Procedura : 2014/2084(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0115/2015

Teksty złożone :

A8-0115/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.19
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0128

SPRAWOZDANIE     
PDF 146kWORD 74k
31.3.2015
PE 539.741v02-00 A8-0115/2015

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

(2014/2084(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

(2014/2084(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013(1),

–       uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0153/2014)(2),

–       uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 zawierające odpowiedzi instytucji(3),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(6), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0115/2015),

1.      udziela Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na rok budżetowy 2013;

2.      przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

(2014/2084(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoją decyzję w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich,

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0115/2015),

1.   zauważa z zadowoleniem, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2013 Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż nie odnotowano istotnych niedociągnięć w objętych kontrolą obszarach działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (zwanego dalej „Rzecznikiem”) dotyczących zasobów ludzkich i zamówień publicznych;

2.   podkreśla fakt, że na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż w roku budżetowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 r. w ogóle płatności związanych z wydatkami administracyjnymi i innymi wydatkami instytucji i organów nie wystąpiły istotne błędy;

3.   podkreśla, że budżet Rzecznika ma charakter czysto administracyjny oraz że w 2013 r. wyniósł on 9 731 371 EUR (9 516 500 EUR w 2012 r.), z czego 7 567 371 EUR przeznaczono na tytuł 1 (wydatki na pracowników instytucji), 1 606 700 EUR na tytuł 2 (budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne), a 557 300 EUR na tytuł 3 (wydatki związane z wykonywaniem zadań specjalnych przez instytucję);

4.   zauważa, że z łącznych środków 98,20% stanowiły środki na zobowiązania (98,30% w 2012 r.), a 91,82% – środki na płatności (88,69% w 2012 r.), a wskaźnik ich wykorzystania wyniósł 98,20% (w porównaniu do 95,88% w 2012 r.); z zadowoleniem przyjmuje rezultaty osiągnięte w 2013 r.;

5.   odnotowuje dalszą poprawę pod względem planowania finansowego i jego monitorowania; wzywa do kontynuowania tych wysiłków w następnym okresie budżetowym;

6.   zatwierdza roczny plan zarządzania Rzecznika na 2013 r., w którym znalazła się tablica kluczowych wskaźników wykonania służąca określeniu wyników urzędu w osiąganiu wyznaczonych celów;

7.   odnotowuje zobowiązanie się Rzecznika do dalszego udoskonalania systemu terminowego monitorowania i kontroli procedur rekrutacji i postępowań o udzielenie zamówienia; popiera dalsze monitorowanie przez Rzecznika zarządzania świadczeniami i podnoszenie poziomów wydajności;

8.   odnotowuje, że Rzecznik stale dąży do poprawy w zakresie planowania finansowego, aby zapewnić jak najbardziej wydajne wykonanie budżetu;

9.   zwraca się do Rzecznika o wskazanie w następnym rocznym sprawozdaniu z działalności stopnia niewykorzystania usług tłumaczeń ustnych zamówionych w danym roku;

10. zauważa z zaniepokojeniem ogromne różnice w kosztach tłumaczeń pisemnych między poszczególnymi instytucjami Unii; w związku z tym wzywa międzyinstytucjonalną grupę roboczą ds. tłumaczeń pisemnych, by wskazała przyczyny tych rozbieżności i zaproponowała rozwiązanie tego braku równowagi wraz ze sposobami osiągnięcia harmonizacji kosztów tłumaczeń, przy pełnym poszanowaniu jakości i różnorodności językowej; w związku z tym zauważa, że grupa robocza powinna wznowić współpracę między instytucjami w celu wymiany najlepszych praktyk i wyników oraz określenia obszarów, w których można wzmocnić współpracę lub porozumienia między instytucjami; zauważa, że celem grupy roboczej powinno być również ustanowienie jednolitej metodologii przedstawiania kosztów tłumaczeń pisemnych dla wszystkich instytucji, aby uprościć analizę i porównywanie kosztów; zwraca uwagę, że grupa robocza powinna przedstawić odnośne wyniki przed końcem 2015 roku; wzywa wszystkie instytucje do aktywnego udziału w pracach międzyinstytucjonalnej grupy roboczej; w tym kontekście przypomina o fundamentalnym znaczeniu poszanowania wielojęzyczności w instytucjach Unii, aby zagwarantować równe traktowanie i równe szanse wszystkim obywatelom Unii;

11. przyjmuje do wiadomości wnioski audytora wewnętrznego zawarte w sprawozdaniach z kontroli za 2013 r., że wewnętrzne zarządzanie instytucją oraz systemy kontroli są skuteczne, a wszystkie wciąż otwarte działania zostały zamknięte;

12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2013 r. zrealizowano z nadwyżką cel dotyczący zamknięcia spraw w przeciągu niecałego roku (70%); zauważa jednak, że odsetek dochodzeń zamkniętych w ciągu 18 miesięcy jest wciąż poniżej celu ustanowionego przez Rzecznika, choć zwiększył się z 79 do 81%; jest zdania, że cel 90% jest realistyczny i możliwy do osiągnięcia; oczekuje, że cel ten zostanie osiągnięty w 2014 r., a wynik zostanie wyszczególniony w rocznym sprawozdaniu z działalności; wyraża zadowolenie w związku z wszczęciem szczegółowych dochodzeń z własnej inicjatywy i wzywa do poinformowania go o pierwszych wynikach tych dochodzeń;

13. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rzecznik otrzymał w 2012 r. wyróżnienie pierwszego stopnia „Zobowiązany do doskonałości”, przyznawane przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością, oraz że w 2013 r. utrzymywał doskonałe i produktywne kontakty z tą fundacją;

14. zwraca uwagę na wysoki poziom wydatków na posiedzenia wyjazdowe, konferencje czy podobne wydarzenia, w których uczestniczył personel biura Rzecznika w 2013 r., wyraźnie przekraczający poziom wydatków pozostałych instytucji; uważa, że w czasach kryzysu i ogólnych cięć budżetowych koszty posiedzeń wyjazdowych pracowników instytucji Unii powinny zostać zmniejszone oraz, w miarę możliwości, posiedzenia te powinny być organizowane w siedzibach instytucji, ponieważ wartość dodana tworzona przez takie wyjazdy nie uzasadnia tak wysokich kosztów;

15. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że na Rzecznika wybrano kobietę; niemniej jednak wyraża zaniepokojenie brakiem kobiet na stanowiskach kierowniczych w biurze Rzecznika; wzywa do uruchomienia planu na rzecz równości szans, w szczególności w odniesieniu do stanowisk kierowniczych, aby jak najszybciej zaradzić temu brakowi równowagi;

16. uważa, że Rzecznik powinien w dalszym ciągu dążyć do wysokiej jakości rocznego sprawozdania z działalności i przedstawiać szczegółowe roczne sprawozdanie dotyczące oddziaływania, które stanowi ważne narzędzie oceny jego pracy;

17. domaga się, aby polityka Rzecznika w dziedzinie nieruchomości była uwzględniana w jego rocznym sprawozdaniu z działalności, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że istotne jest, aby koszty takiej polityki były odpowiednio uzasadnione i niewygórowane;

18. wzywa Rzecznika, aby w rocznych sprawozdaniach z działalności uwzględniał – przestrzegając obowiązujących zasad dotyczących poufności i ochrony danych – wyniki i konsekwencje spraw zamkniętych przez OLAF, w których przedmiotem dochodzenia była instytucja lub jakakolwiek z pracujących dla niej osób;

19. całkowicie zgadza się z polityką przejrzystości promowaną przez biuro Rzecznika i wzywa do wprowadzenia procedury umożliwiającej wstępną ocenę ewentualnego wpływu konkretnych publikacji, aby publikować je wraz ze sprawozdaniem wyjaśniającym, dzięki czemu uniknie się wykorzystywania ich w sposób stronniczy; procedurę tę powinien uruchomić Rzecznik we współpracy z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, Komisją i instytucją, której dotyczy publikacja;

20. zauważa, że roczne sprawozdanie z działalności Rzecznika za rok 2013 zostało przyjęte na posiedzeniu plenarnym w dniu 15 stycznia 2015 r.(7), i przyjmuje do wiadomości zawarte w nim uwagi.

(1)

Dz.U. L 66 z 8.3.2013.

(2)

Dz.U. C 403 z 13.11.2014, s. 1.

(3)

Dz.U. C 398 z 12.11.2014, s. 1.

(4)

Dz.U. C 403 z 13.11.2014, s. 128.

(5)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(6)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(7)

             Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0009.

Informacja prawna