Procedure : 2014/2117(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0119/2015

Indgivne tekster :

A8-0119/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.47
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0156

BETÆNKNING     
PDF 156kWORD 61k
31.3.2015
PE 539.724v02-00 A8-0119/2015

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2013

(2014/2117(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2013

(2014/2117(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2013 med agenturets svar(1),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 1, stk. 2,

–       der henviser til Rådets afgørelse 2008/114/EF, Euratom af 12. februar 2008 om fastsættelse af vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur(4), særlig artikel 8, stk. 9 i bilaget,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0119/2015),

1.      meddeler generaldirektøren for Euratoms Forsyningsagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til generaldirektøren for Euratoms Forsyningsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2013

(2014/2117(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2013 med agenturets svar(5),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(6) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(7), særlig artikel 1, stk. 2,

–       der henviser til Rådets afgørelse 2008/114/EF, Euratom af 12. februar 2008 om fastsættelse af vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur(8), særlig artikel 8, stk. 9 i bilaget,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0119/2015),

1.      noterer sig, at det endelige årsregnskab for Euratoms Forsyningsagentur ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.      godkender afslutningen af regnskaberne for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2013;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til generaldirektøren for Euratoms Forsyningsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2013,

(2014/2117(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0119/2015),

A.     der henviser til, at Euratoms Forsyningsagenturs ("agenturet") endelige budget for regnskabsåret 2013 ifølge dets årsregnskab var på 104 000 EUR, hvilket er det samme som i 2012;

B.     der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2013 ("Revisionsrettens beretning") erklærede, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på 2012-decharge

1.      noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår én bemærkning, som blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2011, og som var markeret som "i gang" i beretningen for 2012, og som nu er markeret som "afsluttet"; bemærker endvidere, at den bemærkning, som blev fremsat i Revisionsrettens beretning fra 2012, nu er markeret som "ikke igangsat";

Bemærkninger om regnskabernes rigtighed

2.      bemærker på baggrund af agenturets noter i dets årsregnskab, at samtlige lønninger og en del yderligere omkostninger til administrative tjenesteydelser blev afholdt direkte over Kommissionens budget; noterer sig, at lønningsomkostningerne er oplyst, men at der ikke gives nogen detaljer om omkostningerne til de administrative tjenesteydelser; er bekymret over, om denne situation gør det uklart, i hvilken grad agenturet er afhængigt af Kommissionen; understreger, at agenturet bør være finansielt uafhængigt som fastlagt i agenturets vedtægter;

3.      erfarer fra agenturet, at det vil forelægge dechargemyndigheden en mere detaljeret rapport om de behov, der dækkes direkte af Kommissionen;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

4.      noterer sig, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2013 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 95 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 59,22 %;

Intern kontrol

5.      noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation vedrørende hovedelementerne i agenturets interne kontroller, f.eks. en strategi for risikostyring og kontrol, procedurer for overvågning af resultater, en vurdering af det interne kontrolsystems funktionsmåde og en kodeks af faglige standarder;

o

o       o

6.      henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af … 2015(9) om agenturernes resultater, økonomiske, forvaltning og kontrol.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 267.

(2)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 267.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 41 af 15.2.2008, s. 15.

(5)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 267.

(6)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 267.

(7)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(8)

EUT L 41 af 15.2.2008, s. 15.

(9)

Vedtagne tekster af samme dato, P8_TA-PROV(2015)0000.

Juridisk meddelelse