Postupak : 2014/2084(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0115/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0115/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.19
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0128

IZVJEŠĆE     
PDF 146kWORD 75k
31.3.2015
PE 539.741v02-00 A8-0115/2015

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio VIII. – Europski ombudsman

(2014/2084(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio VIII. – Europski ombudsman

(2014/2084(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2013.(1),

–       uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2013. (COM(2014)0510 – C8‑0153/2014)(2),

–       uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima institucija(3),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (6), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0115/2015),

1.   daje razrješnicu Europskom ombudsmanu za izvršenje proračuna Europskog ombudsmana za financijsku godinu 2013.;

2.      iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio VIII. – Europski ombudsman

(2014/2084(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio VIII. – Europski ombudsman,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0115/2015),

1.      sa zadovoljstvom primjećuje da je Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2013. zaključio da nisu utvrđene nikakve bitne manjkavosti u vezi s pitanjima za koje je provedena revizija i koja su povezana s ljudskim resursima i nabavom za Europskog ombudsmana;

2.      naglašava činjenicu da je Revizorski sud na temelju svojeg revizijskog rada zaključio da u plaćanjima za administrativne i druge rashode institucija i tijela u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. nije bilo bitnijih grešaka;

3.      naglašava da je proračun Ombudsmana u potpunosti administrativne naravi i da je 2013. iznosio 9 731 371 EUR (9 516 500 EUR u 2012.), od toga je 7 567 371 EUR dodijeljeno glavi 1. (rashodi povezani s osobama koje rade za instituciju), 1 606 700 EUR glavi 2. (zgrade, oprema i ostali namjenski rashodi za poslovanje) i 557 300 EUR glavi 3. (rashodi povezani s izvršenjem posebnih zadataka koje je provela institucija);

4.      primjećuje da je od ukupnih sredstava odobreno 98,20 % za preuzimanje obveza (98,30 % u 2012.), a 91,82 % za plaćanja (88,69 % u 2012.) sa stopom korištenja od 98,20 % (95,88 % u 2012.); pozdravlja rezultate postignute u 2013.;

5.      prima na znanje stalna poboljšanja na području financijskog planiranja i njegovog nadzora; poziva da se ta poboljšanja nastave i u sljedećim proračunskim razdobljima;

6.      pohvaljuje godišnji plan upravljanja Ombudsmana za 2013. koji uključuje ključne pokazatelje uspješnosti za mjerenje uspješnosti službe u postizanju njegovih ciljeva;

7.   prima na znanje predanost Ombudsmana daljnjem poboljšanju sustava za pravovremeno praćenje i kontrolu postupaka zapošljavanja i javne nabave; podržava Ombudsmana u daljnjem praćenju i poboljšavanju učinkovitosti upravljanja naknadama;

8.   prima na znanje da Ombudsman ustraje u stalnom poboljšavanju financijskog planiranja kako bi se zajamčila najučinkovitija moguća provedba proračuna;

9.   poziva Ombudsmana da u sljedeće godišnje izvješće o radu uvrsti postotak neiskorištenih usluga usmenog prevođenja za tu godinu;

10. sa zabrinutošću prima na znanje goleme razlike u troškovima prevođenja među raznim institucijama Unije; stoga poziva Međuinstitucionalnu radnu skupinu za prevođenje da utvrdi razloge tih nejednakosti i predloži rješenja pomoću kojih će se stati na kraj neravnoteži i uskladiti troškove prevođenja pritom također jamčeći puno poštovanje kvalitete i jezične raznolikosti; imajući to na umu, napominje da bi radna skupina trebala ponovno pokrenuti suradnju među institucijama kako bi se razmijenile najbolje prakse i ishodi te odredila područja u kojima se mogu ojačati suradnja ili sporazumi među institucijama; napominje da bi radna skupina također trebala težiti utvrđivanju jedinstvene metodologije prikazivanja troškova prevođenja kojom se mogu koristiti sve institucije kako bi se pojednostavile analiza i usporedba troškova; napominje da bi radna skupina svoje zaključke trebala predstaviti prije kraja 2015. godine; poziva sve institucije da budu aktivne u radu Međuinstitucionalne radne skupine; u tom pogledu podsjeća na temeljnu važnost poštovanja višejezičnosti u institucijama Unije kako bi se svim građanima Unije zajamčilo jednako postupanje i jednake prilike;

11. prima na znanje zaključke unutarnjeg revizora u njegovom izvješću o reviziji iz 2013. u kojem se navodi da su unutarnji sustavi upravljanja i kontrole učinkoviti i djelotvorni te da su sva neriješena pitanja riješena;

12. pozdravlja činjenicu da je 2013. cilj zaključivanja 70 % slučajeva u manje od godinu dana premašen; međutim napominje da je razmjer istraga koje su zaključene unutar 18 mjeseci još uvijek ispod zadanog cilja Ombudsmana, iako je porastao s 79 % na 81 %; vjeruje da je cilj od 90 % realističan te da se može ostvariti; očekuje da će se cilj ostvariti 2014., a da će se rezultati detaljno iznijeti u godišnjem izvješću o radu; pozdravlja pokretanje posebnih istraga na vlastitu inicijativu i traži da ga se izvijesti o prvotnim ishodima tih istraga;

13. pozdravlja postignuće Ombudsmana koji je 2012. dobio službeno priznanje „predan izvrsnosti” koje dodjeljuje Europska zaklada za upravljanje kvalitetom i pozdravlja činjenicu da je 2013. sa Zakladom zadržan izvrstan i produktivan odnos;

14. ukazuje na visoku razinu troškova odvojenih u 2013. godini za rad osoblja Ureda Ombudsmana izvan mjesta rada te za konferencije i slična događanja, a koji su bili znatno viši nego u drugih institucija; smatra da se općenito u vrijeme krize i proračunskih troškova moraju smanjiti troškovi za dane koje je osoblje provelo izvan mjesta rada i da bi se oni, kad god je to moguće, trebali odvijati u vlastitim prostorijama institucija, s obzirom da dodana vrijednost koja proizlazi iz dana provedenih izvan mjesta rada ne opravdava tako visoke troškove;

15. pozdravlja činjenicu da je novoizabrani Europski ombudsman žena; zabrinut je, međutim, zbog manjka žena na vodećim položajima u Uredu Ombudsmana; poziva na uvođenje plana pružanja jednakih mogućnosti posebno usmjerenog na vodeće položaje kako bi se ta neravnoteža što prije ispravila;

16. smatra da bi Ombudsman trebao nastaviti težiti dosljednoj kvaliteti godišnjih izvješća o radu te objavljivanju sveobuhvatnog godišnjeg izvješća o procjeni učinka, što je važan alat za procjenu njegova rada;

17. zahtijeva da se politika upravljanja nekretninama Ombudsmana priloži godišnjem izvješću o radu, posebno s obzirom na to da je važno da troškovi takve politike budu primjereno svedeni u razumne okvire i da ne budu prekomjerni;

18. poziva Ombudsmana da u svoja godišnja izvješća o radu, u skladu s postojećim pravilima o povjerljivosti i zaštiti podataka, uključi rezultate i posljedice završenih postupaka kojima se bavio Europski ured za borbu protiv prijevara u kojima su predmet istrage bili ta institucija ili bilo koji pojedinac zaposlen u njoj;

19. u potpunosti se slaže s politikom transparentnosti koju zagovara Ured Ombudsmana te poziva na uvođenje postupka preliminarne procjene mogućih utjecaja određenih publikacija u cilju njihove objave, zajedno s izvješćem s obrazloženjem, kako bi se izbjegla njihova neobjektivna uporaba; ističe da bi taj postupak Ombudsman trebao pokrenuti u suradnji s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka, Komisijom i institucijom na koju se publikacija odnosi;

20.    ističe da je godišnje izvješće o radu Ombudsmana za 2013. usvojeno na plenarnoj sjednici 15. siječnja 2015.(7) te prima na znanje napomene koje su u njemu sadržane.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Ferrara

(1)

SL L 66, 8.3.2013.

(2)

SL C 403, 13.11.2014., str. 1.

(3)

SL C 398, 12.11.2014., str. 1.

(4)

SL C 403, 13.11.2014., str. 128.

(5)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(6)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(7)

             Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0009.

Pravna napomena