Procedura : 2014/2117(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0119/2015

Teksty złożone :

A8-0119/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.47
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0156

SPRAWOZDANIE     
PDF 170kWORD 77k
31.3.2015
PE 539.724v02-00 A8-0119/2015

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu na rok budżetowy 2013

(2014/2117(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu na rok budżetowy 2013

(2014/2117(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 1 ust. 2,

–       uwzględniając decyzję Rady 2008/114/WE, Euratom z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiającą statut Agencji Dostaw Euratomu(4), w szczególności jej art. 8 ust. 9,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0119/2015),

1.      udziela dyrektorowi generalnemu Agencji Dostaw Euratomu absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2013;

2.      przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Agencji Dostaw Euratomu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2013

(2014/2117(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Agencji(5),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(6), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(7), w szczególności jego art. 1 ust. 2,

–       uwzględniając decyzję Rady 2008/114/WE, Euratom z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiającą statut Agencji Dostaw Euratomu(8), w szczególności jej art. 8 ust. 9,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0119/2015),

1.      stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Dostaw Euratomu jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.      zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2013;

3.      zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi generalnemu Agencji Dostaw Euratomu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu na rok budżetowy 2013

(2014/2117(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu na rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0119/2015),

A.     mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Agencji Dostaw Euratomu (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2013 wyniósł 104 000 EUR, czyli tyle samo co w 2012 r.;

B.     mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2013 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2012

1.      na podstawie sprawozdania Trybunału dotyczącego rocznego sprawozdania finansowego Agencji zauważa, że odnośnie do jednej uwagi poczynionej przez Trybunał w sprawozdaniu za rok 2011 i oznaczonej jako znajdująca się „w trakcie realizacji” w sprawozdaniu Trybunału za rok 2012, podjęto działania naprawcze i uwaga ta jest teraz oznaczona jako „zrealizowana”; zauważa ponadto, że uwaga poczyniona w sprawozdaniu Trybunału za rok 2012 jest obecnie oznaczona jako „pozostająca do realizacji”;

Uwagi dotyczące wiarygodności rozliczeń

2.      zauważa, że w uwagach do sprawozdania finansowego Agencji wyjaśniono, iż całość wynagrodzeń i część kosztów dodatkowych związanych z usługami administracyjnymi wypłacono bezpośrednio z budżetu Komisji; zauważa, że wyszczególniono koszty dotyczące wynagrodzeń, lecz nie podano szczegółowych kosztów usług administracyjnych; jest zaniepokojony, że w związku z tym stopień zależności Agencji od Komisji nie jest w widoczny; podkreśla, że Agencja powinna mieć autonomię finansową zgodnie ze swoim statutem;

3.      na podstawie informacji uzyskanych od Agencji przyjmuje do wiadomości, że przedstawi ona organowi udzielającemu absolutorium bardziej szczegółowe sprawozdanie na temat swoich potrzeb zaspokajanych bezpośrednio przez Komisję;

Zarządzanie budżetem i finansami

4.      zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2013 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykorzystania środków na zobowiązania w wysokości 95% oraz wskaźnika wykorzystania środków na płatności w wysokości 59,22%;

Mechanizmy kontroli wewnętrznej

5.      na podstawie informacji uzyskanych od Trybunału stwierdza, że dokumentacja głównych wewnętrznych mechanizmów kontrolnych Agencji, takich jak strategia zarządzania ryzykiem i jego kontroli, procedury monitorowania wyników, ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i kodeks standardów zawodowych, jest niewystarczająca.

o

o       o

6.      w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter horyzontalny, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... 2015 r.(9) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Ferrara

(1)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 267.

(2)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 267.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 41 z 15.2.2008, s. 15.

(5)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 267.

(6)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 267.

(7)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(8)

Dz.U. L 41 z 15.2.2008, s. 15.

(9)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA-PROV(2015)0000.

Informacja prawna