Postup : 2014/2133(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0106/2015

Predkladané texty :

A8-0106/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.58
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0167

SPRÁVA     
PDF 185kWORD 97k
31.3.2015
PE 541.305v02-00 A8-0106/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2013

(2014/2133(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2013

(2014/2133(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 209,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 73/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky(5),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 557/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2(6), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(8),

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0106/2015),

1.      odkladá svoje rozhodnutie o absolutóriu výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2013

(2014/2133(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(9),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(10) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 209,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 73/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky(13),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 557/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2(14), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(15),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(16),

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0106/2015),

1.      odkladá účtovnú závierku spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2013;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2013

(2014/2133(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0106/2015),

A.     keďže spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený v decembri 2007 na obdobie 10 rokov s cieľom významne zvýšiť efektívnosť a účinnosť procesu vývoja liekov s dlhodobým zámerom, aby farmaceutické odvetvie vyrábalo účinnejšie a bezpečnejšie inovačné lieky;

B.     keďže Únia zastúpená Komisiou a Európska federácia farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení (EFPIA) sú zakladajúcimi členmi spoločného podniku,

C.     keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať 16. novembra 2009;

D.     keďže maximálna výška príspevku na obdobie 10 rokov od Únie pre spoločný podnik je 1 000 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu, a zakladajúci členovia prispejú na prevádzkové náklady rovnakým dielom, pričom každý z nich poskytne príspevok nepresahujúci 4 % celkového príspevku Únie a na výskumné činnosti s nepeňažnými príspevkami minimálne vo výške finančného príspevku Únie;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.      konštatuje, že Dvor audítorov zastáva názor, že ročná účtovná závierka spoločného podniku vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2013 a výsledky transakcií a toky hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s jeho rozpočtovými a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

2.      berie na vedomie, že spoločný podnik prijal rozhodnutím správnej rady zo 14. decembra 2010 stratégiu následných auditov, ktorá sa považuje za kľúčový nástroj na posúdenie zákonnosti a správnosti príslušných transakcií;

3.      so znepokojením konštatuje, že 14 zo 40 následných auditov druhej reprezentatívnej vzorky bolo dokončených v júni 2014 a tieto sa vzťahovali na objem 3 000 000 EUR a 11,8 % kontrolovaného základného súboru; poukazuje na to, že zistená chybovosť vyplývajúca z týchto auditov bola 2,3 %; pripomína, že miera chybovosti vyplývajúca z 56 uzavretých auditov prvej reprezentatívnej vzorky bola v roku 2012 na úrovni 5,82 %;

4.      so znepokojením konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyjadril výhrady k zákonnosti a správnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou spoločného podniku na základe zistenej chybovosti, ktorá presahuje prah významnosti 2 %; so znepokojením konštatuje, že Dvor audítorov vyjadril výhrady tretí rok po sebe;

5.      vyzýva spoločný podnik, aby vypracoval nadväzujúcu správu o výhradách spoločného podniku za uplynulé tri roky;

6.      berie na vedomie informáciu spoločného podniku, podľa ktorej boli v súvislosti s kontrolovanými príjemcami, u ktorých sa zistili chyby, určené následné opatrenia a všetky zistené chyby boli oznámené týmto príjemcom; ďalej poznamenáva, že s cieľom znížiť riziko budúcich chýb v žiadostiach príjemcov o preplatenie nákladov prijal spoločný podnik konkrétne opatrenia, ako napríklad zavedenie finančných seminárov pre príjemcov, ako aj pravidelnú aktualizáciu finančných usmernení pre účastníkov;

7.      žiada, aby sa akčný plán s jasnými cieľmi zameranými na nápravu nedostatkov a chýb, ktoré zistil Dvor audítorov, včas zaslal orgánu udeľujúcemu absolutórium, po čom by mala nasledovať prvá predbežná hodnotiaca správa o uplatňovaní akčného plánu;

8.      konštatuje na základe správy Dvora audítorov, že pôvodný rozpočet na rok 2013 zahŕňal 226 000 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 135 000 000 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch; ďalej konštatuje, že na konci roka bol správnou radou prijatý zmenený rozpočet, v ktorom boli viazané rozpočtové prostriedky zvýšené na 255 700 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky znížené na 130 600 000 EUR; berie na vedomie, že po úprave rozpočtu bola celková miera plnenia 99,5 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov a 97,5 % v prípade platobných rozpočtových prostriedkov; na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že miera plnenia v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov pri prevádzkových činnostiach bola 100 % a v prípade platobných rozpočtových prostriedkov 99 %;

9.      vyzýva spoločný podnik, aby poskytol orgánu udeľujúcemu absolutórium podrobné informácie o nepeňažných príspevkoch spoločností EFPIA, najmä o druhu nepeňažných príspevkov a ich hodnote;

10.    vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil správu o príspevkoch všetkých členov okrem Komisie, ako aj o uplatňovaní metódy na hodnotenie nepeňažných príspevkov spolu s hodnotením Komisie;

11.    vyzýva Dvor audítorov, aby predložil úplné a riadne finančné hodnotenie práv a povinností spoločného podniku za obdobie, ktoré predchádza začiatku činnosti spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky 2;

Výzvy na predkladanie návrhov

12.    berie na vedomie, že v rámci siedmeho rámcového programu (7. RP)(17) bol rok 2013 posledným rokom, v ktorom bolo možné vyhlasovať výzvy na predkladanie návrhov; konštatuje, že celý rozpočet na výskum (970 mil. EUR) bol viazaný spolu s požiadavkou na zodpovedajúce nepeňažné príspevky podnikov EFPIA (982 mil. EUR);

Právny rámec

13.    konštatuje, že 25. októbra 2012 bolo prijaté nové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre všeobecný rozpočet Únie, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2013, zatiaľ čo vzorové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nového nariadenia o rozpočtových pravidlách nadobudlo účinnosť až 8. februára 2014; berie na vedomie, že rozpočtové pravidlá spoločného podniku boli v júli 2014 zmenené so zreteľom na vzorové nariadenie o rozpočtových pravidlách;

14.    berie na vedomie spoločné vyhlásenie Parlamentu, Rady a Komisie(18), ako aj nadväzujúcu politickú dohodu o osobitnom udelení absolutória spoločnému podniku Parlamentom na odporúčanie Rady podľa článku 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

Systémy vnútornej kontroly

15.    konštatuje, že v súlade so strategickým plánom auditov na roky 2012 – 2014, ktorý prijala správna rada spoločného podniku 3. novembra 2011, útvar vnútorného auditu Komisie (IAS) vykonal audit riadenia projektov a predkladania správ o prevádzkovej výkonnosti; poukazuje na to, že záverečná správa z 30. januára 2014 obsahuje odporúčania týkajúce sa procesu zlepšovania systémov pre monitorovanie operačnej výkonnosti spoločného podniku, napr. preskúmanie koncepcie a vykazovania cieľov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti, posilnenie monitorovania projektov a zlepšenie systémov IT pre vykazovanie výsledkov;

16.    berie na vedomie, že IAS uskutočnil aj posúdenie rizík špecifických pre systémy IT spoločného podniku a spoločnú infraštruktúru, ktorú využíva spolu so spoločnými podnikmi FCH, Clean Sky, ENIAC a ARTEMIS; poukazuje na to, že v prípade špecifických IT systémov spoločného podniku sa v správe IAS uvádza potreba formálnejších pokynov týkajúcich sa projektového riadenia a kontrolných postupov pri zákazkách s cieľom zmierniť riziká súvisiace s riadením obstarávania; na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že toto odporúčanie bolo realizované v januári 2014;

17.    berie na vedomie, že spoločný podnik vypracoval postupy pre ochranu, šírenie a prenos výsledkov výskumu vo vzťahu k článku 7 siedmeho rámcového programu; ďalej konštatuje, že spoločný podnik stanovil požiadavky týkajúce sa všeobecnej monitorovacej správy k 7. RP a v septembri 2013 postúpil údaje súvisiace s projektmi spoločného podniku Komisii, aby mohli byť integrované do spoločného výskumného dátového skladu; je však znepokojený tým, že toto monitorovanie je potrebné ďalej rozvinúť, aby bolo v plnom rozsahu v súlade s príslušnými ustanoveniami;

18.    berie na vedomie, že spoločný podnik zaviedol konkrétne opatrenia s cieľom predchádzať konfliktom záujmov členov správnej rady, odborníkov a iných zamestnancov, ktoré sú súčasťou rokovacieho poriadku správnej rady a vedeckého výboru, ako aj dokumentácie súvisiacej s kódexom správania a konfliktami záujmov nezávislých expertov v priebehu hodnotenia; ďalej konštatuje, že v apríli 2013 spoločný podnik prijal aktualizovanú a ucelenú politiku týkajúcu sa konfliktov záujmov pre vedenie aj zamestnancov.

19.    berie na vedomie, že od marca do júla 2013 prebiehalo druhé priebežné hodnotenie Komisie, v rámci ktorého bol spoločný podnik hodnotený z hľadiska relevantnosti, účinnosti, efektívnosti a kvality výskumu, a že súvisiaca správa bola vydaná 31. júla 2013;

20.    poukazuje na to, že správa upozornila na oblasti, v ktorých sú možné ďalšie zlepšenia; berie však na vedomie, že správa pozitívne hodnotí úspešnosť spoločného podniku pri dosahovaní cieľov; všíma si najmä to, že pokiaľ ide o komunikačnú stratégiu spoločného podniku, je potrebné vytvoriť ďalšie kľúčové ukazovatele výkonnosti, ktoré by pomohli kvantitatívne preukázať jej vplyv a sociálno-ekonomické prínosy pre spoločný podnik, optimalizáciu organizačnej štruktúry a flexibilnejší mechanizmus financovania;

21.    berie na vedomie informáciu uvedenú v správe Dvora audítorov, podľa ktorej sa na základe prvých auditov reprezentatívnej vzorky vykonali opravy ex post, ktoré sa premietli do účtovnej závierky za rok 2013; konštatuje, že validácia účtovného systému sa však zatiaľ nevzťahuje na zavedenie výsledkov následných auditov; žiada spoločný podnik, aby túto situáciu urýchlene riešil;

22.    berie na vedomie, že v roku 2011 správna rada schválila metodiku oceňovania nepeňažných príspevkov, podľa ktorej sa tieto príspevky potvrdzujú certifikáciou ex ante a následnými auditmi; ďalej konštatuje, že v priebehu roku 2013 bolo dokončených osem zostávajúcich certifikovaných metód pre nepeňažné príspevky a že celkový počet členských spoločností EFPIA dosiahol 22; potvrdzuje, že prvé tri následné audity nepeňažných príspevkov boli dokončené v priebehu roka 2013, ďalší následný audit sa začal a dva boli pripravené na začatie na konci roka;

Ďalšie pripomienky

23.    vyzýva spoločný podnik, aby predložil orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o sociálno-ekonomických prínosoch dokončených projektov; požaduje predloženie tejto správy orgánu udeľujúcemu absolutórium spolu s hodnotením od Komisie;

24.    pripomína, že orgán udeľujúci absolutórium už požiadal Dvor audítorov o vypracovanie osobitnej správy o schopnosti spoločných podnikov zabezpečovať spolu so súkromnými partnermi pridanú hodnotu a efektívnu realizáciu programov Únie v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

16

11

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 35.

(2)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.14, s. 36.

(3)

Ú. v. EÚ L 248, 16.09.02, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.12, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 38.

(6)

Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 54.

(7)

Ú. v. EÚ L 357, 31.12.02, s. 72.

(8)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(9)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 35.

(10)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 36.

(11)

Ú. v. EÚ L 248, 16.09.02, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.12, s. 1.

(13)

Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 38.

(14)

Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 54.

(15)

Ú. v. EÚ L 357, 31.12.02, s. 72.

(16)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(17)

Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.

(18)

Ú. v. EÚ L 163, 29.5.2014, s. 21.

Právne oznámenie