Postup : 2014/2131(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0107/2015

Predkladané texty :

A8-0107/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.55
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0164

SPRÁVA     
PDF 191kWORD 105k
31.3.2015
PE 541.308v02-00 A8-0107/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2013

(2014/2131(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2013

(2014/2131(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 týkajúce sa udelenia absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8 0049/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 209,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 71/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik Čisté nebo(5),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 558/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku Čisté nebo 2(6), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(8),

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0107/2015),

1.      udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo 2 za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2013

(2014/2131(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(9),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(10) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 týkajúce sa udelenia absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8 0049/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 209,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 71/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik Čisté nebo(13),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 558/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku Čisté nebo 2(14), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(15),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(16),

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0107/2015),

1.      schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2013;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2013

(2014/2131(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0107/2015),

A. keďže spoločný podnik Čisté nebo (ďalej len „spoločný podnik“) bol založený v roku 2007 na obdobie 10 rokov, aby urýchlil vývoj, overovanie a demonštráciu čistých technológií pre leteckú dopravu v Únii s cieľom uviesť ich čo najskôr do praxe;

B.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať 16. novembra 2009;

C. keďže zakladajúcimi členmi spoločného podniku sú Únia zastúpená Komisiou a odvetvoví partneri ako vedúce subjekty integrovaných technologických demonštrátorov (ITD) spolu s pridruženými členmi jednotlivých ITD;

D. keďže maximálna výška príspevku Únie na obdobie 10 rokov pre spoločný podnik je 800 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a technického rozvoja, pričom ostatní členovia spoločného podniku majú prispieť zdrojmi aspoň vo výške rovnajúcej sa príspevku Únie vrátane nepeňažných príspevkov;

E.  keďže spoločný podnik zapojil od začiatku svojho fungovania do svojho programu viac než 600 účastníkov, čo viedlo k novej spolupráci a účasti nových organizácií;

F.  keďže na programe sa veľmi intenzívne zúčastňovali malé a stredné podniky (MSP), pričom sa im pridelilo približne 40 % rozpočtu na výzvy na predkladanie návrhov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že Dvor audítorov uviedol, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rok 2013 verne vyjadruje vo všetkých významných hľadiskách jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2013 a výsledky jeho operácií a tok hotovosti ku koncu roka v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách;

2.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že operácie, na ktorých sa zakladá ročná účtovná závierka, sú vo všetkých významných ohľadoch zákonné a riadne;

3.  konštatuje, že opravný rozpočet spoločného podniku na rok 2013 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 250 400 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 158 200 000 EUR; ďalej konštatuje, že miera využitia viazaných rozpočtových prostriedkov bola 90,6 %, zatiaľ čo miera využitia platobných rozpočtových prostriedkov bola 87,7 %.

4.  s obavami konštatuje, že nižšia miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov stále odráža oneskorenie plnenia rozpočtu, aj keď sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom (75 %) zlepšila; uznáva, že je to spôsobené najmä oneskorením realizácie činností a tiež dobou, ktorá uplynie medzi zverejnením výziev na predkladanie návrhov a podpisom dohôd o grante; v tejto súvislosti konštatuje, že od decembra 2013 bolo podpísaných len 14 z 38 dohôd o grante, pričom priemerný čas na podpísanie dohody bol deväť mesiacov od okamihu zverejnenia výzvy a päť mesiacov od ukončenia rokovaní;

5.  na základe správy Dvora audítorov uznáva, že v súlade so zakladajúcim nariadením spoločného podniku prispievajú členovia spoločného podniku s výnimkou Komisie zdrojmi vo výške aspoň 600 000 000 EUR vrátane ich príspevkov na pokrytie prevádzkových nákladov; zdôrazňuje, že v okamihu, keď sa uskutočnil audit Dvora audítorov, predstavoval príspevok, ku ktorému sa zaviazala Únia, 713 000 000 EUR, zatiaľ čo zdroje ostatných členov predstavovali 409 000 000 EUR; vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil spolu s hodnotením Komisie správu o príspevkoch všetkých členov okrem Komisie, ako aj o uplatňovaní pravidiel týkajúcich sa hodnotenia;

Systémy vnútornej kontroly

6.  berie na vedomie názor Dvora audítorov, že spoločný podnik v roku 2013 naďalej zlepšoval svoje riadenie, administratívne, finančné a účtovné postupy, a poukazuje v tomto ohľade na dokončenie nástroja na riadenie grantov (nástroj GMT); vyzýva spoločný podnik, aby dokončil integráciu nástroja GMT a aby doň zahrnul úplné informácie o auditoch ex post;

7.      konštatuje, že pri testovaní nástroja GMT zistil účtovník niekoľko nedostatkov; súhlasí s odporúčaním Dvora audítorov, že je potrebné predložiť ďalšie informácie na vyriešenie týchto nedostatkov, najmä čo sa týka funkcie používanej na vkladanie pripomienok finančných pracovníkov a overovateľov, keďže táto funkcia je rozhodujúca pre postup validácie; konštatuje, že spoločný podnik vykonal v prvej polovici roka 2014 viacero zlepšení nástroja GMT a že sú plánované ďalšie zlepšenia nástroja;

8.      konštatuje, že pri kontrole ex ante týkajúcej sa činností vykonávaných členmi spoločného podniku sa zistil jeden prípad, keď v rozpore s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách spoločného podniku a jeho príručkou postupov ten istý zamestnanec vykonával postup na potvrdenie platnosti záväzku z pozície overovateľa a zároveň povoľujúceho úradníka; okrem toho konštatuje, že za vyššie opísaných podmienok bola uskutočnená jedna platba; berie na vedomie, že spoločný podnik aktualizoval podporný finančný systém zahrnutím nových aktérov, ktorí vykonávajú úlohy finančného overovateľa a povoľujúceho úradníka, a že funkcie začatia operácie a overenia/schvaľovania sú oddelené; berie na vedomie ďalší prípad zistený kontrolou ex ante, keď nebola v rámci nástroja GMT k dispozícii správa o technickom hodnotení;

9.  na základe správy Dvora audítorov so znepokojením konštatuje, že bolo zistených niekoľko nedostatkov s ohľadom na kontrolu ex ante týkajúcu sa výkazov nákladov predložených partnermi spoločného podniku, napr.:

a)  kontroly ex ante zoznamov výkazov nákladov neboli vždy úplné;

b)  v jednom prípade úlohy finančného a operačného overovania a schvaľovania vykonal rovnaký zamestnanec a v troch ďalších prípadoch úlohy finančného úradníka a povoľujúceho úradníka vykonal ten istý zamestnanec; so znepokojením konštatuje, že tieto prípady sú v rozpore s ustanoveniami finančných postupov a so zásadou oddelenia funkcií;

c)  v ďalšom prípade bola dohoda o grante s partnerom podpísaná päť mesiacov po začatí činností, ako to bolo schválené v správe z rokovaní a v dohode o grante, pričom však chýbalo potrebné vyhlásenie zdôvodňujúce potrebu začatia činností pred podpisom dohody o grante; konštatuje, že v roku 2013 sa dosiahli významné výsledky v súvislosti s riadením partnerských dohôd o grante, pričom sa podpísalo celkovo 106 nových partnerských dohôd o grante, úspešne sa ukončilo celkovo 99 rokovaní o nových partnerských dohodách o grante, podpísalo sa celkovo 106 zmien platných grantov a vykonalo sa celkovo 105 platieb partnerom;

d)  z celkového počtu 163 výkazov nákladov k 31. decembru 2013 nebolo predložených 56 výkazov; vyjadruje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že 15 z 56 týchto výkazov mešká o viac ako rok;

10. berie na vedomie vyjadrenie spoločného podniku, že prípady neoddelenia funkcií boli výnimočné a boli spôsobené neprítomnosťou iného aktéra, ktorý by túto funkciu mohol vykonať;

11. berie na vedomie, že v priebehu roku 2013 začal vnútorný audítor v spolupráci s externou audítorskou firmou audit podnikových procesov spoločného podniku týkajúcich sa „koordinácie a monitorovania činností ITD“ a „riadenia činností partnerov“;

12. 

konštatuje, že v dôsledku pripomienok Útvaru pre vnútorný audit Komisie (IAS) týkajúcich sa riadenia grantov a ročného plánovania prijal spoločný podnik v marci 2013 akčný plán, ktorý v priebehu auditu nebol v plnej miere uplatňovaný;

poukazuje na to, že hlavné pripomienky v správe Útvaru pre vnútorný audit sa týkajú oneskorení pri plnení programu, nedostatočného čerpania rozpočtu a ťažkostí pri hodnotení čerpania zdrojov;

13. berie na vedomie, že 14. marca 2014 predložil Útvar pre vnútorný audit výsledky auditu týkajúceho sa primeranosti a účinnosti systému vnútornej kontroly vzhľadom na riadenie grantov a jeho finančnú implementáciu; berie na vedomie závery Útvaru pre vnútorný audit, že zavedené systémy vnútornej kontroly poskytujú primeranú istotu, pokiaľ ide o dosahovanie obchodných cieľov stanovených spoločným podnikom pre riadenie grantov a jeho finančnú implementáciu; ďalej berie na vedomie štyri dôležité pripomienky a dve veľmi dôležité pripomienky týkajúce sa formalizácie postupu overovania výstupov projektov a potrebných zlepšení konsolidovaného overovania ex ante a kontrolných zoznamov;

14. ďalej berie na vedomie, že Útvar pre vnútorný audit vykonal hodnotenie rizík spoločnej IT infraštruktúry, ktorú spoločný podnik zdieľa so spoločnými podnikmi FCH, IMI, Eniac a Artemis;

15. berie na vedomie, že dokument o náplni práce Útvaru pre vnútorný audit prijala správna rada 31. marca 2011; konštatuje, že rozpočtové pravidlá spoločného podniku doteraz neboli upravené tak, aby zahŕňali ustanovenia rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách(17) o právomociach vnútorného audítora Komisie, a to v dôsledku neprijatia nariadenia (EÚ) č. 110/2014 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012, ktoré nadobudlo účinnosť až 8. februára 2014;

16. berie na vedomie, že rozhodnutím o siedmom rámcovom programe(18) (7. RP) sa stanovuje systém monitorovania a predkladania správ, ktorý zahŕňa ochranu, šírenie a prevod výsledkov výskumu; so znepokojením konštatuje, že postupy týkajúce sa systému monitorovania a predkladania správ vyvinutého spoločným podnikom úplne nespĺňajú ustanovenia rozhodnutia o siedmom rámcovom programe, čo sa týka šírenia výsledkov výskumu a ich začleňovania do systémov Komisie; vyzýva spoločný podnik, aby túto situáciu urýchlene vyriešil;

18. berie na vedomie, že od marca do októbra 2013 vykonala Komisia druhé priebežné hodnotenie spoločného podniku a hodnotila ho z hľadiska účinnosti, účelnosti a kvality výskumu;

19. je znepokojený tým, že zo správy o priebežnom hodnotení vyplynulo niekoľko odporúčaní v súvislosti s nezodpovedajúcim počtom technických zamestnancov, ktorí vykonávajú jeho činnosti, potrebou harmonizovať správy o pokroku činnosti a správy technického hodnotenia medzi členmi ITD spoločného podniku, ako aj potrebu zlepšiť postupy výberu subdodávateľov; ďalej konštatuje, že spoločný podnik by mal lepšie dokumentovať priebeh dohôd o grante, aby sa zlepšilo celkové dodržiavanie pravidiel a výkon;

20. berie na vedomie, že výkonný riaditeľ spoločného podniku prijal 29. novembra 2013 plán kontinuity činností, ktorý sa týka obnovy prevádzky po havárii, bezprostredných opatrení po havárii, mechanizmov zabezpečenia obnovy a údržby činností;

Právny rámec

21. berie na vedomie, že nové nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, bolo prijaté 25. októbra 2012 a nadobudlo účinnosť 1. januára 2013, zatiaľ čo nariadenie (EÚ) č. 110/2014 nadobudlo účinnosť až 8. februára 2014; berie na vedomie, že rozpočtové pravidlá spoločného podniku boli 3. júla 2014 zmenené tak, aby zohľadňovali nariadenie (EÚ) č. 110/2014;

Ďalšie pripomienky

22. berie na vedomie spoločné vyhlásenie Parlamentu, Rady a Komisie(19), ako aj následne dosiahnutú politickú dohodu o osobitnom absolutóriu pre spoločné podniky podľa článku 290 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

23. vyzýva Dvor audítorov, aby predložil úplné a primerané finančné hodnotenie práv a povinností spoločného podniku za obdobie, ktoré predchádza začiatku činnosti spoločného podniku Čisté nebo 2;

24. vyzýva spoločný podnik, aby predložil orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o sociálnoekonomických prínosoch dokončených projektov; požaduje, aby táto správa bola predložená orgánu udeľujúcemu absolutórium spolu s hodnotením od Komisie;

25. berie na vedomie, že v decembri 2013 spoločný podnik prijal kódex správania pre predchádzanie konfliktom záujmov a ich zmierňovanie, ktorý sa vzťahuje na súkromné osoby, ktoré sú členmi správnej rady; je znepokojený tým, že v čase auditu ešte stále nebol prijatý kódex správania pre zamestnancov a iných aktérov vrátane odborníkov; poukazuje na to, že spoločný podnik zatiaľ nevypracoval databázu pre zaznamenávanie konfliktov záujmov, nezrovnalostí, vyhlásení a súvisiacich dokumentov;

26. so znepokojením konštatuje, že povinnosť zverejňovať životopisy a vyhlásenia o záujmoch sa nevzťahuje na zamestnancov a expertov; vyzýva spoločný podnik, aby rozšíril túto povinnosť aj na zamestnancov a expertov; naliehavo vyzýva spoločný podnik, aby do konca septembra 2015 poskytol záznamy o všetkých vyriešených prípadoch konfliktov záujmov;

27. žiada spoločný podnik, aby prijal komplexné politiky v oblasti riadenia situácií, v ktorých dochádza ku konfliktu záujmov, napríklad odstránenie záujmu verejného činiteľa, vylúčenie verejného činiteľa z účasti na dotknutom postupe prijímania rozhodnutí, obmedzenie prístupu príslušného verejného činiteľa ku konkrétnej informácii, reorganizácia úloh verejného činiteľa alebo odstúpenie verejného činiteľa z funkcie do konca septembra 2015;

28. pripomína, že orgán udeľujúci absolutórium už požiadal Dvor audítorov o vypracovanie osobitnej správy o schopnosti spoločných podnikov zabezpečiť spolu so svojimi súkromnými partnermi pridanú hodnotu a efektívnu realizáciu programov Únie v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností;

29. vyjadruje presvedčenie, že v prípade potreby by sa malo posilniť prepojenie medzi spoločným podnikom a spoločným podnikom SESAR, a vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s obidvoma spoločnými podnikmi s cieľom zlepšiť komunikáciu a zvýšiť synergický účinok a komplementárnosť a aby zároveň zabránila riziku prekrývania činností oboch uvedených spoločných podnikov.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 17.

(2)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 18.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ C 169, 7.6.2014, s. 77.

(7)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(8)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(9)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 17.

(10)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 18.

(11)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(13)

Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 1.

(14)

Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 77.

(15)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(16)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(17)

Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72).

(18)

Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.

(19)

Ú. v. EÚ L 163, 29.5.2014, s. 21.

Právne oznámenie