Menettely : 2014/2117(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0119/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0119/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.47
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0156

MIETINTÖ     
PDF 150kWORD 62k
31.3.2015
PE 539.724v02-00 A8-0119/2015

vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2117(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Ryszard Czarnecki

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2117(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä keskuksen vastaukset(1),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–       ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan,

–       ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen perussäännöstä 12. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/114/EY, Euratom(4) ja erityisesti sen liitteessä olevan 8 artiklan 9 kohdan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0119/2015),

1.      myöntää Euratomin hankintakeskuksen toiminnanjohtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.      esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euratomin hankintakeskuksen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euratomin hankintakeskuksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä

(2014/2117(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä keskuksen vastaukset(5),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(6) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–       ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(7) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan,

–       ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen perussäännöstä 12. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/114/EY, Euratom(8) ja erityisesti sen liitteessä olevan 8 artiklan 9 kohdan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0119/2015),

1.      toteaa, että Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.      hyväksyy Euratomin hankintakeskuksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euratomin hankintakeskuksen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2117(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0119/2015),

A.     toteaa, että Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 104 000 euroa, eli määrä oli sama kuin vuonna 2012;

B.     ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.      toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen keskuksen tilinpäätöksestä antaman kertomuksen mukaan vuoden 2011 kertomuksessa esitetyn yhden huomautuksen osalta, joka vuoden 2012 kertomuksessa oli ”kesken”, toteutettiin korjaavia toimia ja se on nyt tilintarkastustuomioistuimen mukaan ”toteutettu”; toteaa myös, että tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2012 kertomuksessa esitetty huomautus on nyt ”kesken”;

Huomautukset tilien luotettavuudesta

2.      toteaa, että keskuksen tilinpäätöksen liitetiedoissa selitetään, että kaikki palkat ja jotkin hallinnollisista palveluista aiheutuneet lisäkulut maksettiin suoraan komission talousarviosta; panee merkille, että palkkakulut oli ilmoitettu, mutta hallinnollisten palveluiden kuluja ei eritelty tarkemmin; ilmaisee huolensa siitä, että tässä tilanteessa on vaikea hahmottaa, missä määrin keskus on riippuvainen komissiosta; korostaa, että keskuksen olisi oltava taloudellisesti itsenäinen sen perussäännön mukaisesti;

3.      panee keskuksen antamista tiedoista merkille, että se aikoo antaa vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle yksityiskohtaisemman kertomuksen komission suoraan kattamista tarpeista;

Talousarvio- ja varainhallinto

4.      panee merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 95 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 59,22 prosenttia;

Sisäinen valvonta

5.      panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että keskuksen sisäisen valvonnan keskeisiä osatekijöitä ei ollut dokumentoitu riittävän kattavasti ja että tämä koski esimerkiksi riskinhallinta- ja valvontastrategiaa, tuloksellisuusseurannan menettelyjä, sisäisen valvonnan järjestelmän toiminnan arviointia ja johtosääntöä;

o

o       o

6.      viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2015 antamaansa päätöslauselmaan(9).

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

23.3.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Laura Ferrara

(1)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 267.

(2)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 267.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 41, 15.2.2008, s. 15.

(5)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 267.

(6)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 267.

(7)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(8)

EUVL L 41, 15.2.2008, s. 15.

(9)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2015)0000.

Oikeudellinen huomautus