Postopek : 2014/2082(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0114/2015

Predložena besedila :

A8-0114/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.17
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0126

POROČILO     
PDF 148kWORD 79k
31.3.2015
PE 539.745v02-00 A8-0114/2015

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor

(2014/2082(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

PRED. SPREM.
1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor

(2014/2082(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013(1),

–       ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0151/2014)(2),

–       ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 z odgovori institucij(3),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(6), zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0114/2015),

1.      podeli razrešnico generalnemu sekretarju Evropskega ekonomsko-socialnega odbora glede izvrševanja proračuna Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je sestavni del sklepa, posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor

(2014/2082(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor,

–       ob upoštevanju odločbe evropske varuhinje človekovih pravic OI/1/2014/PMC z dne 26. februarja 2015, s katero je zaključila svojo preiskavo na lastno pobudo o prijavljanju nepravilnosti,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0114/2015),

1.      pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče na podlagi revizijskega dela sklenilo, da v skupnih plačilih za upravne in druge odhodke institucij in organov za leto, ki se je končalo 31. decembra 2013, ni bilo pomembnih napak;

2.      z zadovoljstvom ugotavlja, da je Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2013 navedlo, da ni ugotovilo bistvenih pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki se nanašajo na človeške vire in javna naročila Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO);

3.      ugotavlja, da je proračun EESO leta 2013 znašal 130.104.400 EUR (128.816.588 EUR leta 2012), stopnja uporabe pa 94,1 %; obžaluje, da se je stopnja uporabe v letu 2013 zmanjšala, saj je v letu 2012 znašala 96,8 %;

4.      vendar poudarja, da je proračun EESO zgolj upravne narave in da se velik delež porabi za odhodke v zvezi z zaposlenimi v instituciji, preostanek pa za stavbe, pohištvo, opremo in razne tekoče stroške; je seznanjen s pojasnilom EESO, da se je stopnja uporabe zmanjšala zaradi previdnostnih ukrepov;

5.      poudarja, da razlogi, ki so privedli do nepričakovane sodbe o prilagoditvi plač, zaradi dogovora o novih kadrovskih predpisih v letu 2014 ne obstajajo več;

6.      ugotavlja, da se je proračun za leto 2013 povečal za 1 % v primerjavi s prejšnjim letnim proračunom; podpira prizadevanja EESO za omejevanje proračunov v prihodnjih letih in s tem zagotovitev pavšalnega povečanja;

7.      je seznanjen z ugotovitvami, ki so sledile resoluciji Parlamenta o razrešnici za leto 2012, priloženimi letnemu poročilu o dejavnostih EESO; znova poziva, da se ga obvesti o podrobnem pregledu porabe in rezultatih tega pregleda;

8.      z zadovoljstvom pozdravlja namen EESO za boljše načrtovanje svojega dela znotraj zakonodajnega postopka, pri čemer ne želi nujno povečati števila mnenj, namerava pa posvetiti več pozornosti njihovi kakovosti;

9.      je seznanjen, da je EESO na priporočilo Parlamenta uvedel nova pravila za povračilo potnih stroškov članov, tako da bodo povrnjeni samo dejanski stroški; opozarja, da bi moral sistem povsem delovati jeseni 2015, ko se bo začel naslednji mandat EESO;

10.    je seznanjen s sodelovanjem med EESO in Odborom Parlamenta za proračunski nadzor, zlasti v zvezi s postopkom podelitve razrešnice;

11.    z zadovoljstvom ugotavlja, da se je delež zunanjih prevajalskih storitev zmanjšal s 4,5 % v letu 2012 na 2,9 % v letu 2013; ugotavlja pa tudi, da se je produktivnost interne prevajalske službe prav tako zmanjšala;

12.    z zaskrbljenostjo ugotavlja, da obstajajo med institucijami Unije ogromne razlike v stroških prevajanja; zato medinstitucionalno delovno skupino za prevajanje poziva, naj ugotovi vzroke zanje in predlaga rešitve, s katerimi bi odpravili obstoječe neravnovesje ter ob polnem spoštovanju kakovosti in jezikovne raznolikosti uskladili stroške prevajanja; ugotavlja, da bi morala v ta namen delovna skupina znova vzpostaviti sodelovanje med institucijami, da bi izmenjale najboljšo prakso in rezultate ter opredelile področja, na katerih je mogoče sodelovanje ali sporazume med institucijami okrepiti; ugotavlja, da bi si morala delovna skupina tudi prizadevati za oblikovanje enotne metodologije predstavitve stroškov prevajanja za vse institucije in tako poenostaviti njihovo analizo in primerjavo; ugotavlja, da bi morala delovna skupina rezultate predstaviti do konca leta 2015; poziva vse institucije, naj aktivno sodelujejo pri delu medinstitucionalne delovne skupine; pri tem opozarja, da je spoštovanje večjezičnosti v institucijah Unije temeljnega pomena, da se vsem državljanom Unije zagotovijo enaka obravnava in možnosti;

13.    je seznanjen s sporazumom o sodelovanju med EESO, Odborom regij in Parlamentom, ki je bil končno podpisan 5. februarja 2014 in se je začel izvajati s pomembno premestitvijo osebja iz obeh odborov v novo službo Evropskega parlamenta za raziskave; upa, da bo izvajanje tega sporazuma uravnoteženo, da bo enakovredno koristilo trem institucijam in pozitivno prispevalo k nadaljnji racionalizaciji virov; vsako institucijo poziva, naj po prvem letu sodelovanja pripravi posamezno oceno vpliva tega sporazuma tako z vidika človeških virov, odhodkov, sinergij, dodane vrednosti kot vsebinske kakovosti;

14.    poziva EESO, naj v letno poročilo o dejavnostih vključi pregled vodstvenih delavcev, razčlenjen po državljanstvu, spolu in položaju;

15.    je zaskrbljen, ker na odgovornih položajih v EESO primanjkuje žensk (61 % – 39 %); poziva k uvedbi načrta enakih možnosti, zlasti v zvezi z vodstvenimi položaji, da bi to neravnovesje čim prej odpravili;

16.    priporoča, naj EESO še naprej izpopolnjuje redno preverjanje proračunskih prihrankov, ki jih omogoča novi sporazum o upravnem sodelovanju z Odborom regij; zahteva podrobne informacije o rezultatih tega sodelovanja;

17.    ugotavlja, da bo naslednji vmesni pregled tega sporazuma o sodelovanju primeren trenutek za oceno tega sporazuma in odpravo morebitnih ugotovljenih pomanjkljivosti;

18.    zahteva podrobne informacije o rezultatih vmesnega pregleda in pričakuje, da bo to ocenjevanje vključevalo tudi skupno oceno proračunskih prihrankov, ki so bili rezultat sodelovanja;

19.    ugotavlja, da je uporaba orodij za videokonference še vedno omejena; je seznanjen, da se uvajajo ukrepi, ki naj bi njihovo uporabo razširili; želi prejemati informacije o napredku v zvezi s tem;

20.    meni, da je zmanjšanje deleža neuporabljenih zahtevanih storitev tolmačenja s 7,6 % leta 2012 na 5,1 % leta 2013 pozitivno; vendar poudarja, da je ta stopnja še vedno visoka, in poziva k nadaljnjemu zmanjšanju stroškov tolmačenja;

21.    meni, da je treba stroške sej zunaj uradnih prostorov za osebje institucij Unije v času krize in splošnih proračunskih rezov zmanjšati, in bi morale v čim večji meri potekati na samem sedežu institucij, saj njihova dodana vrednost ne opravičuje tako visokih stroškov;

22.    je zaskrbljen, ker je bilo več pomembnih prireditev, načrtovanih za leto 2013, odpovedanih ali preloženih; poziva EESO, naj bolje načrtuje in racionalizira organizacijo internih prireditev;

23.    je seznanjen s posredovanimi informacijami o novi zavarovalni pogodbi za delegate posvetovalne komisije za spremembe v industriji, ki je začela veljati 1. julija 2012;

24.    obžaluje sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije, objavljeno 22. maja 2014, s katero je bil EESO obsojen, da je v letu 2013, ko je odpustil enega od zaposlenih, kršil listino EU o temeljnih pravicah; prav tako obžaluje sodbo Sodišča Evropske unije z dne 8. oktobra 2014 v zadevi T-530/12 P, M. B. G. proti EESO, ki se nanaša na nepravilnosti glede nekdanjega generalnega sekretarja, ki jih je prijavil vodja pravne službe EESO; poziva EESO in njegovega novega generalnega sekretarja, naj sprejmeta ustrezne ukrepe in zagotovita, da ne bo več prihajalo do grobih kršitev Listine Evropske unije o temeljnih pravicah; poziva ju tudi, naj obvestita svoje predsedstvo, člane in vse osebje o vsebini obeh sodb in o dolžnosti uradnikov in zaposlenih, da prijavijo nepravilnosti, in da je predsedstvo EESO organ, ki je pristojen za sprejemanje tovrstnih prijav; prav tako poziva, naj se Parlament obvesti o skupnih sodnih stroških, ki jih je imel v zadnjih petih letih zaradi zadev, povezanih z osebjem, ki so bile obravnavane na sodišču ali pri varuhu človekovih pravic;

25.    je zaskrbljen zaradi zamude pri sprejemanju internih pravil za prijavljanje nepravilnosti; poziva EESO, naj ta pravila začne izvajati brez odlašanja;

26.    ugotavlja, da službo za notranjo revizijo sestavljajo trije zaposleni; ugotavlja, da so daljše odsotnosti z dela zaradi bolezni v letu 2013 občutno zmanjšale razpoložljivo delovno silo; poziva EESO, naj okrepi službo za notranjo revizijo in razširi področje revizijskih preiskav;

27.    poziva EESO, naj v svoja letna poročila o dejavnostih, v skladu z obstoječimi pravili o zaupnosti in o varstvu podatkov, vključi rezultate in posledice zaključenih primerov Evropskega urada za boj proti goljufijam, v katerih so se preiskovali institucija ali posamezniki, ki so delali zanjo;

28.    zahteva, da se letnemu poročilu o dejavnostih EESO priloži njegova nepremičninska politika, zlasti ker je pomembno, da se stroški tovrstne politike ustrezno racionalizirajo in da niso pretirani;

29.    vztraja, da je treba izboljšati vidnost EESO s krepitvijo primerne informacijske in komunikacijske politike.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrej Novakov (Andrey Novakov)

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL L 66, 8.3.2013.

(2)

UL C 403, 13.11.2014, str. 1.

(3)

UL C 398, 12.11.2014, str. 1.

(4)

UL C 403, 13.11.2014, str. 128.

(5)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(6)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

Pravno obvestilo