Процедура : 2014/2123(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0117/2015

Внесени текстове :

A8-0117/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.22
CRE 29/04/2015 - 10.22
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0131

ДОКЛАД     
PDF 196kWORD 94k
30.3.2015
PE 539.705v02-00 A8-0117/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2013 година

(2014/2123(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ришард Чарнецки

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2013 година

(2014/2123(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия(5), и по-специално член 24 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8–0117/2015),

1.      освобождава от отговорност директора на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2013 година

(2014/2123(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(8),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2014 – C8‑0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(11), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия(12), и по-специално член 24 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8–0117/2015),

1.      констатира, че окончателните годишни отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия са приложени към доклада на Сметната палата;

2.      одобрява приключването на сметките на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2013 година;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2013 година

(2014/2123(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8–0117/2015),

A.     като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 11 930 220 EUR, което представлява увеличение от 64,74% спрямо 2012 г., което може да бъде обяснено с факта, че Агенцията е създадена неотдавна, както и като резултат от прилагането на Регламента относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия(15); като има предвид, че целият бюджет на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.     като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2013 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.      отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на два коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2011 г. и маркирани като „текущи“ в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и двете препоръки са маркирани като „завършени“ в доклада на Сметната палата за 2013 г.; посочва освен това, че по отношение на петте коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2012 г., са били предприети корективни действия и три коментара сега са маркирани като „завършени“, а два – като „текущи“;

2.     установява въз основа на информация от Агенцията, че мерките относно препоръките относно процедурите на Агенцията за набиране на персонал са били формализирани с приемането на решението на нейния директор 2014-06 от 4 април 2014 г.; отбелязва, че решението е било представено на Сметната палата и призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно становището на Сметната палата веднага, след като стане налично;

3.      потвърждава, че Агенцията е приложила редица мерки за подобряване на процесите на планиране на бюджета чрез разработването и прилагането на редица насоки, които трябва да бъдат следвани от участниците в процеса на планиране на бюджета, както и предоставянето на редовни прогнози и извършването на редовни прегледи във връзка с разходването на бюджетните кредити, включително месечен мониторинг и месечно докладване относно изпълнението на бюджета;

Бюджет и финансово управление

4.     отбелязва със загриженост, че въз основа на информация от годишния доклад за дейността на Агенцията не е било постигнато споразумение за внасяне на вноски към Агенцията от държавите от Европейската асоциация за свободна търговия;

5.      отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година са довели до равнище на изпълнение на бюджета от 97,53%, което представлява увеличение от 4% спрямо 2012 г., и че процентът на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 55,00% – под целта на Агенцията за 70% съгласно годишния доклад за дейността – основно поради закъснялото получаване на 2 989 000 EUR чрез коригиращ бюджет, одобрен на 31 октомври 2013 г.;

6.      отбелязва със загриженост, че касовите средства на Агенцията са възлизали на 5 500 000 EUR в края на годината; призовава Агенцията да гарантира строго управление на касовите средства в бъдеще;

Поети задължения и преноси

7.     отбелязва, че общо 1 900 000 EUR от бюджетните кредити за поети задължения по дял II са били пренесени към 2014 г. основно в резултат на прилагането на Регламента относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар (REMIT); отбелязва, че съгласно становището на Сметната палата това представлява оперативна и многогодишна дейност, която е трябвало да бъде включена в бюджета по дял III; освен това отбелязва, че този недостатък е бил коригиран при следващите бюджетни кредити за задължения;

8.     освен това отбелязва, че преносите за бюджетните кредити по дял III възлизат на 3 100 000 EUR, което представлява 91% от общата сума на бюджетните кредити по дял III; потвърждава, че тези преноси са свързани с Регламента относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар (REMIT) и че техният изключително висок процент се дължи преди всичко на сумата в размер на 2 989 000 EUR, получена чрез коригиращ бюджет, одобрен на 31 октомври 2013 г.;

9.     установява въз основа на информация от Агенцията, че са били приложени редица мерки с цел подобряване на процесите на бюджетно планиране; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно напредъка и резултатите във връзка с тези мерки;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

10.   установява въз основа на информация от Агенцията, че тя е преразгледала своята политика за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси въз основа на насоките на Комисията за предотвратяване и управление на конфликта на интереси в децентрализираните агенции на ЕС; отбелязва, че в резултат на този преглед Агенцията е изготвила нова политика, която е била предмет на процес на вътрешни консултации в Агенцията и трябва да бъде приета от нейния управителен съвет; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от оценката веднага щом станат налични;

11.    освен това потвърждава, че автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на Съвета на регулаторите, директора, длъжностни лица от висшето ръководство и експертите, които участват в експертните групи на Агенцията, както и автобиографиите на членовете на управителния съвет и на апелативния съвет са били публикувани на уебсайта на Агенцията; отбелязва, че декларациите за интереси на изпълнителния директор и на членовете на апелативния съвет са публични;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

12.    потвърждава, че Агенцията е приложила нови мерки след приемането на Насоките за процедурите за набиране на персонал и работата на комисиите за подбор за подбора на срочно наети служители и договорно наети служители;

13.    отбелязва, че въпросите за събеседванията и тестовете са изготвени преди прегледа на заявленията за кандидатстване; отбелязва освен това, че критериите за допускане до писмени тестове и събеседвания и за включване в списъка на подбраните кандидати са представени с по-големи подробности;

Вътрешен одит

14.   потвърждава, че Службата за вътрешен одит (IAS) на Комисията е извършила одит на Агенцията съгласно своя стратегически план за одит за Агенцията за периода 2013 – 2015 г.;

15.   отбелязва, че при анализа на риска Службата за вътрешен одит е установила общо осем процедури с висок присъщ риск, които не биха могли да бъдат считани за подлежащи на одит в рамките на плана за одит, тъй като контролът е оценен като липсващ или недостатъчен; потвърждава, че Агенцията е представила план за действие пред Службата за вътрешен одит с цел смекчаване на установените слабости;

16.   освен това потвърждава, че Службата за вътрешен одит е направила следните „много важни“ препоръки:

- подобряване на структурата, увеличаване на съдържанието и гарантиране на изчерпателността на годишната работна програма,

- укрепване на мониторинга на дейностите по възлагане на обществени поръчки,

- укрепване на оперативния мониторинг и на мониторинга по изпълнението на бюджета;

17.   потвърждава, че в отговор на направените от Службата за вътрешен одит препоръки Агенцията е изготвила план за действие за преодоляване на недостатъците; отбелязва, че Службата за вътрешен одит е счела, че планът за действие адекватно разглежда установените рискове;

18.   отбелязва, че Службата за вътрешен одит е направила документна проверка на изпълнението на предишните си препоръки; отбелязва, че към 31 декември 2013 г. няма неизпълнени критични препоръки и че трите много важни препоръки са в процес на изпълнение;

o

o         o

19. по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … 2015 г.(16) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

(1)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 18.

(2)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 18.

(3)

OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(5)

OВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1.

(6)

OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(7)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(8)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 18.

(9)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 18.

(10)

OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(11)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(12)

OВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1.

(13)

OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(14)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(15)

Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1).

(16)

Приети текстове, P7_TA-PROV(2015)0000.

Правна информация