Процедура : 2014/2117(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0119/2015

Внесени текстове :

A8-0119/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.47
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0156

ДОКЛАД     
PDF 180kWORD 77k
31.3.2015
PE 539.724v02-00 A8-0119/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2013 година

(2014/2117(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ришард Чарнецки

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2013 година

(2014/2117(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 1, параграф 2 от него,

–       като взе предвид Решение 2008/114/EО, Евратом на Съвета от 12 февруари 2008 г. за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към Евратом(4), и по-специално член 8, параграф 9 от приложението към него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0119/2015),

1.      освобождава от отговорност генералния директор на Агенцията за снабдяване към Евратом във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на генералния директор на Агенцията за снабдяване към Евратом, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2013 година

(2014/2117(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(5),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(6) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(7), и по-специално член 1, параграф 2 от него,

–       като взе предвид Решение 2008/114/EО, Евратом на Съвета от 12 февруари 2008 г. за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към Евратом(8), и по-специално член 8, параграф 9 от приложението към него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0119/2015),

1.      констатира, че окончателните годишни отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом са приложени към доклада на Сметната палата;

2.      одобрява приключването на сметките на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2013 година;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на генералния директор на Агенцията за снабдяване към Евратом, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2013 година

(2014/2117(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0119/2015),

A.     като има предвид, че според финансовите отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 104 000 EUR, като този размер е същият спрямо 2012 г.;

Б.     като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2013 година („Доклада на Сметната палата“) Сметната палата заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.      отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията, че по отношение на един коментар, направен в доклада на Сметната палата за 2011 г. и маркиран като „текущ“ в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и той сега е маркиран като „завършен“; освен това отбелязва, че коментарът, направен в доклада на Сметната палата за 2012 г., сега е маркиран като „незавършен“;

Коментари относно надеждността на отчетите

2.      отбелязва, че в приложенията към годишните отчети на Агенцията се разяснява, че всички заплати и други допълнителни разходи за административни услуги са платени пряко от бюджета на Комисията; отбелязва, че разходите за заплати са оповестени, но не са предоставени данни за разходите за административните услуги; изразява загриженост във връзка с факта, че при това положение не може да се установи до каква степен Агенцията е зависима от Комисията; подчертава, че Агенцията следва да има финансова самостоятелност, както е предвидено в Устава на Агенцията;

3.      установява въз основа на информация от Агенцията, че тя ще представи на органа по освобождаване от отговорност по-подробен доклад относно своите потребности, които пряко се покриват от Комисията;

Бюджет и финансово управление

4.      отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година са довели до степен на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения от 95 % и до степен на усвояване на бюджетните кредити за плащания от 59,22 %;

Вътрешен контрол

5.      установява въз основа на доклада на Сметната палата, че документацията за основните елементи на вътрешния контрол на Агенцията е недостатъчна – напр. за управлението на риска и стратегията за контрол, процедурите за мониторинг на изпълнението, оценката на функционирането на системата за вътрешен контрол и кодекса за професионални стандарти;

o

o       o

6.      по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … 2015 г.(9) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

(1)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 267.

(2)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 267.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 41, 15.2.2008 г., стр. 15.

(5)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 267.

(6)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 267.

(7)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(8)

ОВ L 41, 15.2.2008 г., стр. 15.

(9)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2015)0000.

Правна информация