Postopek : 2014/2131(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0107/2015

Predložena besedila :

A8-0107/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.55
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0164

POROČILO     
PDF 182kWORD 100k
31.3.2015
PE 541.308v02-00 A8-0107/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2013

(2014/2131(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2013

(2014/2131(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2013 z odgovori skupnega podjetja(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 209,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 71/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja Čisto nebo (5),

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 558/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja Skupnega podjetja Čisto nebo 2(6), zlasti člena 1(2) in člena 12,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(7),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(8),

–       ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0107/2015),

1.      podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja 2 Čisto nebo glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Čisto nebo 2, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2013

(2014/2131(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2013 z odgovori skupnega podjetja(9),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(10) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(12), zlasti člena 209,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 71/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja Čisto nebo (13),

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 558/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja Čisto nebo 2(14), zlasti člena 12,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(15),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(16),

–       ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0107/2015),

1.      odobri zaključni račun Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2013;

2.      naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Čisto nebo 2, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so sestavni del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2013

(2014/2131(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0107/2015),

A.     ker je bilo Skupno podjetje Čisto nebo (v nadaljevanju: skupno podjetje) ustanovljeno leta 2007 za obdobje desetih let z namenom pospešiti razvoj, potrjevanje in predstavitev čistih tehnologij zračnega prometa v Uniji, da bi se lahko začele čim prej uporabljati,

B.     ker je skupno podjetje začelo samostojno delovati 16. novembra 2009,

C.     ker so ustanovni člani skupnega podjetja Unija, ki jo zastopa Komisija, ter industrijski partnerji kot vodje „integriranih tehnoloških demonstratorjev“ (ITD) s pridruženimi člani ITD,

D.     ker je najvišji prispevek Unije za skupno podjetje v obdobju desetih let 800.000.000 EUR, izplača pa se iz proračuna sedmega okvirnega programa za raziskave, in ker drugi člani skupnega podjetja prispevajo sredstva, ki so vsaj enaka prispevku Unije, vključno s prispevki v naravi;

E.     ker je skupno podjetje od začetka svojega delovanja k programu pritegnilo že več kot 600 udeležencev, kar je privedlo do novega sodelovanja in udeležbe novih organizacij;

F.     ker so se mala in srednja podjetja zelo intenzivno vključila v program, saj je bilo približno 40 % proračuna za razpise za zbiranje predlogov namenjenega prav njim;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.      ugotavlja, da po mnenju Računskega sodišča letni računovodski izkazi skupnega podjetja za leto 2013 v vseh pomembnih vidikih ustrezno prikazujejo njegovo finančno stanje na dan 31. decembra 2013 ter rezultate njegovega poslovanja in denarne tokove za leto, ki se je takrat končalo, v skladu z določbami njegovih finančnih pravil;

2.      ugotavlja, da Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu skupnega podjetja ugotavlja, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi, v vseh pomembnih pogledih zakonite in pravilne;

3.      ugotavlja, da je je končna sprememba proračuna za leto 2013 zajemala sredstva za prevzem obveznosti v višini 250.400.000 EUR in sredstva za plačila v višini 158.200.000 EUR; poleg tega ugotavlja, da je bila stopnja izvrševanja za sredstva za prevzem obveznosti 90,6 %, za plačila pa 87,7 %;

4.      z zaskrbljenostjo ugotavlja, da nižja stopnja za plačila, ki je sicer višja kot v prejšnjem letu (75 %), še vedno odraža zamude pri izvrševanju proračuna; potrjuje, da do tega prihaja predvsem zaradi zamud pri izvajanju dejavnosti ter dolgotrajnega obdobja med objavo razpisov za zbiranje predlogov in podpisom sporazumov o nepovratnih sredstvih; v zvezi s tem ugotavlja, da je bilo decembra 2013 podpisanih le 14 od 38 sporazumov o podelitvi nepovratnih sredstev, pri čemer so bili sporazumi v povprečju podpisani devet mesecev po objavi razpisa in pet mesecev po koncu pogajanj;

5.      na podlagi poročila Računskega sodišča potrjuje, da v skladu z uredbo o ustanovitvi skupnega podjetja drugi člani skupnega podjetja, ločeno od Komisije, prispevajo sredstva v višini vsaj 600.000.000 EUR, vključno z njihovimi prispevki za pokrivanje stroškov poslovanja; poudarja, da je v času revizije Računskega sodišča prispevek Unije, za katerega so bila sprejete obveznosti, znašal 713.000.000 EUR, sredstva drugih članov pa 409.000.000 EUR; poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice predloži poročilo o prispevkih vseh članov razen Komisije, vključno z uporabo pravil za vrednotenje, priloži pa naj tudi oceno Komisije;

Sistemi notranje kontrole

6.      je seznanjen z mnenjem Računskega sodišča, da je skupno podjetje v letu 2013 še naprej izboljševalo svoje postopke upravljanja ter upravne, finančne in računovodske postopke in v zvezi s tem ugotavlja, da je bilo dokončano orodje za upravljanje nepovratnih sredstev GMT; poziva skupno podjetje, naj konča z integracijo orodja GMT in vanj vključi vse podatke, povezane z naknadnimi revizijami;

7.      ugotavlja, da je računovodja med testiranjem tega orodja našel več pomanjkljivosti; se strinja s priporočilom Računskega sodišča, da je potrebno nadaljnje spremljanje teh pomanjkljivosti, zlasti funkcije, ki se uporablja za vnašanje ugotovitev finančnih uradnikov in uradnikov za preverjanje, saj je ta funkcija bistvena za postopek potrjevanja; ugotavlja, da je skupno podjetje v prvi polovici leta 2014 začelo izvajati več posodobitev orodja za upravljanje nepovratnih sredstev, načrtuje pa tudi razvoj novih posodobitev sistema;

8.      ugotavlja, da je v zvezi s predhodnimi kontrolami dejavnosti članov skupnega podjetja v enem primeru, v nasprotju z določbami finančnih pravil in priročnikom o postopkih skupnega podjetja, isti uslužbenec izvedel postopek potrjevanja obveznosti kot uradnik za preverjanje in kot odredbodajalec; poleg tega ugotavlja, da je bilo eno plačilo opravljeno pod zgoraj opisanimi pogoji; potrjuje, da je skupno podjetje posodobilo nadomestni finančni sistem z uvedbo novih akterjev, ki opravljata vlogi finančnega preverjevalca in odredbodajalca, in da so funkcije sprožitve ter preverjanja/odobritve še zmeraj ločene; poleg tega ugotavlja, da v nekem drugem primeru, ugotovljenem med predhodno kontrolo, v orodju GMT ni bilo na voljo poročilo o tehnični oceni;

9.      na podlagi poročila Računskega sodišča z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so bile v zvezi s predhodnimi kontrolami zahtevkov za povračilo stroškov partnerjev skupnega podjetja ugotovljene naslednje slabosti:

(a) kontrolni seznami, ki se uporabljajo za predhodno kontrolo zahtevkov za povračilo stroškov, niso bili vedno popolni,

(b) v enem primeru je naloge finančnega in operativnega preverjanja ter odobritev opravil isti uslužbenec, v treh drugih primerih pa je naloge finančnega uradnika in odredbodajalca opravil isti uslužbenec; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je to v nasprotju z določbami finančnih postopkov in načelom ločitve nalog,

(c)  v drugem primeru je bil sporazum o nepovratnih sredstvih s partnerjem podpisan pet mesecev po začetku dejavnosti, kakor je bilo odobreno v poročilu o pogajanjih in sporazumu o nepovratnih sredstvih, a brez obvezne izjave, ki bi utemeljevala potrebo po začetku dejavnosti pred podpisom sporazuma; je seznanjen s pomembnimi rezultati, doseženimi v letu 2013 pri upravljanju sporazumov o nepovratnih sredstvih s partnerji, saj je bilo podpisanih 106 novih sporazumov, uspešno končanih 99 pogajanj o novih sporazumih, podpisanih 106 sprememb za sporazume, ki se izvajajo, in opravljenih 105 plačil partnerjem;

(d) decembra 2013 ni bilo predloženih 56 od 163 zahtevkov za povračilo stroškov; je zelo zaskrbljen, ker je bila v 15 od 56 primerov zamuda daljša od enega leta;

10.    je seznanjen z informacijami skupnega podjetja, da so bili primeri neločevanja dolžnosti izjema, ker ni bilo drugih uradnikov, ki bi lahko opravili te naloge;

11.    opaža, da je leta 2013 notranji revizor v sodelovanju z zunanjim revizijskim podjetjem začel revizijo poslovnih procesov skupnega podjetja, povezano z usklajevanjem in spremljanjem dejavnosti ITD ter upravljanjem dejavnosti partnerjev;

12.    potrjuje, da je na podlagi ugotovitev službe za notranjo revizijo Komisije v zvezi z upravljanjem nepovratnih sredstev – letnim načrtovanjem skupno podjetje marca 2013 sprejelo akcijski načrt ukrepov, ki pa se v času revizije še niso v celoti izvajali; poudarja, da se glavna opažanja službe za notranjo revizijo nanašajo na zamude pri izvajanju programa, prenizko proračunsko porabo in težave pri vrednotenju porabe sredstev;

13.    potrjuje, da je služba Komisije za notranjo revizijo 14. marca 2014 predstavila rezultate revizije ustreznosti in uspešnosti sistema notranje kontrole pri upravljanju nepovratnih sredstev in njihovem finančnem izvajanju; ugotavlja, da je bil zaključek po reviziji notranje službe za revizijo, da vzpostavljeni sistem notranje kontrole daje razumno zagotovilo o doseganju poslovnih ciljev, ki si jih je skupno podjetje zastavilo za upravljanje nepovratnih sredstev in njihovo finančno izvajanje; poleg tega je seznanjen s štirimi pomembnimi opažanji in dvema zelo pomembnima opažanjema, ki se nanašajo na formalizacijo postopka za potrjevanje projektnih izdelkov ter izboljšave, ki jih je treba uvesti pri konsolidiranih smernicah za predhodno potrjevanje in kontrolnih seznamih;

14.    poleg tega ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo opravila oceno tveganja za IT za skupno infrastrukturo IT, ki si jo skupno podjetje deli s skupnimi podjetji FCH, IMI, Eniac in ARTEMIS;

15.    potrjuje, da je upravni odbor 31. marca 2011 sprejel listino o delu službe za notranjo revizijo; ugotavlja, da finančna pravila skupnega podjetja še niso bila spremenjena tako, da bi vključevala določbe okvirne finančne uredbe(17) o pooblastilih notranjega revizorja Komisije, ker še ni bila sprejeta Uredba (EU) št. 110/2014 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva, navedena v členu 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je začela veljati šele 8. februarja 2014;

16.    je seznanjen, da sklep o sedmem okvirnem programu(18) vzpostavlja sistem spremljanja in poročanja, ki zajema varstvo, razširjanje in prenos rezultatov raziskav; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da postopki spremljanja in poročanja, ki jih je vzpostavilo skupno podjetje, niso popolnoma v skladu z določbami sklepa o sedmem okvirnem programu, kar zadeva razširjanje rezultatov preiskav in njihovo vključevanje v sisteme Komisije; poziva skupno podjetje, naj to pomanjkljivost nemudoma odpravi;

18.    je seznanjen, da je Komisija v obdobju od marca do oktobra 2013 opravila drugo vmesno vrednotenje skupnega podjetja, da bi ocenila uspešnost, učinkovitost in politiko raziskav;

19.    je zaskrbljen, ker poročilo o vmesni preiskavi vsebuje več priporočil v zvezi z neustreznim številom tehničnih uslužbencev za izvajanje dejavnosti, potrebo po uskladitvi poročil o napredku dejavnosti in poročil o tehničnem vrednotenju članov ITD skupnega podjetja ter potrebo po izboljšanju postopkov za izbiro podizvajalcev; ugotavlja tudi, da bi moralo skupno podjetje bolje dokumentirati potek sporazumov o nepovratnih sredstvih, da bi se izboljšala splošna skladnost in smotrnost poslovanja;

20.    potrjuje, da je izvršni direktor skupnega podjetja 29. novembra 2013 sprejel načrt neprekinjenega poslovanja, ki zajema obnovitveni načrt po nesreči, ukrepe, ki mu sledijo ter ureditve za obnovo in ohranitev dejavnosti;

Zakonodajni okvir

21.    upošteva, da je bila nova finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Unije sprejeta 25. oktobra 2012, in da je začela veljati 1. januarja 2013, medtem ko Uredba (EU) št. 110/2014 ni začela veljati vse do 8. februarja 2014; je seznanjen, da so bila 3. julija 2014 finančna pravila skupnega podjetja spremenjena, tako, da so usklajena z Uredbo (EU) št. 110/2014;

Druge pripombe

22.    je seznanjen s skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije(19) ter posledičnim političnim dogovorom o posebni razrešnici za skupna podjetja na podlagi člena 209 finančne uredbe;

23.    poziva Računsko sodišče, naj predloži popolno in ustrezno finančno oceno pravic in obveznosti skupnega podjetja Čisto nebo za obdobje do datuma, ko je začelo poslovati Skupno podjetje Čisto nebo 2;

24.    poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice predloži poročilo o družbeno-gospodarskih koristih že dokončanih projektov; poziva, da se to poročilo organu za podelitev razrešnice posreduje skupaj z oceno Komisije;

25.    opaža, da je skupno podjetje decembra 2013 sprejelo kodeks ravnanja za preprečevanje in blaženje navzkrižij interesov za člane upravnega odbora iz zasebnega sektorja. je zaskrbljen, ker kodeks ravnanja za uslužbence skupnega podjetja in druge akterje, vključno s strokovnjaki, v času revizije še ni bil sprejet; poudarja, da skupno podjetje še ni razvilo podatkovne zbirke za beleženje navzkrižij interesov, neskladnosti, izjav in s tem povezanih dokumentov;

26.    z zaskrbljenostjo ugotavlja, da osebju in strokovnjakom ni treba objaviti življenjepisov in izjav o interesih; skupno podjetje poziva, naj to obveznost uvede tudi zanje; poziva skupno podjetje, naj do konca septembra 2015 posreduje podatke o tem, kako je rešila dosedanje primere navzkrižja interesov;

27.    poziva skupno podjetje, naj do konca septembra 2015 sprejme celovito politiko za obvladovanje situacij v zvezi z navzkrižjem interesov, kot so: javni uradnik se odreče svojim interesom, javni uradnik se odreče udeležbi v spornem postopku odločanja, dostop javnega uradnika do določenih informacij je omejen, javnemu uradniku se dodelijo druge naloge ali pa odstopi s svojega položaja;

28.    želi spomniti, da je organ za podelitev razrešnice v preteklosti že zahteval, naj Računsko sodišče pripravi posebno poročilo o zmožnosti skupnih podjetij, da v povezavi z zasebnimi partnerji zagotovijo dodano vrednost in učinkovito izvajanje raziskovalnih, razvojno-tehnoloških in demonstracijskih programov Unije;

29.    meni, da bi bilo treba, kjer je to primerno, okrepiti povezavo med Skupnim podjetjem SESAR in Skupnim podjetjem Čisto nebo ter poziva Komisijo, naj sodeluje z objema skupnima podjetjema, da bi izboljšali komunikacijo ter okrepili sinergije in možnosti za dopolnjevanje, obenem pa zagotovili, da se dejavnosti obeh skupnih podjetij ne bi prekrivale.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 452, 16.12.2014, str. 17.

(2)

UL C 452, 16.12.2014, str. 18.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 30, 4.2.2008, str. 1.

(6)

OJ L 169, 7.6.2014, p. 77.

(7)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(8)

UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(9)

UL C 452, 16.12.2014, str. 17.

(10)

UL C 452, 16.12.2014, str. 18.

(11)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(12)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(13)

UL L 30, 4.2.2008, str. 1.

(14)

UL L 169, 7.6.2014, str. 77.

(15)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(16)

UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(17)

Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 357, 31.12.2002, str. 72).

(18)

UL L 412, 30.12.2006, str. 1;

(19)

UL L 163, 29.5.2014, str. 21.

Pravno obvestilo