Postup : 2014/2130(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0110/2015

Predkladané texty :

A8-0110/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.60
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0169

SPRÁVA     
PDF 187kWORD 97k
31.3.2015
PE 541.303v02-00 A8-0110/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013

(2014/2130(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013

(2014/2130(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti (2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. Februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)(5), a najmä na jeho článok 4b,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7),

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a na stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0110/2015),

1.      udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR absolutórium za plnenie rozpočtu tohto orgánu za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013

(2014/2130(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. Februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05306/2014 – C8-0049/2014),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)(12), a najmä na jeho článok 4b,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14),

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a na stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0110/2015),

1.      schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013

(2014/2130(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a na stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0110/2015),

A.     keďže spoločný podnik SESAR (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený vo februári 2007 s cieľom realizovať program výskumu manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR), ktorého zámerom je zmodernizovať manažment letovej prevádzky v Európe;

B.     keďže projekt SESAR pozostáva z „fázy definovania“ (2004 – 2007), ktorú vedie Eurocontrol, prvej „fázy vývoja“ (2008 – 2016), financovanej v programovom období 2008 – 2013, ktorú riadi spoločný podnik, a „fázy zavádzania“ (2014 – 2020), ktorá prebieha súbežne s „fázou vývoja“; keďže sa očakáva, že fázu zavádzania povedú príslušné priemyselné odvetvie a zainteresované strany, pričom bude založená na rozsiahlom vytváraní a zavádzaní novej infraštruktúry manažmentu letovej prevádzky;

C.     keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať v roku 2007 a fáza zavádzania sa má onedlho začať;

D.     keďže spoločný podnik bol vytvorený ako verejno-súkromné partnerstvo s Úniou a organizáciou Eurocontrol ako zakladajúcimi členmi;

E.     keďže rozpočet na fázu vývoja projektu SESAR je 2 100 000 000 EUR a majú ho v rovnakých častiach poskytnúť EÚ, Eurocontrol a zúčastnení partneri z verejného a súkromného sektora.

1.  zdôrazňuje významnú úlohu spoločného podniku pri koordinácii a vykonávaní výskumu v rámci projektu SESAR, ktorý je pilierom Jednotného európskeho neba; poznamenáva tiež, že rok 2014 predstavuje začiatok fázy zavádzania projektu SESAR;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že Dvor audítorov (ďalej len „Dvor“) uviedol, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rok 2013 zo všetkých významných hľadísk verne vyjadruje jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2013 a výsledky jeho operácií a tok hotovosti v rozpočtovom roku uzavretom k tomuto dátumu v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách;

3.  berie na vedomie, že konečný rozpočet spoločného podniku na rozpočtový rok 2013 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 64 300 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 105 400 000 EUR; ďalej konštatuje, že miera čerpania viazaných rozpočtových prostriedkov bola 99,6 % a platobných rozpočtových prostriedkov 94,7 %;

4.  berie na vedomie, že k 31. decembru 2013 fáza vývoja pozostávala z projektovej práce vykonávanej 16 členmi vrátane Európskej organizácie pre bezpečnosť leteckej prevádzky v rámci programových činností, do ktorých sa zapojilo viac než 100 súkromných a verejných subjektov a subdodávateľov, a ktoré viedli k implementovaniu alebo dokončeniu 333 z celkového počtu 358 programových projektov v rámci tretej viacstrannej rámcovej dohody;

5.  upozorňuje, že 100 % príspevkov Únie a organizácie Eurocontrol splatných ostatným 15 členom podľa tretej viacstrannej rámcovej dohody v hodnote 595 000 000 EUR bolo viazaných; upozorňuje okrem toho na to, že 55 % prostriedkov rovnajúcich sa sume 316 000 000 EUR bolo vyplatených k 31. decembru 2013, kým zostávajúcich 45 % (279 000 000 EUR) bude vyplatených do 31. decembra 2016;

6.  uznáva, že v roku 2013 spoločný podnik uzavrel svoju štvrtú viacstrannú rámcovú dohodu, ktorá nadobudla platnosť 1. januára 2014, a očakáva sa, že zostane v platnosti počas zostávajúcich troch rokov fungovania spoločného podniku; uvádza, že štvrtá viacstranná rámcová dohoda počíta so znížením počtu projektov na 250 prostredníctvom zlúčenia súčasných projektov a s pridelením sumy 38 000 000 EUR na financovanie nových prevádzkových činností; berie na vedomie, že toto pridelenie poskytne spoločný podnik, pričom bude výsledkom synergie spomínaných zlúčení;

7.  vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil spolu s hodnotením Komisie správu o príspevkoch všetkých členov okrem Komisie, ako aj o uplatňovaní pravidiel pre hodnotenia v prípade nepeňažných príspevkov;

Právny rámec

8.  berie na vedomie, že správna rada spoločného podniku 13. decembra 2013 po dohode s Komisiou predbežne prijala svoje rozpočtové pravidlá na programové obdobie 2014 –  2020; pripomína, že rozpočtové pravidlá boli prijaté podľa rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisie(15) s účinnosťou od 1. januára 2014;

9.  poznamenáva, že rozpočtové pravidlá spoločného podniku sú predmetom pripravovaných stanovísk a rozhodnutí Komisie, predovšetkým pokiaľ ide o pokračovanie odchýlok v oblasti financovania, ktoré platili v predchádzajúcom programovom období;

10. berie na vedomie spoločné vyhlásenie Parlamentu, Rady a Komisie(16), ako aj následnú politickú dohodu o osobitnom udelení absolutória spoločným podnikom;

Systémy vnútornej kontroly

11. poznamenáva, že v súlade s koordinovaným strategickým plánom auditov útvaru pre spoločný podnik na obdobie 2012 – 2014 Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) uskutočnil obmedzený prieskum postupu ukončovania platného pre projekty riadenia grantov a vyhodnotenie rizík informačných technológií; ďalej poznamenáva, že oddelenie vnútorného auditu v roku 2013 uskutočnilo audit zhody v prípade verejného obstarávania a zadávania zákaziek a prieskum schválení v module ABAC Workflow;

12. upozorňuje, že spoločný podnik zaviedol osobitné opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov vo vzťahu k svojim trom hlavným zainteresovaným stranám: členom správnej rady, zamestnancom a odborníkom;

13. berie na vedomie, že v období od októbra 2012 do marca 2014 vykonala Komisia druhé priebežné hodnotenie s cieľom ohodnotiť spoločný podnik z hľadiska uplatňovania nariadenia, pracovných metód, získaných výsledkov a celkovej finančnej situácie; zdôrazňuje, že súčasťou správy boli dve hlavné odporúčania, pričom jedno z nich sa týkalo zlepšenia prístupu ku konkrétnym potrebám členských štátov v oblasti informácií a komunikácie, a druhé sa týkalo potreby sa aj naďalej usilovať o zlepšenie miery plnenia ročných cieľov spoločného podniku; vyjadruje znepokojenie, že miera plnenia ročných cieľov dosiahla na konci roku 2012 hodnotu 82 % (60 % v roku 2010) a je presvedčený, že výkonnosť sa musí zlepšiť;

14. konštatuje na základe správy z Dvora audítorov, že boli zavedené zlepšenia v oblasti kontrol ex ante;

Monitorovanie výsledkov výskumu a predkladanie správ

15. berie na vedomie, že 31. mája 2013 spoločný podnik uverejnil výročnú správu týkajúcu sa monitorovania vykonávania predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo za všetky rozpočtové roky pred rokom 2013; upozorňuje okrem toho na to, že 30. októbra 2013 správna rada spoločného podniku prijala súhrnný zoznam posúdenia nadobudnutého vlastníctva a súvisiaceho stavu vlastníctva za všetky rozpočtové roky pred rokom 2013;

16. vyjadruje presvedčenie, že treba posilniť prepojenie medzi spoločným podnikom a spoločným podnikom Čisté nebo; vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s obidvoma spoločnými podnikmi s cieľom zlepšiť komunikáciu a posilniť súčinnosť a doplnkovosť a aby zároveň zabránila riziku prekrývania činností týchto dvoch spoločných podnikov;

17. na základe správy z Dvora audítorov berie na vedomie, že spoločný podnik pokračoval v šírení nových poznatkov z výskumu tým, že na svojom extranete príslušným zainteresovaným stranám sprístupnil podrobné informácie o výstupoch a ich procesoch, a tým, že vo svojej výročnej správe za rok 2013 uverejnil súhrnné informácie o výstupoch v roku 2013;

18. vyzýva spoločný podnik, aby predložil orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o sociálnoekonomických prínosoch dokončených projektov; požaduje, aby táto správa bola predložená orgánu udeľujúcemu absolutórium spolu s hodnotením od Komisie;

19. pripomína, že Parlament už požiadal Dvor audítorov o vypracovanie osobitnej správy o schopnosti spoločných podnikov zabezpečiť spolu s ich súkromnými partnermi pridanú hodnotu a efektívnu realizáciu programov Únie v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností;

11.03.2015

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013

(2014/2130(DEC))

Spravodajca: Dominique Riquet

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta zistenie Dvora audítorov, že účtovná závierka spoločného podniku SESAR (ďalej len „podnik“) za rozpočtový rok 2013 je správna;

2.  konštatuje, že rozpočet podniku na rok 2013 predstavoval 64,3 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 105,4 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch a že miery plnenia boli 99,6 %, resp. 94,7 %;

3.  zdôrazňuje významnú úlohu podniku pri koordinácii a vykonávaní výskumu v rámci projektu SESAR, ktorý je pilierom Jednotného európskeho neba; poznamenáva tiež, že rok 2014 predstavuje začiatok fázy zavádzania projektu SESAR;

4.  konštatuje, že k 31. decembru 2013 fáza vývoja podniku pozostávala z projektovej práce 16 členov (vrátane organizácie Eurocontrol) na programových činnostiach, do ktorých sa zapojilo viac než 100 súkromných a verejných subjektov a subdodávateľov; konštatuje, že z 358 projektov v rámci programu SESAR je 333 (93 %) vo fáze realizácie alebo dokončených;

5.  víta skutočnosť, že podnik zaviedol osobitné opatrenia na predchádzanie konfliktom a že zaviedol zlepšenia v oblasti kontrol ex ante; okrem toho požaduje, aby sa uplatňovala všeobecná zásada transparentnosti;

6.  navrhuje, aby Európsky parlament udelil výkonnému riaditeľovi spoločného podniku absolutórium za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

24.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 58.

(2)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 59.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 1.

(6)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 58.

(9)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 59.

(10)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 1.

(13)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 07.12.2013, s. 42.

(15)

delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. ES 328, 7.12.2013, s. 42.)

(16)

           Ú. v. EÚ L 163, 29.05.2014, s. 21.

Právne oznámenie