Procedura : 2014/2081(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0113/2015

Teksty złożone :

A8-0113/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.16
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0125

SPRAWOZDANIE     
PDF 160kWORD 93k
31.3.2015
PE 539.744v02-00 A8-0113/2015

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy

(2014/2081(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki

POPRAWKI
1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy

(2014/2081(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013(1),

–       uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0155/2014)(2),

–       uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 zawierające odpowiedzi instytucji(3),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(4), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(6), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0113/2015),

1.      udziela sekretarzowi generalnemu Trybunału Obrachunkowego absolutorium z wykonania budżetu Trybunału Obrachunkowego na rok budżetowy 2013;

2.      przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy

(2014/2081(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoją decyzję w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0113/2015),

1.   przyjmuje do wiadomości, że w celu zastosowania tych samych zasad przejrzystości i rozliczalności, które Trybunał stosuje do jednostek przez siebie kontrolowanych, kontroli rocznego sprawozdania finansowego Trybunału Obrachunkowego dokonuje niezależny audytor zewnętrzny – PricewaterhouseCoopers SARL; przyjmuje do wiadomości opinię audytora, że sprawozdanie finansowe prawidłowo i rzetelnie przedstawia sytuację finansową Trybunału;

2.   podkreśla, że w roku 2013 Trybunał Obrachunkowy dysponował ostateczną kwotą środków w wysokości 142 761 000 EUR (142 477 000 EUR w 2012 r.) oraz że ogólny wskaźnik wykonania budżetu wyniósł 92%; wyraża ubolewanie z powodu niższego wskaźnika wykorzystania środków w 2013 r. w porównaniu z wartością 96% w 2012 r.;

3.   podkreśla jednak, że budżet Trybunału Obrachunkowego jest czysto administracyjny, a znaczną jego część przeznacza się na wydatki na pracowników tej instytucji; przyjmuje do wiadomości uzasadnienie spadku wskaźnika wykorzystania środków, jakie podano w sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego z zarządzania budżetem i finansami za 2013 r.;

4.   odnotowuje nową strategię Trybunału Obrachunkowego na lata 2013–2017 mającą na celu maksymalizację jego roli jako zewnętrznego kontrolera Unii; popiera plan ustanowiony na 2013 r. oraz zawarty w nim zamiar zwiększenia ilości oraz podniesienia jakości sprawozdań z kontroli wykonania dzięki zwiększeniu wydajności i lepszemu wykorzystaniu środków przeznaczonych na ich sporządzanie; przyjmuje ponadto do wiadomości, że liczba tych sprawozdań wzrosła od 2008 r. o 60%, i podkreśla, że ilość powinna iść w parze z jakością;

5.   przypomina Trybunałowi Obrachunkowemu, że trzy instytucje uzgodniły w ust. 54 wspólnego podejścia do agencji zdecentralizowanych z 2012 r., że „za wszystkie aspekty audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne jest odpowiedzialny Trybunał Obrachunkowy, który nadzoruje konieczne procedury administracyjne i postępowania o udzielenie zamówienia, finansuje je, a także z własnego budżetu pokrywa wszelkie inne koszty związane z tym rodzajem audytu”; oczekuje, że Trybunał Obrachunkowy zastosuje się do tego wspólnego podejścia i zawrze umowy z audytorami zewnętrznymi agencji oraz zapłaci za ich usługi;

6.   zwraca się do Trybunału Obrachunkowego o przeprowadzenie kontroli dotyczącej skutków połączenia rejestrów Trybunału Sprawiedliwości w jeden rejestr w celu zapewnienia lepszej koordynacji czynności proceduralnych między sądami;

7.   z zadowoleniem przyjmuje plan wewnętrznej reformy Trybunału Obrachunkowego zawarty w jego strategii na lata 2013–2017, oparty na sprawozdaniu z oceny wzajemnej z 2014 r., na sprawozdaniu w sprawie przyszłości Trybunału Obrachunkowego sporządzonym przez Parlament oraz na wewnętrznej analizie sporządzonej przez sam Trybunał Obrachunkowy; zwraca się do Trybunału Obrachunkowego, aby informował Parlament na bieżąco o przebiegu reformy i jej wdrażaniu;

8.   jest zdania, że potrzebny jest pewien stopień elastyczności w programie prac Trybunału Obrachunkowego, aby zapewnić możliwość szybkiego reagowania na ważne nieprzewidziane kwestie, które mogą wymagać kontroli lub szczególnej uwagi, oraz pominięcie zaplanowanych spraw, które mogły się zdezaktualizować; uważa, że równie ważne jest, aby Trybunał Obrachunkowy dążył do pewnej dywersyfikacji i równowagi oraz aby nie koncentrował się zbytnio i zbyt często na niektórych dziedzinach działalności; zwraca uwagę Trybunału Obrachunkowego na priorytety polityczne prawodawców oraz na kwestie leżące w największym interesie obywateli Unii, zgodnie z komunikatem Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego;

9.   wspiera Trybunał Obrachunkowy w jego staraniach na rzecz przeznaczenia większych zasobów na kontrole wykonania zadań; przypomina, że Trybunał Obrachunkowy powinien dopilnować, by kontrolerzy wyznaczeni do przeprowadzenia konkretnych kontroli posiadali niezbędną wiedzę techniczną i umiejętności metodyczne;

10. przypomina Trybunałowi Obrachunkowemu o konieczności udoskonalenia harmonogramów, zwłaszcza w przypadku sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego, bez szkody dla jakości tych sprawozdań; ubolewa, że terminowość ustaleń pokontrolnych nadal odbiega od celu długoterminowego; zaleca Trybunałowi Obrachunkowemu ustanowienie celu ograniczenia czasu trwania każdego etapu planu kontroli wykonania zadań;

11. przyjmuje do wiadomości, że metodyka Trybunału Obrachunkowego musi być spójna i musi być stosowana do wszystkich dziedzin zarządzania; rozumie, że dalsze dostosowania mogą spowodować niespójności w definicjach Trybunału Obrachunkowego określających nielegalne transakcje w zarządzaniu bezpośrednim i dzielonym;

12. zauważa, że sporządzenie sprawozdania specjalnego nadal trwa średnio 20 miesięcy, jak miało to miejsce w 2012 r.; ubolewa, że Trybunał Obrachunkowy nie osiągnął strategicznego celu zakładającego średni czas 18 miesięcy na opracowywanie sprawozdań specjalnych; wzywa Trybunał Obrachunkowy, aby do każdego sprawozdania specjalnego dołączał historię powstawania tekstu na kolejnych etapach;

13. stwierdza, że zalecenia zawarte w sprawozdaniach specjalnych powinny być klarowniejsze i powinny konsekwentnie uwzględniać pozytywne i negatywne działania danych państw;

14. zauważa, że ostatnie zmiany w Regulaminie Parlamentu mające na celu zwiększenie udziału komisji parlamentarnych w różnych działaniach związanych ze sprawozdaniami specjalnymi nie spełniły oczekiwań; podejmuje się zbadać formuły umożliwiające ulepszenie procedur parlamentarnych związanych ze sprawozdaniami specjalnymi Trybunału Obrachunkowego;

15. popiera stałe zwiększanie liczby stanowisk kontrolerów w 2013 r.; odnotowuje pomyślne zatrudnienie nowych pracowników na stanowiska kontrolerów i zmniejszenie wakatów na koniec 2013 r. w porównaniu z 2012 r.;

16. przyjmuje do wiadomości, że Trybunał przyznaje, iż nie bierze pod uwagę kryteriów geograficznych przy mianowaniu pracowników na stanowiska kierownicze; w związku z tym zwraca się do Trybunału Obrachunkowego o dołożenie wszelkich starań, aby uniknąć w przyszłości dużej nierównowagi, jaka istnieje w tym zakresie w tej instytucji, w szczególności jeżeli chodzi o stanowiska kierownicze;

17. żałuje, że plan na rzecz równości szans, uruchomiony przez Trybunał w 2012 r. w celu zapewnienia równowagi płci, nie przyniósł oczekiwanych wyników, szczególnie w zakresie stanowisk kierowniczych; przyjmuje do wiadomości, że na 70 stanowisk dyrektorów i kierowników działów, zaledwie 21 jest zajmowanych przez kobiety, a ponadto większość z nich znajduje się w Dyrekcji ds. Tłumaczeń Pisemnych i w Dyrekcji ds. Administracji; podkreśla i z zadowoleniem przyjmuje wzrost liczby kobiet wśród audytorów, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia obecności kobiet na stanowiskach kierowniczych w dziedzinie audytu; przyjmuje do wiadomości zobowiązanie Trybunału Obrachunkowego do niezwłocznego przeglądu planu na rzecz równości szans, aby wskazać skuteczne rozwiązania, które umożliwią jak najszybsze osiągnięcie celów wyznaczonych w tej dziedzinie;

18. apeluje do Trybunału Obrachunkowego o włączenie do rocznego sprawozdania z działalności wykazu pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w rozbiciu na narodowość, płeć i rodzaj stanowiska;

19. z zadowoleniem odnotowuje ukończenie budynku K3 w terminie i w granicach budżetu;

20. domaga się, aby polityka Trybunału Obrachunkowego w dziedzinie nieruchomości była uwzględniana w rocznym sprawozdaniu z działalności, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że istotne jest, aby koszty takiej polityki były odpowiednio uzasadnione i niewygórowane;

21. odnotowuje znaczne zróżnicowanie kosztów tłumaczeń pisemnych w zależności od języka (różnice wynoszą nawet ponad 100 EUR za stronę w zależności od języka) w Trybunale Obrachunkowym; uważa, że tak duża rozbieżność kosztów, w tym nawet kosztów pośrednich, powinna zostać przeanalizowana i skorygowana;

22. z zaniepokojeniem zauważa ogromne różnice w kosztach tłumaczeń pisemnych między poszczególnymi instytucjami unijnymi; w związku z tym wzywa międzyinstytucjonalną grupę roboczą ds. tłumaczeń pisemnych, by wskazała przyczyny tych rozbieżności i zaproponowała rozwiązanie tego problemu braku równowagi wraz ze sposobami osiągnięcia harmonizacji kosztów tłumaczeń, przy pełnym poszanowaniu jakości i różnorodności językowej; w związku z tym zauważa, że grupa robocza powinna ożywić współpracę między instytucjami w celu wymiany najlepszych praktyk i wyników oraz określenia obszarów, w których można wzmocnić współpracę lub umowy między instytucjami; zauważa, że celem grupy roboczej powinno być również ustanowienie jednolitej metodyki przedstawiania kosztów tłumaczeń pisemnych dla wszystkich instytucji, aby uprościć analizę i porównywanie kosztów; zauważa, że grupa robocza powinna przedstawić odnośne wyniki przed końcem 2015 r.; wzywa wszystkie instytucje unijne do aktywnego udziału w pracach międzyinstytucjonalnej grupy roboczej; w tym kontekście przypomina o fundamentalnym znaczeniu poszanowania wielojęzyczności w instytucjach unijnych, aby zagwarantować równe traktowanie i równe szanse wszystkim obywatelom Unii;

23. uważa, że w czasach kryzysu i ogólnych cięć budżetowych koszty posiedzeń wyjazdowych pracowników instytucji unijnych powinny zostać zmniejszone oraz posiedzenia te powinny być w miarę możliwości organizowane w siedzibach instytucji, ponieważ wartość dodana tworzona przez takie wyjazdy nie uzasadnia tak wysokich kosztów;

24. przyznaje, że Trybunał Obrachunkowy dokonał postępów, jeżeli chodzi o określenie i wyjaśnienie kompetencji i obowiązków Izby ds. Koordynacji, Oceny, Zapewnienia Jakości i Rozwoju; zachęca Trybunał Obrachunkowy do kontynuacji prac w tym zakresie i zwraca się o poinformowanie Parlamentu Europejskiego o środkach podjętych w celu poprawy wyników tej izby;

25. przyjmuje do wiadomości, że w 2013 r. Trybunał Obrachunkowy zgłosił do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) ogółem 14 przypadków podejrzeń nadużycia stwierdzonych w wyniku prac kontrolnych Trybunału oraz 10 przypadków stwierdzonych w wyniku doniesień; zauważa, że OLAF postanowił wszcząć dochodzenie w siedmiu z 14 przypadków, a w pozostałych przypadkach przesłano informacje innemu organowi w celu podjęcia dalszych działań;

26. wzywa Europejski Trybunał Obrachunkowy, aby w rocznych sprawozdaniach z działalności uwzględniał, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi poufności i ochrony danych, wyniki i konsekwencje spraw zamkniętych przez OLAF, w których przedmiotem dochodzenia była ta instytucja lub jakakolwiek z pracujących dla niej osób;

27. zatwierdza przegląd działań następczych z 2013 r. sporządzony przez audytora wewnętrznego oraz postępy poczynione w identyfikowaniu i szeregowaniu pod względem ważności rodzajów ryzyka finansowego i operacyjnego oraz w opracowywaniu odpowiednich kontroli ograniczających ryzyko;

28. zauważa, że politykę w dziedzinie bezpieczeństwa informacji należy uzupełnić o skoordynowaną i zharmonizowaną strategię bezpieczeństwa wewnętrznego; wskazuje, że w głównych dziedzinach zarządzania Trybunału Obrachunkowego można udoskonalić skuteczność zarządzania i kontrole wewnętrzne;

29. przyjmuje do wiadomości wprowadzenie przez Trybunał Obrachunkowy nowego systemu wspierania kontroli (ASSYST) jako wewnętrznego narzędzia wspomagającego kontrolę; zwraca się o poinformowanie Parlamentu Europejskiego o ustanowionych dla tej aplikacji celach w zakresie wyników;

30. odnotowuje zapewnienia Trybunału Obrachunkowego, iż podejmuje on wszystkie możliwe działania, aby środki na podróże służbowe były wykorzystywane w sposób ściśle zgodny z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności;

31. odnotowuje ponadto wprowadzenie nowych aplikacji informatycznych w celu poprawy zarządzania szkoleniami językowymi; oczekuje, że narzędzia te jeszcze bardziej usprawnią zarządzanie szkoleniami językowymi;

32. rozumie, że Trybunałowi Obrachunkowemu zależy na pomiarze swojej obecności w mediach; jest jednak zdania, że powinien on zwiększyć klarowność swoich komunikatów; sugeruje zatem, aby jakość wszystkich tekstów publikowanych przez Trybunał Obrachunkowy była kontrolowana w pod względem ich redakcji w zcentralizowanym procesie;

33. docenia współpracę Trybunału Obrachunkowego i Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego oraz z zadowoleniem przyjmuje regularne przekazywanie informacji zwrotnych w odpowiedzi na wnioski Parlamentu; zwraca się do Trybunału Obrachunkowego, aby w swoim rocznym sprawozdaniu z działalności zawarł osobny ustęp dotyczący działań w związku z zaleceniami Parlamentu dotyczącymi udzielenia Trybunałowi Obrachunkowemu absolutorium za poprzedni rok budżetowy, podobnie jak robi to większość pozostałych instytucji; zwraca się jednak do Trybunału Obrachunkowego i organu udzielającego absolutorium o dalsze pogłębienie współpracy, tak aby ich praca była bardziej wydajna i skuteczna;

34. jest zdania, że sprawozdania Trybunału Obrachunkowego, a w szczególności sprawozdania specjalne, w istotny sposób przyczyniają się do podniesienia jakości wydatkowania środków unijnych; uważa, że sprawozdania Trybunału Obrachunkowego miałyby jeszcze większą wartość dodaną, gdyby towarzyszył im szereg środków naprawczych podejmowanych przez Unię wraz z planowanym terminem ich wdrożenia, tak aby osiągnąć cele określone w danym programie, funduszu lub strategii politycznej Unii; w związku z tym jest zdania, że taki zwiększony nacisk na wyniki, a w szczególności na długoterminowe rezultaty, zgodnie z zasadą wydajności i skuteczności, usprawniłby konieczne działania następcze podejmowane przez Trybunał Obrachunkowy, polegające na monitorowaniu skutków proponowanych zaleceń;

35. wzywa Trybunał Obrachunkowy do przeanalizowania, czy możliwie byłoby wcześniejsze przedstawianie jego sprawozdania rocznego zgodnie z kryteriami przewidzianymi w rozporządzeniu finansowym Unii.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Ferrara

(1)

Dz.U. L 66 z 8.3.2013.

(2)

Dz.U. C 403 z 13.11.2014, s. 1.

(3)

Dz.U. C 398 z 12.11.2014, s. 1.

(4)

Dz.U. C 403 z 13.11.2014, s. 128.

(5)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(6)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

Informacja prawna