Eljárás : 2014/2082(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0114/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0114/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.17
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0126

JELENTÉS     
PDF 148kWORD 83k
31.3.2015
PE 539.745v02-00 A8-0114/2015

az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

(2014/2082(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ryszard Czarnecki

MÓDOSÍTÁSOK
1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

(2014/2082(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésére(1),

–       tekintettel az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2014)0510 – C8‑0151-2014)(2),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(4),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(5),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0114/2015),

1.      mentesítést ad az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság főtitkára számára az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak, valamint az Európai Külügyi Szolgálatnak, továbbá hogy gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

(2014/2082(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság,

–       tekintettel az Európai Ombudsman visszaélések bejelentésével kapcsolatos, OI/1/2014/PMC számú saját kezdeményezésű vizsgálatát lezáró 2015. február 26-i határozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0114/2015),

1.   örömmel látja, hogy ellenőrzési munkája alapján a Számvevőszék úgy vélte, hogy a 2013. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évet illetően az intézmények és szervek igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek;

2.   megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék megállapította, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) tekintetében nem tárt fel lényeges hiányosságokat az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódó ellenőrzött területeken;

3.   megjegyzi, hogy 2013-ban az EGSZB 130 104 400 eurós költségvetéssel rendelkezett (2012-ben ez az összeg 128 816 588 euró volt), a felhasználási arány pedig 94,1%-os volt; sajnálja, hogy 2013-ban csökkent a felhasználási arány a 2012-es 96,8%-hoz képest;

4.   hangsúlyozza azonban, hogy az EGSZB költségvetése kizárólag igazgatási jellegű, és jelentős részét az intézménynél dolgozókhoz kapcsolódó kiadások teszik ki, a fennmaradó rész pedig az épületekhez, a berendezésekhez, a felszerelésekhez kapcsolódó és egyéb fenntartási költségekből tevődik össze; tudomásul veszi az EGSZB magyarázatát a felhasználási arány elővigyázatossági intézkedések miatti csökkenéséről;

5.   kiemeli, hogy a bérkiigazításra vonatkozó, a várakozásokkal ellentétes bírósági ítélet indokai már nem állnak fenn, mivel 2014-ben megállapodás született az új személyzeti szabályzatról;

6.   megjegyzi, hogy a 2013. évi költségvetés 1%-kal meghaladja az előző évit; támogatja az EGSZB annak érdekében tett erőfeszítéseit, hogy az elkövetkező években korlátozza költségvetését, ezáltal biztosítva az átalányalapú növekedést;

7.   tudomásul veszi a 2012. évi mentesítési állásfoglalásához kapcsolódó észrevételeket, amelyeket az EGSZB éves tevékenységi jelentéséhez csatoltak; megismétli, hogy tájékoztatást kér a kiadások részletes áttekintéséről, továbbá az áttekintés eredményeiről is;

8.   elégedetten nyugtázza a bizottság azon szándékát, hogy jobban tervezze munkáját a jogalkotási folyamat során, nem feltétlenül a vélemények számát növelve, hanem inkább azok minőségét javítva;

9.   tudomásul veszi, hogy az EGSZB a Parlament ajánlásának megfelelően bevezette a tagok utazási költségeinek tényleges költségek alapján történő megtérítésére vonatkozó új szabályokat; emlékeztet rá, hogy e rendszernek teljes mértékben működőképesnek kell lennie 2015 őszére, az EGSZB következő ciklusának kezdetére;

10. tudomásul veszi az EGSZB és a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága közötti együttműködést, különösen a mentesítési eljárás tekintetében;

11. tudomásul veszi, hogy a külső fordítások aránya 2013-ban 2,9%-ra csökkent a 2012. évi 4,5%-hoz képest; úgy véli azonban, hogy a belső fordító szolgálat termelékenysége szintén csökkent;

12. aggodalommal állapítja meg, hogy hatalmas különbségek vannak a különböző uniós intézmények fordítási költségei között; ezért kéri a fordítással foglalkozó intézményközi munkacsoportot, hogy tárja fel az említett különbségek okát és javasoljon megoldásokat ezen egyenlőtlenségek megszüntetésére, illetve a fordítási költségek harmonizálására a minőség és a nyelvi sokszínűség teljes mértékű tiszteletben tartása mellett; ebből a célból megjegyzi, hogy a munkacsoportnak újra kell kezdenie az intézményközi együttműködést a bevált gyakorlatok és az eredmények megosztása céljából, valamint azonosítania kell azokat a területeket, ahol erősíteni lehet az intézményközi együttműködést vagy megállapodásokat; megjegyzi, hogy a munkacsoport célja továbbá egységes módszertan kialakítása a fordítási költségek bemutatására minden egyes intézménynél, a költségek elemzésének és összehasonlításának megkönnyítése céljából; megjegyzi, hogy a munkacsoportnak 2015 végéig kell beszámolnia az eredményekről; kér minden intézményt, hogy aktívan vegyenek részt az intézményközi munkacsoport eljárásaiban; e tekintetben emlékeztet a többnyelvűség tiszteletben tartásának alapvető fontosságára az uniós intézményeknél, annak érdekében, hogy biztosítsuk az egyenlő bánásmódot és az esélyegyenlőséget az Unió minden polgára számára;

13. tudomásul veszi az EGSZB, a Régiók Bizottsága és a Parlament közötti, 2014. február 5-én véglegesen aláírt együttműködési megállapodást, amelynek következtében jelentős személyzeti átcsoportosítás történt a bizottságoktól az Európai Parlament új kutatószolgálatához; elvárja, hogy ez a megállapodás kiegyensúlyozott legyen, egyenlő alapon mindhárom intézmény javára váljon és pozitívan hozzájáruljon az erőforrások további ésszerűsítéséhez; kéri mindhárom intézményt, hogy az együttműködés kezdetétől számított egy év elteltével értékeljék egyenként a megállapodás hatását az emberi erőforrások, valamint a költségek, a szinergiák, a hozzáadott érték és a tartalom minősége szempontjából;

14. felhívja az EGSZB-t, hogy éves tevékenységi jelentésében tüntesse fel a vezetői álláshelyeket betöltők nemzetiség, nem és beosztás alapján csoportosított áttekintését;

15. aggodalmát fejezi ki a nők alacsony aránya miatt a bizottság vezető beosztású álláshelyein (61% – 39%); kéri egy olyan esélyegyenlőségi terv megvalósítását, amely külön vonatkozik a vezetőségi álláshelyekre ezen egyenlőtlenség mielőbbi megszüntetése céljából;

16. javasolja, hogy az EGSZB folytassa a Régiók Bizottságával kötendő új adminisztratív együttműködési megállapodás végrehajtásából eredő költségvetési megtakarítások rendszeres felmérésének kialakítását; részletes tájékoztatást kér az együttműködés eredményeiről;

17. megjegyzi, hogy az együttműködési megállapodás következő félidős felülvizsgálata megfelelő alkalom lesz a megállapodás értékelésére és a feltárt hiányosságok kijavítására;

18. részletes tájékoztatást kér a félidős felülvizsgálat eredményeiről, és elvárja, hogy ez az értékelés tartalmazza az együttműködésből eredő költségvetési megtakarítások közös felmérését is;

19. tudomásul veszi a videokonferencia-eszközök továbbra is korlátozott használatát; nyugtázza, hogy intézkedéseket vezetnek be ezen eszközök használatának bővítésére; tájékoztatást kér az e téren elért eredményekről;

20. pozitív fejleménynek tartja, hogy a kért, de igénybe nem vett tolmácsolási szolgáltatások aránya a 2012-es 7,6%-ról 2013-ra 5,1%-ra csökkent; hangsúlyozza azonban, hogy ez az arány továbbra is magas, és kéri a tolmácsolási költségek további csökkentését;

21. úgy véli, hogy válság és általános költségvetési megszorítások idején csökkenteni kell az uniós intézmények személyzete részére tartott „irodán kívüli napok” költségeit, és ezeket lehetőség szerint az intézmények saját épületeiben kell megtartani, mivel a belőlük származó többletérték nem indokol ilyen magas költségeket;

22. aggódik amiatt, hogy több, a 2013-as évre tervezett főbb esemény törlésre vagy elhalasztásra került; felhívja az EGSZB-t, hogy jobban tervezze meg és ésszerűsítse a házon belüli események szervezését;

23. tudomásul veszi az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottságának küldötteit fedező, 2012. július 1-jén hatályba lépő új biztosítási szerződésről kapott tájékoztatást;

24. sajnálja az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke 2014. május 22-én közzétett ítéletét, amelyben elítélte az EGSZB-t az Európai Unió Alapjogi Chartájának megsértéséért egyik munkatársa 2013-ban történő elbocsátásakor; továbbá sajnálja az Európai Bíróság T-530/12 P. sz. M. B.G. kontra EGSZB ügyben hozott, az EGSZB számára hátrányos, a korábbi főtitkár által elkövetett visszaéléseknek az EGSZB jogi szolgálatának vezetője által történő bejelentésével kapcsolatos ítéletét; kéri az EGSZB-t és új főtitkárát, hogy hozza meg a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy ne ismétlődjön meg az Európai Unió Alapjogi Chartájának súlyos megsértése, hogy tájékoztassa az EGSZB elnökségét, a tagokat és az egész személyzetét a két ítélet tartalmáról, valamint a tisztviselők és a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó személyzet azon kötelezettségéről, hogy jelentsék a szabálytalanságokat, és arról, hogy az EGSZB elnöksége az illetékes szerv az ilyen típusú bejelentések tekintetében; továbbá kéri, hogy tájékoztassák a Parlamentet az összes olyan jogi költségről, amely az elmúlt 5 évben merült fel a bíróságok vagy az Ombudsman előtt záruló személyzeti ügyekben;

25. aggódik a visszaélések bejelentésére vonatkozó belső szabályok elfogadásának késedelme miatt; felhívja az EGSZB-t, hogy további késedelem nélkül vezesse be ezeket a szabályokat;

26. tudomásul veszi, hogy a belső ellenőrzési szolgálat háromfős személyzetből áll; megjegyzi, hogy hosszabb betegszabadságok jelentősen csökkentették a rendelkezésre álló munkaerőt 2013-ban; felhívja az EGSZB-t, hogy erősítse meg a belső ellenőrzési szolgálatot, és terjessze ki vizsgálatainak hatályát;

27. kéri, hogy az EGSZB éves tevékenységi jelentéseiben a hatályos titoktartási és adatvédelmi szabályokkal összhangban számoljon be az Európai Csalás Elleni Hivatal által lezárt esetek eredményeiről és következményeiről, amennyiben a vizsgálat érintette az intézményt vagy annak bármelyik alkalmazottját;

28. kéri, hogy az EGSZB ingatlanpolitikáját mellékeljék éves tevékenységi jelentéséhez, különös tekintettel annak fontosságára, hogy az e politikához kapcsolódó költségek ésszerűek maradjanak, és ne legyenek túl magasak;

29. kitart amellett, hogy javítani kell az intézmény láthatóságát a tájékoztatási politika erősítése és megfelelő kommunikáció révén.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

(1)

HL L 66., 2013.3.8.

(2)

HL C 403., 2014.11.13., 1. o.

(3)

HL C 398., 2014.11.12., 1. o.

(4)

HL C 403., 2014.11.13., 128. o.

(5)

HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(6)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

Jogi nyilatkozat