Procedure : 2014/2085(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0118/2015

Indgivne tekster :

A8-0118/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.20
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0129

BETÆNKNING     
PDF 157kWORD 72k
31.3.2015
PE 539.746v01-00 A8-0118/2015

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

(2014/2085(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører for udtalelse: Ryszard Czarnecki

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

(2014/2085(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013(1),

–       der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0154/2014)(2),

–       der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013, med institutionernes svar(3),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5);

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(6), særlig artikel 55, 164, 165 og 166,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0118/2015),

1.      meddeler Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

(2014/2085(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse,

–       der henviser til Den Europæiske Ombudsmands afgørelse af 26. februar 2015, som afslutter hendes undersøgelse på eget initiativ OI/1/2014/PMC om "whistleblowing",

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0118/2015),

1.      glæder sig over Revisionsrettens konklusion om, at betalingerne som helhed vedrørende administrationsudgifter og andre udgifter for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ("Den Tilsynsførende") for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2013, var uden væsentlig fejlforekomst, og at de undersøgte overvågnings- og kontrolsystemer for administrationsudgifter og andre udgifter var effektive;

2.      noterer sig, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2013 har bemærket, at der ikke er blevet konstateret væsentlige svagheder med hensyn til revisionen af emnerne menneskelige ressourcer og indkøbsaftaler for så vidt angår Den Tilsynsførende;

3.      noterer sig, at Den Tilsynsførende i 2013 rådede over et samlet budget på 7 661 409 EUR (7 624 090 EUR i 2012), og at udnyttelsesgraden var på 84,7 % (83,2 % i 2012); anser dette for en positiv udvikling, men opfordrer til, at der gøres yderligere bestræbelser på at forbedre udnyttelsesgraden;

4.      understreger, at Den Tilsynsførendes budget er af ren administrativ karakter; bemærker, at udnyttelsesgraden for udgifter til personer, der arbejder i institutionen, er 93,41 % (Afsnit 1) og 99,14 % for udgifterne til ejendomme, udstyr og institutionens driftsudgifter (Afsnit 2);

5.   noterer sig Den Tilsynsførendes tilsagn om at forbedre sit system til rettidig overvågning og kontrol af ansættelses- og udbudsprocedurer og bakker op om Den Tilsynsførendes fortsatte overvågning af forvaltningen af godtgørelser og forbedringen af sine resultater;

6.   bemærker med tilfredshed, at den opfølgningsrevision, der i juni 2013 blev gennemført af Den Tilsynsførendes interne revisionstjeneste, har gjort det muligt at afslutte hovedparten af de foreslåede aktioner og anbefalinger vedrørende de administrative procedurer og konkludere, at det ikke var nødvendigt at fremsætte nogen særlig anbefaling pr. 31. december 2013;

7.   bemærker, at gennemførelsen af anbefalingen om beskyttelse af oplysninger, der indgik i klager, ikke var gennemført på tidspunktet for opfølgningsrevisionen i juni 2013 som følge af en forsinkelse i indførelsen af sagsforvaltningssystemet (Case Management System (CMS); bemærker, at denne anbefaling forventedes gennemført fuldt ud i 2014, idet CMS har været operationelt siden oktober 2013;

8.   bemærker, at den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede mener, at forvaltnings- og kontrolniveauet er tilstrækkeligt og er ved at blive forbedret, og at der på tidspunktet for udarbejdelsen af den årlige aktivitetsrapport for 2013 ikke var konstateret nogen væsentlig fejlforekomster, og at der derfor ikke bør fremsættes noget forbehold med hensyn til de forudgående kontroller;

9.   minder om, at Lissabontraktaten forbedrede Den Tilsynsførendes kompetencer ved at udvide databeskyttelsen til alle EU-politikker; bemærker, at drøftelserne i Rådet om den nye retlige ramme for databeskyttelse (som foreslået af Kommissionen den 25. januar 2012) stadig pågår;

10. noterer sig, at et nyt Afsnit III er blevet tilføjet Den Tilsynsførendes budget med henblik på etablering af et uafhængigt sekretariat for det nye Europæiske Databeskyttelsesråd; erkender, at dette afsnit ikke har nogen bevillinger, før den retlige ramme er vedtaget;

11.  noterer sig, at et nyt redskab, aktivitetsbestemt omkostningsberegning, som har til formål at øge effektiviteten i tildelingen af midler, for nylig blev godkendt og vil blive gennemført i 2015;

12. anmoder om at blive underrettet om de budgetmæssige konsekvenser af omstruktureringen af Den Tilsynsførendes sekretariat;

13. påpeger, at den interne revisionstjeneste (IAS) konkluderede, at der var sket væsentlige forbedringer siden den sidste risikovurdering i 2011; opfordrer indtrængende Den Tilsynsførende til i forbindelse med denne indsats at fortsætte med at afklare de resterende uafklarede anbefalinger;

14.  noterer sig, at der er installeret et videokonferencesystem i Den Tilsynsførendes nye lokaler; anmoder om at blive underrettet om, til hvor mange møder systemet blev anvendt i 2013;

15. støtter fuldt ud oprettelsen af nøgleresultatindikatorer til vurdering af effektiviteten i anvendelsen af ressourcer; opfordrer Den Tilsynsførende til fortsat at forelægge medtage resultattavlen i den årlige aktivitetsrapport;

16. kræver, at Den Tilsynsførendes bygningspolitik vedlægges den årlige aktivitetsrapport, navnlig i betragtning af at det er vigtigt, at omkostningerne til en sådan politik rationaliseres behørigt, og at sådanne omkostninger ikke er uforholdsmæssigt høje;

17.  gentager sidste års anmodning om, at Den Tilsynsførende medtager en udtømmende oversigt over de menneskelige ressourcer, Den Tilsynsførende har til rådighed, opdelt efter lønklasse, køn samt nationalitet; bemærker, at denne tabel automatisk bør indføjes i institutionens årlige aktivitetsrapport;

18. giver udtryk for sin bekymring over manglen på kvinder i beslutningstagende poster; anmoder om, at der iværksættes en plan for lige muligheder, navnlig med hensyn til ledende poster, med henblik på hurtigst muligt at få rettet op på denne ubalance;

19. mener, at udgifterne til "udedage" for EU-institutionernes ansatte bør nedbringes i krisetider med budgetnedskæringer, og at disse dage så vidt muligt bør gennemføres på institutionernes hjemsteder, eftersom den merværdi, der opnås ved dem, ikke berettiger så høje udgifter;

20.  noterer sig med bekymring de betydelige forskelle i oversættelsesomkostninger mellem de forskellige EU-institutioner; opfordrer derfor den interinstitutionelle arbejdsgruppe om oversættelse til at klarlægge årsagerne til disse forskelle og foreslå løsninger, som vil sætte en stopper for den ubalance og harmonisere oversættelsesomkostningerne og samtidig sikre fuld respekt for kvalitet og sproglig mangfoldighed; bemærker, at arbejdsgruppen med henblik på dette bør relancere samarbejdet mellem institutionerne med henblik på at udveksle bedste praksis og resultater og finde frem til områder, hvor samarbejde eller aftaler mellem institutionerne kan styrkes; bemærker, at arbejdsgruppen ligeledes bør have som mål at udvikle en fælles metode til præsentation af oversættelsesomkostningerne for alle institutionerne med henblik på at forenkle analysen og sammenligningen af omkostningerne; bemærker, at arbejdsgruppen bør forelægge disse resultater inden udgangen af 2015; opfordrer alle institutionerne til at spille en aktiv rolle i arbejdet i den interinstitutionelle arbejdsgruppe; minder i denne forbindelse om den grundlæggende betydning af respekt for flersprogethed i EU-institutionerne for at sikre ligebehandling af og lige muligheder for alle Unionens borgere;

21. tilslutter sig fuldt ud politikken for gennemsigtighed, som Den Europæiske Ombudsmands kontor har været fortaler for, og opfordrer til, at der indføres en procedure for forhåndsvurdering af de mulige virkninger af visse offentliggørelser med henblik på at offentliggøre dem sammen med en forklarende rapport for at undgå, at de bruges på en forudindtaget måde; påpeger, at denne procedure bør iværksættes af Ombudsmanden i samarbejde med Den Tilsynsførende, Kommissionen og den institution, som offentliggørelsen vedrører;

22  er bekymret over den forsinkede vedtagelse af de interne regler om whistleblowing; opfordrer Den Tilsynsførende til at gennemføre disse uden yderligere forsinkelser;

23. glæder sig over, at Den Tilsynsførende tog Parlamentets bemærkninger i dechargebeslutninger for 2010 og 2012 til efterretning, da den fastlagde sin strategi for 2013-2014, og at gennemførelsen af denne strategi har medført positive resultater;

24. mener generelt, at Den Tilsynsførende bør udvise større opmærksomhed over for princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning i overensstemmelse med det budgetmæssige princip om etårighed, dvs. sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i anvendelsen af sine bevillinger i forbindelse med varetagelsen af sine arbejdsopgaver.

6.2.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2013

(2014/2090(DEC))

Ordfører for udtalelse: Sylvie Guillaume

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over Revisionsrettens konklusioner, hvorefter årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2013 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, og at de transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet for EMCDDA for regnskabsåret 2013, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

2.  noterer sig Revisionsrettens bemærkninger om de nødvendige forbedringer med hensyn til transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed;

3.  bemærker i denne forbindelse, at indkøbsprocedurerne yderligere kan forbedres, navnlig med hensyn til gennemsigtighed og ligebehandling af de forskellige tilbudsgivere;

4.  er bekymret over situationen for de uudnyttede kontorlokaler i centrets tidligere hjemsted og de dermed forbundne omkostninger, og kræver, at dette spørgsmål løses som en absolut prioritet;

5.  mener generelt, at EMCDDA i overensstemmelse med det budgetmæssige princip om etårighed bør udvise mere opmærksomhed over for princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, dvs. sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i anvendelsen af sine bevillinger i forbindelse med varetagelsen af sine arbejdsopgaver.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

5.2.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

6

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Ferrara

(1)

EUT L 66 af 8.3.2013.

(2)

EUT C 403 af 13.11.2014, s. 1.

(3)

EUT C 398 af 12.11.2014, s. 1.

(4)

EUT C 403 af 13.11.2014, s. 128.

(5)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(6)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

Juridisk meddelelse