Procedură : 2014/2082(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0114/2015

Texte depuse :

A8-0114/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.17
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0126

RAPORT     
PDF 148kWORD 85k
31.3.2015
PE 539.745v01-00 A8-0114/2015

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European

(2014/2082(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Ryszard Czarnecki

AMENDAMENTE
1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European

(2014/2082(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013(1),

–       având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8–0151-2014)(2),

–       având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–       având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(6), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0114/2015),

1.   acordă Secretarului General al Comitetului Economic și Social European descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Comitetului Economic și Social European aferent exercițiului financiar 2013;

2.   își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European

(2014/2082(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European,

–       având în vedere Decizia Ombudsmanului European din 26 februarie 2015 prin care a închis ancheta din proprie inițiativă OI/1/2014/PMC referitoare la denunțare,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0114/2015),

1.   salută faptul că, pe baza activităților sale de audit, Curtea de Conturi estimează că, per ansamblu, plățile pentru cheltuielile administrative și pentru alte cheltuieli ale instituțiilor și ale organelor, aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2013, nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare;

2.   constată cu satisfacție faptul că, în Raportul său anual pe 2013, în cazul Comitetului Economic și Social European (CESE), Curtea de Conturi nu a constatat nicio deficiență semnificativă în ceea ce privește aspectele auditate referitoare la resursele umane și procedurile de achiziții;

3.   constată că bugetul CESE pentru 2013 s-a ridicat la 130 104 400 EUR (128 816 588 EUR în 2012), cu o rată de execuție de 94,1%; regretă faptul că rata de utilizare a creditelor a scăzut în 2013 față de 2012, când era 96,8 %;

4.   subliniază, însă, că bugetul CESE este pur administrativ, o mare parte fiind alocat pentru persoanele care lucrează în instituție, suma rămasă fiind utilizată pentru clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse; ia act de explicațiile furnizate de CESE referitor la scăderea înregistrată de rata de execuție, ca urmare a măsurilor preventive;

5.   subliniază că motivația din spatele neașteptatei hotărâri privind adaptarea salariilor nu mai este de actualitate, după convenirea unui acord privind noul Statut al funcționarilor în 2014;

6.   remarcă o creștere de 1 % a bugetului 2013 comparativ cu bugetul exercițiului anterior; sprijină eforturile CESE de a limita bugetele pentru exercițiile viitoare, asigurând un ritm constant de creștere;

7.   ia act de observațiile formulate ca urmare a Rezoluției Parlamentului referitoare la descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2012 anexate la raportul anual de activitate al CESE; reiterează solicitarea sa de a fi informat detaliat cu privire la cheltuieli și la rezultatele respectivului exercițiu;

8.   salută intenția CESE de a îmbunătăți programarea activităților sale în cadrul procesului legislativ, fără a elabora neapărat mai multe avize, ci îmbunătățind mai degrabă calitatea lor;

9.   ia act de punerea în aplicare de către CESE a noilor norme privind rambursarea cheltuielilor de deplasare ale membrilor pe baza costurilor reale, astfel cum a recomandat Parlamentul; reamintește că sistemul ar trebui să fie complet operațional până în toamna lui 2015, la începutul următorului mandat al CESE;

10. ia act de cooperarea dintre CESE și Comisia pentru control bugetar a Parlamentului, mai ales în ceea ce privește procedura de descărcare de gestiune;

11. constată cu satisfacție că volumul traducerilor externalizate a scăzut la 2,9 % în 2013 față de 4,5 % în 2012; constată, însă, că și productivitatea serviciului intern de traducere a scăzut;

12. ia act cu îngrijorare de diferențele enorme dintre costurile de traducere suportate de diferitele instituții ale Uniunii; în consecință, solicită ca grupul de lucru interinstituțional pentru traduceri să identifice cauzele acestor diferențe și să propună soluții cu scopul de a corecta acest dezechilibru și de a armoniza costurile de traducere, asigurând totodată în cea mai mare măsură posibil calitatea și diversitatea lingvistică; observă că, în acest scop, grupul de lucru va redemara colaborarea între instituții cu scopul de a face schimb de bune practici și a împărtăși rezultatele obținute, precum și pentru a identifica domeniile în care cooperarea sau acordurile între instituții pot fi îmbunătățite; observă, de asemenea, că grupul de lucru ar trebui să își propună elaborarea unei metodologii unitare de prezentare a costurilor de traducere pentru toate instituțiile cu scopul de a simplifica analiza și compararea acestor costuri; observă că grupul de lucru ar trebui să prezinte rezultatele obținute până la sfârșitul anului 2015; solicită tuturor instituțiilor să participe activ la lucrările grupului de lucru interinstituțional; în acest sens, reamintește importanța fundamentală a respectării multilingvismului în instituțiile Uniunii pentru a garanta egalitatea de tratament și de șanse tuturor cetățenilor Uniunii;

13. ia act de acordul de cooperare încheiat între CESE, Comitetul Regiunilor și Parlament, care a fost semnat în final la 5 februarie 2014 și care a demarat cu un transfer important de personal de la ambele comitete la noul Serviciul de Cercetare al Parlamentului European; speră ca acordul să evolueze în mod echilibrat, să aducă beneficii celor trei instituții în mod egal, și să contribuie în mod pozitiv la raționalizarea în continuare a resurselor; invită fiecare instituție ca, la finalul primului lor an de colaborare, să realizeze o evaluare individuală a impactului acestui acord atât în ceea ce privește resursele umane, cât și cheltuielile, sinergiile, valoarea adăugată și calitatea conținutului;

14. solicită CESE să includă în raportul anual de activitate o trecere în revistă a personalului din posturi de conducere defalcată pe naționalități, sexe și poziții;

15. își exprimă îngrijorarea cu privire la numărul redus de femei care ocupă posturi de conducere în cadrul CESE (61 % - 39 %); solicită elaborarea unui plan privind egalitatea de șanse, îndeosebi în ceea ce privește posturile de conducere, cu scopul de a corecta fără întârziere acest dezechilibru;

16. recomandă CESE să continue o monitorizare periodică a economiilor bugetare ca urmare a punerii în aplicare a noului acord de cooperare administrativă cu Comitetul Regiunilor; solicită informații detaliate privind rezultatele acestei cooperări;

17. constată că următoarea examinare intermediară a acestui acord de cooperare va constitui prilejul oportun pentru a evalua acordul și a corecta eventualele deficiențe identificate;

18. solicită informații detaliate privind rezultatele evaluării la mijlocul perioadei și speră că această evaluare va include, de asemenea, o evaluare comună a economiilor bugetare generate de cooperare;

19. ia act de utilizarea încă redusă a oportunităților oferite de videoconferințe; ia act de măsurile puse în aplicare pentru încurajarea folosirii acestui mijloc de comunicare; solicită să fie informat cu privire la progresele realizate în acest sens;

20. consideră pozitivă reducerea ratei serviciilor de interpretare solicitate, dar neutilizate, de la 7,6 % în 2012 la 5,1 % în 2013; subliniază, cu toate acestea, că rata este în continuare ridicată și solicită reduceri suplimentare ale costurilor de interpretare;

21. consideră că, pe timp de criză și de reduceri bugetare în general, costurile generate de „away days” în beneficiul personalului instituțiilor Uniunii trebuie reduse, fiind necesar ca acestea să se desfășoare, pe cât posibil, la sediul instituțiilor, având în vedere că valoarea lor adăugată nu justifică niște costuri atât de ridicate;

22. se declară îngrijorat că mai multe evenimente importante planificate să aibă loc în 2013 au fost anulate sau amânate; solicită CESE să planifice mai adecvat și să raționalizeze organizarea evenimentelor pe care le găzduiește;

23. ia act de informațiile ce i-au fost furnizate cu privire la noul contract de asigurare ce a intrat în vigoare la 1 iulie 2012, de acoperire a delegaților Comisiei consultative pentru mutații industriale;

24. regretă hotărârea Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene din 22 mai 2014 prin care condamnă CESE pentru încălcarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prin demiterea unuia dintre membrii personalului său în 2013; regretă de asemenea hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 8 octombrie 2014 în cauza T-530/12 P, M. B.G./CESE, pronunțată împotriva CESE în legătură cu denunțarea de către șeful Serviciului Juridic al CESE a neregularităților comise de Secretarul General; solicită CESE și noului său Secretar General să ia măsuri adecvate pentru a garanta că nu se vor repeta astfel de încălcări grave ale Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și să informeze Biroul, membrii și întregul personal al CESE cu privire la conținutul celor două hotărâri, precum și cu privire la obligația care decurge din statut ca funcționarii și personalul să denunțe neregularitățile, semnalând faptul că Biroul CESE este competent pentru a trata acest tip de acuzații; solicită, de asemenea, să fie informat cu privire la totalul cheltuielilor judiciare suportate în ultimii cinci ani în cauze în care au fost implicați membri ai personalului care au fost în cele din urmă tratate de instanțe sau de Ombudsman;

25. este îngrijorat de întârzierea adoptării normelor interne privind denunțarea; invită CESE să implementeze aceste norme fără întârzieri suplimentare;

26. ia act de faptul că personalul Serviciului de Audit Intern este alcătuit din trei persoane; constată că concediile medicale prelungite au redus în mod semnificativ personalul disponibil în 2013; solicită CESE să își consolideze Serviciul de Audit Intern și să extindă sfera anchetelor de audit;

27. invită CESE să includă în rapoartele sale anuale de activitate, respectând normele privind confidențialitatea și protecția datelor în vigoare, rezultatele și consecințele cazurilor închise de Oficiul European de Luptă Antifraudă în care investigația a vizat instituția sau oricare dintre persoanele care lucrează pentru ea;

28. solicită CESE să anexeze la raportul său anual de activitate politica imobiliară, în special fiindcă este important ca aceste costuri să fie raționalizate în mod adecvat și să nu fie excesive;

29. subliniază necesitatea de a îmbunătăți vizibilitatea instituției prin consolidarea politicii de informare și prin activități de comunicare adecvate;

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Laura Ferrara

(1)

JO L 66, 8.3.2013.

(2)

JO C 403, 13.11.2014, p. 1.

(3)

JO C 398, 12.11.2014, p. 1.

(4)

JO C 403, 13.11.2014, p. 128.

(5)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(6)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Notă juridică