Postopek : 2014/2079(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0116/2015

Predložena besedila :

A8-0116/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.13
CRE 29/04/2015 - 10.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0122

POROČILO     
PDF 161kWORD 83k
31.3.2015
PE 539.739v02-00 A8-0116/2015

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek II – Evropski svet in Svet

(2014/2079(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek II – Evropski svet in Svet

(2014/2079(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013(1),

–       ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0148/2014)(2),

–       ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 z odgovori institucij(3),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(6), zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0116/2015),

1.      odloži podelitev razrešnice generalnemu sekretarju Sveta glede izvrševanja proračuna Evropskega sveta in Sveta za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek II – Evropski svet in Svet

(2014/2079(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek II – Evropski svet in Svet,

–       ob upoštevanju odločbe evropske varuhinje človekovih pravic OI/1/2014/PMC z dne 26. februarja 2015, s katero je zaključila svojo preiskavo na lastno pobudo o prijavljanju nepravilnosti,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0116/2015),

A.     ker bi morale vse institucije Unije poslovati pregledno in biti v celoti odgovorne državljanom Unije za porabo sredstev, ki so jim bila zaupana kot institucijam Unije;

B.     ker ob odsotnosti odgovorov na vprašanja Parlamenta in pomanjkanju zadostnih informacij Parlament ne more sprejeti premišljene odločitve o podelitvi razrešnice;

1.      ugotavlja, da je Računsko sodišče na podlagi revizijskega dela sklenilo, da v skupnih plačilih za upravne in druge odhodke institucij in organov za leto, ki se je končalo 31. decembra 2013, ni bilo pomembnih napak;

2.      je seznanjen s tem, da je Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2013 navedlo, da za Evropski svet in Svet ni ugotovilo hujših pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji;

3.      ugotavlja, da sta imela Evropski svet in Svet v letu 2013 skupni proračun v višini 535.511.300 EUR (533.920.000 EUR v letu 2012) in da je bila stopnja izvrševanja 86,7 %; obžaluje, da se je stopnja uporabe v letu 2013 zmanjšala, saj je v letu 2012 znašala 91,8 %;

4.      je zaskrbljen, ker stopnja neporabljenih sredstev v skoraj vseh kategorijah ostaja visoka; ponovno poziva k oblikovanju ključnih kazalnikov uspešnosti, ki bi izboljšali načrtovanje proračuna v prihodnjih letih;

5.      je seznanjen s tem, da je bilo v letu 2013 razveljavljenih za 71.376.244 EUR obveznosti zaradi nezadostne porabe in manjše uporabe objektov;

6.      presenečeno ugotavlja, da je bilo dejansko plačilo 5 milijonov EUR, namenjenih nakupu stavbe „Europa”, prenesenih v leto 2014; meni, da takšno ravnanje skupaj z drugimi prenesenimi sredstvi krši načelo enoletnosti in dobrega finančnega poslovodenja iz finančne uredbe;

7.      znova poudarja, da bi morala biti proračuna Evropskega sveta in Sveta ločena, da bi s tem zagotovili večjo preglednost njunega finančnega poslovodenja in večjo odgovornost obeh institucij;

8.      ponovno poziva Evropski svet in Svet, naj Parlamentu pošljeta letno poročilo o dejavnostih s celovitim pregledom vseh kadrovskih virov, ki so na voljo institucijama, razčlenjenih po kategoriji, razredu, spolu, državljanstvu in poklicnem usposabljanju; ugotavlja, da bi bilo treba to tabelo samodejno priložiti poročilu o letnih dejavnostih institucije;

9.      pozdravlja ustanovitev revizijskega odbora v generalnem sekretariatu Sveta in sprejetje nove listine o notranji reviziji; poziva Svet, naj obvesti Parlament o koristih in rezultatih teh sprememb;

10.    obžaluje, da se je v letu 2013 zmanjšalo izvajanje pripomb za nadaljnjo obravnavo, podanih pri notranji reviziji; se strinja s Svetom o „pomenu pravočasnega izvajanja revizijskih priporočil”(7); pričakuje, da bo ta postopek izveden brez odlašanja;

11.    je zaskrbljen zaradi zamude prevajalske službe pri izvajanju revizijskih priporočil;

12.    z zaskrbljenostjo ugotavlja, da obstajajo med institucijami Unije velikanske razlike v stroških prevajanja; zato medinstitucionalno delovno skupino za prevajanje poziva, naj ugotovi vzroke zanje in predlaga rešitve, s katerimi bi odpravili obstoječe neravnovesje ter ob polnem spoštovanju kakovosti in jezikovne raznolikosti uskladili stroške prevajanja; ugotavlja, da v ta namen delovna skupina znova vzpostavi sodelovanje med institucijami, da bi izmenjale najboljšo prakso in rezultate ter opredelile področja, na katerih je mogoče sodelovanje ali sporazume med institucijami okrepiti; ugotavlja, da bi si morala delovna skupina tudi prizadevati za oblikovanje enotne metodologije predstavitve stroškov prevajanja za vse institucije in tako poenostaviti njihovo analizo in primerjavo; ugotavlja, da bi morala delovna skupina rezultate predstaviti do konca leta 2015; poziva vse institucije, naj aktivno sodelujejo pri delu medinstitucionalne delovne skupine; pri tem opozarja, da je spoštovanje večjezičnosti v institucijah Unije temeljnega pomena, da se vsem državljanom Unije zagotovijo enaka obravnava in možnosti;

13.    meni, da se morajo v času krize in na splošno proračunskih rezov stroški za seje zunaj prostorov za osebje institucij Unije zmanjšati, saj bi te morale potekati, v kolikor je mogoče, na sedežih samih institucij, saj dodana vrednost, ki iz tega izhaja, ne opravičuje tako visokih stroškov;

14.    je zaskrbljen, ker na odgovornih položajih v institucijah Unije primanjkuje žensk; poziva Svet, naj uvede načrt enakih možnosti, zlasti v zvezi z vodstvenimi položaji, da bi to ravnovesje čim prej odpravili;

15.    obžaluje, da je prišlo do zamude pri pripravi priročnika za upravljanje gradbenih projektov;

16.    ugotavlja, da nekatera revizijska priporočila o gradbenem projektu „Europa” še zmeraj niso bila izvedena; ponovno poziva Svet, naj posreduje temeljito pisno razlago, v kateri naj podrobno navede skupen znesek sredstev, ki je bil porabljen pri nakupu stavbe;

17.    zahteva, da se letnemu poročilu o dejavnostih priloži nepremičninska politika institucije, zlasti ker je pomembno, da se stroški tovrstne politike ustrezno racionalizirajo in da niso pretirani;

18.    je seznanjen z ničelno rastjo (0,3 %) (1,6 milijona EUR) v proračunu Sveta za leto 2013; meni, da je to pozitiven trend, in pričakuje, da se bo nadaljeval v naslednjih letih;

19.    poziva Svet, naj sodeluje s preostalimi institucijami, da bi našli enotno metodologijo za predstavitev stroškov prevajanja in tako poenostavili analizo in primerjavo stroškov;

20.    je zaskrbljen zaradi zamude pri sprejemanju internih pravil za prijavljanje nepravilnosti; poziva Svet, naj ta pravila začne izvajati brez odlašanja;

21.    poziva Svet, naj v svoja letna poročila o dejavnostih, v skladu z obstoječimi pravili o zaupnosti in varstvu podatkov, vključi rezultate in posledice zaključenih primerov OLAF-a, v katerih so se preiskovali institucija ali posamezniki, ki so delali zanjo;

Razlogi za odložitev sklepa o podelitvi razrešnice

22.    ponavlja, da bi moral biti Svet pregleden in v odnosu do državljanov Unije v celoti odgovoren za sredstva, ki se mu dodelijo kot instituciji Unije; poudarja, da to pomeni, da mora Svet popolnoma in dobronamerno sodelovati pri letnem postopku razrešnice, kot počnejo tudi druge institucije; zato meni, da je za uspešen nadzor nad izvrševanjem proračuna Unije potrebno sodelovanje med Parlamentom in Svetom na osnovi delovnega dogovora; obžaluje težave, do katerih je prihajalo v dosedanjih postopkih podelitve razrešnice; vendar je seznanjen z interesom sedanjega predsedstva Unije za približevanje stališč, kot tudi s pismom, ki ga je poslal generalni sekretar Sveta v odgovor na vprašanja, ki jih je zastavil Odbor za proračunski nadzor, v katerem je izrazil svojo pripravljenost, da aktivno podpre dejanske ukrepe za doseganje "modus vivendi", h kateremu je pozval Parlament v svoji resoluciji z dne 23. oktobra 2014(8); poudarja, da je treba izboljšati sposobnost za dialog med obema institucijama, da se čim prej najde rešitev, ki bo omogočila izpolnjevanje mandata iz Pogodbe in odgovornost do državljanov;

23.    znova poudarja, da je mogoče učinkovit proračunski nadzor izvajati samo s sodelovanjem Parlamenta in Sveta, ki mora vključevati uradna srečanja med predstavniki Sveta in Odborom Parlamenta za proračunski nadzor, odgovarjanje na vprašanja, ki jih zastavijo člani odbora na podlagi pisnega vprašalnika, in predložitev dokumentacije, ki bo služila kot informativno gradivo za proračunske nadzore na zahtevo;

24.    znova poudarja, da brez sodelovanja Sveta, kot je opisano zgoraj, Parlament ne more sprejeti premišljene odločitve o podelitvi razrešnice;

25.    se strinja s stališči Komisije iz pisma Parlamentu z dne 23. januarja 2014, da je zaželeno, da Parlament tudi v prihodnje podeli, odloži podelitev ali zavrne podelitev razrešnice drugim institucijam, vključno s Svetom, kakor je to počel doslej;

26.    v celoti sprejema in podpira stališča Komisije iz tega pisma, da so vse institucije v celoti del procesa nadaljnjih ukrepov v zvezi z ugotovitvami Parlamenta v postopku podelitve razrešnice in da bi morale v medsebojnem sodelovanju zagotoviti nemoteno delovanje postopka podelitve razrešnice, pri tem pa v celoti upoštevati ustrezne določbe Pogodbe o delovanju Evropske unije in drugo ustrezno sekundarno zakonodajo;

27.    obvešča Svet, da Komisija v svojem pismu navaja, da ne bo nadzorovala izvrševanja proračunov drugih institucij in da bi odgovarjanje na vprašanja, naslovljena na drugo institucijo, posegalo v avtonomijo te institucije za izvrševanje svojega dela proračuna; opominja, da Parlament podeljuje razrešnico drugim institucijam, potem ko preuči predložene dokumente in posredovane odgovore na vprašanja; obžaluje, da se Parlament vedno znova sooča s težavami pri prejemanju odgovorov Sveta;

28.    meni, da je zaželeno, da Parlament še naprej udejanja svojo pristojnost za podelitev razrešnice iz členov 316, 317 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije v skladu z dosedanjo interpretacijo in prakso, torej da razrešnico podeli za vsako proračunsko postavko posebej, da se ohranita preglednost in demokratična odgovornost do davkoplačevalcev Unije; zato potrjuje, da je podelitev ali zavrnitev podelitve razrešnice dolžnost, ki jo ima Parlament do državljanov Unije;

29.    meni, da bi bilo treba pregledati pravni okvir Unije, povezan z razrešnico, da bi se razjasnil postopek podelitve razrešnice;

30.    obžaluje, da vse institucije Unije ne spoštujejo istih standardov preglednosti, in meni, da bi moral Svet pri tem še marsikaj izboljšati.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrej Novakov (Andrey Novakov)

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL L 66, 8.3.2014.

(2)

UL C 403, 13.11.2014, str. 1.

(3)

UL C 398, 12.11.2014, str. 1.

(4)

UL C 403, 13.11.2014, str. 128.

(5)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(6)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(7)

Povzetek letnega poročila o dejavnostih 2013, ki ga je pripravil notranji revizor generalnega sekretariata Sveta, stran 2.

(8)

UL L 334, 21.11.2014, str. 95.

Pravno obvestilo