Postup : 2014/2129(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0108/2015

Predkladané texty :

A8-0108/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.59
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0168

SPRÁVA     
PDF 203kWORD 125k
31.3.2015
PE 541.304v02-00 A8-0108/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2013

(2014/2129(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2013

(2014/2129(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady z 17. februára 2015 týkajúce sa udelenia absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8 0049/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/198/Euratom z 27. marca 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody(5), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7),

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0108/2015),

1.      odkladá svoje rozhodnutie o absolutóriu riaditeľovi spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení,

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2013

(2014/2129(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 týkajúce sa udelenia absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8 0049/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/198/Euratom z 27. marca 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody(12), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14),

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0108/2015),

1.      odkladá účtovnú závierku spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2013;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2013

(2014/2129(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0108/2015),

A.     keďže Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený v marci 2007 na obdobie 35 rokov;

B.     keďže členmi spoločného podniku sú Euratom zastúpený Komisiou, členské štáty Euratomu a ďalšie krajiny, ktoré uzavreli s Euratomom dohodu o spolupráci v oblasti riadenej jadrovej syntézy;

C.     keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať v marci 2008;

D.     keďže 9. októbra 2008 Dvor audítorov (ďalej len „Dvor“) vydal svoje stanovisko č. 4/2008 k nariadeniu o rozpočtových pravidlách spoločného podniku;

Rozpočtovéfinančné hospodárenie

1.      konštatuje, že Dvor audítorov uviedol, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rok 2013 verne vyjadruje vo všetkých významných hľadiskách jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2013, ako aj výsledky jeho operácií a tok hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách;

2.      so znepokojením konštatuje, že správa Dvora audítorov obsahuje vo vyhlásení o vierohodnosti zdôraznenie skutočnosti, čo poukazuje na významné riziko zvýšenia príspevkov spoločného podniku na fázu výstavby projektu ITER; ďalej konštatuje, že riziko, že sa tento príspevok zvýši, vyplýva hlavne zo zmien v rozsahu výstupov projektov a zo súčasného harmonogramu, ktorý nie je považovaný za reálny a je momentálne predmetom skúmania; je presvedčený, že ak má byť rozpočtové a finančné hospodárenie účinné, je potrebné zaujať realistický prístup; konštatuje, že spoločný podnik prispieva k vytváraniu celkového realistického harmonogramu pre celý projekt ITER; vyzýva spoločný podnik, aby tento harmonogram predložil rade ITER;

3.      podotýka, že závermi Rady prijatými 7. júla 2010(15) bol schválený príspevok spoločného podniku vo výške 6,6 mld. EUR v cenách roku 2008 na fázu výstavby v rámci projektu ITER; na základe zdôraznenia Dvora audítorov so znepokojením poukazuje na skutočnosť, že táto suma je v porovnaní s pôvodnými rozpočtovými nákladmi dvojnásobná a nezahŕňa sumu 663 000 000 EUR, ktorú Komisia navrhla na pokrytie možných nepredvídaných výdavkov; domnieva sa, že značné zvýšenie nákladov na tento projekt môže ohroziť iné programy, ktoré sú takisto financované z rozpočtu Únie, a môže byť v rozpore so zásadou „hodnota za peniaze“;

4.      je hlboko znepokojený tým, že v novembri 2013 spoločný podnik odhadol rozpočtový deficit do ukončenia fázy výstavby projektu na 290 000 000 EUR, čo predstavuje odchýlku vo výške 4,39 % od sumy, ktorú schválila Rada v roku 2010, a zvýšenie o 10,7 % v porovnaní s pôvodným rozpočtom projektu;

5.      vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že v súvislosti s týmito rizikami spoločný podnik zatiaľ nezaviedol systém na úrovni zmlúv na pravidelné monitorovanie odchýlok nákladov a neaktualizoval oceňovanie spoločného podniku pre projekt ITER po dokončení fázy výstavby;

6.      so znepokojením berie na vedomie neustále zmeny harmonogramu a plánovaných nákladov v dôsledku pretrvávajúcich meškaní pri podpisovaní dôležitých zmlúv, čo neumožňuje realizáciu plánovaných odkladov predbežného financovania v súvislosti s postupmi verejného obstarávania spoločného podniku súvisiacimi s operačnými činnosťami;

7.      so znepokojením zdôrazňuje, že spoločný podnik vo svojich finančných výkazoch neuviedol informácie o miere pokroku prebiehajúcich prác; berie na vedomie vyjadrenie Dvora audítorov, že tieto informácie sú nevyhnutné na zohľadnenie stavu činností, ktoré doposiaľ vykonal spoločný podnik v súvislosti s dohodami v oblasti verejného obstarávania podpísanými s medzinárodnou organizáciou ITER; upozorňuje na vyjadrenie spoločného podniku, že informácie týkajúce sa celkového pokroku poskytol prostredníctvom svojej výročnej správy o pokroku a výročnej správy o činnosti, pričom sa však obmedzil na hrubý predbežný percentuálny odhad dokončených prác, v ktorom vychádzal z doterajších výdavkov na dohody v oblasti verejného obstarávania, ktoré porovnal s odhadovanou hodnotou nepeňažných príspevkov na projekt; okrem toho berie na vedomie, že hrubý predbežný odhad uskutočnených prác je zahrnutý do ročnej účtovnej závierky za rok 2013; zdôrazňuje, že pre riadne meranie výkonnosti – tak v prípade výstupu, ako aj vnútorného riadenia – sú potrebné informácie a ukazovatele;

8.      konštatuje, že konečný rozpočet spoločného podniku na rok 2013, ktorý sa mohol čerpať, zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 1 297 000 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 432 400 000 EUR; ďalej konštatuje, že miera čerpania viazaných rozpočtových prostriedkov bola 100 % a platobných rozpočtových prostriedkov 89,8 %; zdôrazňuje, že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov z pôvodného rozpočtu na rok 2013, t. j. pred jeho znížením, bola iba 57,8 %; berie na vedomie vyjadrenie spoločného podniku, že to bolo spôsobené prieťahmi pri poskytovaní údajov medzinárodnej organizácie ITER a ich zlou správou a prieťahmi v rokovaniach so spoločnosťami s cieľom znížiť náklady; je znepokojený rizikom budúcich prieťahov alebo dodatočných nákladov a ich dosahom na rozpočet projektu ITER;

9.      žiada Komisiu a riaditeľa spoločného podniku pre ITER, aby predložili orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o oficiálnom stanovisku všetkých zainteresovaných strán k svojim budúcim záväzkom vo vzťahu k projektu ITER;

10.    vzhľadom na viazané rozpočtové prostriedky spoločného podniku konštatuje, že zo sumy vo výške 1 254 000 000 mil. EUR určenej na prevádzkové činnosti sa 61,7 % čerpalo prostredníctvom priamych individuálnych záväzkov a zvyšných 38,3 % sa čerpalo prostredníctvom rámcových záväzkov.

11.    so znepokojením konštatuje, že sedem členov zaplatilo svoj ročný členský príspevok na rok 2013 s oneskorením a že celkovo išlo o sumu 2 200 000 EUR; domnieva sa, že na spôsobe realizácie projektu sa môže odraziť akékoľvek oneskorenie platieb ročných príspevkov; zdôrazňuje, že tieto omeškania sú v rozmedzí 3 až 48 dní; berie na vedomie vyjadrenie spoločného podniku, že 77 % oneskorených platieb zodpovedá príspevku dvoch členov a že táto suma bola prijatá s oneskorením jedného pracovného dňa;

12.    vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil spolu s hodnotením Komisie správu o príspevkoch všetkých členov okrem Komisie, ako aj o uplatňovaní pravidiel pre hodnotenia v prípade nepeňažných príspevkov;

13.    vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že predseda správnej rady spoločného podniku sa vo výročnej správe o činnosti za rok 2013 odvoláva na projektové omeškania a tiež na potrebu hľadať úspory nákladov; ďalej konštatuje, že výkonný riaditeľ poukazuje na riziká spojené s možným rozpočtovým schodkom, ktorý by mohol nastať do roku 2020, najmä v súvislosti so zvýšením rozsahu prác súvisiacich s budovami ITER-u a so súčasným harmonogramom; berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že sa neprekročí rozpočet vyčlenený na súčasný VFR do roku 2020, keďže sa pokračuje v príprave a realizácii širokej škály opatrení zameraných na zamedzenie rastu nákladov;

14.    vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil v plánovanom termíne spolu s hodnotením Komisie aj správu o aktuálnom stave realizácie projektu, možných rizikách a jeho budúcom rozvoji;

Predchádzanie konfliktom záujmovich riadenietransparentnosť

15.    pripomína potrebu zverejňovať životopisy členov správnej rady, riaditeľa a členov vyššieho manažmentu spoločného podniku; vyzýva spoločný podnik na bezodkladnú nápravu situácie; berie na vedomie, že nadobudli účinnosť pravidlá v oblasti riadenia konfliktov záujmov vzťahujúce sa na zamestnancov, a požaduje spoľahlivé zaznamenávanie prípadov konfliktov záujmov;

Hostiteľská dohoda

16.    berie na vedomie vyjadrenie spoločného podniku, že podľa hostiteľskej dohody podpísanej so Španielskym kráľovstvom dňa 28. júna 2007 mali byť spoločnému podniku sprístupnené stále priestory do júna 2010; s poľutovaním konštatuje, že v čase auditu v apríli 2014 tieto priestory ešte stále k dispozícii neboli; oceňuje snahu spoločného podniku o nápravu tohto stavu a berie na vedomie, že dialóg s hostiteľskou krajinou nepriniesol žiadne výsledky;

Pracovné podmienky

17.    je hlboko znepokojený tým, že spoločný podnik ešte neprijal všetky vykonávacie predpisy k služobného poriadku; so znepokojením berie na vedomie, že pracovné priestory spoločného podniku, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, sú nedostatočné a že nevytvárajú vhodné podmienky pre prácu jeho zamestnancov; je veľmi znepokojený tým, že podmienky na pracovisku majú negatívny vplyv na úsilie spoločného podniku o obsadenie pracovných miest, ktoré sú k dispozícii, a zníženie miery neobsadených pracovných miest; so znepokojením konštatuje, že zamestnanci spoločného podniku zaradili v nedávnom prieskume medzi svoje najväčšie problémy a obavy podmienky na pracovisku; žiada Komisiu a riaditeľa spoločného podniku, aby predložili orgánu udeľujúcemu absolutórium správu, v ktorej podrobne vysvetlia dôvody oneskorení pri zavádzaní služobného poriadku a situáciu týkajúcu sa pracovných podmienok;

Systémy vnútornej kontroly

18.    so znepokojením berie na vedomie informáciu v správe Dvora audítorov, že aj napriek výraznému pokroku vnútorného systému kontroly spoločného podniku v roku 2013 je stále potrebné vykonať niekoľko opatrení; tieto opatrenia zahŕňajú ďalší rozvoj procesu riadenia odhadu nákladov na úrovni zmlúv a poskytnutie výsledkov auditu získaných pri uplatňovaní celkovej stratégie kontroly a monitorovania grantov a prevádzkových zmlúv, ktoré neboli v čase auditu k dispozícii; vyzýva spoločný podnik, aby sprístupnil správu požadovanú Dvorom audítorov;

19.    so znepokojením upozorňuje na skutočnosť, že okrem akčného plánu, ktorý bol prijatý v nadväznosti na vnútorný audit riadenia zmlúv s odborníkmi, neboli ostatné akčné plány, ktoré prijal spoločný podnik v reakcii na vnútorný audit, v plnej miere uskutočnené;

20.    vyzýva spoločný podnik, aby včas poskytol špecifikácie s cieľom predísť nejasnostiam týkajúcim sa nákladov v súvislosti s možným vývojom pri navrhovaní a plánovaní projektu ITER;

21.    na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že z opatrení prijatých v reakcii na skôr zistené hlavné riziká bolo do novembra 2013 uskutočnených 12, v štádiu realizácie 19 a ešte uskutočnených 6; vyzýva spoločný podnik, aby túto situáciu urýchlene napravil;

22.    berie na vedomie, že spoločný podnik prijal osobitné pravidlá na ochranu pred potenciálnymi konfliktami záujmov medzi členmi správnej rady, výkonného výboru, výboru audítorov a odborníkmi; upozorňuje na skutočnosť, že do doby konania auditu nebol vypracovaný služobný poriadok pre zamestnancov ani zostavená databáza všeobecných vyhlásení o záujmoch; berie na vedomie vyjadrenie spoločného podniku, že správna rada prijala pravidlá o riadení konfliktov záujmov týkajúce sa zamestnancov, ktoré vstúpili do platnosti 1. júla 2014; okrem toho berie na vedomie, že sa začalo pracovať na vytvorení vhodnej databázy pre všeobecné vyhlásenia o záujmoch;

Verejné obstarávanie súvisiaceoperačnou činnosťougranty

23.    konštatuje, že zo 41 postupov prevádzkového verejného obstarávania, ktoré boli začaté v roku 2013, tvorili rokovacie konania 44 %; upozorňuje na skutočnosť, že tento podiel vzrástol o 4 % oproti hodnote zaznamenanej v roku 2012; súhlasí s odporúčaním Dvora audítorov, že je potrebné zvýšiť konkurencieschopnosť pri postupoch verejného obstarávania obmedzením využívania rokovacích konaní; berie na vedomie, že v priemere bol ku každej výzve predložený len jeden návrh na grant; berie na vedomie vyjadrenie spoločného podniku, že postup verejného obstarávania, na ktorý poukazuje Dvor audítorov, predstavoval vzhľadom na svoju nízku priemernú hodnotu iba 15 % ročných viazaných rozpočtových prostriedkov spoločného podniku;

24.    so znepokojením berie na vedomie pretrvávajúce nedostatky v postupoch verejného obstarávania spoločného podniku súvisiacich s operačnou činnosťou; vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil podrobnú správu týkajúcu sa postupov verejného obstarávania, ktoré sa uskutočnili od roku 2008 až do súčasnosti, pričom sa zameria na tieto skutočnosti:

–       v koľkých prípadoch došlo k výraznému zvýšeniu nákladov (o viac než 5 %) v porovnaní s počiatočne stanovenými rámcovými nákladmi na zákazku a aké boli konkrétne príčiny tohto zvýšenia,

–       v ktorých postupoch došlo k výraznému oneskoreniu v porovnaní s pôvodne stanoveným cieľovým termínom a aké boli finančné dôsledky tohto oneskorenia,

–       ako hodlá spoločný podnik v budúcnosti zabezpečiť dodržiavanie termínov stanovených pri podpísaní zmluvy,

–       v rámci ktorých postupov verejného obstarávania sa nestanovil žiadny cieľový termín pre zadávanie zákaziek,

–       pri ktorých postupoch spoločný podnik neuverejnil zákazku prostredníctvom predbežného oznámenia, čím nepodporil zvýšenie hospodárskej súťaže, aké mal na to dôvody a tiež ktorí zmluvní partneri mali obzvlášť prospech zo značne obmedzenej hospodárskej súťaže,

–       aké postupy (okrem príslušných ustanovení služobného poriadku) sa zaviedli s cieľom predísť prípadnému konfliktu záujmov u zamestnancov zapojených do postupov verejného obstarávania a v koľkých prípadoch neboli zamestnanci formálne poverení účasťou na postupe verejného obstarávania,

–       ako zabezpečuje spoločný podnik zlepšovanie vnútorných rozhodovacích postupov s cieľom zabrániť ďalším oneskoreniam v postupoch verejného obstarávania, ako to stanovil Súdny dvor, a zaručiť v budúcnosti transparentný a zákonný priebeh postupov verejného obstarávania a dodržiavanie stanovených termínov,

25.    so znepokojením sa zo správy Dvora audítorov dozvedá, že kontrola piatich postupov verejného obstarávania súvisiacich s operačnou činnosťou odhalila tieto nedostatky:

–  spoločný podnik v prípade jedného postupu verejného obstarávania nezverejnil predbežné oznámenie o zmluve; berie na vedomie vyjadrenie spoločného podniku, že príslušná zákazka bola začatá predtým, ako bol v septembri 2012 schválený postup predbežného oznámenia;

–  v prípade jedného postupu verejného obstarávania bol v porovnaní s pôvodným odhadom nákladov pozorovaný nárast o 32 %; ďalej konštatuje, že v prípade ďalších dvoch postupov verejného obstarávania sa konsolidácia rozdielov medzi konečnou hodnotou zmluvy a pôvodnou odhadovanou hodnotou ukázala ako komplikovaná vzhľadom na povahu informácií, ktoré sú k dispozícii v dokumentácii; berie na vedomie vyjadrenie spoločného podniku, že komplikovanosť konsolidácie vyplýva z prehodnotenia pôvodného rozsahu pôsobnosti zmluvy, čo viedlo k predĺženiu trvania týchto zmlúv, ako aj k zmene ich povahy, k ich skomplikovaniu a zvýšeniu nákladov s nimi spojených;

–  v jednom postupe neboli prítomné konkrétne usmernenia a postupy na zabezpečenie jednotnej a systematickej kontroly údajov tretích strán použitých ako vstupné dokumenty pre výberové konania a formálneho prijatia spoločným podnikom; berie na vedomie, že spoločný podnik pripraví formálny kontrolný zoznam, aby sa zabezpečilo náležité využitie informácií poskytnutých treťou stranou; vyzýva spoločný podnik, aby tento zoznam začal čo najskôr používať, aby bolo možné vyhnúť sa takýmto situáciám v budúcnosti;

–  zmeny vykonané v pôvodnej zmluve jedného z postupov verejného obstarávania zvýšili hodnotu zákazky v porovnaní s pôvodnou hodnotou o 15 %; zdôrazňuje, že dostupné informácie nestačili na to, aby bolo možné dospieť k záveru, že posúdenie významnosti zmien sa vykonalo podľa požiadaviek vnútorných postupov spoločného podniku;

–  v jednom prípade sa fáza dialógu postupu výrazne predĺžila, čo spôsobilo, že konečné zmluvné podmienky a aktualizovaná technická verzia špecifikácií verejného obstarávania boli zaslané neskôr, ako sa plánovalo, a zmluva bola podpísaná so štvormesačným oneskorením;

26.    považuje za neprijateľné, že spoločný podnik nevypracoval vnútorný postup pre zamestnancov, ktorí sú zapojení do postupov verejného obstarávania; zdôrazňuje, že zlepšenie v tejto oblasti je naliehavo potrebné;

27.    na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že na žiadosť hodnotiaceho výboru neboli v dvoch postupoch verejného obstarávania zamestnanci spoločného podniku poskytujúci odborné poradenstvo pri hodnotení ponúk formálne vymenovaní menovacím orgánom ani ako členovia hodnotiaceho výboru, ani ako odborníci poskytujúci odborné poradenstvo výboru; zdôrazňuje, že v prípade jedného postupu verejného obstarávania začatého po zverejnení výzvy na vyjadrenie záujmu vymenoval povoľujúci úradník tím na vedenie dialógu s vybranými kandidátmi bez toho, aby mal tím formálny mandát, ktorý by stanovil stratégiu dialógu, ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, či technické, finančné a zmluvné parametre rokovaní;

Celková kontrolamonitorovanie zmlúvprevádzkovom verejnom obstarávanígrantov

28.    berie na vedomie, že spoločný podnik má systém na vykonávanie auditov na úrovni dodávateľov, ktorého cieľom je kontrolovať dodržiavanie požiadaviek na zabezpečenie kvality; konštatuje, že počas auditu Dvora audítorov v apríli 2014 neboli k dispozícii výsledky auditov ex post zameraných na granty a výsledky finančných overovaní a overovaní súladu s plnením zmluvy vyplývajúce z vykonávania celkovej stratégie monitorovania a kontroly;

Právny rámec

29.    konštatuje, že spoločný podnik neupravil svoje rozpočtové pravidlá tak, aby zohľadňovali zmeny zavedené novým nariadením o rozpočtových pravidlách a rámcovým nariadením o rozpočtových pravidlách pre subjekty(16) uvedené v článku 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách; berie na vedomie vyjadrenie spoločného podniku, že tieto zmeny posúdil a správnej rade navrhol príslušné zmeny; konštatuje, že podľa článku 5 rozhodnutia Rady 2007/198/Euroatom má Európska komisia predtým, ako predloží správnej rade spoločného podniku konečné znenie rozpočtových pravidiel, vydať stanovisko; vyzýva Európsku komisiu a spoločný podnik, aby túto situáciu bezodkladne vyriešili;

30.    berie na vedomie spoločné vyhlásenie Parlamentu, Rady a Komisie(17), ako aj následnú politickú dohodu o osobitnom udelení absolutória spoločným podnikom;

Práva duševného vlastníctvapriemyselná politika

31.    berie na vedomie, že rozhodnutie o vykonávaní priemyselnej politiky a politiky v oblasti práv duševného vlastníctva a o šírení informácií prijala správna rada spoločného podniku F4E dňa 27. júna 2013; konštatuje, že spoločný podnik ešte neprijal ani nevykonal určité opatrenia na zníženie špecifických rizík súvisiacich s ochranou práv duševného vlastníctva a šírením výsledkov výskumu; berie na vedomie názor spoločného podniku, že náklady na vykonávanie takýchto opatrení sa nezdajú byť úmerné veľkosti zvyškového rizika a že by ich uplatňovanie v praxi bolo zložité;

32.    na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že dodávateľom spoločného podniku boli ponúknuté výhradné práva na využívanie duševného vlastníctva v oblastiach mimo jadrovej syntézy, zatiaľ čo v oblasti jadrovej syntézy majú práva, ktoré nie sú výlučné; berie na vedomie potenciálne riziko, ktorému spoločný podnik môže byť vystavený, pokiaľ ide o jeho povinnosť ponechať si právo prístupu k úplným právam duševného vlastníctva v súvislosti s európskymi nepeňažnými príspevkami a prípadným prevedením týchto prístupových práv na organizáciu ITER; súhlasí s odporúčaním Dvora audítorov, že je potrebné monitorovať uplatňovanie zmluvného ustanovenia, aby nemohli zhotovitelia šíriť žiadne výsledky výskumu, kým sa neprijme rozhodnutie o ich prípadnej ochrane; vyzýva spoločný podnik, aby v záujme maximálnej jasnosti a transparentnosti voči zmluvným stranám vymedzil, čo sa považuje za používanie výsledkov jadrovej syntézy.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

11

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 44.

(2)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 45.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.09.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 90, 30.03.2007, s. 58.

(6)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 44.

(9)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 45.

(10)

Ú. v. ES L 248, 16.09.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 90, 30.03.2007, s. 58.

(13)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Závery Rady o stave projektu ITER zo 7. júla 2010 (ref. č. 11902/10).

(16)

Ú. v. EÚ L 38, 07.12.2013, s. 42.

(17)

Ú. v. EÚ L 163, 29.05.2014, s. 21.

Právne oznámenie