Postup : 2014/2077(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0102/2015

Predkladané texty :

A8-0102/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0120

SPRÁVA     
PDF 266kWORD 170k
31.3.2015
PE 541.389v02-00 A8-0102/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2013

(2014/2077(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Martina Dlabajová

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2013

(2014/2077(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na finančné výkazy a príjmové a výdavkové účty ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0487 – C8-0146/2014),

–       so zreteľom na výročnú správu Komisie zo 14. apríla 2014 o finančnom hospodárení ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na finančné informácie o Európskom rozvojovom fonde (COM(2014)0350),

–       so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o aktivitách financovaných ôsmym, deviatym a desiatym Európskym rozvojovým fondom za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami Komisie(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčania Rady zo 17. Februára 2015 o udelenia absolutória Komisii za vykonávanie činností európskych rozvojových fondov za rozpočtový rok 2013 (05135/2015 – C8-0050/2015, 05136/2015 – C8-0051/2015, 05138/2015 – C8-0052/2015),

–       so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2012 (COM(2014)0607) a na pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2014)0285 a SWD(2014)0286),

–       so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorá bola podpísaná 23. júna 2000 v Cotonou(3) a zmenená 22. júna 2010 v Ouagadougou (Burkina Faso)(4),

–       so zreteľom na rozhodnutie Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu („rozhodnutie o pridružení zámoria“)(5),

–       so zreteľom na článok 33 Vnútornej dohody z 20. decembra 1995 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní a správe pomoci Spoločenstva v rámci Druhého finančného protokolu k štvrtému dohovoru AKT – ES(6),

–       so zreteľom na článok 32 Vnútornej dohody z 18. septembra 2000 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní a správe pomoci Spoločenstva podľa finančného protokolu k Dohode o partnerstve medzi africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, podpísanej 23. júna 2000 v Cotonou (Benin), a o rozdelení finančnej pomoci určenej zámorským krajinám a územiam, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia štvrtej časti Zmluvy o ES(7),

–       so zreteľom na článok 11 Vnútornej dohody zo 17. júla 2006 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní pomoci Spoločenstva na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2008 – 2013 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – ES a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje časť štyri Zmluvy o ES(8),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 74 nariadenia o rozpočtových pravidlách zo 16. júna 1998, ktoré sa vzťahuje na spoluprácu pri financovaní rozvoja podľa Štvrtého dohovoru AKT – ES(9),

–       so zreteľom na článok 119 finančného nariadenia z 27. marca 2003, uplatňovaného na 9. Európsky rozvojový fond(10),

–       so zreteľom na článok 142 nariadenia Rady (ES) č. 215/2008 z 18. februára 2008 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 10. Európsky rozvojový fond(11),

–       so zreteľom na článok 93, článok 94 tretiu zarážku a na prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0102/2015),

1.      udeľuje Komisii absolutórium za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov a Európskej investičnej banke a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2013

(2014/2077(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na finančné výkazy a príjmové a výdavkové účty ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0487 – C8-0146/2014),

–       so zreteľom na výročnú správu Komisie zo 14. apríla 2014 o finančnom hospodárení ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na finančné informácie o Európskom rozvojovom fonde (COM(2014)0350),

–       so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o aktivitách financovaných ôsmym, deviatym a desiatym Európskym rozvojovým fondom za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami Komisie(12),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(13) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčania Rady zo 17. februára 2015 o udelenia absolutória Komisii za vykonávanie činností európskych rozvojových fondov za rozpočtový rok 2013 (05135/2015 – C8-0050/2015, 05136/2015 – C8-0051/2015, 05138/2015 – C8-0052/2015),

–       so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2012 (COM(2014)0607) a na pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2014)0285 a SWD(2014)0286),

–       so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorá bola podpísaná 23. júna 2000 v Cotonou(14) a zmenená 22. júna 2010 v Ouagadougou (Burkina Faso)(15),

–       so zreteľom na rozhodnutie Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu („rozhodnutie o pridružení zámoria“)(16),

–       so zreteľom na článok 33 Vnútornej dohody z 20. decembra 1995 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní a správe pomoci Spoločenstva v rámci Druhého finančného protokolu k štvrtému dohovoru AKT – ES(17),

–       so zreteľom na článok 32 Vnútornej dohody z 18. septembra 2000 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní a správe pomoci Spoločenstva podľa finančného protokolu k Dohode o partnerstve medzi africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, podpísanej 23. júna 2000 v Cotonou (Benin), a o rozdelení finančnej pomoci určenej zámorským krajinám a územiam, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia štvrtej časti Zmluvy o ES(18),

–       so zreteľom na článok 11 Vnútornej dohody zo 17. júla 2006 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní pomoci Spoločenstva na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2008 – 2013 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – ES a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje časť štyri Zmluvy o ES(19),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 74 nariadenia o rozpočtových pravidlách zo 16. júna 1998, ktoré sa vzťahuje na spoluprácu pri financovaní rozvoja podľa Štvrtého dohovoru AKT – ES(20),

–       so zreteľom na článok 119 finančného nariadenia z 27. marca 2003, ktoré sa vzťahuje na deviaty Európsky rozvojový fond(21),

–       so zreteľom na článok 142 nariadenia Rady (ES) č. 215/2008 z 18. februára 2008 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na desiaty Európsky rozvojový fond(22),

–       so zreteľom na článok 93, článok 94 tretiu zarážku a na prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0102/2015),

1.      berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu sa nachádza v tabuľke 2 výročnej správy Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov a Európskej investičnej banke a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2013

(2014/2077(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 93, článok 94 tretiu zarážku a na prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0102/2015),

A. keďže hlavným cieľom Dohody z Cotonou, ktorá je rámcom vzťahov medzi Úniou a africkými, karibskými a tichomorskými (AKT) štátmi a zámorskými krajinami a územiami (ZKÚ), je znížiť a v konečnom dôsledku odstrániť chudobu, čo je v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a postupného začleňovania štátov AKT a ZKÚ do svetového hospodárstva;

B.  keďže konkrétne ciele rozvojovej politiky musia byť pod záštitou Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ); zdôrazňuje, že ďalšie úvahy, ako napr. úvahy v súvislosti s obchodnou politikou a zahraničnou a bezpečnostnou politikou, by nemali byť v rozpore s rozvojovými prioritami Únie;

C. keďže Európske rozvojové fondy (ERF), financované členskými štátmi, sú hlavným finančným nástrojom Únie umožňujúcim poskytovať rozvojovú spoluprácu štátom AKT, za ktorú nesie Komisia zodpovednosť v rámci postupu udeľovania absolutória;

D. keďže nástroje predbežného financovania, ktoré financuje Európska komisia, dosiahli výšku 424 miliónov EUR a prevádzkové príjmy dosiahli výšku 124 miliónov EUR za rozpočtový rok 2013;

E.  keďže Európsky rozvojový fond vymedzil svoju stratégiu a prioritné oblasti na základe politických priorít, ako aj hospodárskych a finančných kritérií súvisiacich so všeobecnými kritériami efektívnosti a využíva náležité finančné nástroje s cieľom plniť tieto priority v udržateľnom a dlhodobom časovom horizonte;

F.  keďže v rozvojových krajinách existuje vysoká inherentná expozícia voči riziku vzhľadom na geopolitické, inštitucionálne a administratívne prostredie, ktoré je často spojené s nestabilitou a nestálosťou;

G. keďže miera a charakter angažovanosti Únie musia byť diferencované a podmienečné a musia závisieť od merateľného pokroku v rozličných oblastiach, napríklad demokratizácie, ľudských práv, dobrej správy, udržateľného spoločensko-hospodárskeho rozvoja, právneho štátu, transparentnosti a boja proti korupcii;

H. keďže používanie inovatívnych finančných nástrojov, napríklad kombinovaného financovania, sa považuje za jeden zo spôsobov rozširovania portfólia existujúcich nástrojov, ako sú granty a úvery, a prináša so sebou aj určité výzvy týkajúce sa dohľadu a správy;

I.   keďže je mimoriadne dôležité zabezpečiť viditeľnosť Únie a presadzovať jej hodnoty vo všetkých činnostiach, ktoré vykonáva;

J.   keďže zahrnutie ERF do rozpočtovej štruktúry Únie je aj naďalej prioritou Parlamentu; keďže zahrnutie ERF do všeobecného rozpočtu by viedlo k väčšej finančnej bezpečnosti prijímajúcich krajín, ale aj k zlepšeniu súdržnosti politík a demokratickej kontroly;

K. keďže priama rozpočtová podpora prináša značné fiduciárne riziko, najmä viacero výziev súvisiacich s transparentnosťou, zodpovednosťou a dobrým finančným riadením; keďže rozpočtová podpora si vyžaduje dôkladné monitorovanie a politický dialóg medzi EÚ a partnerskou krajinou, pokiaľ ide o ciele, pokrok pri dosahovaní dohodnutých výsledkov a ukazovatele výkonnosti, ako aj analýzu systémových rizík a stratégiu na zmiernenie rizika, ktoré by sa mali ďalej rozširovať.

Vyhlásenie o vierohodnosti

Spoľahlivosť účtovnej závierky

1.  víta názor Dvora audítorov, že konečná ročná účtovná závierka ôsmeho, deviateho a desiateho ERF za rok 2013 vyjadruje verne a zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu ERF k 31. decembru 2013 a že výsledky operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok sú v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na ERF, a medzinárodne prijatými účtovnými štandardmi pre verejný sektor;

2.  s uspokojením berie na vedomie zvýšenie počtu a hodnoty spätne získaných prostriedkov v porovnaní s rokom 2012, keďže v roku 2013 boli prostriedky získané späť v 24 prípadoch v celkovej hodnote 4,7 milióna EUR a v roku 2012 v 13 prípadoch v celkovej hodnote 1,3 milióna EUR;

3.  vyjadruje však hlboké znepokojenie nad tým, že poverení povoľujúci úradníci naďalej systematicky nedodržiavajú pravidlo, na základe ktorého je Komisia v prípade platieb predbežného financovania v hodnote nad 750 000 EUR povinná každoročne vymáhať úrok, a tiež nad tým, že výška príjmov z úrokov uvedená v účtovnej závierke vychádza čiastočne z odhadov;

4.  vyjadruje navyše poľutovanie nad tým, že úrok nadobudnutý z predbežného financovania vo výške od 250 000 do 750 000 EUR nebol vo finančných výkazoch ešte stále uznaný ako finančný príjem z dôvodu neukončeného vývoja spoločného informačného systému RELEX (CRIS);

Zákonnosť a riadnosť operácií súvisiacich s účtovnou závierkou

5.  víta názor Dvora audítorov, že príjmy a záväzky súvisiace s účtovnou závierkou za rok 2013 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

6.  vyjadruje však znepokojenie nad hodnotením Dvora audítorov, ktoré sa týka zákonnosti a riadnosti platieb súvisiacich s účtovnou závierkou, podľa ktorého sú monitorovacie a kontrolné systémy ústredia GR EuropeAid a delegácií Únie pri zabezpečovaní zákonnosti a riadnosti platieb účinné iba čiastočne;

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa odhadu Dvora audítorov dosahuje najpravdepodobnejšia miera chybovosti výdavkových platieb ôsmeho, deviateho a desiateho ERF 3,4 %, čo síce svedčí o jemnom náraste v porovnaní s rokom 2012 (3 %), stále však ide o nižšiu hodnotu v porovnaní s najvyššou hodnotou, ktorú dosiahla v roku 2011 (5,1 %);

8.  berie na vedomie, že z výročnej správy Dvora audítorov o činnostiach ERF za rozpočtový rok 2013 vyplýva, že miera chybovosti sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila a že je naďalej príliš vysoká; naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa usilovala splniť dohodnutý cieľ 2 % miery chybovosti;

9.  konštatuje a vyjadruje poľutovanie nad tým, že platby, na ktorých sa zakladá účtovná závierka, sú ovplyvnené nedostatkami v systéme dohľadu a v platbách sa vyskytovali závažné chyby; konštatuje, že v 27 % platieb (v 45 zo 165 preverovaných platobných operácií) sa vyskytovali chyby;

10. berie na vedomie výsledky zo vzoriek v oblasti projektov, podľa ktorých bolo 42 (32 %) zo 130 platieb ovplyvnených chybami, a najmä skutočnosť, že 30 platieb zo 42 bolo označených ako vyčísliteľné chyby a v 17 prípadoch išlo o konečné operácie schválené po vykonaní všetkých kontrol ex ante;

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek plánu nápravných opatrení, ktorý bol prijatý v máji 2013, typológia zistených chýb je do veľkej miery podobná chybám zisteným v predchádzajúcich rokoch – konkrétne ide o chýbajúce účtovné doklady, nedodržiavanie ustanovení v oblasti verejného obstarávania príjemcami a nečitateľné výdavky; poznamenáva, že tieto chyby súvisia aj s operáciami v týchto oblastiach: i) programové odhady, ii) granty a iii) dohody o poskytnutí príspevku medzi Komisiou a medzinárodnými organizáciami;

12. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoje úsilie v týchto špecifických oblastiach spolupráce vylepšením prijatého plánu nápravných opatrení, predovšetkým vtedy, keď vyčísliteľné chyby poukazujú na nedostatky v kontrolách vykonávaných medzinárodnými organizáciami, ktoré sa týkajú plnenia zmluvných ustanovení v rámci celkového úsilia zlepšiť metódy riadenia rizík a celkové systémy kontroly a riadenia;

Riziká týkajúce sa riadnosti a účinnosti kontrolných mechanizmov

13. uznáva, že implementácia ERF, v rámci ktorej sa používajú viaceré pracovné postupy a rozličné metódy poskytovania pomoci (centralizované priame hospodárenie a nepriame hospodárenie) s komplikovanými pravidlami a postupmi – napríklad verejné obstarávanie a zadávanie zákaziek – a so širokým geografickým pokrytím, v sebe nesie vysoké riziko, ktoré sťažuje optimalizáciu systému kontroly a zvyšovanie transparentnosti financovania ERF;

14. vyjadruje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že kontroly ex ante, ktoré boli vykonané pred realizáciou platobných operácií týkajúcich sa projektov, obsahujú podľa hodnotenia Dvora audítorov naďalej významné nedostatky;

15. vyzýva Komisiu, aby venovala pravidelnú pozornosť kvalite a primeranosti kontrol ex ante vykonávaným všetkými zainteresovanými stranami (zamestnancami Komisie a vonkajšími audítormi) ešte pred vykonaním platieb súvisiacich s projektmi, a to predovšetkým z toho dôvodu, že ide o prostredie s vysokým politickým a prevádzkovým rizikom;

16. berie na vedomie, že pokiaľ ide o rozpočtovú podporu (platby z ERF v hodnote 718 miliónov EUR v roku 2013), ako aj príspevky Únie na projekty s viacerými darcami realizované medzinárodnými organizáciami, napríklad Organizáciou Spojených národov (platby z ERF vo výške 458 miliónov EUR v roku 2013), charakter nástroja a platobné podmienky majú obmedzujúci vplyv na rozsah, v akom sa môžu v operáciách vyskytovať chyby;

17. vyjadruje obavy, že napriek vonkajším auditom a overovaniu výdavkov sa neustále vyskytujú chyby týkajúce sa konečných výkazov nákladov;

18. naliehavo vyzýva Generálne riaditeľstvo Komisie pre rozvoj a spoluprácu (GR DEVCO), aby čo najskôr vykonalo odporúčanie Dvora audítorov z roku 2011 zamerané na posilnenie spôsobilosti jeho oddelenia vnútorného auditu, aby mohlo účinnejšie vykonávať svoje úlohy;

Stratégia a priority

19. zdôrazňuje, že všetky činnosti ERF musia presne zodpovedať všeobecnej stratégii a prioritným oblastiam vychádzajúcim z politických priorít a kritérií hospodárskej a finančnej efektivity, ktoré sa odzrkadľujú v riadení výkonnosti, a to vrátane činností v oblasti riadenia rizík a kontroly a konkrétnych foriem finančných nástrojov na tento účel;

20. vzhľadom na zvýšený dôraz na fungovanie pomoci Únie upriamuje pozornosť na skutočnosť, že subsaharská Afrika je región, ktorý so zreteľom na miléniové rozvojové ciele (MRC) zaostáva najviac, a ide o jediný región na svete, kde sa podľa prognóz chudobu pravdepodobne nepodarí do roku 2015 znížiť o polovicu; je znepokojený znižovaním objemu oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) na sociálne služby, najmä v odvetví vzdelávania a reprodukčného zdravia, ku ktorému dochádza v posledných rokoch a ktoré ohrozuje pokrok v oblasti rozvoja ľudského kapitálu;

21. dochádza k záveru, že je potrebné zintenzívniť úsilie, aby bolo možné urýchliť dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov v Afrike do cieľového roka 2015; vyzýva Komisiu, aby rozvojový program na obdobie po roku 2015 a rokovania o cieľoch udržateľného rozvoja po ich prijatí vzala do úvahy ako základ pre audit výkonnosti Dvora audítorov; víta skutočnosť, že ERF, ktoré sú hlavným nástrojom poskytovania pomoci Únie v oblasti rozvojovej spolupráce v afrických, karibských a tichomorských štátoch, predstavovali až 45 % celkovej hodnoty nových zmlúv uzavretých v roku 2013 GR DEVCO;

22. konštatuje, že v roku 2013 sa dosiahla dohoda o zriadení jedenásteho ERF v celkovej hodnote takmer 27 miliárd EUR (v cenách z roku 2011), čím sa finančné prostriedky v skutočnosti zmrazili na úrovni desiateho ERF namiesto ich zvýšenia o 13 %, ako to navrhovala Komisia, a to napriek tomu, že Únia má trvalý záväzok zvyšovať v nasledujúcich rokoch financovanie rozvoja;

Monitorovanie a dohľad

23. vyjadruje hlboké znepokojenie nad nedostatkami, ktoré pretrvávajú v informačnom systéme riadenia, pokiaľ ide o výsledky a následné kroky súvisiace s vonkajšími auditmi, overovaním výdavkov a monitorovacími návštevami, a to napriek záväzku Komisie zlepšiť v posledných rokoch kvalitu údajov systému CRIS;

24. pripomína, že spoľahlivosť a presnosť informačného systému riadenia zohráva mimoriadne dôležitú úlohu, ktorá si vyžaduje neustálu pozornosť; naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa naďalej usilovala vyvinúť a zaviesť nové funkcie v module auditu systému riadenia CRIS, predovšetkým pokiaľ ide o následné opatrenia ku všetkým audítorským správam a všetkým typom hodnotení; považuje za mimoriadne dôležité mať k dispozícii stabilný systém monitorovania, ktorý bude vychádzať z výsledkov a bude poskytovať náležité a spoľahlivé informácie o dosiahnutých výsledkoch v záujme úpravy strategických priorít;

25. konštatuje, že väčšinu ERF implementujú decentralizovaným spôsobom delegácie Únie; vyzýva vedenie GR DEVCO, aby ich prostredníctvom systému CRIS dôsledne podporovalo pri riadení svojich portfólií podľa príslušných zložiek rizika; opätovne poukazuje a nabáda na lepšie využívanie možností, ktoré poskytuje hodnotenie rizík, v rámci nadväzujúcich opatrení na operácie delegácií Únie;

26. víta zavedenie štúdie o zvyškovej chybovosti uzavretých operácií ako príklad fungujúceho riadiaceho prostredia GR DEVCO;

27. poznamenáva, že na základe druhej štúdie v roku 2013 odhadovalo GR DEVCO mieru chybovosti na 3,35 % (približne 228,55 milióna EUR) v porovnaní s 3,4 %, ktoré odhadol Dvor audítorov; so znepokojením konštatuje, že hlavnými zistenými príčinami sú absencia adekvátnej dokumentácie zo strany prijímajúcich organizácií, chyby v dôsledku nedostatočných dôkazov, ktoré by umožnili skontrolovať riadnosť operácií, nedodržiavanie postupov verejného obstarávania a nevymožené a neopravené sumy;

28. nazdáva sa, že v rámci akčného plánu, ktorý vypracovalo GR DEVCO s cieľom prijať zmierňujúce opatrenia, by mohli byť stanovené priority zameraním sa na špecifické a najkritickejšie oblasti, ktoré vyvolávajú znepokojenie, ako aj na možnosti dosiahnutia efektívnosti nákladov; vyzýva GR DEVCO, aby vo výročnej správe uviedlo dosiahnutý pokrok, respektíve konkrétne ťažkosti, na ktoré narazilo pri vykonávaní akčného plánu;

29. vyjadruje presvedčenie, že bude užitočné jednoznačne stanoviť, ktoré činnosti rozpočtu zostaveného podľa činností obsahujú najviac nedostatkov, chýb a sú najviac ohrozené; zastáva názor, že s cieľom udržať náklady na kontrolu na prijateľnej úrovni by sa tieto konkrétne oblasti mali upravovať a analyzovať systémom viacročnej rotácie;

30. s ohľadom na efektívnosť nákladov na mechanizmy kontroly uznáva, že netreba pridávať ďalšie úrovne kontroly, ale namiesto toho sa treba radšej zamerať na efektívnosť rámca kontrolných činností a ich vzájomnú doplnkovosť na základe zásad dobrej správy;

31. víta začlenenie prehľadu všetkých nákladov do výročnej správy vrátane nákladov na administratívne výdavky, ako aj nákladov na systémy monitorovania a kontroly;

32. víta revíziu správ o riadení vonkajšej pomoci, ktoré už v súčasnosti obsahujú zhrnutie nápravných opatrení prijatých v súvislosti s odhalenými chybami, ako aj začlenenie uistenia vedúcich delegácií o tom, že zvýšia mieru zodpovednosti v globálnom reťazci zabezpečovania vierohodnosti, ako aj množstvo informácií uvádzaných v správach delegácií Únie;

Rozpočtová podpora

33. so záujmom berie na vedomie a víta uplatňovanie nového prístupu Komisie k rozpočtovej podpore; konštatuje, že v roku 2013 bola na nové operácie rozpočtovej podpory v Afrike vyčlenená celková suma 660 miliónov EUR, ktorá sa sčasti použila na vykonávanie „iniciatívy MRC“ na podporu krajín, ktoré zaostávali v dôležitých sektoroch, ako je zdravotníctvo, vodohospodárstvo, sanitácia, potravinová bezpečnosť a výživa;

34. vzhľadom na dôvody a cieľ rozpočtovej podpory, v rámci ktorej sú príspevky priamo prevádzané do rozpočtu prijímajúcich krajín alebo do rozpočtu určeného na konkrétnu všeobecnú politiku alebo cieľ, trvá na tom, aby rozpočtová podpora zohľadňovala pokrok dosiahnutý v partnerských krajinách, najmä pokiaľ ide o riadenie verejných financií, a aby boli všeobecné podmienky oprávnenosti úzko previazané s dosiahnutím podstatného pokroku; uvítal by vypracovanie záväzných kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) v rámci úsilia o zníženie rizika;

35. pripomína, že vo všetkých oblastiach verejnej správy, na ktoré sa vzťahuje stratégia spolupráce Únie, je nevyhnutné podporovať boj proti podvodom a korupcii; zdôrazňuje, že riziko presmerovania zdrojov je stále vysoké a že riziká korupcie a podvodov sú spojené so správou verejných financií;

36. opakuje, že treba uplatňovať prísne a overiteľné kľúčové ukazovatele výkonnosti v súvislosti s pokračovaním akýchkoľvek programov rozpočtovej podpory; zdôrazňuje, že dôraz by sa mal klásť na zásadu diferenciácie, aby sa predišlo rozšírenému výkladu podmienenosti vyplácania rozpočtovej podpory; požaduje dôraznú podporu protikorupčných mechanizmov, keďže korupcia je zrejme jednou z kľúčových otázok, ktorá znižuje účinnosť programov podpory, čo vedie k nedostatočnej účinnosti európskej rozvojovej spolupráce; zdôrazňuje preto, že je potrebné posilniť spoluprácu na opatreniach týkajúcich sa dobrej správy vecí verejných a opatreniach proti korupcii;

37. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v konečnom dôsledku sú finančné prostriedky, ktoré poskytuje Únia, skombinované s vlastnými rozpočtovými prostriedkami partnerskej krajiny, a že preto chýba vysledovateľnosť finančných prostriedkov Únie; požaduje uverejnenie podrobnej správy o využití finančných prostriedkov, aby sa zvýšila transparentnosť a zabezpečila lepšia vysledovateľnosť prostriedkov poskytovaných Úniou;

38. vyzýva v tejto súvislosti Dvor audítorov, aby sa čoraz viac zameriaval na otázku korupcie a aby sa vo svojich správach, ako aj vo výročnej správe Dvora audítorov o činnosti pokúsil vyčísliť a stanoviť jej mieru;

39. pokiaľ ide o rozpočtovú podporu rozličným odvetviam, žiada, aby sa systematicky používala a upevňovala odvetvová matica podmienenosti a aby sa vymedzili primerané referenčné hodnoty pre zásah Únie; uvítal by, keby sa všetky programy podpory zo všeobecného rozpočtu postupne zmenili na programy sektorovej rozpočtovej podpory v záujme zvýšenia úrovne kontroly a zodpovednosti s cieľom lepšej ochrany finančných záujmov Európskej únie;

40. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť primeraný dialóg v oblasti politík založený na stimuloch, nepretržitý monitoring reforiem v odvetviach a programov na meranie výkonnosti a udržateľnosť výsledkov pomocou systémov finančného riadenia Komisie na poskytovanie rozpočtovej podpory v partnerských krajinách;

41. vyzýva Komisiu, aby výrazne podporovala rozvoj parlamentnej kontroly a orgánov a možností dohľadu v prijímajúcich krajinách, a to aj tým, že bude neustále poskytovať technickú pomoc; trvá na tom, že nezávislý vnútroštátny orgán auditu musí byť podmienkou poskytnutia rozpočtovej podpory;

42. dôrazne podporuje možnosť Komisie zastaviť prevod finančných prostriedkov do prijímajúcich krajín v prípade nesplnenia predbežných kritérií, najmä požadovaných makroekonomických podmienok; vyzýva Komisiu, aby zablokovala prevod finančných prostriedkov do krajín, ktoré vykazujú vysokú mieru korupcie a nezaviedli politiky zamerané na boj proti tomuto javu;

Spolupráca s medzinárodnými organizáciami

43. navrhuje, že počas nového volebného obdobia by sa v záujme optimalizácie spolupráce mali stanoviť ďalšie kroky smerom k lepšej výmene informácií so Svetovou bankou a inštitúciami OSN;

44. opätovne zdôrazňuje, že Parlament podporuje stanovenie a výmenu osvedčených postupov s cieľom prijať podobné a trvalé základné zásady vierohodnosti a dodržiavania finančných nariadení Únie;

45. podporuje širšie zverejňovanie správ z auditov inštitúcií OSN s cieľom dosiahnuť lepšiu správu finančných prostriedkov Únie;

46. vyjadruje presvedčenie, že by sa mali neustále zbližovať príslušné systémy riadenia, ako aj vnútorné a vonkajšie audity s cieľom umožniť porovnávanie údajov, metodiky a výsledkov;

47. žiada, aby sa v rámci iniciatív zahŕňajúcich viacerých darcov dôsledne zaistila viditeľnosť financovania Únie, najmä v prípade, keď sa finančné prostriedky Únie poskytujú v rizikovom prostredí;

48. víta prehlbovanie vzťahov medzi Detským fondom OSN (UNICEF) a Svetovou bankou na jednej strane a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) na strane druhej prijatím usmernení úradu OLAF týkajúcich sa výmeny informácií a stratégií;

49. opätovne zdôrazňuje svoje znepokojenie v súvislosti s vykonávaním jedenásteho ERF, a to z toho dôvodu, že poverené subjekty môžu prostredníctvom zmluvy o službe poveriť vykonávaním rozpočtových úloh ďalšie organizácie, ktoré sa riadia súkromným právom, čím sa vytvára reťazec zvereneckých vzťahov; vyzýva Komisiu, aby v súvislosti so subdodávateľmi uplatňovala prísne podmienky, a pripomína, že tieto poverené subjekty sú pre tento spôsob implementácie povinné zaručiť prísnu úroveň ochrany finančných záujmov Únie;

50. požaduje urýchlené poskytnutie dodatočného vysvetlenia k združovaniu finančných prostriedkov (vrátane trustových fondov) a súvisiacim rizikám týkajúcim sa riadnosti operácií, konkrétne v prípade združovania finančného príspevku Komisie na projekty s viacerými darcami s finančnými prostriedkami od iných darcov bez toho, aby boli vyčlenené na konkrétne identifikovateľné položky oprávnených výdavkov;

51. požaduje poskytnutie informácií o predbežnom prieskume kontrol a systémov riadenia, ktorý Komisia vykonáva v príbuzných medzinárodných organizáciách; ďalej požaduje informácie, pokiaľ ide o úroveň porovnateľnosti a súladu už existujúcich systémov;

52. žiada o informácie o preventívnych, zmierňujúcich alebo iných opatreniach, ktoré by mohli byť prijaté v prípade rozdielnych názorov na mieru vierohodnosti, ktorú treba dosiahnuť, a korelačné riziko súvisiace s celkovým objemom výdavkov;

Investičný nástroj Európskej investičnej banky

53. opakuje a vyjadruje silné presvedčenie, že na investičný nástroj spravovaný Európskou investičnou bankou (EIB) v mene Únie by sa mal takisto vzťahovať postup Parlamentu na udeľovanie absolutória, keďže tento investičný nástroj je financovaný z finančných prostriedkov daňových poplatníkov Únie;

54. poznamenáva, že v roku 2015 sa má obnoviť trojstranná dohoda uvedená v článku 287 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá sa týka spolupráce medzi EIB, Komisiou a Dvorom audítorov, pokiaľ ide o metódy kontroly činností EIB pri hospodárení s finančnými prostriedkami Únie a členských štátov zo strany Dvora audítorov; vyzýva EIB, aby v tejto súvislosti aktualizovala rozsah pôsobnosti Európskeho dvora audítorov tým, že doň zahrnie všetky nové finančné nástroje EIB, ktoré využívajú verejné finančné prostriedky EÚ alebo ERF;

55. víta začlenenie auditu investičného nástroja ERF do plánu práce Dvora audítorov v nadväznosti na žiadosť Parlamentu z absolutória za rok 2012 a v roku 2015 očakáva výsledok tejto osobitnej správy;

56. uznáva, že EIB podporuje projekty vo vysoko rizikovom prostredí, predovšetkým pokiaľ ide o politické riziko, s čím je spojená nestabilita prijímajúcich krajín;

57. víta prístup EIB zameraný na výsledky, predovšetkým v súvislosti so zavedením rámca merania výsledkov, ktorý umožňuje posudzovať správnosť projektov, ich finančnú a ekonomickú udržateľnosť a vlastnú pridanú hodnotu EIB; žiada zabezpečiť trvalý dialóg o ukazovateľoch merania a konvergencii výsledkov dosiahnutých spolu s pridruženými partnermi;

58. zdôrazňuje význam politiky nulovej tolerancie EIB, pokiaľ ide o podvody a korupciu; upozorňuje, že je dôležité nefinancovať podniky, ktoré sa preukázateľne zapojili do podvodov a korupcie; považuje terajšiu politiku EIB týkajúcu sa nespolupracujúcich jurisdikcií vrátane posledného dodatku za neprimeranú a vyzýva EIB, aby bezodkladne prijala novú „zodpovednú daňovú politiku“, v rámci ktorej vykoná forenzný prieskum skutočných majiteľov financovaných spoločností, a aby v prípadoch, keď by finančné prostriedky smerovali na podporu nadnárodných korporácií, títo príjemcovia vopred poskytli údaje o príjmoch, vytvorenom zisku a sume uhradených daní, a to v rozčlenení podľa jednotlivých krajín, v ktorých pôsobia;

59. pripomína, že je dôležité, aby projekty financované EIB mali výrazný sociálny dosah a aby podporovali miestne podniky, ale aby nenabádali na špekulatívne transakcie; požaduje každoročné podrobné zhodnotenie sociálneho dosahu projektov financovaných EIB;

60. žiada, aby sa financie EÚ poskytovali iba tým finančným sprostredkovateľom, ktorí nepôsobia v daňových rajoch, majú výraznú miestnu zodpovednosť a tiež kapacitu uplatňovať prístup zameraný na rozvoj, ktorý podporuje osobitné črty MSP v každej krajine; žiada, aby EIB nespolupracovala s finančnými sprostredkovateľmi s negatívnymi záznamami, pokiaľ ide o transparentnosť, podvody, korupciu a environmentálne a sociálne dôsledky; zdôrazňuje, že EIB musí spoločne s Komisiou vypracovať zoznam prísnych kritérií na výber finančných sprostredkovateľov, ktorý bude k dispozícii verejnosti;

61. nabáda EIB, aby finančne podporovala produktívne investície a v prípade potreby pôžičky kombinovala s technickou pomocou s cieľom zvýšiť účinnosť projektov a zabezpečiť reálnu pridanú hodnotu pre Úniu z hľadiska doplnkovosti a v záujme dosiahnutia väčšieho účinku z hľadiska rozvoja;

62. pripomína, že zabezpečenie súladu s cieľmi Únie má kľúčový význam a že by sa mala náležitá pozornosť venovať absorpčnej kapacite štátov AKT;

63. žiada prísne preverovanie potenciálnych miestnych subjektov a sprostredkovateľov v procese ich identifikácie a výberu;

Kombinované financovanie

64. uznáva, že zvýšený záujem o kombinované financovanie je spôsobený hlavne koreláciou náročných výziev rozvojovej spolupráce a veľmi obmedzených verejných finančných prostriedkov, čo vedie k vytváraniu nových finančných zdrojov, v ktorých je grantová pomoc EÚ prepojená s negrantovými zdrojmi; nabáda Dvor audítorov, aby poskytoval pravidelné komplexné hodnotenie činností financovaných kombinovaním finančných nástrojov;

65. uznáva, že kombinovaním grantov s doplnkovými verejnými a súkromnými zdrojmi, napríklad pôžičkami alebo vlastným kapitálom, je možné v záujme uvoľnenia dodatočných finančných prostriedkov dosiahnuť výrazný pákový efekt grantov, ako aj vypracovanie dôraznejších politík EÚ s väčším dosahom;

66. zdôrazňuje, že všetky nové finančné nástroje, ako aj kombinované financovanie musia byť aj naďalej v súlade s cieľmi rozvojovej politiky Únie založenými na kritériách ODA a stanovenými v programe zmien; vyjadruje presvedčenie, že tieto nástroje sa musia zameriavať na priority Únie s najvyššou pridanou hodnotou a strategickým dosahom;

67. berie na vedomie výsledky hodnotenia platformy EÚ pre kombinované financovanie v rámci vonkajšej spolupráce s pôvodným cieľom zvýšiť účinnosť, efektívnosť a kvalitu existujúcich mechanizmov a nástrojov kombinovaného financovania;

68. požaduje zavedenie spoločných noriem vykonávania pre takéto finančné činnosti, ako aj stanovenie najlepších postupov, kritérií oprávnenosti a hodnotiacich kritérií; vyjadruje presvedčenie, že jednotné pravidlá riadenia, napríklad štruktúrované podávanie správ, jasné rámce pre monitoring a podmienky dohľadu, umožnia vďaka vyššej úrovne transparentnosti a zodpovednosti znížiť transakčné náklady a obmedziť možné zdvojenie platieb;

69. žiada pravidelné podávanie správ Parlamentu o používaní týchto finančných nástrojov a ich výsledkoch, aby sa Parlamentu umožnilo uplatniť právomoci kontroly a súhlasu, najmä pokiaľ ide o hodnotenie finančných a nefinančných pák a doplnkovosti;

70. opätovne zdôrazňuje svoje stanovisko k znepokojujúcej situácii v Konžskej demokratickej republike (KDR), najmä pokiaľ ide o reformu súdnictva, ale aj o právny štát, verejné financie a otázku decentralizácie;

71. víta hodnotenie Dvora audítorov týkajúce sa rozvojovej pomoci Únie financovanej z prostriedkov ERF; súhlasí s tým, že nedostatok politickej vôle, ako aj nedostatočná schopnosť čerpať prostriedky sú vo veľkej miere príčinami len minimálneho úspechu pri zlepšovaní správy vecí verejných v KDR;

72. uznáva, že KDR sa všeobecne považuje za jeden z najnestabilnejších štátov na svete; dôrazne odporúča vypracovanie záväzných kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) a referenčných hodnôt v záujme spoľahlivého hodnotenia zlepšení; takisto dôrazne odporúča, aby boli KPI a referenčné hodnoty navrhnuté realisticky;

73. žiada Komisiu a ESVČ, aby poskytli najnovší zoznam priorít európskej rozvojovej pomoci v KDR v nadväznosti na minuloročnú správu o udelení absolutória, ktorá navrhla obmedzenejší počet priorít s cieľom umožniť lepšiu a cielenejšiu stratégiu rozvojovej pomoci;

Podpora EÚ na Haiti

74. opäť zdôrazňuje celkovú spokojnosť s prácou a úsilím útvarov Komisie v reakcii na zemetrasenie na Haiti v roku 2010 v mimoriadne vážnej situácii pre delegáciu Únie a jej zamestnancov; víta skutočnosť, že Komisia dokázala pozastaviť platby a vyplácanie podpory v dôsledku nedostatočného pokroku haitskej vlády v zlepšovaní finančného riadenia, ako aj nedostatkov v postupoch verejného obstarávania;

75. berie na vedomie problémy v oblasti koordinácie, ktoré odhalil Dvor audítorov, a v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité zachovať úzku koordináciu medzi darcami a v rámci útvarov Komisie; žiada priebežné vymedzovanie humanitárnej a rozvojovej pomoci so silnejším prepojením medzi pomocou, obnovou a rozvojom prostredníctvom stálej platformy viacerých útvarov (LRRD); domnieva sa, že medzi Generálnym riaditeľstvom Komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (GR ECHO) a Generálnym riaditeľstvom Komisie pre rozvoj a spoluprácu (EuropeAid) treba v čo najväčšej miere zavádzať integrované prístupy s jasne vymedzenými cieľmi koordinácie a jednotnou stratégiou pre krajinu spolu s výmenou najlepších postupov; vyzýva Komisiu, aby nadviazala dialóg s Parlamentom; domnieva sa tiež, že zapojenie miestnej občianskej spoločnosti môže podporiť využívanie miestnej vedomostnej základne;

76. pripomína odporúčania prijaté v nadväznosti na návštevu delegácie Výboru pre kontrolu rozpočtu na Haiti vo februári 2012 a opätovne trvá na nemennej zásade sledovateľnosti a zodpovednosti za rozvojové fondy Únie, najmä tým, že sa rozpočtová podpora podmieni dosiahnutím cieleného výkonu; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby v prípade sektorovej rozpočtovej podpory kládli dôraz na matricu podmienenosti;

77. pripomína, že opatrenia na „budovanie štátu“ majú byť ústredným bodom stratégie rozvoja Únie a základnou zásadou každého akčného plánu týkajúceho sa krízovej situácie; žiada stanoviť správny pomer politických opatrení v súlade so zásahmi Únie;

78. domnieva sa, že situácie krízy a nestability si žiadajú vypracovanie nových prístupov, najmä pokiaľ ide o činnosti, ako napr. i) identifikáciu rizík na jednotlivých operačných úrovniach, ii) vypracovanie prognóz pravdepodobných dôsledkov a iii) navrhnutie nástrojov na zníženie rizík a prípravu na hrozby a potenciálne katastrofy, ktoré poskytujú dostatočnú mieru flexibility a schopnosti mobilizovať odborníkov v rôznych oblastiach;

79. nabáda Komisiu a ESVČ, aby systematickejšie a spoločne pracovali na štyroch fázach cyklu riadenia katastrof; žiada Komisiu a ESVČ, aby Parlament informovali o vývoji, najmä so zreteľom na riadenie rizika a pripravenosť na uskutočnenie a plnenie programových cieľov v situáciách po katastrofách;

80. pripomína, že v akejkoľvek krízovej situácii treba náležitú pozornosť venovať primeranosti a operačnej účinnosti miestneho rámca pre riadenie znižovania rizík katastrof, pretože ide o predpoklad úspechu príslušného zásahu Únie;

Budúcnosť ERF

81. odporúča presne vymedziť stratégie a priority budúcich činností ERF a vybudovať na základe toho systém finančných nástrojov pri zohľadnení zásad efektivity a transparentnosti;

82. vyjadruje poľutovanie nad tým, že ERF neboli zahrnuté do všeobecného rozpočtu v rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie (nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012);

83. pripomína, že Parlament, Rada a Komisia súhlasili s revíziou týchto rozpočtových pravidiel, aby sa mohli zapracovať nevyhnutné zmeny, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovaní o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020, vrátane otázky možného zahrnutia ERF do rozpočtu Únie; opakuje svoju výzvu Rade a členským štátom, aby súhlasili s úplným zahrnutím ERF do rozpočtu Únie;

84. domnieva sa, že nové volebné obdobie ponúka novú politickú príležitosť na povzbudenie inštitúcií Únie k tomu, aby v dohľadnom čase iniciovali reflexiu a posúdenie vývoja po roku 2020 s cieľom prípadného nahradenia súčasnej dohody z Cotonou; pripomína, že podľa názoru Parlamentu by ERF mal byť zahrnutý do všeobecného rozpočtu čo najskôr;

85. zastáva názor, že začlenenie ERF do všeobecného rozpočtu posilní demokratickú kontrolu, pretože Parlament sa bude podieľať na stanovovaní strategických priorít týkajúcich sa prideľovania finančných prostriedkov, a umožní aj účinnejšiu implementáciu s lepšími mechanizmami koordinácie na úrovni ústredia Komisie a na regionálnej úrovni; žiada Komisiu, aby v nadchádzajúcom posúdení opäť náležite zvážila finančný dosah začlenenia ERF do rozpočtu pre členské štáty, rovnako ako prípadný záväzný kľúč na určovanie príspevkov členských štátov;

86. domnieva sa, že je pravdepodobné, že zjednodušenie a zosúladenie pravidiel ERF bude viesť k zníženiu rizika chýb a nedostatkov a zvýši transparentnosť a právnu istotu; nabáda Komisiu, aby pre všetky ERF navrhla jediné finančné nariadenie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia v rámci diskusie o budúcej dohode pre jedenásty ERF nenavrhla jednotné finančné nariadenie s cieľom zjednodušiť riadenie ERF;

Následné kroky v súvislosti s uzneseniami Parlamentu

87. vyzýva Dvor audítorov, aby do ďalšej výročnej správy zahrnul prehľad následných krokov v súvislosti s odporúčaniami Parlamentu, ktoré sú obsiahnuté vo výročnej správe Parlamentu o absolutóriu.

22.1.2015

STANOVISKO Výboru pre rozvoj

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2013

(2014/2077(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Linda McAvan

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vzhľadom na zvýšený dôraz na výsledky pomoci Únie upriamuje pozornosť na skutočnosť, že subsaharská Afrika je región, ktorý so zreteľom na miléniové rozvojové ciele (MRC) zaostáva najviac, a jediný región na svete, kde sa podľa prognóz chudobu pravdepodobne nepodarí do roku 2015 znížiť o polovicu; obáva sa, že znižujúci sa objem oficiálnej rozvojovej pomoci na sociálne služby, najmä v odvetví vzdelávania a reprodukčného zdravia, ku ktorému dochádza v posledných niekoľkých rokoch, vytvára hrozbu zvrátenia pokroku v rozvoji ľudského kapitálu(23);

2.  dochádza k záveru, že je potrebné zintenzívniť úsilie, aby bolo možné urýchliť dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov v Afrike do cieľového roka 2015; víta skutočnosť, že Európske rozvojové fondy (ERF), ktoré sú hlavným nástrojom na poskytovanie pomoci Únie na rozvojovú spoluprácu v afrických, karibských a tichomorských štátoch, predstavovali v roku 2013 až 45 % celkovej hodnoty nových zmlúv uzatvorených Generálnym riaditeľstvom Komisie pre rozvoj a spoluprácu (GR DEVCO);

3.  konštatuje, že v roku 2013 sa dosiahla dohoda o zriadení 11. ERF v celkovej hodnote takmer 27 miliárd EUR (v cenách roku 2011), čím sa finančné prostriedky v skutočnosti zmrazili na úrovni 10. ERF namiesto ich zvýšenia o 13 %, ako to navrhovala Komisia, a to napriek tomu, že Únia má trvalý záväzok zvýšiť financovanie rozvoja v nadchádzajúcich rokoch;

4.  so záujmom sleduje vykonávanie nového prístupu Komisie k rozpočtovej podpore(24); konštatuje, že v roku 2013 bola vyčlenená na nové operácie rozpočtovej podpory v Afrike celková suma 660 miliónov EUR, ktorá sa sčasti použila na vykonávanie „iniciatívy MRC“ na podporu krajín, ktoré zaostávali v dôležitých sektoroch, ako je zdravotníctvo, vodohospodárstvo, sanitácia, potravinová bezpečnosť a výživa; konštatuje, že nový prístup k rozpočtovej podpore zrejme prináša výsledky, a to prijatie prvej zmluvy o podpore konsolidácie štátu s Haiti v decembri 2013 a pozastavenie niekoľkých platieb v prípadoch, keď sa podmienky nepovažovali za splnené, ako napríklad v Zambii a Mozambiku (makroekonomické problémy), ako aj v Malawi a Ugande (korupcia); víta skutočnosť, že počet chýb súvisiacich s rozpočtovou podporou sa od roku 2011 do roku 2013 znížil o 82 %;

5.  pokiaľ ide o rozpočtovú podporu, nabáda Komisiu, aby pokračovala v posilňovaní politického dialógu s partnerskými krajinami ako jedného z hlavných prvkov rozpočtovej podpory s cieľom zvýšiť účinnosť sprievodných opatrení na budovanie kapacít a zlepšiť integritu svojich systémov finančného hospodárenia založených na IT a slúžiacich na vykonávanie rozpočtovej podpory v partnerských krajinách;

6.  zdôrazňuje, že plánovanie ERF musí byť predvídateľné, ale dostatočne pružné na to, aby sa zdroje mohli sústrediť tam, kde sú najviac potrebné, čím sa zaručí účinný dosah a väčšia schopnosť rýchlo reagovať na nepredvídané situácie;

7.  je znepokojený skutočnosťou, že Európsky dvor audítorov zistil, že pri platbách z ERF v roku 2013 sa opätovne vyskytli významné chyby, pričom najpravdepodobnejšia chybovosť sa odhaduje na 3,4 %, čo je veľmi blízko vlastného výpočtu zvyškovej chybovosti, ktorý uskutočnilo GR DEVCO (3,35 %); konštatuje, že tak ako v roku 2012 sa chyby častejšie zistili pri operáciách súvisiacich s medzinárodnými organizáciami než v prípade iných foriem podpory;

8.  žiada Komisiu, aby preskúmala existujúce nedostatky v kontrolách ex ante týkajúcich sa platieb z ERF, ktoré sú podľa názoru Dvora audítorov príčinou častého výskytu chýb, a aby zaviedla všetky potrebné opatrenia na rýchle odstránenie týchto nedostatkov;

9.  naliehavo vyzýva GR DEVCO, aby čo najskôr vykonalo odporúčanie Dvora audítorov z roku 2011 zamerané na posilnenie spôsobilosti jeho oddelenia vnútorného auditu, aby mohlo účinnejšie vykonávať svoje úlohy;

10. nabáda Komisiu, aby všeobecnejšie zlepšila účinnosť svojich systémov kontroly a naďalej investovala do znalosti zásad riadneho finančného hospodárenia a ich uplatňovania všetkými zamestnancami, čo by v budúcnosti snáď mohlo viesť k zníženiu chybovosti platieb z ERF pod prahovú hodnotu významnosti na úrovni 2 %.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

21.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostas Chrysogonos, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Seb Dance, Louis-Joseph Manscour

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

24.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Iris Hoffmann, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Markus Pieper

(1)

         Ú. v. EÚ C 398, 12.11.2014, s. 1.

(2)

         Ú. v. EÚ C 401, 13.11.2014, s. 264.

(3)

         Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(4)

         Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3.

(5)

         Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1 a Ú. v. ES L 324, 7.12.2001, s. 1.

(6)

         Ú. v. ES L 156, 29.5.1998, s. 108.

(7)

         Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 355.

(8)

         Ú. v. EÚ L 247, 9.9.2006, s. 32.

(9)

         Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 53.

(10)

        Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2003, s. 1.

(11)

        Ú. v. EÚ L 78, 19.3.2008, s. 1.

(12)

        Ú. v. EÚ C 398, 12.11.2014, s. 1.

(13)

        Ú. v. EÚ C 401, 13.11.2014, s. 264.

(14)

        Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(15)

        Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3.

(16)

        Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1 a Ú. v. ES L 324, 7.12.2001, s. 1.

(17)

        Ú. v. ES L 156, 29.5.1998, s. 108.

(18)

        Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 355.

(19)

        Ú. v. EÚ L 247, 9.9.2006, s. 32.

(20)

        Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 53.

(21)

        Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2003, s. 1.

(22)

        Ú. v. EÚ L 78, 19.3.2008, s. 1.

(23)

Správa o miléniových rozvojových cieľoch za rok 2014: Posúdenie pokroku v Afrike v plnení miléniových rozvojových cieľov, analýza spoločného afrického stanoviska k rozvojovému programu na obdobie po roku 2015, 2014. Strana 90.

http://www.undp.org/content/dam/rba/docs/Reports/MDG_Africa_Report_2014_ENG.pdf.

(24)

Usmernenia pre rozpočtovú podporu, Európska komisia, september 2012.

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-budget-support-guidelines-201209_en_2.pdf.

Právne oznámenie