Postup : 2014/2130(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0110/2015

Předložené texty :

A8-0110/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.60
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0169

ZPRÁVA     
PDF 180kWORD 93k
31.3.2015
PE 541.303v02-00 A8-0110/2015

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2013

(2014/2130(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Anders Primdahl Vistisen

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2013

(2014/2130(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (5306/2015 – C8‑0049/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)(5), a zejména na článek 4b tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7),

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0110/2015),

1.      uděluje výkonnému řediteli společného podniku SESAR absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku SESAR, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013

(2014/2130(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi společného podniku(8),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (5306/2015 – C8‑0049/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)(12), a zejména na článek 4b tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14),

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0110/2015),

1.      schvaluje uzavření účtů společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013;

2.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku SESAR, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2013

(2014/2130(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0110/2015),

A.     vzhledem k tomu, že společný podnik SESAR (dále jen „společný podnik“) byl zřízen v únoru 2007 k vedení programu pro výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe, jehož cílem je modernizovat řízení letového provozu v Evropě;

B.     vzhledem k tomu, že projekt SESAR je rozdělený na „definiční fázi“ (2004–2007) pod vedením organizace Eurocontrol, první „vývojovou fázi“ (2008–2016) financovanou z programového období 2008–2013 a řízenou společným podnikem a „zaváděcí fázi“ (2014–2020), která probíhá souběžně s „vývojovou fází“; vzhledem k tomu, že zaváděcí fáze by měla probíhat pod vedením průmyslových subjektů a zúčastněných stran, pokud jde o budování a zavádění nové infrastruktury řízení letového provozu v rozsáhlém měřítku;

C.     vzhledem k tomu, že společný podnik začal pracovat samostatně v roce 2007 a že by měla být zahájena „zaváděcí fáze“;

D.     vzhledem k tomu, že společný podnik byl koncipován jako partnerství veřejného a soukromého sektoru a jeho zakládajícími členy jsou Unie a organizace Eurocontrol;

E.     vzhledem k tomu, že rozpočet vývojové fáze projektu SESAR, která probíhá v letech 2008–2016, činí 2 100 000 000 EUR, přičemž EU, organizace Eurocontrol a účastnící se partneři z veřejného a soukromého sektoru na tuto částku přispívají rovným dílem;

1.  podtrhuje zásadní úlohu společného podniku při koordinaci a provádění výzkumu v rámci projektu SESAR, který je jedním z pilířů iniciativy jednotné evropské nebe; poznamenává rovněž, že v roce 2014 byla zahájena zaváděcí fáze projektu SESAR;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že Účetní dvůr uvedl, že roční účetní závěrka společného podniku za rok 2013 ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2013 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů;

3.  konstatuje, že konečný rozpočet společného podniku na rok 2013 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 64 300 000 EUR a prostředky na platby ve výši 105 400 000 EUR; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na závazky činila 99,6 % a míra čerpání prostředků na platby 94,7 %;

4.  konstatuje, že k 31. prosinci 2013 sestávala vývojová fáze společného podniku z projektové práce 16 členů (včetně organizace Eurocontrol) na programových činnostech, na nichž se podílelo více než 100 subjektů ze soukromého sektoru i veřejné sféry a subdodavatelů, což vedlo k tomu, že bylo v rámci třetí mnohostranné rámcové dohody provedeno nebo dokončeno 333 z 358 programových projektů;

5.  zdůrazňuje, že 100 % příspěvků Unie a organizace Eurocontrol ve výši 595 000 000 EUR, jež jsou určeny 15 dalším členům v rámci třetí mnohostranné rámcové dohody, bylo vyčleněno na závazky; dále konstatuje, že 55 % této částky, tj. 316 000 000 EUR, bylo vyplaceno do 31. prosince 2013, zatímco zbývajících 45 % (279 000 000 EUR) by mělo být vyplaceno do 31. prosince 2016;

6.  bere na vědomí, že společný podnik uzavřel v roce 2013 čtvrtou mnohostrannou rámcovou dohodu, jež vstoupila v platnost dne 1. ledna 2014 a měla by platit po zbývající tři roky provozu společného podniku; konstatuje, že čtvrtá mnohostranná rámcová dohoda stanoví, že počet projektů bude snížen na 250 spojováním stávajících projektů a že bude přiděleno 38 000 000 EUR na financování nových provozních činností; bere na vědomí, že tento příspěvek poskytne společný podnik a že vyplyne ze součinnosti zmiňovaných sloučených projektů;

7.  vyzývá společný podnik, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložil zprávu ohledně příspěvků všech členů vyjma Komise zahrnující také uplatňování pravidel pro oceňování věcných příspěvků, spolu s posouzením Komise;

Právní rámec

8.  bere na vědomí, že dne 13. prosince 2013 přijala správní rada společného podniku po dohodě s Komisí prozatímní finanční předpisy na programové období 2014–2020; připomíná, že finanční předpisy byly přijaty na základě rámcového finančního nařízení Komise(15) s platností od 1. ledna 2014;

9.  připomíná, že finanční předpisy společného podniku jsou předmětem připravovaných stanovisek a rozhodnutí Komise, především pokud jde o pokračování odchylek v oblasti financování, které platily v předchozím programovém období;

10. bere na vědomí společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise(16) a následnou politickou dohodu o zvláštním postupu udělování absolutoria společným podnikům;

Systémy vnitřní kontroly

11. konstatuje, že v souladu s koordinovaným strategickým plánem auditu pro společný podnik na období 2012–2014 provedl útvar interního auditu Komise (IAS) omezený přezkum postupu pro ukončování projektů grantového řízení i posouzení rizika informačních technologií; dále konstatuje, že oddělení interního auditu (IAC) provedlo v roce 2013 audit souladu zadávání zakázek a řízení smluv s platnými předpisy a přezkum oprávnění v ABAC Workflow;

12. zdůrazňuje, že společný podnik zavedl konkrétní opatření s cílem předcházet střetům zájmů, pokud jde o tři klíčové zúčastněné strany: členové správní rady, zaměstnanci a odborníci;

13. bere na vědomí, že mezi říjnem 2012 a březnem 2014 provedla Komise druhé průběžné hodnocení s cílem posoudit společný podnik, pokud jde o provádění jeho zřizovacího nařízení, pracovních metod, dosažených výsledků a obecné finanční situace; zdůrazňuje, že ze zprávy vyplynula dvě hlavní doporučení, jedno se týkalo potřeby zlepšit přístup ke specifickým informačním a komunikačním potřebám členských států a druhé se zaměřovalo na potřebu i nadále zlepšovat míru plnění ročního cíle; je znepokojen tím, že míra plnění ročního cíle představovala na konci roku 2012 82 % (60 % v roce 2010), a domnívá se, že se výkonnost musí zlepšit;

14. konstatuje na základě zprávy Účetního dvora, že byla provedena zlepšení v oblasti kontrol ex-ante;

Monitorování výsledků výzkumu a podávání zpráv

15. bere na vědomí, že dne 31. května 2013 zveřejnil společný podnik výroční zprávu o tom, jak monitoruje dodržování předpisů upravujících duševní vlastnictví, která se týká všech rozpočtových let před rokem 2013; dále konstatuje, že dne 30. října 2013 přijala správní rada společného podniku přehled nových znalostí a souvisejícího stavu vlastnictví za všechny rozpočtové roky před rokem 2013;

16. domnívá se, že ve vhodných případech by měly být posíleny vazby mezi společným podnikem SESAR a společným podnikem Clean Sky; vyzývá Komisi, aby spolupracovala s oběma společnými podniky s cílem zlepšit komunikaci a posílit součinnost a doplňkovost a aby zároveň zajistila, že nebude docházet k překrývání činností těchto dvou společných podniků;

17. konstatuje na základě zprávy Účetního dvora, že společný podnik nadále šířil nové znalosti z výzkumu tím, že na svém extranetu příslušným zúčastněným stranám zpřístupnil podrobné informace o výstupech a jejich procesech, a tím, že ve své výroční zprávě za rok 2013 zveřejnil obecné shrnující informace o výstupech roku 2013;

18. vyzývá společný podnik, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložil zprávu o socio-ekonomických výhodách již dokončených programů; vyzývá, aby byla tato zpráva orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložena spolu s hodnocením Komise;

19. připomíná, že Parlament již dříve požadoval, aby Účetní dvůr vypracoval zvláštní zprávu o kapacitě společných podniků a jejich soukromých partnerů s cílem zajistit přidanou hodnotu a účinné uskutečňování programů Unie v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrace.

11.3.2015

STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2013

(2014/2130(DEC))

Navrhovatelka: Dominique Riquet

NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá zjištění Evropského účetního dvora, že účetní závěrka společného podniku SESAR (dále jen „podnik“) za rozpočtový rok 2013 je správná;

2.  konstatuje, že roční rozpočet podniku na rok 2013 činil 64,3 milionu EUR v prostředcích na závazky a 105,4 milionu EUR v prostředcích na platby a že míra plnění dosáhla u prostředků na závazky 99,6 % a u prostředků na platby 94,7 %;

3.  podtrhuje zásadní úlohu podniku při koordinaci a provádění výzkumu v rámci projektu SESAR, který je jedním z pilířů iniciativy jednotné evropské nebe; poznamenává rovněž, že v roce 2014 byla zahájena zaváděcí fáze projektu SESAR;

4.  konstatuje, že k 31. prosinci 2013 sestávala vývojová fáze podniku z projektové práce 16 členů (včetně organizace Eurocontrol) na programových činnostech, na nichž se podílelo více než 100 subjektů ze soukromého i veřejného sektoru a různí subdodavatelé; bere na vědomí, že z 358 projektů programu SESAR jich bylo 333 (tj. 93 %) prováděno nebo ukončeno;

5.  vítá skutečnost, že podnik zavedl konkrétní opatření zamezující střetu zájmů a že zlepšuje kontroly ex ante; dále žádá o uplatňování obecné zásady transparentnosti;

6.  navrhuje, aby Parlament udělil výkonnému řediteli společného podniku SESAR absolutorium za plnění rozpočtu podniku na rozpočtový rok 2013.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

24.2.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

(1)

Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 58.

(2)

Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 59.

(3)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Úř. věst. L 38, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 58.

(9)

Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 59.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 1.

(13)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Úř. věst. L 38, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.)

(16)

           Úř. věst. L 163, 29.5.2014, s. 21.

Právní upozornění