Διαδικασία : 2014/2082(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0114/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0114/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0126

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 166kWORD 86k
31.3.2015
PE 539.745v02-00 A8-0114/2015

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

(2014/2082(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Ryszard Czarnecki

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

(2014/2082(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013(1),

–       έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0151-2014)(2),

–       έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0114/2015),

1.      χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2013·

2.      εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

(2014/2082(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας της 26ης Φεβρουαρίου 2015 με την οποία ολοκληρώνεται η αυτεπάγγελτη έρευνά της OI/1/2014/PMC σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών·

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0114/2015),

1.      εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, με βάση τους ελέγχους που διεξήγαγε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πληρωμές για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, οι οποίες αφορούν τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες των θεσμικών και άλλων οργάνων, δεν περιείχαν στο σύνολό τους ουσιώδη σφάλματα·

2.      επισημαίνει με ικανοποίηση ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2013, το Ελεγκτικό Συνέδριο παρατηρεί πως δεν εντοπίστηκαν σημαντικές αδυναμίες όσον αφορά τις πτυχές του ελέγχου που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους και την ανάθεση συμβάσεων για την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (εφεξής «ΕΟΚΕ»)·

3.      επισημαίνει ότι το 2013 ο προϋπολογισμός της ΕΟΚΕ ανήλθε σε 130 104 400 EUR (128 816 588 EUR το 2012), με ποσοστό εκτέλεσης 94,1 %· εκφράζει την αποδοκιμασία του για τη μείωση του ποσοστού εκτέλεσης το 2013 σε σχέση με το 2012, που το ποσοστό εκτέλεσης ήταν 96,8%·

4.      τονίζει, ωστόσο, ότι ο προϋπολογισμός της ΕΟΚΕ έχει αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα, και ότι μεγάλο μέρος του χρησιμοποιείται σε δαπάνες που αφορούν πρόσωπα τα οποία εργάζονται στο θεσμικό όργανο ενώ το υπόλοιπο αφορά ακίνητα, επίπλωση, εξοπλισμό και διάφορες τρέχουσες δαπάνες· επισημαίνει την εξήγησε που έδωσε η ΕΟΚΕ, ότι η μείωση του ποσοστού εκτέλεσης οφείλεται σε προληπτικά μέτρα·

5.      επισημαίνει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην απροσδόκητη απόφαση σχετικά με τη μισθολογική αναπροσαρμογή δεν ισχύουν πλέον, μετά τη συμφωνία για τον νέο Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης το 2014·

6.      επισημαίνει την αύξηση κατά 1% του προϋπολογισμού του 2013 σε σύγκριση με τον προηγούμενο ετήσιο προϋπολογισμό· υποστηρίζει τις προσπάθειες της ΕΟΚΕ να περιορίσει τους προϋπολογισμούς των ερχόμενων ετών, εξασφαλίζοντας έτσι πάγια αύξηση·

7.      επισημαίνει τις παρατηρήσεις όσον αφορά τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την απαλλαγή για το 2012, οι οποίες επισυνάπτονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ· επαναλαμβάνει το αίτημά του να ενημερώνεται σχετικά με τη διεξοδική επανεξέταση των δαπανών και τα αποτελέσματα της σχετικής διαδικασίας·

8.      χαιρετίζει την πρόθεση της ΕΟΚΕ να προγραμματίζει τις εργασίες της πιο αποτελεσματικά εντός της νομοθετικής διεργασίας, χωρίς να αυξήσει αναγκαστικά τον αριθμό των γνωμοδοτήσεων αλλά να δώσει έμφαση στην ποιότητα των γνωμοδοτήσεων·

9.      επισημαίνει ότι η ΕΟΚΕ έχει εφαρμόσει τους νέους κανόνες για την επιστροφή των εξόδων ταξιδιού των μελών με βάση το πραγματικό κόστος, σύμφωνα με τη σύσταση του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι το σύστημα θα πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή το φθινόπωρο του 2015, κατά την έναρξη της προσεχούς θητείας της ΕΟΚΕ·

10.    επισημαίνει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, ιδίως σε σχέση με τη διαδικασία απαλλαγής·

11.    επισημαίνει ότι η χρήση εξωτερικών υπηρεσιών μετάφρασης μειώθηκε σε 2,9% το 2013, από 4,5% το 2012· διαπιστώνει, ωστόσο, ότι μειώθηκε και η παραγωγικότητα της εσωτερικής υπηρεσίας μετάφρασης·

12.    σημειώνει με ανησυχία ότι το κόστος της μετάφρασης έχει τεράστιες διακυμάνσεις μεταξύ θεσμικών οργάνων της Ένωσης· ζητεί συνεπώς από τη διοργανική ομάδα εργασίας για τη μετάφραση να προσδιορίσει τις αιτίες αυτών των διαφορών και να προτείνει λύσεις με σκοπό να σταματήσει η ανισότητα και να εναρμονιστεί το κόστος της μετάφρασης, χωρίς σε καμιά περίπτωση να υποβαθμιστεί η ποιότητα και η γλωσσική πολυμορφία· σημειώνει, έχοντας υπόψη το ανωτέρω, ότι η ομάδα εργασίας θα πρέπει να δρομολογήσει εκ νέου τη διοργανική συνεργασία με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσμάτων και τον προσδιορισμό των τομέων εκείνων στους οποίους θα μπορούσαν να ενισχυθούν η διοργανική συνεργασία ή οι συμφωνίες· σημειώνει ότι η ομάδα εργασίας θα πρέπει επίσης να έχει στόχο την κατάρτιση ενιαίας μεθοδολογίας, κοινής για όλα τα θεσμικά όργανα, για την παρουσίαση του κόστους της μετάφρασης, προκειμένου να απλοποιηθούν η ανάλυση και η σύγκρισή του· σημειώνει ότι η ομάδα εργασίας θα πρέπει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των εργασιών της πριν από το τέλος του 2015· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να λάβουν ενεργά μέρος στις διαδικασίες της διοργανικής ομάδας εργασίας· επισημαίνει τη θεμελιώδη σημασία της διατήρησης της πολυγλωσσίας στα θεσμικά όργανα της Ένωσης προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να έχουν ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες·

13.    σημειώνει τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΟΚΕ, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Κοινοβουλίου, που υπογράφηκε τελικά στις 5 Φεβρουαρίου 2014 και οδήγησε, πρώτα απ' όλα, στη μεταφορά μεγάλου αριθμού υπαλλήλων στη νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας· αναμένει ότι η συμφωνία θα εξελιχθεί ισορροπημένα, θα είναι εξίσου επωφελής για τα τρία θεσμικά όργανα και θα συμβάλει θετικά στον περαιτέρω εξορθολογισμό των πόρων· καλεί καθένα από τα θεσμικά όργανα, στο τέλος του πρώτου έτους της συνεργασίας τους, να προβούν σε μεμονωμένη αξιολόγηση του αντικτύπου που έχει η συμφωνία τόσο από την άποψη των ανθρώπινων πόρων όσο και από την άποψη των δαπανών, των συνεργιών, της προστιθέμενης αξίας και της ουσιαστικής ποιότητας·

14.    καλεί την ΕΟΚΕ να περιλάβει στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων κατάσταση του προσωπικού που κατέχει διευθυντικές θέσεις, κατά εθνικότητα, φύλο και θέση·

15.    ανησυχεί για την απουσία γυναικών σε θέσεις ανώτερου στελεχικού δυναμικού της ΕΟΚΕ (61% – 39%)· ζητεί την εφαρμογή σχεδίου ίσων ευκαιριών, ιδιαίτερα σε σχέση με τις διευθυντικές θέσεις, προκειμένου να αρθεί αυτή η ανισορροπία το συντομότερο δυνατόν·

16.    συνιστά να συνεχίσει η ΕΟΚΕ τη διεξοδική εξέταση της εξοικονόμησης πιστώσεων του προϋπολογισμού από την εφαρμογή της νέας συμφωνίας διοικητικής συνεργασίας με την Επιτροπή των Περιφερειών. ζητεί να έχει λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα της συνεργασίας·

17.    σημειώνει ότι η επόμενη ενδιάμεση επανεξέταση της εν λόγω συνεργασίας θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να αποτιμηθεί η συμφωνία και να διορθωθούν οιεσδήποτε ελλείψεις εντοπιστούν·

18.    ζητεί λεπτομερείς πληροφορίες για τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης επανεξέτασης και αναμένει ότι αυτή η αποτίμηση θα περιλαμβάνει επίσης κοινή αξιολόγηση της εξοικονομήσεων πόρων που απορρέουν από τη συνεργασία·

19.    λαμβάνει υπό σημείωση ότι συνεχίζεται η περιορισμένη χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης· αναγνωρίζει ότι λαμβάνονται μέτρα για τη διεύρυνση της χρήσης τους· ζητεί να ενημερώνεται για την πρόοδο στο συγκεκριμένο θέμα·

20.    θεωρεί θετική τη μείωση του ποσοστού υπηρεσιών διερμηνείας που ζητήθηκαν και δεν χρησιμοποιήθηκαν, από 7,6 % το 2012 σε 5,1 % το 2013· τονίζει, ωστόσο, ότι το ποσοστό αυτό παραμένει υψηλό και ζητεί την περαιτέρω μείωση του κόστους διερμηνείας·

21.    θεωρεί ότι σε εποχή κρίσης και γενικότερων δημοσιονομικών περικοπών, το κόστος των ημερών εκτός έδρας για το προσωπικό των θεσμικών οργάνων της Ένωσης πρέπει να περιοριστεί, και ότι οι εκδηλώσεις αυτές θα πρέπει να διεξάγονται, κατά το δυνατόν, στους χώρους των θεσμικών οργάνων, δεδομένου ότι η προστιθέμενη αξία που προσφέρουν δεν δικαιολογεί τόσο υψηλό κόστος·

22.    εκφράζει την ανησυχία του για τη ματαίωση ή αναβολή διάφορων μεγάλων εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί για το 2013· καλεί την ΕΟΚΕ να βελτιώσει τον προγραμματισμό και την οργάνωση των εσωτερικών της εκδηλώσεων·

23.    σημειώνει τις παρασχεθείσες πληροφορίες σχετικά με τη νέα ασφαλιστική σύμβαση που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2012, η οποία καλύπτει τους εκπροσώπους της συμβουλευτικής επιτροπής βιομηχανικών μεταλλαγών·

24.    εκφράζει την αποδοκιμασία του για την απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δημοσιεύτηκε στις 22 Μαΐου 2014, με την οποία η ΕΟΚΕ καταδικάζεται για παράβαση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την απόλυση ενός μέλους του προσωπικού της το 2013· εκφράζει επίσης την αποδοκιμασία του για την απόφαση που εκδόθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2014 στην υπόθεση T-530/12 P, Μ. B. G. κατά ΕΟΚΕ, στην οποία το Γενικό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση κατά της ΕΟΚΕ σε σχέση με παρατυπίες όσον αφορά τον πρώην Γενικό Γραμματέα τις οποίες ανέφερε ο προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΟΚΕ· καλεί την ΕΟΚΕ και τον νέο Γενικό Γραμματέα της να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα για να προληφθούν περαιτέρω σοβαρές παραβάσεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ενημερώσουν το Προεδρείο της ΕΟΚΕ, τα μέλη και όλο το προσωπικό για το περιεχόμενο των δύο αποφάσεων, και να επιστήσουν την προσοχή τους στο γεγονός ότι υπάλληλοι και λοιπό προσωπικό που καλύπτονται από τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης έχουν υποχρέωση να αναφέρουν παρατυπίες και ότι το Προεδρείο της ΕΟΚΕ είναι το κατάλληλο όργανο για να λαμβάνει τις αναφορές αυτές· ζητεί επίσης να ενημερωθεί για το σύνολο των δικαστικών εξόδων που ανέκυψαν τα τελευταία πέντε έτη σε υπαλληλικές υποθέσεις που κρίθηκαν τελικά στα δικαστήρια ή από τον Διαμεσολαβητή·

25.    εκφράζει την ανησυχία του για την καθυστέρηση στην έγκριση των εσωτερικών κανόνων για τις καταγγελίες δυσλειτουργιών· ζητεί την εφαρμογή των κανόνων αυτών χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

26.    σημειώνει ότι η εσωτερική υπηρεσία λογιστικού ελέγχου αποτελείται από τρία άτομα· σημειώνει ότι η παρατεταμένη απουσία λόγω ασθενείας μείωσε σημαντικά το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό το 2013· καλεί την ΕΟΚΕ να ενισχύσει την υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου και να διευρύνει το πεδίο των ερευνών ελέγχου·

27.    καλεί την ΕΟΚΕ να περιλάβει στις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων της, σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες για το απόρρητο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα αποτελέσματα και τις συνέπειες υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) που έχουν περατωθεί, στις οποίες το θεσμικό όργανο ή μεμονωμένα άτομα που εργάζονται για αυτό αποτελούσαν αντικείμενο της διερεύνησης·

28.    απαιτεί να επισυνάπτεται η κτιριακή πολιτική της ΕΟΚΕ στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της, ιδίως επειδή είναι σημαντικό το κόστος μιας τέτοιας πολιτικής να εξορθολογίζεται δεόντως και να μην είναι υπερβολικό·

29.    επισημαίνει την ανάγκη να βελτιωθεί η προβολή της ΕΟΚΕ μέσω ενίσχυσης της αναγκαίας πολιτικής για την πληροφόρηση και την επικοινωνία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller, Неджми Али, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Ferrara

(1)

ΕΕ L 66, 8.3.2013.

(2)

ΕΕ C 403, 13.11.2014, σ. 1.

(3)

EE C 398, 12.11.2014, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 403, 13.11.2014, σ. 128.

(5)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου