Procedura : 2014/2082(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0114/2015

Teksty złożone :

A8-0114/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.17
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0126

SPRAWOZDANIE     
PDF 158kWORD 84k
31.3.2015
PE 539.745v02-00 A8-0114/2015

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

(2014/2082(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki

POPRAWKI
1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

(2014/2082(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013(1),

–       uwzględniając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510 – C8-0151-2014)(2),

–       uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(4), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(6), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0114/2015),

1.   udziela sekretarzowi generalnemu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno‑Społecznego absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno‑Społecznego na rok budżetowy 2013;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych i Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

(2014/2082(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny,

–       uwzględniając decyzję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26 lutego 2015 r. o zamknięciu dochodzenia z własnej inicjatywy OI/1/2014/PMC w sprawie informowania o nieprawidłowościach,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0114/2015),

1.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż w roku budżetowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 r. w łącznych płatnościach na wydatki administracyjne oraz na inne wydatki instytucji i organów nie wystąpiły istotne błędy;

2.   zauważa z zadowoleniem, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2013 Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż nie dopatrzono się żadnych istotnych słabych punktów w poddanych kontroli dziedzinach związanych z zasobami ludzkimi i udzielaniem zamówień dla Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES);

3.   stwierdza, że w 2013 r. budżet EKES wynosił 130 104 400 EUR (128 816 588 EUR w 2012 r.), z czego wykorzystano 94,1%; wyraża ubolewanie z powodu niższego wskaźnika wykorzystania środków w 2013 r. w porównaniu z wartością 96,8% w 2012 r.;

4.   podkreśla jednak, że budżet EKES jest czysto administracyjny oraz że znaczną jego część przeznacza się na wydatki na pracowników instytucji, a pozostałą część – na budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki bieżące; zwraca uwagę na wyjaśnienie EKES dotyczące wskaźnika wykorzystania środków, z którego to wyjaśnienia wynika, że jego spadek spowodowany jest środkami ostrożnościowymi;

5.   wskazuje na to, że przyczyny leżące u podstaw nieoczekiwanego wyroku w sprawie dostosowania wynagrodzeń nie mają już zastosowania w związku z osiągniętym w 2014 r. porozumieniem w sprawie nowego regulaminu pracowniczego;

6.   zauważa, że budżet na rok 2013 wzrósł o 1% w stosunku do poprzedniego budżetu rocznego; popiera wysiłki EKES zmierzające do ograniczenia budżetu na nadchodzące lata, co zapewni jego zerowy wskaźnik wzrostu;

7.   przyjmuje do wiadomości, że do rocznego sprawozdania z działalności EKES załączono uwagi dotyczące działań podjętych w reakcji na rezolucję Parlamentu w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu na rok 2012; ponawia apel o to, aby informowano go o szczegółowym przeglądzie wydatków oraz o wynikach tego przeglądu;

8.   przyjmuje z zadowoleniem fakt, że EKES zamierza lepiej planować swoje prace w ramach procesu ustawodawczego, niekoniecznie zwiększając liczbę opinii, ale kładąc większy nacisk na ich jakość;

9.   zauważa, że EKES wdrożył nowe przepisy dotyczące zwrotu kosztów podróży członków w oparciu o rzeczywiście poniesione koszty, zgodnie z zaleceniem Parlamentu; przypomina, że system ten powinien zacząć w pełni funkcjonować jesienią 2015 r. z początkiem kolejnej kadencji EKES;

10. zwraca uwagę na współpracę między EKES a Komisją Kontroli Budżetowej Parlamentu, szczególnie w odniesieniu do procedury udzielania absolutorium;

11. zauważa, że w 2013 r. korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie tłumaczeń pisemnych spadło do poziomu 2,9% w porównaniu z wartością 4,5% w 2012 r.; uważa jednak, że obniżyła się również wydajność tłumaczy wewnętrznych;

12. zauważa z zaniepokojeniem ogromne różnice w kosztach tłumaczeń między poszczególnymi instytucjami Unii; w związku z tym wzywa międzyinstytucjonalną grupę roboczą ds. tłumaczeń, by wskazała przyczyny tych rozbieżności i zaproponowała rozwiązanie tego braku równowagi wraz ze sposobami osiągnięcia harmonizacji kosztów tłumaczeń pisemnych, przy pełnym poszanowaniu jakości i różnorodności językowej; w związku z tym zauważa, że grupa robocza powinna wznowić współpracę między instytucjami w celu wymiany najlepszych praktyk i wyników oraz określenia obszarów, w których można wzmocnić współpracę lub umowy między instytucjami; zwraca uwagę, że celem grupy roboczej powinno być również ustanowienie jednolitej metodologii przedstawiania kosztów tłumaczeń pisemnych dla wszystkich instytucji, aby uprościć analizę i porównywanie kosztów; zauważa, że grupa robocza powinna przedstawić odnośne wyniki przed końcem 2015 r.; wzywa wszystkie instytucje do aktywnego udziału w pracach międzyinstytucjonalnej grupy roboczej; w tym kontekście przypomina o fundamentalnym znaczeniu poszanowania wielojęzyczności w instytucjach Unii, aby zagwarantować równe traktowanie i równe szanse wszystkim jej obywatelom;

13. przyjmuje do wiadomości porozumienie o współpracy między Europejskim Komitetem Ekonomiczno‑Społecznym, Komitetem Regionów i Parlamentem Europejskim, które zostało ostatecznie podpisane dnia 5 lutego 2014 r. i na mocy którego w pierwszej kolejności dokonano transferu wielu pracowników komitetów do nowego Biura Analiz Parlamentu Europejskiego; wyraża nadzieję, że stosowanie tego porozumienia będzie miało zrównoważony charakter, przyniesie korzyści wszystkim trzem instytucjom na równych zasadach oraz pozytywnie wpłynie na dalszy proces racjonalizacji wykorzystania zasobów; apeluje do wszystkich trzech instytucji, by po upływie roku od rozpoczęcia tego partnerstwa dokonały indywidualnej oceny wpływu porozumienia w odniesieniu zarówno do zasobów ludzkich, jak i wydatków, synergii, wartości dodanej i jakości treści;

14. apeluje do EKES o włączenie do rocznego sprawozdania z działalności wykazu pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w rozbiciu na narodowość, płeć i rodzaj stanowiska;

15. wyraża zaniepokojenie brakiem kobiet na takich stanowiskach w Komitecie, które wiążą się z odpowiedzialnością (61%–39%); wzywa do uruchomienia planu na rzecz równości szans, w szczególności w odniesieniu do stanowisk kierowniczych, aby jak najszybciej zaradzić temu brakowi równowagi;

16. zaleca EKES kontynuowanie prac nad wprowadzeniem regularnych kontroli oszczędności budżetowych wynikających z wdrożenia nowego porozumienia o współpracy administracyjnej z Komitetem Regionów; zwraca się o szczegółowe informacje na temat wyników tej współpracy;

17. zwraca uwagę, że następny śródokresowy przegląd nowego porozumienia o współpracy będzie dogodnym momentem na przeprowadzenie oceny wspomnianego porozumienia i wyeliminowanie jego ewentualnych słabych stron;

18. domaga się szczegółowych informacji na temat wyników przeglądu śródokresowego i oczekuje, że ta ewaluacja będzie zwierała również wspólną ocenę oszczędności budżetowych wynikających ze współpracy;

19. zauważa, że z wideokonferencji wciąż korzysta się w ograniczonym zakresie; przyznaje, że wdrażane są środki mające na celu szersze korzystanie z tej możliwości komunikacji; zwraca się o przekazywanie mu informacji na temat postępów w tej dziedzinie;

20. pozytywnie postrzega spadek wskaźnika zamówionych, a niewykorzystanych usług tłumaczenia ustnego z 7,6% w 2012 r. do 5,1% w 2013 r.; podkreśla jednak, że wskaźnik ten jest nadal wysoki i wzywa do dalszego obniżenia kosztów tłumaczenia ustnego;

21. uważa, że w czasach kryzysu i ogólnych cięć budżetowych koszty posiedzeń wyjazdowych pracowników instytucji Unii powinny zostać obniżone oraz że w miarę możliwości posiedzenia te powinny być organizowane w siedzibach instytucji, ponieważ wartość dodana tworzona przez takie wyjazdy nie uzasadnia tak wysokich kosztów;

22. wyraża zaniepokojenie, że kilka ważnych wydarzeń zaplanowanych na rok 2013 odwołano lub odroczono; wzywa EKES do lepszego planowania i usprawnienia organizacji wydarzeń wewnętrznych;

23. przyjmuje do wiadomości przekazane informacje na temat nowej umowy ubezpieczeniowej, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2012 r. i obejmuje delegatów Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle;

24. wyraża ubolewanie z powodu orzeczenia Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej, opublikowanego w dniu 22 maja 2014 r., na mocy którego EKES został skazany za złamanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w związku ze zwolnieniem jednego ze swoich pracowników w 2013 r.; wyraża ponadto ubolewanie z powodu orzeczenia Sądu Unii Europejskiej z dnia 8 października 2014 r., w sprawie T-530/12 P, M. B.G. przeciwko EKES, na niekorzyść EKES, dotyczącego zgłoszenia przez kierownika wydziału prawnego EKES nieprawidłowości odnoszących się do byłego sekretarza generalnego; wzywa EKES i jego nowego sekretarza generalnego do podjęcia odpowiednich działań w celu zagwarantowania, że nie dojdzie do ponownego poważnego naruszenia Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a także do poinformowania swojego prezydium, członków i wszystkich pracowników o treści obu orzeczeń i o obowiązku zgłaszania nieprawidłowości przez urzędników i personel objęty regulaminem pracowniczym, a także do zwrócenia im uwagi na fakt, że prezydium EKES to organ upoważniony do przyjmowania takich zgłoszeń; apeluje również o poinformowanie Parlamentu o całkowitych kosztach prawnych, jakie Komitet poniósł w ostatnich pięciu latach w związku ze sprawami dotyczącymi sporów pracowniczych, które zostały rozstrzygnięte przez sądy lub Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich;

25. jest zaniepokojony z powodu opóźniającego się przyjęcia wewnętrznych przepisów dotyczących informowania o nieprawidłowościach; wzywa EKES do niezwłocznego wdrożenia tych przepisów;

26. zauważa, że służba audytu wewnętrznego składa się z trzech pracowników; zwraca uwagę, że w 2013 r. długie zwolnienia lekarskie znacząco zmniejszyły dostępne zasoby pracownicze; wzywa EKES do wzmocnienia służby audytu wewnętrznego i rozszerzenia zakresu kontroli audytowych;

27. wzywa EKES, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie poufności i ochrony danych uwzględniał w swoich rocznych sprawozdaniach z działalności wyniki i konsekwencje spraw zamkniętych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, w których przedmiotem dochodzenia była instytucja lub jakakolwiek z pracujących dla niej osób;

28. domaga się, by polityka EKES w dziedzinie nieruchomości była uwzględniana w rocznym sprawozdaniu z działalności, zwłaszcza z uwagi fakt, że istotne jest, aby koszty takiej polityki były odpowiednio uzasadnione i niewygórowane;

29. podkreśla potrzebę zwiększenia widoczności EKES poprzez wzmocnienie stosownej polityki informacyjnej i komunikacyjnej.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Ferrara

(1)

Dz.U. L 66 z 8.3.2013.

(2)

Dz.U. C 403 z 13.11.2014, s. 1.

(3)

Dz.U. C 398 z 12.11.2014, s. 1.

(4)

Dz.U. C 403 z 13.11.2014, s. 128.

(5)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(6)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

Informacja prawna