Förfarande : 2014/2130(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0110/2015

Ingivna texter :

A8-0110/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.60
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0169

BETÄNKANDE     
PDF 179kWORD 81k
31.3.2015
PE 541.303v02-00 A8-0110/2015

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2013

(2014/2130(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Anders Primdahl Vistisen

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2013

(2014/2130(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2013, med det gemensamma företagets svar(1),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2) som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR)(5), särskilt artikel 4 b,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7),

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0110/2015).

1.      Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget Sesar ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2013.

2.      Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget Sesar, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2013

(2014/2130(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2013, med det gemensamma företagets svar(8),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(9) som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05306/2014 – C8‑0049/2014),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(11), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR)(12), särskilt artikel 4 b,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13),

–       med beaktande av Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(14),

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0110/2015),

1.      Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2013.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget Sesar, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2013

(2014/2130(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2013,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0110/2015), och av följande skäl:

A.     Det gemensamma företaget Sesar (nedan kallat det gemensamma företaget) bildades i februari 2007 för att driva det forskningsprogram om flygledningstjänster i det gemensamma europeiska luftrummet (Sesar) som syftar till att modernisera flygledningstjänsterna i Europa.

B.     Sesar-projektet är indelat i en ”utformningsfas” (2004–2007) som leds av Eurocontrol, en första ”utvecklingsfas” (2008–2016), som finansieras inom programperioden 2008–2013 och förvaltas av det gemensamma företaget samt en ”installationsfas” (2014–2020) som ska genomföras parallellt med ”utvecklingsfasen”. ”Installationsfasen” förväntas genomföras under ledning av näringslivet och berörda aktörer och kommer att innebära produktion och genomförande i stor skala av den nya flygledningsinfrastrukturen.

C.     Det gemensamma företaget började arbeta självständigt 2007 och ”installationsfasen” kommer nu att inledas.

D.     Det gemensamma företaget är utformat som ett offentlig–privat partnerskap med unionen och Eurocontrol som grundande medlemmar.

E.     Budgeten för Sesar-projektets utvecklingsfas (2008−2016) uppgår till 2 100 000 000 EUR, och finansieringen av den ska fördelas lika mellan EU, Eurocontrol och deltagande offentliga och privata partner.

1.      Europaparlamentet påminner om det gemensamma företagets viktiga roll när det gäller att samordna och genomföra forskningen inom Sesar-projektet, som är en hörnsten i det gemensamma europeiska luftrummet. Parlamentet noterar också att införandefasen av Sesarprojektet började under 2014.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten förklarat att det gemensamma företagets årsredovisning för 2013 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2013 och av resultatet av transaktioner och kassaflöden för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser.

3.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets slutliga budget för budgetåret 2013 innehöll åtagandebemyndiganden på 64 300 000 EUR och betalningsbemyndiganden på 105 400 000 EUR. Parlamentet noterar vidare att utnyttjandegraden för åtagande- och betalningsbemyndigandena var 99,6 respektive 94,7 %.

4.  Europaparlamentet noterar att den 31 december 2013 bestod det gemensamma företagets utvecklingsfas av sexton medlemmars (inklusive Eurocontrol) arbete med programverksamhet där över hundra privata och offentliga enheter och underleverantörer deltog. Av de 358 projekten inom Sesar-projektet som omfattades av det tredje multilaterala ramavtalet höll 333 på att genomföras eller hade slutförts.

5.  Europaparlamentet påpekar att av de 595 000 000 EUR i medfinansiering som unionen och Eurocontrol skulle betala till de övriga 15 medlemmarna inom det tredje multilaterala ramavtalet hade åtaganden gjorts för 100 %. Parlamentet påpekar också att 55 % (316 000 000 EUR) hade betalats ut per den 31 december 2013, medan resterande 45 % (279 000 000 EUR) förväntas betalas senast den 31 december 2016.

6.  Europaparlamentet konstaterar att under 2013 ingick det gemensamma företaget sitt fjärde multilaterala ramavtal, vilket trädde i kraft den 1 januari 2014 och gäller för de återstående tre åren av det gemensamma företagets livslängd. Parlamentet noterar att det fjärde multilaterala ramavtalet föreskriver en minskning av antalet projekt till 250 genom sammanslagningar och en avsättning av 38 000 000 EUR i finansiering av nya operativa verksamheter. Parlamentet konstaterar att denna avsättning kommer att ställas till förfogande av det gemensamma företaget och åstadkoms genom synergier från sammanslagningarna.

7.  Europaparlamentet uppmanar det gemensamma företaget att för den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten lägga fram en rapport om bidragen från alla medlemmar, utöver kommissionen, inbegripet tillämpningen av utvärderingsbestämmelserna för bidrag in natura, tillsammans med en bedömning från kommissionen.

Rättslig ram

8.  Europaparlamentet noterar att den 13 december 2013 antog det gemensamma företagets styrelse i samförstånd med kommissionen preliminära finansiella bestämmelser för programperioden 2014–2020. Parlamentet påminner om att de finansiella bestämmelserna har antagits i enlighet med kommissionens rambudgetförordning(15) som gäller från den 1 januari 2014.

9.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets finansiella bestämmelser är föremål för flera kommande yttranden och ett beslut från kommissionen, särskilt när det gäller huruvida de undantag avseende finansiering som gällde under den föregående programperioden ska fortsätta.

10. Europaparlamentet uppmärksammar parlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande(16) och den efterföljande politiska överenskommelsen om separat ansvarsfrihet för gemensamma företag.

System för intern kontroll

11. Europaparlamentet noterar att i enlighet med den samordnade strategiska revisionsplanen 2012–2014 för det gemensamma företaget gjorde kommissionens tjänst för internrevision en begränsad översiktlig granskning av förfarandet för avslutande av bidragsförvaltningsprojekt och en riskbedömning av informationsteknik. Parlamentet noterar dessutom att internrevisionsfunktionen gjorde en regelefterlevnadsrevision av förvaltningen av upphandling och kontrakt samt en översiktlig granskning av behörighetstilldelningar när det gäller ABAC Workflow under 2013.

12. Europaparlamentet påpekar att det gemensamma företaget har vidtagit särskilda åtgärder för att förhindra intressekonflikter bland de tre viktigaste aktörerna: styrelseledamöter, anställda och experter.

13. Europaparlamentet noterar att från oktober 2013 till mars 2014 genomfördes kommissionens andra interimsutvärdering och vid den bedömdes det gemensamma företaget i fråga om genomförandet av dess inrättandeförordning, arbetsmetoder, uppnådda resultat och den allmänna ekonomiska ställningen. Parlamentet betonar att rapporten innehåller två huvudrekommendationer. Den första gäller behovet av att bättre tillgodose medlemsstaters särskilda informations- och kommunikationsbehov, och den andra gäller behovet av att fortsätta ansträngningarna för att förbättra den årliga uppfyllelsen av det gemensamma företagets mål. Parlamentet är bekymrat över att den årliga uppfyllelsen av det gemensamma företagets mål var 82 % vid utgången av 2012 (60 % 2010) och anser att resultatet måste förbättras.

14. Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att förbättringarna av förhandskontrollen har genomförts.

Övervakning och rapportering av forskningsresultat

15. Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget den 31 maj 2013 offentliggjorde sin årsrapport om övervakningen av tillämpningen av de immaterialrättsliga bestämmelserna under alla budgetår före 2013. Parlamentet noterar dessutom att det gemensamma företagets styrelse den 30 oktober 2013 antog sammanställningen av bedömningen av äganderätten till förgrundinformation och relevanta ägarförhållanden för alla budgetår före 2013.

16. Europaparlamentet anser att där så är lämpligt bör förbindelserna stärkas mellan det gemensamma företaget och det gemensamma företaget Clean Sky. Parlamentet uppmanar kommissionen att arbeta med båda de gemensamma företagen för att förbättra kommunikationen och förstärka synergierna och komplementariten, samtidigt som den måste se till att det inte finns någon risk för överlappningar mellan de två gemensamma företagen.

17. Europaparlamentet konstaterar från revisionsrättens rapport att det gemensamma företaget spred forskningsprojektresultat genom att lämna detaljerade uppgifter om projektresultat och processer till berörda intressenter på sitt extranät och genom att offentliggöra allmän sammanfattande information om projektresultaten under 2013 i sin årliga verksamhetsrapport för 2013.

18. Europaparlamentet uppmanar det gemensamma företaget att för den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten lägga fram en rapport om de socioekonomiska vinsterna av redan genomförda projekt. Parlamentet kräver att denna rapport lämnas till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten tillsammans med en utvärdering från kommissionen.

19. Europaparlamentet påminner om att parlamentet tidigare begärt att revisionsrätten ska utarbeta en särskild rapport om de gemensamma företagens kapacitet, tillsammans med deras privata partner, för att säkra ett mervärde och ett effektivt genomförande av unionens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration.

11.3.2015

YTTRANDE från utskottet för transport och turism

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2013

(2014/2130(DEC))

Föredragande av yttrande: Dominique Riquet

FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten konstaterat att räkenskaperna för det gemensamma företaget Sesar (företaget) varit korrekta för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet konstaterar att företagets årliga budget för 2013 uppgick till 64,3 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 105,4 miljoner euro i betalningsbemyndiganden och att genomförandegraden uppgick till 99,6 respektive 94,7 procent.

3.  Europaparlamentet påminner om företagets roll när det gäller att samordna och genomföra forskningen inom Sesar-projektet, som är en hörnsten i det gemensamma europeiska luftrummet. Parlamentet konstaterar att införandefasen av Sesarprojektet började under 2014.

4.  Europaparlamentet konsterar att den 31 december 2013 bestod företagets utvecklingsfas av sexton medlemmars (inklusive Eurocontrol) arbete med programverksamhet där över hundra privata och offentliga enheter och underleverantörer deltog. Av de 358 projekten inom Sesarprogrammet höll 333 (93 %) på att genomföras eller hade slutförts.

5.  Europaparlamentet välkomnar att företaget har infört specifika åtgärder för att förebygga konflikter och att man har genomfört förbättringarna rörande förhandskontrollen. Dessutom efterlyser parlamentet att en allmän öppenhetsprincip ska tillämpas.

6.  Europaparlamentet föreslår att den verkställande direktören för det gemensamma företaget Sesar beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2013.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

24.2.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 452, 16.12.2014, s. 58.

(2)

EUTC 452, 16.12.2014, s. 59.

(3)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 64, 2.3.2007, s. 1.

(6)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328, 7.12.2013, s.42.

(8)

EUT C 452, 16.12.2014, s. 58.

(9)

EUTC 452, 16.12.2014, s. 59.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUT L 64, 2.3.2007, s. 1.

(13)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328, 7.12.2013, s.42.

(15)

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.)

(16)

EUT L 163, 29.5.2014, s. 21.

Rättsligt meddelande