Postup : 2014/2082(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0114/2015

Predkladané texty :

A8-0114/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.17
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0126

SPRÁVA     
PDF 161kWORD 78k
31.3.2015
PE 539.745v02-00 A8-0114/2015

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

(2014/2082(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

(2014/2082(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013(1),

–       so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0151/2014)(2),

–       so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0114/2015),

1.   udeľuje generálnemu tajomníkovi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru za rozpočtový rok 2013;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

(2014/2082(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor,

–       so zreteľom na rozhodnutie európskej ombudsmanky z 26. februára 2015 o oznamovaní nekalých praktík, ktorým sa uzatvára jej vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy OI/1/2014/PMC,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0114/2015),

1.   víta skutočnosť, že Dvor audítorov dospel na základe svojho auditu k záveru, že za rok končiaci sa 31. decembrom 2013 sa v platbách ako celku, týkajúcich sa administratívnych a iných výdavkov inštitúcii a orgánov, nevyskytli významné chyby;

2.   s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2013 uviedol, že neboli zistené žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými témami týkajúcimi sa ľudských zdrojov a obstarávania v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EHSV);

3.   konštatuje, že v roku 2013 rozpočet EHSV predstavoval 130 104 400 EUR (128 816 588 EUR v roku 2012) a miera plnenia 94,1 %; vyjadruje poľutovanie nad znížením miery využitia v roku 2013 v porovnaní s 96,8 % v roku 2012;

4.   zdôrazňuje však, že rozpočet EHSV je čisto administratívny, pričom významná suma sa používa na výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v tejto inštitúcii a zostávajúca suma na budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové náklady; berie na vedomie vysvetlenie EHSV, že pokles miery využitia je zapríčinený preventívnymi opatreniami;

5.   upozorňuje, že dôvody neočakávaného rozhodnutia o úprave platov už neplatia po dohode o novom služobnom poriadku v roku 2014;

6.   berie na vedomie zvýšenie rozpočtu na rok 2013 o 1 % v porovnaní s rozpočtom na predošlý rok; podporuje úsilie EHSV o obmedzenie rozpočtov v nadchádzajúcich rokoch, čím sa zaistí paušálne zvýšenie;

7.   berie na vedomie následné pripomienky k uzneseniu Parlamentu o absolutóriu za rok 2012, ktoré sú pripojené k výročnej správe o činnosti EHSV; opakuje svoju výzvu, aby bol informovaný o podrobnom preskúmaní výdavkov a o výsledkoch tohto preskúmania;

8.   víta zámer výboru lepšie plánovať svoju činnosť v rámci legislatívneho procesu, pričom nebude nevyhnutne zvyšovať počet stanovísk, bude sa však vo väčšej miere zasadzovať za ich kvalitu;

9.   berie na vedomie, že EHSV zaviedol nové pravidlá úhrady cestovných výdavkov členov založené na skutočných nákladoch, ako to odporučil Parlament; pripomína, že tento systém by mal byť plne funkčný na jeseň 2015, keď sa začne ďalšie funkčné obdobie EHSV;

10. berie na vedomie spoluprácu medzi EHSV a Výborom pre kontrolu rozpočtu Parlamentu, najmä pokiaľ ide o udeľovanie absolutória;

11. konštatuje, že využitie externých prekladov kleslo v roku 2013 na 2,9 % v porovnaní so 4,5 % v roku 2012; konštatuje však, že klesla aj produktivita internej prekladateľskej služby;

12. so znepokojením poukazuje na značné rozdiely v nákladoch na preklad v rozličných európskych inštitúciách; žiada preto medziinštitucionálnu pracovnú skupinu pre preklad, aby identifikovala dôvody týchto rozdielov a navrhla riešenia na odstránenie tejto nerovnováhy a dosiahnutie harmonizácie nákladov na preklad, pričom bude v plnej miere zohľadnená kvalita a rozmanitosť jazykov; konštatuje, že na tento účel by pracovná skupina mala obnoviť spoluprácu medzi inštitúciami s cieľom spoločne využívať najlepšie postupy a výsledky a určiť oblasti, v ktorých sa spolupráca alebo dohody medzi inštitúciami môžu posilniť; konštatuje, že zámerom pracovnej skupiny by malo byť aj stanovenie jednotnej metodiky vykazovania nákladov na preklad spoločnej pre všetky inštitúcie s cieľom zjednodušiť analýzu a porovnávanie nákladov; konštatuje, že pracovná skupina by mala predložiť výsledky tejto práce do konca roku 2015; žiada všetky inštitúcie, aby sa aktívne zúčastňovali na činnostiach medziinštitucionálnej pracovnej skupiny; pripomína zásadný význam zachovania viacjazyčnosti v inštitúciách Únie v záujme zabezpečenia rovnakého zaobchádzania a rovnakých príležitostí pre všetkých občanov Únie;

13. berie na vedomie dohodu o spolupráci medzi EHSV, Výborom regiónov a Parlamentom, ktorá bola podpísaná 5. februára 2014 a ktorá viedla v prvom rade k presunu značného počtu zamestnancov výborov do novej výskumnej služby Európskeho parlamentu; dúfa, že táto dohoda bude mať rovnako vyvážený a prospešný charakter pre všetky tri inštitúcie a pozitívne prispeje k ďalšej racionalizácii zdrojov; žiada všetky tri spomínané inštitúcie, aby po uplynutí prvého roka vykonávania tejto spolupráce vypracovali individuálne hodnotenie vplyvu tejto dohody vzhľadom na ľudské zdroje, výdavky, synergiu, pridanú hodnotu a kvalitu obsahu;

14. vyzýva EHSV, aby do výročnej správy o činnosti zahrnul prehľad zamestnancov na riadiacich pozíciách rozčlenený podľa štátnej príslušnosti, pohlavia a pozície;

15. vyjadruje znepokojenie nad nedostatočným zastúpením žien v riadiacich pozíciách výboru (61 % – 39 %); žiada, aby sa začal uplatňovať plán rovnakých príležitostí, najmä s ohľadom na riadiace funkcie, s cieľom čo najskôr odstrániť túto nerovnováhu;

16. odporúča, aby EHSV naďalej rozvíjal pravidelné preverovanie rozpočtových úspor vyplývajúcich z vykonávania novej dohody o administratívnej spolupráci s Výborom regiónov; požaduje podrobné informácie o výsledkoch tejto spolupráce;

17. konštatuje, že najbližšie preskúmanie dohody o spolupráci v polovici trvania bude vhodnou chvíľou na vyhodnotenie dohody a nápravu akýchkoľvek zistených nedostatkov;

18. žiada podrobné informácie o výsledkoch hodnotenia v polovici trvania a očakáva, že toto hodnotenie bude obsahovať aj spoločné hodnotenie rozpočtových úspor vyplývajúcich zo spolupráce;

19. všíma si stále len obmedzené využívanie videokonferenčných nástrojov; berie na vedomie, že sa zavádzajú opatrenia na rozšírenie ich využívania; žiada, aby bol informovaný o pokroku dosiahnutom v tejto veci;

20. považuje za pozitívne zníženie miery nevyužitia vyžiadaných tlmočníckych služieb zo 7,6 % v roku 2012 na 5,1 % v roku 2013; zdôrazňuje však, že táto miera je stále vysoká, a požaduje ďalšie zníženie nákladov na tlmočenie;

21. zastáva názor, že v období krízy a škrtov v rozpočte vo všeobecnosti treba náklady na výjazdné zasadnutia zamestnancov inštitúcií Únie znížiť a že tieto zasadnutia by sa mali v čo najväčšej miere uskutočňovať vo vlastných sídlach inštitúcií, keďže pridaná hodnota, ktorá z nich vyplýva, neodôvodňuje také vysoké náklady;

22. vyjadruje znepokojenie nad tým, že niekoľko významných podujatí naplánovaných na rok 2013 bolo zrušených alebo odložených na neskôr; vyzýva EHSV, aby lepšie plánoval a racionalizoval organizáciu interných podujatí;

23. berie na vedomie poskytnuté informácie o novej poistnej zmluve, ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2012 a týka sa delegátov poradnej komisie pre priemyselné zmeny;

24. vyjadruje poľutovanie nad rozsudkom Súdu pre verejnú službu Európskej únie uverejneným 22. mája 2014, ktorý odsudzuje EHSV za porušenie Charty základných práv Európskej únie pri prepustení jedného zo svojich zamestnancov v roku 2013; vyjadruje tiež poľutovanie nad rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie z 8. októbra 2014 vo veci T – 530/12 P, M. B. G./EHSV v súvislosti s oznamovaním nekalých praktík bývalého generálneho tajomníka zo strany vedúceho právnej služby EHSV; žiada EHSV a nového generálneho tajomníka tohto výboru, aby prijali nové opatrenia na zabezpečenie toho, že nedôjde k ďalším závažným porušeniam Charty základných práv EÚ, aby informovali svoje predsedníctvo, členov a všetkých zamestnancov o obsahu oboch rozsudkov a tiež o povinnosti úradníkov a stálych zamestnancov oznamovať protiprávne konanie a o tom, že predsedníctvo EHSV je príslušný orgán pre prijímanie takéhoto typu oznámení; žiada tiež, aby informoval Parlament o celkovej výške súdnych trov, ktoré mu vznikli v priebehu posledných piatich rokov v súvislosti s personálnymi otázkami, ktorými sa nakoniec zaoberali súdy alebo ombudsman;

25. je znepokojený oneskoreným prijatím vnútorných pravidiel v oblasti oznamovania nekalých praktík; vyzýva EHSV, aby ich zaviedol bez ďalšieho odkladu;

26. konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit tvoria traja zamestnanci; konštatuje, že pretrvávajúca práceneschopnosť výrazne znížila množstvo pracovnej sily, ktorá bola k dispozícii v roku 2013; vyzýva EHSV, aby posilnil Útvar vnútorného auditu a rozšíril rozsah vykonávaného auditu;

27. vyzýva EHSV, aby v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa dôvernosti a ochrany údajov zahŕňal do svojich výročných správ o činnosti výsledky a dôsledky prípadov uzavretých Európskym úradom pre boj proti podvodom, v ktorých bola predmetom vyšetrovania inštitúcia alebo akákoľvek osoba, ktorá pre ňu pracuje;

28. žiada, aby sa k výročnej správe o činnosti EHSV pripájala jeho politika v oblasti nehnuteľností, a to najmä preto, že je dôležité, aby takéto náklady boli riadne odôvodnené a aby neboli nadmerné;

29. trvá na tom, že je potrebné lepšie zviditeľniť inštitúciu posilnením príslušnej informačnej a komunikačnej politiky;

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.

(2)

Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 398, 12.11.2014, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 128.

(5)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

Právne oznámenie