Procedūra : 2014/2134(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0112/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0112/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.57
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0166

ZIŅOJUMS     
PDF 178kWORD 89k
31.3.2015
PE 541.306v02-00 A8-0112/2015

par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2134(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Ryszard Czarnecki

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2134(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2013. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildes(1),

–       ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 209. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2008. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 521/2008, ar ko izveido Kopuzņēmumu „Kurināmā elementi un ūdeņradis”(5),

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 559/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2”(6)un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu un 12. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(7),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(8),

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0112/2015),

1.      sniedz kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2014/2134(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2013. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildes(9),

–       ņemot vērā deklarāciju(10) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(12) un jo īpaši tās 209. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2008. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 521/2008, ar ko izveido kopuzņēmumu „Kurināmā elementi un ūdeņradis”(13),

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 559/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2”(14)un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu un 12. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(15),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(16),

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0112/2015),

1.      apstiprina kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2013. finanšu gada pārskatus;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2134(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā lēmumu par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0112/2015),

A.     tā kā kopuzņēmums „Kurināmā elementi un ūdeņradis” (turpmāk „Kopuzņēmums”) ar Regulu (EK) Nr. 521/2008 tika izveidots 2008. gada maijā kā publiskā un privātā sektora partnerība uz laiku līdz 2017. gada 31. decembrim ar mērķi pievērsties tirgū izmantojamu lietojumu izstrādei, tādējādi atvieglojot nozares centienus nodrošināt kurināmā elementu un ūdeņraža tehnoloģiju strauju attīstību;

B.     tā kā Kopuzņēmuma dalībnieki ir Savienība, kuru pārstāv Komisija, kā arī “Eiropas kurināmā elementu un ūdeņraža jomā uzsāktās kopīgās tehnoloģiju ierosmes nozares grupa” (turpmāk „Nozares grupa”) un Pētniecības grupa N.ERGHY (turpmāk „Pētniecības grupa”);

C.     tā kā Savienības maksimālais ieguldījums Kopuzņēmumā visā tā darbības periodā ir EUR 470 000 000, kas jāmaksā no Septītās pamatprogrammas budžeta, un kārtējām izmaksām paredzētie līdzekļi nedrīkst pārsniegt EUR 20 000 000 no minētās summas;

D.     tā kā no Nozares grupas tiek sagaidīts, ka tā segs 50 % no kārtējām izmaksām, savukārt Pētniecības grupai būtu jāfinansē divpadsmitā daļa no kārtējām izmaksām, un abām grupām kopā būtu jāpiedalās pamatdarbības izdevumu segšanā, veicot iemaksas natūrā, kuru apmērs ir vismaz līdzvērtīgs Savienības finansiālajam ieguldījumam,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.      atzīmē, ka Eiropas Revīzijas palāta (turpmāk „Revīzijas palāta”) ir norādījusi, ka Kopuzņēmuma gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2013. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka Kopuzņēmuma finanšu noteikumi;

2.      turklāt norāda, ka Kopuzņēmuma 2013. finanšu gada galīgais budžets ietvēra saistību apropriācijas EUR 74,5 miljonu apmērā un maksājumu apropriācijas EUR 69,7 miljonu apmērā; norāda arī, ka saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju izlietojums bija attiecīgi 98,9 % un 56,7 %; konstatē, ka maksājumu apropriāciju līmenis ir zemāks nekā iepriekšējā gadā, kas izskaidrojams ar to, ka trim projektiem tika atlikta finansējuma piešķiršana;

Priekšlikumu konkursi

3.      norāda, ka no 2013. gada 31. decembra Kopuzņēmuma programmu veidoja 130 dotāciju līgumi, par kuriem laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam rīkoti 5 gadskārtējie priekšlikumu konkursi; atzīmē, ka šo dotāciju kopējais apmērs ir EUR 365 miljoni, kas ir 81 % no Savienības maksimālā ieguldījuma Kopuzņēmuma pētniecības darbībās EUR 452,5 miljonu apmērā;

4.      atzīmē, ka saistībā ar konkursa uzaicinājumu 2013-1 tika parakstīti vēl 23 dotāciju līgumi, kā arī papildus vēl 2 dotāciju līgumi konkursa uzaicinājuma 2013-2 ietvaros, kuru summa attiecīgi ir EUR 75 200 000 un EUR 7 000 000;

5.      aicina Kopuzņēmumu iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei ziņojumu par visu pārējo dalībnieku, kas nav Komisija, ieguldījumu, ietverot izvērtēšanai piemērojamo metodoloģiju, kā arī Komisijas novērtējumu;

Tiesiskais regulējums

6.      ņem vērā to, ka 2012. gada 25. oktobrī tika pieņemta jauna Finanšu regula par noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un tā stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī, savukārt Finanšu paraugregula publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas jaunās Finanšu regulas 209. pantā, stājās spēkā tikai 2014. gada 8. februārī; konstatē, ka 2014. gada 30. jūnijā ir grozīti Kopuzņēmuma finanšu noteikumi, lai atspoguļotu šīs izmaiņas;

7.      atzīmē Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu(17) un pēc tam panākto politisko vienošanos par atsevišķas budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras piemērošanu kopuzņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 209. pantu;

8.      aicina Revīzijas palātu iesniegt Kopuzņēmuma tiesību un pienākumu pilnīgu un pienācīgu finansiālo novērtējumu, kas attiektos uz laikposmu līdz kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” darbības sākšanai;

Iekšējās kontroles sistēmas

9.      atzīmē, ka 2013. gadā Kopuzņēmuma Iekšējās revīzijas struktūra saskaņā ar Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta/ Iekšējās revīzijas struktūras izstrādāto stratēģisko plānu Kopuzņēmumam laikposmā no 2011. līdz 2013. gadam veica vienu revīziju „Dotāciju pārvaldība — sarunas, līgumslēgšana un priekšfinansējums”, kā arī sniedza citus kontroles un konsultāciju pakalpojumus;

10.    ar bažām konstatē, ka revīzijas „Dotāciju pārvaldība” galīgajā ziņojumā norādīts, ka ir jāsamazina dotāciju piešķiršanai un sarunu slēgšanai paredzētais laiks un jāprecizē atsevišķi Kopuzņēmuma finansiālās realizējamības pārbaužu procedūras aspekti; konstatē, ka ir izstrādāts rīcības plāns šo ieteikumu īstenošanai, kā arī ir ņemta vērā ar programmu „Apvārsnis 2020” iedibinātās jaunās normatīvās vides un noteikumu ietekme, un aicina Kopuzņēmumu informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par ieteikumu īstenošanas rezultātiem;

11.    atzīmē, ka Kopuzņēmumā, tāpat kā kopuzņēmumos Artemis, Clean Sky, Eniac un IMI, Komisijas Iekšējās revīzijas dienests veica IT riska novērtējumu, pārbaudot šo kopuzņēmumu kopīgo IT infrastruktūru;

12.    konstatē, ka Kopuzņēmums ir ieviesis īpašus pasākumus, ar kuriem novērst interešu konfliktus attiecībā uz trim nozīmīgākajām ieinteresētajām personām: valdes locekļiem, ekspertiem un darbiniekiem, un pasākumi ietver tādus aspektus kā interešu konflikta skaidra definīcija un datubāze, kurā iekļauta visa attiecīgā informācija, kā arī procedūra šādu konfliktu pārvaldībai; atzīmē, ka attiecībā uz īpašajiem pasākumiem 2014. gada novembrī valdei tika iesniegta rakstiska procedūra; konstatē, ka Komisija pieprasīja atlikt īpašo pasākumu pieņemšanu, lai šos pasākumus saskaņotu, ņemot vērā jautājuma horizontālo raksturu; aicina Kopuzņēmumu strauji sākt šo īpašo pasākumu pieņemšanu;

13.    norāda, ka laikposmā no 2012. gada novembra līdz 2013. gada maijam Komisija veica Kopuzņēmuma otro starpposma novērtējumu; atzīmē, ka ziņojumā ir ietverti vairāki ieteikumi, tādi kā lielāku resursu piešķiršana darbībām, veicot kopīgas administratīvās funkcijas ar citiem kopuzņēmumiem, un/vai to nodošana atpakaļ Komisijas dienestiem, kā arī lielākas uzmanības pievēršana pētniecības stratēģijai nolūkā turpināt Kopuzņēmuma darbību programmas „Apvārsnis 2020” ietvaros saskaņā ar trim galvenajiem principiem (atbilstība ES politikas pamatnostādnēm, jomas, kurās Eiropa ir vai var būt līdere, pielāgošanās mainīgajām nozares vajadzībām), kā arī pielāgotiesspēju izmaiņām nostiprināšana; konstatē, ka Kopuzņēmums ir pārskatījis rīcības plānu, lai risinātu šos aspektus;

Uzraudzība un ziņošana

14.    atzīmē, ka Lēmumā par Septīto pamatprogrammu(18) ir noteikta uzraudzības un ziņošanas sistēma, kas attiecas uz pētniecības rezultātu aizsardzību, izplatīšanu un nodošanu; konstatē, ka 2013. gadā Kopuzņēmums pieņēma darbā par zināšanu pārvaldību un politiku atbildīgo darbinieku un līdz ar to uzlaboja savas spējas uzraudzīt projektu pētniecības rezultātus un ziņot par tiem, kā arī novērtēt savas programmas sasniegumus; atzīmē, ka ir ieviests jauns IT rīks, kas palīdz analizēt pabeigtos projektus un apkopot to rezultātus, kā arī Kopuzņēmuma tīmekļa vietnē ievietot informāciju par pirmajiem publiskojamiem pamatrezultātiem, kas gūti, īstenojot sarežģītus projektus;

15.    aicina Kopuzņēmumu iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei ziņojumu par sociālekonomiskajiem ieguvumiem, ko devuši jau pabeigtie projekti; prasa minēto ziņojumu iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei kopā ar Komisijas novērtējumu;

16.    konstatē, ka Kopuzņēmums ir centies izpētīt, vai uzraudzības nolūkos saistībā ar pētniecības rezultātu aizsardzību, izplatīšanu un nodošanu ir iespējams izmantot Komisijas IT sistēmu, kā arī ir centies izstrādāt rezultātu ziņošanas sistēmu saskaņā ar komentāriem, kas ietverti Komisijas 2012. gada progresa ziņojumā par kopuzņēmumu darbībām(19);

17.    atgādina, ka budžeta izpildes apstiprinātājiestāde jau iepriekš prasīja Revīzijas palātai kopā ar privātajiem partneriem sagatavot īpašu ziņojumu par kopuzņēmumu jaudu, lai nodrošinātu Savienības pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu programmu pievienoto vērtību un efektīvu izmantošanu.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

6

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Ferrara

(1)

OV C 452, 16.12.2014., 67. lpp.

(2)

OV C 452, 16.12.2014., 68. lpp.

(3)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(5)

OV L 153, 12.6.2008., 1. lpp.

(6)

OV L 169, 7.6.2014., 108. lpp.

(7)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(8)

OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

(9)

OV C 452, 16.12.2014., 67. lpp.

(10)

OV C 452, 16.12.2014., 68. lpp.

(11)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(12)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(13)

OV L 153, 12.6.2008., 1. lpp.

(14)

OV L 169, 7.6.2014., 108. lpp.

(15)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(16)

OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

(17)

OV L 163, 29.5.2014., 21. lpp.

(18)

7. pants Eiropas Parlamenta un Padomes 1982. gada 18. decembra Lēmumā Nr. 2006/2006/EK par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) (OV L 412, 30.12.2006., 6. lpp.).

(19)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par kopīgas tehnoloģiju ierosmes kopuzņēmumu darbībām 2012. gadā (SWD(2013) 539 final).

Juridisks paziņojums