Postup : 2014/2135(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0104/2015

Predkladané texty :

A8-0104/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.56
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0165

SPRÁVA     
PDF 183kWORD 95k
31.3.2015
PE 541.307v02-00 A8-0104/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013

(2014/2135(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013

(2014/2135(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií(2) , ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 209,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 72/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik ENIAC(5),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL(6), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(8),

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0104/2015),

1.      odkladá svoje rozhodnutie o absolutóriu výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013

(2014/2135(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(9),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií(10) , ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 209,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 72/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik ENIAC(13),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL(14), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(15),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(16),

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0104/2015),

1.      odkladá účtovnú závierku spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013

(2014/2135(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0104/2015),

A. keďže spoločný podnik ENIAC (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený 20. decembra 2007 na obdobie desiatich rokov s cieľom vymedziť a realizovať „plán výskumu“ pre vývoj kľúčových kompetencií pre nanoelektroniku v rôznych oblastiach použitia;

B.  keďže spoločný podnik získal finančnú autonómiu v júli 2010;

C.  keďže zakladajúcimi členmi spoločného podniku sú Únia zastúpená Komisiou, Belgicko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo a združenie subjektov pôsobiacich v oblasti nanoelektroniky v Európe (AENEAS);

D. keďže maximálna výška príspevku Únie na obdobie 10 rokov pre spoločný podnik je 450 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu pre výskum;

E.  keďže AENEAS poskytne maximálny príspevok vo výške 30 000 000 EUR na prevádzkové náklady spoločného podniku a členské štáty uskutočnia nepeňažné príspevky na prevádzkové náklady a poskytnú finančné príspevky aspoň vo výške 1,8-násobku príspevku Únie;

F.  keďže spoločné podniky ARTEMIS a ENIAC boli zlúčené do spoločnej technologickej iniciatívy Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (STI ECSEL), ktorá začala svoju činnosť v júni 2014 a bude trvať desať rokov;

G.  keďže správa Dvora audítorov za rozpočtový rok 2013 bola vypracovaná na základe predpokladu nepretržitosti pokračovania v činnosti podniku;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že ročná účtovná závierka spoločného podniku vyjadruje verne vo všetkých významných hľadiskách jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2013 a výsledky jeho operácií a tok hotovosti ku koncu roka v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách a pravidlami účtovania, ktoré schválil účtovník Komisie;

2.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že Dvor audítorov vyjadril už tretí rok po sebe výrok s výhradou k zákonnosti a správnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou z dôvodu, že nemohol posúdiť, či stratégia následných auditov, ktorá sa v oblasti auditu výkazov nákladov na projekty spolieha hlavne na vnútroštátne finančné orgány, poskytuje dostatočnú záruku, pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť príslušných operácií; domnieva sa, že tento výrok s výhradou spochybňuje ochotu spoločného podniku postupovať účinne a efektívne na základe zásady „hodnota za peniaze“;preto naliehavo vyzýva spoločný podnik, aby informoval orgány udeľujúce absolutórium o svojej stratégii na urýchlenú zmenu týchto aktuálnych postupov;

3.  berie na vedomie, ž Dvor audítorov sa nazdáva, že informácie, ktoré sú k dispozícii v súvislosti s vykonávaním stratégie spoločného podniku týkajúcej sa následných auditov, Dvoru audítorov nepostačujú na vyvodenie záverov o tom, či tento kľúčový nástroj kontroly funguje účinne; opakuje svoju výzvu Dvoru audítorov, aby prostredníctvom svojich nezávislých auditov poskytol orgánu udeľujúcemu absolutórium svoje vlastné stanovisko k zákonnosti a správnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou spoločného podniku;

4.  pripomína, že spoločný podnik zaviedol stratégiu následných auditov v roku 2010 a tieto audity začal vykonávať v roku 2011; poznamenáva, že auditom výkazov nákladov na projekty boli poverené vnútroštátne finančné orgány členských štátov; berie na vedomie, že stratégia spoločného podniku týkajúca sa následných auditov sa pri audite výkazov nákladov na projekty spolieha na vnútroštátne finančné orgány;

5.  ďalej konštatuje, že spoločný podnik vykonal v roku 2012 obmedzené preskúmanie výkazov nákladov, na základe ktorého dospel k záveru, že chybovosť v programe je nižšia ako 2 %; berie na vedomie stanovisko Dvora audítorov, podľa ktorého toto preskúmanie nezahŕňalo žiadne audity a neposkytlo záruku v súvislosti so správnosťou preskúmaných výkazov nákladov;

6.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že bol predložený akčný plán, ktorý sa zameriava na nápravu nedostatkov, ktoré Dvor audítorov uviedol vo svojom výroku s výhradou; potvrdzuje prijatie najnovších informácií od spoločného podniku týkajúcich sa vykonania auditu ex post v spoločnom podniku; očakáva stanovisko Dvora audítorov k novému vzorcu, ktorý je navrhovaný na výpočet odhadu zvyškovej chybovosti v operáciách spoločného podniku; poznamenáva, že vykonávanie akčného plánu sa začalo v roku 2014; so záujmom očakáva úspešné vykonávanie celého akčného plánu, ako aj stanovisko Dvora audítorov k jeho výsledku; poukazuje na to, že môžu vzniknúť problémy na hranici medzi zvrchovanou právomocou vnútroštátneho finančného orgánu a právomocou spoločného podniku; vyzýva spoločný podnik, aby predložil prvú priebežnú hodnotiacu správu o vykonávaní akčného plánu;

7.  konštatuje, že prevádzkový rozpočet spoločného podniku na rok 2013 pôvodne zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 115 600 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 59 700 000 EUR; berie na vedomie, že správna rada na konci roka prijala opravný rozpočet, ktorým sa zvyšuje objem viazaných rozpočtových prostriedkov na 170 000 000 EUR a znižuje objem platobných rozpočtových prostriedkov na 36 100 000 EUR, čo predstavuje mieru plnenia operačných viazaných rozpočtových prostriedkov vo výške 100 % a v prípade platobných rozpočtových prostriedkov 95 %;

8.  vyjadruje znepokojenie nad nedostatočnými informáciami o hodnotení príspevkov členských štátov a združenia AENEAS zodpovedajúcich skutočnej výške platieb Únie; podľa prijatých informácií nedosahuje príspevok členských štátov úroveň 1,8-násobku, ako sa požaduje v štatúte spoločného podniku; vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil spolu s hodnotením Komisie správu o príspevkoch všetkých členov okrem Komisie, ako aj o uplatňovaní pravidiel týkajúcich sa hodnotenia;

9.  vyzýva spoločný podnik, aby predložil orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o sociálnoekonomických prínosoch dokončených projektov; požaduje, aby táto správa bola predložená orgánu udeľujúcemu absolutórium spolu s hodnotením od Komisie;

Systémy vnútornej kontroly

10. berie na vedomie, že útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) kontroloval v roku 2013 primeranosť a účinnosť postupov riadenia grantu a dospel k záveru, že zavedené postupy poskytujú primeranú istotu; konštatuje, že správa obsahuje niekoľko odporúčaní, z ktorých dve hlavné sa týkajú vytvorenia zdokumentovaného postupu pre výber expertov a kontroly prístupových práv a ktorými sa spoločný podnik zaoberal;

11. berie na vedomie, že spoločný podnik bol spolu so spoločnými podnikmi Čisté nebo, ARTEMIS, FCH a IIL predmetom hodnotenia IT rizík, ktoré sa týkalo spoločných IT infraštruktúr a ktoré uskutočnil IAS; na základe tejto správy berie na vedomie potrebu formalizovať politiku bezpečnosti IT a do budúcich zmlúv s poskytovateľmi služieb v oblasti IT zahrnúť podrobné postupy;

12. poznamenáva, že v rozhodnutí o siedmom rámcovom programe sa stanovuje systém monitorovania ochrany, šírenia a prevodu výsledkov výskumu a informovania o nich; konštatuje, že spoločný podnik vypracoval v tejto súvislosti postupy na monitorovanie ochrany a šírenia výsledkov výskumu v rôznych fázach projektu; so znepokojením berie na vedomie, že na základe správy Dvora audítorov sú potrebné ďalšie kroky v záujme úplného splnenia ustanovení rozhodnutia;

13. poznamenáva, že medzi septembrom 2012 a februárom 2013 Komisia vykonala druhé priebežné hodnotenie s cieľom posúdiť spoločný podnik a spoločný podnik ARTEMIS, pokiaľ ide o relevantnosť, účinnosť, efektívnosť a kvalitu výskumu; berie na vedomie, že správa bola vydaná v máji 2013 a obsahuje niekoľko odporúčaní pre spoločný podnik; pripomína, že opatrenia sa týkajú efektívnosti prieskumov projektov, opatrení, ktoré sa majú prijať na zlepšenie súladu portfólia projektov so strategickými európskymi cieľmi, a vhodnej metriky na meranie dosahu a úspechu projektov;

Výzvy na predloženie návrhov

14. berie na vedomie, že posledné dve výzvy na predloženie návrhov boli vyhlásené v roku 2013 a spoločnému podniku umožnili využiť zostávajúcich 170 000 000 EUR;

Právny rámec

15. berie na vedomie, že 25. októbra 2012 bolo prijaté nové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre všeobecný rozpočet Únie, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2013, zatiaľ čo vzorové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nového nariadenia o rozpočtových pravidlách nadobudlo účinnosť až 8. februára 2014; berie na vedomie, že rozpočtové pravidlá spoločného podniku neboli zmenené tak, aby zohľadňovali vzorové nariadenie o rozpočtových pravidlách, pre zlúčenie do spoločného podniku ECSEL;

16. berie na vedomie spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(17), ako aj následnú politickú dohodu o osobitnom udelení absolutória spoločným podnikom podľa článku 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

17. opätovne vyzýva Dvor audítorov, aby predložil úplné a náležité finančné hodnotenie práv a povinností spoločného podniku za obdobie do začiatku činnosti spoločného podniku ECSEL;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

18. berie na vedomie, že spoločný podnik vykonal komplexné opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov a uverejnil ich na svojej internetovej stránke; na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že by sa mali zvážiť aj ďalšie zlepšenia, napríklad vytvorenie databázy všetkých informácií o konfliktoch záujmov.

19. vyzýva spoločný podnik, aby informoval organ udeľujúci absolutórium o pokroku v súvislosti s databázou konfliktov záujmov;

20. pripomína, že orgán udeľujúci absolutórium už požiadal Dvor audítorov o vypracovanie osobitnej správy o schopnosti spoločných podnikov zabezpečovať spolu so súkromnými partnermi pridanú hodnotu a efektívnu realizáciu programov Únie v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností;

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

16

10

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 26.

(2)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 27.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 21.

(6)

Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.

(7)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(8)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(9)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 26.

(10)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.14, s. 27.

(11)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(13)

Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 21.

(14)

Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.

(15)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(16)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(17)

Ú. v. EÚ L 163, 29.5.2014, s. 21.

Právne oznámenie