Διαδικασία : 2014/2117(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0119/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0119/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.47
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0156

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 173kWORD 75k
10.4.2015
PE 539.724v02-00 A8-0119/2015

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2117(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Ryszard Czarnecki

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2117(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και συγκεκριμένα το άρθρο 1 παράγραφος 2,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2008/114/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του καταστατικού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ(4), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 9 του Παραρτήματος,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0119/2015),

1.      χορηγεί απαλλαγή στον γενικό διευθυντή του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2013·

2.      εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον γενικό διευθυντή του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2117(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(5),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(6) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(7), και συγκεκριμένα το άρθρο 1 παράγραφος 2,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2008/114/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του καταστατικού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ(8), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 9 του Παραρτήματος,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0119/2015),

1.      διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.      εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2013·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον γενικό διευθυντή του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2117(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0119/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2013 ανήλθε σε 104 000 EUR, ποσό που παραμένει το ίδιο σε σύγκριση με το 2012·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2013, το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι απεκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2012

1.      σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού, ότι, όσον αφορά μία παρατήρηση που περιέχεται στην έκθεση 2011 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και φέρει την ένδειξη «σε εξέλιξη» στην έκθεση 2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα και η παρατήρηση φέρει πλέον την ένδειξη «ολοκληρώθηκε»· σημειώνει περαιτέρω ότι η παρατήρηση που διατυπώνεται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2012 φέρει τώρα την ένδειξη «σε εκκρεμότητα»·

Σχόλια σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

2.      παρατηρεί ότι οι σημειώσεις του Οργανισμού σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του διευκρινίζουν ότι όλοι οι μισθοί καθώς και κάποιες πρόσθετες δαπάνες για διοικητικές υπηρεσίες καταβλήθηκαν απευθείας από τον προϋπολογισμό της Επιτροπής· σημειώνει ότι το κόστος των μισθών καθίσταται γνωστό, αλλά δεν παρέχονται στοιχεία σχετικά με το κόστος που αντιστοιχεί στις διοικητικές υπηρεσίες· εκφράζει την ανησυχία του διότι η κατάσταση αυτή καθιστά δυσδιάκριτο τον βαθμό εξάρτησης του Οργανισμού από την Επιτροπή· τονίζει ότι ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει οικονομική αυτονομία, όπως ορίζει το καταστατικό του·

3.      σημειώνει ότι ο Οργανισμός θα υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή λεπτομερέστερη έκθεση σχετικά με τις ανάγκες του οι οποίες καλύπτονται απευθείας από την Επιτροπή·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

4.      σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων 95% και ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών 59,22%·

Εσωτερικοί έλεγχοι

5.      επισημαίνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η τεκμηρίωση σχετικά με τα βασικά στοιχεία των εσωτερικών ελέγχων του Οργανισμού, όπως είναι η στρατηγική διαχείρισης και ελέγχου κινδύνων, οι διαδικασίες παρακολούθησης των επιδόσεων, μία αποτίμηση της λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και ένας κώδικας επαγγελματικών προτύπων, είναι ανεπαρκής·

o

o       o

6.      παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή, στο ψήφισμά του της ... 2015(9) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller, Неджми Али, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Ferrara

(1)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 267.

(2)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 267.

(3)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 41, 15.2.2008, σ. 15.

(5)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 267.

(6)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 267.

(7)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(8)

ΕΕ L 41, 15.2.2008, σ. 15.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2015)0000

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου