Postupak : 2014/2082(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0114/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0114/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.17
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0126

IZVJEŠĆE     
PDF 152kWORD 80k
31.1.2015
PE 539.745v02-00 A8-0114/2015

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor

(2014/2082(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

AMANDMANI
1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor

(2014/2082(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2013.(1),

–       uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2013. (COM(2014)0510 – C8‑0151-2014)(2),

–       uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima institucija(3),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(6), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0114/2015),

1.      daje razrješnicu glavnom tajniku Europskog gospodarskog i socijalnog odbora za izvršenje proračuna Europskog gospodarskog i socijalnog odbora za financijsku godinu 2013.;

2.      iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor

(2014/2082(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor,

–       uzimajući u obzir odluku Europske ombudsmanice od 26. veljače 2015. o zatvaranju istrage na vlastitu inicijativu OI/1/2014/PMC o zviždačima,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0114/2015),

1.  pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud na temelju svojeg revizijskog rada zaključio da u plaćanjima za administrativne i druge rashode institucija i tijela u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. nije bilo bitnijih grešaka;

2.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2013. zaključio da nisu utvrđene znatne greške u revidiranim područjima koja se tiču ljudskih resursa i javne nabave za Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO);

3.  primjećuje da je u 2013. proračun EGSO-a iznosio 130 104 400 EUR (128 816 588 EUR u 2012.), sa stopom korištenja od 94,1 %; žali zbog smanjenja stope korištenja u 2013. u usporedbi s njezinom razinom od 96,8 % u 2012.;

4.  naglašava, međutim, da je proračun EGSO-a u potpunosti administrativne naravi i da se veliki dio odnosi na rashode povezane s osobama koje rade za instituciju, dok je preostali iznos namijenjen za zgrade, namještaj, opremu i ostale tekuće troškove; prima na znanje objašnjenje EGSO-a o smanjenju stope korištenja kao posljedici mjera predostrožnosti;

5.  ističe da nakon što je 2014. postignut sporazum o Pravilniku o osoblju razlozi na kojima se temelji neočekivana odluka o usklađivanju plaća nisu više primjenjivi;

6.  primjećuje rast od 1 % u proračunu za 2013. u usporedbi s prethodnim godišnjim proračunom; podržava napore EGSO-a da ograniči proračune za nadolazeće godine jamčeći time paušalni rast;

7.  uzima na znanje naknadna zapažanja u vezi s rezolucijom Parlamenta o razrješnici u 2012. koja je priložena godišnjem izvješću o aktivnostima EGSO-a; ponavlja svoj poziv da ga se i dalje obavještava o detaljnoj reviziji potrošnje te o rezultatima tog postupka;

8.   pozdravlja namjeru EGSO-a da će u okviru zakonodavnog postupka učinkovitije planirati svoje djelovanje, što ne znači nužno povećanje broja mišljenja, već stavljanje naglaska na njihovu kvalitetu;

9.   prima na znanje da je EGSO prema preporuci Parlamenta primijenio nova pravila o naknadi putnih troškova članova na temelju stvarnih troškova; podsjeća da bi sustav trebao biti u potpunosti funkcionalan do jeseni 2015. kada započinje idući mandat EGSO-a;

10. uzima na znanje suradnju između članova EGSO-a i Odbora za proračunski nadzor Parlamenta, osobito u odnosu na postupak o razrješnici;

11. primjećuje pad u korištenju vanjskim prijevodima na 2,9 % u 2013. u usporedbi s 4,5 % u 2012.; zaključuje, međutim, da se također smanjila i produktivnost službe za unutarnje prijevode;

12. sa zabrinutošću napominje da se troškovi prijevoda znatno razlikuju od jedne institucije EU-a do druge; stoga od Međuistitucijske radne skupina za prevođenje traži da utvrdi razloge takvih nejednakosti i da predloži rješenja kako bi se te razlike uklonile i kako bi se uskladili troškovi prevođenja, a da se pritom ne utječe na kvalitetu ili višejezičnost; imajući to na umu, napominje da bi radna skupina trebala ponovno pokrenuti međuinstitucijsku suradnju kako bi se razmijenile najbolje prakse i najbolji ishodi te odredila ona područja u kojima bi se međuinstitucijska suradnja ili sporazumi mogli ojačati; napominje da bi cilj radne skupine također trebao biti utvrđivanje jedinstvene metodologije prikazivanja troškova prevođenja koja bi bila zajednička svim institucijama radi pojednostavljivanja analize i usporedbe troškova; napominje da bi radna skupina trebala predstaviti te rezultate prije kraja 2015.; poziva institucije da se aktivno uključe u postupke Međuistitucijske radne skupine; naglašava temeljnu važnost očuvanja višejezičnosti u institucijama Unije kojom se jamči da svi njezini građani imali pravo na jednako postupanje i jednake mogućnosti;

13. uzima na znanje Ugovor o suradnji između EGSO-a, Odbora regija i Parlamenta koji je konačno potpisan 5. veljače 2014. i koji je, prije svega, utjecao na to da veliki broj osoblja odbora prijeđe u Europsku službu za parlamentarna istraživanja; očekuje da će se sporazum razvijati ujednačeno, da će sve tri institucije od njega jednako imati koristi te da će pozitivno doprinijeti daljnjoj racionalizaciji sredstava; poziva svaku od institucija da na kraju prve godine njihove suradnje provedu individualnu procjenu učinka koji je sporazum imao na ljudske resurse, rashode, sinergije, dodanu vrijednost i sadržaj;

14. poziva EGSO da u godišnje izvješće o radu uvrsti pregled osoblja na rukovodećim položajima po nacionalnosti, spolu i položaju;

15. izražava zabrinutost zbog manjka žena na rukovodećim položajima u EGSO-u (61 % ‒ 39 %); poziva na pokretanje plana za pružanje jednakih mogućnosti, posebno na rukovodećim položajima, kako bi se te nepravilnosti što prije ispravile;

16. preporučuje da EGSO i dalje razvija redovite analize proračunskih ušteda koje proizlaze iz provedbe novog sporazuma o administrativnoj suradnji s Odborom regija; traži detaljne informacije o rezultatima te suradnje;

17. napominje da je pregled tog sporazuma o suradnji sredinom sljedećeg provedbenog razdoblja dobar trenutak za njegovu ocjenu i ispravak svih utvrđenih nedostataka;

18. traži detaljne podatke o rezultatima pregleda sredinom razdoblja i očekuje da će ta ocjena uključivati i zajedničku procjenu proračunskih ušteda koje proizlaze iz te suradnje;

19. prima na znanje činjenicu da je upotreba videokonferencijskih alata još uvijek ograničena; potvrđuje da se poduzimaju mjere radi povećanja njihove uporabe; traži da ga se obavijesti o ostvarenom napretku u tom pogledu;

20. smatra pozitivnim smanjenje neiskorištene stope zatraženih usluga usmenog prevođenja sa 7,6 % 2012. na 5,1 % 2013. godine; naglašava, međutim, da je stopa još uvijek visoka i poziva na daljnje smanjenje troškova usmenog prevođenja;

21. smatra da se općenito u vrijeme krize i proračunskih troškova moraju smanjiti troškovi za dane koje je osoblje provelo izvan mjesta rada („Away days”) i da se ti događaji, kad god je to moguće, moraju odvijati u vlastitim prostorijama institucija, s obzirom da dodana vrijednost koja iz toga proizlazi ne opravdava tako visoke troškove;

22. zabrinut je zbog činjenice da je nekoliko većih događanja čije je održavanje bilo predviđeno za 2013. otkazano ili odgođeno; poziva EGSO da bolje planira i racionalizira organizaciju događanja unutar odbora;

23. napominje podatke o novom ugovoru o osiguranju koji je stupio na snagu 1. srpnja 2012. i koji se odnosi na delegate Savjetodavnog povjerenstva za industrijske promjene;

24. žali zbog presude Službeničkog suda EU-a od 22. svibnja 2014. kojom se EGSO osuđuje za kršenje Povelje o temeljnim pravima Europske unije pri otpuštanju jednog člana osoblja 2013.; također žali zbog presude od 8. listopada 2014. u predmetu T-530/12 P, M. B. G protiv EGSO-a u kojoj je Sud Europske unije presudio protiv ESGO-a, a koja se odnosi na nepravilnosti bivšeg glavnog tajnika koje je prijavio voditelj pravne službe EGSO-a; poziva EGSO i njegovog novog glavnog tajnika da poduzmu potrebne korake za sprječavanje budućeg ozbiljnog kršenja Povelje o temeljnim pravima Europske unije, da predsjedništvo EGSO-a, članove i cijelo osoblje izvijeste o sadržaju dviju presuda te da ima skrenu pozornost da službenici i drugo osoblje na koje se primjenjuje Pravilnik o osoblju imaju obvezu prijave nepravilnosti i da je predsjedništvo EGSO-a pravo tijelo za primanje takvih izvještaja; također traži da ga se informira o ukupnim pravnim troškovima u proteklih pet godina koji se odnose na radne sporove koji su u konačnici završili na sudovima ili se njima bavio Ured ombudsmana;

25. zabrinut je zbog kašnjenja u usvajanju internih pravila o zviždačima; poziva EGSO da ta pravila primijeni bez daljnjih odgađanja;

26. napominje da su u službi za unutarnju reviziju zaposlena tri radnika; napominje da je zbog produženog bolovanja dostupna radna snaga u 2013. godini bila znatno smanjena; poziva EGSO da ojača službu za unutarnju reviziju te da proširi raspon revizijskih istraga;

27. poziva EGSO da u svojim godišnjim izvješćima o radu, u skladu s postojećim pravilima o povjerljivosti i zaštiti podataka, uključi rezultate i posljedice završenih postupaka kojima se bavio Europski ured za borbu protiv prijevara u kojima su predmet istrage bili ta institucija ili bilo koji pojedinac zaposlen u instituciji;

28. zahtijeva da se politika upravljanja nekretninama EGSO-a priloži godišnjem izvješću o radu, posebno s obzirom na to da je važno da troškovi takve politike budu primjereno svedeni u razumne okvire i da ne budu prekomjerni;

29. ističe da je nužno povećati vidljivost EGSO-a poboljšanjem politike informiranja i komuniciranja.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Ferrara

(1)

SL L 66, 8.3.2013.

(2)

SL C 403, 13.11.2014., str. 1.

(3)

SL C 498, 12.11.2014., str. 1.

(4)

SL C 403, 13.11.2014., str. 128.

(5)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(6)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

Pravna napomena