Διαδικασία : 2014/2134(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0112/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0112/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.57
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0166

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 185kWORD 95k
31.3.2015
PE 541.306v02-00 A8-0112/2015

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2134(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Ryszard Czarnecki

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2134(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(1),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 209,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 521/2008 του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2008, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο»(5),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»(6), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 12,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(7),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0112/2015),

1.      χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2013·

2.      εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2134(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(9),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(10) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(11),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 209,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 521/2008 του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2008, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο»(13),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»(14), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 12,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(15),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0112/2015),

1.      εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2013·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2», στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2134(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0112/2015),

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (εφεξής «Κοινή Επιχείρηση») συστάθηκε τον Μάιο του 2008 ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 521/2008, για τη χρονική περίοδο έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, με αντικείμενο την ανάπτυξη εμπορικών εφαρμογών και ως εκ τούτου τη διευκόλυνση των περαιτέρω προσπαθειών της βιομηχανίας για ταχεία διάδοση των τεχνολογιών κυψελών καυσίμου και υδρογόνου,

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη της κοινής επιχείρησης είναι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, ο Βιομηχανικός Όμιλος της Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας για τις Κυψέλες Καυσίμου και το Υδρογόνο (εφεξής «Βιομηχανικός Όμιλος») και ο Ερευνητικός Όμιλος N. ERGHY (εφεξής «Ερευνητικός Όμιλος»),

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στην Κοινή Επιχείρηση για ολόκληρη την περίοδο ανέρχεται σε ποσό 470.000.000 ευρώ, που καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του Εβδόμου προγράμματος-πλαισίου, και από το οποίο το μέρος που διατίθεται για δαπάνες λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20.000.000 ευρώ,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βιομηχανικός Όμιλος αναμένεται ότι θα συνεισφέρει καλύπτοντας το 50% των δαπανών λειτουργίας, ο Ερευνητικός Όμιλος θα καλύψει το ένα δωδέκατο των δαπανών λειτουργίας, και αμφότεροι θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών μέσω συνεισφορών σε είδος τουλάχιστον ίσων με τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης,

Δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση

1.      επισημαίνει ότι, κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο («το Συνέδριο»), οι ετήσιοι λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης για το 2013 παρέχουν πιστή εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2013 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της·

2.      σημειώνει επιπλέον ότι ο οριστικός προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2013 περιλάμβανε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 74,5 εκατομμυρίων ευρώ και πιστώσεις πληρωμών ύψους 69,7 εκατομμυρίων ευρώ· επισημαίνει επίσης ότι τα ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών ανήλθαν σε 98,9% και 56,7%, αντίστοιχα· επισημαίνει ότι το ύψος των πιστώσεων πληρωμών υπολείπεται εκείνου του προηγούμενου έτους, γεγονός που οφείλεται στην αναβολή χρηματοδότησης τριών έργων·

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

3.      επισημαίνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, το πρόγραμμα της κοινής επιχείρησης αποτελείτο από 130 συμφωνίες επιδότησης, οι οποίες συνάφθηκαν μετά από πέντε ετήσιες προσκλήσεις που προκηρύχθηκαν μεταξύ 2008 και 2012· επισημαίνει ότι οι επιδοτήσεις αυτές ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 365 εκατομμυρίων ευρώ και αντιστοιχούν στο 81% της μέγιστης συνεισφοράς της Ένωσης στην Κοινή Επιχείρηση για ερευνητικές δραστηριότητες ύψους 452,5 εκατομμυρίων ευρώ·

4.     επισημαίνει ότι άλλες 23 συμφωνίες επιδότησης υπογράφηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2013-1, και άλλες δύο επιδοτήσεις στο πλαίσιο της προκήρυξης 2013-2, για ποσά 75.200.000 ευρώ και 7.000.000 αντίστοιχα·

5.      καλεί την Κοινή Επιχείρηση να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση σχετικά με τις συνεισφορές όλων των μελών εκτός της Επιτροπής, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εφαρμογή των μεθόδων αξιολόγησης, μαζί με αξιολόγηση από την Επιτροπή·

Νομικό πλαίσιο

6.      επισημαίνει ότι ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης εγκρίθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2012 και άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2013, ενώ ο πρότυπος δημοσιονομικός κανονισμός για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 209 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού, τέθηκε σε ισχύ μόλις στις 8 Φεβρουαρίου 2014· επισημαίνει ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες της Κοινής Επιχείρησης τροποποιήθηκαν προκειμένου να αντικατοπτρίζουν τις εν λόγω αλλαγές στις 30 Ιουνίου 2014·

7.      επισημαίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(17), και τη συνακόλουθη πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τη χωριστή απαλλαγή των κοινών επιχειρήσεων δυνάμει του άρθρου 209 του δημοσιονομικού κανονισμού·

8.      καλεί το Συνέδριο να υποβάλει πλήρη και κατάλληλη δημοσιονομική αξιολόγηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Κοινής Επιχείρησης για την περίοδο έως την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμων και Υδρογόνο 2»·

Συστήματα εσωτερικού ελέγχου

9.      επισημαίνει ότι το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου της Κοινής Επιχείρησης, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο της υπηρεσίας εσωτερικού λογιστικού ελέγχου της Επιτροπής και του κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά την Κοινή Επιχείρηση για την περίοδο 2011-2013, διενήργησε, κατά τη διάρκεια του 2013, έλεγχο των διαπραγματεύσεων, της σύναψης συμβάσεων και της προχρηματοδότησης στο πλαίσιο της διαχείρισης επιχορηγήσεων, ενώ παρείχε και άλλες υπηρεσίες διασφάλισης και παροχής συμβουλών·

10.    παρατηρεί με ανησυχία ότι στην τελική έκθεση σχετικά με τη διαχείριση επιχορηγήσεων επισημαίνεται η ανάγκη μείωσης του χρόνου, αφενός έως τη σύναψη της επιχορήγησης και αφετέρου έως την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, καθώς και η ανάγκη διευκρίνισης ορισμένων πτυχών της διαδικασίας της κοινής επιχείρησης που αφορά τους ελέγχους οικονομικής βιωσιμότητας· επισημαίνει την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την υλοποίηση αυτών των συστάσεων, καθώς και για την συνεκτίμηση του αντικτύπου του νέου νομοθετικού πλαισίου και των νέων κανόνων δυνάμει του προγράμματος «Ορίζων 2020», και καλεί την Κοινή Επιχείρηση να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής του·

11.    επισημαίνει ότι η Κοινή Επιχείρηση, όπως ακριβώς και οι κοινές επιχειρήσεις ARTEMIS, Clean Sky, Eniac και ΠΚΦ, αποτέλεσε αντικείμενο αξιολόγησης κινδύνου σε θέματα ΤΠ που σχετίζονται με τις κοινές τους υποδομές ΤΠ, την οποία διεξήγαγε η υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου της Επιτροπής·

12.    αντιλαμβάνεται ότι η κοινή επιχείρηση έχει προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να αποτραπούν οποιεσδήποτε συγκρούσεις συμφερόντων για τις τρεις βασικές κατηγορίες ενδιαφερομένων της: μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εμπειρογνώμονες και υπάλληλοι, με τον σαφή προσδιορισμό του τι συνιστά σύγκρουση συμφερόντων, τη δημιουργία βάσης δεδομένων με όλα τα σχετικά στοιχεία, και τον καθορισμό σχετικών διαδικασιών διαχείρισης· επισημαίνει ότι η γραπτή διαδικασία σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2014· επισημαίνει ότι η Επιτροπή ζήτησε την αναβολή της έγκρισης των ειδικών μέτρων, προκειμένου να καταρτιστεί ένα εναρμονισμένο υπόδειγμα μέτρων, δεδομένου του οριζόντιου χαρακτήρα του θέματος· καλεί την Κοινή Επιχείρηση να προχωρήσει σύντομα στην έγκριση αυτών των ειδικών μέτρων·

13.    επισημαίνει ότι μεταξύ Νοεμβρίου 2012 και Μαΐου 2013 διεξήχθη από την Επιτροπή η δεύτερη ενδιάμεση αξιολόγηση της Κοινής Επιχείρησης· επισημαίνει ότι η έκθεση περιλαμβάνει διάφορες συστάσεις, όπως τη διάθεση περισσότερων πόρων σε επιχειρησιακά καθήκοντα, με τον επιμερισμό των διοικητικών λειτουργιών με άλλες κοινές επιχειρήσεις ή/και την εκ νέου ανάθεσή τους στις υπηρεσίες της Επιτροπής, όπως επίσης με μεγαλύτερη επικέντρωση στη στρατηγική έρευνας για τη συνέχιση της Κοινής Επιχείρησης στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» σύμφωνα με τις τρεις βασικές αρχές (ευθυγράμμιση με τις πολιτικές της ΕΕ, τομείς στους οποίους η Ευρώπη υπερέχει ή έχει τη δυνατότητα υπεροχής, προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του τομέα), και την ενίσχυση της ικανότητας για αλλαγή· επισημαίνει ότι η Κοινή Επιχείρηση αναθεωρεί το σχέδιο δράσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα·

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

14.    επισημαίνει ότι η απόφαση για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο(18) καθιερώνει σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων το οποίο καλύπτει την προστασία, τη διάδοση και τη μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων· διαπιστώνει ότι το 2013 αυξήθηκε η ικανότητα της Κοινής Επιχείρησης για παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα ερευνητικά αποτελέσματα των έργων της, καθώς και σχετικά με την αξιολόγηση της επίτευξης του προγράμματός της, με την πρόσληψη υπαλλήλου αρμόδιου για θέματα διαχείρισης γνώσης και πολιτικής· επισημαίνει τη θέσπιση νέου μέσου πληροφορικής που βοηθά στην ανάλυση και τη σύνοψη των αποτελεσμάτων των έργων που ολοκληρώνονται, καθώς και στην ανάρτηση στον ιστότοπo της κοινής επιχείρησης, των πρώτων δημόσιων νέων στοιχείων σχετικά με τα παραδοτέα που προέρχονται από περίπλοκα έργα·

15.    καλεί την Κοινή Επιχείρηση να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, σχετικά με τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη από τα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί· ζητεί να υποβληθεί η ανωτέρω έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή μαζί με αξιολόγηση από την Επιτροπή·

16.    αναγνωρίζει τις προσπάθειες της κοινής επιχείρησης όσον αφορά το ενδεχόμενο χρήσης του συστήματος ΤΠ της Επιτροπής για παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά με την προστασία, τη διάδοση και τη μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και για την ανάπτυξη της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση προόδου της Επιτροπής για το 2012 σχετικά με τις δραστηριότητες των κοινών επιχειρήσεων(19)·

17.    υπενθυμίζει ότι η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή είχε ζητήσει σε προηγούμενο στάδιο από το Συνέδριο να συντάξει ειδική έκθεση για την ικανότητα των κοινών επιχειρήσεων, μαζί με τους εταίρους τους από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να εξασφαλιστούν η προστιθέμενη αξία και η αποτελεσματική εκτέλεση των προγραμμάτων της Ένωσης στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης τεχνολογίας και της επίδειξης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller, Неджми Али, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Ferrara

(1)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 67.

(2)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 68.

(3)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 153, 12.6.2008, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 169, 7.6.2014, σ. 108.

(7)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(8)

ΕΕ L 38, 7.2.2014, σ. 2.

(9)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 67.

(10)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 68.

(11)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(13)

ΕΕ L 153, 12.6.2008, σ. 1.

(14)

ΕΕ L 169, 7.6.2014, σ. 108.

(15)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(16)

ΕΕ L 38, 7.2.2014, σ. 2.

(17)

ΕΕ L 163, 29.5.2014, σ. 21.

(18)

Άρθρο 7 της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 412, 30.12.2006, σελ. 6).

(19)

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες των κοινών επιχειρήσεων των Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών το 2012 (SWD(2013) 539 τελικό).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου