Процедура : 2014/2082(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0114/2015

Внесени текстове :

A8-0114/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.17
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0126

ДОКЛАД     
PDF 172kWORD 84k
31.3.2015
PE 539.745v02-00 A8-0114/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет

(2014/2082(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ришард Чарнецки

ИЗМЕНЕНИЯ
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет

(2014/2082(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година(1),

–       като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2013 година (COM(2014)0510 – C8–0151/2014)(2),

–       като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0114/2015),

1.      освобождава от отговорност генералния секретар на Европейския икономически и социален комитет във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския икономически и социален комитет за финансовата 2013 година;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет

(2014/2082(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет,

–       като взе предвид решението на Европейския омбудсман от 26 февруари 2015 г. за приключване на разследването по собствена инициатива OI/1/2014/PMC относно подаването на сигнали за нарушения,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0114/2015),

1.      приветства факта, че въз основа на извършената одитна дейност Сметната палата заключава, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2013 г., плащанията за административни и други разходи на институциите и органите не са засегнати от съществени грешки;

2.      отбелязва със задоволство, че в своя годишен доклад за 2013 г. Сметната палата констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК);

3.      отбелязва, че бюджетът на ЕИСК за 2013 г. възлиза на 130 104 400 EUR (128 816 588 EUR през 2012 г.), със степен на усвояване от 94,1%; изразява съжаление за спада на степента на усвояване през 2013 г. спрямо постигнатите през 2012 г. 96,8%;

4.      подчертава при все това, че бюджетът на ЕИСК е с чисто административен характер, като голяма част от сумата се използва за покриването на разходи във връзка с лицата, работещи в институцията, а останалата част – за сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи; отбелязва обяснението на ЕИСК за спада на степента на усвояване, дължащ се на прилагането на предохранителни мерки;

5.      посочва, че причините за неочакваното решение относно корекцията на заплатите вече нямат сила вследствие на споразумението относно новия Правилник за персонала през 2014 г.;

6.      отбелязва увеличението с 1% на бюджета за 2013 г. в сравнение с бюджета за предходната година; подкрепя усилията на ЕИСК да ограничи бюджетите за следващите години, като осигури по този начин увеличение с фиксирана ставка;

7.      отбелязва забележките относно последващите действия във връзка с резолюцията на Парламента за освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година, приложени към годишния отчет за дейността на ЕИСК; призовава отново да бъде информиран относно задълбочения преглед на разходите, както и за резултатите от прегледа;

8.      приветства намерението на ЕИСК да планира по-ефикасно своята работа в законодателния процес, без непременно да увеличава броя на становищата, а като постави акцент по-скоро върху тяхното качество;

9.   отбелязва, че ЕИСК е въвел новите правила за възстановяване на пътните разноски на членовете въз основа на действителните разходи, както беше препоръчано от Парламента; припомня, че системата следва да бъде напълно оперативна през есента на 2015 г., когато започва следващият мандат на ЕИСК;

10. отбелязва сътрудничеството между ЕИСК и комисията по бюджетен контрол на Парламента, в частност по отношение на процедурата по освобождаване от отговорност;

11.    отбелязва, че възлагането на писмени преводи на външни изпълнители е намаляло на 2,9% през 2013 г. в сравнение с 4,5% през 2012 г.; счита обаче, че производителността на вътрешната служба за писмени преводи също е намаляла;

12.    отбелязва със загриженост съществуващите огромни различия между отделните институции на Съюза по отношение на разходите за писмен превод; изисква следователно междуинституционалната работна група по писмените преводи да определи причините за въпросните различия и да предложи решения за преодоляването им и за хармонизиране на разходите за писмен превод, без да се накърняват по никакъв начин качеството и езиковото многообразие; отбелязва, като има предвид горното, че работната група следва да поднови сътрудничеството между институциите за споделяне на най-добри практики и резултати и за определяне на областите, в които би могло да се задълбочи сътрудничеството между институциите или да се укрепят споразуменията между тях; отбелязва, че работната група следва да има за цел също изготвянето на уеднаквена методология за отчитане на разходите за писмен превод за всички институции, така че да се опростят анализът и съпоставката на разходите; отбелязва, че работната група следва да представи резултатите от своята работа преди края на 2015 г.; призовава всички институции да участват активно в работата на междуинституционалната работна група; припомня, че е от особена важност да се запази езиковото многообразие в институциите на Съюза с цел гарантиране на равно третиране и равни възможности за всички граждани на Съюза;

13.    отбелязва споразумението за сътрудничество между ЕИСК, Комитета на регионите и Парламента, което беше окончателно подписано на 5 февруари 2014 г. и което доведе, на първо място, до прехвърлянето на значителен брой служители от комитетите в новата Служба на ЕП за парламентарни изследвания; очаква изпълнението на споразумението да бъде балансирано, да носи ползи за трите институции на равни начала и да допринесе по положителен начин за по-нататъшната рационализация на ресурсите; призовава всяка от институциите да предприеме, една година след началото на изпълнението на споразумението за сътрудничество, индивидуална оценка на неговото въздействие както от гледна точка на човешките ресурси, така и от гледна точка на разходите, взаимодействията, добавената стойност и съдържанието;

14. призовава ЕИСК да включи в своя годишен отчет за дейността преглед на служителите на ръководна длъжност, подредени по националност, пол и длъжност;

15.    изразява загриженост във връзка с недостатъчния брой жени на високи длъжности в ЕИСК (61 спрямо 39%); призовава за прилагането на план за равни възможности, най-вече по отношение на ръководните длъжности, с цел преодоляване на този дисбаланс възможно най-бързо;

16. препоръчва ЕИСК да продължи да развива практиката на редовна проверка на бюджетните икономии, произтичащи от прилагането на новото споразумение за административно сътрудничество с Комитета на регионите; изисква подробна информация относно резултатите от това сътрудничество;

17.    отбелязва, че следващият средносрочен преглед на това споразумение за сътрудничество ще бъде подходяща възможност за оценка на споразумението и за отстраняване на установените евентуални недостатъци;

18.    изисква подробна информация относно резултатите от средносрочния преглед и очаква оценката да включва също съвместна оценка на бюджетните икономии, реализирани благодарение на сътрудничеството;

19. отбелязва все така ограничената употреба на оборудването за провеждане на виодеконференции; потвърждава, че са въведени мерки за разширяване на употребата му; изисква да бъде информиран относно напредъка, постигнат в тази област;

20. отчита като положителен факт намалението на процента неизползвани заявени услуги по устен превод от 7,6% през 2012 г. на 5,1% през 2013 г.; подчертава при все това, че този процент продължава да бъде висок и призовава за допълнително намаляване на разходите за устен превод;

21.    счита, че в условията на криза и на бюджетни съкращения въобще цената на заседанията извън обичайните места на работа на служителите на институциите на Съюза трябва да се намали и че заседанията следва да се провеждат, доколкото е възможно, в помещенията на съответните институции, тъй като получената от тях добавена стойност не оправдава такива високи разходи;

22. изразява загриженост, че няколко значими мероприятия, които е трябвало да бъдат проведени през 2013 г., са били отменени или отложени; призовава ЕИСК да планира по-добре и да рационализира организацията на вътрешните мероприятия;

23.    отбелязва предоставената информация относно новия застрахователен договор, който влезе в сила на 1 юли 2012 г. и чието приложно поле включва делегатите на Консултативната комисия по индустриални промени;

24.    изразява съжаление във връзка с решението на Съда на публичната служба на Европейския съюз, публикувано на 22 май 2014 г., с което осъжда ЕИСК за нарушение на Хартата на основните права на Европейския съюз, извършено при уволнението на един от неговите служители през 2013 г.; изразява съжаление също така във връзка с решението на Общия съд от 8 октомври 2014 г. по дело T-530/12 P, Moises Bermejo Garde/ЕИСК относно твърдения на началника на Правната служба на ЕИСК за нередности, допуснати от бившия генерален секретар; призовава ЕИСК и неговия нов генерален секретар да предприемат необходимите мерки, за да не се допуснат нови тежки нарушения на Хартата на основните права на Европейския съюз, да информират Бюрото, членовете и всички служители на ЕИСК за съдържанието на двете решения и да им обърнат внимание във връзка със задължението на длъжностните лица и на другите служители да съобщават за нередности, както и че Бюрото на ЕИСК е компетентният орган, към който да бъдат насочвани такива сигнали; изисква също да бъде информиран за общия размер на съдебните разходи от последните пет години по свързани с персонала въпроси, които са били разгледани в съд или от Омбудсмана;

25.    изразява загриженост относно забавянето във връзка с приемането на вътрешните правила за подаване на сигнали за нарушения; призовава ЕИСК да приложи незабавно тези правила;

26.    отбелязва, че службата за вътрешен одит е с тричленен състав; отбелязва, че продължителни отпуски по болест намалиха значително наличния персонал през 2013 г.; призовава ЕИСК да подсили службата за вътрешен одит и да разшири обхвата на одитната дейност;

27.    призовава ЕИСК да включва в своите годишни отчети за дейността, в съответствие с действащите правила за поверителност и защита на данните, резултатите и последствията от приключени разследвания на Европейската служба за борба с измамите, при които институцията или неин служител са били обект на разследване;

28.    изисква политиката в областта на сградния фонд на ЕИСК да бъде прилагана към неговия годишен отчет за дейността, особено като се има предвид, че е важно разходите за тази политика да бъдат правилно обосновани и да не бъдат прекомерни;

29.    изтъква, че е необходимо да се подобри видимостта на ЕИСК чрез укрепване на съответната информационна и комуникационна политика.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

(1)

ОВ L 66, 8.3.2013 г.

(2)

OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 1.

(3)

OВ C 398, 12.11.2014 г., стр. 1.

(4)

OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 128.

(5)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

Правна информация