Процедура : 2014/2133(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0106/2015

Внесени текстове :

A8-0106/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.58
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0167

ДОКЛАД     
PDF 203kWORD 104k
31.3.2015
PE 541.305v02-00 A8-0106/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2013 година

(2014/2133(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ришард Чарнецки

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2013 година

(2014/2133(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(1),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 209 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 73/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства(5),

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 557/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства(6), и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(7),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 година относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(8),

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0106/2015),

1.      отсрочва своето решение за освобождаване от отговорност на изпълнителния директор на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2013 година;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на съвместното предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2013 година

(2014/2133(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(9),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(10) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(11),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(12), и по-специално член 209 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 73/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства(13),

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 557/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства(14), и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(15),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 година относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(16),

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0106/2015),

1.      отлага приключването на сметките на съвместното предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2013 година;

2.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2013 година

(2014/2133(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0106/2015),

A.     като има предвид, че съвместното предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства („съвместното предприятие“) е създадено през декември 2007 г. за период от 10 години, за да подобри значително ефикасността и ефективността на процеса на разработване на лекарства, като дългосрочната цел е фармацевтичният сектор да може да произвежда по-ефективни и безопасни иновативни лекарства,

Б.     като има предвид, че членовете-учредители на съвместното предприятие са Съюзът, представляван от Комисията, и Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (ЕФФИА);

В.     като има предвид, че съвместното предприятие започна своята самостоятелна дейност на 16 ноември 2009 г.,

Г.     като има предвид, че максималната вноска на Съюза в съвместното предприятие за периода от 10 години е в размер на 1 000 000 000 EUR, платима от бюджета на Седмата рамкова програма за научноизследователска дейност, а членовете учредители участват равностойно по отношение на текущите разходи, като всеки от тях предоставя средства в размер, който не превишава 4% от общата финансова вноска на ЕС, както и по отношение на научноизследователските дейности чрез апортни вноски в размер, който най-малко е равен на размера на финансовата вноска на Съюза;

Бюджетно и финансово управление

1.      отбелязва, че Сметната палата („Палатата“) счита, че годишните отчети на съвместното предприятие дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2013 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от счетоводителя на Комисията;

2.      отбелязва, че стратегията за последващ одит на съвместното предприятие е приета на 14 декември 2010 г. с решение на управителния съвет и че тя се счита за ключов инструмент за оценяване на законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции;

3.      отбелязва със загриженост, че към юни 2014 г. са приключени 14 от общо 40 последващи одита от втората представителна извадка, като те обхващат общо 3 000 000 млн. евро и представляват 11,8 % от одитираната популация; изтъква, че установеният процент грешки при тези одити възлиза на 2,3 %; припомня, че процентът грешки в резултат от 56-те извършени одита от първата представителна извадка през 2012 г. беше 5,8 %;

4.      отбелязва със загриженост, че Палатата, в своя доклад относно годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2013 година („доклада на Палатата“) изрази становище с резерви относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с годишните отчети на съвместното предприятие, на основание, че установеният процент грешки е над прага на същественост от 2%; отбелязва със загриженост, че Палатата изказва становище с резерви за трета поредна година;

5.      призовава съвместното предприятие за доклад за последващи действия относно резервите на съвместното предприятие през последните три години;

6.      потвърждава въз основа на информация от съвместното предприятие, че са започнали последващи действия, свързани с одитираните бенефициери, при които са установени грешки, като всички установени грешки са съобщени на съответните бенефициери; отбелязва освен това, че с цел да се смекчи рискът от бъдещи грешки в декларациите за възстановяване на разходи на бенефициерите, съвместното предприятие предприе конкретни мерки като създаване на финансови семинари за бенефициери, както и редовно актуализиране на неговите финансови насоки за участниците;

7.      отправя искане планът за действие да съдържа ясни цели, насочени към преодоляване на слабостите и грешките, установени от Сметната палата, който своевременно да бъде представен на органа по освобождаване от отговорност и да бъде последван от първи междинен доклад за оценка на изпълнението на плана за действие;

8.      отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че първоначалния бюджет за 2013 г. включваше 226 000 000 EUR бюджетни кредити за поети задължения и 135 000 000 EUR бюджетни кредити за плащания; отбелязва освен това, че в края на годината беше приет коригиращ бюджет от Управителния съвет, с който бюджетните кредити за поети задължения бяха увеличени на 255 700 000 EUR, а бюджетните кредити за плащания намалени на 130 600 000 EUR; отбелязва, че след като бюджетът беше изменен, общата степен на усвояване е съответно 99,5 % за бюджетните кредити за поети задължения и 97,5 % за бюджетните кредити за плащания; потвърждава въз основа на доклада на Палатата, че степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания по отношение на оперативните дейности е съответно 100% и 99%;

9.      призовава съвместното предприятие да представи на органа по освобождаване от отговорност подробна информация относно апортните вноски на предприятията от ЕФФИА, особено относно вида на апортните вноски и тяхната съответна стойност;

10.    призовава съвместното предприятие да представи на органа по освобождаване от отговорност доклад относно вноските на всички членове, различни от Комисията, включително относно прилагането на методологията за оценяване на апортните вноски, заедно с оценка на Комисията;

11.    призовава Сметната палата да представи пълна и адекватна финансова оценка на правата и задълженията на съвместното предприятие за периода до започването на дейността на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства;

Покани за представяне на предложения

12.    взема под внимание факта, че съгласно Седмата рамкова програма за научни изследвания (РП7)(17), 2013 беше последната година, през която беше възможно да се обявяват покани за представяне на предложения; отбелязва, че са поети задължения за целия бюджет за научни изследвания в размер от 970 000 000 EUR, заедно с изискваните съответни апортни вноски от предприятията от ЕФФИА в размер на 982 000 000 EUR;

Правна рамка

13.    взема предвид, че новият Финансов регламент, приложим за общия бюджет на Съюза, беше приет на 25 октомври 2012 г. и влезе в сила на 1 януари 2013 г., а примерният финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочен в член 209 на новия Финансов регламент, влезе в сила едва на 8 февруари 2014 г.; потвърждава, че през юли 2014 г. финансовите правила на съвместното предприятие бяха изменени с цел да вземат под внимание примерния финансов регламент;

14.    отбелязва съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията(18) и договореното след това политическо споразумение за провеждането на отделни процедури по освобождаване от отговорност от страна на Парламента, по препоръка на Съвета, за съвместните предприятия по реда на член 209 от Финансовия регламент;

Системи за вътрешен контрол

15.    отбелязва, че в съответствие със стратегическия одитен план за периода 2012-2014 г., одобрен от Управителния съвет на съвместното предприятие на 3 ноември 2011 г., Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е извършила процедура за получаване на увереност относно управлението на проекта и отчитането на оперативното изпълнение; изтъква, че в окончателния доклад от 30 януари 2014 г. са включени препоръки по отношение на процеса на съвместното предприятие за подобряване на неговата система на мониторинг на оперативното изпълнение, като проверка на модела и докладването на целите и на ключовите показатели за ефективност, засилване на процеса на мониторинг на проектите и усъвършенстване на ИТ системите за по-добро докладване;

16.    потвърждава, че Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е извършила и оценка на риска на специфичните ИТ системи на съвместното предприятие, както и на общата инфраструктура, която то споделя със съвместните предприятия ГКВ, „Чисто небе“, ENIAC и ARTEMIS; изтъква, че в случая на специфичните ИТ системи на съвместното предприятие, IAS докладва за необходимостта от по-формални инструкции относно управлението на проектите и относно процедурите за контрол на измененията на договорите с оглед смекчаване на рисковете при управление на договорите; отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че тази препоръка е изпълнена през януари 2014 г.;

17.    приема за сведение, че съвместното предприятие е разработило процедури относно защитата, разпространението и трансфера на резултатите от изследванията във връзка с член 7 от РП7; отбелязва освен това, че съвместното предприятие е определило изисквания относно общия мониторингов доклад на 7РП, както и трансфера на данни, свързани с негови проекти, на Комисията през 2013 г., така че данните да бъдат интегрирани в Общата база данни за изследвания; изразява загриженост обаче, че въведените процеси на мониторинг трябва да бъдат допълнително доразвити, за да могат да съответстват напълно на необходимите разпоредби;

18.    приема за сведение, че с цел предотвратяването на конфликтите на интереси по отношение на членовете на Управителния съвет, експертите и служителите, съвместното предприятие е въвело специфични мерки, които са включени в процедурния правилник на Управителния съвет и на Научния комитет, както и в документите във връзка с Кодекса за поведение и конфликтите на интереси, предвидени за независими експерти, извършващи оценки; отбелязва в допълнение, че през април 2013 г. съвместното предприятие е приело актуализирана и всеобхватна политика в областта на конфликтите на интереси, насочена както към ръководството, така и към членовете на персонала;

19.    потвърждава, че в периода от март до юли 2013 г. е извършена втората междинна оценка на Комисията с цел да се анализира съвместното предприятие по отношение на актуалността, ефективността, ефикасността и качеството на научните изследвани, като съответният доклад за оценка е публикуван на 31 юли 2013 г.;

20.    изтъква, че в доклада се подчертават областите, в които могат да бъдат направени подобрения; отбелязва обаче, че в доклада се счита, че съвместното предприятие е постигнало успех в постигането на целите; отбелязва по-специално, че що се отнася до стратегията за комуникация на съвместното предприятие, е необходимо да бъдат разработени допълнителни ключови показатели за изпълнение, които следва да допринесат да се демонстрират количествено неговото въздействие и социално-икономическите ползи от него, оптимизирането на организационната структура и по-гъвкав инструмент за финансиране;

21.    отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че корекциите във връзка с последващия одит, които са определени след първите одити от представителната извадка, са реализирани и отразени във финансовите отчети за 2013 г.; отбелязва, че валидирането на счетоводната система обаче не включва изпълнението на действията във връзка с резултатите от последващия одит; призовава съвместното предприятие спешно да разгледа този въпрос;

22.    приема за сведение, че през 2011 г. Управителният съвет е приел методологията за оценка на апортни вноски, в която се уточнява, че валидирането на вноските се основава на предварително сертифициране и последващи одити; отбелязва освен това, че оставащите осем сертифицирани методологии за апортни вноски са завършени през 2013 г., като общият брой на предприятия от ЕФФИА стана 22; потвърждава, че първите три последващи одита, в чийто обхват влизат апортните вноски, са приключени в хода на 2013 г., един допълнителен последващ одит е започнат, а два други в края на годината са били в начален етап;

Други коментари

23.    призовава съвместното предприятие да представи на органа по освобождаване от отговорност доклад относно социално-икономическите ползи от вече приключените проекти; призовава въпросният доклад да бъде представен на органа по освобождаване от отговорност заедно с оценка на Комисията;

24.    припомня, че органът по освобождаване от отговорност вече изиска от Палатата да изготви специален доклад относно способността на съвместните предприятия да гарантират, заедно със своите частни партньори, добавена стойност и ефективно изпълнение на програмите за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности на Съюза.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

11

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

(1)

OВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 35.

(2)

OВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 36.

(3)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 38.

(6)

ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 54.

(7)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(8)

ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

(9)

OВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 35.

(10)

OВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 36.

(11)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(13)

ОВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 38.

(14)

ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 54.

(15)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(16)

ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

(17)

OВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1.

(18)

OВ L 163, 29.5.2014 г., стр. 21.

Правна информация