Procedura : 2014/2085(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0118/2015

Teksty złożone :

A8-0118/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.20
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0129

SPRAWOZDANIE     
PDF 163kWORD 90k
31.3.2015
PE 539.746v02-00 A8-0118/2015

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych

(2014/2085(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych

(2014/2085(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013(1),

–       uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0154/2014)(2),

–       uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 zawierające odpowiedzi instytucji(3),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(4), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(6), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0118/2015),

1.      udziela Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na rok budżetowy 2013;

2.      przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych

(2014/2085(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoją decyzję w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych,

–       uwzględniając decyzję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26 lutego 2015 r. o zamknięciu dochodzenia z własnej inicjatywy OI/1/2014/PMC w sprawie informowania o nieprawidłowościach,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0118/2015),

1.   z zadowoleniem przyjmuje wniosek Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którym w łącznych płatnościach za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. w odniesieniu do wydatków administracyjnych i innych wydatków Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (zwanego dalej „Inspektorem”) nie wystąpiły istotne błędy i że zbadane systemy nadzoru i kontroli wydatków administracyjnych i innych wydatków były skuteczne;

2.   zauważa, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2013 Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż nie odnotowano istotnych niedociągnięć w objętych audytem obszarach dotyczących zasobów ludzkich i udzielania zamówień dla Inspektora;

3.   zauważa, że w 2013 r. budżet przyznany Inspektorowi wyniósł łącznie 7 661 409 EUR (7 624 090 EUR w 2012 r.), a wskaźnik wykonania wyniósł 84,7% (83,2% w 2012 r.); stwierdza, że jest to pozytywna zmiana, i apeluje o dalsze wysiłki, aby poprawić wskaźnik wykonania;

4.   podkreśla, że budżet Inspektora jest czysto administracyjny; zauważa, że wskaźnik wykonania dotyczący wydatków na pracowników instytucji wyniósł 93,41% (tytuł 1), a wskaźnik wykonania dotyczący wydatków na budynki i wyposażenie oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem instytucji – 99,14% (tytuł 2);

5.   odnotowuje zobowiązanie się Inspektora do dalszego udoskonalania systemu terminowego monitorowania i kontroli procedur rekrutacji i postępowań o udzielenie zamówienia oraz popiera dalsze monitorowanie przez Inspektora zarządzania świadczeniami i podnoszenie poziomów wydajności;

6.   z zadowoleniem odnotowuje, że w wyniku audytu następczego przeprowadzonego przez służby audytu wewnętrznego Inspektora w czerwcu 2013 r. wykazano, że ukończono prace dotyczące wdrażania większości zaproponowanych środków i przedstawionych zaleceń dotyczących procedur administracyjnych, w związku z czym stwierdzono, że na dzień 31 grudnia 2013 r. nie było konieczne formułowanie żadnego szczegółowego zalecenia;

7.   zauważa, że w czasie przeprowadzania audytu następczego w czerwcu 2013 r. wdrażanie zalecenia dotyczącego zabezpieczenia danych zawartych w skargach nie zostało zakończone, co było spowodowane opóźnieniem w tworzeniu zautomatyzowanego systemu zarządzania sprawami (CMS); zauważa, że zalecenie to miało zostać w pełni wdrożone w roku 2014, gdyż system CMS działał od października 2013 r.;

8.   zauważa, że delegowany urzędnik zatwierdzający uznał, iż poziom zarządzania i kontroli jest właściwy i jest on podnoszony, oraz że w momencie sporządzania rocznego sprawozdania z działalności za rok 2013 nie stwierdzono żadnych istotnych błędów i nie było zatem potrzeby zgłoszenia zastrzeżenia dotyczącego kontroli ex ante;

9.   przypomina, że traktat lizboński zwiększył kompetencje Inspektora, rozszerzając ochronę danych na wszystkie obszary polityki Unii; zauważa, że nadal trwają rozmowy w Radzie dotyczące nowych ram prawnych w dziedzinie ochrony danych (zaproponowanych przez Komisję w dniu 25 stycznia 2012 r.);

10. zauważa, że w budżecie Inspektora dodano nowy tytuł III, aby zaplanować utworzenie niezależnego sekretariatu nowej Europejskiej Rady Ochrony Danych; przyjmuje do wiadomości, że w tytule tym nie będą figurowały żadne środki, dopóki nie zostaną przyjęte nowe ramy prawne;

11.  odnotowuje, że niedawno zatwierdzono nowe narzędzie, tzw. rachunek kosztów działań, którego celem jest zwiększenie efektywności w przydzielaniu zasobów, i zostanie ono wdrożone w 2015 r.;

12. zwraca się o poinformowanie Parlamentu o skutkach, jakie będzie miała dla budżetu reorganizacja sekretariatu Inspektora;

13. zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego stwierdziła, iż od ostatniej oceny ryzyka przeprowadzonej w 2011 r. dokonano znacznych postępów; wzywa Inspektora do dalszych starań idących w tym kierunku, tak aby wdrożyć pozostałe zalecenia;

14.  odnotowuje zainstalowanie systemu wideokonferencji w nowych biurach Inspektora; zwraca się o poinformowanie Parlamentu, ile razy skorzystano z tego systemu na posiedzeniach w 2013 r.;

15. w pełni popiera opracowanie kluczowych wskaźników wykonania w celu oceny wydajności korzystania z zasobów; wzywa Inspektora do dalszego przedstawiania tablicy wyników w rocznym sprawozdaniu z działalności;

16. domaga się, aby polityka Inspektora w dziedzinie nieruchomości była uwzględniana w rocznym sprawozdaniu z działalności, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że istotne jest, aby koszty tej polityki były odpowiednio uzasadnione i niewygórowane;

17.  ponawia zeszłoroczny wniosek o przedstawianie kompletnej tabeli wszystkich zasobów ludzkich, jakimi dysponuje Inspektor, z podziałem na grupy zaszeregowania, płeć i obywatelstwo; zwraca uwagę, że ta tabela powinna być automatycznie załączana do rocznego sprawozdania z działalności instytucji;

18. wyraża zaniepokojenie brakiem kobiet na stanowiskach wyższego szczebla; wzywa do uruchomienia planu na rzecz równości szans, w szczególności w odniesieniu do stanowisk kierowniczych, aby jak najszybciej zaradzić temu brakowi równowagi;

19. uważa, że w czasach kryzysu i ogólnych cięć budżetowych koszty posiedzeń wyjazdowych pracowników instytucji unijnych powinny zostać zmniejszone, a posiedzenia te powinny być organizowane w miarę możliwości w siedzibach instytucji, ponieważ wartość dodana tworzona przez takie wyjazdy nie uzasadnia tak wysokich kosztów;

20.  z zaniepokojeniem zauważa ogromne różnice w kosztach tłumaczeń pisemnych między poszczególnymi instytucjami unijnymi; w związku z tym wzywa międzyinstytucjonalną grupę roboczą ds. tłumaczeń pisemnych, by wskazała przyczyny tych rozbieżności i zaproponowała rozwiązanie tego problemu braku równowagi wraz ze sposobami osiągnięcia harmonizacji kosztów tłumaczeń, przy pełnym poszanowaniu jakości i różnorodności językowej; w związku z tym zauważa, że grupa robocza powinna ożywić współpracę między instytucjami w celu wymiany najlepszych praktyk i wyników oraz określenia obszarów, w których można wzmocnić współpracę lub umowy między instytucjami; zauważa, że celem grupy roboczej powinno być również ustanowienie jednolitej metodyki przedstawiania kosztów tłumaczeń pisemnych dla wszystkich instytucji, aby uprościć analizę i porównywanie kosztów; zauważa, że grupa robocza powinna przedstawić odnośne wyniki przed końcem 2015 r.; wzywa wszystkie instytucje do aktywnego udziału w pracach międzyinstytucjonalnej grupy roboczej; w tym kontekście przypomina o fundamentalnym znaczeniu poszanowania wielojęzyczności w instytucjach unijnych, aby zagwarantować równe traktowanie i równe szanse wszystkim obywatelom Unii;

21. całkowicie zgadza się z polityką przejrzystości promowaną przez biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i wzywa do wprowadzenia procedury umożliwiającej wstępną ocenę ewentualnego wpływu konkretnych publikacji, aby można było publikować je wraz ze sprawozdaniem wyjaśniającym, dzięki czemu uniknie się wykorzystywania ich w sposób stronniczy; zauważa, że procedurę tę powinien uruchomić Rzecznik we współpracy z Inspektorem, Komisją i instytucją, której dotyczy dana publikacja;

22  jest zaniepokojony opóźnieniami w przyjmowaniu wewnętrznych zasad dotyczących informowania o nieprawidłowościach; apeluje do Inspektora o wdrożenie ich bez dalszej zwłoki;

23. z zadowoleniem odnotowuje, że Inspektor, opracowując swoją strategię na lata 2013–2014, uwzględnił uwagi Parlamentu zawarte w rezolucjach w sprawie udzielenia absolutorium za lata budżetowe 2010 i 2012, oraz że wdrożenie tej strategii przynosi pozytywne rezultaty;

24. jest ogólnie zdania, że Inspektor powinien poświęcić więcej uwagi zasadzie należytego zarządzania finansami w odniesieniu do budżetowej zasady jednoroczności, tj. wykorzystaniu środków w sposób gospodarny, efektywny i skuteczny przy realizacji powierzonych mu zadań.

6.2.2015

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych

(2014/2085(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Sylvie Guillaume

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.       z zadowoleniem odnotowuje, że w wyniku kontroli uzupełniającej Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, przeprowadzonej przez służby audytu wewnętrznego w czerwcu 2013 r., można było zamknąć większość działań i zaleceń zaproponowanych w obszarze procedur administracyjnych oraz stwierdzić, że na dzień 31 grudnia 2013 r. nie było żadnego szczególnego zalecenia;

2.  zauważa, że w momencie przeprowadzania kontroli uzupełniającej w czerwcu 2013 r. niezakończone było wdrażanie zalecenia dotyczącego zabezpieczenia danych zawartych w skargach, co było spowodowane opóźnieniem w tworzeniu systemu zarządzania dokumentacją (zautomatyzowany system zarządzania sprawami) i że zalecenie to będzie mogło zostać w pełni wdrożone w roku 2014, gdyż przedmiotowy system działa od października 2013 r.;

3.  zauważa, że delegowany urzędnik zatwierdzający uznał, że wdrożony poziom zarządzania i kontroli jest właściwy i ulega poprawie oraz że w momencie sporządzania sprawozdania rocznego z działalności za rok 2013 nie stwierdzono żadnych istotnych błędów i nie było potrzeby zgłoszenia zastrzeżenia dotyczącego uprzednich kontroli;

4.  z zadowoleniem stwierdza, że Europejski Inspektor Ochrony Danych uwzględnił uwagi Parlamentu Europejskiego zawarte w absolutorium udzielonym mu za rok budżetowy 2010 i 2012 dotyczące stworzenia strategii na lata 2013–2014 oraz że wdrożenie tej strategii przynosi pozytywne rezultaty w jego działalności;

5.  ogólnie uważa, że należy bardziej skupić się na zapewnieniu należytego zarządzania finansami przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z zasadą jednoroczności budżetu, tj. gospodarności, efektywności i skuteczności przy wykorzystywaniu środków przyznanych mu na realizację wyznaczonych zadań.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

5.2.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

47

6

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Ferrara

(1)

Dz.U. L 66 z 8.3.2013.

(2)

Dz.U. C 403 z 13.11.2014, s. 1.

(3)

Dz.U. C 398 z 12.11.2014, s. 1.

(4)

Dz.U. C 403 z 13.11.2014, s. 128.

(5)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(6)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

Informacja prawna