Postopek : 2014/2133(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0106/2015

Predložena besedila :

A8-0106/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.58
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0167

POROČILO     
PDF 176kWORD 95k
31.3.2015
PE 541.305v02-00 A8-0106/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila za proračunsko leto 2013

(2014/2133(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila za proračunsko leto 2013

(2014/2133(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila za proračunsko leto 2013 z odgovori skupnega podjetja(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 209,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 73/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila(5),

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 557/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2(6), zlasti člena 1(2) in člena 12,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(7),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(8),

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0106/2015),

1.      odloži podelitev razrešnice izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila za proračunsko leto 2013

(2014/2133(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila za proračunsko leto 2013 z odgovori skupnega podjetja(9),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(10) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(12), zlasti člena 209,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 73/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila(13),

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 557/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2(14), zlasti člena 1(2) in člena 12,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(15),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(16),

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0106/2015),

1.      odloži odobritev zaključnega računa Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila za proračunsko leto 2013;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila za proračunsko leto 2013

(2014/2133(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0106/2015),

A.     ker je bilo Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila (v nadaljevanju: skupno podjetje) ustanovljeno decembra 2007 za obdobje 10 let z namenom znatno izboljšati smotrnost in uspešnost razvoja zdravil, kot dolgoročni cilj pa naj bi farmacevtski sektor proizvedel več učinkovitejših in varnejših inovativnih zdravil,

B.     ker sta ustanoviteljici skupnega podjetja Unija, ki jo zastopa Komisija, in Evropska federacija farmacevtske industrije in združenj (EFPIA),

C.     ker je skupno podjetje začelo samostojno delovati 16. novembra 2009,

D.     ker lahko prispevek Unije za skupno podjetje, ki bo izplačan iz proračuna sedmega okvirnega programa za raziskave, v desetletnem obdobju znaša največ 1.000.000.000 EUR in ker morata ustanoviteljici enakomerno prispevati k tekočim stroškom, pri čemer znesek, ki ga krije vsaka od njiju, ne sme preseči 4 % celotnega prispevka Unije, prispevek k raziskovalnim dejavnostim v naravi pa mora biti vsaj enak finančnemu prispevku Unije,

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.      ugotavlja, da po mnenju Računskega sodišča letni računovodski izkazi skupnega podjetja v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2013 ter njegov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z določbami njegovih finančnih pravil in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

2.      ugotavlja tudi, da je upravni odbor skupnega podjetja s sklepom z dne 14. decembra 2010 sprejel strategijo naknadnih revizij, ki velja za ključno orodje za ocenjevanje zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij;

3.      z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bilo junija 2014 končanih 14 od 40 naknadnih revizij drugega reprezentativnega vzorca, v katere so bili zajeti 3.000.000 EUR (11,8 % revidirane populacije); opozarja, da stopnja napake, ugotovljena pri teh revizijah, znaša 2,3 %; spominja, da je stopnja napake, ugotovljena pri 56 zaključenih revizijah prvega reprezentativnega vzorca v letu 2012, znašala 5,82 %;

4.      je zaskrbljen, ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu skupnega podjetja za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) izdalo mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij, saj je ugotovljena stopnja napake presegala prag pomembnosti, ki znaša 2 %; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Računsko sodišče mnenje s pridržkom izdalo že tretje leto zapored;

5.      poziva skupno podjetje, naj pripravi spremljevalno poročilo o rezervacijah skupnega podjetja v zadnjih treh letih;

6.      je seznanjen s pojasnilom skupnega podjetja, da je uvedlo ukrepe v zvezi z revidiranimi upravičenci, pri katerih so bile ugotovljene napake, in da so bili ti o odkritih napakah obveščeni; ugotavlja tudi, da je skupno podjetje uvedlo posebne ukrepe, da bi v prihodnje omejilo tveganje napak v zahtevkih upravičencev za povračilo stroškov, na primer organiziralo je finančne delavnice za upravičence in poskrbelo za redno posodabljanje finančnih smernic za udeležence;

7.      poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice pravočasno predloži akcijski načrt z jasnimi cilji za odpravo pomanjkljivosti in napak, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče, nato pa še prvo vmesno poročilo o izvajanju tega akcijskega načrta;

8.      je seznanjen z navedbo iz poročila Računskega sodišča, da je prvotni proračun za leto 2013 vseboval 226.000.000 EUR sredstev za obveznosti in 135.000.000 EUR sredstev za plačila; ugotavlja, da je upravni odbor konec leta sprejel spremembo proračuna, s katero so se sredstva za obveznosti povečala na 255.700.000 EUR, sredstva za plačila pa zmanjšala na 130.600.000 EUR; ugotavlja še, da je po spremembi proračuna skupna stopnja izvrševanja znašala 99,5 % za obveznosti in 97,5 % za plačila; je seznanjen tudi z navedbo v poročilu Računskega sodišča, da je stopnja izvrševanja pri operativnih dejavnostih znašala 100 % za obveznosti in 99 % za plačila;

9.      poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice posreduje podrobne informacije o prispevkih podjetij EFPIA v naravi, zlasti o vrsti in vrednosti teh prispevkov;

10.    poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice posreduje poročilo o prispevkih vseh članov razen Komisije, vključno z uporabo metodologije za vrednotenje prispevkov v naravi, priloži pa naj tudi oceno Komisije;

11.    poziva Računsko sodišče, naj predloži popolno in ustrezno finančno oceno pravic in obveznosti skupnega podjetja za obdobje do datuma, ko je začelo poslovati Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2;

Razpisi za zbiranje predlogov

12.    je seznanjen, da je bilo leto 2013 v sedmem okvirnem programu(17) zadnje leto, ko je bilo mogoče začeti razpise za zbiranje predlogov; ugotavlja, da so bile prevzete obveznosti v znesku 970.000.000 EUR, kar je celotni proračun za raziskave, in da so podjetja EFPIA prispevala zahtevane prispevke v naravi v vrednosti 982.000.000 EUR;

Zakonodajni okvir

13.    upošteva, da je bila nova finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Unije, sprejeta 25. oktobra 2012 in je začela veljati 1. januarja 2013, vendar pa je vzorčna finančna uredba za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 nove finančne uredbe začela veljati šele 8. februarja 2014; je seznanjen, da so bila finančna pravila skupnega podjetja z vzorčno finančno uredbo usklajena julija 2014;

14.    je seznanjen s skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije(18) ter posledičnim političnim dogovorom o posebni razrešnici, ki jo Parlament v skladu s členom 209 finančne uredbe na priporočilo Sveta podeli skupnim podjetjem;

Sistemi notranje kontrole

15.    ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo v skladu s strateškim revizijskim načrtom za obdobje 2012–2014, ki ga je 3. novembra 2011 odobril upravni odbor, dala zagotovilo v zvezi z upravljanjem projektov in poročanjem o operativni smotrnosti; poudarja, da končno poročilo z dne 30. januarja 2014 vsebuje priporočila skupnemu podjetju glede izboljšav sistema spremljanja operativne smotrnosti poslovanja, na primer naj pregleda zasnovo ciljev in ključnih kazalnikov uspešnosti ter poročanje o njih, izpopolni spremljanje projektov in nadgradi sisteme IT, da bi izboljšalo poročanje;

16.    ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo opravila oceno tveganja za posebne sisteme IT skupnega podjetja, pa tudi za skupno infrastrukturo, ki si jo deli s skupnimi podjetji GVC, Čisto nebo, ENIAC in ARTEMIS; poudarja, da je služba Komisije za notranjo revizijo v zvezi s posebnimi sistemi IT skupnega podjetja opozorila, da so potrebna bolj formalna navodila za upravljanje projektov in za postopke za kontrolo sprememb v pogodbah, da bi se ublažila tveganja, povezana z upravljanjem pogodb; je seznanjen z ugotovitvijo v poročilu Računskega sodišča, da je bilo to priporočilo uresničeno januarja 2014;

17.    je seznanjen, da je skupno podjetje oblikovalo postopke za zaščito, širjenje in prenos rezultatov iskanja v zvezi s členom 7 sedmega okvirnega programa; prav tako ugotavlja, da je opredelilo zahteve glede splošnega poročila o spremljanju sedmega okvirnega programa, pa tudi glede prenosa podatkov o svojih projektih Komisiji v letu 2013, da bi se ti podatki vključili v skupno skladišče raziskovalnih podatkov; je vseeno zaskrbljen, saj bi bilo treba obstoječe postopke spremljanja nadalje izpopolnjevati, da bodo povsem skladni z ustreznimi določbami;

18.    ugotavlja, da je skupno podjetje uvedlo posebne ukrepe, ki jih je vključilo v poslovnika upravnega in znanstvenega odbora, pa tudi v dokumentacijo o kodeksu ravnanja in navzkrižju interesov neodvisnih strokovnjakov med vrednotenjem, da bi preprečilo navzkrižje interesov članov upravnega odbora, strokovnjakov in zaposlenih; ugotavlja še, da je skupno podjetje aprila 2013 sprejelo posodobljeno in celovito politiko o navzkrižju interesov za vodstvo in uslužbence;

19.    je seznanjen, da je Komisija v obdobju od marca do julija 2013 opravila drugo vmesno vrednotenje skupnega podjetja, da bi ocenila ustreznost, uspešnost, učinkovitost in politiko raziskav, 31. julija 2013 pa je objavila poročilo o tem vrednotenju;

20.    poudarja, da so v poročilu navedena področja, kjer so mogoče izboljšave; kljub temu ugotavlja, da je bilo v skladu s poročilom skupno podjetje uspešno pri doseganju svojih ciljev; še zlasti ugotavlja, da bi moralo skupno podjetje v zvezi s svojo komunikacijsko strategijo oblikovati dodatne kazalnike uspešnosti, ki bodo količinsko prikazali njegov učinek in družbeno-gospodarske koristi, optimizacijo organizacijske sestave in prilagodljivejše mehanizme financiranja;

21.    je seznanjen z navedbo iz poročila Računskega sodišča, da so bili popravki iz naknadne revizije, ki so rezultat prvih revizij reprezentativnega vzorca, izvedeni in se odražajo v računovodskih izkazih za leto 2013; ugotavlja, da potrjevanje računovodskega sistema še ne zajema izvajanja rezultatov naknadnih revizij; poziva skupno podjetje, naj to pomanjkljivost nemudoma odpravi;

22.    je seznanjen, da je upravni odbor leta 2011 odobril metodologijo za vrednotenje prispevkov v naravi, po kateri se ti prispevki potrjujejo s predhodnim certificiranjem in naknadnimi revizijami; ugotavlja še, da je bilo leta 2013 dokončanih preostalih osem potrjenih metodologij za prispevke v naravi, tako da je podjetij EFPIA s potrjenimi metodologijami zdaj 22; potrjuje, da so bile v letu 2013 končane prve tri naknadne revizije, ki so zajemale prispevke v naravi, ena je bila začeta, ob koncu leta pa so se začele tudi priprave za dve dodatni naknadni reviziji;

Druge pripombe

23.    poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice predloži poročilo o družbeno-gospodarskih koristih že dokončanih projektov; poziva, da se to poročilo organu za podelitev razrešnice posreduje skupaj z oceno Komisije;

24.    želi spomniti, da je organ za podelitev razrešnice pred tem zahteval, naj Računsko sodišče pripravi posebno poročilo o zmožnosti skupnih podjetij, da v povezavi z zasebnimi partnerji zagotovijo dodano vrednost in učinkovito izvajanje raziskovalnih, razvojno-tehnoloških in demonstracijskih programov Unije.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

11

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 452, 16.12.2014, str. 35.

(2)

UL C 452, 16.12.2014, str. 36.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 30, 4.2.2008, str. 38.

(6)

UL L 169, 7.6.2014, str. 54.

(7)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(8)

UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(9)

UL C 452, 16.12.2014, str. 35.

(10)

UL C 452, 16.12.2014, str. 36.

(11)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(12)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(13)

UL L 30, 4.2.2008, str. 38.

(14)

UL L 169, 7.6.2014, str. 54.

(15)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(16)

UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(17)

UL L 412, 30.12.2006, str. 1.

(18)

UL L 163, 29.5.2014, str. 21.

Pravno obvestilo