Procedure : 2014/2130(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0110/2015

Indgivne tekster :

A8-0110/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.60
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0169

BETÆNKNING     
PDF 168kWORD 79k
31.3.2015
PE 541.303v03-00 A8-0110/2015

om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2013

(2014/2130(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Anders Primdahl Vistisen

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2013

(2014/2130(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2013 med fællesforetagendets svar(1),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3);

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–       der henviser til der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)(5), særlig artikel 4b,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0110/2015),

1.      meddeler den administrerende direktør for SESAR-fællesforetagendet decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for SESAR-fællesforetagendet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2013

(2014/2130(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2013 med fællesforetagendets svar(8),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17.februar 2015 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10);

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(11), særlig artikel 208,

–       der henviser til der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)(12), særlig artikel 4b,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(13),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(14),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0110/2015),

1.      godkender afslutningen af regnskaberne for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2013;

2.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for SESAR-fællesforetagendet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2013

(2014/2130(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0110/2015),

A.     der henviser til, at SESAR-fællesforetagendet ("fællesforetagendet") blev oprettet i februar 2007 til at forvalte SESAR-programmet (forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum), der har til formål at modernisere lufttrafikstyringen i Europa;

B.     der henviser til, at SESAR-projektet er opdelt i en "definitionsfase" (2004-2007) ledet af Eurocontrol, en første "udviklingsfase" (2008-2016) finansieret af programmeringsperioden 2008-2013 og forvaltet af fællesforetagendet og en "implementeringsfase" (2014-2020), der kører parallelt med "udviklingsfasen"; der henviser til, at det forventes, at implementeringsfasen skal ledes af erhvervslivet og andre interessenter og vil bestå i produktion og gennemførelse i stor målestok af den nye lufttrafikstyringsinfrastruktur;

C.     der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt i 2007 og at "implementeringsfasen" er nødt til at komme i gang;

D.     der henviser til, at fællesforetagendet er udformet som et offentlig-privat partnerskab med Unionen og Eurocontrol som stiftende medlemmer;

E.     der henviser til, at budgettet for SESAR-projektets udviklingsfase 2008-2016 er på 2 100 000 000 mia. EUR, som skal betales med lige store bidrag fra Unionen, Eurocontrol og de deltagende offentlige og private partnere;

Budgetstyring og økonomisk forvaltning

1.  fremhæver fællesforetagendets vigtige rolle med hensyn til at koordinere og gennemføre forskning i SESAR-projektet, som er et af søjleprojekterne i det fælles europæiske luftrum; bemærker også, at SESAR-projektets implementeringsfase blev påbegyndt i 2014;

2.  bemærker, at Revisionsretten har anført, at fællesforetagendets årsregnskab for 2013 i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2013 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser;

3.  konstaterer, at der på fællesforetagendets endelige budget for regnskabsåret 2013 var opført 64 300 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 105 400 000 EUR i betalingsbevillinger; konstaterer desuden, at udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillingerne lå på henholdsvis 99,6 % og 94,7 %;

4.  bemærker, at fællesforetagendets udviklingsfase pr. 31. december 2013 omfattede projektarbejde udført af 16 medlemmer, inklusive Eurocontrol, på programaktiviteter, der involverede mere end 100 private og offentlige enheder og underleverandører, hvilket førte til, at 333 ud af 358 programprojekter blev gennemført eller færdiggjort under den tredje flerårige rammeaftale;

5.  gør opmærksom på, at der var indgået forpligtelser for 100 % af Unionens og Eurocontrols bidrag, der skulle betales til de øvrige 15 medlemmer under den tredje flerårige rammeaftale på 595 000 000 EUR; bemærker endvidere, at der var blevet afholdt betalinger for 55 % af dette beløb, svarende til 316 000 000 EUR, frem til den 31. december 2013, mens de resterende 45 % (279 000 000 EUR) forventes at være udbetalt pr. 31. december 2016;

6.  anerkender, at fællesforetagendet i 2013 indgik sin fjerde flerårige rammeaftale, som trådte i kraft den 1. januar 2014 og forventes at gælde i de tre år, der er tilbage af fællesforetagendets levetid; bemærker, at den fjerde flerårige rammeaftale indeholder bestemmelser om reduktion af antallet af projekter til 250, primært gennem fusion af igangværende projekter, og tildeling af 38 000 000 EUR til finansiering af nye operationelle aktiviteter; anerkender, at denne tildeling finder sted gennem fællesforetagendet og vil være et resultat af synergierne fra de ovennævnte fusioner;

7.  opfordrer fællesforetagendet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om bidrag fra alle andre medlemmer end Kommissionen, herunder om anvendelsen af reglerne om vurdering af bidrag i naturalier, sammen med en vurdering fra Kommissionen;

Retlige rammer

8.  noterer sig, at fællesforetagendets bestyrelse den 13. december 2013 ifølge aftale med Kommissionen midlertidigt vedtog de finansielle bestemmelser for programmeringsperioden 2014-2020; minder om, at de finansielle bestemmelser er blevet vedtaget i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning(15) med virkning fra den 1. januar 2014;

9.  bemærker, at de finansielle bestemmelser for fællesforetagendet er udarbejdet med forbehold af Kommissionens kommende udtalelser og afgørelser, med særlig vægt på videreførelsen af de undtagelsesbestemmelser vedrørende finansiering, der var indført i den forudgående programmeringsperiode;

10. noterer sig den fælles erklæring fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen(16) og den efterfølgende politiske aftale om meddelelse af særskilt decharge til fællesforetagender;

Interne kontrolsystemer

11. bemærker, at der i overensstemmelse med den koordinerede strategiske revisionsplan for fællesforetagendet for 2012-2014 blev gennemført en begrænset gennemgang af proceduren for afslutning af projekter om forvaltning af tilskud og en risikovurdering af informationsteknologien af Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS); bemærker endvidere, at der blev foretaget en gennemgang af ABAC Workflow-anvisningerne af Den Interne Revisionskapacitet (IAC) i 2013;

12. fremhæver, at fællesforetagendet har indført særlige foranstaltninger, som skal forhindre interessekonflikter hos de tre centrale interessenter: bestyrelsesmedlemmer, ansatte og eksperter;

13. noterer sig, at Kommissionen gennemførte sin anden foreløbige evaluering fra oktober 2013 til marts 2014 og vurderede fællesforetagendets gennemførelse af oprettelsesforordningen, arbejdsmetoder, opnåede resultater og generelle finansielle stilling; fremhæver, at rapporten frembragte to centrale henstillinger, én vedrørende behovet for at forbedre tilgangen til medlemsstaternes specifikke behov for information og kommunikation, og en anden vedrørende behovet for en fortsat indsats for at forbedre graden af opfyldelse af fællesforetagendets årlige mål; er bekymret over, at graden af opfyldelse af fællesforetagendets årlige mål var 82 % ved udgangen af 2012 (60 % i 2010), og mener, at det er nødvendigt at forbedre resultaterne;

14. bemærker ud fra Revisionsrettens beretning, at der er gennemført forbedringer af de forudgående kontroller;

Tilsyn med og rapportering af forskningsresultater

15. noterer sig, at fællesforetagendet den 31. maj 2013 offentliggjorde sin årsrapport om overvågningen af gennemførelsen af bestemmelserne om intellektuel ejendom i alle regnskabsår før 2013; bemærker endvidere, at fællesforetagendets bestyrelse den 30. oktober 2013 vedtog den samlede liste med vurderingen af ejerskabet over forgrundsviden og de dermed forbundne ejerforhold for alle regnskabsår før 2013;

16. mener, at forbindelserne mellem fællesforetagendet og fællesforetagendet Clean Sky bør styrkes, hvor det er relevant; anmoder Kommissionen om at arbejde med begge fællesforetagender for at forbedre kommunikationen og styrke synergier og komplementariteter, samtidig med at den sikrer, at der ikke er risiko for overlapning mellem de to pågældende fællesforetagenders aktiviteter;

17. erfarer fra Revisionsrettens beretning, at fællesforetagendet også har formidlet forskning i forgrundsviden, idet det gav de relevante interessenter adgang til detaljerede oplysninger om resultater og processer i tilknytning hertil på sit ekstranet og offentliggjorde overordnede detaljer fra generelle oversigter over resultater i 2013 i sin årlige aktivitetsrapport for 2013;

18. opfordrer fællesforetagendet til at forelægge dechargemyndigheden en rapport om de socioøkonomiske fordele ved de allerede afsluttede projekter; opfordrer til, at denne rapport forelægges dechargemyndigheden sammen med en vurdering fra Kommissionen;

19. minder om, at Parlamentet tidligere har anmodet Revisionsretten om at udarbejde en særberetning om fællesforetagendernes kapacitet sammen med deres private partnere for at sikre merværdi og en effektiv gennemførelse af Unionens programmer for forskning, teknologisk udvikling og demonstration.

25.2.2015

UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2013

(2014/2130(DEC))

Ordfører for udtalelse: Dominique Riquet

FORSLAG

Transport og Turismeudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over, at Revisionsretten har fastslået, at SESAR-fællesforetagendets ("fællesforetagendet") regnskab for regnskabsåret 2013 er formelt rigtigt;

2.  konstaterer, at fællesforetagendets årlige budget for 2013 var på 64,3 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 105,4 mio. EUR i betalingsbevillinger, og at udnyttelsesgraden var på henholdsvis 99,6 % og 94,7 %;

3.  understreger fællesforetagendets vigtige rolle med hensyn til at koordinere og gennemføre SESAR-projektets udviklingsfase, der udgør grundlaget for det fælles europæiske luftrum; bemærker også, at 2014 er det år, der markerer begyndelsen på SESAR-projektets ibrugtagningsfase;

4.  noterer sig, at fællesforetagendets udviklingsfase den 31. december 2013 bestod af 16 medlemmers (inklusive Eurocontrol) projektarbejde på programaktiviteter, der omfattede mere end 100 private og offentlige enheder og underleverandører; noterer sig, at ud af de 358 SESAR-programprojekter, var 333 (93 %) ved at blive gennemført eller gennemført;

5.  glæder sig over, at fællesforetagendet har indført særlige foranstaltninger for at forhindre konflikter, og at forbedringer med hensyn til det forudgående kontrolområde er blevet gennemført; opfordrer endvidere til anvendelse af det generelle princip om gennemsigtighed;

6.  foreslår, at Parlamentet meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2013.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

24.2.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 58.

(2)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 59.

(3)

EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 64 af 2.3.2007, s. 1.

(6)

EUT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 58.

(9)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 59.

(10)

EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUT L 64 af 2.3.2007, s. 1.

(13)

EUT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(15)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).

(16)

           EUT L 163 af 29.5.2014, s. 21.

Juridisk meddelelse