Eljárás : 2014/2080(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0111/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0111/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.15
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0124

JELENTÉS     
PDF 147kWORD 88k
31.3.2015
PE 539.743v02-00 A8-0111/2015

az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság

(2014/2080(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ryszard Czarnecki

MÓDOSÍTÁSOK
1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság

(2014/2080(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–       tekintettel az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2014)0510 - C8-0149/2014)(2),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az ellenőrzés alá vont intézmények válaszaival együtt(3),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(4),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(5),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0111/2015),

1.      mentesítést ad az Európai Unió Bírósága hivatalvezetője számára az Európai Unió Bírósága 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.        utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, IV. szakasz – Bíróság

(2014/2080(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, IV. szakasz – Bíróság

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0111/2015),

1.   elégedetten veszi tudomásul, hogy a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék megállapította, hogy az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) tekintetében az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódóan ellenőrzött területeken nem tárt fel lényeges hiányosságokat;

2.   örül annak, hogy a Számvevőszék ellenőrzési munkája alapján úgy vélte, hogy a 2013. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évet illetően az intézmények és szervek igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek;

3.   megállapítja, hogy 2013-ban a Bíróság összesen 354 880 000 euró összegű előirányzattal rendelkezett (2012-ben ez az összeg 348 300 000 euró volt), és hogy az előirányzatok végrehajtási aránya 96,3%-os volt; sajnálja, hogy 2013-ban csökkent a kihasználási arány a 2012-es 98,6%-hoz képest;

4.   nyugtázza, hogy az alacsonyabb végrehajtási arány azzal magyarázható, hogy az eredeti 2013-as előirányzatok a fizetések és nyugdíjak összesen majdnem 6 000 000 euró értékű kiigazítására tett javaslatot is magukban foglalták, ugyanakkor a Tanács végül nem egyezett bele a kiigazításba; kiemeli, hogy a bérkiigazításra vonatkozó, a várakozásokkal ellentétes bírósági ítélet indokai már nem állnak fenn, mivel 2014-ben megállapodás született az új személyzeti szabályzatról;

5.   hangsúlyozza azonban, hogy a Bíróság költségvetése tisztán adminisztratív jellegű, amelynek nagy részét az intézményben dolgozókkal kapcsolatos kiadások teszik ki; tudomásul veszi a felhasználási arány csökkenésének indoklását, amelyről a Bíróság a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves tevékenységi jelentése számol be;

6.   megjegyzi, hogy a Bíróság 2013-ban 701 ügyet zárt le (2012-ben 595-öt) és 699 új ügyet tárgyalt (2012-ben 632-öt), köztük 450 fellebbezést és előzetes döntéshozatal iránti kérelmet; örvend a pozitív statisztikai eredményeknek, azonban úgy véli, hogy a jó eredmény ellenére is van lehetőség a javításra;

7.   tudomásul veszi, hogy 2013-ban a Törvényszékhez 790 új ügy érkezett be, 702 ügyet lezárt és 1325 ügy folyamatban van, tehát 2012-höz képest átlagosan nőtt az eljárások száma; megjegyzi, hogy az eljárások időtartama némileg csökkent; rámutat arra, hogy a kilencedik tanács létrehozása 2013-ban nem járult hozzá a Törvényszék hatékonyságának növeléséhez, ennek ellenére ismételten hangot ad annak az álláspontjának, hogy a Törvényszék emberi erőforrásait növelni kell;

8.   megállapítja, hogy 2013-ban a Közszolgálati Törvényszéken csökkent az új ügyek száma és 2012-höz képest nőtt a folyamatban lévő és lezárt ügyek száma; úgy véli, hogy e gyenge eredmények ellenére a Közszolgálati Törvényszék feloszlatása nem megfelelő válasz a Tanács régóta hangoztatott ellenérveire;

9.   véleménye szerint van további fejlődési lehetőség a Bíróság rendelkezésére álló meglévő források keretén belül; hangsúlyozza, hogy a 2013-ban végrehajtott belső reformok, nevezetesen az új törvényszéki tanács és az új tanácsnoki poszt létrehozása, valamint a működési szabályzat – különösen nyelvészeti és informatikai téren végrehajtott – reformja és egyéb kiegészítő szabályok reformja következtében a rendszer pozitív irányba változott, ami lehetővé tette az erőforrások optimalizálásának fokozását; ösztönzi a Bíróságot a megkezdett munka folytatására;

10. új irányítási struktúra kialakítását javasolja az intézménynek, amely az emberi jogok európai egyezménye 6. cikkével nagyobb összhangot teremtve jobban szétválasztja az igazságszolgáltatási és az igazgatási tényezőket, annak érdekében, hogy a bíráknak ne kelljen olyan határozatok elleni fellebbezés ügyében ítélkezniük, amelyekben hivataluk közvetlenül részt vett;

11. emlékeztet rá, hogy a 2012. évi mentesítésről szóló állásfoglalására adott válaszában a Bíróság úgy vélekedett, hogy a meghallgatások és az ítéletek számának növekedése nem fog a produktivitás jelentős mértékű növekedéséhez vezetni;rámutat, hogy másrészről a Bíróság a bírák számának növelését kérte;sürgeti a Bíróságot, hogy kérjen külső szakértői értékelést, amely külső eszközöket biztosítana számára az általa felvetett problémák lehetséges megoldásának beazonosítására;

12. hangsúlyozza a soknyelvűség tiszteletben tartásának különleges jelentőségét az Európai Unió Bíróságán, mivel annak nem csak a Bíróság esetjogához való hozzáférés terén kell az egyenlőséget biztosítania, hanem a jogvita feleinek a Bíróság előtti esélyegyenlőségét is garantálnia kell;

13. sajnálja, hogy a mentesítési eljárás során nem állt rendelkezésre elegendő információ a bírák külső tevékenységeinek listájáról; kéri, hogy a Bíróság tegyen közzé a honlapján egy nyilvántartást, amely részletes információkat tartalmaz a bírák külső tevékenységeiről;

14. kéri a Bíróságot, hogy nyújtson be jelentést arra a két, egykor fordítóként dolgozó nyugdíjas tisztviselőre vonatkozóan, akik fordítási szerződéseket nyertek el, és jelentésében igazolja, hogy a helyzet az összeférhetetlenség és a díjazás tekintetében egyaránt megfelel a személyzeti szabályzatnak;

15. kéri, hogy a Bíróság fontolja meg a hivatalainak összevonását az eljárási tevékenységek bíróságok közötti jobb összehangolásának biztosítása érdekében;

16. nyugtázza az e-Curia alkalmazásban eszközölt javításokat; tudomásul veszi, hogy az alkalmazás még nem érte el teljes potenciálját; javasolja, hogy a Bíróság dolgozzon ki tervet annak érdekében, hogy az összes tagállamot ösztönözze az alkalmazás használatára;

17. tudomásul veszi, hogy 2013-ban beindult az ítélkezési jelentések digitalizálási projektje, amely a nyomtatott változatot hivatott kiváltani; úgy véli, hogy ezt a projektet már korábban meg lehetett volna valósítani;

18. az éves tevékenységi jelentésben közölt adatok alapján úgy véli, hogy a Bíróság feladatai teljesítésének veszélyeztetése nélkül tovább csökkenthetné a papíralapú másolatok számát;

19. tekintettel arra, hogy a Bíróság első élő internetes közvetítését 2013-ban sugározta, ösztönzi a Bíróságot, hogy szélesebb körben alkalmazza ezt a technológiát, és alkalmazza azt a munkájával kapcsolatos egyéb területeken is;

20. tudatában van, hogy a Bíróságon a tolmácsolás minősége alapvető fontosságú, és hogy nincs lehetőség a meghallgatások számának szabályozására; úgy véli azonban, hogy a meghallgatásokat lehetne hatékonyabban tervezni; javasolja, hogy a Bíróság − intézményközi kapcsolatai révén − azonosítsa a többi intézmény által alkalmazott bevált gyakorlatokat ezen a téren;

21. tudomást vesz a Bíróság belső források igénybevételét előtérbe helyező politikájáról, különös tekintettel a fordítói szolgálatokra; megérti, hogy néhány nyelvi kombinációban nehéz jogi háttérrel rendelkező szakembereket találni; mély aggodalmának ad hangot azonban a külső fordításokra szánt fel nem használt előirányzatok nagyon magas – 2 200 000 eurós – aránya miatt; úgy véli, hogy amennyiben kiszervezésre van szükség, e téren is megtakarítást kell elérni;

22. kéri a Bíróságtól, hogy fontolja meg egy „igényalapú fordítás” rendszerének bevezetését egyes esetekre vonatkozóan, és használja nagyobb gyakorisággal a technológiai alapú fordítási eszközöket;

23. kéri, hogy a Bíróság eseti alapon mérje fel a fordítás szükségességét, amennyiben az adott eset az uniós polgárokat csak csekély mértékben érinti;

24. aggodalommal állapítja meg, hogy hatalmas különbségek vannak a különböző uniós intézmények fordítási költségei között; ezért kéri a fordítással foglalkozó intézményközi munkacsoportot, hogy tárja fel az említett különbségek okát és javasoljon megoldásokat ezen egyenlőtlenségek megszüntetésére, illetve a fordítási költségek harmonizálására a minőség és a nyelvi sokszínűség teljes mértékű tiszteletben tartása mellett; megjegyzi, hogy ebből a célból a munkacsoportnak újra kell kezdenie az intézményközi együttműködést a bevált gyakorlatok és az eredmények megosztása céljából, valamint azonosítania kell azokat a területeket, ahol erősíteni lehet az intézményközi együttműködést vagy megállapodásokat; rámutat, hogy a munkacsoportnak törekednie kell továbbá az egységes módszertan kialakítására a fordítási költségek kimutatását illetően minden egyes intézménynél, a költségek elemzésének és összehasonlításának megkönnyítése céljából; megjegyzi, hogy a munkacsoportnak 2015 végéig kell beszámolnia az eredményekről; kér minden intézményt, hogy aktívan vegyenek részt az intézményközi munkacsoport tevékenységében; e tekintetben emlékeztet a többnyelvűség tiszteletben tartásának alapvető fontosságára az uniós intézményeknél, annak érdekében, hogy biztosításuk az egyenlő bánásmódot és az esélyegyenlőséget az Unió minden polgára számára;

25. úgy véli, hogy válság és általános költségvetési megszorítások idején csökkenteni kell az uniós intézmények személyzete részére tartott „irodán kívüli napok” költségeit, és ezeket lehetőség szerint az intézmények saját épületeiben kell megtartani, mivel a belőlük származó többletérték nem indokol ilyen magas költségeket;

26. reméli, hogy a Bíróság a jövőben is keresni fogja a házon belüli új szinergiákat, különösen a fordítás és a tolmácsolás terén;

27. ismételten kéri, hogy a bírósági ülések napirendjét mellékeljék a megfelelő évre vonatkozó éves tevékenységi jelentéshez;

28. azt javasolja, hogy dolgozzanak ki objektív kritériumokat az ítéletek meghozatalában mutatkozó túlzott késedelem meghatározására;

29. sajnálja, hogy a 2004 után csatlakozott tagállamok felső vezetői szinten nem képviseltetik magukat az intézményben; ismételten hangsúlyozza, hogy az irányítás szintjén jobb földrajzi egyensúlyt kell elérni;

30. aggodalmát fejezi ki a nők alacsony aránya miatt a Bíróság felelősséggel járó álláshelyein (70%–30%); kéri egy olyan esélyegyenlőségi terv megvalósítását, amely külön vonatkozik a vezetői álláshelyekre ezen egyenlőtlenség mielőbbi megszüntetése céljából;

31. tudomásul veszi, hogy a hivatali gépjárművek magáncélra történő használatára vonatkozó bírósági szabályok hasonlóak, mint a többi intézménynél alkalmazott szabályok; úgy véli, hogy ezeket a szabályokat a − különösen a magáncélú felhasználás esetén felmerülő − költségek csökkentése érdekében frissíteni kell;

32. felhívja a Bíróságot, hogy csökkentse a bírák és a személyzet rendelkezésére álló hivatali gépjárművek számát, és tegyen jelentést a Parlamentnek az így elért megtakarításokról; azon a véleményen van, hogy ennek nyomán felül kell majd vizsgálni a sofőrök beosztását is; emlékeztet rá, hogy a sofőrök által nyújtott többletszolgáltatások költségeit az uniós adófizetők viselik;

33. úgy véli, hogy a Bíróságnak további kötelezettségeket kell vállalnia a környezetvédelem terén azáltal, hogy továbbfejleszti a kibocsátáscsökkentés terén már meglévő intézkedéseit, és hogy a közbeszerzési eljárások során környezetvédelmi követelményeket iktat be;

34. tudomásul veszi a Bíróság elkötelezettségét a személyzetfelvételi és beszerzési eljárások időben történő felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatos rendszerének további fejlesztésére; támogatja a Bíróságot abban, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a juttatások kezelését, és javítsa teljesítési színvonalát;

35. úgy véli, hogy a tárgyalásos eljárás keretében megkötött szerződések száma igen magas; kéri, hogy részletesen tájékoztassák ennek indokairól;

36. kéri, hogy a titoktartásra és az adatvédelemre vonatkozó érvényes szabályokkal összhangban a Bíróság éves tevékenységi jelentéseiben számoljon be a lezárt OLAF-esetek eredményeiről és következményeiről, amennyiben a vizsgálat érintette az intézményt vagy annak bármelyik alkalmazottját;

37. tudomást vesz az éves tevékenységi jelentéshez csatolt bírósági ingatlanpolitikáról;

38. örömmel nyugtázza, hogy a Bíróság ennyire alapos és részletes éves tevékenységi jelentést készített, amely részletes információt tartalmaz az emberierőforrás-menedzsmentjéről, a Parlament kérésének megfelelően;

39. aggódik a visszaélések bejelentésére vonatkozó belső szabályok elfogadásának késedelme miatt; felhívja a Bíróságot, hogy további késedelem nélkül vezesse be ezeket a szabályokat;

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

(1)

HL L 66., 2013.3.8.

(2)

HL C 403., 2014.11.13., 1. o.

(3)

HL C 398., 2014.11.12., 1. o.

(4)

HL C 403., 2014.11.13., 128. o.

(5)

HL L 248., 2012.9.16., 1. o.

(6)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

Jogi nyilatkozat