Διαδικασία : 2014/2131(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0107/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0107/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.55
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0164

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 193kWORD 111k
31.3.2015
PE 541.308v02-00 A8-0107/2015

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2131(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Ryszard Czarnecki

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2131(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(1),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 209,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 71/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Clean Sky(5),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2(6), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 12,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(7),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0107/2015),

1.      χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2013·

2.      εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2131(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(9),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(10) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(11),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον (ΕΚ) αριθ. 71/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Clean Sky(13),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2(14), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 12,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(15),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0107/2015),

1.      εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2013·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2131(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0107/2015),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση Clean Sky («η Κοινή Επιχείρηση») ιδρύθηκε το 2007 για χρονικό διάστημα 10 ετών, με σκοπό να επισπεύσει την ανάπτυξη, επικύρωση και επίδειξη καθαρών αεροπορικών τεχνολογιών στην ΕΕ, με στόχο τη συντομότερη δυνατή αξιοποίησή τους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή Επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα στις 16 Νοεμβρίου 2009·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδρυτικά μέλη της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, και βιομηχανικοί εταίροι όπως οι επικεφαλής των «προγραμμάτων επίδειξης ολοκληρωμένης τεχνολογίας» ΠΕΟΤ και τα μέλη-εταίροι των ΠΕΟΤ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στην Κοινή Επιχείρηση για την δεκαετή περίοδο ανέρχεται σε 800.000.000 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του Εβδόμου προγράμματος-πλαισίου, και ότι η συνεισφορά των άλλων μελών της Κοινής Επιχείρησης συνεισφέρουν τουλάχιστον ισομερώς με την Ένωση, μεταξύ άλλων σε είδος·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή Επιχείρηση έχει προσελκύσει από την έναρξη των εργασιών της πάνω από 600 συμμετέχοντες στο πρόγραμμά της και έχει οδηγήσει σε νέες συνεργασίες και στη συμμετοχή νέων οργανισμών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) συμμετείχαν ευρέως στην κοινή επιχείρηση Clean Sky, με περίπου το 40% του προϋπολογισμού των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.   επισημαίνει ότι, κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2013, των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της·

2.   επισημαίνει ότι το Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης («έκθεση του Συνεδρίου»), αναφέρει ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

3.   επισημαίνει ότι ο οριστικός διορθωτικός προϋπολογισμός της Κοινής Επιχείρησης το 2013 περιλάμβανε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 250.400.000 ευρώ και πιστώσεις πληρωμών ύψους 158.200.000 ευρώ· επισημαίνει, ακόμα, ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ήταν 90,6%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των πιστώσεων πληρωμών ήταν 87,7%·

4.   επισημαίνει με ανησυχία, ότι το χαμηλότερο ποσοστό για τις πιστώσεις πληρωμών σημαίνει ότι εξακολουθούν να σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, αν και έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (75%)· αναγνωρίζει ότι τα ζητήματα αυτά προκύπτουν, κυρίως, λόγω της καθυστερημένης υλοποίησης δραστηριοτήτων και λόγω του μακρού διαστήματος μεταξύ της δημοσίευσης των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και της υπογραφής των συμφωνιών επιχορήγησης· επισημαίνει εν προκειμένω ότι τον Δεκέμβριο του 2013 είχαν υπογραφεί μόνο 14 από τις 38 συμφωνίες επιχορήγησης, ενώ ο μέσος χρόνος που απαιτείται μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας είναι εννέα μήνες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης και πέντε μήνες από το πέρας των διαπραγματεύσεων·

5.   επισημαίνει ότι, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό της Κοινής Επιχείρησης, τα μέλη της Κοινής Επιχείρησης εκτός της Επιτροπής συνεισφέρουν με πόρους ύψους τουλάχιστον 600.000.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών τους για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας· επισημαίνει ότι όταν πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος του Συνεδρίου, η ανειλημμένη συνεισφορά της Ένωσης ανερχόταν σε 713.000.000 ευρώ, ενώ οι πόροι από τα μέλη ανέρχονταν σε 409.000.000 ευρώ· καλεί την Κοινή Επιχείρηση να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση σχετικά με τις συνεισφορές όλων των μελών εκτός της Επιτροπής, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων αξιολόγησης, μαζί με αξιολόγηση από την Επιτροπή·

Συστήματα εσωτερικού ελέγχου

6.   επισημαίνει τη γνώμη του Συνεδρίου, ότι το 2013 η Κοινή Επιχείρηση βελτίωσε περαιτέρω τις διαδικασίες διαχείρισης, καθώς και τις διοικητικές, χρηματοοικονομικές και λογιστικές διαδικασίες του, και σημειώνει εν προκειμένω την ολοκλήρωση του «εργαλείου διαχείρισης επιχορηγήσεων (GMT tool)»· καλεί την Κοινή Επιχείρηση να περατώσει την ενσωμάτωση του GMT tool και να ενσωματώσει σε αυτό όλες τις πληροφορίες που αφορούν την άσκηση κατασταλτικών ελέγχων·

7.   επισημαίνει ότι εντοπίστηκαν διάφορες αδυναμίες κατά τη δοκιμή του GMT tool από τον υπόλογο· συμφωνεί με τη σύσταση του Συνεδρίου, ότι πρέπει να δοθεί συνέχεια στην αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών, ιδίως όσον αφορά τη λειτουργία που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή σχολίων από τον δημοσιονομικό διαχειριστή και τον οικονομικό ελεγκτή, δεδομένου ότι η λειτουργία αυτή είναι ουσιώδης για τη διαδικασία επικύρωσης· επισημαίνει ότι η Κοινή Επιχείρηση ανέπτυξε διάφορες εφαρμογές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, και σχεδιάζεται επίσης περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος·

8.   επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου των δραστηριοτήτων που πραγματοποίησαν τα μέλη της Κοινής Επιχείρησης, εντοπίστηκε μία περίπτωση όπου, σε αντίθεση με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων και του εγχειριδίου διαδικασιών της Κοινής Επιχείρησης, ο ίδιος υπάλληλος επικύρωσε την ανάληψη υποχρεώσεων τόσο ως οικονομικός ελεγκτής όσο και ως διατάκτης· επισημαίνει, ακόμα, ότι πραγματοποιήθηκε μια πληρωμή υπό τις προαναφερθείσες συνθήκες· αναγνωρίζει ότι η Κοινή Επιχείρηση έχει επικαιροποιήσει το εφεδρικό δημοσιονομικό της σύστημα αναθέτοντας σε νέους φορείς την εκτέλεση των καθηκόντων του οικονομικού ελεγκτή και του διατάκτη, και ότι τα καθήκοντα της έναρξης και της επαλήθευσης/έγκρισης παραμένουν ξεχωριστά· επιπλέον, επισημαίνει μία δεύτερη περίπτωση που εντοπίστηκε στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου, στην οποία η έκθεση τεχνικής αξιολόγησης δεν ήταν διαθέσιμη στο GMT tool·

9.   διαπιστώνει με ανησυχία ότι, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, εντοπίστηκε μια σειρά αδυναμιών όσον αφορά τον προληπτικό έλεγχο των δηλώσεων δαπανών που υπέβαλαν οι εταίροι της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky, και συγκεκριμένα:

α)  τα ερωτηματολόγια ελέγχου που χρησιμοποιούνταν για τον προληπτικό έλεγχο των δηλώσεων δαπανών δεν ήταν πάντα πλήρη·

β)  σε μία περίπτωση, τα καθήκοντα της οικονομικής και επιχειρησιακής επαλήθευσης και έγκρισης εκτελέστηκαν από τον ίδιο υπάλληλο, ενώ σε άλλες τρεις περιπτώσεις, τα καθήκοντα του δημοσιονομικού διαχειριστή και του διατάκτη ασκήθηκαν από τον ίδιο υπάλληλο· διαπιστώνει με ανησυχία ότι οι περιπτώσεις αυτές αντιβαίνουν στις διατάξεις του εγχειριδίου δημοσιονομικών διαδικασιών και στην αρχή του διαχωρισμού των καθηκόντων·

γ)  σε μια άλλη περίπτωση, η συμφωνία επιχορήγησης με τον εταίρο υπεγράφη πέντε μήνες μετά την έναρξη των δραστηριοτήτων, όπως είχε εγκριθεί στην έκθεση διαπραγμάτευσης και στη συμφωνία επιχορήγησης, αλλά χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη δήλωση με την οποία να αιτιολογείται η ανάγκη έναρξης των δραστηριοτήτων πριν από την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης· επισημαίνει τα σημαντικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν όσον αφορά τη διαχείριση συμφωνιών επιχορήγησης για εταίρους το 2013, όπου υπογράφηκαν συνολικά 106 νέες συμφωνίες επιχορήγησης για εταίρους, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία 99 συνολικά διαπραγματεύσεις, υπογράφηκαν συνολικά 106 τροποποιήσεις εφαρμοζόμενων συμφωνιών επιχορήγησης, και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 105 πληρωμές σε εταίρους·

δ)  στις 31 Δεκεμβρίου 2013, 56 από τις 163 δηλώσεις δαπανών δεν είχαν υποβληθεί· εκφράζει βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι 15 από τις 56 έχουν καθυστερήσει περισσότερο από ένα έτος·

10. αναγνωρίζει ότι κατά την Κοινή Επιχείρηση οι περιπτώσεις απουσίας διαχωρισμού καθηκόντων ήταν εξαιρετικές περιπτώσεις που οφείλονταν στην απουσία άλλων διαθέσιμων παραγόντων ικανών να εκτελέσουν τα καθήκοντα·

11. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια του 2013, ο εσωτερικός ελεγκτής άρχισε τη διεξαγωγή ελέγχου, σε συνεργασία με εξωτερική ελεγκτική εταιρεία, με αντικείμενο τις επιχειρηματικές διαδικασίες της Κοινής Επιχείρησης που αφορούν τον «Συντονισμό και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των ΠΕΟΤ» και τη «Διαχείριση των δραστηριοτήτων των εταίρων»·

12. διαπιστώνει ότι, ανταποκρινόμενη στις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) όσον αφορά τον τομέα Διαχείριση των Επιχορηγήσεων – Ετήσιος Προγραμματισμός, η Κοινή Επιχείρηση ενέκρινε τον Μάρτιο 2013 σχέδιο δράσης, το οποίο όταν διενεργήθηκε ο έλεγχος δεν είχε εφαρμοστεί πλήρως· επισημαίνει ότι οι βασικές παρατηρήσεις στην έκθεση της IAS αφορούν τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση του προγράμματος, την μερική εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις δυσχέρειες στην αξιολόγηση της ανάλωσης πόρων·

13. επισημαίνει ότι στις 14 Μαρτίου 2014, η IAS παρουσίασε τα αποτελέσματα του ελέγχου όσον αφορά την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τη διαχείριση των επιχορηγήσεων και τη δημοσιονομική εκτέλεσή της· επισημαίνει τα συμπεράσματα της IAS, σύμφωνα με τα οποία τα υφιστάμενα συστήματα εσωτερικού ελέγχου παρέχουν εύλογες διασφαλίσεις ως προς την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της Κοινής Επιχείρησης όσον αφορά τη διαχείριση των επιχορηγήσεων και τη δημοσιονομική εκτέλεσή της· επισημαίνει επιπλέον τέσσερις σημαντικές παρατηρήσεις και δύο πολύ σημαντικές παρατηρήσεις που αφορούν την τυποποίηση της διαδικασίας για την επικύρωση των παραδοτέων έργου, καθώς και βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στην ενοποιημένη εκ των προτέρων επικύρωση και στα ερωτηματολόγια·

14. επισημαίνει, ακόμα, ότι η IAS πραγματοποίησε εκτίμηση κινδύνου όσον αφορά τις κοινές υποδομές ΤΠ των Κοινών Επιχειρήσεων Clean Sky, ΚΚΥ, ΠΚΦ, ENIAC και ARTEMIS·

15. επισημαίνει ότι ο χάρτης αποστολής της IAS εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις 31 Μαρτίου 2011· επισημαίνει ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες της Κοινής Επιχείρησης δεν έχουν τροποποιηθεί ακόμα ώστε να συμπεριλάβουν τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου(17) που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του εσωτερικού ελεγκτή της, λόγω της εκκρεμότητας όσον αφορά την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 110/2014 σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ μόλις στις 8 Φεβρουαρίου 2014·

16. επισημαίνει ότι η απόφαση για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο(18) («απόφαση για το 7ο ΠΠ») καθιερώνει σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων το οποίο καλύπτει την προστασία, τη διάδοση και τη μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας· επισημαίνει με ανησυχία ότι οι διαδικασίες που αφορούν το σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων το οποίο έχει αναπτύξει η Κοινή Επιχείρηση δεν ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις διατάξεις της απόφασης για το 7ο ΠΠ, όσον αφορά τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την ενσωμάτωσή τους στα συστήματα της Επιτροπής· καλεί την Κοινή Επιχείρηση να βρει επειγόντως λύση για το ζήτημα αυτό·

18. επισημαίνει ότι η Επιτροπή διεξήγαγε τη δεύτερη ενδιάμεση αξιολόγηση της Κοινής Επιχείρησης μεταξύ Μαρτίου και Οκτωβρίου του 2013, αξιολόγησε δε την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα της έρευνας της Κοινής Επιχείρησης·

19. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η έκθεση της ενδιάμεσης αξιολόγησης περιλαμβάνει διάφορες συστάσεις όσον αφορά τον ανεπαρκή αριθμό υπαλλήλων με τεχνικά προσόντα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Κοινής Επιχείρησης, την ανάγκη εναρμόνισης των εκθέσεων προόδου δραστηριοτήτων και των εκθέσεων τεχνικής αξιολόγησης μεταξύ όλων των μελών ΠΕΟΤ της Κοινής Επιχείρησης, καθώς και την ανάγκη βελτιώσεων στις διαδικασίες επιλογής υπεργολάβων· επισημαίνει, επιπλέον, ότι, προκειμένου να βελτιώσει τη συνολική συμμόρφωση και τις επιδόσεις της, η Κοινή Επιχείρηση πρέπει να τεκμηριώνει καλύτερα την πορεία των συμφωνιών επιχορήγησης·

20. επισημαίνει ότι ο εκτελεστικός διευθυντής της Κοινής Επιχείρησης ενέκρινε στις 29 Νοεμβρίου 2013 το σχέδιο αδιάλειπτης λειτουργίας της, το οποίο καλύπτει την αποκατάσταση της λειτουργίας έπειτα από καταστροφή, τα άμεσα βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν εν συνεχεία, τις ρυθμίσεις αποκατάστασης της λειτουργίας και τη συνέχεια των δραστηριοτήτων·

Νομικό πλαίσιο

21. λαμβάνει υπόψη ότι ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης εγκρίθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2012 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013, ενώ ο πρότυπος δημοσιονομικός κανονισμός για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 209 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού, τέθηκε σε ισχύ μόλις στις 8 Φεβρουαρίου 2014· επισημαίνει ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες της Κοινής Επιχείρησης τροποποιήθηκαν, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο πρότυπος δημοσιονομικός κανονισμός, στις 3 Ιουλίου 2014·

Λοιπές παρατηρήσεις

22. επισημαίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(19), και τη συνακόλουθη πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τη χωριστή απαλλαγή των κοινών επιχειρήσεων δυνάμει του άρθρου 209 του δημοσιονομικού κανονισμού·

23. καλεί το Συνέδριο να υποβάλει πλήρη και κατάλληλη δημοσιονομική αξιολόγηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Κοινής Επιχείρησης για την περίοδο έως την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky 2·

24. καλεί την Κοινή Επιχείρηση να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, σχετικά με τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη από τα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί· ζητεί να υποβληθεί η ανωτέρω έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή μαζί με αξιολόγηση από την Επιτροπή·

25. επισημαίνει ότι στις 13 Δεκεμβρίου 2013, η Κοινή Επιχείρηση ενέκρινε τον κώδικα δεοντολογίας για την αποτροπή και τον περιορισμό των συγκρούσεων συμφερόντων, ο οποίος ισχύει για τους ιδιώτες που μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ο κώδικας δεοντολογίας ο οποίος ισχύει για τους υπαλλήλους και άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εμπειρογνωμόνων, εκκρεμούσε ακόμη κατά τον χρόνο του ελέγχου· επισημαίνει ότι η Κοινή Επιχείρηση δεν έχει ακόμη αναπτύξει βάση δεδομένων για την καταχώριση των υποθέσεων σύγκρουσης συμφερόντων, των περιπτώσεων ασυμβίβαστου, των δηλώσεων και των συναφών εγγράφων·

26. παρατηρεί με ανησυχία ότι η υποχρέωση δημοσίευσης των βιογραφικών σημειωμάτων και των δηλώσεων συμφερόντων δεν ισχύει για τους υπαλλήλους και τους εμπειρογνώμονες· καλεί την Κοινή Επιχείρηση να επεκτείνει την υποχρέωση αυτή και στους υπαλλήλους και τους εμπειρογνώμονες· καλεί την Κοινή Επιχείρηση να υποβάλει καταγραφή όλων των υποθέσεων σύγκρουσης συμφερόντων που έχουν επιλυθεί, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2015·

27. ζητεί από την Κοινή Επιχείρηση να υιοθετήσει ολοκληρωμένες πολιτικές για τη διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, όπως η παραίτηση του δημόσιου υπαλλήλου από τα συμφέροντα, η εξαίρεση του δημοσίου υπαλλήλου από τη συμμετοχή στην επίμαχη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ο περιορισμός της πρόσβασης του συγκεκριμένου δημοσίου υπαλλήλου σε ορισμένες πληροφορίες, η αναδιοργάνωση των καθηκόντων του δημοσίου υπαλλήλου ή η παραίτηση του δημοσίου υπαλλήλου από την υπηρεσία του έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2015·

28. υπενθυμίζει ότι η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή είχε ζητήσει σε προηγούμενο στάδιο από το Συνέδριο να συντάξει ειδική έκθεση για την ικανότητα των κοινών επιχειρήσεων, μαζί με τους εταίρους τους από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να εξασφαλιστούν η προστιθέμενη αξία και η αποτελεσματική εκτέλεση των προγραμμάτων της Ένωσης στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης τεχνολογίας και της επίδειξης·

29. πιστεύει ότι θα πρέπει, όπου είναι σκόπιμο, να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ της Κοινής Επιχείρησης και της κοινής επιχείρησης SESAR, και καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τις δύο κοινές επιχειρήσεις προκειμένου να βελτιώσει την επικοινωνία και να ενισχύσει τις συνέργειες και τις συμπληρωματικότητες, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποφυγή του κινδύνου αλληλεπικάλυψης των δραστηριοτήτων των δύο αυτών κοινών επιχειρήσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller, Неджми Али, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Miroslav Poche, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Ferrara

(1)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 17.

(2)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 18.

(3)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 30, 4.2.2008, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 169, 7.6.2014, σ. 77.

(7)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(8)

ΕΕ L 38, 7.2.2014, σ. 2.

(9)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 17.

(10)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 18.

(11)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(13)

ΕΕ L 30, 4.2.2008, σ. 1.

(14)

ΕΕ L 169, 7.6.2014, σ. 77.

(15)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(16)

ΕΕ L 38, 7.2.2014, σ. 2.

(17)

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ.72).

(18)

ΕΕ L 412, 30.12.2006, σ.1

(19)

ΕΕ L 163, 29.5.2014, σ. 21.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου