Procedūra : 2014/2117(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0119/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0119/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.47
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0156

ZIŅOJUMS     
PDF 166kWORD 72k
31.3.2015
PE 539.724v02-00 A8-0119/2015

par Euratom Apgādes aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2117(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Ryszard Czarnecki

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Euratom Apgādes aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2117(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Euratom Apgādes aģentūras 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Euratom Apgādes aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildes(1),

–       ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību(2), kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu,

–       ņemot vērā Padomes 2008. gada 12. februāra Lēmumu Nr. 2008/114/EK, Euratom, ar ko nosaka Euratom Apgādes aģentūras statūtus,(4) un jo īpaši tā pielikuma 8. panta 9. punktu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0119/2015),

1.      sniedz Euratom Apgādes aģentūras ģenerāldirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Euratom Apgādes aģentūras ģenerāldirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Euratom Apgādes aģentūras 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2014/2117(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Euratom Apgādes aģentūras 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Euratom Apgādes aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildes(5),

–       ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību(6), kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(7) un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu,

–       ņemot vērā Padomes 2008. gada 12. februāra Lēmumu Nr. 2008/114/EK, Euratom, ar ko nosaka Euratom Apgādes aģentūras statūtus,(8) un jo īpaši tā pielikuma 8. panta 8. punktu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0119/2015),

1.      konstatē, ka Euratom Apgādes aģentūras gada galīgie pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.      apstiprina Euratom Apgādes aģentūras 2013. finanšu gada pārskatus;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Euratom Apgādes aģentūras ģenerāldirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Euratom Apgādes aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2117(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā lēmumu par Euratom Apgādes aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0119/2015),

A.     tā kā saskaņā ar Euratom Apgādes aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatiem tās 2013. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 104 000, t. i., tieši tāds pats kā 2012. gadā;

B.     tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Euratom Apgādes aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.      pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka ir veikti koriģējoši pasākumi attiecībā uz vienu Revīzijas palātas 2011. gada ziņojumā izdarīto komentāru, kas Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā bija atzīmēts kā tāds, kura „ieviešana ir sākta”, un ka tagad tas ir atzīmēts kā „ieviests”; turklāt konstatē, ka Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā izdarītais komentārs tagad ir atzīmēts kā tāds, kura „ieviešana nav sākta”;

Komentāri par pārskatu ticamību

2.      konstatē, ka Aģentūras piezīmēs par tās gada pārskatiem paskaidrots, ka visi izdevumi saistībā ar algām un dažas papildu izmaksas par administratīviem pakalpojumiem tika segti tieši no Komisijas budžeta; atzīmē, ka ar algām saistītās izmaksas tika uzrādītas, bet par administratīvo pakalpojumu izmaksām sīkāka informācija netika sniegta; pauž bažas, ka šādā situācijā nav iespējams gūt priekšstatu par to, cik lielā mērā Aģentūra ir atkarīga no Komisijas; uzsver, ka Aģentūrai vajadzētu būt finansiāli autonomai, kā noteikts tās statūtos;

3.      saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju pieņem zināšanai, ka tā budžeta izpildes apstiprinātājiestādei sniegs sīkāk izstrādātu ziņojumu par savām vajadzībām, kas tiek segtas tieši no Komisijas budžeta;

Budžets un finanšu pārvaldība

4.      atzīmē, ka 2013. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā saistību apropriāciju izpildes līmenis bija 95 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 59,22 %;

Iekšējā kontrole

5.      pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu pieņem zināšanai to, ka nebija pietiekamas dokumentācijas par Aģentūras iekšējās kontroles galvenajiem elementiem, tādiem kā riska pārvaldības un kontroles stratēģija, darbības rezultātu uzraudzības procedūras, iekšējās kontroles sistēmas darbības novērtējums un profesionālo standartu kodekss;

o

o       o

6.      attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(9).

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Ferrara

(1)

OV C 442, 10.12.2014., 267. lpp.

(2)

OV C 442, 10.12.2014., 267. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 41, 15.2.2008., 15. lpp.

(5)

OV C 442, 10.12.2014., 267. lpp.

(6)

OV C 442, 10.12.2014., 267. lpp.

(7)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(8)

OV L 41, 15.2.2008., 15. lpp.

(9)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2015)0000.

Juridisks paziņojums