Postup : 2014/2083(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0105/2015

Predkladané texty :

A8-0105/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0127

SPRÁVA     
PDF 158kWORD 77k
31.3.2015
PE 539.740v02-00 A8-0105/2015

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VII – Výbor regiónov

2014/2083(DEC)

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VII – Výbor regiónov

2014/2083(DEC)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013(1),

–       so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0152/2014)(2),

–       so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č.1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0105/2015),

1.      udeľuje generálnemu tajomníkovi Výboru regiónov absolutórium za plnenie rozpočtu Výboru regiónov za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VII – Výbor regiónov

2014/2083(DEC)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VII – Výbor regiónov,

–       so zreteľom na rozhodnutie európskej ombudsmanky z 26. februára 2015 o oznamovaní nekalých praktík, ktorým sa uzatvára jej vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy OI/1/2014/PMC,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0105/2015),

1.   s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2013 uviedol, že v súvislosti s kontrolovanými témami súvisiacimi s ľudskými zdrojmi a obstarávaním vo Výbore regiónov (ďalej len „výbor“) neboli zistené žiadne významné nedostatky;

2.   víta skutočnosť, že Dvor audítorov dospel na základe svojho auditu k záveru, že za rok končiaci sa 31. decembrom 2013 sa v platbách ako celku, týkajúcich sa administratívnych a iných výdavkov inštitúcii a orgánov, nevyskytli významné chyby;

3.   konštatuje, že v roku 2013 predstavoval schválený rozpočet výboru 87 373 000 EUR (v roku 2012 to bolo 86 503 000 EUR), z čoho 84 800 000 EUR boli viazané rozpočtové prostriedky, pričom miera využitia bola 97 %; vyjadruje poľutovanie nad znížením miery využitia v roku 2013 v porovnaní s mierou využitia 98,2 % v roku 2012;

4.   zdôrazňuje však, že rozpočet výboru je čisto administratívny, pričom významná suma sa používa na výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v tejto inštitúcii a zostávajúca suma na budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové náklady; berie na vedomie vysvetlenie výboru týkajúce sa zníženia miery využitia;

5.   upozorňuje, že dôvody neočakávaného rozhodnutia o úprave platov už neplatia po dohode o novom služobnom poriadku v roku 2014;

6.   víta Výročnú správu o subsidiarite za rok 2013, ktorá predstavuje prehľad činností výboru súvisiacich s monitorovaním subsidiarity počas celého roka; domnieva sa, že správa je cenným nástrojom pre legislatívnu prácu Parlamentu; požaduje, aby výbor o vydaní týchto správ riadne informoval a aby ich poskytoval spoluzákonodarným orgánom;

7.   berie na vedomie vytvorenie novej politickej skupiny (ECR) vo výbore a obmedzený finančný vplyv, ktorý malo jej zriadenie v roku 2013; víta informácie z výročnej správy o činnosti o politických činnostiach výboru a požaduje, aby aj naďalej dostával aktuálne informácie o projektoch a o rozpočtových dosahoch prijatých opatrení;

8.   berie na vedomie spoluprácu medzi výborom a Výborom Parlamentu pre kontrolu rozpočtu, najmä pokiaľ ide o postup udelenia absolutória;

9.   s uspokojením konštatuje, že odporúčania a požiadavky Výboru Parlamentu pre kontrolu rozpočtu zaznamenalo rozpočtové oddelenie výboru v ústrednej databáze a že pokrok v ich plnení sa pravidelne monitoruje; víta vytvorenie výboru zloženého z piatich členov a jedného externého odborníka na účely interného auditu, ktorý tiež zohľadňuje odporúčania Európskeho dvora audítorov a Parlamentu;

10. víta, že výbor zaviedol nový systém zostavovania rozpočtu podľa činností, ktorý je vo väčšej miere prispôsobený konkrétnym charakteristikám menších inštitúcií, čo umožňuje ucelenejší pohľad na náklady a na predpokladanú činnosť; žiada výbor, aby vykonal hodnotenie výhod, ktoré prinieslo zavedenie nového systému;

11. berie na vedomie dohodu o spolupráci medzi Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (EHSV), Výborom regiónov (VR) a Parlamentom, ktorá bola podpísaná 5. februára 2014 a ktorá viedla k presunu značného počtu zamestnancov výborov do novej výskumnej služby Európskeho parlamentu (EPRS); dúfa, že táto dohoda bude mať rovnako vyvážený a prospešný charakter pre všetky tri inštitúcie a pozitívne prispeje k ďalšej racionalizácii zdrojov; žiada všetky tri spomínané inštitúcie, aby po uplynutí prvého roka vykonávania tejto spolupráce vypracovali individuálne hodnotenie vplyvu tejto dohody z hľadiska ľudských zdrojov, výdavkov, synergie, pridanej hodnoty a obsahu;

12. poznamenáva, že dopyt po prekladoch poklesol oproti roku 2012 o 19,1 %; konštatuje však, že produktivita vnútorného prekladateľského oddelenia sa tiež znížila;

13. berie na vedomie zámer výboru zracionalizovať požiadavky na preklady a štandardizovať niektoré typy dokumentov; podporuje túto iniciatívu a žiada, aby bol plne informovaný o jej realizácii; so znepokojením konštatuje, že na základe dohody o spolupráci bolo niekoľko interných prekladateľov výboru preložených do novej výskumnej služby Európskeho parlamentu (EPRS); žiada výbor, aby vypracoval osobitnú štúdiu o vplyve tohto zníženia počtu zamestnancov na kvalitu a efektívnosť jeho prekladateľských služieb;

14. berie na vedomie, že spolu s ďalšími inštitúciami bola dohodnutá spoločná metodika výpočtu a porovnania nákladov na preklady a ďalších ukazovateľov; vyzýva výbor, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní schválenej spoločnej metodiky;

15. zastáva názor, že v období krízy a škrtov v rozpočte vo všeobecnosti treba znížiť náklady na výjazdné zasadnutia zamestnancov inštitúcií Únie a že tieto zasadnutia by sa mali v čo najväčšej miere uskutočňovať vo vlastných priestoroch inštitúcií, keďže pridaná hodnota, ktorá z nich vyplýva, neodôvodňuje také vysoké náklady;

16. s uspokojením konštatuje, že výbor začlenil informácie o nevyužitých tlmočníckych službách do výročnej správy o činnosti za rok 2013; považuje za pozitívne, že miera nevyužitia vyžiadaných tlmočníckych služieb sa znížila z 3,23 % v roku 2012 na 2,51 % v roku 2013; domnieva sa, že táto miera sa dá ešte zlepšiť, a vyzýva výbor, aby lepšie plánoval svoje schôdze;

17. berie na vedomie pokračujúce obmedzené využívanie videokonferenčných nástrojov; berie na vedomie, že sa zavádzajú opatrenia na rozšírenie ich využívania; žiada, aby bol informovaný o pokroku dosiahnutom v tejto veci;

18. odporúča, aby výbor naďalej rozvíjal pravidelné preverovanie rozpočtových úspor vyplývajúcich z vykonávania novej dohody o administratívnej spolupráci s EHSV; požaduje podrobné informácie o výsledkoch tejto spolupráce;

19. konštatuje, že najbližšie preskúmanie novej dohody o spolupráci v polovici trvania bude vhodnou chvíľou na vyhodnotenie dohody a nápravu akýchkoľvek zistených nedostatkov;

20. trvá na tom, že je potrebné lepšie zviditeľniť inštitúciu posilnením primeranej informačnej a komunikačnej politiky;

21. vyjadruje znepokojenie nad nedostatočným zastúpením žien v riadiacich pozíciách výboru (67 % – 33 %); žiada, aby sa začal uplatňovať plán rovnakých príležitostí, najmä s ohľadom na riadiace funkcie, s cieľom čo najskôr odstrániť túto nerovnováhu;

22. vyzýva výbor, aby v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa dôvernosti a ochrany údajov zahŕňal do svojich výročných správ o činnosti výsledky a dôsledky prípadov uzavretých úradom OLAF, v ktorých bola predmetom vyšetrovania inštitúcia alebo akákoľvek osoba, ktorá pre ňu pracuje;

23. žiada, aby sa k výročnej správe o činnosti výboru pripájala jeho politika v oblasti nehnuteľností, a to najmä preto, že je dôležité, aby náklady na túto politiku boli riadne odôvodnené a aby neboli nadmerné;

24. blahoželá výboru k stabilnej kvalite výročnej správy o činnosti výboru a k poskytnutiu komplexnej výročnej správy o vplyve, ktorá je dôležitým nástrojom na hodnotenie jeho práce; s uspokojením konštatuje, že súčasťou výročnej správy o činnosti je podrobná tabuľka s údajmi o všetkých ľudských zdrojoch, ktoré má výbor k dispozícii;

25. poukazuje na to, že členovia výboru sú demokraticky zvolení miestni a regionálni zástupcovia, ktorí vykonávajú politickú činnosť; domnieva sa, že pokiaľ ide o prístup ku Komisii a jej službám, mali by sa preto na nich vzťahovať rovnaké predpisy ako na ostatných vnútroštátnych alebo európskych politikov;

26. je znepokojený oneskoreným prijatím vnútorných pravidiel v oblasti oznamovania nekalých praktík; vyzýva výbor, aby bezodkladne zaviedol tieto pravidlá.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.

(2)

Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 398, 12.11.2014, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 128.

(5)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

Právne oznámenie