Postup : 2014/2135(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0104/2015

Předložené texty :

A8-0104/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.56
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0165

ZPRÁVA     
PDF 176kWORD 93k
31.3.2015
PE 541.307v02-00 A8-0104/2015

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2013

(2014/2135(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2013

(2014/2135(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013, spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 72/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ENIAC(5),

–       s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o zřízení společného podniku ECSEL(6), a zejména na čl. 1 odst. 2 a na článek 12 uvedeného nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(7),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(8),

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0104/2015),

1.      odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria výkonnému řediteli společného podniku ECSEL za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013

(2014/2135(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013, spolu s odpověďmi společného podniku(9),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(10) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(11),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 72/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ENIAC(13),

–       s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o zřízení společného podniku ECSEL(14), a zejména na čl. 1 odst. 2 a na článek 12 uvedeného nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(15),

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0104/2015),

1.      odkládá své rozhodnutí o uzavření účtů společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013;

2.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2013

(2014/2135(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0104/2015),

A. vzhledem k tomu, že společný podnik ENIAC (dále jen „společný podnik“) byl založen dne 20. prosince 2007 na období 10 let s cílem vymezit a provádět program výzkumu pro rozvoj klíčových kompetencí pro nanoelektroniku v různých oblastech využití;

B.  vzhledem k tomu, že společný podnik získal v červenci 2010 finanční autonomii;

C.  vzhledem k tomu, že zakládajícími členy společného podniku jsou Unie, zastoupená Komisí, některé členské státy EU (Belgie, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Švédsko a Spojené království) a sdružení zastupující organizace působící v oblasti nanoelektroniky v Evropě (AENEAS);

D. vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie do společného podniku na období 10 let je 450 000 000 EUR, které se vyplácí z rozpočtu sedmého rámcového programu;

E.  vzhledem k tomu, že sdružení AENEAS přispěje na provozní náklady společného podniku nanejvýše 30 000 000 EUR a členské státy se na provozních výdajích podílejí věcnými příspěvky a poskytují finanční příspěvky ve výši alespoň 1,8násobku finančního příspěvku Unie;

F.  vzhledem k tomu, že společné podniky ARTEMIS a ENIAC se sloučily a vytvořily společnou technologickou iniciativu pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (ECSEL), která zahájila činnost v červnu 2014 a bude působit po období deseti let;

G.  vzhledem k tomu, že zpráva Účetního dvora za rozpočtový rok 2013 byla vypracována s ohledem na předpoklad kontinuity činnosti;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření účetní závěrky společného podniku (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že roční účetní závěrka společného podniku ve všech významných (materiálních) ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2013 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů a účetních pravidel, která přijal účetní Komise;

2.  je hluboce znepokojen tím, že Účetní dvůr již třetí rok v řadě vydal výrok s výhradou o legalitě a správnosti uskutečněných operací, a to z toho důvodu, že není schopen vyslovit závěr o tom, zda strategie auditu ex post, která se ve věci kontrol výkazů projektových nákladů do značné míry spoléhá na vnitrostátní financující orgány, poskytuje dostatečnou jistotu, pokud jde o legalitu a správnost uskutečněných operací; domnívá se, že tento výrok s výhradou zpochybňuje odhodlání společného podniku být efektivní a účinný podle zásady „optimálního využití finančních prostředků“; naléhavě proto vyzývá společný podnik, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o své strategii, jak tyto současné praktiky urychleně změnit;

3.  konstatuje, že Účetní dvůr se domnívá, že informace, jež jsou k dispozici o plnění strategie společného podniku pro audity ex post, nedostačují k tomu, aby bylo možné posoudit, zda tento nástroj klíčové kontroly funguje účinně; opakovaně vyzývá Účetní dvůr, aby pomocí nezávislých auditů poskytl orgánu příslušnému k udělování absolutoria své vlastní stanovisko k legalitě a správnosti operací, na nichž se zakládá roční účetní závěrka společného podniku;

4.  připomíná, že společný podnik přijal strategii pro audity ex post v roce 2010 a že její provádění začalo v roce 2011; podotýká, že auditem výkazů projektových nákladů byly pověřeny vnitrostátní financující orgány členských států; bere na vědomí, že strategie pro audity ex post společného podniku se při kontrolách výkazů projektových nákladů spoléhá na vnitrostátní financující orgány;

5.  konstatuje dále, že společný podnik provedl v roce 2012 omezenou prověrku výkazů nákladů, jejímž závěrem bylo, že míra chybovosti v programu je nižší než 2 %; bere na vědomí stanovisko Účetního dvora, podle něhož tento přezkum nezahrnoval žádné audity a neposkytl jistotu, pokud jde o legalitu a správnost výkazů nákladů, jež byly předmětem prověrky;

6.  od společného podniku se dozvídá, že byl předložen akční plán, který má za cíl napravit nedostatky, které uvedl Účetní dvůr jako odůvodnění svého výroku s výhradou; potvrzuje, že obdržel od společného podniku nejnovější informace o provedení následného auditu ve společném podniku; očekává stanovisko Účetního dvora k nově navrhovanému vzorci pro výpočet odhadované zbytkové míry chyb při operacích společného podniku; poznamenává, že provádění tohoto akčního plánu bylo zahájeno v roce 2014; očekává úspěšné uskutečnění celého akčního plánu a také stanovisko Účetního dvora k jeho výsledkům; poukazuje na to, že mohou vzniknout potíže na hranici mezi svrchovanou pravomocí vnitrostátních financujících orgánů a pravomocí společného podniku; vyzývá společný podnik, aby předložil první průběžnou hodnotící zprávu o provádění akčního plánu;

7.  bere na vědomí, že v operačním rozpočtu společného podniku na rok 2013 byly původně prostředky na závazky ve výši 115 600 000 EUR a prostředky na platby ve výši 59 700 000 EUR; konstatuje, že správní rada přijala ke konci roku opravný rozpočet zvyšující prostředky na závazky na 170 000 000 EUR a snižující prostředky na platby na 36 100 000 EUR a míra čerpání operačních prostředků následně dosáhla 100 % u prostředků na závazky a 95 % u prostředků na platby;

8.  je znepokojen nedostatečnými informacemi o zjišťování výše příspěvků členských států a programu AENEAS, které odpovídají výši plateb Unie; podle obdržených informací je příspěvek členských států pod úrovní 1,8, jak požaduje statut společného podniku; vyzývá společný podnik, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložil spolu s posouzením Komise zprávu o příspěvcích všech členů vyjma Komise, která bude informovat také o uplatňování pravidel pro oceňování;

9. vyzývá společný podnik, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložil zprávu o sociálně-ekonomických přínosech již dokončených projektů; požaduje, aby byla tato zpráva předložena orgánu příslušnému k udělení absolutoria současně s hodnocením Komise;

Systémy vnitřní kontroly

10. bere na vědomí, že útvar interního auditu (IAS) Komise provedl v roce 2013 audit vhodnosti a účinnosti grantové správy a dospěl k závěru, že zavedené postupy skýtají dostatečnou jistotu; konstatuje, že jeho zpráva obsahuje řadu doporučení, z nichž dvě hlavní se týkají zavedení dokumentovaného postupu pro výběr odborníků a kontroly přístupových práv a společný podnik na jejich uskutečnění pracuje;

11. bere na vědomí, že IAS provedl hodnocení rizik IT ve společných podnicích ANIAC, Clean Sky, ARTEMIS, FCH a IMI zaměřené na jejich sdílené infrastruktury IT; konstatuje, že v závěrečné zprávě se upozorňuje na potřebu formálně definovat bezpečnostní politiku v oblasti IT a zahrnout do budoucích smluv s poskytovateli služeb IT podrobné postupy a kontroly v této oblasti;

12. bere na vědomí, že rozhodnutí o sedmém rámcovém programu vytváří systém monitorování a předkládání zpráv týkající se ochrany, šíření a převodu výsledků výzkumu; zjišťuje, že společný podnik v této souvislosti vytvořil postupy pro monitorování ochrany a šíření výsledků výzkumu v různých fázích projektu; se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora je toto monitorování třeba dále rozvinout, aby bylo plně v souladu s ustanoveními uvedeného rozhodnutí;

13. bere na vědomí, že Komise prováděla druhé průběžné hodnocení v době od září 2012 do února 2013 a v jeho rámci hodnotila společné podniky ENIAC a ARTEMIS z hlediska relevantnosti, účinnosti, efektivity a kvality výzkumu; bere na vědomí, že příslušná zpráva byla zveřejněna v květnu 2013 a obsahovala několik doporučení pro společný podnik; připomíná, že doporučovaná opatření se týkají efektivnosti projektových prověrek, opatření ke zlepšení souladu projektového portfolia se strategickými cíli Unie a vhodných ukazatelů pro měření dopadu a úspěšnosti projektů společného podniku;

Výzvy k předkládání nabídek

14. bere na vědomí, že poslední dvě výzvy k předkládání nabídek byly zahájeny v roce 2013 a umožnily společnému podniku využít zbývající částku 170 000 000 EUR;

Právní rámec

15. bere v potaz, že nové finanční nařízení pro souhrnný rozpočet Unie bylo přijato dne 25. října 2012 a vstoupilo v platnost 1. ledna 2013, vzorové finanční nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru, na něž odkazuje článek 209 finančního nařízení, však vstoupilo v platnost až 8. února 2014; konstatuje, že kvůli sloučení do společné technologické iniciativy ECSEL nebyla finanční pravidla společného podniku upravena tak, aby tyto změny zohledňovala;

16. bere na vědomí společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise a následnou politickou dohodu na zvláštním postupu udělování absolutoria společným podnikům podle článku 209 finančního nařízení;

17. opakuje svůj požadavek, aby Účetní dvůr předložil úplné a řádné finanční posouzení práv a povinností společného podniku za období až do data, kdy společný podnik ECSEL zahájil činnost;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

18. bere na vědomí, že společný podnik zavedl soubor opatření pro prevenci střetu zájmů a zveřejnil je na své internetové stránce; ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že je na místě zvážit další zlepšení, jako zřízení databáze se všemi informacemi souvisejícími se střetem zájmů;

19. vyzývá společný podnik, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku ve věci databáze týkající se střetů zájmů;

20. připomíná, že orgán příslušný k udělení absolutoria již dříve požadoval, aby Účetní dvůr vypracoval zvláštní zprávu o kapacitě společných podniků a jejich soukromých partnerů s cílem zajistit přidanou hodnotu a účinné uskutečňování programů Unie v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrace.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

16

10

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

(1)

Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 26.

(2)

Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 27.

(3)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 21.

(6)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.

(7)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(8)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(9)

Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 26.

(10)

Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 27.

(11)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(13)

Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 21.

(14)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.

(15)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

Právní upozornění