Procedure : 2014/2135(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0104/2015

Indgivne tekster :

A8-0104/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.56
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0165

BETÆNKNING     
PDF 164kWORD 75k
31.3.2015
PE 541.307v02-00 A8-0104/2015

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013

(2014/2135(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013

(2014/2135(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013 med fællesforetagendets svar(1),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 209,

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 72/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet ENIAC(5),

–       der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL(6), særlig artikel 1, stk. 2 og artikel 12,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(7),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(8),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0104/2015),

1.      udsætter sin afgørelse om at meddele den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL decharge for gennemførelsen af fællesforetagendet ENIAC's budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013

(2014/2135(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013 med fællesforetagendets svar(9),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(10) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (0530/2015 – C8-0049/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(11),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(12), særlig artikel 209,

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 72/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet ENIAC(13),

–       der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL(14), særlig artikel 1, stk. 2 og artikel 12,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(15),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(16),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0104/2015),

1.      udsætter afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013;

2.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013

(2014/2135(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0104/2015),

A.     der henviser til, at fællesforetagendet ENIAC (i det følgende benævnt "fællesforetagendet") blev oprettet den 20. december 2007 for en tiårig periode for at fastlægge og gennemføre en forskningsdagsorden for udviklingen af vigtige kompetenceområder vedrørende nanoelektronik på tværs af forskellige anvendelsesområder;

B.     der henviser til, at fællesforetagendet opnåede økonomisk uafhængighed i juli 2010;

C.     der henviser til, at de stiftende medlemmer af fællesforetagendet er Unionen, som er repræsenteret ved Kommissionen, Belgien, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Nederlandene, Polen, Portugal, Sverige og Det Forenede Kongerige, og en sammenslutning, der repræsenterer europæiske nanoelektronikaktiviteter (AENEAS);

D.     der henviser til, at Unionens maksimale bidrag for perioden på de 10 år til fællesforetagendet er 450 000 000 EUR, som afholdes af bevillingen til det syvende forskningsrammeprogram;

E.     der henviser til, at AENEAS yder et bidrag på højst 30 000 000 EUR til fællesforetagendets løbende udgifter, og at medlemsstaterne yder bidrag i naturalier til de løbende udgifter og finansielle bidrag, som udgør mindst 1,8 gange Unionens bidrag;

F.     der henviser til, at fællesforetagenderne ARTEMIS og ENIAC blev lagt sammen for at oprette et fælles teknologiinitiativ vedrørende elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (FTI ECSEL), som startede sin virksomhed i juni 2014 og vil fungere i en periode på 10 år;

G.     der henviser til, at Revisionsrettens beretning for regnskabsåret 2013 er blevet udarbejdet på grundlag af princippet om going concern;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.      bemærker, at Revisionsretten i sin beretning om fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2013 (i det følgende benævnt "Revisionsrettens beretning") fastslog, at fællesforetagendets årsregnskab i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2013 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med bestemmelserne i dets finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastsat;

2.      er dybt bekymret over, at Revisionsretten for tredje år i træk har afgivet en erklæring med forbehold vedrørende lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, som ligger til grund for årsregnskaberne, fordi den ikke var i stand til at fastslå, om strategien for efterfølgende revision, som i høj grad bygger på, at de nationale finansieringsmyndigheder reviderer projekternes omkostningsanmeldelser, giver tilstrækkelig sikkerhed for de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed; mener, at erklæringen med forbehold rejser tvivl om fællesforetagendets vilje til at være effektiv og produktiv ifølge princippet om "valuta for pengene"; opfordrer derfor fællesforetagendet til at rapportere til dechargemyndigheden om sin strategi for hurtigt at ændre den nuværende praksis;

3.      bemærker, at Revisionsretten mener, at de oplysninger, der forelå om gennemførelsen af fællesforetagendets strategi for efterfølgende revision, ikke er tilstrækkelige til, at Revisionsretten kan fastslå, om dette centrale kontrolredskab fungerer effektivt; gentager sin opfordring til Revisionsretten om, at den i sin uafhængige revision giver dechargemyndigheden sin egen erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af fællesforetagendets årsregnskabs underliggende transaktioner;

4.      minder om, at fællesforetagendet vedtog en strategi for efterfølgende revision i 2010, og at gennemførelsen heraf blev indledt i 2011; bemærker, at revisionen af projekternes omkostningsanmeldelser er blevet uddelegeret til medlemsstaternes nationale finansieringsmyndigheder; bemærker, at fællesforetagendets strategi for efterfølgende revision bygger på, at de nationale finansieringsmyndigheder reviderer omkostningsanmeldelserne fra projekterne;

5.      noterer sig endvidere, at fællesforetagendet i 2012 foretog en begrænset gennemgang af omkostningsanmeldelser og på dette grundlag konkluderede, at fejlprocenten i programmet er på under 2 %; bemærker Revisionsrettens udtalelse om, at denne gennemgang ikke omfattede nogen revision og ikke gav sikkerhed for de gennemgåede omkostningsanmeldelsers formelle rigtighed;

6.      erfarer fra fællesforetagendet, at der blev indsendt en handlingsplan, som sigter mod at afhjælpe de mangler, som Revisionsretten pegede på i sin erklæring med forbehold; anerkender, at det har modtaget den seneste opdatering fra fællesforetagendet med hensyn til gennemførelsen af den efterfølgende revision i fællesforetagendet; afventer Revisionsrettens udtalelse om den nye foreslåede formel for beregning af den anslåede restfejlfrekvens i fællesforetagendets transaktioner; noterer sig, at gennemførelsen af handlingsplanen blev påbegyndt i 2014; imødeser den vellykkede gennemførelse af hele handlingsplanen og Revisionsrettens udtalelse om resultaterne heraf; påpeger, at der kan opstå vanskeligheder med hensyn til grænsen mellem de nationale finansieringsmyndigheders suveræne autoritet og fællesforetagendets autoritet; opfordrer fællesforetagendet til at fremlægge en første foreløbig evalueringsrapport om gennemførelsen af handlingsplanen;

7.      tager til efterretning, at der på fællesforetagendets driftsbudget for 2013 oprindeligt var opført 115 600 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 59 700 000 EUR i betalingsbevillinger; noterer sig, at bestyrelsen ved årets udgang vedtog et ændringsbudget, som forhøjede forpligtelsesbevillingerne til 170 000 000 EUR og nedsatte betalingsbevillingerne til 36 100 000 EUR, og som resulterede i en udnyttelsesgrad på 100 % for operationelle forpligtelsesbevillinger og 95 % for betalingsbevillinger;

8.      er bekymret over, at der ikke findes tilstrækkelige tilgængelige oplysninger om evalueringen af, hvorvidt medlemsstaternes og AENEAS' bidrag svarer til det faktiske niveau for Unionens betalinger; minder om, at medlemsstaternes bidrag ifølge de modtagne oplysninger ligger under niveauet på 1,8 som krævet i henhold til fællesforetagendets vedtægter; opfordrer fællesforetagendet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om bidrag fra alle andre medlemmer end Kommissionen, herunder om anvendelsen af reglerne om vurdering af bidrag, sammen med en vurdering fra Kommissionen;

9. opfordrer fællesforetagendet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de socioøkonomiske fordele ved de allerede afsluttede projekter; opfordrer til, at denne rapport forelægges dechargemyndigheden sammen med en vurdering fra Kommissionen;

Interne kontrolsystemer

10.    erkender, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2013 undersøgte, om tilskudsforvaltningsprocessen var hensigtsmæssig og effektiv, og nåede frem til den konklusion, at de indførte procedurer giver rimelig sikkerhed; noterer sig, at beretningen indeholder en række anbefalinger, og at fællesforetagendet har fulgt de to vigtigste, som vedrører indførelsen af en dokumenteret proces til udvælgelse af eksperter og kontrol med adgangsrettigheder;

11.    noterer sig, at IAS gennemførte en it-risikovurdering af de fælles it-infrastrukturer, som fællesforetagendet deler med fællesforetagenderne Clean Sky, Artemis, FCH og IMI; erfarer på baggrund af rapporten, at it-sikkerhedspolitikken bør formaliseres, og at fremtidige kontrakter med udbydere af it-tjenester bør omfatte detaljerede procedurer;

12.    noterer sig, at afgørelsen om det syvende rammeprogram indfører et tilsyns- og rapporteringssystem vedrørende beskyttelse, formidling og overførsel af forskningsresultater; konstaterer, at fællesforetagendet i denne henseende har udviklet procedurer med henblik på at føre tilsyn med beskyttelsen og formidlingen af deres forskningsresultater i forskellige faser; bemærker med bekymring på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der er et yderligere behov for udvikling for at kunne opfylde afgørelsens bestemmelser fuldt ud;

13.    anerkender, at Kommissionen mellem september 2012 og februar 2013 gennemførte sin anden foreløbige evaluering med henblik på at vurdere fællesforetagendet og fællesforetagendet Artemis med hensyn til relevans, effektivitet, produktivitet og forskningskvalitet; noterer sig, at rapporten blev offentliggjort i maj 2013 og indeholdt adskillige anbefalinger til fællesforetagendet; minder om, at foranstaltningerne vedrører projektevalueringens kvalitet, de foranstaltninger, der skal træffes for at forbedre projektporteføljens overensstemmelse med Unionens strategiske mål, og udvikling af en passende model til at måle projekternes indvirkning og succes;

Indkaldelser af forslag

14.    anerkender, at de sidste to indkaldelser af forslag blev indledt i 2013 og satte fællesforetagendet i stand til at bruge de resterende 170 000 000 EUR;

Retlige rammer

15.    tager højde for, at den nye finansforordning, som gælder for Unionens almindelige budget, blev vedtaget den 25. oktober 2012 og trådte i kraft den 1. januar 2013, mens finansforordningsmodellen for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i den nye finansforordning, først trådte i kraft den 8. februar 2014; bemærker, at fællesforetagendets finansielle regler ikke er blevet ændret for at tage højde for finansforordningsmodellen på grund af dets indlemmelse i fællesforetagendet ECSEL;

16.    noterer sig den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen(17) og den efterfølgende politiske aftale om meddelelse af særskilt decharge til fællesforetagendet efter henstilling fra Rådet i medfør af finansforordningens artikel 209;

17.    gentager sin anmodning til Revisionsretten om at fremlægge en fuldstændig og passende finansiel vurdering af fællesforetagendets rettigheder og forpligtelser for perioden frem til det tidspunkt, hvor fællesforetagendet ECSEL indledte sin virksomhed;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

18.    anerkender, at fællesforetagendet har truffet omfattende foranstaltninger for at forebygge interessekonflikter og offentliggjort dem på sit websted; erfarer fra Revisionsrettens beretning, at der bør overvejes yderligere forbedringer såsom oprettelsen af en database, der indeholder alle oplysninger vedrørende interessekonflikter;

19.    opfordrer fællesforetagendet til at orientere dechargemyndigheden om de fremskridt, der gøres i forbindelse med databasen vedrørende interessekonflikter;

20.    minder om, at dechargemyndigheden tidligere har anmodet Revisionsretten om at udarbejde en særberetning om fællesforetagendernes kapacitet sammen med deres private partnere for at sikre merværdi og en effektiv gennemførelse af Unionens programmer for forskning, teknologisk udvikling og demonstration.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

16

10

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 26.

(2)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 27.

(3)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 30 af 4.2.2008, s. 21.

(6)

EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.

(7)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(8)

EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.

(9)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 26.

(10)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 27.

(11)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(12)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(13)

EUT L 30 af 4.2.2008, s. 21.

(14)

EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.

(15)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(16)

EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.

(17)

EUT L 163 af 29.5.14, s. 21.

Juridisk meddelelse