Procedură : 2014/2134(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0112/2015

Texte depuse :

A8-0112/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.57
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0166

RAPORT     
PDF 170kWORD 96k
31.3.2015
PE 541.306v01-00 A8-0112/2015

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2134(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Ryszard Czarnecki

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2134(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Întreprinderii comune Pile de combustie și hidrogen pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Întreprinderii comune(1),

–       având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune cu privire la execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 209,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 521/2008 al Consiliului din 30 mai 2008 de înființare a întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen”(5),

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 559/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2”(6), în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 12,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(7),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(8),

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0112/2015),

1.      acordă directorului executiv al întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2013;

2.      își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2”, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” pentru exercițiul financiar 2013

(2014/2134(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Întreprinderii comune Pile de combustie și hidrogen pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Întreprinderii comune(9),

–       având în vedere declarația de asigurare(10) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune cu privire la execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(11),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(12), în special articolul 209,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 521/2008 al Consiliului din 30 mai 2008 de înființare a întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen”(13),

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 559/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2”(14), în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 12,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(15),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(16),

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0112/2015),

1.      aprobă închiderea conturilor Întreprinderii comune Pile de combustie și hidrogen pentru exercițiul financiar 2013;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2”, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2134(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” aferent exercițiului financiar 2013,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0112/2015),

A.     întrucât întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” („Întreprinderea comună”) a fost creată în mai 2008 în cadrul unui parteneriat public-privat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 521/2008 pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2017, cu scopul de a se axa pe dezvoltarea aplicațiilor comerciale, încurajând astfel noi eforturi industriale în vederea difuzării rapide a tehnologiilor pilelor de combustie și ale hidrogenului;

B.     întrucât Întreprinderea comună are ca membri Uniunea, reprezentată de Comisie, Gruparea industrială pentru inițiativa tehnologică comună în domeniul pilelor de combustie și al hidrogenului (denumită în continuare „Gruparea industrială”) și Gruparea științifică N.ERGHY („Gruparea științifică”);

C.     întrucât contribuția maximă a Uniunii la Întreprinderea comună pentru întreaga perioadă este de 470 000 000 EUR, sumă ce provine din bugetul celui de-al 7-lea Program-cadru pentru cercetare și din care partea alocată costurilor administrative nu poate depăși 20 000 000 EUR;

D.     întrucât Gruparea industrială ar trebui să contribuie în proporție de 50 % la costurile administrative, iar Gruparea științifică ar trebui să contribuie cu 1/12 din aceste costuri și ambele grupări ar trebui să aducă la costurile de funcționare contribuții în natură cel puțin egale cu contribuția financiară a Uniunii,

Gestiunea bugetară și financiară

1.      salută declarația Curții de Conturi (Curtea) potrivit căreia conturile anuale ale Întreprinderii comune pentru 2013 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2013, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile normelor sale financiare;

2.      ia act, de asemenea, de faptul că bugetul definitiv al Întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2013 a cuprins credite de angajament în valoare de 74,5 milioane EUR și credite de plată în valoare de 69,7 milioane EUR; observă, de asemenea, că ratele de utilizare a creditelor de angajament și a celor de plată au fost de 98,9 % și, respectiv, de 56,7 %; constată că nivelul creditelor de plată este mai scăzut decât în exercițiul precedent, ca urmare a amânării finanțării pentru trei proiecte;

Cererile de propuneri

3.      atrage atenția asupra faptului că, la 31 decembrie 2013, programul Întreprinderii comune consta din 130 de acorduri de grant încheiate în urma a cinci cereri de propuneri organizate anual între 2008 și 2012; constată că valoarea acestor granturi se ridică la un total de 365 de milioane EUR, ceea ce reprezintă 81 % din contribuția maximă a Uniunii la Întreprinderea comună destinată activităților de cercetare, mai exact 452,5 milioane EUR;

4.     constată că alte 23 de acorduri de grant au fost semnat în urma cererii de propuneri 2013-1, iar alte două granturi au fost acordate după lansarea cererii 2013-2, în valoare de 75 200 000 EUR și, respectiv, 7 000 000 EUR;

5.      invită Întreprinderea comună să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport privind contribuțiile din partea tuturor membrilor, alții decât Comisia, inclusiv privind aplicarea normelor de evaluare, însoțit de o evaluare realizată de Comisie;

Cadrul juridic

6.      ia în considerare faptul că noul Regulament financiar aplicabil bugetului general al Uniunii a fost adoptat la 25 octombrie 2012 și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2013, în timp ce Regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat, la care se face referire la articolul 209 din noul Regulament financiar, a intrat în vigoare abia la 8 februarie 2014; ia act de faptul că normele financiare ale Întreprinderii comune au fost modificate la 30 iunie 2014 pentru a reflecta aceste schimbări;

7.      ia act de declarația comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei(17), precum și de acordul politic încheiat ulterior privind descărcarea de gestiune separată pentru întreprinderile comune în temeiul articolului 209 din Regulamentul financiar;

8.      invită Curtea să prezinte o evaluare financiară completă și adecvată cu privire la drepturile și obligațiile Întreprinderii comune din perioada care de până la începerea activității întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2”;

Sistemele de control intern

9.      constată că structura de audit intern a Întreprinderii comune a efectuat în 2013, în conformitate cu planul strategic al Serviciului de Audit Intern al Comisiei / al structurii de audit intern a Întreprinderii comune pentru 2011-2013, un audit cu privire la „Gestiunea granturilor - negociere, contractare și prefinanțare”, oferind și alte servicii de asigurare și de consultanță;

10.    constată cu îngrijorare că în Raportul final privind gestiunea granturilor s-a subliniat necesitatea de a se reduce perioada de acordare a granturilor și perioada de finalizare a negocierilor, precum și necesitatea de a clarifica anumite aspecte ale procedurii aplicate de Întreprinderea comună în cazul controalelor vizând viabilitatea financiară; ia act de elaborarea unui plan de acțiune pentru a răspunde acestor recomandări, precum și pentru a lua în considerare impactul noului cadru juridic și normativ legat de Orizont 2020, și invită Întreprinderea comună să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele punerii sale în practică;

11.    ia act de faptul că, împreună cu întreprinderile comune ARTEMIS, Clean Sky, ENIAC și IMI, Întreprinderea comună a făcut obiectul unei evaluări a riscurilor în domeniul informatic, evaluare care a fost realizată de Serviciul de Audit Intern al Comisiei și care a vizat infrastructurile informatice comune;

12.    ia act de măsurile specifice instituite de Întreprinderea comună pentru a preveni conflictele de interese care ar putea să apară la nivelul celor trei categorii principale de părți interesate (membrii consiliului de conducere, experții și angajații), cum ar fi definirea clară a noțiunii de conflict de interese, o bază de date cu toate informațiile conexe și un proces pentru gestionarea acestor conflicte; constată că procedura scrisă pentru măsurile specifice a fost prezentată consiliului de conducere în noiembrie 2014; ia act de faptul că Comisia a solicitat ca adoptarea măsurilor specifice să fie amânată pentru a furniza un model armonizat de măsuri, dat fiind caracterul orizontal al acestei chestiuni; invită Întreprinderea comună să adopte rapid aceste măsuri specifice;

13.    subliniază faptul că, în perioada cuprinsă între noiembrie 2012 și mai 2013, Comisia a realizat cea de-a doua evaluare intermediară a Întreprinderii comune; ia act de faptul că raportul conține mai multe recomandări, printre care atribuirea mai multor resurse pentru operațiuni, prin partajarea funcțiilor administrative cu alte întreprinderi comune și/sau returnarea lor către serviciile Comisiei, precum și o mai mare concentrare asupra strategiei de cercetare, cu scopul de a continua activitățile Întreprinderii comune în cadrul programului Orizont 2020 în conformitate cu trei principii esențiale (alinierea la politicile UE, domeniile în care UE deține sau poate obține un rol de lider și adaptarea la nevoile în continuă schimbare ale sectorului) și consolidarea capacității de schimbare; ia act de faptul că Întreprinderea comună elaborează un plan de acțiune pentru a trata aceste aspecte;

Monitorizarea și raportarea

14.    ia act de faptul că Decizia privind Al șaptelea program-cadru(18) instituie un sistem de monitorizare și de raportare care vizează protejarea, difuzarea și transferul rezultatelor activităților de cercetare; ia act de faptul că, în 2013, Întreprinderea comună și-a sporit capacitatea de monitorizare și raportare cu privire la rezultatele activităților de cercetare obținute în cadrul proiectelor sale, precum și capacitatea de evaluare a îndeplinirii programului său, prin angajarea unei persoane responsabile de gestionarea cunoștințelor și de politica în materie de cunoștințe; ia act de introducerea unui nou instrument informatic pentru îmbunătățirea analizei și sintezei rezultatelor proiectelor încheiate și de consemnarea, pe site-ul său de internet, a primelor rezultate publice de ordin general obținute în cadrul unor proiecte complexe;

15.    invită Întreprinderea comună să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport cu privire la beneficiile socioeconomice ale proiectelor deja finalizate; solicită ca acest raport să fie prezentat autorității care acordă descărcarea de gestiune împreună cu o evaluare întocmită de Comisie;

16.    ia act de eforturile depuse de Întreprinderea comună în vederea examinării posibilității de a utiliza sistemul informatic al Comisiei în scopuri de monitorizare legate de protecția, difuzarea și transferul rezultatelor cercetărilor, precum și în vederea dezvoltării sistemului său de raportare a rezultatelor, în conformitate cu observațiile incluse în Raportul anual al Comisiei pe 2012 privind progresele înregistrate de întreprinderile comune în cadrul activităților acestora(19).

17.    reamintește că autoritatea care acordă descărcarea de gestiune a solicitat în trecut Curții să întocmească un raport special cu privire la capacitatea întreprinderilor comune de a asigura, împreună cu partenerii lor privați, valoarea adăugată și execuția eficientă a programelor de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative ale Uniunii.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

6

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Laura Ferrara

(1)

JO C 452, 16.12.2014, p. 67.

(2)

JO C 452, 16.12.2014, p. 68.

(3)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(5)

JO L 153, 12.6.2008, p. 1.

(6)

JO L 169, 7.6.2014, p. 108.

(7)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(8)

JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

(9)

JO C 452, 16.12.2014, p. 67.

(10)

JO C 452, 16.12.2014, p. 68.

(11)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(12)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(13)

JO L 153, 12.6.2008, p. 1.

(14)

JO L 169, 7.6.2014, p. 108.

(15)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(16)

JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

(17)

JO L 163, 29.5.2014, p. 21.

(18)

Articolul 7 din Decizia nr. 1982/2006 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 412, 30.12.2006, p. 6).

(19)

Raport anual adresat de Comisie Parlamentului European și Consiliului privind activitățile desfășurate în 2012 de întreprinderile comune din cadrul inițiativelor tehnologice comune [SWD(2013)0539 final].

Notă juridică