Процедура : 2014/2083(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0105/2015

Внесени текстове :

A8-0105/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0127

ДОКЛАД     
PDF 174kWORD 83k
31.3.2015
PE 539.740v02-00 A8-0105/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел VII – Комитет на регионите

(2014/2083(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ришард Чарнецки

ИЗМЕНЕНИЯ
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел VII – Комитет на регионите

(2014/2083(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година(1),

–       като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2013 година (COM(2014)0510 – C8-0152/2014)(2),

–       като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0105/2015),

1.      освобождава от отговорност генералния секретар на Комитета на регионите във връзка с изпълнението на бюджета на Комитета на регионите за финансовата 2013 година;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел VIІ – Комитет на регионите

(2014/2083(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел VІІ – Комитет на регионите,

–       като взе предвид решението на Европейския омбудсман от 26 февруари 2015 г. за приключване на разследването по собствена инициатива OI/1/2014/PMC относно подаването на сигнали за нарушения,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0105/2015),

1.      отбелязва със задоволство, че в своя годишен доклад за 2013 г. Сметната палата констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Комитета на регионите („Комитета“);

2.      приветства факта, че въз основа на извършената одитна дейност Сметната палата заключава, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2013 г., плащанията за административни и други разходи на институциите и органите не са засегнати от съществени грешки;

3.      отбелязва, че през 2013 г. Комитетът е разполагал с одобрен бюджет в размер на 87 373 000 EUR (86 503 000 EUR през 2012 г.), от които 84 800 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения, със степен на усвояване от 97%; изразява съжаление за спада на степента на усвояване през 2013 г. спрямо постигнатите през 2012 г. 98,2%;

4.      подчертава при все това, че бюджетът на Комитета е с чисто административен характер, като голяма част от сумата се използва за покриването на разходи във връзка с лицата, работещи в институцията, а останалата част – за сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи; отбелязва обяснението на Комитета за спада на степента на усвояване;

5.      посочва, че причините за неочакваното решение относно корекцията на заплатите вече нямат сила вследствие на споразумението относно новия Правилник за персонала през 2014 г.;

6.      приветства Годишния доклад за субсидиарността за 2013 г., който представя преглед на дейностите на Комитета по наблюдение на субсидиарността през годината; счита, че докладът е ценен инструмент за законодателната програма на Парламента; изисква публикуването на такива доклади да бъде надлежно оповестявано, а самите доклади да се предоставят на съзаконодателите;

7.      отбелязва създаването на нова политическа група (ECR) в Комитета и на ограниченото финансово отражение на нейното създаване през 2013 г.; приветства предоставената информация в годишния отчет за дейността относно политическата дейност на Комитета и изисква да продължи да бъде информиран относно проектите, както и относно последиците за бюджета от предприетите мерки;

8.      отбелязва сътрудничеството между Комитета и комисията по бюджетен контрол на Парламента, в частност по отношение на процедурата по освобождаване от отговорност;

9.      отбелязва със задоволство, че препоръките и изискванията, отправени от комисията по бюджетен контрол на Парламента, се записват от бюджетната служба на Комитета в централна база данни и че напредъкът по изпълнението се следи редовно; приветства създаването за целите на вътрешния одит на комитет, състоящ се от петима членове и един външен експерт, както и че до момента препоръките на Сметната палата и на Парламента се вземат под внимание;

10.    приветства въведената от Комитета нова система на бюджетиране по дейности, която е съобразена в по-голяма степен с особеностите на по-малките институции, вследствие на което може да осигури по-пълна представа за разходите и планираните дейности; призовава Комитета да направи оценка на ползите от прилагането на новата система;

11.    отбелязва споразумението за сътрудничество между Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), Комитета и Парламента, което беше окончателно подписано на 5 февруари 2014 г. и което доведе до прехвърлянето на значителен брой служители от комитетите в новата Служба на ЕП за парламентарни изследвания; очаква изпълнението на споразумението да бъде балансирано, да носи ползи за трите институции на равни начала и да допринесе по положителен начин за по-нататъшната рационализация на ресурсите; призовава всяка от институциите да предприеме, една година след началото на изпълнението на споразумението за сътрудничество, индивидуална оценка на неговото въздействие от гледна точка на човешките ресурси, разходите, взаимодействията, добавената стойност и съдържанието;

12.    отбелязва, че заявките за писмен превод са намалели с 19,1% спрямо 2012 г.; отбелязва обаче, че производителността на вътрешната служба за писмени преводи също е намаляла;

13.    отбелязва намерението на Комитета да рационализира заявките за писмен превод и да стандартизира някои видове документи; подкрепя тази инициатива и изисква да бъде обстойно информиран за нейното изпълнение; отбелязва със загриженост, че част от персонала за писмени преводи на Комитета е била прехвърлена в новата Служба на ЕП за парламентарни изследвания в съответствие със споразумението за сътрудничество; призовава Комитета да осъществи специфично проучване на въздействието на съкращаването на персонала върху качеството и ефикасността на неговите услуги за писмен превод;

14.    отбелязва, че е договорена обща методологии с други институции за изчисляване и съпоставка на разходите за писмен превод и на други показатели; призовава Комитета да информира органа по освобождаване от отговорност за прилагането на договорената обща методологии;

15.    счита, че в условията на криза и на бюджетни съкращения въобще цената на заседанията извън обичайните места на работа на служителите на институциите на Съюза трябва да се намали и че заседанията следва да се провеждат, доколкото е възможно, в помещенията на съответните институции, тъй като получената от тях добавена стойност не оправдава такива високи разходи;

16.    отбелязва със задоволство, че Комитетът е включил информация относно неизползваните услуги по устен превод в годишния отчет за дейността за 2013 г.; отчита като положителен факта, че процентът неизползвани услуги по устен превод е намалял от 3,23% през 2012 г. на 2,51% през 2013 г.; счита, че този процент може да се намали още повече и призовава Комитета да планира по-добре своите заседания;

17.    отбелязва все така ограничената употреба на оборудването за провеждане на виодеконференции; потвърждава, че са въведени мерки за разширяване на употребата му; изисква да бъде информиран относно напредъка, постигнат в тази област;

18.    препоръчва Комитетът да продължи да развива практиката на редовна проверка на бюджетните икономии, произтичащи от прилагането на новото споразумение за административно сътрудничество с ЕИСК; изисква подробна информация относно резултатите от това сътрудничество;

19.    отбелязва, че следващият средносрочен преглед на това ново споразумение за сътрудничество ще бъде подходяща възможност за оценка на споразумението и за отстраняване на установените евентуални недостатъци;

20.    изтъква, че е необходимо да се подобри видимостта на Комитета чрез укрепване на съответната информационна и комуникационна политика;

21.    изразява загриженост във връзка с недостатъчния брой жени на високи длъжности в Комитета (67 спрямо 33%); призовава за прилагането на план за равни възможности, най-вече по отношение на ръководните длъжности, с цел преодоляване на този дисбаланс възможно най-бързо;

22.    призовава Комитета да включва в своите годишни отчети за дейността, в съответствие с действащите правила за поверителност и защита на данните, резултатите и последствията от приключени разследвания на OLAF, при които институцията или неин служител са били обект на разследване;

23.    изисква политиката в областта на сградния фонд на Комитета да бъде прилагана към неговия годишен отчет за дейността, особено като се има предвид, че е важно разходите за тази политика да бъдат правилно обосновани и да не бъдат прекомерни;

24.    поздравява Комитета за постоянното качество на годишния отчет за дейността и за предоставянето на подробен годишен доклад за въздействието, който е важен инструмент за оценка на неговата работа; отбелязва със задоволство, че в годишния отчет за дейността е предоставена изчерпателна таблица с данни за всички човешки ресурси, с които разполага Комитетът;

25.    посочва, че членовете на Комитета са демократично легитимирани местни и регионални представители, осъществяващи политическа дейност; счита, че по тази причина те следва да подлежат на същите правила като другите национални или европейски политици, що се отнася до достъпа им до Комисията и до нейните служби;

26.    изразява загриженост относно забавянето във връзка с приемането на вътрешните правила за подаване на сигнали за нарушения; призовава Комитета да приложи незабавно тези правила.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

(1)

ОВ L 66, 8.3.2013 г.

(2)

OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 1.

(3)

OВ C 398, 12.11.2014 г., стр. 1.

(4)

OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 128.

(5)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

Правна информация