uznáva významnú úlohu politík v oblasti dopravy a energetiky pre vytvorenie bezpečných, udržateľných a konkurencieschopných systémov a služieb v oblasti dopravy a energetiky pre občanov a podniky Únie a zdôrazňuje prínos týchto politík pri realizácii cieľov stratégie Európa 2020;

128.  víta skutočnosť, že Komisia hodnotí účinnosť, efektívnosť, súdržnosť a európsku pridanú hodnotu regionálnej politiky prostredníctvom hodnotenia ex post; očakáva pravidelnú aktualizáciu hodnotenia Komisie;

129.  zdôrazňuje, že Komisia by mala zabezpečiť, aby dostávala od členských štátov vyčerpávajúce a spoľahlivé informácie o využívaní finančných prostriedkov z EFRR; domnieva sa, že tieto informácie by mali naznačovať napredovanie operačných programov, a to nielen z hľadiska financovania, ale aj výkonnosti(115);

130.  upozorňuje na viacročný charakter systému riadenia politiky súdržnosti a zdôrazňuje, že konečné hodnotenie nezrovnalostí týkajúcich sa vykonávania tejto politiky bude možné uskutočniť len pri ukončení programového obdobia;

Chyby

131.  konštatuje, že z celkového počtu 180 operácií, ktoré kontroloval Dvor audítorov, sa 102 (57 %) vyznačovalo chybami; konštatuje, že Dvor audítorov je na 95 % presvedčený, že miera chybovosti v celkovom súbore je v rozmedzí od 3,7 % do 10,1 % (spodná a horná hranica miery chybovosti), a odhaduje, na základe 40 chýb, ktoré vyčíslil, najpravdepodobnejšiu chybovosť na úrovni 6,9 % (2012: 6,8 %);

132.  zdôrazňuje, že v 17 prípadoch vyčísliteľných chýb spôsobených konečnými príjemcami mali vnútroštátne orgány dostatok informácií na to, aby chybám predišli, odhalili ich a napravili pred vykázaním výdavkov Komisii; poznamenáva, že ak by sa všetky tieto informácie použili na opravu chýb, najpravdepodobnejšia chybovosť odhadovaná pre túto kapitolu by bola o tri percentuálne body nižšia; zdôrazňuje, že členské štáty majú dôležitú zodpovednosť za správne a zákonné plnenie rozpočtu Únie, ak zodpovedajú za hospodárenie s finančnými prostriedkami Únie;

133.  poukazuje na to, že v prípade výdavkov v rámci EFRR a KF sa hlavné riziká dodržiavania predpisov sa týkajú: chýb vo verejnom obstarávaní (39 %), neoprávnených projektov/činností alebo príjemcov (22 %), neoprávnených nákladov zahrnutých do výkazov výdavkov (21 %) a nesúladu s pravidlami štátnej pomoci;

Spoľahlivosť výkazníctva členských štátov

134.  konštatuje, že členské štáty oznámili 322 národných audítorských výrokov o ich operačných programoch a že v audítorských výrokoch sa v 209 prípadoch (65 %) uviedla miera chybovosti menej ako 2 %; konštatuje, že keď Komisia skontrolovala údaje, mohla potvrdiť oznámenia o miere chybovosti členských štátov chybovosti iba v prípade 78 národných audítorských výrokov; konštatuje, že Komisia musela opraviť 244 audítorských výrokov(116); žiada Komisiu, aby v budúcnosti podrobne informovala o všetkých zmenách, ktoré urobilo GR REGIO;

135.  všíma si, že Komisia považovala všetky vnútroštátne kontrolované miery chybovosti v správach Slovenska za nespoľahlivé, 10 z 15 mier chybovosti v správach Maďarska, dve miery zo siedmich v správach Bulharska, a jednu mieru zo štyroch v správach Belgicka; žiada Komisiu, aby objasnila, či a ako ich paušálne korekcie uložené na ochranu rozpočtu Únie (25 % v prípade jedného programu a 10 % pre deväť programov na Slovensku, dve pre Bulharsko a Taliansko a Belgicko(117)) napravili situáciu;

136.  zdôrazňuje, že oznamovanie chýb bolo osobitne nespoľahlivé v prípade týchto operačných programov:

Členský štát

Program

Názov

Rozhodnutá suma v miliónoch EUR

Miera chybovosti vo výročných kontrolných správach členských štátov

COM chyba/paušálna miera

BE

2007BE162PO001

Brusel, Regionálna konkurencieschopnosť

56,93

6,23 %

10 %

BG

2007BG161PO002

Technická podpora

1 466,43

4,10 %

10 %

DE

2007DE162PO006

EFRR Brémy

142,01

0,31 %

5 %

DE

2007DE161PO003

EFRR Meklenbursko/Západné Pomoransko

1 252,42

0,81 %

5 %

DE

2007DE162PO005

EFRR Hesensko

263,45

0,04 %

5 %

ETC

2007CB063PO052

INTERREG IV Taliansko/Rakúsko

60,07

2,77 %

10 %

ETC

2007CG163PO030

Slovensko/Česká republika

92,74

0,96 %

10 %

ETC

2007CB163PO019

Meklenbursko/ZP - Poľsko

132,81

0,02 %

5 %

HU

2007HU161PO001

Hospodársky rozvoj

2 858,82

0,71 %

5 %

HU

2007HU161PO007

Doprava

5 684,24

0,54 %

5 %

HU

2007HU161PO003

Západná Panónia

463,75

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO004

Južná Veľká nížina

748,71

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO005

Stredné Zadunajsko

507,92

130 %

5 %

HU

2007HU161PO006

Severné Maďarsko

903,72

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO009

Severná Veľká nížina

975,07

1,30 %

5%

HU

2007HU161PO011

Južné Zadunajsko

705,14

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO001

Stredné Maďarsko

1 467,20

0,10 %

5 %

IT

2007IT161PO007

Rozvoj Mezzogiorno

579,04

0,63 %

10 %

IT

2007IT161PO008

Kalábria

1 499,12

2,45 %

10 %

SL

2007SL161PO001

Potenciál regionálneho rozvoja

1 783,29

2,80 %

5 %

SL

2007SL161PO002

Infraštruktúra

1 562,06

2,80 %

5 %

SK

2007SK161PO006

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

968,25

0 %

25 %

SK

2007SK161PO005

Zdravotníctvo

250,00

1,79 %

25 %

SK

2007SK161PO001

Informačná spoločnosť

843,60

1,79 %

10 %

SK

2007SK16UPO001

Výskum a vývoj

1 209,42

1,30 %

10 %

SK

2007SK161PO002

Životné prostredie

1 820,00

0,33 %

10 %

SK

2007SK161PO004

Doprava

3 160,15

0,74 %

10 %

SK

2007SK161PO003

Regionálny operačný program

1 554,50

0,32 %

10 %

SK

2007SK161PO007

Technická podpora

97,60

1,79 %

10 %

SK

2007SK162PO001

Bratislava

95,21

1,79 %

10 %

UK

2007UK162PO001

Región Lowlands a Uplands, Škótsko

375,96

5,98 %

8,42 %

UK

2007UK161PO002

Západný Wales a Valleys

1 250,38

036 %

5 %

UK

2007UK162PO012

Východný Wales

72,45

0,36 %

5 %

137.  žiada Komisiu, aby v budúcnosti predkladala správy o miere chybovosti pre každý program, ako ich oznámia členské štáty a prijme/opraví Komisia vo výročnej správe o činnosti;

138.  berie na vedomie, že Komisia na základe vlastného prieskumu zhodnotila prácu 40 národných kontrolných orgánov zodpovedných za kontrolu 90 % pridelených rozpočtových prostriedkov EFRR/KF na programové obdobie 2007 – 2013 ako vo všeobecnosti spoľahlivú;

Systémy riadenia a kontroly (SRK)

139.  vyzýva Komisiu, aby členským štátom poskytla ďalšie pokyny a technickú pomoc; žiada, aby Komisia a členské štáty venovali osobitnú pozornosť zjednodušeniu postupov vrátane postupov týkajúcich sa príjemcov, čo môže znamenať prínos pre vykonávanie auditu aj zníženie chybovosti a zároveň prispieť k zvyšovaniu účinnosti systémov riadenia a kontroly;

140.  víta zlepšenia hospodárenia s fondmi od roku 2011 v Rakúsku, Českej republike a Rumunsku; je znepokojený zhoršením hospodárenia s prostriedkami EFRR na Slovensku, v Španielsku, Holandsku a Spojenom kráľovstve(118);

141.  plne podporuje politiku Komisie týkajúcu sa prerušenia a pozastavenia platieb;

142.  je si vedomý toho, že ustanovenia nového regulačného rámca na programové obdobie 2014 – 2020, v ktorých sa uvádza, že závažné nedostatky v zmysle delegovaného nariadenia Komisia (EÚ) č. 480/2014(119), zistené Komisiou alebo Dvorom audítorov po predložení účtovnej závierky povedú k čistým finančným opravám v príslušných programoch; vyzýva Komisiu, aby včas poskytla zoznam týchto prípadov pre postup udelenia absolutória Komisii za rok 2014;

143.  víta posilnené kontrolné a audítorské postupy stanovené v regulačnom rámci na programové obdobie 2014 – 2020, a najmä pokiaľ ide o overovanie a kontroly riadenia pred osvedčením ročných účtovných závierok programov a predložením vyhlásení hospodáriaceho subjektu zo strany riadiacich orgánov Komisii; konštatuje, že sa ešte zvýšila nápravná schopnosť Komisie tým, že sa odobrala členským štátom možnosť opätovne využiť finančné prostriedky, čo vedie k čistým finančným opravám; víta zriadenie kompetenčného strediska pre budovanie administratívnych kapacít v súvislosti s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi; podporuje dôslednejšiu orientáciu na výsledky a tematické zameranie politiky súdržnosti, čo by malo zabezpečiť posun od kritérií využívania fondov ku kvalite výdavkov a vysokej pridanej hodnote spolufinancovaných operácií;

144.  pripomína odsek 165 svojho uznesenia k absolutóriu Komisii za rok 2012, v ktorom Parlament žiadal, aby sa zjednotil prístup k chybám vo verejnom obstarávaní v rámci zdieľaného hospodárenia; víta kroky, ktoré Komisia uskutočnila smerom k harmonizácii v rozhodnutí C(2013)9527 z 20. decembra 2013 o stanovení a schválení usmernení o určení finančných opráv, ktoré má Komisia uplatňovať na výdavky financované Úniou v rámci zdieľaného hospodárenia pri nedodržaní pravidiel verejného obstarávania; poukazuje na to, že smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ(120) by členské štáty mali implementovať do 18. apríla 2016; domnieva sa, že to prinesie výrazné zmeny v postupoch verejného obstarávania, čo by mohlo spôsobiť ďalšie metodické zmeny;

145.  berie na vedomie, že metodika Dvora audítorov musí byť konzistentná a musí sa vzťahovať na všetky oblasti riadenia; chápe, že ďalšie zladenie by mohlo viesť k nezrovnalostiam v tom, ako by Dvor audítorov definoval pojmy nelegálne transakcie priameho a zdieľaného hospodárenia;

Finančné opravy

146.  konštatuje, že Komisia v roku 2013 rozhodla o finančných opravách vo výške 912 371 222 EUR na operačné programy členských štátov, z čoho 239,50 milióna EUR pripadlo na Českú republiku, 147,21 milióna EUR pripadlo na Maďarsko a 95,47 milióna EUR pripadlo na Grécko;

147.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v hodnotení v priebehu realizácie projektov navrhnutých členskými štátmi a po ich realizácii, pokiaľ ide o štrukturálne fondy s progresívnym hodnotením výkonnosti zameraným na zvýšenie účinnosti a kontroly investovania ekonomických zdrojov, ktoré môžu odhaliť prípadné zneužitia a podvody v súvislosti s realizáciou projektu;

148.  vyzýva Komisiu, aby prijala mechanizmus pre výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za kontrolu, aby bolo možné porovnanie záznamov týkajúcich sa krížového plnenia transakcií medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi v boji proti medzinárodným podvodom v štrukturálnych fondoch a vzhľadom na nové ustanovenia viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 v najširšej kategórii štrukturálnych a investičných fondov (Európsky sociálny fond – ESF, Európsky fond regionálneho rozvoja – EFRR, Kohézny fond – KF, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka – EPFRV, Európsky námorný a rybársky fond– ENRF) s cieľom zabezpečiť horizontálny prístup k ochrane finančných záujmov Únie;

149.  ďalej konštatuje, že v programovom období 2007 – 2013 šesť členských štátov (Česká republika, Grécko, Španielsko, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko) zodpovedalo za 75 % (čo predstavuje 1 342 miliónom EUR) potvrdených finančných opráv v rámci EFRR/KF a ESF;

Zrušenie záväzkov

150.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v roku 2 013 sa musela zrušiť záväzky vo výške 397,8 milióna EUR, z čoho 296,7 miliónov EUR len z Českej republiky; domnieva sa, že rušenie záväzkov je v rozpore so zásadami riadneho finančného hospodárenia; vyjadruje znepokojenie nad pretrvávajúcou neschopnosťou niektorých regiónov čerpať určené finančné prostriedky, a vyzýva Komisiu, aby identifikovala regionálne problémy, ktoré vedú k tejto neschopnosti; ďalej vyzýva Komisiu, aby pripravila a predložila podrobný plán na zlepšenie schopnosti čerpať finančné prostriedky v tých regiónoch, ktoré vykazujú mimoriadne nízku mieru čerpania;

151.  poukazuje na to, že stanovenie obdobia oprávnenosti sa zaviedlo v novom nariadení na programové obdobie 2014 – 2020 s cieľom stanoviť časový rámec na investovanie a podnietiť programové orgány, aby včas realizovali investície pre zamestnanosť a rast v Únii, čím sa zmenší riziko nevyužívania v stanovenom období oprávnenosti, a teda aj zrušenia záväzkov;

Nástroje finančného inžinierstva

152.  konštatuje, že riadiace orgány členských štátov nahlásili celkovo 941 NFI fungujúcich na konci roka 2013 v 25 členských štátoch: 91 % tvoria NFI pre podniky, 6 % pre projekty rozvoja miest a 3 % pre fondy na energetickú účinnosť/obnoviteľné zdroje energie; konštatuje, že celková hodnota príspevkov operačných programov (OP) vyplatených na NFI predstavuje 14 278,20 milióna EUR vrátane 9 597,62 milióna EUR zo štrukturálnych fondov; konštatuje, že do skončenia zostávajú už len dva roky, pričom len 47 % príspevkov OP alebo 6 678,20 milióna EUR sa vyplatilo konečným príjemcom;

153.  je znepokojený zisteniami Komisie uvedenými v jej konsolidovanej výročnej správe za rok 2013 o implementácii NFI, v súlade s článkom 67 ods. 2 písm. j) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006(121), na podľa ktorých riadiace orgány členských štátov neposkytli úplný obraz o implementácii NFI a určité údaje poukázali na „nepresnosti“ vo vzťahu k údajom o NFI v Maďarsku a Taliansku;

Grécko

154.  má obavy o realizáciu prioritných projektov v Grécku pod vedením pracovnej skupiny; konštatuje, že realizácia 48 prioritných projektov sa musí zrýchliť; konštatuje, že Komisia považuje za hlavné problémy: a) meškanie vo fáze dozrievania, b) oneskorenia pri udeľovaní licencií, c) zrušenie zmluvy z dôvodu nedostatočnej likvidity dodávateľov a d) zdĺhavé súdne opravné prostriedky pri postupoch zadávania zákaziek; vyzýva preto Komisiu, aby poskytla aktualizované informácie o prioritných projektov pre hodnotiacu správu za rok 2013;

Lago Trasimeno

155.  konštatuje, že úrad OLAF v decembri 2014 uskutočnil vyšetrovaciu misiu s cieľom vysvetliť prípadné nezrovnalosti v súvislosti s podporou Únie pre cyklotrasu okolo jazera Lago Trasimeno v Taliansku; vyzýva Komisiu, aby v nadväznosti na správu o udelení absolutória za rok 2013 informovala Európsky parlament o ďalšom vývoji;

Privatizácia projektov v oblasti štruktúry financovaných z prostriedkov Únie

156.  konštatuje, že Únia financovala modernizáciu vodovodnej siete v Skorkove (Česká republika) do výšky 1,1 miliónov EUR; je znepokojený skutočnosťou, že komunálne orgány prenajali vodovodnú sieť na využívanie spoločnosti, ktorá už spravuje miestnu kanalizačnú sieť; konštatuje, že vybudovanie kanalizačnej siete sa takisto spolufinancovalo sumou 1,4 milióna EUR z finančných prostriedkov Únie a že cena za dodávky pitnej vody sa zvýšila o 45 %; domnieva sa, že pitná voda je verejným majetkom a že všetci občania musia mať prístup k vysokokvalitnej pitnej vode za primeranú cenu;

157.  vyzýva Komisiu, aby informovala Parlament o všetkých prípadoch, keď sa projekty s aspoň 30 % podielom Únie potom sprivatizovali;

Potrebné opatrenia

158.  vyzýva Komisiu, aby včas podrobne informovala o pokroku dosiahnutom v SRK, ktoré sa považovali za čiastočne účinné kontroly v roku 2013, pre postup udelenia absolutória za rok 2014(122);

159.  vyzýva Komisiu, aby na základe odporúčania Dvora audítorov v súlade s článkom 32 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách vypracovala posúdenie „kontrol prvej úrovne“, ktoré sa vykonali v programovom období 2007 – 2013; vyzýva Komisiu, aby výročnú správu o činnosti GR REGIO doplnila o hodnotenie spoľahlivosti informácií poskytovaných certifikačnými orgánmi v členských štátoch; víta hodnotenia vykonané od roku 2010 prostredníctvom cielených auditov o vysokorizikových programov v rámci svojho audítorského prieskumu „odstránenie nedostatkov, pokiaľ ide o vierohodnosť“;

160.   vyzýva Dvor audítorov, aby predložil Parlamentu podrobnú správu o vývoji miery chybovosti (za každý rok, za jednotlivé odvetvové politiky a členské štáty) počas celého obdobia predchádzajúceho viacročného finančného rámca (2007 – 2013);

161.  vyzýva Komisiu, aby požiadala kontrolné orgány o osvedčenie správnosti údajov o finančných opravách, ktoré poskytli certifikačné orgány za každý OP; domnieva sa, že tieto podrobné informácie by sa mali zverejniť v prílohe k výročnej správe o činnosti GR REGIO;

162.  vyzýva Komisiu, aby vždy vo výročnej správe o činnosti uviedla príčiny, pre ktoré nevzniesla výhrady (alebo vzniesla výhrady s nižším finančným dosahom) v prípadoch, keď je to spôsobené výnimkami v platných pokynoch Komisie alebo v schválených stratégiách auditu;

163.  podporuje odporúčanie Dvora audítorov, aby Komisia požadovala od členských štátov, aby vo svojich vyhláseniach o hospodárení (v súlade s článkom 59 ods. 5 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách ) výslovne potvrdili účinnosť kontrol prvej úrovne, ktoré vykonali riadiace a certifikačné orgány;

164.  vyzýva Komisiu, aby požiadala vnútroštátne orgány o poskytovanie spätnej väzby o tom, či sa stanovené ciele projektu v oblasti EFRR/KF a ESF splnili; domnieva sa, že toto by sa malo urobiť tak, aby sa zaznamenané údaje dali porovnať na úrovni Únie; domnieva sa, že občania, ktorých sa plnenie cieľov projektov týka, by mali mať možnosť na zhodnotenie projektu po jeho dokončení;

165.  vyzýva Komisiu, aby objasnila „nepresnosti“ v NFI a aby podrobne vyhodnotila výsledky vo výročnej správe o činnosti GR REGIO za rok 2014;

166.  uznáva snahy Komisie zaviesť kultúru výkonnosti; žiada preto Komisiu (GR REGIO), aby do svojho plánu riadenia a výročnej správy o činnosti zahrnula hodnotenie svojej práce v súvislosti so zvyšovaním efektívnosti, účinnosti a vplyvu politiky súdržnosti; žiada Komisiu, aby okrem prístupu týkajúceho sa plnenia rozpočtu posudzovala na základe cieľov aj výkonnosť, aby lepšie využívala hodnotenia a aby podporovala členské štáty a ich riadiace orgány v tom, aby čo najviac zvyšovali kvalitu svojich hodnotiacich správ; v tejto súvislosti zdôrazňuje budúcu potrebu zvážiť a posúdiť výsledky projektu, návratnosť investícií a skutočnú pridanú hodnotu pre hospodárstvo, zamestnanosť a regionálny rozvoj;

Zamestnanosť a sociálne veci

EÚ 2020

167.  zdôrazňuje, že zdroje ESF výrazne prispievajú k dosiahnutiu cieľov v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky; konštatuje, že v rámci týchto rozpočtových cieľov sa zverejnili platby za vykazovací rok vo výške 14,1 miliardy EUR, z čoho sa 98 % realizovalo prostredníctvom ESF; domnieva sa však, že treba vypracovať hodnotenie výkonnosti fondu, ktoré by poukázalo ani nie tak na čerpanie z fondu, ako na jeho skutočnú schopnosť vytvárať pracovné miesta a znovu uviesť nezamestnaných na trh práce; požaduje predloženie podrobnej analýzy výkonnosti dosiahnutej do konca roka a nadviazanie politického rozhodnutia o ESF na výsledky tejto analýzy;

168.  víta, že k naplneniu týchto cieľov sa prispelo nielen projektmi financovanými z ESF, ale aj formulovaním odporúčaní pre jednotlivé krajiny uvedených vo výročnej spoločnej správe o zamestnanosti, ktorá bola vypracovaná ako súčasť procesu európskeho semestra;

169.  poukazuje na skutočnosť, že podľa nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 nemôžu byť finančné prostriedky z ESF použité na presun pracovných miest z jedného členského štátu do druhého; trvá na tom, aby Komisia a členské štáty vykonávali náležitú kontrolu s cieľom zabezpečiť, aby finančné prostriedky Únie neboli takýmto spôsobom spreneverené;

170.  konštatuje, že zámer členských štátov čerpať finančné prostriedky Únie by mal viesť k dosahovaniu výsledkov a cieľov podporovaných z ESF a nesmie byť v rozpore s dôsledným uplatňovaním účinných kontrol, pretože inak sa nemusí najmä pred blížiacim sa koncom obdobia oprávnenosti odhaliť porušenie pravidiel a následne sa budú financovať projekty, ktoré sú príliš nákladné, nedostatočne vykonávané alebo pri ktorých nie je pravdepodobné, že sa dosiahnu želané výsledky;

171.  zdôrazňuje, že zníženie miery nezamestnanosti mladých ľudí je mimoriadne naliehavé; víta skutočnosť, že z ESF a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa v novom programovom období vyčlenilo vyše 12,4 miliárd EUR na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí; vyzýva Komisiu, aby podporovala členské štáty pri využívaní finančných prostriedkov Únie a zabezpečila, aby sa tieto prostriedky využívali na uvedený účel; vyzýva Komisiu, aby vytvorila systém na programové obdobie 2014 – 2020, ktorý počíta so správami o dosiahnutom pokroku pri začleňovaní znevýhodnených ľudí alebo skupín ľudí (t. j. mladých ľudí, starších ľudí, dlhodobo nezamestnaných, Rómov) do zamestnania;

Rómovia

172.  poukazuje na to, že prostriedky použiteľné na integráciu Rómov sa nie vždy vynakladali na tento účel; je znepokojený tým, že mnohí Rómovia zápasia s diskrimináciou a sociálnym vylúčením, pričom žijú vo veľmi zlých sociálno-ekonomických podmienkach; je mimoriadne znepokojený informáciami, že na základe prieskumu, ktorý vykonala Agentúra Európskej únie pre základné práva v roku 2012(123), priemerný príjem 90 % domácností Rómov bol v mnohých krajinách pod hranicou chudoby, a že v priemere približne 45 % Rómov žije vo veľmi zlých bytových podmienkach;

173.  vyzýva Komisiu, aby podporila účinné uplatňovanie národných stratégií na integráciu Rómov na miestnych a regionálnych úrovniach a zabezpečila, aby boli rozpočtové výdavky v súlade s cieľmi väčšinových politík;

Chyby

174.  všíma si, že z celkového počtu 182 operácií, ktoré kontroloval Dvor audítorov, sa 50 (27 %) vyznačovalo chybami; konštatuje, že Dvor audítorov na základe 30 chýb, ktoré vyčíslil, odhaduje, že najpravdepodobnejšia miera chybovosti bude 3,1 % (3,2% v roku 2012); konštatuje, že vnútroštátne orgány mali v 13 prípadoch vyčísliteľných chýb spôsobených príjemcami dostatok informácií na to, aby chybám predišli, odhalili ich a napravili pred vykázaním výdavkov Komisii; domnieva sa, že ak by sa všetky tieto informácie použili na opravu chýb, najpravdepodobnejšia chybovosť odhadovaná pre túto kapitolu by bola o 1,3 percentuálneho bodu nižšia; zdôrazňuje, že členské štáty majú dôležitú zodpovednosť za správne a zákonné plnenie rozpočtu Únie, ak zodpovedajú za hospodárenie s finančnými prostriedkami Únie;

175.  konštatuje, že výročná správa Dvora audítorov poukazuje na mierne zníženie odhadovanej chybovosti v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, ktorá bola v roku 2013 na úrovni 3,1 % v porovnaní s úrovňou 3,2 % v predchádzajúcom roku; konštatuje, že táto chybovosť bola stále druhou najnižšou medzi všetkými oblasťami politiky a že Parlament očakáva ďalšie zníženie chybovosti v nasledujúcich rokoch;

176.  konštatuje, že chyby v tejto oblasti politiky, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, sa týkali neoprávnených výdavkov (93 % sa týkalo nadmerných režijných nákladov, nadhodnotenia nákladov na zamestnancov a nesprávne vypočítaných nákladov) a nedodržiavania pravidiel verejného obstarávania (7 %);

177.  berie na vedomie odporúčanie Dvora audítorov, aby Komisia spolu s členskými štátmi prijala opatrenia nadväzujúce na nedostatky, ktoré GR EMPL zistilo v rámci tematického auditu overovaní riadenia založeného na rizikách, a víta nové usmernenia, ktoré vypracovala Komisia s cieľom ďalej posilniť spoľahlivosť overovaní riadenia v programovom období 2014 – 2020; konštatuje, že tieto usmernenia, ktoré vychádzajú z poznatkov získaných v predchádzajúcom programovom období, boli predložené členským štátom a budú vydané v prvej polovici roka 2015; zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby orgány členských štátov využívali informácie, ktoré majú k dispozícii, na odhaľovanie a nápravu chýb predtým, ako požiadajú Komisiu o preplatenie výdavkov, čím sa výrazne zníži chybovosť v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí;

178.  vyzýva GR EMPL, aby sa v súvislosti s ESF aj naďalej usilovalo o dosiahnutie takej situácie, kedy sa chyby nebudú musieť naprávať, ale bude sa im predchádzať, a podporuje úsilie GR EMPL o pomoc členským štátom, ktoré majú v súvislosti s ESF najvyššiu chybovosť, aby pomocou dostupných najlepších postupov zlepšovali svoje systémy; v tejto súvislosti konštatuje, že administratívna kapacita a organizácia GR EMPL by mala zodpovedať jeho činnostiam a povinnostiam, ktoré má voči členským štátom.

Spoľahlivosť výkazníctva členských štátov

179.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že chybné prvostupňové kontroly vykonávané národnými systémami riadenia a kontroly sú stále hlavným zdrojom chýb; je hlboko znepokojený skutočnosťou, že členské štáty sú možno menej zásadové pri vynakladaní prostriedkov Únie v porovnaní so spôsobom plnenia vlastného štátneho rozpočtu, zatiaľ čo majú dôležitú zodpovednosť za správne a zákonné plnenie rozpočtu Únie, keď zodpovedajú za hospodárenie s finančnými prostriedkami Únie; konštatuje, že nasledujúce programy preukázali osobitné systémové nedostatky: Poľsko, Španielsko (Castilla y Leon), Rumunsko, Portugalsko, Taliansko (Sicília), Nemecko (celé Nemecko), Nemecko (Durínsko), Česká republika a Maďarsko; konštatuje, že okrem toho sa počas tematických auditov Komisie odhalili nedostatky v systémoch riadenia a kontroly operačných programov pre Írsko (Human Investment Capital), Slovensko (vzdelávanie) a Španielsko (Comunidad Valenciana);

180.  poukazuje na to, že Komisia preskúmala miery chybovosti, ktoré uviedli členské štáty (ČS) vo výročných kontrolných správach (VKS), a zvýšila mieru chybovosti o vyše 2 % pre tieto operačné programy (OP):

Členský štát

Číslo OP

 

Priebežné platby z  rok 2013 v EUR

Miera chybovosti vo VKS ČS

OpravaKomisie

 

Rozdiel

IT

2007IT052PO009

Bolzano

934 530

4,95%

7,11 %

2,16 %

CZ

2007CZ052PO001

Praha Adapabilita

 

3,58%

6,45 %

2,87 %

SK

2007SK05UPO002

OP Zamestnanosť a soc. inklúzia

86 718 231

1,65%

4,66 %

3,01 %

UK

2007UK052PO002

Región Lowlands a Uplands, Škótsko

74 251 497

1,95%

10,59 %

8,64 %

IT

2007IT052PO001

Abruzzi

 

0,2%

15,9 %

15,88 %

ES

2007ES052PO011

La Rioja

 

0,38%

37,76 %

37,38 %

okrem toho Komisia považovala VKS na tieto operačné programy za úplne nespoľahlivé, čo spôsobilo paušálnu opravu:

Členský štát

Číslo OP

 

Priebežné platby z  rok 2013 v EUR

Miera chybovosti vo VKS ČS

Paušálnaoprava

Komisie

 

Rozdiel

LU

2007LU052PO001

Operačný program ESF

4 285 659

0,46%

2,0 %

1,54 %

IT

2007IT051PO001

Kampánia

77 486 332

0,38%

2,0 %

1,62 %

BE

2007BE052PO001

Po nemecky hovoriaca komunita

 

0,0%

2,0 %

2 %

ES

2007ES052PO002

Castillia y Leon

10 607 012

0,0%

2,0 %

2,0 %

BE

2007BE052PO003

Federálny štát

 

3,66%

5,0 %

1,34 %

IT

2007IT051PO007

Pon istruzione

78 589 393

0,4%

5,0 %

4,6 %

BE

2007BE052PO005

Flámsko

118 201 220

1,61%

10,0 %

8,39 %

UK

2007UK051PO002

Západný Wales a údolia

149 600 091

0,36%

10,0 %

9,64 %

UK

2007UK052PO001

Východný Wales

9 476 602

0,36%

10,0 %

9,64 %

IT

2007IT052PO012

Toskánsko

61.978.561

1,11

25 %

23,89 %

IT

2007IT052PO016

Sardínia

23.478.530

0,13

25 %

24,87 %

181.  v tejto súvislosti víta konkrétne zmierňujúce opatrenia prijaté Komisiou vrátane preventívnych aj nápravných opatrení a audity založené na analýze rizika, ktoré uskutočnilo GR EMPL;

182.  víta skutočnosť, že Komisia pokračovala v prísnej politike prerušenia a pozastavenia platieb v roku 2013; v tejto súvislosti považuje za pozoruhodné, že Komisia vykonala finančné opravy v roku 2013 vo výške 842 miliónov EUR, z čoho 153 miliónov EUR na obdobie 1994 – 1999, 472 miliónov EUR na roky 2000 – 2006 a 217 miliónov EUR na roky 2007 – 2013; za posledné tri programové obdobia tieto členské štáty ukázali najvyššiu finančnú opravu:

Členský štát

Kumulatívne prijaté/rozhodnuté finančné opravy (mil. EUR)

Kumulatívne vykonané finančné opravy (mil. EUR)

Taliansko

497,7

497,7

Rumunsko

312,1

299,1

Španielsko

1 070,1

1 064,3

183.  ďalej konštatuje, že vo výročnej správe GR EMPL o činnosti sa uvádza výhrada k platbám vykonaným v roku 2013 v súvislosti s programovým obdobím 2007 – 2013 so sumou vystavenou riziku vo výške 123,2 milióna EUR; konštatuje, že táto výhrada sa týka 36 zo 118 OP ESF (v porovnaní s 20 zo 117 OP v roku 2012):

Programové obdobie 2007 – 2013

Členský

štát

Číslo OP

Názov

Výhrada

BELGICKO

2007BE051PO001

Convergence Hainaut

Úplná

2007BE052PO002

Troika Wallonie-Bruxelles

Úplná

2007BE052PO003

Federal

Z dôvodu ochrany dobrej povesti

2007BE052PO004

Bruxelles-Capitale : Emploi et cohésion sociale

Z dôvodu ochrany dobrej povesti

2007BE052PO005

Vlanderen

Úplná

ČESKÁ REPUBLIKA

2007CZ052PO001

Praha Adaptabilita

Z dôvodu ochrany dobrej povesti

2007CZ05UPO001

Lidské zdroje a zaměstnanost

Čiastočná z dôvodu ochrany dobrej povesti

FRANCÚZSKO

2007FR052PO001

Programme opérationnel national FSE

Čiastočná

NEMECKO

2007DE051PO002

Mecklemburg-Vorpommern

Úplná

2007DE052PO003

Berlin

Úplná

ÍRSKO

2007IE052PO001

Human Capital investment

Čiastočná z dôvodu ochrany dobrej povesti

TALIANSKO

2007IT051PO001

Campania

Úplná

2007IT051PO007

PON Istruzione

Úplná

2007IT052PO001

Abruzzo

Čiastočná z dôvodu ochrany dobrej povesti

2007IT052PO009

Bolzano

Úplná

2007IT052PO012

Toscana

Úplná

2007IT052PO016

Sardegna

Úplná

POĽSKO

2007PL051PO001

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Čiastočná

RUMUNSKO

2007RO051PO001

Human Resource Development

Úplná

SLOVENSKO

2007SK05UPO001

OP Education

Čiastočná

2007SK05UPO002

OP Employment and Social Inclusion

Čiastočná z dôvodu ochrany dobrej povesti

ŠPANIELSKO

2007ES051PO003

Extremadura

Čiastočná

2007ES051PO005

Andalucia

Úplná

2007ES052PO003

Comunidad Valenciana

Z dôvodu ochrany dobrej povesti

2007ES052PO004

Aragon

Úplná

2007ES052PO005

Baleares

Úplná

2007ES052PO007

Cataluña

Z dôvodu ochrany dobrej povesti

2007ES052PO008

Madrid

Čiastočná z dôvodu ochrany dobrej povesti

2007ES052PO011

La Rioja

Z dôvodu ochrany dobrej povesti

2007ES05UPO001

Adaptabilidad Y Empleo

Čiastočná

2007ES05UPO002

Lucha contra la discriminacion

Čiastočná

2007ES05UPO003

Asistencia tecnica

Čiastočná

SPOJENÉ

KRÁĽOVSTVO

2007UK051PO002

West Wales and the Valleys

Úplná

2007UK052PO001

East Wales

Úplná

2007UK052PO002

Lowlands and Uplands of Scotland

Úplná

2007UK052PO003

Northern Ireland

Čiastočná

Programové obdobie 2000 – 2006

Členský

štát

Číslo OP

Názov

Výhrada

FRANCÚZSKO

1999FR053DO001

Objectif 3 national

Z dôvodu ochrany dobrej povesti

2000FR162DO021

Nord-Pas-de-Calais

TALIANSKO

1999IT161PO006

Calabria

ŠVÉDSKO

1999SE161DO001

Norbotten & Vasterbotten

SPOJENÉ

KRÁĽOVSTVO

1999GB161DO005

Highlands and Islands of Scotland

2000GB162DO013

Western Scotland

184.  zdôrazňuje skutočnosť, že na priebežné platby na operačné programy v období rokov 2007 – 2013 vo výške 2 159,4 miliónov EUR sa vzťahujú výhrady; konštatuje, že Komisia odhaduje sumu vystavenú riziku v roku 2013 na 123,3 milióna EUR;

185.  vyjadruje podporu Dvoru audítorov, keď žiada Komisiu, aby vždy vo výročnej správe o činnosti uvádzala príčiny, pre ktoré nevzniesla výhrady (alebo vzniesla výhrady s nižším finančným dosahom) v prípadoch, keď je to spôsobené výnimkami v platných pokynoch Komisie alebo v schválených stratégiách auditu;

186.  má stále obavy zo systémových nedostatkov v systémoch riadenia a kontroly Španielska a Talianska, ktoré sa zhoršili z dôvodu decentralizovaných a nestabilných štátnych štruktúr;

187.  žiada GR EMPL, aby do výročnej správy o činnosti zapracovalo tabuľku s národnými VKS, ktorú uvádza v odpovedi na otázku 19 dotazníka k absolutóriu;

188.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby vnútroštátne orgány zodpovedné za správu štrukturálnych fondov riešili problém osobných nákladov, ktoré sú pri projektoch Únie uplatňované vo vyššej miere ako pri projektoch financovaných z vnútroštátnych zdrojov;

189.  berie na vedomie výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť a sociálne veci, no vyjadruje poľutovanie nad obmedzenými odkazmi na rodovú rovnosť v tejto oblasti, ako aj nad nedostatočným zameraním na zamestnanosť, sociálnu solidaritu a rodovú rovnosť v osobitných správach Dvora audítorov z tohto roku;

190.  opakuje svoju požiadavku ďalej rozvíjať rodovo špecifické ukazovatele a údaje s cieľom umožniť hodnotenie rozpočtu Únie z rodového hľadiska a monitorovať úsilie v oblasti rodového rozpočtovania;

Zrušenie záväzkov

191.  je znepokojený tým, že do konca roku 2014 sa možno zrušia záväzky v hodnote 129 miliónov EUR v šiestich členských štátoch (BE, CZ, DE, ES, IT, UK);

Nástroj mikrofinancovania Progress

192.  všíma si, že Únia prispela sumou 100 miliónov EUR na nástroj mikrofinancovania Progress; pripomína, že Európsky investičný fond, ktorý využíva nástroj mikrofinancovania Progress v mene Komisie a Európskej investičnej banky, uviedol, že 52 poskytovateľov mikroúverov v 20 členských štátoch podpísali dohody v rámci nástroja mikrofinancovania Progress a 31 895 mikroúverov v hodnote 260,78 milióna EUR sa už vyplatilo mikropodnikateľom; v tejto súvislosti vyjadruje znepokojenie, že sa nevenuje dostatočná pozornosť otázke demokratickej zodpovednosti pri vytváraní finančných nástrojov;

Potrebné opatrenia

193.  vyzýva Komisiu, aby pri schvaľovaní OP na nové programové obdobie zabezpečila, aby členské štáty zohľadňovali všetky možnosti zjednodušenia, ktoré vychádzajú z predpisov o európskych štrukturálnych a investičných fondoch na obdobie rokov 2014 – 2020;

194.  vyzýva Komisiu, aby predložila správu o pokroku dosiahnutom pri spravovaní uvedených OP s výhradami a na nápravu zistených nedostatkov v správe, ktorú vypracuje po udelení absolutória za rok 2013;

195.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby orgány členských štátov poverené riadením štrukturálnych fondoch riešili problém účtovania osobných nákladov na projekty Únie s vyššími sadzbami, ako sú sadzby financované z vnútroštátnych finančných prostriedkov;

196.  vyzýva Komisiu, aby vyvinula tlak na členské štáty a naliehavo ich vyzvala, aby realizovali stratégiu pre Rómov a zabezpečili využívanie finančných prostriedkov Únie zameraných na riešenie postavenia Rómov;

197.  146a. vyzýva Komisiu, aby vyvinula tlak na členské štáty a naliehavo ich vyzvala, aby aktívne a konkrétne bojovali proti nezamestnanosti, najmä nezamestnanosti mladých ľudí;

Vonkajšie vzťahy

Tlak na rozpočet

198.    víta intenzívnejšie zameranie postupu udelenia absolutória na zlepšovanie výkonnosti s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky prostredníctvom peňazí daňových poplatníkov Únie; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila úsilie o zlepšenie procesu spätnej väzby v rámci cyklu hodnotení tak, aby skúsenosti získané z predchádzajúcej praxe a odporúčania v rámci hodnotení ešte viac prispeli k prijímaniu lepších rozhodnutí a lepšiemu plánovaniu a vykonávaniu pomoci Únie v budúcnosti;

199.    je vážne znepokojený tým, že v rozpočte na rok 2013 chýbalo 293 miliónov EUR v rámci platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré riadi Generálne riaditeľstvo Komisie pre rozvoj a spoluprácu (GR DEVCO), a že neskoré schválenie potrebného zvýšenia viedlo k prenosu problému do nasledujúceho roka, v dôsledku čoho sa vyvinul vyšší tlak na už aj tak obmedzené platobné rozpočtové prostriedky na rok 2014;

200.  so znepokojením berie na vedomie narastajúci rozpor medzi medzinárodnými záväzkami Únie, jej ambicióznymi politickými rámcami a novými nástrojmi (napríklad rozvojový program na obdobie po roku 2015 a nástroje na financovanie vonkajšej činnosti na obdobie 2014 – 2020) na jednej strane a jej neschopnosťou – v dôsledku nedostatočných platobných prostriedkov – plniť záväzky, ktoré prijala vo vzťahu k svojim globálnym partnerom a iným subjektom, najmä pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, na druhej strane;

201.    domnieva sa, že táto situácia predstavuje nielen vysoké politické riziko a riziko poškodenia dôveryhodnosti Únie ako hlavného svetového darcu, ale môže ohroziť aj fiškálnu stabilitu partnerských krajín tým, že v ich rozpočtoch ponecháva finančné medzery; obáva sa, že tento nedostatok sa môže stať veľmi očividným v roku 2015, keď celková výška oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) bude ku koncu roka značne nižšia ako spoločný cieľ vo výške 0,7 % hrubého národného dôchodku Únie;

202.  zdôrazňuje, že v roku 2013 sa už druhý rok po sebe na humanitárnu pomoc venovalo z rozpočtu Únie viac ako 1,3 miliardy EUR v záväzkoch z dôvodu veľkého počtu humanitárnych kríz, ktoré spôsobili obrovské ľudské utrpenie; vyjadruje poľutovanie nad dosahom chýbajúcich platobných rozpočtových prostriedkov v tomto krízovom roku na činnosti GR ECHO, v ktorých bolo možné pokračovať len vďaka zmene rozvrhov platieb, čo viedlo k prenosu neuhradených platieb vo výške 160 miliónov EUR na konci roka; vyzýva Radu, aby dodržiavala platobný harmonogram, na ktorom sa dohodla s Európskym parlamentom;

203.    vyjadruje poľutovanie nad poškodením povesti, ktoré už zapríčinili tieto ad hoc opatrenia, a poukazuje na paradox medzi nárastom počtu humanitárnych kríz na celom svete v posledných rokoch sprevádzaným operatívnymi opatreniami, ktoré Únia prijala s cieľom účinne riešiť nečakané krízy (ako je napríklad otvorenie Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie v máji 2013), na jednej strane a nedostatočnými platobnými rozpočtovými prostriedkami na druhej strane; je veľmi znepokojený skutočnosťou, že táto situácia sa môže zhoršiť, ak sa nezabezpečí primerané zvýšenie rozpočtu;

Miera chybovosti

204.  konštatuje, že najpravdepodobnejšia miera chybovosti Dvora audítorov je 2,6 % a že zvyšková chybovosť, ako sa určuje v druhej štúdii vypracovanej riaditeľstvom EuropeAid, sa odhaduje na 3,35 %; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov hodnotí systémy, ktoré preskúmal na GR EuropeAid, ako čiastočne účinné;

205.  konštatuje, že charakter nástrojov a platobné podmienky rozpočtovej podpory a príspevkov Únie na projekty s viacerými darcami realizované medzinárodnými organizáciami obmedzujú rozsah náchylnosti transakcií na chyby;

206.  žiada Komisiu, aby predložila osobitnú správu o pridanej hodnote rozpočtovej podpory, a najmä o spôsobe, akým rozvojovým krajinám pomohla pri plnení miléniových rozvojových cieľov; v tejto súvislosti žiada o prieskum prijatých opatrení, aby sa zabránilo premrhaniu časti finančných prostriedkov v dôsledku korupcie a podvodu, a v tejto súvislosti aj o účinnosť systémov finančného hospodárenia;

207.  má rovnaký názor na kritiku Dvora audítorov, pokiaľ ide o tzv. „teoretický prístup“ v prípade projektov s viacerými darcami, a žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť predloženia analýzy týchto projektov ako celku v rámci svojich vlastných účtov namiesto toho, aby výlučne zvažovala, či zhromaždená suma zahŕňa dostatočne oprávnené výdavky na pokrytie príspevku EÚ;

208.  žiada Dvor audítorov, aby vypočítal individuálnu mieru chybovosti vo vonkajších vzťahoch týkajúcu sa výdavkov, ktoré nie sú zahrnuté v rozpočtovej podpore alebo v príspevkoch do projektov s viacerými darcami, ktoré vykonávajú medzinárodné organizácie;

Výročné správy o činnosti

209.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v prípade deviatich operácií týkajúcich sa národného programu predvstupovej pomoci Komisia použila účtovný postup na schvaľovanie sumy vo výške 150 miliónov EUR na základe odhadov, a nie na základe vzniknutých, splatených a prijatých nákladov podložených dokladmi; zdôrazňuje, že táto systematická prax GR pre rozširovanie nie je v súlade s článkom 88 nariadenia o rozpočtových pravidlách ani s článkom 100 jeho vykonávacích predpisov; poukazuje na to, že tento dlhodobý postup ovplyvnil a ovplyvňuje po mnohé roky vyhlásenia generálneho riaditeľstva pre rozširovanie o vierohodnosti, čo znamená, že 20 % všetkých výdavkov tohto generálneho riaditeľstva vynaložených v roku 2013 vychádzalo z odhadov; víta skutočnosť, že Komisia zaviedla v roku 2014 systém, ktorý bezodkladne realizovala, s cieľom zabezpečiť, aby sa predbežné financovanie v budúcnosti schvaľovalo na základe riadne vynaložených a vzniknutých nákladov; uznáva, že Komisia sústavne upozorňovala na to, že GR pre rozširovanie oficiálne nepotvrdilo ani neschválilo žiadne výdavky v rámci postupu schvaľovania účtov, a preto nebolo možné nadviazať s príjemcami komunikáciu o akceptácii;

210.  pripomína, že generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (EuropeAid) vo vyhlásení o vierohodnosti(124) uvádza, že zavedené kontrolné postupy poskytujú potrebné záruky v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou príslušných operácií; domnieva sa však, že tomuto tvrdeniu odporuje skutočnosť, že generálny riaditeľ vyjadril globálnu výhradu týkajúcu sa miery chybovosti nad 2 %, čo svedčí o tom, že kontrolné postupy nedokázali zabrániť významným chybám, odhaliť ich ani opraviť;

211.  žiada Komisiu, aby objasnila platné pokyny vydané generálnym sekretariátom Komisie tak, aby bolo možné vydať záporný výrok v prípade, keď finančný vplyv prekročí prah významnosti pre celý rozpočet v rámci zodpovednosti GR;

212.  žiada Komisiu, aby zvážila zavedenie mechanizmu sankcií v prípade vydania úmyselne nesprávneho vyhlásenia o vierohodnosti zo strany povoľujúceho úradníka vo výročnej správe o činnosti uvedenej v článku 66 ods. 9 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

Medzinárodný obchod

213.  154b. žiada Komisiu, aby prerozdelila personálne zdroje z iných generálnych riaditeľstiev do GR TRADE s cieľom zabezpečiť, aby GR TRADE dokázalo uspokojiť odôvodnenú požiadavku občanov a Parlamentu Únie na posilnenie transparentnosti a zlepšenie prístupu k informáciám v kontexte pokračujúcich obchodných rokovaní Únie a nadchádzajúceho ratifikačného procesu, najmä pokiaľ ide o transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP), komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu (CETA) a dohodu o obchode so službami (TISA), a to efektívne, účinne a včas bez toho, aby sa museli zanedbávať ostatné dôležité úlohy pridelené Komisii;

214.  upozorňuje na potrebu zabezpečiť primerané kontroly a audity makrofinančnej pomoci Únie;

215.  konštatuje, že Dvor audítorov zistil, že došlo síce k pozitívnemu vývoju, ale Všeobecný systém preferencií (VSP) ešte v plnej miere nenaplnil plánované ciele; konštatuje tiež, že tento systém sa uplatňuje len krátko;

216.  zdôrazňuje, že posudzovanie a kontrola obchodných dohôd nie sú len rozpočtovou otázkou, ale že sú takisto dôležité, keď ide o zabezpečovanie toho, aby partneri dodržiavali záväzky, ktoré prijali v oblasti ľudských práv, pracovných a ekologických noriem;

217.  požaduje, aby sa zabezpečili dostatočné kontroly rôznych činností podporujúcich internacionalizáciu malých a stredných podnikov z Únie, ako aj ich prístup na trhy tretích krajín; pripomína potrebu vyhodnocovať úroveň účinnosti a hľadať spôsoby, ktorými by sa koordinácia medzi podnikateľskými centrami Únie, národnými podnikateľskými centrami a obchodnými komorami v tretích krajinách, najmä v Ázii, dala zlepšiť;

Haiti

218.  súhlasí s odporúčaniami osobitnej správy Dvora audítorov č. 13/2014 s názvom Podpora EÚ na obnovu po zemetrasení na Haiti, najmä v súvislosti s prijatím spoločnej stratégie GR DEVCO a GR ECHO s cieľom zabezpečiť účinnejšie prepojenie a synergiu medzi ich činnosťami, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby zaviedla tieto odporúčania vo všetkých pokračujúcich a budúcich operáciách v situácii po pohrome alebo v nestabilnej situácii; vyzýva Komisiu, aby spoluzákonodarcov informovala o všetkých rozpočtových alebo právnych obmedzeniach, ktoré bránia v účinnom vykonávaní podpory Únie na obnovu po zemetrasení na Haiti;

Kombinované financovanie

219.  so znepokojením konštatuje, že využívanie kombinovaného financovania v odvetví energetiky sa zameriava predovšetkým na veľké projekty, pričom sa kladie menší dôraz na miestne energetické riešenia; naliehavo vyzýva Úniu, aby pri rozvoji energetickej infraštruktúry na zabezpečenie všeobecného prístupu k energii pre všetkých do roku 2030 nezaujímala prístup zhora nadol a mala na pamäti, že veľké infraštruktúry nemusia vyhovovať hospodárskej a sociálnej štruktúre danej krajiny a poskytovať prístup k energii chudobným, pre ktorých sú menšie, decentralizované a mimosieťové zdroje energie zvyčajne vhodnejšie a účinnejšie;

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika

220.  víta pokrok Komisie v akreditovaní všetkých misií SZBP v súlade so šesťpilierovým hodnotením a jej predpoveď, že štyri najväčšie misie budú čoskoro spĺňať požiadavky; zdôrazňuje, že treba, aby Komisia akreditovala všetky misie v súlade s odporúčaním Dvora audítorov;

221.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad závažnými obvineniami misie EULEX Kosovo z údajnej korupcie, ktoré, ak sa potvrdia, spochybnia povesť Európskej únie a pomoc, ktorú poskytuje krajinám realizujúcim reformy v oblasti právneho štátu; ďalej vyjadruje mimoriadne znepokojenie nad tým, ako sa k obvineniam z korupcie pristupovalo, ako aj pomalou reakciou zo strany Európskej služby pre vonkajšiu činnosť; berie na vedomie začiatok vyšetrovania, ktorého cieľom je preskúmanie misie EULEX Kosovo; očakáva, že čo najskôr dostane informácie o jeho výsledkoch, a zdôrazňuje, že v otázkach korupcie sa musí uplatňovať politika nulovej tolerancie a že si bude treba zobrať ponaučenia;

222.  vyjadruje poľutovanie nad značným omeškaním pri obstarávaní základného vybavenia a služieb pre misie v rámci spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky (SBOP) a nad výsledným negatívnym účinkom na fungovanie misií; pripomína, že Dvor audítorov v osobitnej správe č. 18/2012 s názvom Pomoc Európskej únie Kosovu týkajúca sa právneho štátu kritizoval túto neefektívnosť a dospel k záveru, že postupy verejného obstarávania stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách „neboli navrhnuté pre misie SBOP, akou je EULEX, ktoré niekedy potrebujú rýchlu a flexibilnú odozvu“; naliehavo vyzýva Komisiu, aby posúdila revíziu príslušných pravidiel;

Správa o riadení vonkajšej pomoci (EAMR)

223.  konštatuje, že väčšina delegácií Únie nedosiahla referenčné hodnoty stanovené Komisiou pre kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI)(125) uvedené v 119 správach o monitorovaní vonkajšej pomoci týkajúcich sa finančného plánovania a prideľovania zdrojov, finančnej správy a auditu;

224.  konštatuje, že pokiaľ ide o kľúčové ukazovatele výkonnosti stanovené Komisiou, najlepšie výsledky dosiahli delegácie Únie v Nepále a Namíbii, ktoré dosiahli referenčné hodnoty stanovené Komisiou v prípade 23 z 26 kľúčových ukazovateľov výkonnosti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že najhoršie výsledky dosiahla delegácia Únie v Líbyi, ktorá splnila referenčné hodnoty len v troch KPI z 26, po ktorej nasleduje delegácia v Stredoafrickej republike, ktorá splnila len štyri referenčné hodnoty;

225.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že delegácie riadené GR pre rozširovanie, konkrétne delegácie v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Macedónsku, Turecku, Kosove a Albánsku poskytujú v správach o riadení vonkajšej pomoci málo adekvátnych údajov a informácií;

226.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že dosah, výsledky a výstupy akcií riadených útvarmi delegácií Únie sa v rámci existujúcich kľúčových ukazovateľov výkonnosti dostatočne nehodnotia a ukazovatele poskytujú len veľmi obmedzený obraz o dosiahnutých výsledkoch a najmä celkovom fungovaní delegácií, ako aj o miere spokojnosti zainteresovaných strán so službami poskytovanými delegáciami Únie v týchto krajinách;

227.  žiada Komisiu, aby:

–       predložila Parlamentu prijaté opatrenia na zlepšenie fungovania delegácií Únie, pokiaľ ide o finančné plánovanie a prideľovanie zdrojov, finančnú správu a audit, najmä pokiaľ ide o delegácie, ktoré dosahujú najhoršie výsledky;

–       každoročne lepšie dokumentovala závery vyvodené zo EAMR a z kľúčových ukazovateľov výkonnosti a predložila ich spolu so správami o riadení vonkajšej pomoci Parlamentu;

–       priložila k EAMR súvahu s účtovnými údajmi delegácie;

–       zvýšila kvalitu aj kvantitu údajov uvádzaných v EAMR, ako aj relevantnosť správ, najmä pokiaľ ide o delegácie v pôsobnosti GR pre rozširovanie; ako aj

       stanovila podmienky vonkajšej pomoci na boj proti korupcii;

Medzinárodná riadiaca skupina

228.  berie na vedomie, že verzia záverečnej správy úradu OLAF o medzinárodnej riadiacej skupine, ktorá prenikla na verejnosť, sa dostala do obehu; žiada Komisiu a dozorný výbor úradu OLAF, aby vyšetrili, prečo a ako správa úradu OLAF prenikla na verejnosť a kto je za to zodpovedný, pretože medzinárodná riadiaca skupina ešte stále nemá informácie o obsahu tejto správy;

229.  poznamenáva, že medzinárodná riadiaca skupina dostala od svojho založenia od Komisie viac ako 130 miliónov EUR v rámci spoločného priameho alebo nepriameho hospodárenia; konštatuje, že medzinárodná riadiaca skupina z dôvodu prerušenia platieb Komisiou dala prípad na súd a že postavenie tejto organizácie je stále predmetom právnej polemiky; naliehavo vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti prijala jasné rozhodnutie, a žiada Komisiu, aby informovala Parlament o ďalších krokoch vyšetrovania úradu OLAF, ktoré sa začalo v roku 2011; naliehavo vyzýva Komisiu, aby Parlamentu poskytla zoznam všetkých organizácií, spoločností, iných orgánov alebo osôb spolu s podrobnými informáciami o právnom postavení, ktoré prijali od Komisie zákazky bez výzvy na predkladanie návrhov;

Ukrajina

230.  konštatuje, že platby dvojstrannej pomoci Ukrajine, financované z rozpočtu nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI), dosiahli v roku 2013 výšku 152,8 milióna EUR; konštatuje, že 42,5 % týchto platieb (64,9 milióna EUR) súvisí so zmluvami priamo riadenými delegáciou Únie na Ukrajine; berie na vedomie, že vo forme rozpočtovej podpory bolo vyplatených zostávajúcich 57,5 % (87,9 milióna EUR);

231.  zdôrazňuje, že platby rozpočtovej podpory sú podmienené dosiahnutím spoločne dohodnutých výsledkov a referenčných hodnôt; konštatuje, že prijímajúca vláda sa podpísaním dvojstrannej dohody o financovaní zaväzuje tieto výsledky a referenčné hodnoty splniť, a ak sa tieto výsledky a referenčné hodnoty nepodarí splniť, platby sa nevyplatia;

232.  uznáva, že Ukrajina sa v súčasnosti nachádza v osobitne ťažkej situácii, ale tvrdí, že to nemôže slúžiť ako výhovorka nesplnenia podmienok, za ktorých sa poskytuje rozpočtová podpora, a najmä neriešenia rozsiahlej korupcie v krajine;

233.  vyzýva preto Komisiu a delegáciu EÚ na Ukrajine, aby boli osobitne opatrné pri rozdeľovaní finančných prostriedkov a aby sa ubezpečili o tom, že finančné prostriedky sa investujú do projektov, na ktoré boli určené;

Administratívne náklady na poskytovanie pomoci

234.  vyjadruje znepokojenie nad vysokými administratívnymi nákladmi na poskytovanie pomoci Strednej Ázii, ktoré vypočítal Dvor audítorov; žiada Komisiu, aby informovala Parlament o administratívnych nákladoch na externé poskytovanie pomoci, ak prekročia 10 % predpokladaného rozpočtu;

Podozrenie na spreneveru prostriedkov Únie na humanitárnu a rozvojovú pomoc

235.  berie na vedomie, že úrad OLAF vypracoval správu o humanitárnej pomoci poskytnutej utečencom zo Západnej Sahary v utečeneckom tábore Tindouf v Alžírsku (OF 2003/526); vyzýva Komisiu, aby objasnila opatrenia prijaté v nadväznosti na zistenia tejto správy; konštatuje, že podľa vyšetrovacej správy Rady OSN pre ľudské práva(126) predstavuje neregistrovanie populácie utečencov za toto dlhšie obdobie (t. j. takmer 30 rokov po ich príchode) „abnormálnu a jedinečnú situáciu v histórii Rady OSN pre ľudské práva“; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby Alžírčania ani Západosaharčania obvinení v správe úradu OLAF už nemali prístup k pomoci financovanej európskymi daňovými poplatníkmi; vyzýva Komisiu, aby prehodnotila a upravila pomoc Únie na základe skutočných potrieb tohto obyvateľstva a aby zabezpečila, že sa nepoškodia záujmy ani potreby utečencov, pretože sú najviac bezbranní voči možnému nečestnému konaniu;

236.  vyjadruje znepokojenie nad prípadom podvodu v súvislosti so mzdami štátnych zamestnancov, keď Svetová banka ani Spojené kráľovstvo ako projektoví partneri neupozornili Komisiu na vážne obavy z nedostatkov kontrol a na riziko účtovných chýb a podvodov, ktoré tieto nedostatky predstavujú;

Výskum a iné vnútorné politiky

EÚ 2020

237.  zdôrazňuje, že siedmy rámcový program (7RP) bol hlavným programom, ktorý financovala Komisia; konštatuje, že sa podpísalo 809 dohôd o grantoch na príspevky Únie v celkovej hodnote 3 439 miliónov EUR, do ktorých bolo zapojených 10 345 účastníkov; konštatuje, že 7RP prispieva k úsiliu Únie investovať do udržateľnej konkurencieschopnosti, ale upozorňuje, že Únia ako celok stále nesplnila cieľ, ktorým je vyčleniť aspoň 3 % HDP na výskum a vývoj; konštatuje, že sa dosiahol určitý pokrok pri plnení kľúčových ukazovateľov výkonnosti (hrubé výdavky na výskum a vývoj, podiel verejných výdavkov na výskum a vývoj, podiel finančných príspevkov Únie malým a stredným podnikom, skrátenie času medzi podaním žiadosti a poskytnutím grantu);

Chyby

238.  konštatuje, že Dvor audítorov skontroloval 150 operácií, konkrétne 89 operácií súvisiacich s výskumom (86 v siedmom rámcovom programe (RP7) a tri v šiestom rámcovom programe (RP6)), 25 operácií sa týkalo programu celoživotného vzdelávania (LLP) a programu Mládež v akcii (YiA) a 36 operácií sa týkalo iných programov; vyjadruje poľutovanie, že Dvor audítorov odhadol najpravdepodobnejšiu mieru chybovosti na 4,6 % (3,9 % v roku 2012);

239.  všíma si, že výdavky v tejto skupine politík sa týkali širokej škály politických cieľov, napríklad výskumu a inovácií, vzdelávania, bezpečnosti, migrácie a opatrení na boj proti účinkom finančnej krízy; konštatuje, že Komisia využila viac ako 50 % sumy, ktorá bola k dispozícii na výskum (5 771 miliónov EUR); konštatuje, že 45 % rozpočtu Komisie na výskum realizovali subjekty (t. j. agentúry, spoločné podniky) mimo generálneho riaditeľstva; poznamenáva, že takmer 90 % výdavkov bolo v podobe grantov určených príjemcom podieľajúcim sa na projektoch a že v roku 2013 uzavrela Komisia 809 dohôd o grantoch;

240.  konštatuje, že hlavným rizikom z hľadiska riadnosti bolo aj naďalej to, že príjemcovia mohli do výkazu nákladov zahrnúť neoprávnené alebo nepodložené náklady, ktoré systémy kontroly Komisie alebo členských štátov neodhalili ani neopravili;

241.  vyjadruje poľutovanie, že 35 % odhadovaných chýb je spôsobených nesprávne vypočítanými alebo neoprávnenými nákladmi na personál; konštatuje, že ide skôr o vykázanie rozpočtových, nie skutočných nákladov na personál, ako aj vyúčtovanie času stráveného na projektoch;

242.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že odhadovaná miera chybovosti 23 % pochádza z nepriamych neoprávnených nákladov, 25 % z ostatných neoprávnených priamych nákladov (DPH, cestovné atď.) a 17 % z nedodržiavania pravidiel verejného obstarávania;

243.  všíma si, že žiadatelia, ktorí žiadajú prvýkrát, najmä malé a stredné podniky, majú väčšinou neznámy profil rizika/chýb; vyzýva Komisiu, aby neohrozila úsilie vynaložené s cieľom podporiť týchto účastníkov, aby sa podieľali na programoch, a to systematickým zvyšovaním úrovne kontroly alebo administratívnej záťaže, ktorú na nich kladie;

Systémy riadenia a kontroly

244.  je šokovaný, že v deviatich z 32 výkazov nákladov certifikovaných nezávislými audítormi zistil Dvor audítorov závažné chyby; domnieva sa, že táto miera chybovosti nie je prijateľná, pretože audítori pracujú vo svojej odbornej oblasti;

245.  vyzýva Komisiu, aby zlepšila informovanosť audítorov, pokiaľ ide o plnenie úloh;

246.  berie na vedomie skutočnosť, že Komisia v roku 2013 vykonala 500 auditov ex post a prijala s tým súvisiace opatrenia týkajúce sa vymáhania a opravy, ako aj kontroly ex ante v závislosti od rizika;

247.  podporuje odporúčanie Dvora audítorov, ktoré Komisia prijala, aby jej kontrolné činnosti viac vychádzali z analýzy rizík, pričom by sa pri kontrolách mala orientovať na vysokorizikových príjemcov (napr. subjekty, ktoré majú menej skúseností s európskym financovaním) a mala by zmenšovať kontrolnú záťaž u menej rizikových príjemcov;

248.  pripomína potrebu nájsť správnu rovnováhu medzi menšou administratívnou záťažou a účinnou finančnou kontrolou;

249.  víta skutočnosť, že v roku 2014 sa čas medzi podaním žiadosti a poskytnutím grantu skrátil z 249 na 209 dní v 94 % dohôd o grantoch;

250.  víta skutočnosť, že Komisia pokračovala vo svojej komunikačnej kampani založenej na dokumente s uvedením 10 najčastejších príčin chýb, ktorý sa v roku 2012 zaslal všetkým účastníkom programu;

251.  konštatuje, že ku koncu roka 2013 dosiahli neoprávnene získané sumy výšku 29,6 milióna EUR, zatiaľ čo výška nevymožených súm sa zvýšila z 12 miliónov EUR na konci roku 2012 na takmer 17 miliónov EUR;

252.  konštatuje, že strany zainteresované na projekte (organizácia ITER a domáce agentúry – vrátane spoločného podniku Fusion for Energy) uznali, že súčasný harmonogram a rozpočet nie sú realistické, čo potvrdilo niekoľko nezávislých hodnotení v posledných dvoch rokoch (2013 – 2014); žiada o poskytnutie revidovaného harmonogramu a rozpočtu, ktorý sa predloží rade ITER v júni 2015; je znepokojený pravidelným meškaním programu ITER, čo spochybňuje jeho účinnosť a efektívnosť; je hlboko znepokojený nadmernými nákladmi, ktoré ovplyvnili nákladovú efektívnosť programu a ohrozili ostatné programy Únie, najmä v oblasti výskumnej politiky;

253.  víta skutočnosť, že Fond pre vonkajšie hranice prispel k podpore finančnej solidarity; napriek tomu kritizuje skutočnosť, že sa obmedzila európska pridaná hodnota a že pre nedostatky v monitorovaní príslušnými orgánmi a závažné chyby v následných hodnoteniach vykonávaných Komisiou a členskými štátmi nedal zmerať celkový výsledok;

Galileo

254.  berie na vedomie odpovede Komisie o pokroku dosiahnutom pri realizácii projektu Galileo: v rokoch 2011 a 2012 sa na obežnú dráhu úspešne vypustili štyri satelity vo fáze validácie systému na obežnej dráhe (IOV); fáza validácie systému na obežnej dráhe sa úspešne skončila v roku 2014; dizajn systému, ciele fungovania a východiskové body na fungovanie systému sa úspešne potvrdili; pozemná infraštruktúra s mnohými pozemnými stanicami na celom svete sa skončila a môžu sa spustiť úvodné operácie; pátracia a záchranná funkcia satelitov Galileo v rámci validácie na obežnej dráhe (IOV) sa úspešne demonštrovala; satelity č. 5 a 6 sa 22. augusta 2014 vypustili na nesprávnu obežnú dráhu a od decembra 2014 sa postupne presunuli na vhodnejšiu obežnú dráhu, aby sa dali lepšie využívať; zároveň pokračuje testovanie užitočného navigačného zaťaženia satelitov; očakáva, že dostane informácie o dodatočných nákladoch na tieto nepredvídané opatrenia;

255.    konštatuje, že v roku 2013 Dvor audítorov kontroloval osem operácií v odvetví dopravy a zistil, že päť z nich bolo ovplyvnených jednou alebo viacerými chybami; upozorňuje na zvýšenie podielu ovplyvnených operácií v roku 2013 (62 %) oproti roku 2012 (49 %) a vyjadruje znepokojenie nad tým, že Dvor audítorov ako v minulých rokoch zistil niekoľko chýb súvisiacich s nedodržaním pravidiel Únie a vnútroštátnych pravidiel verejného obstarávania v prípade kontrolovaných projektov TEN-T; konštatuje, že GR MOVE ako v predchádzajúcom roku 2012 ani v roku 2013 nevydalo výhradu v súvislosti s chybami vo verejnom obstarávaní; preto trvá na tom, aby Komisia realizovala opatrenia potrebné na vylúčenie týchto chýb v budúcnosti; konštatuje, že je nanajvýš dôležité, aby sa rozšírili kontroly ex ante a ex post týkajúce sa príjemcov grantov, fondov a finančných prostriedkov od Komisie, aby sa zabránilo zneužívaniu pri prideľovaní zdrojov Spoločenstva a zabezpečilo overovanie výkonnosti; zdôrazňuje, že obdobie financovania na roky 2007 – -2013 sa formálne skončilo, ale pre financovanie z Kohézneho fondu platí zásada N+2, čo znamená, že práca na mnohých projektoch pokračuje až do konca tohto roka;

256.    vyzýva Komisiu, aby v záujme transparentnosti zverejňovala ľahko dostupný výročný zoznam dopravných projektov spolufinancovaných Úniou vrátane presnej sumy finančných prostriedkov pre každý jednotlivý projekt; konštatuje, že tento zoznam projektov má zahŕňať všetky zdroje financovania poskytované Úniou, ako sú TEN-T, Horizont 2020, Kohézny fond a regionálne fondy;

257.    naliehavo vyzýva Komisiu, aby každoročne informovala o tom, ako sa zohľadňovali pripomienky k jednotlivým rozpočtovým riadkom;

258.    pripomína, že dopravné projekty v obdobiach rokov 2007 – 2013 a 2014 – 2020 sa financovali a budú financovať z viacerých zdrojov vrátane NPE, Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja; vyzýva Komisiu, aby sa usilovala o väčšiu súčinnosť medzi rôznymi zdrojmi financovania, a tak zabezpečila efektívnejšie prideľovanie finančných prostriedkov Únie;

Ochrana životného prostredia a verejné zdravie

259.  vyjadruje spokojnosť nad celkovým plnením v rozpočtových okruhoch na ochranu životného prostredia, klímu, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v roku 2013; znovu pripomína, že na tieto nástroje politiky sa z rozpočtu Únie vyčlenilo iba necelých 0,5 %, pričom treba mať na zreteli jednoznačnú pridanú hodnotu Únie v týchto oblastiach a podporu občanov Únie politikám Únie v oblasti ochrany životného prostredia a klímy, ako aj v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti potravín; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že toto percento sa v porovnaní s rokom 2012 znížilo z 0,8 % na 0,5 %;

260.  berie na vedomie prezentáciu politík v oblastiach ochrany životného prostredia a zdravia vo výročnej správe Dvora audítorov za rozpočtový rok 2013; je znepokojený tým, že obe tieto oblasti politiky sa znovu objavujú v kapitole, ktorá sa venuje aj rozvoju vidieka a rybárstvu; opäť vyjadruje kritický postoj k zloženiu oblastí politiky a naliehavo vyzýva Dvor audítorov, aby v budúcej výročnej správe svoj prístup prehodnotil; v tejto súvislosti poukazuje na osobitnú správu Dvora audítorov č. 12/2014 s názvom Je EFRR účinný pri financovaní projektov, ktoré priamo podporujú biodiverzitu v súlade so stratégiou EÚ pre biodiverzitu do roku 2020?, kde sa zdôrazňuje, že Komisia by mala viesť presné záznamy o priamych a nepriamych výdavkoch na biodiverzitu vrátane sústavy Natura 2000; naliehavo vyzýva členské štáty, aby tento proces uľahčili tým, že budú poskytovať presné údaje;

261.  oceňuje, že Dvor audítorov vykonáva náhodné kontroly v členských štátoch veľmi systematicky a na ich základe určuje mieru chybovosti; konštatuje, že Dvor audítorov neuvádza, v ktorých členských štátoch alebo oblastiach sa objavujú najväčšie problémy; zdôrazňuje preto potrebu jasného reťazca zodpovednosti a v tejto súvislosti prikladá veľký význam kvalite kontrolných systémov v členských štátoch;

262.  pokladá pokrok pri uskutočňovaní 14 pilotných projektov (PP) a šiestich prípravných akcií (PA) v celkovej sume 5 983 607 EUR za uspokojivý; povzbudzuje Komisiu, aby aj naďalej vykonávala PP a PA podľa návrhu Parlamentu;

263.  konštatuje, že GR SANCO v roku 2013 zodpovedalo za plnenie sumy 233 928 461 EUR v rozpočtových riadkoch v oblasti verejného zdravia, z čoho bolo uspokojivo zaviazaných 98,1 %; je si vedomý, že približne 77 % z tohto rozpočtu sa priamo presúva do troch decentralizovaných agentúr (Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európska agentúra pre lieky (EMA)) a že miera plnenia všetkých rozpočtových prostriedkov bola 100 % okrem agentúry EMA a úradu EFSA a toto nedostatočné plnenie viazaných rozpočtových prostriedkov v prípade agentúry EMA a úradu EFSA zodpovedá výsledku za rok 2012;

Kultúra

264.  víta skutočnosť, že v roku 2013 bola miera plnenia rozpočtu na programy na obdobie 2007 – 2013, najmä na program celoživotného vzdelávania a programy Kultúra, Médiá a Mládež v akcii, na úrovni 100 %; žiada, aby sa rozpočet v rámci vzdelávacích a kultúrnych programov na obdobie 2014 – -2020 posilnil a zvýšil; je osobitne znepokojený skutočnosťou, že na konci roku nesúlad medzi schválenými viazanými a platobnými rozpočtovými prostriedkami spôsobil nedostatok platieb (ktorý napríklad v rámci programu Erasmus+ viedol k deficitu vo výške 202 miliónov EUR), čo malo vážny nepriaznivý vplyv na nasledujúci rok; vyjadruje vážne znepokojenie a zároveň poľutovanie nad skutočnosťou, že v súvislosti s novými programami, najmä s programami Erasmus+ a Kreatívna Európa, môže nastať podobná situácia, čo by pre Úniu následne znamenalo nebezpečnú stratu dôveryhodnosti a oslabilo dôveru občanov v inštitúcie Únie a pre účastníkov programu by to malo katastrofálne následky;

265.  víta skutočnosť, že program Erasmus od začatia činnosti v roku 1987 dosiahol hranicu 3 miliónov študentov, ktorú sa mu podarilo prekročiť; berie na vedomie udržateľný úspech, ktorý tento hlavný program Únie prispievajúci k európskej integrácii a zlepšujúci informovanosť o spoločnom európskom občianstve a pocit spolupatričnosti dosahuje od začiatku svojho fungovania;

266.  je znepokojený tým, že na európskej úrovni, ako sa uvádza v osobitnej správe Eurobarometra č. 399 z roku 2013 o prístupe ku kultúre a účasti na nej, sa verejné rozpočty určené na ochranu a podporu kultúrneho dedičstva výrazne znižujú, rovnako ako účasť na tradičných kultúrnych aktivitách; preto sa domnieva, že nové nástroje Únie určené na podporu európskej stratégie pre kultúru, ako sú programy Kreatívna Európa a Horizont 2020 alebo kultúrna platforma Europeana, treba posilniť;

Potrebné opatrenia

267.  berie na vedomie skutočnosť, že generálny riaditeľ generálneho riaditeľstva pre výskum a inováciu vydal všeobecnú výhradu týkajúcu sa presnosti výkazov nákladov (3 664 miliónov EUR) pre RP7 vo výročnej správe o činnosti generálneho riaditeľstva, napriek tomu, že on sám očakáva, že „čistý finančný vplyv chýb“ bude na základe 1 552 dokončených projektov vo výške približne 2,09 %, t. j. blízko prahu významnosti; domnieva sa, že vzhľadom na tieto výhrady stráca výraz „riadne finančné hospodárenie“ zmysel; vyzýva preto generálneho riaditeľa, aby svoje výhrady v budúcnosti vyjadroval konkrétnejšie a cielenejšie;

268.  vyzýva Komisiu, aby poskytla informácie o priemernej dĺžke námietkových konaní pred procesmi vymáhania v tejto skupine politík, a to v dostatočnom časovom predstihu pred vydaním správy o nadväzných opatreniach po udelení absolutória Komisii za rok 2013;

269.  vyjadruje poľutovanie, že Komisia stále nezaslala zoznam príjemcov podľa krajín; očakáva odpoveď v správe o ďalších opatreniach po udelení absolutória Komisii za rok 2013;

270.  víta skutočnosť, že Komisia konečne udelila spravodajcovi prístup k správe o audite operačných nákladov na dva programy (Program celoživotného vzdelávania – 6,9 milióna EUR a Mládež v akcii – 1,65 milióna EUR), ktoré sa realizovali v rokoch 2012 a 2013 v Turecku; konštatuje, že správa sa poslala na základe rámcovej dohody; vyjadruje znepokojenie nad zistenými významnými nedostatkami, ale víta opatrenia, ktoré prijali turecké orgány v záujme nápravy situácie; žiada Komisiu, aby zhodnotila, či bude treba využiť nejaké finančné opravy;

271.  vyzýva Komisiu, aby poskytla doplňujúce informácie o výdavkoch na program na podporu politiky informačných a komunikačných technológií, a to v dostatočnom predstihu pred vydaním správy o nadväzných opatreniach po udelení absolutória Komisii za rok 2013; konštatuje, že v prípade tohto programu môžu rizikové platby dosahovať v roku 2013 výšku až 3,4 milióna EUR, čo predstavuje zvyškovú chybovosť vo výške 2,8 %; konštatuje, že generálny riaditeľ generálneho riaditeľstva pre komunikačné siete, obsah a technológie (GR CONNECT) napriek týmto skutočnostiam neuviedol žiadnu výhradu;

272.  vyzýva Komisiu, aby komplexne a včas vzhľadom na postup udelenia absolutória za rok 2014 informovala o zvýšení politického zamerania generálneho riaditeľstva pre výskum a inováciu v súvislosti s poverením orgánov mimo Komisie riadením dvoch tretín operačných nákladov RP7;

273.  žiada Komisiu, aby včas s ohľadom na postup udelenia absolutória za rok 2014 poskytla prehľad o pokroku politiky medzi RP7 a programom Horizont 2020 pre výskumných pracovníkov a malé a stredné podniky;

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)

274.  víta pokračujúce diskusie medzi úradom OLAF a jeho dozorným výborom o pracovných dohodách a vyzýva ich, aby dosiahli uspokojivú dohodu; berie na vedomie úsilie úradu OLAF o presadzovanie pracovných dohôd; zdôrazňuje, že toto úsilie by nemalo byť neprimerané vzhľadom na obmedzené zdroje tohto úradu;

275.  poukazuje na to, že nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 Európskeho parlamentu a Rady(127) s účinnosťou od 1. októbra 2013 nezaväzuje úrad OLAF, aby zabezpečil nezávislé fungovanie sekretariátu dozorného výboru (odôvodnenie č. 40 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013); v tejto fáze nepozná opatrenia, ktoré by boli prijaté na vykonanie tejto zákonnej povinnosti; naliehavo vyzýva Komisiu, aby prijala okamžité kroky na nápravu tejto situácie;

276.  vyzýva úrad OLAF, aby včas konzultoval s dozorným výborom ešte pred zmenou pokynov na vyšetrovacie postupy pre zamestnancov a pred stanovením priorít vyšetrovacej politiky;

277.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že úrad OLAF nie vždy realizuje odporúčania dozorného výboru, niekedy dokonca bez uvedenia dôvodu; vyzýva generálneho riaditeľa, aby v tomto smere zlepšil spoluprácu;

278.  pripomína, že 31. januára 2012 začal úrad OLAF 423 vyšetrovaní; vyjadruje znepokojenie nad zákonnosťou takéhoto postupu; vyzýva dozorný výbor úradu OLAF, aby posúdil zákonnosť 423 vyšetrovaní, ktoré sa začali zo dňa na deň, ako aj výsledok týchto vyšetrovaní; takisto žiada dozorný výbor úradu OLAF, aby posúdil štatistiky o trvaní vyšetrovaní, preskúmal fungovanie systému riadenia prípadov a aby o tom podal správu Parlamentu;

279.   vyzýva dozorný výbor úradu OLAF, aby posúdil aj štatistiky o trvaní vyšetrovaní, preskúmal fungovanie systému riadenia prípadov a aby o tom podal správu príslušnému výboru Parlamentu;

280.  žiada úrad OLAF, aby vo výročnej správe uviedol podrobnejšie štatistiky o frekvencii začatia a skončenia vyšetrovaní;

281.  žiada úrad OLAF, aby Parlamentu poskytol viac informácií o praktických aspektoch postupu v prípade výberového konania, dĺžke a interných pravidlách konania;

Administratíva

282.  poukazuje na to, že v posledných štyroch rokov (2011 – 2014) prišlo 336 145 prihlášok do všetkých výberových konaní, ktoré začal Európsky úrad pre výber pracovníkov, priemerné náklady na spracovanie jednej prihlášky dosahujú približne 238 EUR a menej ako 10 % týchto uchádzačov sa dostalo do rezervného zoznamu; žiada, aby sa ušetrili peniaze daňových poplatníkov Únie zmenšením byrokracie a predĺžením platnosti rezervných zoznamov aspoň na dva roky; žiada Komisiu, aby do júna 2015 predložila správu na túto tému;

283.  žiada Komisiu, aby Parlamentu poskytla informácie o najvyšších dôchodkoch úradníkov Komisie vyplatených v roku 2013;

284.  vyjadruje znepokojenie nad zistením Dvora audítorov, že ustanovenia o prijímaní opatrení voči zamestnancom so slabou výkonnosťou sa využívajú len zriedka; vyzýva Komisiu, aby v plnom rozsahu uplatňovala služobný poriadok;

285.  žiada informácie o zamestnancoch mimo plánu pracovných miest a o nákladoch na zamestnancov financovaných z iných okruhov než „administratíva“; vyjadruje poľutovanie nad tým, že rozpočtový orgán nedostáva konsolidované informácie o celkovom počte týchto zamestnancov ani o súvisiacich výdavkoch Komisie na zamestnancov;

286.  pripomína, že nariadením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004(128) sa v prílohe 1 časť A zaviedli dve nové triedy AD 13 a AD 14 dostupné pracovníkom bez riadiacej zodpovednosti, čo bolo predtým obmedzené na triedu A4 (rovnocenná s AD 12); vyzýva Komisiu, aby aktualizovala správu z roku 2011 o rovnocennosti primeranej kariéry a aby informovala o výdavkoch na zamestnancov v nemanažérskych pozíciách AD 13 a AD 14 v roku 2013;

287.  žiada Komisiu, aby poskytla informácie o financovaní všetkých spoločenských, športových a kultúrnych opatrení pre svojich zamestnancov vrátane prínosu opatrení týkajúcich sa výkonnosti a integrácie vysťahovalcov a ich rodín;

288.  žiada Komisiu, aby v správe o nadväzných opatreniach po udelení absolutória Komisii za rok 2013 informovala o využívaní pružného pracovného času;

289.  vyjadruje znepokojenie nad výrazným zvýšením počtu vysokých úradníkov v triedach AD 13 až AD 16; vidí riziko poškodenia povesti Únie, pretože len ťažko sa dá vysvetliť, že nadčasy nie sú viditeľne zahrnuté do týchto vysokých platov;

290.  konštatuje, že rozdiely v úrovni miezd štátnych zamestnancov pracujúcich pre inštitúcie Únie a zamestnancov pracujúcich pre štátnu správu sú stále veľmi vysoké a vedú, okrem iného, k nedostatočnej mobilite medzi zamestnancami na úrovni Únie a vnútroštátnej úrovni; vyzýva Komisiu, aby uskutočnila hĺbkovú štúdiu o dôvodoch týchto rozdielov a vypracovala dlhodobú stratégiu na ich zníženie, a aby zároveň venovala osobitnú pozornosť rôznym príspevkom (príspevky na rodinu, expatriáciu, zabývanie a presídlenie), ročnej dovolenke, dovolenke, pracovným cestám a preplácaniu nadčasov;

291.  pripomína oznámenie, ktoré vydal generálny sekretariát Komisie, o obmedzení dĺžky odpovedí na parlamentné otázky, ktoré sa stanovuje na 20 riadkov; vyzýva Komisiu, aby prevzala svoju politickú zodpovednosť a nenechala sa už vo svojich odpovediach obmedzovať generálnym sekretariátom;

292.  vyjadruje obavy o ochranu informátorov a naliehavo žiada Komisiu, aby zabezpečila plné dodržiavanie ich práv;

293.  poukazuje na to, že mimovládne organizácie dostali v roku 2013 takmer 9 miliónov EUR od GR pre životné prostredie, takmer 4 milióny EUR od GR pre zdravie a spotrebiteľov a 5,7 milióna EUR od GR pre zamestnanosť, sociálne veci a inklúziu; berie na vedomie trvalú externalizáciu úloh Komisie; žiada Komisiu, aby prezentovala Parlamentu, akú pridanú hodnotu majú pre Úniu peniaze prideľované cez tieto mimovládne organizácie;

294.  vyzýva Komisiu, aby sa komisárom, ktorí sú vo funkcii kratšie ako dva roky, v budúcnosti poskytoval vyrovnávací príspevok len na obdobie, ktoré nepresahuje dĺžku ich funkčného obdobia vo funkcii komisára;

295.  199b. domnieva sa, že v čase krízy a rozpočtových škrtov vo všeobecnosti by sa mali znížiť náklady na niekoľkodňové výjazdy zamestnancov inštitúcií Únie mimo kancelárie a mali by sa čo najviac obmedzovať na pracoviská inštitúcií, pretože vysoké náklady neodôvodňuje ani ich výsledná pridaná hodnota;

296.  je znepokojený nedostatkom žien v zodpovedných funkciách Komisie; vyzýva Komisiu, aby zaviedla plán rovnakých príležitostí, najmä pokiaľ ide o vedúce pozície v záujme čo najrýchlejšieho odstránenia tejto nerovnováhy;

Rozpočet EÚ a výsledky

297.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek určitému pokroku, o ktorom informoval Dvor audítorov(129), štvrtá hodnotiaca správa podľa článku 318 ZFEÚ stále nie je užitočným príspevkom k postupu udelenia absolutória, zatiaľ čo podľa ZFEÚ by mala byť súčasťou dôkazov Parlamentu pri každoročnom udeľovaní absolutória Komisii v súvislosti s rozpočtom; vyjadruje znepokojenie nad tým, že hlavným problémom rozpočtu Únie je nedostatočné zameranie na výkon;

298.  konštatuje, že Dvor audítorov v správe za rok 2013 dospel k záveru, že členské štáty sa pri výbere projektov v rámci zdieľaného hospodárenia zamerali najprv na potrebu minutia dostupných finančných prostriedkov Únie než na očakávanú výkonnosť; žiada v záujme zvrátenia tejto pohnútky a dosiahnutia zmeny smerom ku kultúre dobrej výkonnosti, aby sa zvolala nezávislá pracovná skupina na vysokej úrovni (vrátane akademikov) pre výkonnosť rozpočtu Únie s cieľom vydať odporúčania, pokiaľ ide o štrukturálny presun tejto pohnútky z výdavkov na dobrú výkonnosť, založený na posúdení úniovej pridanej hodnoty, pri súčasnom dodržiavaní súladu s pravidlami; zastáva názor, že zistenia tejto pracovnej skupiny na vysokej úrovni by mali byť k dispozícii včas pred predbežným hodnotením súčasného viacročného finančného rámca, a mali by tvoriť základ programového obdobia nového viacročného finančného rámca;

299.  pripomína svoju požiadavku, aby si generálne riaditeľstvá Komisie v pláne riadenia stanovili obmedzený počet jednoduchých cieľov podľa požiadaviek Dvora audítorov z hľadiska relevantnosti, porovnateľnosti a spoľahlivosti, ktoré by boli prepojené s hlavnými cieľmi stratégie Európa 2020, aby uvádzali informácie o úspechoch vo výročných správach o činnosti v kapitole s názvom Splnené politické ciele a aby Komisia na základe toho prijala hodnotiacu správu o financiách Únie podľa článku 318 ZFEÚ;

300.  žiada, aby Komisia do nasledujúcich hodnotiacich správ podľa článku 318 ZFEÚ zahrnula analýzu účinnosti, efektívnosti a dosiahnutých výsledkov v oblasti rastu a pracovných miest na základe investičného plánu vo výške 315 miliárd EUR, ktorý oznámil predseda Komisie Jean-Claude Juncker 26. novembra 2014 na plenárnej schôdzi Parlamentu;

301.  žiada, aby Komisia do nasledujúcej hodnotiacej správy podľa článku 318 ZFEÚ zahrnula analýzu vypracovanú v spolupráci s Európskou investičnou bankou týkajúcu sa účinnosti, efektívnosti a výsledkov dosiahnutých prostredníctvom Paktu pre rast a zamestnanosť vo výške 120 miliárd EUR, ktorý schválila Európska rada na svojom zasadnutí 28. a 29. júna 2012;

302.  trvá na tom, aby vnútorná organizácia Komisie, ktorej predsedá Jean Claude Juncker, vzala na vedomie skutočnosť, že stratégia Únie pre rast a zamestnanosť nie je založená na činnostiach vykonávaných jednotlivými GR, ale zahŕňa sedem hlavných prierezových iniciatív, ktoré zakaždým realizuje viacero generálnych riaditeľstiev; trvá na tom, aby koordinácia a spolupráca, ktoré sú v tejto súvislosti v rámci Komisie potrebné, nevytvárali nové formy byrokracie;

303.  vyzýva Komisiu, aby so svojím rozpočtom hospodárila tak, aby nedošlo k tematickému prekrývaniu politík a duplicite medzi jej jednotlivými generálnymi riaditeľstvami, ktoré majú podobné alebo takmer rovnaké právomoci;

304.  domnieva sa, že koncepcia/myšlienka štúdií na hodnotenie trvalo udržateľného vplyvu sa musí uplatňovať pre všetky typy finančnej podpory, nielen na výdavky Komisie, ale aj na výdavky všetkých inštitúcií a organizácií Únie; domnieva sa, že výdavky, ktoré nie sú v súlade so štúdiou/analýzou hodnotenia vplyvu, sa nesmú povoliť ani umožniť;

305.  žiada, aby Komisia predložila príslušnému výboru Parlamentu do septembra 2015 komplexnú správu o činnosti s cieľom podporiť informátorstvo širokou verejnosťou;

Výkonné agentúry

306.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa správy o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť(130), agentúra nevykonáva adekvátne overovanie ex ante týkajúce sa poplatkov za priestory, ktoré jej fakturuje správca budovy, výsledkom čoho je neoprávnene vyplatená suma DPH vo výške 113 513, ktorú výkonná agentúra v roku 2013 nevymohla späť; poznamenáva, že väčšinu príslušných zmlúv, faktúr a príjmových dokladov nemala výkonná agentúra k dispozícii; poukazuje na vysokú mieru prenesených rozpočtových prostriedkov v hlave II (27 %, 666 119 EUR), čo vyvoláva otázky o riadnom finančnom hospodárení tejto výkonnej agentúry;

Pašovanie tabakových výrobkov

307.  pripomína, že Parlament vyzval v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o udelení absolutória Komisii za rok 2012, na posúdenie platných dohôd so štyrmi skupinami výrobcov tabakových výrobkov (Philip Morris International Corporation Inc. (PMI), Japan Tobacco International Corporation, British American Tobacco a Imperial Tobacco Corporation); konštatuje, že počas vypočutia za zatvorenými dverami o tejto problematike sa Komisia zaviazala predložiť do mája 2015 vyhodnotenie skúseností, pokiaľ ide o dohodu s PMI, ktorej platnosť čoskoro uplynie;

10.2.2015

STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

(2014/2075(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Anneli Jäätteenmäki

NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta značný pokles miery výskytu závažných chýb v okruhu 4 za rozpočtový rok 2013; podporuje všetky odporúčania týkajúce sa okruhu 4, ktoré Európsky Dvor audítorov (EDA) uviedol vo svojej výročnej správe; je naďalej znepokojený tým, že prijaté výdavky sú stále ovplyvnené významnou mierou chybovosti; konštatuje však, že napriek zvýšeniam výdavkov najviac náchylných na chyby sa celková miera výskytu závažných chýb v rozpočte EÚ ako celku znížila;

2.  žiada účinné využívanie všetkých dostupných opatrení v dohodách s tretími krajinami s cieľom riešiť podvody a poškodzovanie finančných záujmov EÚ a vytvoriť účinnejšie opatrenia, ak je to potrebné;

3.  vyzýva na vytvorenie účinných mechanizmov na posúdenie vplyvu ex post a ex ante dohôd medzi EÚ a tretími krajinami;

4.  vyjadruje znepokojenie nad zistením EDA, že Komisia validovala významné výdavky týkajúce sa IPA bez podkladovej dokumentácie; súhlasí s odporúčaním Dvora audítorov, aby v záujme zabránenia vzniku týchto chýb v budúcnosti Komisia a GR pre rozšírenie zabezpečili, aby bol zavedený nový systém zúčtovania výdavkov, v ktorom by sa zúčtovanie vykonávalo iba na základe vynaložených výdavkov, ako je už všeobecnou praxou v ostatných inštitúciách;

5.  berie na vedomie audit systémov EuropeAid, ktorý vykonal EDA, a ich hodnotenie len ako čiastočne účinných; nalieha na EuropeAid, aby zlepšilo kvalitu svojich systémov v súlade s odporúčaniami EDA; konštatuje však, že miera závažných chýb je v prípade EuropeAid nižšia ako v roku 2012;

6.  víta pokrok Komisie v akreditovaní všetkých misií SZBP v súlade so šesťpilierovým hodnotením a jej predpoveď, že štyri najväčšie misie budú čoskoro spĺňať požiadavky; zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia akreditovala všetky misie v súlade s odporúčaním EDA;

7.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad závažnými obvineniami misie EULEX Kosovo z údajnej korupcie, ktoré, ak budú potvrdené, spochybnia povesť Európskej únie a pomoc, ktorú poskytuje krajinám realizujúcim reformy v oblasti právneho štátu, a vyjadruje mimoriadne znepokojenie nad spôsobom, akým sa k týmito obvineniam z korupcie pristupovalo, ako aj pomalou reakciou zo strany Európskej služby pre vonkajšiu činnosť; berie na vedomie začaté vyšetrovanie na preskúmanie misie EULEX; očakáva, že bude čo najskôr informovaný o jeho výsledkoch a zdôrazňuje, že v otázkach korupcie sa musí uplatňovať politika nulovej tolerancie a že bude treba uplatniť získané ponaučenia;

8.  vyjadruje poľutovanie nad značným omeškaním pri obstarávaní základného vybavenia a služieb pre misie v rámci SBOP a nad výsledným negatívnym účinkom na fungovanie misií; pripomína, že Dvor audítorov vo svojej osobitnej správe z roku 2012 o podpore EÚ pre Kosovo kritizoval túto neefektívnosť a dospel k záveru, že postupy verejného obstarávania stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách „neboli navrhnuté pre misie SBOP, akou je EULEX, ktoré niekedy potrebujú rýchlu a flexibilnú odozvu “; naliehavo žiada Komisiu, aby zvážila revíziu príslušných pravidiel;

9.  domnieva sa, že Komisia by mala prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 210 nariadenia o rozpočtových pravidlách zaviesť osobitné pravidlá verejného obstarávania k opatreniam krízového riadenia v rámci SBOP s cieľom umožniť rýchle a pružné vykonávanie operácií; pripomína, že v článku 190 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa už stanovuje výnimka z pravidiel verejného obstarávania v oblasti humanitárnej pomoci, pokiaľ ide o vonkajšiu činnosť.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

9.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

4

8

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Angel Dzhambazki, Mariya Gabriel, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Igor Šoltes

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Beatrix von Storch

22.1.2015

STANOVISKO Výboru pre rozvoj

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

2014/2075(DEC)

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Linda McAvan

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   víta zvýšené zameranie postupu udelenia absolutória na zlepšovanie výkonnosti s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky prostredníctvom peňazí daňovníkov Únie; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoje úsilie o zlepšenie procesu spätnej väzby v rámci cyklu hodnotení tak, aby skúsenosti získané z predchádzajúcej praxe a odporúčania v rámci hodnotení ešte viac prispeli k prijímaniu lepších rozhodnutí a lepšiemu plánovaniu a vykonávaniu pomoci Únie v budúcnosti;

2.   je vážne znepokojený tým, že v rozpočte na rok 2013 chýbalo 293 miliónov EUR v rámci platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré riadi Generálne riaditeľstvo Komisie pre rozvoj a spoluprácu (GR DEVCO), a že neskoré schválenie potrebného zvýšenia viedlo k prenosu problému do nasledujúceho roka, v dôsledku čoho sa vyvinul vyšší tlak na už aj tak obmedzené platobné rozpočtové prostriedky na rok 2014;

3.   so znepokojením berie na vedomie narastajúci rozpor medzi medzinárodnými záväzkami Únie, jej ambicióznymi politickými rámcami a novými nástrojmi (napríklad rozvojový program na obdobie po roku 2015 a nástroje na financovanie vonkajšej činnosti na obdobie 2014 – 2020) na jednej strane a jej neschopnosťou – v dôsledku nedostatočných platobných prostriedkov – plniť záväzky, ktoré prijala vo vzťahu k svojim globálnym partnerom a iným subjektom, najmä pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, na druhej strane;

4.   domnieva sa, že táto situácia predstavuje nielen vysoké politické riziko a riziko poškodenia dôveryhodnosti Únie ako hlavného svetového darcu, ale tiež môže ohroziť fiškálnu stabilitu partnerských krajín tým, že v ich rozpočtoch ponecháva finančné medzery; obáva sa, že tento nedostatok sa môže stať veľmi očividným v roku 2015, keď celková výška oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) bude ku koncu roka značne nižšia, ako spoločný cieľ vo výške 0,7 % hrubého národného dôchodku Únie;

5.   zdôrazňuje, že v roku 2013 sa už druhý rok po sebe na humanitárnu pomoc venovalo z rozpočtu Únie viac ako 1,3 miliardy EUR v záväzkoch z dôvodu veľkého počtu humanitárnych kríz, ktoré spôsobili obrovské ľudské utrpenie; vyjadruje poľutovanie nad dosahom chýbajúcich platobných rozpočtových prostriedkov v tomto krízovom roku na činnosti GR ECHO, v ktorých bolo možné pokračovať len vďaka zmene rozvrhov platieb, čo viedlo k prenosu neuhradených platieb vo výške 160 miliónov EUR na konci roka; vyzýva Radu, aby dodržiavala platobný harmonogram, na ktorom sa dohodla s Európskym parlamentom;

6.   vyjadruje poľutovanie nad poškodením povesti, ktoré už zapríčinili tieto ad hoc opatrenia, a poukazuje na paradox medzi nárastom počtu humanitárnych kríz na celom svete v posledných rokoch sprevádzaným operatívnymi opatreniami, ktoré Únia prijala s cieľom účinne riešiť nečakané krízy (ako je napríklad otvorenie Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie v máji 2013), na jednej strane a nedostatočnými platobnými rozpočtovými prostriedkami na druhej strane; je veľmi znepokojený skutočnosťou, že táto situácia sa môže v roku 2014 zhoršiť, pokiaľ sa nezabezpečí primerané zvýšenie rozpočtu;

7.   berie na vedomie zlepšenie najpravdepodobnejšej chybovosti, ktorú odhadol Európsky dvor audítorov v súvislosti s platbami v oblasti vonkajšej činnosti (z 3,3 % v roku 2012 na 2,6 % v roku 2013); ľutuje však, že tento podiel je ešte stále vyšší než prahová hodnota významnosti, čo viedlo k výhrade generálneho riaditeľa EuropeAid a k tomu, že Parlament naďalej venuje čo najväčšiu pozornosť otázke chýb v platbách v oblasti vonkajšej činnosti, pričom Komisia podniká okamžité nadväzujúce kroky;

8.   so záujmom očakáva prvé výsledky akčného plánu, ktorý GR DEVCO prijalo v máji 2013 s cieľom zlepšiť zavádzanie svojich systémov kontroly; naliehavo vyzýva GR DEVCO, aby urýchlilo najmä riadenie svojich príkazov na vymáhanie (pričom z celkovej spätne získateľnej sumy 550 miliónov EUR bolo na konci roka 2013 ešte stále nesplatených 310 miliónov EUR);

9.   s uspokojením berie na vedomie, že zvyšková chybovosť GR ECHO ostala v priebehu viacerých po sebe nasledujúcich rokov pod úrovňou prahu významnosti (1,55 % v roku 2013);

10. súhlasí s odporúčaniami uvedenými v osobitnej správe Európskeho dvora audítorov o podpore EÚ na obnovu po zemetrasení na Haiti(131), najmä v súvislosti s prijatím spoločnej stratégie GR DEVCO a GR ECHO s cieľom zabezpečiť účinnejšie prepojenie a synergie medzi ich činnosťami, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby zaviedla tieto odporúčania vo všetkých prebiehajúcich a budúcich operáciách v situáciách po skončení krízy alebo nestabilných situáciách; vyzýva Komisiu, aby spoluzákonodarcov informovala o akýchkoľvek rozpočtových alebo právnych obmedzeniach, ktoré bránia v účinnom vykonávaní podpory EÚ na obnovu Haiti po zemetrasení;

11. konštatuje, že v roku 2013 sa ďalej presadzovalo používanie inovatívnych finančných nástrojov, najmä spájanie grantov a úverov, pričom Únia prispela v rámci všetkých regionálnych nástrojov kombinovaného financovania(132) sumou takmer 400 miliónov EUR, z ktorej sa 55 % pridelilo na sektor energetiky, konkrétne na 52 investičných projektov v celkovej výške 7,2 miliardy EUR;

12. so znepokojením konštatuje, že využívanie kombinovaného financovania v odvetví energetiky sa zameriava predovšetkým na veľké projekty, pričom sa kladie menší dôraz na miestne energetické riešenia; naliehavo vyzýva Úniu, aby pri rozvoji energetickej infraštruktúry na zabezpečenie všeobecného prístupu k energii pre všetkých do roku 2030 nezaujímala prístup zhora nadol a mala na pamäti, že veľké infraštruktúry nemusia vyhovovať hospodárskej a sociálnej štruktúre danej krajiny a poskytovať prístup k energii chudobným, pre ktorých sú menšie, decentralizované a mimosieťové zdroje energie zvyčajne vhodnejšie a účinnejšie;

13. poukazuje na to, že v osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 16 (2014) o využívaní kombinovaného financovania sa uvádza, že v prípade takmer polovice preskúmaných projektov neexistuje dostatočný dôkaz na stanovenie záveru, že granty boli odôvodnené, zatiaľ čo v niekoľkých z týchto prípadov existujú náznaky, že investície by sa realizovali aj bez príspevku Únie; okrem toho poukazuje na to, že pri kombinovanom financovaní existuje riziko, že povedie k dlhovej bubline v niektorých krajinách tretieho sveta, ktoré majú obmedzené príjmy na splácanie svojho dlhu, najmä v subsaharskej Afrike a v Karibskej oblasti; preto naliehavo vyzýva Európsku komisiu, aby vzhľadom na to, že vyjadrila želanie podstatne rozšíriť využívanie kombinovaného financovania v budúcich rokoch, uplatňovala odporúčania uvedené v osobitnej správe Európskeho dvora audítorov o využívaní kombinovaného financovania a vyhodnotila mechanizmus kombinovaných pôžičiek a grantov, najmä pokiaľ ide o rozvoj a finančnú doplnkovosť, transparentnosť a zodpovednosť;

14. pripomína, že kombinované financovanie Únie by za žiadnych okolností nemalo predstavovať dôvod na zníženie ODA; víta účasť Parlamentu v platforme EÚ pre kombinované financovanie v rámci vonkajšej spolupráce (EUBEC) zameranú na poskytnutie odporúčaní a usmernení v záujme ďalšieho zvyšovania účinnosti pomoci, ktorú Únia poskytuje prostredníctvom kombinovaného financovania v súlade s medzinárodne dohodnutými cieľmi programu účinnosti pomoci, najmä hlavnými zásadami vlastnej zodpovednosti, zosúladenia, harmonizácie a vzájomnej zodpovednosti; odporúča najmä, aby v situácii, keď kombinované financovanie poskytuje príležitosť na podporu činností veľkých spoločností z Únie pôsobiacich v zahraničí (čím sa odchyľuje od rozvojových cieľov), bol Parlament náležite informovaný o návrhoch projektov financovaných prostredníctvom nástrojov kombinovaného financovania pred tým, než prevádzkové rady prijmú rozhodnutia; pripomína, že projekty financované prostredníctvom kombinovaných nástrojov by mali skutočne prispievať k znižovaniu chudoby a dodržiavať zásady účinnosti v oblasti rozvoja; vyzýva Komisiu, aby využívala kombinované financovanie, len ak je preukázaná jeho pridaná hodnota, ako to zdôraznil Dvor audítorov(133);

15. poznamenáva, že rozpočtová podpora sa v roku 2013 naďalej využívala ako dôležitý spôsob pomoci pri vykonávaní rozvojovej politiky Únie, pričom jej podiel na celkových záväzkoch predstavoval 27,3 %; víta skutočnosť, že vytvorenie riadiaceho výboru pre rozpočtovú podporu a uplatňovanie novej politiky rozpočtovej podpory(134) od 1. januára 2013 sa javí ako pozitívny príspevok k spoľahlivosti operácií GR DEVCO v oblasti rozpočtovej podpory v roku 2013;

16. je znepokojený skutočnosťou, že v roku 2013 sa nedosiahol žiaden z kľúčových ukazovateľov výkonnosti v oblasti Účinnosť systému auditov; so znepokojením berie na vedomie, že podiel finančných auditov zadaných Komisiou, v súvislosti s ktorými externí audítori vydali bezvýhradné stanovisko, klesol z 53 % v roku 2012 na 44 % v roku 2013; nabáda GR DEVCO, aby prijalo všetky potrebné opatrenia s cieľom zlepšiť kvalitu a účinnosť svojich systémov auditu, najmä pokiaľ ide o kódovanie údajov a vykonávanie plánov auditu;

17. naliehavo vyzýva GR DEVCO, aby obmedzilo vysoký počet rozhodujúcich a veľmi dôležitých odporúčaní Útvaru pre vnútorný audit, oddelenia vnútorného auditu a Európskeho dvora audítorov, ktoré neboli viac ako šesť mesiacov po pôvodnom termíne stále vyriešené(135), a aby do konca roka 2014 znížil ich podiel na menej než 15 %;

18. so záujmom očakáva podrobné výsledky hodnotenia objemu práce v ústredí, ktoré umožnia uplatniť politiku znižovania počtu zamestnancov na obdobie 2014 – 2017; je znepokojený skutočnosťou, že nedostatok personálu a zrušenie pracovných miest sa opakovane uvádzali ako hlavné faktory nedosiahnutia kľúčových ukazovateľov výkonnosti v delegáciách(136) a že štandard Rozdelenie zamestnancov a mobilita sa naďalej považoval za najmenej účinný štandard vnútornej kontroly(137); vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že nútené znižovanie počtu zamestnancov nebude mať negatívny dosah na výskyt chýb v operáciách, fiduciárne riziko, dĺžku platobných lehôt, počet kontrolovaných projektov a podiel spokojných zamestnancov;

19. je znepokojený dosahom kolektívneho cieľa týkajúceho sa znižovania počtu spravovaných zmlúv, ktorý oznámilo GR DEVCO a ktorý vedie k nižšiemu počtu, ale rozsiahlejších činností a jasne znevýhodňuje menšie a miestne mimovládne organizácie, ktoré môžu z dôvodu svojej úrovne špecializácie a miestnych odborných znalostí disponovať značnými komparatívnymi výhodami; zastáva názor, že tento cieľ je krátkozraký, pričom hrozí, že bude na úkor účinnosti rozvojovej politiky Únie, keďže obmedzí rôznorodosť a špecializáciu implementačných partnerov.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

21.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostas Chrysogonos, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Seb Dance, Louis-Joseph Manscour

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato

23.01.2015

STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

(2014/2075(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Reimer Böge

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   vyjadruje znepokojenie v súvislosti so záverom Dvora audítorov, podľa ktorého všetky platby počas rozpočtového roka 2013 s výnimkou vlastnej administratívy Únie, boli ovplyvnené významnou mierou chybovosti;

2.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že 29 % auditovaných operácií týkajúcich sa vonkajších vzťahov Únie, pomoci a rozširovania bolo ovplyvnených chybami a že Komisia pri kontrolách neobjavila žiadnu zo zistených chýb; vyjadruje však spokojnosť s tým, že najpravdepodobnejšia chybovosť sa znížila z 3,3 % v roku 2012 na 2,6 % v roku 2013, zdôrazňuje však, že stále existuje priestor na zlepšenie;

3.   upozorňuje, že nedodržiavanie postupov, neoprávnenosť výdavkov a neplnenie predstavovali 86 % najpravdepodobnejšej chybovosti v rámci oblastí vonkajších vzťahov, pomoci a rozšírenia Únie;

4.   upozorňuje na potrebu zabezpečiť primerané kontroly a audity makrofinančnej pomoci Únie;

5.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia primerane neposúdila všetky hospodárske účinky preferenčných obchodných dohôd; dôrazne odporúča Komisii, aby sa zaoberala odporúčaniami Dvora audítorov a aby riešila nedostatky, a to aj v rámci hodnotení ex ante a ex post, nedostatky v colných kontrolách uplatňovaných orgánmi členských štátov zo vzorky Dvora audítorov a pri overovaní, či členské štáty zlepšujú účinnosť svojich systémov riadenia rizika a kontrolujú stratégiu na znižovanie strát pre rozpočet Únie; požaduje, aby tieto hodnotenia boli transparentné a zrozumiteľné;

6.   konštatuje, že Dvor audítorov zistil, že aj keď došlo k pozitívnemu vývoju, VSP ešte v plnej miere nedosiahol plánované ciele; konštatuje tiež, že tento systém sa uplatňuje len krátko;

7.   zdôrazňuje, že v súvislosti so stratégiou Pomoc obchodu sa musia prostriedky Únie používať účinne a v súlade s platnými pravidlami a právnymi predpismi, ako aj v súlade s cieľom zabezpečiť lepšiu integráciu príjemcov do svetového systému obchodovania založeného na pravidlách;

8.    zdôrazňuje, že posudzovanie a kontrola obchodných dohôd nie sú len rozpočtovou otázkou, ale že sú tiež dôležité, pokiaľ ide o plnenie záväzkov zo strany partnerov, ktoré prijali v oblasti ľudských práv, pracovných a environmentálnych noriem;

9.   požaduje, aby sa zabezpečili dostatočné kontroly rôznych činností podporujúcich internacionalizáciu malých a stredných podnikov z Únie, ako aj ich prístup na trhy tretích krajín; pripomína potrebu vyhodnocovať úroveň účinnosti a hľadať spôsoby, ktorými by sa koordinácia medzi podnikateľskými centrami Únie, národnými podnikateľskými centrami a obchodnými komorami v tretích krajinách dala zlepšiť.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

22.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

6

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Victor Boștinaru, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

30.1.2015

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

(2014/2075(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marian Harkin

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  konštatuje, že správa Dvora audítorov poukazuje na mierne zníženie odhadovanej chybovosti v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, ktorá bola v roku 2013 na úrovni 3,1 % v porovnaní s úrovňou 3,2 % v predchádzajúcom roku; konštatuje, že táto chybovosť bola stále druhou najnižšou medzi všetkými oblasťami politiky a že Parlament očakáva ďalšie zníženie chybovosti v nasledujúcich rokoch;

2.  zdôrazňuje význam Európskeho sociálneho fondu (ESF) ako hlavného nástroja politiky na vykonávanie politiky v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí; berie na vedomie, že výdavky ESF predstavovali približne 98 % výdavkov v tejto oblasti politiky za rok 2013;

3.  poukazuje na skutočnosť, že podľa nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006(138) nemôžu byť finančné prostriedky z ESF použité na presun pracovných miest z jedného členského štátu do druhého; trvá na tom, aby Komisia a členské štáty vykonávali náležitú kontrolu s cieľom zabezpečiť, aby finančné prostriedky Únie neboli takýmto spôsobom spreneverené;

4.  berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov, pokiaľ ide o hlavné riziká pre riadnosť výdavkov v tejto oblasti politiky, ako sú riziká, ktoré sa týkajú nehmotnej povahy investícií do ľudského kapitálu, rozmanitosti činností a účasti viacerých, často malých partnerov na realizácii projektov; v tejto súvislosti víta konkrétne zmierňujúce opatrenia prijaté Komisiou vrátane preventívnych aj nápravných opatrení a audity založené na analýze rizika, ktoré uskutočnilo GR EMPL; víta využívanie možností zjednodušených nákladov, ktoré znižujú administratívne zaťaženie príjemcov a sú menej náchylné na chyby zo strany členských štátov; žiada Komisiu, aby nabádala členské štáty k tomu, aby pri projektoch financovaných z ESF neuplatňovali prísnejšie pravidlá ako pri projektoch financovaných z vnútroštátnych zdrojov;

5.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby vnútroštátne orgány zodpovedné za správu štrukturálnych fondov riešili problém osobných nákladov, ktoré sú pri projektoch Únie uplatňované vo vyššej miere ako pri projektoch financovaných z vnútroštátnych zdrojov;

6.  konštatuje, že zámer členských štátov čerpať finančné prostriedky Únie by mal viesť k dosahovaniu výsledkov a cieľov podporovaných ESF a nesmie byť v rozpore s dôsledným uplatňovaním účinných kontrol, pretože inak nemusí byť najmä pred blížiacim sa koncom obdobia oprávnenosti odhalené porušenie pravidiel a následne budú financované projekty, ktoré sú príliš nákladné, nedostatočne vykonávané alebo pri ktorých nie je pravdepodobné, že sa dosiahnu želané výsledky;

7.  berie na vedomie odporúčanie Dvora audítorov, že Komisia by mala spolu s členskými štátmi prijať opatrenia nadväzujúce na nedostatky, ktoré GR EMPL zistilo v rámci tematického auditu overovaní riadenia založeného na rizikách, a víta nové usmernenia, ktoré vypracovala Komisia s cieľom ďalej posilniť spoľahlivosť overovaní riadenia v programovom období 2014 – 2020; tieto usmernenia, ktoré vychádzajú z poznatkov získaných v predchádzajúcom programovom období, boli predložené členským štátom a budú vydané v prvej polovici roka 2015; zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby orgány členských štátov využívali informácie, ktoré majú k dispozícii, na odhalenie a nápravu chýb predtým, ako požiadajú Komisiu o preplatenie výdavkov, čím sa výrazne zníži chybovosť v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí;

8.  vyzýva GR EMPL, aby sa v súvislosti s ESF aj naďalej usilovalo o dosiahnutie takej situácie, kedy sa chyby nebudú musieť naprávať, ale bude sa im predchádzať, a podporuje úsilie GR EMPL o pomoc členským štátom, ktoré majú v súvislosti s ESF najvyššiu chybovosť, aby pomocou dostupných najlepších postupov zlepšovali svoje systémy; v tejto súvislosti poznamenáva, že administratívna kapacita a organizácia GR EMPL by mala zodpovedať jeho činnostiam a povinnostiam, ktoré má voči členským štátom.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

29.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

2.2.2015

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

(2014/2075(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Giovanni La Via

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  rád by opätovne zdôraznil, že v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Parlament udeľuje Komisii absolutórium za plnenie rozpočtu po preskúmaní účtov, finančného výkazu, hodnotiacej správy podľa článku 318 ZFEÚ, výročnej správy Dvora audítorov spolu s odpoveďami auditovaných inštitúcií, vyhlásenia o vierohodnosti a akýchkoľvek relevantných osobitných správ Dvora audítorov;

2.   vyjadruje spokojnosť nad celkovým plnením v rozpočtových okruhoch pre životné prostredie, klímu, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v roku 2013; znovu pripomína, že na tieto nástroje politiky je z rozpočtu Únie vyčlenených iba necelých 0,5 %, pričom je potrebné mať na zreteli jednoznačnú pridanú hodnotu Únie v týchto oblastiach a podporu občanov Únie politikám Únie v oblasti životného prostredia a klímy a tiež v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti potravín; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že sa toto percento sa v porovnaní s rokom 2012 znížilo z 0,8 % na 0,5 %;

3.   berie na vedomie prezentáciu politík v oblastiach životného prostredia a zdravia vo výročnej správe Dvora audítorov za rozpočtový rok 2013; je znepokojený tým, že obe tieto oblasti politiky sa znovu objavujú v kapitole, ktorá je tiež venovaná rozvoju vidieka a rybárstvu; opäť vyjadruje kritický postoj k zloženiu oblastí politiky a naliehavo vyzýva Dvor audítorov, aby v budúcej výročnej správe svoj prístup prehodnotil; v tejto súvislosti poukazuje na správu Dvora audítorov o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorá zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia viedla presné záznamy o priamych a nepriamych výdavkoch na biodiverzitu vrátane sústavy Natura 2000; naliehavo vyzýva členské štáty, aby tento proces uľahčili tým, že budú poskytovať presné údaje;

4.     v tejto súvislosti pokladá za pozoruhodné, že kapitola týkajúca sa rozvoja vidieka, životného prostredia, rybárstva a zdravotníctva vykazuje podľa správy Dvora audítorov za rok 2013 druhú najvyššiu mieru chybovosti na úrovni 6,7 %, pričom priemer je 4,7 %; zdôrazňuje, že táto miera chybovosti sa týka všetkých oblastí politík obsiahnutých v tejto kapitole; považuje za pozoruhodné, že väčšinu týchto chýb je možné pripísať nedodržiavaniu požiadaviek oprávnenosti, najmä vzhľadom na agroenvironmentálne záväzky; berie na vedomie, že Dvor audítorov a Komisia majú rozdielne názory na spôsob výpočtu chýb; konštatuje, že podľa Komisie by mala byť ročná reprezentatívna miera chybovosti Dvora audítorov vnímaná v súvislosti s viacročnou povahou čistých finančných opráv a spätne získaných prostriedkov;

5.      oceňuje, že Dvor audítorov vykonáva náhodné kontroly v členských štátoch veľmi systematicky a na ich základe určuje mieru chybovosti; konštatuje, že Dvor audítorov neuvádza, v ktorých členských štátoch alebo oblastiach sa objavujú najväčšie problémy; zdôrazňuje preto, že je potrebný jasný reťazec zodpovednosti, a v tejto súvislosti prikladá veľký význam kvalite kontrolných systémov v členských štátoch;

6.  konštatuje, že Dvor audítorov nevyslovil žiadnu pripomienku k riadeniu politík v oblasti verejného zdravia, bezpečnosti potravín a životného prostredia a klímy;

Životné prostredie a klíma

7.  zdôrazňuje, že GR ENV malo vo viazaných rozpočtových prostriedkoch k dispozícii 422 788 882 EUR, pričom využitých bolo 99,95 %; konštatuje, že pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky, je uspokojivé, že bolo využitých 95,24 % z disponibilnej sumy 330 403 116 EUR; okrem toho konštatuje, že administratívne výdavky programu LIFE+ sa vynakladajú počas dvoch rozpočtových rokov (formou automatických prenosov) a v prípade, že sa tieto administratívne výdavky neberú do úvahy, dosahuje miera plnenia platieb 99,62 %;

8.  berie na vedomie, že GR CLIMA zvýšilo svoju mieru plnenia rozpočtu na 99,55 % zo sumy 35 994 690 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a na 92,04 % zo sumy 29 636 914 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch; je si vedomý, že nebolo možné dosiahnuť vyššiu mieru plnenia sčasti kvôli tomu, že nebola predložená jedna faktúra, ktorá sa očakávala v roku 2013; konštatuje, že na druhej strane sa administratívne výdavky programu LIFE+ vynakladajú počas dvoch rozpočtových rokov (formou automatických prenosov) a v prípade, že sa tieto administratívne výdavky nezohľadňujú, dosahuje miera plnenia platieb 97,89%;

9.  vyjadruje spokojnosť nad celkovým plnením operačného rozpočtu LIFE+, ktoré bolo v roku 2013 na úrovni 99,96 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 99,99 % v platobných rozpočtových prostriedkoch; konštatuje, že v roku 2013 bolo 282 900 000 EUR vyčlenených na výzvy na predkladanie návrhov projektov v členských štátoch, 18 000 000 EUR na podporu operatívnych činností mimovládnych organizácií, ktoré aktívne pôsobia pri ochrane a zlepšovaní životného prostredia na úrovni Únie a ktoré sú zapojené do vytvárania a vykonávania politiky a právnych predpisov Únie, a 45 800 000 EUR bolo použitých na opatrenia, ktoré majú podporiť úlohu Komisie pri iniciovaní a sledovaní tvorby politiky a právnych predpisov; konštatuje, že suma 20 300 000 EUR bola použitá na administratívnu podporu;

10. uznáva, že suma 2 700 000 EUR bola vyčlenená na príspevky určené na medzinárodné dohovory, protokoly a dohody, v prípade ktorých je Únia zmluvnou stranou alebo sa zúčastňuje na prípravných prácach týkajúcich sa budúcich medzinárodných dohôd;

11. pokladá pokrok pri uskutočňovaní 14 pilotných projektov (PP) a šiestich prípravných akcií (PA) v celkovej sume 5 983 607 EUR za uspokojivý; povzbudzuje Komisiu, aby aj naďalej vykonávala PP a PA podľa návrhu Parlamentu;

Verejné zdravie

12. konštatuje, že GR SANCO bolo v roku 2013 zodpovedné za plnenie sumy 233 928 461 EUR v rozpočtových riadkoch v oblasti verejného zdravia, z čoho bolo uspokojivo zaviazaných 98,1 %; je si vedomý, že približne 77 % z tohto rozpočtu sa priamo presúva do troch decentralizovaných agentúr (Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európska agentúra pre lieky (EMA)) a že miera plnenia všetkých rozpočtových prostriedkov bola 100 % – s výnimkou agentúry EMA a úradu EFSA – a toto nedostatočné plnenie viazaných rozpočtových prostriedkov v prípade agentúry EMA a úradu EFSA zodpovedá výsledku za rok 2012;

13. berie tiež na vedomie, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov je 98,0 %;

14. konštatuje, že v rámci programu zdravia na obdobie 2003 – 2007 podpísala Komisia mnoho dohôd o grantoch na obdobie 36 mesiacov a že z dôvodu predĺženia niektorých z nich boli posledné konečné platby vykonané v roku 2013;

15. konštatuje, že miera plnenia programu verejného zdravia na obdobie 2008 – 2013 je tiež veľmi dobrá (99,7 % vo viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkoch) a že zvyšné nevyužité rozpočtové prostriedky súvisia najmä s pripísanými príjmami, ktoré je možné ešte stále využiť v roku 2014;

16. vyjadruje spokojnosť s tým, že vykonávanie všetkých šiestich PP a troch PA v pôsobnosti GR SANCO výrazne pokročilo a všetky príslušné viazané rozpočtové prostriedky boli využité;

Bezpečnosť potravín, zdravie a dobré životné podmienky zvierat a zdravie rastlín

17. uznáva, že miera plnenia v súvislosti s bezpečnosťou potravín, zdravím a dobrými životnými podmienkami zvierat a zdravím rastlín je 98,4 % a že táto miera plnenia v priebehu rokov neustále narastá; ďalej konštatuje, že tento nárast zohľadňuje zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov o 13 000 000 EUR počas globálneho presunu, a to vďaka priaznivej situácii v oblasti zdravia zvierat a rastlín;

18. konštatuje, že rovnako ako v predchádzajúcom roku sa najvyšší príspevok Únie pridelil na programy boja proti tuberkulóze a že na druhej strane príspevok Únie na programy týkajúce sa katarálnej horúčky oviec bol naďalej nízky;

19. uznáva, že hlavným faktorom nedostatočného plnenia vo výške 4 300 000 EUR v kapitole 17 04 – Bezpečnosť potravín a krmív, zdravie zvierat, dobré životné podmienky zvierat a zdravie rastlín je suma 900 000 EUR týkajúca sa pripísaných príjmov na rôzne programy, ktorá môže byť využitá v roku 2014, a suma 2 000 000 EUR týkajúca sa pohotovostného fondu; konštatuje, že 50 % z druhej sumy, resp. 1 000 000 EUR, bolo prenesených do roku 2014 (na opatrenia proti katarálnej horúčke oviec v Nemecku) a bolo v uvedenom roku použitých;

20. uznáva, že pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky na rok 2013, miera ich plnenia v rozpočtovej kapitole Bezpečnosť potravín a krmív, zdravie zvierat, dobré životné podmienky zvierat a zdravie rastlín je na úrovni 99,9 %, čo predstavuje ďalšie zvýšenie v porovnaní s rokom 2012 (97,7 %) a rokom 2011 (98,1 %);

21. konštatuje, že v roku 2013 bola v rámci globálneho presunu vďaka priaznivej situácii v oblasti zdravia zvierat a rastlín vrátená suma 7 500 000 EUR v platbách pre pohotovostný fond (5 500 000 EUR) a pre iné veterinárne programy (2 000 000 EUR);

22. domnieva sa, že na základe dostupných údajov a správy o plnení možno Komisii udeliť absolutórium v súvislosti s výdavkami v oblastiach politiky životného prostredia a klímy, verejného zdravia a bezpečnosti potravín za rozpočtový rok 2013.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

29.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

51

10

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

25.02.2015

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

(2014/2075(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Georgi Pirinski

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta vysokú mieru plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov pre politiku v oblasti mobility a dopravy v roku 2013 (98,03 %) a značne vysokú mieru plnenia platobných rozpočtových prostriedkov v roku 2013 (94,58 %), ale ľutuje, že v porovnaní s rokom 2012 (95,57 %) sa znížila o 0,99 %; ďalej konštatuje, že zo sumy platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2013 ešte nebolo zaplatených a/alebo nebola zrušená viazanosť 1 633 miliónov EUR, a vyjadruje obavu, že to za celé obdobie 2007 – 2013 predstavuje najvyššiu sumu nesplatených záväzkov, ktoré ku koncu roka 2013 celkovo dosiahli 4 001 miliónov EUR; uvedomuje si, že rok 2013 je posledným rokom viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2007 – 2013 a že v dôsledku toho treba zaviazať všetky zostávajúce viazané rozpočtové prostriedky stanovené vo VFR;

2.  víta skutočnosť, že zvyšková chybovosť v roku 2013 je nižšia ako 2 % v prípade programu TEN-T, programu Marco Polo riadeného Výkonnou agentúrou pre malé a stredné podniky (EASME) a spoločných podnikov, za ktoré je zodpovedné GR MOVE (SESAR a spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH)); vyjadruje však poľutovanie nad tým, že zvyšková chybovosť v roku 2013 zostáva vyššia ako 2 % (2,82 %) v prípade RP7 pre výskum v odvetví dopravy; konštatuje, že hlavnými dôvodmi chýb v rámci výskumných programov sú zložitosť pravidiel oprávnenosti v základných aktoch a nedostatok kapacity na úplnú kontrolu ex ante v prípade žiadostí všetkých príjemcov, ktorých sú tisíce; očakáva, že radikálne zjednodušenia navrhnuté v programe Horizont 2020 prispejú k významnému zníženiu chybovosti;

3.   konštatuje, že v roku 2013 Dvor audítorov kontroloval osem operácií v odvetví dopravy a zistil, že päť z nich bolo ovplyvnených jednou alebo viacerými chybami; upozorňuje na zvýšenie podielu ovplyvnených operácií v roku 2013 (62 %) oproti roku 2012 (49 %) a vyjadruje znepokojenie nad tým, že tak ako v minulých rokoch Dvor audítorov zistil niekoľko chýb súvisiacich s nedodržaním pravidiel Únie a vnútroštátnych pravidiel verejného obstarávania v prípade kontrolovaných projektov TEN-T; konštatuje, že tak ako v predchádzajúcom roku 2012 GR MOVE ani v roku 2013 nevydalo výhradu v súvislosti s chybami vo verejnom obstarávaní; preto trvá na tom, aby Komisia prijala opatrenia potrebné na vylúčenie takýchto chýb v budúcnosti; konštatuje, že je nanajvýš dôležité rozšíriť kontroly ex ante a ex post týkajúce sa príjemcov grantov, fondov a finančných prostriedkov od Komisie s cieľom zabrániť zneužívaniu pri prideľovaní zdrojov Spoločenstva a zabezpečiť overenie výkonnosti; podčiarkuje, že hoci sa obdobie financovania 2007 – 2013 formálne skončilo, pre financovanie z Kohézneho fondu platí zásada N+2, čo znamená, že na mnohých projektoch sa až do konca tohto roka stále pracuje;

4.  vyzýva Komisiu, aby v záujme transparentnosti uverejňovala ľahko prístupný výročný zoznam dopravných projektov spolufinancovaných Úniou vrátane presnej sumy finančných prostriedkov pre každý jednotlivý projekt; konštatuje, že tento zoznam projektov má zahŕňať všetky zdroje financovania poskytované Úniou, ako sú TEN-T, Horizont 2020, Kohézny fond a regionálne fondy;

5.  nalieha na Komisiu, aby každoročne informovala o tom, ako boli zohľadnené pripomienky k jednotlivým rozpočtovým riadkom;

6.  víta očakávané úspory nákladov vyplývajúce z delegovania riadenia častí Nástroja na prepájanie Európy a častí výskumu v oblasti energetiky a dopravy v rámci programu Horizont 2020 z Komisie na novú Výkonnú agentúru pre inovácie a siete (INEA – bývalá agentúra pre TEN-T); požaduje však ďalšie posilnenie administratívnej kapacity agentúry, aby mohla účinne a efektívne spravovať zvýšený rozpočet pre odvetvie dopravy vo VFR na roky 2014 – 2020 a dopravné projekty v rámci nového Investičného plánu pre Európu;

7.  pripomína, že dopravné projekty v obdobiach rokov 2007 – 2013 a 2014 – 2020 sú a budú financované z viacerých zdrojov vrátane NPE, Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja; vyzýva Komisiu, aby sa usilovala o väčšiu súčinnosť medzi rôznymi zdrojmi financovania, aby sa tak zabezpečilo efektívnejšie prideľovanie finančných prostriedkov Únie;

8.   navrhuje, aby za sektory, za ktoré je zodpovedný Výbor pre dopravu a cestovný ruch, Parlament udelil Komisii absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

24.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

21.1.2015

STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

(2014/2075(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Iskra Mihaylova

NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  konštatuje, že Dvor audítorov dospel k záveru, že regionálna politika zostáva jednou z oblastí politiky, ktoré sú náchylné na chyby, a že v roku 2013 nebol zaznamenaný veľký rozdiel oproti roku 2012, pretože najpravdepodobnejšia chybovosť za rok 2013 bola stanovená na 6,9 % (v porovnaní so 6,8 % v roku 2012); poznamenáva, že to dokazuje stabilitu systému a významné zlepšenie v programovom období 2007 – 2013 v porovnaní s programovým obdobím 2000 – 2006; naliehavo vyzýva Komisiu, aby naďalej prísne dodržiavala kontrolné ustanovenia; pripomína význam preventívnych opatrení a zjednodušenia v záujme obmedzenia chýb; zdôrazňuje však, že existuje zjavný rozdiel medzi chybou a podvodom a že podvody predstavujú 0,2 % z celkového rozpočtu Únie;

2.  poznamenáva, že Dvor audítorov zistil závažné chyby v oblasti verejného obstarávania (39 % odhadovanej chybovosti), vysoký počet prípadov nedodržiavania pravidiel štátnej pomoci (17 % odhadovanej chybovosti), ako aj chyby pri uplatňovaní pravidiel vzťahujúcich sa na oprávnenosť projektov (22 % odhadovanej chybovosti) a výdavkov (21 % odhadovanej chybovosti); je znepokojený nízkymi mierami vyplácania prostriedkov z nástrojov finančného inžinierstva konečným prijímateľom v roku 2013; zastáva názor, že Komisia by mala vyhodnotiť pokrok dosiahnutý v oblasti financovania a pri uplatňovaní finančných nástrojov a spolu s členskými štátmi by mala prijať vhodné opatrenia na zlepšenie mier čerpania, ako aj podať Parlamentu správu o výsledkoch tohto hodnotenia a opatrení;

3.  upozorňuje na odlišný prístup Komisie a Dvora audítorov k výpočtu chybovosti, pokiaľ ide o operácie, v prípade ktorých Komisia uplatnila paušálne opravy; ešte raz požaduje štandardizáciu metodiky, a to aj v prípade výpočtu chybovosti a audítorskej činnosti, aby sa predišlo protichodným zisteniam, pričom sa zároveň uzná úsilie Komisie v tejto oblasti;

4.  berie na vedomie nápravné opatrenia v podobe pozastavenia a prerušenia platieb, ktoré prijala Komisia; pripomína, že zvyšujúce sa úrovne pozastavovania a prerušovania platieb Komisiou môžu ohroziť bezproblémovú realizáciu projektov, keďže môžu narušiť dosahovanie cieľov politiky súdržnosti z dôvodu krátkeho času, ktorý je potrebný na riadne čerpanie finančných prostriedkov Únie; žiada Komisiu, aby informovala Parlament o skutočnom prínose prerušenia a pozastavenia platieb k obmedzovaniu nezrovnalostí a chýb a aby posúdila vplyv postupne vykonávaných nápravných opatrení na pokrok pri dosahovaní politických cieľov so zreteľom na prístup k tejto otázke založený na porovnaní nákladov a prínosov;

5.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby v prípadoch, keď neexistuje žiaden dôkaz o podvode, no boli zistené vážne nedostatky v systémoch riadenia a kontroly, vykonávala prerušenia a pozastavenia platieb iba ako poslednú možnosť po vyčerpaní všetkých ostatných možností, pretože pozastavenie platieb by mohlo mať vážne dôsledky pre príslušné programy a pre regióny, ktoré vážne zasiahla kríza, ako aj pre dosahovanie cieľov politiky súdržnosti ako celku; žiada však, aby Komisia pred prijatím rozhodnutia o pozastavení platieb vypracovala posúdenie, v ktorom zhodnotí, do akej miery toto pozastavenie skutočne prispeje k zníženiu chybovosti a ako zároveň ovplyvní príslušný región alebo krajinu, s cieľom vyhnúť sa súčasne zaťažovaniu regiónov postihnutých sociálnoekonomickými ťažkosťami;

6.  konštatuje, že 80 % finančných prostriedkov sa spravuje v rámci zdieľaného hospodárenia na úrovni členských štátov; pripomína zistenie Dvora audítorov, že v prípade jednej tretiny preskúmaných operácií sa niektorým zisteným chybám dalo zabrániť vopred, keďže členské štáty mali k dispozícii dostatok informácií na to, aby tieto chyby odhalili pred deklarovaním výdavkov Komisii;

7.  upozorňuje na viacročný charakter systému riadenia politiky súdržnosti a zdôrazňuje, že konečné hodnotenie nezrovnalostí týkajúcich sa vykonávania tejto politiky bude možné uskutočniť len na konci programového obdobia;

8.  víta posilnené kontrolné a audítorské postupy stanovené v regulačnom rámci na programové obdobie 2014 – 2020, a najmä pokiaľ ide o overovanie a kontroly riadenia pred osvedčením ročných účtovných závierok programov a predložením vyhlásení hospodáriaceho subjektu zo strany riadiacich orgánov Komisii; konštatuje, že sa ešte zvýšila nápravná schopnosť Komisie tým, že sa odobrala členským štátom možnosť opätovne využiť finančné prostriedky, čo vedie k čistým finančným opravám; víta zriadenie kompetenčného strediska pre budovanie administratívnych kapacít pre európske štrukturálne a investičné fondy; podporuje väčšiu orientáciu na výsledky a tematické zameranie politiky súdržnosti, čo by malo zabezpečiť posun od kritérií využívania fondov ku kvalite výdavkov a vysokej pridanej hodnote spolufinancovaných operácií;

9.  žiada, aby Komisia a členské štáty venovali osobitnú pozornosť zjednodušeniu postupov vrátane postupov týkajúcich sa príjemcov, čo môže znamenať prínos pre vykonávanie auditu aj zníženie chybovosti a zároveň prispieť k zvyšovaniu účinnosti systémov riadenia a kontroly; zastáva názor, že členské štáty aj Komisia by mali vykonávať cielené a včasné opatrenia na posilnenie administratívnych a inštitucionálnych kapacít, a to aj prostredníctvom účinného usmerňovania, odbornej prípravy a výmeny osvedčených postupov, ako aj zriadením systémov na udržanie kvalifikovaných a skúsených pracovníkov a poskytovaním pomoci v rámci postupov auditu; žiada Komisiu, aby Parlament informovala o konkrétnych výsledkoch, ktoré sa doteraz dosiahli vďaka činnosti kompetenčného strediska, zriadeniu spoločného systému na výmeny expertov a vykonávaniu iniciatívy v oblasti verejného obstarávania a akčného plánu, ktoré vypracovalo kompetenčné stredisko v spolupráci s príslušnými útvarmi Komisie; zdôrazňuje význam rýchlej a účinnej transpozície smerníc o verejnom obstarávaní vo všetkých členských štátoch;

10. uznáva snahy Komisie zaviesť kultúru výkonnosti; žiada preto Komisiu (GR REGIO), aby do svojho plánu riadenia a výročnej správy o činnosti zahrnulo hodnotenie svojej práce v súvislosti so zvyšovaním efektívnosti, účinnosti a vplyvu politiky súdržnosti; žiada Komisiu, aby okrem prístupu týkajúceho sa plnenia rozpočtu posudzovala na základe cieľov aj výkonnosť, aby lepšie využívala hodnotenia a aby podporovala členské štáty a ich riadiace orgány v tom, aby čo najviac zvyšovali kvalitu svojich hodnotiacich správ; v tejto súvislosti zdôrazňuje budúcu potrebu zvážiť a posúdiť výsledky projektu, návratnosť investícií a skutočnú pridanú hodnotu pre hospodárstvo, zamestnanosť a regionálny rozvoj.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

20.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Calvet Chambon, Iliana Iotova, James Nicholson, Claudia Schmidt, Davor Škrlec, Marco Zullo, Milan Zver

23.1.2015

STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

(2014/2075(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Peter Jahr

NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.      berie na vedomie, že Dvor audítorov dospel k záveru, že v rámci poľnohospodárskej politiky bol výsledkom auditu vyšší podiel testovaných operácií s chybami v porovnaní s rokom 2012, zatiaľ čo klesol počet prípadov bez chýb; berie na vedomie, že najpravdepodobnejšia chybovosť za rok 2013 je 3,26 % (v porovnaní s 2,9 % v roku 2012); pripomína, že chyby sú často administratívnej povahy a nevyhnutne neznamenajú, že prostriedky zmizli, stratili sa, boli premrhané alebo že bol spáchaný podvod; zastáva názor, že hlavným cieľom identifikácie chýb by malo byť napravenie chýb prostredníctvom poskytnutia termínov a podpory s cieľom napraviť nedostatky;

2.      zdôrazňuje, že existujú významné rozdiely  medzi druhmi chýb a že treba rozlišovať medzi veľkými chybami, ako je nadmerná platba/nedostatočná platba alebo podvod, a menšími či administratívnymi chybami; konštatuje, že hlavnými príčinami chybovosti sú chyby v žiadostiach o poskytnutie pomoci, nízka kvalita kontrol na mieste a nedostatočná kvalita a aktualizácia identifikačného systému poľnohospodárskych parciel, zatiaľ čo k chybám/nesplneniu povinnosti vnútroštátnej správy dochádza iba v ojedinelých prípadoch;

3.      upozorňuje, že 70 % finančných opráv určených v roku 2013 bolo pridelených štyrom krajinám, a to Grécku, Francúzsku, Poľsku a Spojenému kráľovstvu;

4.      zdôrazňuje, že spoľahlivosť informácií o priamych platbách v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktoré podávajú členské štáty, často vážne narúša nesprávne vykazovanie; konštatuje, že chybovosť v kontrolných štatistikách členských štátov v prípade 43 zo 67 platobných agentúr Komisia upravila smerom nahor;

5.      vyzýva ostatné príslušné výbory, ako je Výbor pre regionálny rozvoj alebo Výbor pre rozvoj atď., aby tiež vypracovali podrobné stanovisko k absolutóriu; zdôrazňuje, že príčiny chybovosti možno obmedziť len prostredníctvom riadneho postupu udelenia absolutória;

6.      uznáva, že pre SPP existuje systém, v rámci ktorého Komisia ukladá členským štátom čisté finančné opravy v záujme spätného získania neoprávnených výdavkov, a tým znižuje riziko neoprávnených platieb;

7.      berie na vedomie zvyšujúci sa počet prípadov pozastavenia a prerušenia platieb zo strany Komisie, čím sa zabezpečuje systematické vykonávanie nápravných opatrení v prípadoch, v ktorých sa zistia nedostatky;

8.      trvá na tom, že platby by mali byť prerušené alebo pozastavené iba v prípade závažných nedostatkov a že menšie chyby by sa mali opravovať priebežne, aby sa predišlo patovej situácii;

9.      zdôrazňuje, že v rámci nového programu na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách sa musia finančné prostriedky Únie použiť efektívnym a cieleným spôsobom, pričom treba zabezpečiť, aby bolo organizačné a administratívne zaťaženie pre zúčastnené školy obmedzené na minimum;

10.    upriamuje pozornosť na skutočnosť, že mnohé menšie programy, ako je program na podporu konzumácie ovocia a mlieka v školách, nie sú užívateľsky ústretové, čiastočne z dôvodu súvisiacej byrokracie, a ich prijatie a implementácia sú preto nedostatočné;

11.    zdôrazňuje skutočnosť, že niektoré programy vzbudili kvôli prísnym podmienkam menší záujem, a navrhuje, aby Komisia prehodnotila tieto programy s cieľom znížiť s nimi spojenú byrokraciu;

12.    konštatuje, že malé programy, ako je program na podporu konzumácie mlieka v školách, neustále vykazujú vysokú chybovosť; žiada, aby sa tieto programy zjednodušili, keďže programy, ktoré sa vyznačujú nižšou mierou byrokracie, znižujú chybovosť;

13.    požaduje menej byrokratickú SPP s cieľom znížiť miery chýb; víta preto záväzok Komisie určiť zjednodušenie a subsidiaritu za jednu z hlavných priorít v priebehu nasledujúcich piatich rokov; žiada, aby boli platobné agentúry s konštantne nízkou výkonnosťou v extrémnych prípadoch zbavené svojej akreditácie;

14.    vyzýva Komisiu, aby včas predložila podrobný plán na zníženie byrokracie v rámci SPP o 25 % v nasledujúcich piatich rokoch;

15.    vyzýva úradníkov Únie, aby zabezpečili dôslednejšiu kontrolu a monitorovanie, ako aj lepšiu koordináciu vnútroštátnych platobných agentúr v príslušných členských štátoch s cieľom vyriešiť nedostatky, ktorým čelia, najmä v prípade tých platobných agentúr, ktoré sa v priebehu posledných troch rokov vyznačovali konštantne nízkou výkonnosťou, v záujme účinnejšieho riadenia platieb;

16.    upozorňuje na viacročný charakter systému riadenia poľnohospodárskej politiky a zdôrazňuje, že konečné hodnotenie nezrovnalostí týkajúcich sa vykonávania politiky bude možné len na konci programového obdobia;

17.    konštatuje, že chybovosť, ktorú uviedla Komisia, sa v niektorých oblastiach výrazne líši od chybovosti, ktorú zistil Európsky dvor audítorov; požaduje vysvetlenie Komisie v tejto súvislosti; zdôrazňuje, že je potrebné, aby Dvor audítorov a Komisia vypracovali spoločnú metodiku na výpočet chybovosti s cieľom zabezpečiť lepšiu porovnateľnosť;

18.    víta nové pravidlá na finančné obdobie 2014 – 2020 vrátane opatrení, ako je vymenovanie audítorských a certifikačných orgánov, akreditácia audítorských orgánov, audítorské preskúmanie a schválenie účtov, finančné opravy a čisté finančné opravy, proporcionálna kontrola a podmienky ex ante, ktorých cieľom je ešte viac prispieť k zníženiu úrovne chýb; víta tiež vymedzenie pojmu vážne nedostatky a očakávanú vyššiu úroveň opráv v prípade opakujúcich sa nedostatkov;

19.    víta nedávne oznámenie Komisie, v ktorom sa navrhuje prístup k uplatňovaniu čistých finančných opráv v oblastiach poľnohospodárskej politiky v budúcom programovom období; víta kritériá na stanovenie úrovne finančných opráv, ktoré sa majú uplatňovať, a kritériá na uplatňovanie paušálnych opráv.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

21.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

7

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Fredrick Federley, Michela Giuffrida, Norbert Lins, Susanne Melior, Ramón Luis Valcárcel

25.2.2015

STANOVISKO Výboru pre rybárstvo

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

(2014/2075(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Alain Cadec

NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. berie na vedomie oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov o ročnej účtovnej závierke Európskej únie za rozpočtový rok 2013; ďalej berie na vedomie výročnú správu Dvora audítorov o rozpočtovom roku 2013; berie na vedomie výročnú správu o činnosti GR MARE za rok 2013;

2. berie na vedomie stanoviská Dvora audítorov k zákonnosti a riadnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou; konštatuje, že Dvor audítorov vydal negatívne stanovisko k platobným rozpočtovým prostriedkom, v prípade ktorých bola celková chybovosť 4,7 %;

3. poznamenáva, že Dvor audítorov zistil vysokú celkovú chybovosť pri platbách vykonaných v oblastiach rozvoj vidieka, životné prostredie, rybárstvo a zdravie (6,7 %); konštatuje však, že táto chybovosť je nižšia ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku (7,9 %); poznamenáva, že oblasti regionálna politika, doprava a energetika najviac prispievajú k celkovej chybovosti, ktorú zistil Dvor audítorov, a preto nalieha na Komisiu, aby zistila príčiny tejto skutočnosti a navrhla nápravné opatrenia;

4. poukazuje na výhradu, ktorú GR MARE vznieslo v súvislosti s chybovosťou vyššou než 2 % v prípade výdavkov, ktoré nahlásili niektoré členské štáty, a v súvislosti so správou považovanou za nespoľahlivú a s nepredloženou správou jedného členského štátu; vyjadruje poľutovanie nad situáciou týkajúcou sa tohto členského štátu; konštatuje však, že situácia sa zlepšila v nadväznosti na pokyny, ktoré Komisia vydala pre tento členský štát;

5.   vyjadruje presvedčenie, že členské štáty zlepšia svoje nástroje a prostriedky podávania správ v reakcii na prípadné nedostatky v údajoch poskytovaných Komisii; odporúča, aby Komisia vyvíjala na členské štáty väčší tlak s cieľom zabezpečiť, aby predkladali spoľahlivé údaje;

6. okrem uvedených poznámok vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov podrobnejšie neopísal výsledok svojich auditov v špecifických oblastiach rybárstva a námorných záležitostí, a v záujme transparentnosti požaduje zverejnenie týchto informácií;

7.  blahoželá GR MARE k veľmi vysokej miere plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov (99,79 %) a platobných rozpočtových prostriedkov (99,08 % v hlave 11);

8.   berie na vedomie, že 92,31 % platieb, ktoré vykonalo GR MARE, bolo uskutočnených načas; so znepokojením však poznamenáva, že podiel neskorých platieb sa v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom zvýšil; s potešením konštatuje, že úroky z omeškania vyplatené v roku 2013 sa znížili, a preto nabáda GR MARE, aby zachovávalo platobné lehoty v súlade s príslušnými predpismi;

9. naliehavo vyzýva Dvor audítorov, aby znovu – podobne ako v predchádzajúcich rokoch – poskytol pre oblasť rybárstva a námorných záležitostí osobitnú a samostatnú mieru chybovosti; domnieva sa, že špecifická vzorka pre GR MARE musí byť dostatočne významná, aby sa zabezpečila dobrá reprezentatívnosť auditov a aby sa určila spoľahlivá chybovosť;

10.    na základe dostupných údajov navrhuje udeliť Komisii absolutórium za rozpočtový rok 2013 v súvislosti s výdavkami v oblasti námorných záležitostí a rybárstva.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

24.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

3

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ole Christensen, Sylvie Goddyn

26.1.2015

STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

(2014/2075(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Fernando Maura Barandiarán

NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie, že v roku 2013 bola hlavnou prioritou GR pre vzdelávanie a kultúru (GR EAC) a Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) príprava na vykonávanie nových programov na obdobie rokov 2014 – 2020 Erasmus+ a Kreatívna Európa;

2.  víta skutočnosť, že v roku 2013 bola miera plnenia rozpočtu na programy na obdobie 2007 – 2013, najmä na program celoživotného vzdelávania a programy Kultúra, Médiá a Mládež v akcii, na úrovni 100 %; žiada, aby bol v rámci vzdelávacích a kultúrnych programov na obdobie 2014 – 2020 posilnený a zvýšený rozpočet; je osobitne znepokojený skutočnosťou, že na konci roku spôsobil nesúlad medzi schválenými viazanými a platobnými rozpočtovými prostriedkami nedostatok platieb (ktorý napríklad v rámci programu Erasmus+ viedol k deficitu vo výške 202 miliónov EUR), čo malo vážny nepriaznivý vplyv na nasledujúci rok; vyjadruje vážne znepokojenie a zároveň poľutovanie nad skutočnosťou, že v súvislosti s novými programami, najmä s programami Erasmus+ a Kreatívna Európa, môže nastať podobná situácia, čo by pre Úniu následne znamenalo nebezpečnú stratu dôveryhodnosti a oslabilo dôveru občanov v inštitúcie Únie a pre účastníkov programu by to malo katastrofálne následky;

3.  podporuje preskúmanie VFR na obdobie 2014 – 2020 v polovici trvania ako prostriedok, ktorý pomôže ukončiť neudržateľnú situáciu, keď programy, ktoré už boli schválené, a sú teda aj vykonávané, ohrozuje nedostatok zdrojov a nevyplácanie finančných prostriedkov zo strany Únie;

4.  víta skutočnosť, že od začatia činnosti v roku 1987 dosiahol program Erasmus hraničnú hodnotu 3 miliónov študentov, ktorú sa mu podarilo prekročiť; berie na vedomie udržateľný úspech, ktorý tento hlavný program Únie prispievajúci k európskej integrácii a posilňujúci povedomie o spoločnom európskom občianstve a pocit spolupatričnosti dosahuje od začiatku svojho fungovania;

5.  je znepokojený tým, že na európskej úrovni – ako uvádza osobitná správa Eurobarometer č. 399 z roku 2013 o prístupe ku kultúre a účasti na nej – sa verejné rozpočty určené na ochranu a podporu kultúrneho dedičstva výrazne znižujú, rovnako ako účasť na tradičných kultúrnych aktivitách; preto sa domnieva, že nové nástroje Únie určené na podporu európskej stratégie pre kultúru, ako sú programy Kreatívna Európa a Horizont 2020 alebo kultúrna platforma Europeana, musia byť posilnené;

6.  s uspokojením konštatuje, že EACEA ešte viac zjednodušila svoje výberové procesy a vykonala 96 % platieb v rámci zmluvných lehôt, vyjadruje však poľutovanie nad tým, že zvyčajne sa samotné spracovanie záverečných správ nenáležite predlžuje; pripomína, že akékoľvek omeškanie platieb má priamy vplyv na práva príjemcov, čím ohrozuje kultúrne združenia a projekty, kreativitu a kultúrnu rozmanitosť občianskej spoločnosti; povzbudzuje EACEA, aby naďalej zlepšovala svoje kontrolné systémy, nie však na úkor príjemcov;

7.  pripomína, že v roku 2013 usporiadalo GR pre komunikáciu niekoľko aktivít v súvislosti s Európskym rokom občanov 2013; zároveň konštatuje, že zároveň bolo naliehavo potrebné pripraviť sa na škrty v rozpočte na rok 2014 v oblasti európskeho občianstva; zdôrazňuje, že program Európa pre občanov slúži ako jedinečné a priame prepojenie medzi Úniou a jej občanmi s cieľom podporiť činnosti, petície a občianske práva; považuje súčasnú úroveň financovania za príliš nízku a zdôrazňuje, že program sa musí vykonávať v rámci jeho obsahu, pričom bude obsahovať viac iniciatív podporujúcich hodnoty európskeho občianstva; dôrazne sa stavia proti akýmkoľvek škrtom alebo oneskoreniam platieb v rozpočte na program Európa pre občanov na obdobie 2014 – 2020;

8.  víta skutočnosť, že v roku 2013 bol dosiahnutý pokrok v posilňovaní kultúrneho rozmeru európskej susedskej politiky, vrátane Východného partnerstva a Únie pre Stredozemie; zdôrazňuje význam vyhlásenia z Tbilisi, dokumentu z historicky prvej ministerskej konferencie Východného partnerstva o kultúre, v ktorom sa vyzýva k spoločnému záväzku podporovať kultúru ako hnaciu silu rastu a stability v tomto regióne; nabáda k ďalšiemu uplatňovaniu programu Východného partnerstva v oblasti kultúry a k ďalšej podpore dialógu o politikách v oblasti kultúry v rámci programu Médiá a kultúra pre rozvoj v Stredozemí.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

20.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Therese Comodini Cachia, Marc Joulaud, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin, Liadh Ní Riada, Michel Reimon, Monika Smolková

6.2.2015

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

(2014/2075(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sylvie Guillaume

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.       berie na vedomie záver Dvora audítorov, podľa ktorého konsolidovaná účtovná závierka Európskej únie vo všetkých významných ohľadoch verne zachytáva jej finančnú situáciu k 31. decembru 2013, ale že skúmané systémy dohľadu a kontroly sú z hľadiska zabezpečovania zákonnosti a riadnosti platieb súvisiacich s účtovnou závierkou len čiastočne účinné; berie tiež na vedomie záver Dvora audítorov, podľa ktorého sa vo všetkých skupinách politík zahŕňajúcich operačné výdavky vyskytli chyby vo významnom rozsahu, pričom odhadovaná chybovosť sa pri platbách zaúčtovaných do výdavkov súvisiacich s účtovnou závierkou v roku 2013 znížila zo 4,8 % na 4,7 %;

2.  berie na vedomie záver Dvora audítorov, podľa ktorého sa v platbách v oblasti výskumu a ďalších vnútorných politík odhalili významné chyby; želá si, aby boli vo výročnej správe Dvora audítorov uvedené podrobné informácie o výdavkoch súvisiacich s priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti;

3.  víta skutočnosť, že zvyšková chybovosť, ktorú vypočítali útvary Komisie na konci roka 2013, bola v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí nižšia ako 2 %; vyzdvihuje však potrebu vždy odhodlane pokračovať v znižovaní chybovosti v rámci rozpočtu;

4.  v tejto súvislosti víta odporúčanie Dvora audítorov č. 2, podľa ktorého by Komisia mala uskutočňovať svoje kontrolné činnosti s väčším zameraním na analýzu rizík, orientovať kontroly na vysokorizikových príjemcov (napr. subjekty, ktoré majú menej skúseností s európskym financovaním) a znižovať zaťaženie kontrol na menej rizikových príjemcov;

5.  berie na vedomie závery osobitnej správy Dvora audítorov č. 3/2014 s názvom Skúsenosti, ktoré získala Európska komisia pri vývoji druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II), v ktorej Dvor audítorov skúmal dôvody, ktoré viedli Komisiu k tomu, že zaviedla SIS II s viac než šesťročným oneskorením, ako sa pôvodne plánovalo, pričom náklady vysoko prekročili pôvodné odhady; zdôrazňuje, že by sa mali vykonať odporúčania, aby sa zabezpečilo obozretné a realistické zostavovanie rozpočtu v prípade rozsiahlych projektov;

6.  víta skutočnosť, že Fond pre vonkajšie hranice prispel k podpore finančnej solidarity; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že sa obmedzila európska pridaná hodnota a že pre nedostatky v monitorovaní príslušnými orgánmi a závažné chyby v následných hodnoteniach vykonávaných Komisiou a členskými štátmi nebolo možné stanoviť celkový výsledok.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

5.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

8

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

21.1.2015

STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

(2014/2075(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Iratxe García Pérez

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže vzhľadom na neustálu angažovanosť Komisie, Rady a Parlamentu poskytuje rozpočtový proces Únie príležitosť na plánovanie a hodnotenie pokroku na ceste k rodovej rovnosti v rámci Únie;

B.  keďže rodové rozpočtovanie by malo byť založené na jasnej metodike, v rámci ktorej sa identifikujú rodové otázky v rámci všeobecného rozpočtu Únie a, pokiaľ možno, aj zodpovedajúce rozdelenie zdrojov, a prostredníctvom ktorej sa určuje, či politiky zvýšia alebo znížia existujúce nerovnosti medzi ženami a mužmi;

1.  1. zdôrazňuje, že rovnosť medzi ženami a mužmi je podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie základnou zásadou Únie, ako aj cieľom stratégie rovnosti žien a mužov 2010 – 2015 a že rodové otázky by mali byť integrované do všetkých oblastí politiky; preto žiada komplexné uplatňovanie rodového rozpočtovania, čo zahŕňa hodnotenie všeobecného rozpočtu Únie z rodového hľadiska vykonávané Dvorom audítorov;

2.  náležite berie na vedomie výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť a sociálne veci, no vyjadruje poľutovanie nad obmedzenými odkazmi na rodovú rovnosť v tejto oblasti, ako aj nad nedostatočným zameraním na zamestnanosť, sociálnu solidaritu a rodovú rovnosť v osobitných správach Dvora audítorov z tohto roku;

3.  konštatuje, že na programy zamerané na podporu a zlepšenie pracovných príležitostí pre ženy sa nekladie dostatočný dôraz;

4.  opakuje svoju požiadavku ďalej rozvíjať rodovo špecifické ukazovatele a údaje s cieľom umožniť hodnotenie rozpočtu Únie z rodového hľadiska a monitorovať úsilie v oblasti rodového rozpočtovania;

5.  žiada Komisiu, aby na základe konzultácií s Dvorom audítorov objasnila v rámci svojich opatrení nadväzujúcich na absolutórium za rok 2013, ako by sa mohlo v priebehu budúcich postupov udelenia absolutória zabezpečiť rodové rozpočtovanie a využívanie ukazovateľov a údajov.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

20.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

24.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Iris Hoffmann, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Markus Pieper, Julia Pitera

(1)

     Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.

(2)

     Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 1.

(3)

     Ú. v. EÚ C 398, 12.11.2014, s. 1.

(4)

     Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 128.

(5)

     Ú. v. ES L 248, 16.09.02, s. 1.

(6)

     Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)

     Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2015)0000.

(8)

     Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.

(9)

     Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 1.

(10)

   Ú. v. EÚ C 408, 15.11.2014, s. 39.

(11)

   Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 67.

(12)

   Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 128.

(13)

   Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(14)

   Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(15)

   Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.

(16)

   Ú. v. ES L 297, 22.9.2004, s. 6.

(17)

   Ú. v. EÚ L 101, 21.4.2009, s. 26.

(18)

   Ú. v. EÚ L 343, 19.12.2013, s. 46.

(19)

   Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.

(20)

   Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 1.

(21)

   Ú. v. EÚ C 408, 15.11.2014, s. 6.

(22)

   Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 74.

(23)

   Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 128.

(24)

   Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(25)

   Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(26)

   Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.

(27)

   Ú. v. ES L 297, 22.9.2004, s. 6.

(28)

   Ú. v. ES L 5, 9.1.2004, s. 85.

(29)

   Ú. v. EÚ L 341, 18.12.2013, s. 73.

(30)

   Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.

(31)

   Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 1.

(32)

   Ú. v. EÚ C 408, 15.11.2014, s. 5.

(33)

   Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 83.

(34)

   Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 128.

(35)

   Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(36)

   Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(37)

   Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.

(38)

   Ú. v. ES L 297, 22.9.2004, s. 6.

(39)

   Ú. v. ES L 369, 16.12.2004, s. 73.

(40)

   Ú. v. EÚ L 341, 18.12.2013, s. 69.

(41)

   Ú. v. EÚ L 363, 18.12.2014, s. 183

(42)

   Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.

(43)

   Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 1.

(44)

   Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 240.

(45)

   Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 128.

(46)

   Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(47)

   Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(48)

   Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.

(49)

   Ú. v. ES L 297, 22.9.2004, s. 6.

(50)

   Ú. v. EÚ L 9, 12.1.2008, s. 15.

(51)

   Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 58.

(52)

   Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.

(53)

   Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 1.

(54)

   Ú. v. EÚ C 408, 15.11.2014, s. 40.

(55)

   Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 351.

(56)

   Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 128.

(57)

   Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(58)

   Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(59)

   Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.

(60)

   Ú. v. ES L 297, 22.9.2004, s. 6.

(61)

   Ú. v. EÚ L 11, 15.1.2008, s. 9.

(62)

   Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 54.

(63)

   Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.

(64)

   Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 1.

(65)

   Ú. v. EÚ C 408, 15.11.2014, s. 41.

(66)

   Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 358.

(67)

   Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 128.

(68)

   Ú. v. ES L 248, 16.09.2002, s. 1.

(69)

   Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(70)

   Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.

(71)

   Ú. v. ES L 297, 22.09.2004, s. 6.

(72)

   Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2007, s. 88.

(73)

   Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 65.

(74)

   Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.

(75)

   Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 1.

(76)

   Ú. v. EÚ C 398, 12.11.2014, s. 1.

(77)

   Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 128.

(78)

   Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(79)

   Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(80)

   Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.

(81)

   Pozri osobitnú správu Dvora audítorov č. 11/2013, body 93 až 97.

(82)

   Pozri osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rok 2013, ČASŤ I (2014/2140(DEC))

(83)

   Pozri oznámenie s názvom Ochrana rozpočtu EÚ do konca roka 2013, COM(2014)0618, s. 11.

(84)

   Pozri výročnú správu Dvora audítorov za rok 2013, bod 1.14.

(85)

   Pozri oznámenie Komisie COM(2014)0618, tabuľka 5.2: rušenie prostriedkov v politike súdržnosti (775 miliónov EUR), vymáhania v oblasti rozvoja vidieka (129 miliónov EUR) a finančné opravy realizované zrušením viazanosti/odpočítaním pri ukončení, či už v politike súdržnosti (494 miliónov EUR) alebo v iných oblastiach politiky než poľnohospodárstvo a súdržnosť (1 milión EUR).

(86)

   Pozri oznámenie Komisie COM(2014)0618, tabuľka 7.2.

(87)

   Oznámenie Komisie z 11. júna 2014 s názvom Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia za rok 2013 (COM(2014)0324), s. 14: maximálna celková suma vystavená riziku v rámci celkových výdavkov za rok 2013 (rozpočet EÚ a ERF).

(88)

   V prílohe 1 k súhrnnej správe sa vysvetľuje, že „suma vystavená riziku“ je hodnota zlomku operácie, pri ktorom sa odhaduje, že nie je v úplnom súlade s príslušnými právnymi a zmluvnými požiadavkami po uplatnení všetkých kontrol (nápravných opatrení) zameraných na zmiernenie rizík súladu.

(89)

   Z 322 miliárd EUR predstavujú nesplatené rozpočtové záväzky 222 mld. EUR a 99 mld. EUR sa vzťahuje na súvahové pasíva, ktoré nie sú kryté nesplatenými záväzkami.

(90)

   Predseda Dvora audítorov Vítor Manuel da Silva Caldeira prezentoval výročné správy na schôdzi výboru CONT 5. novembra 2014.

(91)

   Tamže.

(92)

   Informácie poskytla podpredsedníčka Komisie Kristalina Georgievová počas postupu udeľovania absolutória.

(93)

   Pozri osobitnú správu Dvora audítorov č. 16/2014.

(94)

   Pozri výročnú správu Dvora audítorov za rok 2013, bod 2.11, a osobitnú správu Dvora audítorov č. 11/2013 (absolutórium za rok 2013) s názvom Správne údaje o hrubom národnom dôchodku (HND): štruktúrovanejším a lepšie zameraným prístupom by sa zlepšila účinnosť overenia Komisiou.

(95)

   Vyhlásenie Jaceka Dominika o revízii hrubého národného dôchodku členských štátov, tlačová správa, Brusel, 27. októbra 2014, posledná veta.

(96)

   Stanovisko č. 7/2014 k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ C 459, 19.12.2014, s. 1).

(97)

   Prijaté texty, P7_TA(2013)0078.

(98)

   Pozri situačnú správu Dvora audítorov – Ako najlepšie využívať peniaze EÚ: situačná správa o rizikách finančného hospodárenia s rozpočtom EÚ“, 2014, s. 67.

(99)

   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

(100)

  Orientačné údaje o rozdelení podpory podľa objemu pomoci, ktorá bola prijatá v rámci priamej pomoci vyplácanej výrobcom v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1782/2003 a nariadením Rady (ES) č. 73/2009, ktoré poskytol komisár Hogan 8. decembra 2014.

(101)

  Výskyt sa výrazne zvýšil: zo 41 % v roku 2012 na 61% v roku 2013.

(102)

  V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) sa v určitých regiónoch môže poskytnúť prechodná pomoc na podporu pestovateľov, ktorí si želajú získať štatút organizácie výrobcov (OV) na vytvorenie skupiny výrobcov; toto financovanie môže EÚ čiastočne uhradiť, pričom sa skončí, keď sa skupina výrobcov uznáva ako organizácia výrobcov.

(103)

  Pozri výročnú správu Dvora audítorov za rok 2013, bod 43.

(104)

  Pozri odpoveď Komisie na písomnú otázku č. 11, vypočutie vo výbore CONT za účasti komisára Phila HOGANA 1. decembra 2014.

(105)

  Výročná správa Dvora audítorov za rok 2013, bod 3.23 a nasledujúce.

(106)

  Pozri výročnú správu o činnosti GR AGRI za rok 2013, príloha 10, tabuľka 51: nové prípady otvorené od roku 2007.

(107)

  Pozri výročnú správu Dvora audítorov za rok 2013, bod 4.25.

(108)

  Pozri výročnú správu Dvora audítorov za rok 2013, bod 4.27.

(109)

  Pozri odpoveď na písomnú otázku č. 29, vypočutie vo výbore CONT za účasti komisára Phila HOGANA 1. decembra 2014.

(110)

  Pozri osobitnú správu Dvora audítorov č. 23/2014 o chybách vo výdavkoch na rozvoj vidieka, s. 10: 8,2 % je priemer za tri roky, pričom dolná hranica je 6,1 % a horná hranica 10,3 %. Priemer predstavuje 8,4 % za rok 2011, 8,3 % za rok 2012 a 7,9 % za rok 2013.

(111)

  Pozri osobitnú správu Dvora audítorov č. 23/2014, body 22 až 24.

(112)

  Vyhlásenie členky Dvora audítorov Rasy Budbergyteovej, vypočutie vo výbore CONT za účasti komisára Phila HOGANA 1. decembra 2014.

(113)

   Pozri odpoveď na písomnú otázku č. 12, vypočutie vo výbore CONT za účasti komisára Phila HOGANA 1. decembra 2014.

(114)

  Pozri výročnú správu o činnosti GR AGRI za rok 2013, tabuľku 2.1.24.

(115)

  Pozri osobitnú správu Dvora audítorov č. 20/2014, bod 68.

(116)

  Pozri výročnú správu o činnosti GR REGIO za rok 2013, príloha, s. 41.

(117)

  Pozri výročnú správu o činnosti GR REGIO za rok 2013, príloha, s. 42.

(118)

  Pozri výročnú správu o činnosti GR REGIO za rok 2013, príloha, s. 43.

(119)

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014 doplňujúce nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde (Ú. v EÚ L 138, 13.5.2014, s. 5).

(120)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

(121)

  Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25).

(122)

  Vyjadruje poľutovanie nad tým, že týchto 73 SRK v členských štátoch sa považovalo prinajlepšom za čiastočne spoľahlivé (označené oranžovou farbou spomedzi zelenej, žltej, oranžovej, červenej farby): Vorarlberg (AT), Vienna (AT), Styria (AT), Tirol (AT), Brussels (BE), regional development (BG), environment (BG), Business & Innovation (CZ), ROP NUTSII North-East(CZ), ROP NUTS II Silesia (CZ), Integrated OP (CZ), Thuringia (DE), Mecklenburg Wes Pomerania (DE), Saxony-Anhalt, Bremen (DE), North Rheine Westphalia (DE), EC ENV (EE), Attica (EL), West Greece (EL), Macedonia-Thrace (EL), Thessaly-continental Greece-Epirus (EL), Crete and Aegean Islands (EL), Murcia (ES), Melilla (ES),Ceuta (ES), Asturias (ES), Galicia (ES), Extremadura (ES), Castalia La Mancha (ES), Andalucía (ES), Cohesion Fund (ES), Cantabria (ES), Basque region (ES), Navarra (ES), Madrid (ES), Rioja (ES), Cataluña (ES), Balearic Islands (ES), Aragon (ES), Castalia y Leon (ES), Valencia region (ES), Canary Islands (ES), Research, development and innovation for business(ES), Economic development (HU), Environment energy (HU), West Pannon (HU), South Great Plain (HU), Central Transdanubia (HU), North Hungary (HU), Transport (HU), North Great Plain (HU), South Transdanubia (HU), Central Hungary (HU), Adriatic (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA), Mecklenburg West Pomerania/Brandenburg-Poland (European Territorial Cooperation - ETC), Flanders-Netherlands border region (ETC), Networks and mobility (IT), Research (IT), Security (IT), Calabria (IT), Puglia (IT), Sicily (IT), Basilicata (IT), Sardinia (IT), Infrastructure and environment (PL), Development Eastern Poland (PL), Information society (SK), Environment (SK), Regional OP(SK), Transport (SK), Health (SK), Competitiveness and economic growth(SK), Technical assistance (SK), Research and development (SK)

(123)

       European Union Agency for Fundamental Rights, The situation of Roma in 11 EU Member States, Luxemburg 2012

(124)

  Pozri výročnú správu o činnosti EuropeAid za rok 2013, s. 197.

(125)

  a.    KPI        20 ex ante neoprávnené sumy

b.    KPI 1     plnenie rozpočtových prognóz: platby

c.    KPI 2     plnenie rozpočtových prognóz: zmluvy

d.    KPI 4     absorpčná kapacita nesplatených záväzkov (RAL)

e.    KPI 18   percentuálny podiel projektov kontrolovaných v rámci obdobia EAMR

f.     KPI 21   plnenie ročného plánu auditov: rok N (2013)

g.    KPI 22   plnenie ročného plánu auditov: rok N – 1 (2012)

h.    KPI 23   plnenie ročného plánu auditov: rok N – 2 (2011)

i.     KPI 26   vymoženie alebo odôvodnenie neoprávnených súm z auditu

(126)

          UNHCR Inspector General's Office, Inquiry Report INQ/04/005, Geneva, 12 May 2005.

(127)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(128)

  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1).

(129)

  Pozri výročnú správu Dvora audítorov za rok 2013, bod 10.24.

(130)

  Pozri správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (predtým Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť) za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry (Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 358), body 11 až 13.

(131)

Osobitná správa č. 13/2014: Podpora EÚ na obnovu po zemetrasení na Haiti: http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_13/QJAB14013SKC.pdf.

(132)

 Súčasnými nástrojmi kombinovaného financovania v rámci EÚ sú: investičný nástroj európskej susedskej politiky (NIF), investičný nástroj pre Strednú Áziu (IFCA), investičný nástroj pre Latinskú Ameriku (LAIF), ázijský investičný nástroj (AIF), investičný nástroj pre tichomorskú oblasť (IFP), karibský investičný nástroj (CIF), nástroj pre euro-stredozemské investície a partnerstvo (FEMIP), trustový fond EÚ – Afrika pre infraštruktúru (EU-AITF) a Fond globálnej energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie (GEEREF). Iniciatíva Energia pre všetkých je globálnou iniciatívou, ktorú vedie OSN a ktorá je charakteristická významnou zložkou kombinovaného financovania, pričom EÚ poskytla svoj príspevok iniciatíve v roku 2013.

(133)

Európsky dvor audítorov, Účinnosť kombinovania grantov v rámci regionálnych investičných nástrojov s pôžičkami od finančných inštitúcií na podporu vonkajších politík EÚ, osobitná správa č. 16, 2014.

(134)

 Usmernenia v oblasti rozpočtovej podpory, Európska komisia, september 2012. http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-budget-support-guidelines-201209_en_2.pdf

(135)

Výročná správa o činnosti GR DEVCO za rok 2013, strana 114.

(136)

Pozri napríklad výročnú správu o činnosti GR DEVCO za rok 2013, prílohy, s. 633 – 636.

(137)

Výročná správa o činnosti GR DEVCO za rok 2013, strana 185.

(138)

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 2010, 31.7.2006, s. 25).

Právne oznámenie