Procedură : 2014/2081(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0113/2015

Texte depuse :

A8-0113/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.16
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0125

RAPORT     
PDF 151kWORD 94k
31.3.2015
PE 539.744v01-00 A8-0113/2015

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea V – Curtea de Conturi

(2014/2081(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Ryszard Czarnecki

AMENDAMENTE
1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea V – Curtea de Conturi

(2014/2081(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013(1),

–       având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 (COM(2014)0510 – C8-0155/2014)(2),

–       având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–       având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013, în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(6), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0113/2015),

1.   acordă Secretarului General al Curții de Conturi descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Curții de Conturi aferent exercițiului financiar 2013;

2.   își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, Secțiunea V – Curtea de Conturi

(2014/2081(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea V – Curtea de Conturi,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0113/2015),

1.   observă că conturile anuale ale Curții de Conturi sunt auditate de un auditor extern independent - PricewaterhouseCoopers SARL – pentru a aplica aceleași principii de transparență și răspundere pe care Curtea le aplică entităților pe care le auditează ea însăși; ia act de opinia auditorului potrivit căreia „situațiile financiare oferă o imagine fidelă și reală a poziției financiare a Curții”;

2.   subliniază că, în 2013, Curtea de Conturi a dispus de credite finale în valoare totală de 142 761 000 EUR (142 477 000 EUR în 2012) și că rata lor de execuție a fost de 92 %; regretă faptul că rata de utilizare a creditelor a scăzut în 2013 față de 2012, când era 96 %;

3.   subliniază totuși că bugetul Curții de Conturi este pur administrativ, o sumă mare fiind utilizată pentru cheltuielile pentru persoanele care lucrează în instituție; ia act de justificarea oferită în raportul Curții de Conturi privind gestiunea bugetară și financiară pentru 2013 cu privire la scăderea ratei de utilizare;

4.   ia act de noua strategie a Curții de Conturi pentru 2013-2017 de a-și maximiza rolul de auditor extern al Uniunii; sprijină planul elaborat pentru 2013, precum și intenția sa de a îmbunătăți cantitatea și calitatea rapoartelor de audit al performanței prin creșterea eficienței și a resurselor destinate acestora; ia act, de asemenea, de creșterea cu 60 % a numărului acestor rapoarte din 2008 și insistă asupra faptului că cantitatea nu ar trebui să fie în detrimentul calității;

5.   reamintește Curții de Conturi că cele trei instituții au convenit la punctul 54 din Abordarea comună privind agențiile descentralizate din 2012 că toate aspectele legate de astfel de audituri externe externalizate „rămân în responsabilitatea deplină a CCE, care gestionează toate procedurile administrative și de achiziții care se impun și le finanțează din bugetul propriu, împreună cu orice alte costuri aferente auditurilor externe externalizate”; se așteaptă ca Curtea de Conturi să urmeze această abordare comună și să recruteze și să remunereze auditorii externi ai agențiilor;

6.   solicită Curții de Conturi să efectueze un audit privind consecințele consolidării registrelor Curții de Justiție într-un singur registru pentru a asigura o mai bună coordonare a acțiunilor procedurale între curți;

7.   salută programul de reformă internă a Curții de Conturi cuprins în strategia sa pentru 2013-2017, care se bazează pe raportul inter pares din 2014, pe raportul Parlamentului referitor la viitorul Curții de Conturi și pe analizele interne proprii ale Curții de Conturi; solicită Curții de Conturi să îl informeze periodic cu privire la evoluția și punerea în aplicare a reformei;

8.   consideră că este necesar un anumit nivel de flexibilitate în programul de lucru al Curții de Conturi pentru a se asigura că aceasta se adaptează rapid la chestiuni importante neașteptate care pot impune activități de audit specifice sau o atenție deosebită și că poate să ignore elementele planificate care nu mai sunt relevante; consideră, de asemenea, că este important ca Curtea de Conturi să atingă un anumit nivel de diversificare și echilibru și să nu se concentreze în mod excesiv și repetat pe anumite domenii de activitate; atrage atenția Curții de Conturi asupra priorităților politice ale legiuitorilor și a chestiunilor de interes major pentru cetățenii Uniunii, comunicate de Comisia pentru control bugetar a Parlamentului;

9.   sprijină Curtea de Conturi în eforturile sale de a aloca mai multe resurse auditurilor performanței; reamintește că Curtea de Conturi ar trebui să se asigure că auditorii cărora li se repartizează audituri specifice dispun de cunoștințele tehnice și abilitățile metodologice necesare;

10. reamintește Curții de Conturi necesitatea de a-și îmbunătăți planificarea în timp, în special în cazul rapoartelor sale speciale, fără a deteriora calitatea acestora; regretă faptul că prezentarea la timp a constatărilor de audit este în continuare departe de țintele pe termen lung; recomandă Curții de Conturi să își stabilească ca obiectiv reducerea duratei fiecărei etape din planul de audit al performanței;

11. observă că metodologia Curții de Conturi trebuie să fie coerentă și să se aplice în toate domeniile de gestiune; înțelege că continuarea alinierii ar putea duce la inconsecvențe în definițiile Curții de Conturi privind tranzacțiile ilegale în cadrul gestiunii directe și al gestiunii partajate;

12. constată că perioada medie pentru elaborarea unui raport special este în continuare de 20 de luni, la fel ca în 2012; regretă că nu a fost atins obiectivul strategic al Curții de a elabora rapoartele speciale într-un termen mediu de 18 luni; solicită Curții de Conturi să anexeze la fiecare raport special istoricul său și informații detaliate privind diferitele etape ale elaborării sale;

13. consideră că recomandările din rapoartele speciale ar trebui să fie mai clare și să menționeze în mod consecvent comportamentele pozitive și negative ale țărilor în cauză;

14. constată că ultimele modificări ale Regulamentului de procedură al Parlamentului European, orientate spre o mai mare implicare a comisiilor parlamentare în diferite domenii în ceea ce privește rapoartele speciale, nu au răspuns tuturor așteptărilor; depune eforturi pentru a analiza modalitățile de îmbunătățire a procedurilor parlamentare care se aplică rapoartelor speciale ale Curții de Conturi;

15. sprijină consolidarea în continuare a posturilor de audit în 2013; ia notă de recrutarea cu succes a unor noi membri ai personalului pe posturi de audit și de reducerea posturilor vacante la sfârșitul lui 2013, comparativ cu 2012;

16. ia act de faptul că Curtea de Conturi menționează că nu ține seama de criterii geografice la numirea personalului în posturi de conducere; invită Curtea de Conturi, în acest sens, să ia măsurile necesare pentru a evita, în viitor, dezechilibrul considerabil care există în prezent în cadrul instituției, în special în ceea ce privește posturile de conducere;

17. regretă că planul privind egalitatea de șanse lansat în 2012 de Curte cu scopul de a garanta echilibrul de gen nu a obținut rezultatele așteptate, în special în ceea ce privește posturile de conducere; observă că, dintre cele 70 de posturi de conducere și de șefi de unitate, doar 21 sunt ocupate de femei și, în plus, majoritatea acestor posturi sunt în direcțiile de traducere și de administrație; subliniază și salută creșterea numărului femeilor auditor, ceea ce, fără îndoială, va avea un efect asupra numărului de femei în posturi de conducere în acest domeniu; ia act de angajamentul Curții de Conturi de a revizui rapid planul privind egalitatea de șanse, cu scopul de a identifica soluții eficiente care să permită realizarea fără întârziere a obiectivelor stabilite în acest domeniu;

18. solicită Curții de Conturi să includă în raportul anual de activitate o trecere în revistă a personalului din posturi de conducere defalcată pe naționalități, genuri și poziții;

19. constată cu satisfacție finalizarea la timp și fără depășirea bugetului a clădirii K3;

20. solicită Curții de Conturi să anexeze la raportul său anual de activitate politica imobiliară, în special fiindcă este important ca aceste costuri să fie raționalizate în mod adecvat și să nu fie excesive;

21. ia act de variațiile substanțiale ale costurilor de traducere pentru diverse limbi în cadrul Curții de Conturi (cu o diferență de până la 100 EUR pe pagină, în funcție de limbă); consideră că o diferență atât de mare a costurilor, chiar dacă se includ costurile indirecte, ar trebui analizată și corectată;

22. ia act cu îngrijorare de diferențele enorme dintre costurile de traducere suportate de diferitele instituții europene; în consecință, solicită ca grupul de lucru interinstituțional pentru traduceri să identifice cauzele acestor diferențe și să propună soluții cu scopul de a corecta acest dezechilibru și de a armoniza costurile de traducere, asigurând totodată în cea mai mare măsură calitatea și diversitatea lingvistică; remarcă, în acest sens, că grupul de lucru ar trebui să relanseze colaborarea între instituții cu scopul de a face schimb de bune practici și a împărtăși rezultatele obținute, precum și pentru a identifica domeniile în care cooperarea sau acordurile între instituții pot fi îmbunătățite; observă că grupul de lucru ar trebui, de asemenea, să vizeze elaborarea unei metodologii unitare de prezentare a costurilor de traducere pentru toate instituțiile cu scopul de a simplifica analiza și compararea acestor costuri; consideră că grupul de lucru ar trebui să prezinte rezultatele obținute până la sfârșitul anului 2015; solicită tuturor instituțiilor Uniunii să participe activ la lucrările grupului de lucru interinstituțional; în acest sens, reamintește importanța deosebită a respectării multilingvismului în instituțiile Uniunii pentru a garanta egalitatea de tratament și de șanse a tuturor cetățenilor Uniunii;

23. consideră că, pe timp de criză și de reduceri bugetare în general, costurile generate de reuniunile în afara instituției organizate în beneficiul personalului instituțiilor europene trebuie reduse, fiind necesar ca acestea să se desfășoare, pe cât posibil, la sediul instituțiilor, având în vedere că valoarea lor adăugată nu justifică costuri atât de ridicate;

24. recunoaște că Curtea de Conturi a înregistrat progrese în ceea ce privește definirea și clarificarea competențelor și responsabilităților Camerei de coordonare, evaluare, asigurare și dezvoltare; îndeamnă Curtea de Conturi să continue să depună eforturi în acest sens și solicită să fie informat cu privire la măsurile luate pentru a îmbunătăți performanța Camerei;

25. ia act de faptul că, în 2013, Curtea de Conturi a raportat în total 14 cazuri de posibile fraude descoperite în contextul activității sale de audit și 10 cazuri semnalate prin comunicări adresate Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF); ia act de faptul că OLAF a decis să deschidă o anchetă în șapte dintre cele 14 cazuri, în celelalte cazuri informațiile fiind trimise altor autorități pentru a lua măsuri;

26. invită Curtea de Conturi Europeană să includă în rapoartele sale anuale de activitate, respectând normele privind confidențialitatea și protecția datelor în vigoare, rezultatele și consecințele cazurilor închise de OLAF care au vizat instituția sau oricare dintre persoanele care lucrează pentru ea;

27. salută examinarea de către auditorul intern în 2013 a măsurilor luate ca urmare a recomandărilor anterioare, precum și progresele realizate în identificarea și ierarhizarea riscurilor financiare și operaționale și în elaborarea unor controale adecvate de reducere a riscurilor;

28. remarcă faptul că politica de securitate a informațiilor necesită o strategie coordonată și armonizată de securitate la nivelul instituției; atrage atenția că eficiența gestiunii și controalele interne pot fi îmbunătățite în principalele domenii ale guvernanței Curții de Conturi;

29. ia act de introducerea la Curtea de Conturi a unei noi aplicații ce oferă un sistem de sprijin pentru audit (ASSYST), ca instrument intern de audit; solicită să fie informat privind obiectivele de performanță stabilite pentru această aplicație;

30. ia act de faptul că Curtea de Conturi a asigurat că ia toate măsurile necesare pentru a garanta că creditele pentru misiuni sunt utilizate cu respectarea strictă a principiilor economiei, eficienței și eficacității;

31. ia act, de asemenea, de introducerea unor noi aplicații informatice pentru a îmbunătăți administrarea cursurilor de limbă; se așteaptă ca aceste instrumente să îmbunătățească și mai mult gestionarea cursurilor de limbă;

32. înțelege interesul Curții de Conturi pentru evaluarea prezenței sale în mass-media; consideră totuși că este necesar ca mesajele sale să fie mai clare; sugerează, prin urmare, un proces centralizat de evaluare a calității editoriale a tuturor textelor Curții de Conturi;

33. apreciază cooperarea dintre Curtea de Conturi și Comisia pentru control bugetar a Parlamentului și salută feedbackul oferit periodic pe baza solicitărilor Parlamentului; invită Curtea de Conturi să includă în raportul său anual de activitate o secțiune specifică cu privire la acțiunile pe care le-a întreprins în urma recomandărilor Parlamentului privind descărcarea de gestiune a Curții de Conturi pentru exercițiul financiar precedent, ca majoritatea celorlalte instituții; solicită totuși Curții de Conturi și autorităților care acordă descărcarea de gestiune să-și îmbunătățească cooperarea, din nou, pentru ca activitatea lor să fie mai eficientă și mai eficace;

34. consideră că rapoartele Curții de Conturi, în mod deosebit rapoartele speciale, reprezintă o contribuție importantă la îmbunătățirea calității cheltuielilor din fondurile Uniunii; consideră că rapoartele Curții de Conturi ar putea avea o valoare adăugată și mai ridicată dacă ar fi completate de o serie de măsuri corective care să fie adoptate de Uniune, precum și de un calendar preconizat pentru punerea lor în aplicare, în vederea atingerii scopurilor și obiectivelor stabilite de programul, fondul, sau politica Uniunii; consideră că accentul puternic pus pe realizări și în special pe rezultatele pe termen lung, în conformitate cu principiul eficienței și al eficacității, ar îmbunătăți, prin urmare, procesul de monitorizare necesar care urmează să fie efectuat de către Curtea de Conturi în cadrul căruia s-ar supraveghea impactul recomandărilor propuse;

35. solicită Curții de Conturi să analizeze posibilitatea de a devansa prezentarea raportului său anual în limitele stabilite de Regulamentul financiar al Uniunii.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Laura Ferrara

(1)

JO L 66, 8.3.2013.

(2)

JO C 403, 13.11.2014, p. 1.

(3)

JO C 398, 12.11.2014, p. 1.

(4)

JO C 403, 13.11.2014, p. 128.

(5)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(6)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Notă juridică