Menettely : 2014/2134(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0112/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0112/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.57
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0166

MIETINTÖ     
PDF 155kWORD 72k
31.3.2015
PE 541.306v02-00 A8-0112/2015

vastuuvapauden myöntämisestä polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2134(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Ryszard Czarnecki

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2134(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–       ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05306/2015 – C8-0049/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–       ottaa huomioon polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivan yhteisyrityksen perustamisesta 30. toukokuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 521/2008(5),

–       ottaa huomioon toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 559/2014(6) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(7),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(8),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0112/2015),

1.      myöntää toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.      esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä

(2014/2134(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä yhteisyrityksen vastaukset(9),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(10) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–       ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05306/2015 – C8-0049/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(11),

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(12) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–       ottaa huomioon polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivan yhteisyrityksen perustamisesta 30. toukokuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 521/2008(13),

–       ottaa huomioon toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 559/2014(14) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(15),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(16),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0112/2015),

1.      hyväksyy polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2134(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0112/2015),

A.     ottaa huomioon, että polttokenno- ja vety-yhteisyritys perustettiin toukokuussa 2008 asetuksella (EY) N:o 521/2008 julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeeksi ajanjaksoksi, joka ulottuu 31. päivään joulukuuta 2017, ja että tarkoituksena on keskittyä kehittämään markkinasovelluksia ja helpottaa siten teollisuuden pyrkimyksiä ottaa polttokenno- ja vetyteknologiat nopeasti käyttöön;

B.     ottaa huomioon, että yhteisyrityksen perustajaosakkaat ovat komission edustama unioni, eurooppalaisen polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisen teknologia-aloitteen teollisuusryhmittymä ja tutkimusryhmittymä N.ERGHY;

C.     ottaa huomioon, että unioni rahoittaa yhteisyritystä koko ajanjakson ajan enintään 470 000 000 eurolla tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman talousarviosta ja että juokseviin kustannuksiin varattu osuus saa olla enintään 20 000 000 euroa;

D.     ottaa huomioon, että teollisuusryhmittymän odotetaan kattavan 50 prosenttia ja tutkimusryhmittymän kahdestoistaosa juoksevista kustannuksista ja että molempien on määrä osallistua operatiivisen toiminnan rahoittamiseen luontaissuorituksin, joiden arvo on vähintään yhtä suuri kuin unionin rahoitusosuus;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.      panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin on todennut, että yhteisyrityksen taloudellinen asema 31. joulukuuta 2013 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty varainhoitovuoden 2013 tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten mukaisesti;

2.      panee lisäksi merkille, että yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2013 lopullinen talousarvio sisälsi 74,5 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 69,7 miljoonaa euroa maksumäärärahoina; toteaa lisäksi, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 98,9 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste oli 56,7 prosenttia; toteaa, että maksumäärärahojen käyttöaste oli alhaisempi kuin edeltävänä vuonna, mikä johtuu siitä, että kolmen hankkeen rahoitusta lykättiin;

Ehdotuspyyntömenettelyt

3.      toteaa, että yhteisyrityksen ohjelmaan sisältyi 31. joulukuuta 2013 yhteensä 130 avustussopimusta, jotka liittyivät viiteen vuotuiseen ehdotuspyyntöön vuosien 2008 ja 2012 välisenä aikana; toteaa, että ehdotuspyyntöjen perusteella tehtiin yhteensä 365 miljoonan euron avustussopimukset, joiden osuus on 81 prosenttia tutkimustoimiin osoitettavan unionin rahoitusosuuden enimmäismäärästä (452,5 miljoonaa euroa);

4.     panee merkille, että ehdotuspyynnön 2013-1 perusteella allekirjoitettiin 23 uutta avustussopimusta ja ehdotuspyynnön 2013-2 tuloksena kaksi uutta sopimusta siten, että yhteissummat olivat 75 200 000 ja 7 000 000 euroa;

5.      kehottaa yhteisyritystä toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kertomuksen kaikkien muiden osakkaiden kuin komission rahoitusosuuksista, mukaan lukien arviointimenetelmien soveltaminen, sekä komission arvion;

Oikeusperusta

6.      ottaa huomioon, että unionin yleiseen talousarvioon sovellettava uusi varainhoitoasetus hyväksyttiin 25. lokakuuta 2012 ja se tuli voimaan 1. tammikuuta 2013, mutta uuden varainhoitoasetuksen 209 artiklassa tarkoitettuja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvia elimiä koskeva varainhoidon puiteasetus tuli voimaan vasta 8. helmikuuta 2014; ottaa huomioon, että yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännökset muutettiin näiden muutosten mukaisiksi 30. kesäkuuta 2014;

7.      panee merkille parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman(17) ja myöhemmän poliittisen yhteisymmärryksen yhteisyritysten erillisestä vastuuvapaudesta varainhoitoasetuksen 209 artiklan mukaisesti;

8.      kehottaa tilintarkastustuomioistuinta esittämään kattavan ja asianmukaisen taloudellisen arvion yhteisyrityksen oikeuksista ja velvoitteista aina siihen saakka, kun toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys aloittaa toimintansa;

Sisäisen valvonnan järjestelmät

9.      toteaa, että komission sisäisen tarkastuksen (IAS) ja yhteisyrityksen oman sisäisen tarkastuksen yhteisyritystä varten vuosille 2011–2013 laatiman koordinoidun strategisen tarkastussuunnitelman mukaisesti yhteisyrityksen oma sisäinen tarkastus suoritti yhden tarkastuksen, joka koski vuoden 2013 avustusten hallinnointia ja neuvottelua, sopimuksentekoa ja ennakkorahoitusta, ja antoi muita tarkastusvarmuuteen liittyviä palveluja ja konsultointipalveluja;

10.    panee huolestuneena merkille, että avustusten hallinnointia koskevassa loppukertomuksessa todettiin, että avustuksen myöntämisaikaa ja neuvotteluihin kuluvaa aikaa on tarpeen lyhentää ja että taloudellisia toimintaedellytyksiä koskevaa yhteisyrityksen menettelyä on syytä selventää joiltakin osin; panee merkille, että yhteisyritys on kehittänyt toimintasuunnitelman ottaakseen huomioon nämä suositukset ja uuden lainsäädännöllisen ympäristön ja erityisesti Horisontti 2020 -aloitteen uusien sääntöjen vaikutukset, ja kehottaa yhteisyritystä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle täytäntöönpanon tuloksista;

11.    panee merkille, että IAS teki yhteisyrityksestä ja ARTEMIS-, Clean Sky-, ENIAC- ja IMI-yhteisyrityksistä tietoteknisen riskinarvioinnin, joka koski niiden yhteisiä tietotekniikan infrastruktuureja;

12.    toteaa, että yhteisyritys on toteuttanut erityisiä toimenpiteitä estääkseen eturistiriidat kolmen keskeisen sidosryhmänsä (hallintoneuvoston jäsenet, asiantuntijat ja henkilöstö) osalta ja että näitä toimenpiteitä ovat selkeä määritelmä tilanteille, jotka on katsottava eturistiriidoiksi, ja tietokanta, joka sisältää kaikki eturistiriitoihin liittyvät tiedot sekä menettelyt eturistiriitojen hallinnoimiseksi; toteaa, että marraskuussa 2014 hallintoneuvostolle toimitettiin toimenpiteet sisältävä kirjallinen menettely; toteaa, että komissio pyysi lykkäämään erityisten toimenpiteiden hyväksymistä, jotta toimenpiteille voidaan tarjota yhdenmukaistettu malli aiheen horisontaalista luonnetta vastaavasti; kehottaa yhteisyritystä etenemään nopeasti näiden erityisten toimenpiteiden täytäntöönpanossa;

13.    toteaa, että komissio teki yhteisyritystä koskevan toisen väliarviointinsa marraskuun 2012 ja toukokuun 2013 välisenä aikana; panee merkille, että kertomuksessa esitettiin yhteisyritykselle useita suosituksia, muun muassa se, että toimiin olisi osoitettava enemmän resursseja jakamalla hallinnollisia toimintoja muiden yhteisyritysten kanssa ja/tai palauttamalla niitä komission yksiköihin, että tutkimusstrategiassa olisi yhteisyrityksen toimien jatkamiseksi Horisontti 2020 ‑ohjelman yhteydessä keskityttävä tarkemmin kolmeen keskeiseen periaatteeseen (yhdenmukaistaminen EU:n politiikkojen kanssa; alueet, joilla EU:lla on tai se voi saavuttaa johtavan aseman; mukautuminen alan muuttuviin tarpeisiin) ja että muutosvalmiuksia olisi parannettava; toteaa, että yhteisyritys tarkistaa parhaillaan toimintasuunnitelmaansa, jotta näihin seikkoihin voidaan puuttua;

Seuranta ja raportointi

14.    panee merkille, että seitsemättä puiteohjelmaa koskevassa päätöksessä(18) säädetään seuranta- ja raportointijärjestelmästä, joka kattaa tutkimustulosten suojan, levityksen ja siirron; panee merkille, että yhteisyritys lisäsi vuonna 2013 omia valmiuksiaan seurata hankkeidensa tutkimustuloksia ja raportoida niistä sekä arvioida ohjelmaansa liittyviä saavutuksia palkkaamalla tätä varten osaamisen hallinnasta ja osaamispolitiikasta vastaavan toimihenkilön; panee merkille, että yhteisyritys otti myös käyttöön hiljattain kehitetyn tietoteknisen välineen, jolla analysoidaan päätökseensaatujen hankkeiden tuloksia ja laaditaan niistä yhteenvetoja, ja että yhteisyritys raportoi verkkosivustollaan päätökseensaatujen hankkeiden tuloksena saaduista ensimmäisistä julkisista suoritteista;

15.    pyytää yhteisyritystä toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kertomuksen jo loppuun saatettujen hankkeiden sosioekonomisista hyödyistä; pyytää toimittamaan kyseisen kertomuksen yhteydessä vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle myös komission arvion;

16.    toteaa, että yhteisyritys selvittää myös mahdollisuuksia käyttää komission tietotekniikkajärjestelmää seurantaan, joka kattaa tutkimustulosten suojan, levityksen ja siirron, ja lisäksi se tutkii mahdollisuutta kehittää tulosraportointiaan vuoden 2012 edistystä koskevaan komission kertomukseen sisältyvien yhteisyritysten toimintaa koskevien kommenttien suuntaisesti(19);

17.    muistuttaa, että vastuuvapauden myöntävä viranomainen on pyytänyt aiemmin tilintarkastustuomioistuinta laatimaan erityiskertomuksen yhteisyritysten valmiudesta varmistaa yhdessä yksityisten kumppaniensa kanssa unionin tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin ohjelmien tuottama lisäarvo ja niiden tehokas täytäntöönpano.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

23.3.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

6

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Laura Ferrara

(1)

EUVL C 452, 16.12.2014, s. 67.

(2)

EUVL C 452, 16.12.2014, s. 68.

(3)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUVL L 153, 12.6.2008, s. 1.

(6)

EUVL L 169, 7.6.2014, s. 108.

(7)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(8)

EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.

(9)

EUVL C 452, 16.12.2014, s. 67.

(10)

EUVL C 452, 16.12.2014, s. 68.

(11)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(12)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(13)

EUVL L 153, 12.6.2008, s. 1.

(14)

EUVL L 169, 7.6.2014, s. 108.

(15)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(16)

EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.

(17)

EUVL L 163, 29.5.2014, s. 21.

(18)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18. joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, s. 6) ja erityisesti päätöksen 7 artikla.

(19)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Vuosikertomus yhteisten teknologia-aloitteiden yhteisyritysten edistyksestä vuonna 2012 ((SWD(2013) 539 lopullinen).

Oikeudellinen huomautus