Postup : 2014/2083(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0105/2015

Předložené texty :

A8-0105/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0127

ZPRÁVA     
PDF 156kWORD 75k
31.3.2015
PE 539.740v02-00 A8-0105/2015

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl VII – Výbor regionů

(2014/2083(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl VII – Výbor regionů

(2014/2083(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013(1),

–       s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0152/2014)(2),

–       s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0105/2015),

1.      uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Výboru regionů za plnění rozpočtu Výboru regionů na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2013, oddíl VII – Výbor regionů

(2014/2083(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl VII – Výbor regionů,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0105/2015),

1.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2013 uvedl, že u Výboru regionů (dále jen „výbor“) nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

2.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl na základě svého auditu k závěru, že platby za rok končící 31. prosincem 2013 v oblasti správních a jiných výdajů orgánů a institucí nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

3.  konstatuje, že v roce 2013 měl výbor schválen rozpočet ve výši 87 373 000 EUR (oproti 86 503 000 EUR v roce 2012), z čehož 84 800 000 EUR činily prostředky na závazky s mírou plnění 97 %; lituje snížení míry plnění v roce 2013 oproti roku 2012, kdy dosahovala 98,2 %;

4.  zdůrazňuje, že rozpočet výboru je čistě administrativní, přičemž se významný objem využívá na výdaje týkající se osob pracujících v této instituci a zbývající částka je určena na budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje; bere na vědomí vysvětlení výboru týkající se snížení míry plnění;

5.  zdůrazňuje, že důvody, které vedly k nečekanému rozhodnutí o úpravě platů, již neplatí s ohledem na dohodu o novém služebním řádu v roce 2014;

6.  vítá zprávu o subsidiaritě za rok 2013, která poskytuje přehled činnosti výboru v oblasti monitorování subsidiarity v průběhu celého roku; domnívá se, že tato zpráva představuje cenný nástroj pro legislativní práci Parlamentu; požaduje, aby předložení takovýchto zpráv bylo patřičně propagováno a aby byly šířeny mezi společnými normotvůrci;

7.  bere na vědomí vytvoření nové politické skupiny (ECR) ve výboru a omezeného finančního dopadu, který v roce 2013 tato skutečnost měla; vítá informace, které byly poskytnuty ve výroční zprávě o činnosti týkající se politických činností výboru, a požaduje, aby mu byly poskytovány aktualizované informace o projektech a o rozpočtových dopadech přijatých opatření;

8.  bere na vědomí spolupráci mezi výborem a Výborem EP pro rozpočtovou kontrolu, zejména v souvislosti s udělováním absolutoria;

9.   s uspokojením konstatuje, že rozpočtový útvar výboru zanesl do centrální databáze doporučení a požadavky Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP a že pravidelně sleduje pokrok při jejich plnění; vítá skutečnost, že pro účely interního auditu byl vytvořen výbor složený z pěti členů a jednoho externího odborníka a že jsou zatím zohledňována doporučení Účetního dvora a Parlamentu;

10. vítá, že výbor zavedl nový systém rozpočtu podle jednotlivých činností, který je více přizpůsoben konkrétním charakteristikám menších institucí, což umožňuje ucelenější pohled na náklady a na předpokládanou činnost; žádá výbor, aby provedl hodnocení výhod, které zavedení nového systému přineslo;

11. bere na vědomí dohodu o spolupráci mezi Evropským hospodářským a sociálním výborem (EHSV), Výborem regionů a Evropským parlamentem, která byla podepsána dne 5. února 2014 a která vedla k přesunu velkého počtu pracovníků výboru do nové Výzkumné služby Evropského parlamentu; věří, že provádění této dohody bude vyrovnané a bude přinášet stejnou míru výhod všem třem institucím a bude mít pozitivní dopad na další racionalizaci zdrojů; žádá, aby všechny tři instituce po uplynutí jednoho roku od zahájení fungování této spolupráce provedly samostatné hodnocení dopadu, jak z hlediska lidských zdrojů, tak z hlediska výdajů, součinnosti, přidané hodnoty a kvality obsahu;

12. konstatuje, že oproti roku 2012 klesla poptávka po překladech o 19,1 %; konstatuje však, že se současně snížila produktivita interního překladatelského oddělení;

13. bere na vědomí záměr výboru racionalizovat žádosti o překlad a standardizovat některé typy dokumentů; podporuje tuto iniciativu a žádá, aby byl o jejím provádění v plném rozsahu informován; se znepokojením konstatuje, že někteří interní překladatelé výboru byli v návaznosti na dohodu o spolupráci převedeni do nové Výzkumné služby Evropského parlamentu; žádá Výbor, aby vypracoval zvláštní studii dopadu tohoto snížení na kvalitu a efektivitu překladatelských služeb;

14. bere na vědomí, že byla s dalšími orgány a institucemi dojednána společná metodika pro výpočet a porovnání nákladů na překlady a dalších ukazatelů; vyzývá výbor, aby o provádění schválené společné metodiky informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

15. domnívá se, že v období krize a rozpočtových škrtů obecně je nutné snížit náklady na „away days“ zaměstnanců evropských orgánů a že by měly v rámci možností probíhat v samotných sídlech orgánů, neboť jejich přidaná hodnota neospravedlňuje tak vysoké náklady;

16. s uspokojením konstatuje, že výbor zahrnul do své výroční zprávy o činnosti za rok 2013 informace o nevyužitých tlumočnických službách; považuje za pozitivní, že došlo ke snížení nevyužité částky na požadované tlumočnické služby, a to z 3,23 % v roce 2012 na 2,51 % v roce 2013; je přesvědčen, že tuto míru lze dále snížit, a vyzývá výbor, aby zkvalitnil plánování svých schůzí;

17. konstatuje, že využívání videokonferencí je i nadále omezené; uznává, že jsou přijímána opatření s cílem rozšířit jejich využití; žádá, aby byl informován o pokroku v této věci;

18. doporučuje výboru, aby i nadále pravidelně sledoval rozpočtové úspory vyplývající z provádění nové dohody o administrativní spolupráci s EHSV; žádá podrobné informace o výsledcích této spolupráce;

19. konstatuje, že příští přezkum nové dohody o spolupráci v polovině období bude správným momentem k vyhodnocení této dohody a k nápravě případných zjištěných nedostatků;

20. poukazuje na to, že je nezbytné zlepšovat viditelnost výboru zdokonalením příslušné informační a komunikační politiky;

21. vyjadřuje znepokojení nad tím, že na vedoucích pozicích výboru je nedostatek žen (67 % – 33 %); žádá, aby byl zaveden plán pro rovné příležitosti, zejména co se týče řídících pozic, s cílem tuto nerovnováhu vyřešit co nejdříve;

22. vyzývá výbor, aby v souladu se stávajícími pravidly týkajícími se důvěrnosti a ochrany údajů zahrnul do své výroční zprávy o činnosti výsledky a důsledky uzavřených případů úřadu OLAF, během nichž byla vyšetřována tato instituce nebo některá z osob, která pro ni pracuje;

23. žádá, aby k výroční zprávě o činnosti byla připojena politika výboru v oblasti nemovitostí, a to zejména s ohledem na to, že je důležité, aby tyto náklady byly náležitě racionalizovány a nebyly nepřiměřeně vysoké;

24. blahopřeje výboru k tomu, že podoba jeho výroční zprávy o činnosti vykazuje trvale vysokou kvalitu a že předložil komplexní výroční zprávu o dopadu, která je důležitým nástrojem pro posouzení jeho práce; s uspokojením konstatuje, že výbor ve své výroční zprávě o činnosti uvedl vyčerpávající přehled všech lidských zdrojů, které má k dispozici;

25. poukazuje na to, že členové výboru jsou demokraticky zvolenými místními a regionálními zástupci, kteří vykonávají politickou činnost; domnívá se, že pokud jde o přístup ke Komisi a jejím službám, měli by proto podléhat stejným předpisům jako ostatní vnitrostátní a evropští politici;

26. má obavy z opožděného přijetí vnitřních pravidel pro whistleblowing; vyzývá výbor, aby tato pravidla přijal bez dalšího prodlení.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

6

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

(1)

Úř. věst. L 66, 8.3.2013.

(2)

Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 398, 12.11.2014, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 128.

(5)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

Právní upozornění